II JHI i Plaatselijk Nieuws Dit Nummer bestaat uit [VIER BLADEN. EERSTE BLAD. No. 5391 Vrijdag 17 Februari 1928 60e Jaargang De nieuwe Burgemeester van Krimpen a.d. Lek Zijn opleiding en loopbaan. Zemelaars. tam, leve no ri w een dat raar Staten meente art. 14, omda| dit artikel deel uit- ran een overeenkomst tusschen leenten. Voor dit gedeelte werd aen beslissing dan ook vernie- over- t. 14 der met de sloten tien nou fto- te- lods i de Lang- ze hoeff Ibert, lood- m G. at en lijkee Her ren n A. oud W. >nee- lari- höo- 3. KIe- ■BW) VOORÏUTMQUANDEN MB SCHOONHOVENSCHE COURANT. uun 10O- edl- nu niet de erns doei In laan lak- hier hier l la, r ia ant- iam e of sxi e- sten had riek aker hten aan niet was au rd G. iting Ite- laar plan oker •kan eten nu t te ik is t toi t, te een- goen van Het ding ring rond i de even de en di- me- r de heer eten i de it de hut- ,t de kun nen, g'1- «nr. tvw- lan- pe- i dit i oin ■pr. e de een zijn shen alen Vele over ads- een raar pro nte! i be gaat ttee uoht «on- ueile i) de het iriok wil haf- nifflk stin. nder Spr. laar „DE BURGEMEESTER HEEFT ZICH STEEDS TE GEDRAGEN NAAR DE BESLUITEN DER RAADS MEERDERHEID". Na jaren in den handel te rijn werk zaam geweest, zoowel hier te lande als in bet buitenland, meende hij zich meer ge roepen te gevoelen tot de ambtelijke loop baan. Behoorend tot de oude Rotterdameche jtatriciersfamilie van dien naam en ge fortuneerd, was rijn streven slechte op het verwerven van een burgemeeeters- functie gericht en te zijn werkzaamheid ate volontair, later als ambtenaar ter se cretarie te Overschie slechts ate een leerschool en een overgangsataddum in ambtelijke functie te beschouwen. Politiek aangesloten bij den Vrijheids bond, te hij niet iemand, die actief deel neemt aan de politiek. jchen ooievaar „Juist-sigaar”. deze nronaga Nietwaar, hoe raak te dat gezegd: ae- melaara Met één slag rijn hiermee de zeurkou sen en pietlutten, de peuteraars en de kortriohtigen, getypeerd. Ze rijn overal te vinden. In het gesin, in vereenigingen, in openbare lichamen. Ze rijn ook in zaken, maar dan blijven de zaken op één punt staan of gaan ach teruit. Want dan staren ze rich blind op het halfje, dat ze moeten uitgeven en zien niet in, dat ze door een uitgave soms veel meer verdienen kunnen. Zulke menschen zijn ate een blok aan het been voor menschen, die vooruit wil len, die een vereeniging tot bloei willen brengen of een zaak omhoog willen wer ken. Lijzen zijn het, die veel beter in een hoekje konden zitten dan zich buiten te wagen in hei volle en rijke en werkelijke leven, waar ze misschien een duw en een stoot zullen moeten opvangen. Zemelaars, wie kent ze met? dradig en breedsprakig, teemen iemand de oonen van het hoofd, voeren in een vergadering het hoogste, maar in ieder geval het langste woord en aan het eind van hun Latijn gekomen, snapt nog niemand welke richting ze eigenlijk uit wilden. Met zulke menschen te werken wordt do dood in den pot en een vereeniging, waarin zemelaars de lakens uitdoelen, is tot ondergang gedoemd. Burgemeester Van Walsum heeft kortaf en juist dezé --oep van menschen gety peerd? zemelaars. Dat hij het met die groen van menschen niet kon vinden, het zij hem vergeven. Want voor iemand, die vooruit ziet en vooruit wil is het met zulke lieden geen werken! En het is te hopen, dat in corporaties, in raden en besturen in deze streek de zemelaars goed op hun nummer gezet worden, opdat ze rich niet gaan gevoelen, maar integendeel gaan inzien, dat met hun geprevel de zaken toch niet verder komen. Bewaar me voor de zemelaars! Krimpen a.d. Lek, 17 Febr. In aan sluiting op mededeelingen in ons vorig nummer betreffende den nieuwbenoem- den burgemeester, laten wij hieronder nog eenige bijzonderheden volgen: De heer Gregorius Johan van Oordt werd geboren op 4 October 1887 te Ouds- hoorn (Z.-H.), doorliep de H. B. S. ie Leiden en Breda en bezocht vervolgens een Duitech Handetetechnikum. ïemeente Ussetetein schadever- moet betalen, wanneer aan een ègunning wordt verleend voor iggen en hebben van electrische en. pon heeft thans beslist, dat God. Staten geen ontheffing konden verleenen van maakt twee g de gei Ügd Voor het overige werd evenwel het in- gosteldo beroep ongegrond verklaard, waarbij 'word overwogen, dat door het ge- moenteheetuur van Vreeswijk blijkbaar geen rekening is gehouden met de om- geensrine op ontheffingen of vergunnin gen, welke krachtens de wet van 28 Mei 1890 door Ged. Staten of in beroep door de Kroon worden verleend. Goudrlaan, 17 Febr. Dinsdag warm de gebroeders Terlouw alhier aan het boomen rooien en hadden toen de onvoor zichtigheid een tak op de draden van de liohtleiding te laten vallen, waardoor ve le inwoners van het licht verstoken wa ren. De hulp werd ingeroepen van den heer Kok, uit Ottoteund, die het euvel spoedig verholpen had, zoodat men weer licht had. Menigeen had reeds zijn ge trouwe petroleumlamp opgezocht en aan gestoken, maar men kon deze tot hun vreugde weer spoedig opbergen. Deze week verkocht de landbouwer P. K.' alhier een nuchter kalf (dikbil) voor het zeldzame bedrag van f 55. Voor den landbouwer een aardig buitenkansje daar de gemiddelde prijs van een gewoon nuchter kalf f 10.— te. De heer T. Terlouw Az. heeft voor de benoeming als lid van het Burgerli’k Armbestuur bedankt Schellulnan, 17 Febr. Woensdagavond gaf de Mondorgelclub „D. O. K.” van hier te Hardinxveld een concert op een feest avond van de afdeeling Volksonderwijs. Het gehoorde vond bij de vele toehoor ders veel bijval. Na afloop werden de le den met andere personen, die dezen feest avond bijwoonden, per extra autobus thuisgebracht Benschop, 17 Febr. De keuringsdienst voor waren verrichtte in deze gemeente gedurende het 4e kwartaal 1927 de na volgende werkzaamheden. Aantal bezoe ken aan winkels en bergplaatsen 22, aan bakkerijen 4; aantal onderzochte monsters 16, daarvan melk- en melkproducten 5; aantal ter plaatse van verkoop gekeurde vorraden 468; aantal partijen "«-wogen brood 12; aantal afgekeurde voorraden 1; aantal uitgereikte Waarschuwingen 3. Houthakkers zijn in deze gemeente druk bezig het het vellen van opgaande boomen, die langs de wegen staan. Naar verluidt, heeft den heer Littel te Hoog- Blokland, meer dan 100 boomen gekocht van verschillende eigenaars, welke alle binnen korten tijd vervoerd moeten wor den. Het te buiten twijfel, dat het natuur schoon door het rooien van zooveel boo men tegelijk, geweld wordt aangedaan: Ameids, 17 Febr. De heer H. van Zijl, die in het laatst van September 1926 van het dak der Herv, Kerk viel en thans al eenige weken thuis vertoeft, zal zich nog maals onder geneeskundige behandeling in het ziekenhuis moeten stellen. Hoewel hij met een stok loopt en zijn gang zeer moeilijk te, te de ontwikkeling van het ongeval zóó, dat hem een been weer ge broken zal worden en het ander geope reerd moet worden. Evenwel naar we vernemen zal het wel een blijvende in valide worden. Er heerscht in de Mandenmakerij oen slapte, zooalf la lang niet geweest Alleen bij den heer Van Gent wordt door- «rewerkt met de vischmanden en bij den hoer Van Kekum halfwerk met de En- komst tot pieente Vre Ged. StaL_ op voor de lElectriciteitsmaatechappij ont heffing verleend van fiat art. 14, alsmede voor zoovéél noodig vergunning of onthef fing van eenige artikelen van de algemee ns politieverordening der gemeente Vrees wijk voor het leggen, hebben en onder houden van een hoogspanningskabel enz.- ate voornoemd. Van dit besluit ging de raad van Vrees wijk in beroep bij de Kroon daarbij aan voerende, dat door het besluit van Ged. financieele belangen der ge worden geschaad, aangezien de gemeente J volgens het genoemde art. 14 aan de goeding derde v het aan] geleddinj De K) Ja, wat te dat tooh ellendig, dat ze melen, dat sommige menschen kunnen doen. Dat zeurachtige aanhouden over onbenullige zaken. Een vrouw bijvoorbeeld, die het altijd maar weer heeft over haar kwaaltjes of een man, die on zeurenden toon spreekt, Jkens maar weer over z’n pietluttige liefheberijtjee. Ge zoudt zulke menschen, o, ge zoudt ze eens flink door elkaar willen ramme len en eens willen toeroepen: schiet toch eens op met uw geteem, daar komt ge niets verder mee. was eT S. W. N. VAN N00TEN, SCHOONHOVEN. I Telefoon 20. Postch. en Girodienst 18763. van Inschrijving, tjjn volgens de daarin vastgesteld» bspalingen tegen ongevallen verzekerd Gulden bij Qftft Gulden bjj verlies HAn Gulden b« verlies overleden JVV hand af voet. fc-VV van een oog. benoemen, van èen tweetal deskundigen, die in opdracht zouden krijgen te on derzoeken of het gewenscht is het pol derland 10 a 15 cM. te verlagen. Uitvoo rig werd over dit onderwerp gesproken I Een verlaging van ‘t polderpdl met 10 a I 15 cM. achtte men in de gegeven om- standlgheden geenszins gewenscht. Op verschillende gronden werd aangetoond, i dat in verband met de natuurlijke ge- steldheid en de ligging van den bodem van den polder de regeling van den stand van het polderwater, zooals die in het afgeloopen jaar heeft plaats gehad t w. plm 15 cM. ondejr het bestaande zomerpeil geleid heeft tot bevrediging van verre wege het meerendeel defr in gelanden. Het bestuur acht zich volko men bevoegd te oordeelen, hoe de water stand In de gegeven omstandigheden in het belang van de ingelanden geregeld dient te worden. Daarom werd met alge- meene stemmen besloten: le niet in te gaan op het voorstel om genoemde des kundigen te benoemen; 2e den waterstand zoo te regelen, dat deze zooveelmoge lijk plm. 5 cM. onder het bestaandd zomerpeil blijft. Haastrecht. 17 Febr. In Boven-ILaafl- trecht ia een varkene-auto ter hoogte van den landbouwer Smit van dan dijk ge stort en in een sloot terecht gekomen. De auto te zwaar beeohadifd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De dijk te daar niet de reden van (ten val, d.w.a. te daar breeder dan de minimum breedte vah 5 Meter. Maandag j l. hield het Groene Krute een avond in het gebouw Concordia. Na dat de voorzitter met een kort woord de leden het welkom had toegeroepen en er o.m. op aangedrongen had bij de leden vergaderingen beter te bezoeken, werd door den secretaris, den teer P. C. Hooft, een overzicht gegeven van de werkzaam heden van de afdeeling, Het nauwkeurig eamengeetelde verslag werd met applaus beloond. Hierna werd door Dr. F. J. Hakken berg het onderwerp behandeld: Waar het geld van het Groette Kttia blijft. Dit verslag was eveneens goed verzorgd en weet een totaal cijfer aan, groot f 8700, als jaarlijksche uitgaaf. Beide verslagen toonden aan, dat de afdeeling in goeden etaat verkeert. Ge wezen werd ook op de samenwerking met de R.-K. Ziekenverzorging inzake T. B. G.-beetrijding. Voorta werd nog medege deeld, dat het magazijn van de afdeeling niet meer aan de behoefte voldoet en dat er plannen in studie zijn bij het bestuur, om een ander gebouwtje te doen verrij- zijn als magazijn, consultatiebureau en zusterswoning. Om op alle bijzonderheden in te gaan, laat de ruimte ons in dit blad niet toe. Doch we willen niet nalaten te vermel den, dat het groots werk van de liefde, zuster hoogelijk waardeering onder vindt. Het vierde punt was een voordracht van Dr. H. W. van Rhijn, uit Dordrecht, over? Wat de menschen den dokter zoo al vragen. Na de pauze werden oud-Hollandsche spelen, ate sjoelbakken, Jaapte en de Rikketik (rad van avonuur) e.d. gespeeld en he ging er recht gezellig naar toe. De volgende avond, Dinsdag, was een openbaren avond. De plaatsen waren allen gereserveerd en de zaal tjokvol. Banken waren nog aangebracht en ’s avonds nog een 100 plaatsen bezet. Voor dezen avond was overgekomen de dichter-zanger Clin- jro Doorenbos. Wat te er genoten van dezen begaafden en sympathieken zanger. Een hartelijk ap plans werd aan den heer en mevrouw Doorenbos gebracht en zeker zullen zij niet voor het laatst hier zijn geweest. Voorgedragen werd daarna „De nieuw ste rok”, door een dame; en „De slanke lijn”, door «en heer en twee dames. En de „Wegwerker” voor ingewijden in Haastrecht een oude bekende, waar ve len aan gehecht waren. Altijd werden door hem de belangrijkste gebeurtenissen behandeld uit de gemeente en zoo kwa men ook nu weer dingen naar voren, Uit de jongste historie. In verband met de oprichting van een consultatiebureau voor zuigelingen was het bestuur van het Groene Kruis in zak in asch geraakt deelde de wegwerker mede toen de „Ooievaar” in November verbrand was. Immers zonder „Ooievaar” was noemd bureau voor zuigelingen bodig. En zeker was de wegwerker ook weer dq tolk van het groote publiek toen hij van de vreugde in het dorp sprak, toen op 31 Dec. 1927 van den heer Veerman werd vernomen, dat de Ooievaar weer zou worden opgebouwd. En nu zegt de wegwerker, nu de heer Veerman voor de Ooievaar zorgt, zal het Groene Kruis voor het consultatiebu reau zorgen. Door alle werd tóen onder het neder dalen van een bejuschen ooievaar een lied gezongen op d De onbrencst vi Polsbroek, 17 Febr. In de looalen aan de Chr. School aan den Dam hield de Zendingskrans „Lydia” alhier haar zesde jaarvergadering, welke door vete belang stellenden werd bijgewoond. De zendings- oorrespondent, de heer T. J. de Heer, opende dit samenzijn met Psalmrezang en gebed, waarna hij een gedeelte der H. Schrift las en daaraan een openings woord vastkoppelde. Hierna riep de pre sidente der vereeniging, met Roeleveldr— Van den Berg, den aanwezigen een har telijk welkom toe. Mevrouw Van der Goes sprak, mede namens den burgemeester, die verhinderd was dit samenzijn bij te wonen, een opwekkend woord, blijk ge in den huteelfjken kring zijn zulks ty pen onuitstaanbaar. Maar in vereenigingen of in het open baar leven worden ze hinderlijk. Want dan remmen ze den boel in kortzichtig heid, zien slechte hun eigen kleine lijnen •en hebben geen oog voor de opmerkingen van iemand, die flink voorwaarts wil. En we kunnen het zoo verstaan, dat de heengegane Burgemeester van Krimpen a.d. IJsseL de heer A. van Walsum, in rim afscheidsrede onder meer zei: tegenover «en bepaalde groep ben ik wel tekort geschoten in mijn wensch om van dienst te «ijn. Deze groep kan niet aange duid worden aoor een bepaalde politieke maatschappelijke of ker kelijke omschrijving, doch meer naar haar karakter. Het waren*— wat ik noemde de zemelaars. Ik ben overtuigd, dat ik voor dezen niet veel geweest ben, daar mijn temperament een nauwere relatie met hen heel moeilijk maakte. Advertentien: Van 1 tot 6 regels f 1.80elke regel meer f 0.20. B|j 8 maal C 8e maar f 0.10 per regej. Advertentiën tusschen den tekst drievoudige roor meer plaatsingen, groot Aantal regels en condities vrage men tarief voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van inn Oulden by veflis Gulden b\j verliet van IVV van ©en duim. vV een anderen vinger. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25, franco per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonaement wordt in de eerste maand beschikt. ABONNÉ'B van dit blad, in het bezit van ons Bericht 2000 Gulden^ bij ^levenslange 1000 Ad verl plaatsing 8e prijs. Voor ir de vereeniging rioh In voortdurenden bloei mag verheugen. De heer 8. Roele- 'veW. hield alsnu een referaat over „Nog werk genoeg”, terwijl de heer A. Bergema het onderwerp; „De Paradox” behan delde. Een en ander werd af gewisse ld door het ringen van Christelij ke liederen door de metejea der Krans, welke zeer in den smaak vielen. In de pauze werden ververachingen rond gediend en een bazaar gehouden, welke een bedrag van f 220 opbraoht, welke gelden zullen worden overgemaakt naar het bureau van den Gereformeerden Zen- dingebond te ’s-Gravenhage. Door den hear S. Roeleveld werd dote samenkomst welke een zeer geanimeerd verloop had, op de gebruikelijke wijze getloten. Hoog-Blokland, 17 Febr. Op den Rijks- straatweg alhier te een vrachtauto, be stuurd door G. A. de Jong, wonende te Sleeuwijk, van den weg gereden. Toen de bestuurder moest uitwijken voor een ander voertuig .geraakte hij door een de fect aan de .stuurinrichting, van den weg. De materieele schade was vrij aan zienlijk. De auto te door de firma Voor- sluijs, uit Gorinchem, weer op den weg en naar Gorinchem gebracht. Persoonlij ke ongelukken kwamen niet voor. Op de gehouden hondenkeuring rijn 12 personen met honden en karren ver schenen, De honden voldeden over ’t al gemeen vrij goed aan de voorschriften, terwijl ook karren en tuigen vrij goed in orde bleken te zijn. De verordening van de maximum snelheid te in deze gemeente in werking getreden. Er zijn aan de ingangen der gemeente borden geplaatst en er zal mo gen worden gereden 20 K.M. per uur, waarop streng zal worden gelet. Noordeloos, 17 Febr. Een vreemdsoor tige reiziger. Door den veehouder 0. Bikker Wz. alhier werd dezer dagen een stier van 4 weken verkocht voor den res pectabelen prijs van f 150 ,aan iemand uit Wijk bij Heusden. Op rich zelve te dit reeds vermeldingewaardig, maar wat er meer geschiedde was, dat het dier vervoerd werd In een luxe auto. Hoornaar, 17 Febr. Door eenige inge zetenen hier ter plaatse te thans een veor- eeniging voor riekenhuisverpleglng op gericht, met aanvankelijk 50 leden. Een voorloopig bestuur is reeds benoemd en bestaat uit de hoeren B. Slob Hz., G. Slob Ja, J. Slob, H. Beams, G. de Bruijn Adr. Bikker en M. de Jong. De verschil lende functie’s zullen onderling worden verdeeld om verdere wm*ktamheden in deze ter hand te nemen. Hekendorp, 17 Febr. DeGem. Zangver- eeniging „Zang en Vriendschap” gaf Woensdag- en Donderdagavond in de school alhier een goed geslaagde uit-, voering onder leiding van haar direc teur, den heen* J. A. Appeldoorn te Woerden: Het programma bevatte niet alleen zangnummers, doch ook toóneelstukjes, de verschillende zangnummers die ten gehoore werden gebracht waren alle keu rig .verzorgd. De uitvoering dfezer num mers getuigde van ernstige studie onder bekwame leiding. Op verzoek werd no. 8 „Ons lied van de Zee”, herhaald en werd met; een daverend applaus beloond: De toóneelstukjes genoemd: „Een knap stel”, „Een angst volle nacht’,,De ge broken spiegel’ en een voordracht van de „Straatmuzikant”, werden nauwkeu rig gespeeld en met daverend applaus beloond. Uitt het openingswoord van den voor zitter kunnen we nog mededeelen, dal de vereeniging in het afgeloopen jaar pp het Nat. Concours te Zevenhuizen, een.' 3en prijs behaalde in de afdeeling Uitmuntendheid met 256 punten en op het Nat. Concours te de Meern, een 2en prijs met 288 punten, wanneer we in aan merking nemen, dat „Zang en Vriend schap” slechts zeven jaar bestaat en nu al een 2en prijs in de afdeeling uit muntendheid behaalde, dan mag wel ge zegd worden dat tot heden met succes gewerkt is. Spr. bracht aan allen een woord van dank, dat zij by deze uitvoering aanwe zig wilden zijn. Door den secretaris der vereeniging werd een geschenk aangeboden aan den directeur, den heer J A. Appeldoorn. Het geheel was een gezellige avond, de zang- vcreenlging kan met voldoening op .deze uitvoering terug zien. Papendrecht, 17 Fsbr. In de laatst ge houden vergadering van het bestuur van den polder „Papendrecht” werd aan de hand van de gaarderboeken des polders de lijst van stemgerechtigde ingelanden voor het dienstjaar 1928 vastgesteld. Deze lijst waarop de namen van 115 stemgerechtigde ingelanden zal volgens art. 18 van het Algem. Polderreglement, na worafgaande afkondiging, gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage gelegd worden in de raadkamer van den polder. Besloten werd liet grasgewas van da Matena en Achterweg eigendommen des polders, publiek te verhuren op 9 Wij hebben den nieuwen burgemeester gevraagd naar zijn .zienswijze inzake ge- ineentebeheer en naar zijn opvatting van de burgemeestarstaak. „Over wat ik mij van ’t burgemeesters ambt voorstel en hoe ik mijn taak te Krimpen tud. Dek denk op te vatten, dear over kan ik U thans niet inlicht,” zoo was hierop zijn antwoord. „Wel kan ik U meedeelen, dat een burgemeester, hij moge dan voor vele za ken het initiatief nemen, zich In de uit voering steeds heeft te gedragen naar de beeluiten van de Raademeerderheid. Dat te doen zal mijn hoogste plicht rijn, ook al mocht ik mij dan ook wel eens niet naar eigen inzichten moeten schikken, wat, naar ik hoop, niet vaak zal moeten geschieden.” Een verloting zou worden gehouden -van een Heerenrijwiel, Damasrijwiel, Stofzuiger, Waschmachlne en nog eenige kleinere luxe voorwerpen. Een vijf of zestal series. Twee dagen voor de le propaganda-avonden kwam bericht van de overheid, dat er geen verloting mocht worden gehouden. Het bestuur zond een deputatie naar den Procureur Generaal te Den Haag. De verloting mocht ook nu niet doorgaan, maar een bevredigen de oplossing werd welwillend aan de hand gedaan. Thans te de verloting in Den Haag aangevraagd en zal weer spoedig haar beslag krijgen. De loten werden nu ingeschreven en zullen later in een nieufr avondje uitge reikt worden. Den tweeden avond, een nieuwe teleur stelling. Het rad van avontuur, dat den eerston avond f 90 opbracht, mocht op order van politie-autorifeiten niet draai en. Wat toen te doen? Ex kwam uitkomst. Men zou nu ook den spijker eens om rin kop slaan en dat gebeurde letterlijk. Er zijn veel spijkers in het blok gesla gen en dat gaf goed effect Vreeswijk, 17 Febr. De N.V. Provinci aal Utrechtsche Electric!teiteinaatscliap- pij te Utrecht had aan den raad dezer gemeente vergunning gevraagd voor het. leggen, hebben en onderhouden in de Dorpsstraat alhier van een hoogspannlngs kabel mot 10.000 volt bedrijfsspanning en een telefoonkabel tusschen. transfor matorenstation in de gemeente Vreeswijk en dat in t Waal. De raad dat geen vergunning kon worden ver- wenwel van meaning, inn leend, op ©rond van gémeente I sselstein gesloten pvereen- evering vin gas aan de ge- jswijk. I |en van Utrecht hebben daar- scretaresse-psnningmeesteresse bracht v«rslag uit wi den gang van zaken in hst afgsloopsn laar, waaruit bleek, dat bespreking van he voorstel van een der leden van de Vsreenigde Vergadering ge- houdeh op 20 Januari j.l, Inzake het avonden bedraagt t 800. waarvan na af trek van de gemaakte kosten een aardig bedraag aan de vereeniging komt heeft op de door de gemeente Vreeswijk aan dwden verleende oonoeeeiee, doch

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1