EK aé ig en SCHOONHOVENSCHE COURANT. ■B ssssaa 69e Jaargang Maandag 5 Maart 1928 Ne. 5398 EERSTE BLAD. Plaatselijk Nieuws. Binnenland. FEUILLETON Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Mededeeling. Het Geheim eener Moedfer. De nieuwe weg neer Gorinchem. ÜL naars worden ten 5 met rich :rfl. Om da steeds grooter wordenda op laag tijdig afgedrukt au verzonden te kunnen krijgen, vestigen wij er de aan dacht /an H.H. Adverteerders op, dat handolsadvertenties «vends voor den dag van verschijning van ons blad In ons bezlf moeten zijn om In het eerst volgend nummer te kunnen worden op genomen. Famille-advertcntles kunnen ulterlijk tot elf uur v.m. van den* verschijndag worden aangenomen. NIBWVOOUDIMOIUDH DTBECHI 3 mat Deze bogin- bedoe- uitsluitend FlLLfcKfcS. loeders Hot in neemt sproak- Fort graag, en ^1 Lsfhma. de heele EN >prl, •nis, /uk; I mis gj .Madonna met kind*’ -schuchtere inge togenheid der Madonna weerslag en aan vulling vindt in de verbaasd-verstrakte uitdrukking van het Kind. Vooral in het Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prjje voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.25, franco per post f L5O. Met ongevallen-verzekenng 15 cent» meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. ABONNÉ’8 van OftAA Gulden bij levenslange 4vvv ongeschiktheid. >AAI pm—I I >ns S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. rittor der afdeeling. Zichtbaar aangedaan dankte deze voor de eArvoUe onderschei ding In de hstuursvacature werd ge kozen de heer M. de Jong Hz. Voor het op 2en Pinksterdag alhier te houden concours is door den heer G Verkaik een rijveren kruis beschikbaar gesteld. Nlsuw-Lkkertand, 6 Maart. De bakker J Stam alhier, behaalde op de Onder-' linger Vakwedstryden, gehouden te AI- blasserdam, de volgende prijzen: een 2en prijs in de afdeeling 'beschuit, zijnde een croot verduld zilveren medaille, aange boden doofden burgemeester van Nieuw- Lekkerland; een 3en prijs in de afdeeling taarten, eveneens een verguld zilveren medaille, een Sen prijs in de afdeeling jsilband, een zilveren medaille; een 4en in de afdeeling vlechtwerk, ook een zilveren medaille. De moedercursus ran Het Groene Kruis alhier is geëindigd. Er hebben 53 cursisten aan deelgenomen. Bij het ein digen van den cursus ri’n tot mej. Hat- tink, de leerares, hartelijke toespraken en woorden van dank gericht. Een mand met bloemen werd haar aangeboden, be nevens een geschenk onder couvert, welk bedrag echter door mej. H. aan de kas van de afdeeling werd geeschonken. Vlanen, 3 Maart. In de tweede buiten- "•wone vergadering van Het Nut ia als snreker opgetreden de heer Brettani, van 's-Gravenhage^ Voor de pauze werd voor gedragen „De dwaze Rechter” van Fran cois Pauwels, terwijl na de pauze een viertal humorisitsche voordrach te# wer den gegeven. Berkenwoude, 5 Maart. De heer K. Rehorst alhier, slaagde heden voor het arte-examen. te Utrecht. „WAT OUD IS MORT GRAAG, WAT JONG IS DOLT GRAAG" Een frlsch bad na een plaagpartijtje. ^Zevenhuizen. 5 Maart. Een wóórd zegt: „Wat odd i», mort wat jong ia dolt graag.” Dit laatste gold Vrijdagmiddag bij een naar jongeluidjes, inwonende bij schip per Van Gangelen. Een nichtje van een 20‘jaar, mej. A. Jongensei uit Nieuwerkokr, plaagde den knecht W. Brandhorst. Toen dit een tijdje geduurd had, zei B.: „Als je-niet uitscheidt, dan gooi ik je in de Brug- sloot”. Maar nichtje bleef plagen. Wil lem grijpt haar (uit gekheid) en neemt haar mede tot de brugsloot, onder drei gement: ik gooi je er in Maar wie beschrijft nu de groote pret van de verdere familie, toen het nichtje door haar tegenspartelen bewerkte, dat Willem het eerst in de Brugsloot terecht kwam en zij daarna ook zelf volgde. Onder goret vermaak der familie wer den beiden op het droge gebracht Vrijdagavond hield de Oranjever- eeniging voor hare leden in de zaal- van den heer Vos een propaganda en tevens pen gezelligen avond. De burgemeester de heer Klinkhamer, hield allereerst een red» over: Ontstaan naam van Oranje en Willem III, Stadhouder ©n Koning van Engeland: In duidelijke bewoordin gen wiet spreker zijn hoorders te doen zien, wat wij aan het Huis van Oranje verschuldigd zijn. Ook wekte de heer Klinkhamer de aanwezigen op om lid te worden van de Oranjevereeniging. De rede, die een uur duurde, werd door de toehoorders met de meeste aandacht ge worden, ik ben zoo nieuwsgierig niet. Maar ik, ik heb geen geluk gehad, ik ben een wm man, een bedelaar gebleven en oud en versleten. Al wilde ik het zelfs, ik zou niet meer in staat zijn te werken Ziehier rondom u, dit is mijn plaats, mijn verguldsel is spinrag, ik leef hier te mid den van muizen, spinnen en ratten. Als je gekomen beul om dat te bewonderen, mijn lieve vrouw, dan kan je je hart op halen.” Hij zweeg een oogenblik, in de hoop, dat Louise zou spreken. Doch zij opende den mond niet. Als gevoelloos stond zij daar, met nieuwsgierigheid naar zijn woorden luisterend, terwijl zij zich te vens afvroeg hoever die schaamteloos heid wel gaan zou. Ricard haalde zenuwachtig de schou ders op. Eensklaps echter heldefde zijn gelaat op en zijn kléine oogen schitterden. „0, wat een gedachte!” riep hij dan uit. „En toch is net zool Ja, ik begrijp het maar al te goed, ’t Is duidelijk genoeg om hot met beide handen te (grijpen, Louise Verdier is rijk en ik ben zoo arm als Job. Zij heeft vernomen, hoe dan ook. dat ik van armoede wegkwijn. Haar hart werd er diep „door aangegrepen en mijne goede vrouw, die den schoonon tijd onzer eerste liefde nog niet vergeten heeft, is thans gekomen om de fortuin met mij te doelen Dat neem ik aan Louise, dat neem ik aan! Een man kan zonder schaamte een "©schenk van zijn vrouw aanvaarden Bovend:en," ging hij o" denzelfden spottenden toon voort, ,.aJ heb ik het recht de helft te eische» van hri-een mijn vrouw bezit, daar wij in feseessehap vaa goederen getrouwd rijn religieuze genre heeft Toorop die in 1905 tot den RJC Godsdienst was over gegaan veel mogen bereiken De ttHir- heid waarmee hij de handen zijner typen wist te treilen, is spreekwoordelijk ge worden, zoo dal men nu noemt de handen van Toorop, een gansch bijzondere en apart opgezette verfijning van vormen in de broze toegespitste vingers, de fijne polsen welker vorm hun subitiliteit doet raden. Het valt buiten het bestek van dit korte herinneringswoord opi meer over het werk van Toorop te zeggen Zij nog vermeld, dat zijn verdiensten werden erkend door de Kroon, doordat hij benoemd was tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, terwijl hem in 1919 de gouden eereniedaille voor kunst en wetenschap verbonden aan de Huis-orde van Oranje Nassau was ver leend. Tal van andere onderscheidingen waren dezen grooten Nederlander voorts nog in den loop der jaren ten deel ge- vallen. Woensdag a.s. zal de teraardebestelling plaats vinden op de RJC Begraafplaats te Den Haag Om tien uur des morgens zal in de R.K. Kerk aan de Elandstraat een plechtige Requiem-Mis worden op- 1 gedragen, waarna de uitvaart zal plaats vinden. Het werkloosheldsvraaffriuk. aantal groote stadswerkloo^L, dat Overijssel te werk wordt gesteld, gestadig toe. In den loop van deze maand hoopt men de 1000 te halen. Maandag 12 Maart ko men nog honderd Hagenaar® en even veel Amsterdammers naar deze provincie en veertien dagen nog «enige honderden Op vele plaatsen in de provincie is men tBans druk bezig huisjes ter huisvesting dezer menschen op te slaan. De vorige week is men reeds begonnen met het bou wen van een tiental huizen aan de Bolks- beek onder Markelo, waar 15 dezer, ge luk bekend, de werkzaamheden tot ver lijk wordt gemaakt. Wanneer dezo weg echter zou worden aangelegd evenwijdig en langs de spoor lijn van Süedrecht naar Gorinchem, wer den genoemde bezwaren geheel opge heven. De gronden, waarover de weg dan zou komen te liggen, zijn van minder kwali teit voor de veehouderij, terwijl de onder grond, voor zooveel deze gemeente be treft, beter geschikt is voor aanleg van een weg dan de thans daarvoor aange wezen gronden, volgens de van rijkswege "edane opmetingen. Bij een zoodanigen aanleg zou de weg ook geen scherpe bochten maken, terwijl pr tévens nog het voordeel aan verbonden zou zijn, dat geen brui? over de Gieeeen behoefde te komen. Ook het plaa teel ijk verkeer op dien weg zou minder druk en belemmerend zijn als wanneer de aanleg volrens het be staand plan zou geschieden en hij in het centrum van een drukke ver keerss treek komt te liggen. Wij verzoeken Uwe Excellentie dan ook beleefd doch dringend de aangevoerde bezwaren in overweging te willen nemen en het Rijks wegen plan in bovenaangege ven zin te doen wijzigen. Hierna volgen onderteekeningenl In de afgeloopen week zijn door een der vertegenwoordiger» van de firma Goeter en Zonen, kaasstremselfabriek te Gouda, uitgereikt de diploma’s aan om- derstaande personen, bij het op 2 Sept 1.1. behf^Jde hoogst aantal punten, voor wil ik goed genoeg wezen mij tevreden te stellen m©t hetgeen gij wel voor mij hebt willen afzonderenl" En hij stak brutaal de handen uit. i,Achteruit, ellendelingl Aohteruitl” rien Louise met dreigende stem. Z” had zich ppgericht, rood sohap en met fonkelende oogeaA korte, zenuwachtigo lach, aan «rag»; reutel g&lijk, barstte tusschen zyn/^JN^v Ricard stond daar verslagen de de vrouw met domme oogen aaiïMcS» Pierre Ricard", zeide' zij, „je spreekt van armoede en ellende. Wat heb je dan gedaan met het geld, dat je in de Rijsel- schestraat bij den ouden blinde gestolen hebt!" wonderd scheen rich in zulk oen gezel schap te bevinden. Louise zag niets van dat alles. Met opgeheven hoofd en een somber licht in de pogen, trad zjj op den ellendeling toe Dan bleef zij eensklaps staan en kruiste de armen op de borst. Ramoneau was totaal verslagen. „Pierre Rioard". sprak Louise doffe stem, „ik kom je bedanken voor het bezoek, dat je mij ongeveer twintig jaar geleden in mijn huisje te Jouarre bracht!” „Ik ben Pierre Ricard niet”, stamelde de ongelukkige. „H heet^Momaneaul" „Ramoneau,” zeide zij* Jpottond, „dat is wellicht de naam, die je hebt aange nomen, toen jw V«a dé .galeien ontsnapt bent! Voor Een, dia uw afschuwelijk le ven niet kbruenl, fcvnt gij Ramoneau hoe ten, maar voor mij, Moor Louise Verdier, ben je altijd Pierre Ricard, de kinder dief, de galeiboef!” Hij sloeg een woesten blik om heen en deed een stap nader. „Hoe heb je mij hier gevonden?” vroeg hij met holle stem, „ik waande je dood ’t Is de hel zeker, die je op mijn we” werpt! Wat kom je hier doen? Wat wil je?” „Je zult het spoedig weten, Pierre Ricard. J© dacht, dat ik reeds lang dood was; je waart in het donker verborgen, evenals die ellendelingen, die hef dag licht verafschuwen! Pierro Ricard, mijn leven is gerekt om nog enkele schelm stukken te herstellen, die je bedreven hebt! O, wat heb ik lang naar j» gezocht! Ik ook vermoedde. dat gij reeds lang dood wa^rt.Maar neen, de luiaard, de dronkaard, ds straatslemper, ds boos- Hofnlsuws. De Koningin gaat voor enkele dagen naar Het Loo. Prinses Juliana heeft op de vlakte van Waalsdorp een oefening van een compagnie op oorlogssterkte van de bri gade grenadiers en jagers bijgewoond. Zii werd daarbij vergezeld door de dnme du palais van de Koningin, me vrouw Snoeck Hurgronje, géboren jonk vrouw Van Tets en door den ordonnans officier van de Koningin, kapitein Phaff Commissaris dsr Koningin In Zuld- Holland. De commissaris dar Konin- rin in Züid-Holland, jhr. mr. H. A. van Karnébeek, heeft tot de gemeente besturen in Zuid-Holland een circulaire gericht in verband met de aanvaarding van zijn ambt, in welke circulaire nij een ernstig beroep deet op aller krach tige medewerking en steun in alles wat bevorderlijk kan zijn aan het welzijn en do ontwikkeling van het gewest JAN TOOROP. t Een groot Nederlander heengegaan. Zaterdagmiddag zes uur is Jan Toorop na een langdurige en smartelijke ziekte, op 69jarigen leeftijd kalm en rustig ont slapen. Dé overledene WM een zc«r beroemd kunstschilder, die zijn beteekenis vooral ontleende aan zijn tèekeningen en etsen, die het uitzonderlijke devote cachet droegen, dat hen maakte tot „Toorops’’ In deze typeering van zijn werk ligt moer dan aanduiding-door-een-naam- alleen. Zij is de opsluiting van zijn kunstwerk tot één geheel dat in alle ver scheidenheid van vorm en klein en uit drukking toch in zich droeg het wezen van den meester. De gestalten op zijn etsen en teekenin- gen en defote vrouwenfiguren iu hun strakke lijnen uitbeeldend de verstildfe rust en de tot leven gekomen aanbidde lijkheid hebben alle eenzelfde karakteri- seering gevonden door de hand van den grooten meester. Wij noemen zijn „Kü (teekening) waarin de oprichting van verschillende instellingen in het l>elan.g van den landbouw, o.a aan de Landbouwonderlinge, aan de On derlinge Brandverzekering, aan Molk- controle, aan de Inkoopvereeniging nEen- dracht maakt Macht", de Boerenleen bank enz. De secretaris sprak den schei denden voorzitter enkele woorden toe en hoopte, dat De Jong, na zoo’n tijdperk van noesten arbeid, tevreden zou zijn mef wat hij meer in het leven had "©roepen tot verbetering van don Boerenstand. Op voorstel van den heer Van Wijnen werd de heer D Jong benoemd tot eerevoor- Maar een vrouw scheen Ramoneau niet te duchten; hij schepte weer moed op het gericht van Louise, die hij eerst niet herkende en bleef in de geopende deur staan. Louise trad langzaam op hem toe Eensklaps viel het volle licht van een klein raampje op haar gelaat. Ramoneau herkende zijn vrouw onmiddellijk. De el lendeling daoht een snook voor rich te zien oprijzen Hij stak de armen vooruit als wilde hij dit doen verdwijnen, doch weldra door angst en schrik aan gegre pen, deinsde hij achteruit en zuchtte heeeche stem; „Louisel Louise!” L^, trad binnen en sloot bedaard de deur achter zich dicht. Zeer karig was het huisi’a-td van het armzalig verblijf Over al spinrag in plaats van behangselpapier in de hoeken zoowel ate aan ’t brokke lend plafond Het vleesch, dat de heer des huizes voor zijn ontbijt bestemd had, verkoolde op een rooster, die over een komfoor lag. Op de tafel stonden drie flosschen, twee met wijn gevuld en een derde nog gedeeltelijk mot brandewijn. Voeg daar bij een tinnen bord, een groot mee, uit stekend geschikt om allerlei voorwerpen te enijdenen desnoods zelfs een tweeden Fabric* te vermoorden «n eindelijk nog een rilvem drinkbeker, die geheel ver- wicht, de man zonder hart en zonder ge voel moest op den weg van het kwaad langzamerhand alle schreden afdalen om bedekt met schande, in ’t diepste van den af gr ijsed ijken afgrond neer te plof fen!” „Ho! Ho!" spotte hij met een grijns lach, „de juffrouw spreekt als een boek. Wat is dat mooi! Ja, werkelijk, zeer mooi.... Maar," ging hij dan weer op zeer veranderden toon voort, „als je hier gekomen bent om mij je welsprekendheid te doen bewondpren, dan heb je j© nutte loos groote moeite getroost. Ik heb ge daan wat mij beviel; daarvan heb ik jou peen rekenschap te geven. Wij scheidden in vrijheid van elkander.... Houd ik mij met jou bezig? Vraag ik je wat jij' sedert vijfentwintig jaren hebt aange vangen?” „0, de lafaard! Hij wil mij beleodigen!" riv Louise me(, een stem uit, die van gramschap beefde. „Evenals ik heb jij gedaan wat je wilde,," ging hij voort. „Dat gaat mij niet aan.... Maar ik zou wel eens willen weten wat je hierheer heeft gevoerd, waarom je hier bent." Nog steeds dezelfde brutaliteit!” drfcht Louise. „De wroeging zal nooit een plaats vinden in zijn hart Men zou zeggen, dat hij zelfs niet gelooft aan de menschelijke gerechtigheid, aan de straf-, die ook hier de misdadigers wacht.” „Wel," hernam Ricard, aijn vrouw van het hoofd tot d«' voeten nandachtig onnemend, „ik ha^ je nog niet goed ge zien. 't Schijnt dat je in goeden doen verkeert! De fortuin heeft je zeer lief toe*siach«n; je bsnt rijk!.0, ik vraag je aitt «P H rijk beat f- zwaring dor rechtor-Bolksbeekkade zul- I lea boginnen. By Ommen, Almelo en Ma rienberg wordt, volgens de -JTel..’.’, een vijftigtal huisjes gezet voor arbeiders, die bij de uitvoering van het ontwate- ringsnlan van het waterschap de Regge zullen werken. Wij vernemen dat de ontwaterings- werken bij Herft sn onder Zwollerkerspel nog niet dadelijk zullen kunnen nen, zooals oorspronkelijk in de ling lag, omdat veel eigenaren van grond hun eigendom niet willen af staan. Nu moeten in al die gevallen onteigeningen i volgens artikel 12 der Waterstaats wet I worden toegepast, waarmede eenige we ken gemoeid zijn, aangezien de betref- ILouiss's wraak, XVI. Het uitwerksol van de woede van dsn ellendeling was, verschrikkelijk. Pierre, Ricard werd doodsbleek en sprong vol schrik achteruit. Spoedig echter her kreeg hij wèer al zijn stoutmoedigheid. „Vrouw, wat beduidt dat?" vroeg hij. 1 ouise verpletterde hom under haar b’ k .terwijl zü den booswicht de woor den toevoegde: „Dlófl Moordenaar!.” „Zwijg, ongelukkige! Zwijgl" brulde hij De ellendeling dook ineen, als of hij plotseling op zijn vrouw wilde toe- springen. De vrouw stond bij de tafel; zij stak den arm uit en greep het mes vaat, dat daar lag. „Als je één stap doet,” voegde zij hem koel toK-’dw^oed ik je als ean ra»m- INGEZONDEN MEDEDEELINQ. Sproeton komen vroe^n het voorjaar, koopt tydig een pot Spr u tol. Bij alle Drogisten voted. Na dezo rede werd door den voos» zitter, den heer F. Schutte, den sprekor dank gebracht voor de sohoone rede die hij gehouden had. Een tweetal tooneel- st ukjes werden door het bestuur opge voerd, waar het publiek zich kostelijk mee amuseerde. Dit bleek ook wel uit het uitbundig applaus dat na eik stuk volgde W”‘ kunnen zeggen, dat het een mooie avond geweest is. BEZWAREN UIT GIESSEN* NIEUWKERK. Een adres aan den Minister van Waterstaat Gitssen-Nleuwkerk, 5 Maart. Door een groot aantal landbouwers uit deze ge meente is under®taand adres gezonden tot den Minister vam Waterstaat: Ondergeteekenden, allen grondeige naars en zeifgebruiker® van gronden, ge togen in de gemeente «GieBsen-Nieuwkerk, -komen met het volgende tot Uwe Excel lentie Du on het Rjjkswegenplan voorkomende weg, loopende van. Rotterdam langs Go rinchem naar Gelderland, komt bij per ceel kadastraal bekend Giessen-Nieuw- kerk B No. 155 over het water de Giw- sen en gaat dan in een rechten lijn naar Sectie B No. 1341, zoodat genoemde weg dwars door den polder „Nedernolder’’ komt te liggen. Hierdoor worden de landerijen zeer geschaad, daar zij door den nieuwen weg in verschillende, doelen worden gedeeld, waardoor het veehoudersbedrijf onmogo- Bergambacht, 5 Maart. Tot beatuure- leden van de Wonmgbouwvereenigiug „Het Volksbelang" alhier, zyn gekozen de heer Gh. Stalkar, T. lagthart en A Ligthart alhier. Het rywiel dat de vorige week was op gegeven als te zijn ontvreemd van den hoer A. K. alhier, is in een stuk land te- ruggevonden, zoodat meer aan verre gaande baldadigheid, dan aan diefstal kan worden gedacht. Door den Minister van 0., K. on W. is ten, om met het oog op monumenten zorg, geen goedkeurin- te verleen en om i besluiten van het Gemeentebestuur tot i het overdragen van de k eik torens aan het bestuur der kerk, voordat genoemde Minister daarover is geraadpleegd. Niettegenstaande ar nog geen gras in de weilanden ia te zien en het weder vrij koud is, ziet m©n alhier reeds koeien in de weide loopen. De koopman R. S. alhier, geraakte ’s morgens vroeg te Benedenberg alhier, bij het uit wijk en voojt een auto, met zijn rijwiel te water. Gelukkig wist hij zich zelf te redden, zoodat hij er met een koud bad afkwam. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. Jaarvergadering der afdee- ling Lekkerksrk. Lekkerksrk, Maart, ris’afd.’ Lekkêr- kerk en Omstr. der HolJ. Maatschappij van Landbouw, hqeft in „Het Bonte Paard” haar jaarvergadering gehouden. O deze vergadering werd aan 1 dame en 6 hoeren een diploma uitgerikt voor „goed melken”. Besloten werd by vol doende deelname dit jaar weer ®en melk- cursus te houden. Het aftredende be stuurslid, de heer D. Dogterom, werd met algemeens stemmen herkozen. Ook was aan de beurt van aftreden de heer H. de Jong Mz. Deze stelde zich echter wegens z’n hoogen leeftijd (79 jaar; niet nueer voor een bestuursfunctie herkies- baar. In den heer De Jong gaat een fende stukken oen maand ter visie moe- voorzitter de afdeeling verlaten, die veel ten liggen. i voor haar heeft gedaan. Reeds 53 jaar De arbeiden», die op het Westerhui- is hij onafgebroken lid geweest en heeft ringerveld wegen» voleindiging dar work- als bestuurslid en als voorzitter veel zaamheden vrijkomen, zullen nu tijdslijk I met de afdeeling medegemaakt, ’t Be rn het Staphorsterveld te werk worden wijs? D© Jong heeft medegewerkt aan de gesteld, totdat in Herft— kan worden iTwHeUiinemn begonnen. DE GASCORRUPTIE, Te Dotflnchem. Bij Kon. besluit zijn tot 1 Juli as. ge schorst d© besluiten van den raad dor gemeente Doetinchem resp. strekkende tot het verleenen, met, ingang van 9 Fetxr. j.l., van niet-eervol ontslag aan den heer G. Pieteraon als directeur van het meentelijk gasbedrijf en tot ontzegging aan den ontslagen gasdirecteur van den toeganr,tat de terreinen en gebouwen van Advertsntien: V»n 1 tot 6 regel» f 1.80: «1ke regel meer <0.20. Bij 8 mini plaatsing 8e maar f 0.10 per regel. Advertentiön tUMchen den tekst drievoudigs pryw. Voor meer plaatsingen, groot aantal regel» en conditie» vrago men tarief. dit blad, in het bezit van on» Bericht van Inschrijving, zyn volgen» de daarin vaatgeslelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voof' bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van - Ifinn Dulden bij QfWl Gulden bij verlies 9(1(1 Dutoen by verlies 1f)(l Gulden bij verlies 4G Gulden hy verlies van iVVV overlijden’ JVV van hand of voet. 4-Vv van een oog. lUU van een duim. UV een anderer vinger. do gasfabriek godurendo den termijn, verloopend^ tusschen het ontslag en de beslissing van de Kroon terzake van de gevraagde vernietiging. Deze Koninklijke beslissing is genomen uit overweging, dat het wenschelyk is om, hangende het onderzoek naar de vraag of bedoelde raadsbesluiten in strijd zijn met de wet of met het algemeen be lang, het inwerking-treden daarvan te vóórkomen. '1928

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1