I BAHLMANN C° - GOUDA No. 5403 Vrijdag 16 Maart 1928 r t EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Nieuws. 1 aet en Dit Nummer bestaat uit VIER BLADEN. bu ,>asr 20cf»«o~ Sprekende steenen. Dames- en Kinderkleeding Hoeden en Stoffen wij brengen een APARTE en UITGE- BREIDE keuze in ELKE PRIJSLAGE Ernstige vergiftiging te Bleiswijk. 60e Jaargang Inqazondan Mededeellngen. R INGEZONDEN MEDEDEELING. deze INGEZONDEN MEDEDEELING. NJ] l X I nofc I I 3ed leerzame'' Eoo biedt de doodenjikker vare lessen I I acelcnbach el van de niet die achte niet t tegemoet larom be- f RECHT. (recht ver- iten staan: f 5 suba. lelheid van ermmderd, men. Ver- !g en bleef el van ge il het lin- mgekomen ijk gerold, verdachtei at getuige b hier voor iet toe, dat ing van de ven ais dit, is verdach- ajn vriend- l. en plaag- n tegen de l, de eigen en deskun- 'oen hij nu terde voor ve en goed er gegaan, •t zaken en ,i als nu is zijn opvat- jrekenings- in nog een ideeren tot jk aan den lis doorge- EN ol dooden: i. 5 dagen, elk afleve- l sube. 6(1 Jutfaas tot en drie nog jeugdige kinderen het ziekenhuis noodzakelijk. Allen zijn gistermiddag om 5 uur naar het ziekenhuis te Den Haag vervoerd. .De toestand is zorgelijk. Een onderzoek wordt ingeetcld Omtrent de oorzaak is nog niets be kend. Maar de steenen spreken. Zij spellen den lof der dooden en zij verbreiden de liefde der nabestaanden. Hier rust onze innig geliefde dochter, tevnoeg van ons weggenomen, mijn dierbare echtgenoot, onze eenige zoon, onze zorgzame vader. Zoo gaat er van d?ze zwijgende sternen een sprake uit waardoor ze worden tot sprekende steenen. En elke grafzerk heeft haar eigen ge schiedenis te vertellen. Of liever de geschiedenis, van het om hulsel, dat zij dekt. Want meer dan een omhulsel is het toch niet, dat er onder rust. VIJF EN TWINTIG JAREN RAADS LID. Het feest van wethouder Paul te Zevenhuizen. Zevenhuizen, 16 Maart. De wethouder L. C. Paul hedaoht gisteren den da<, waarop hij voor 25 jaren als raadslid be ledigd is geworden. Al dien tijd was hij lid van deïi gemeenteraad alhier als ver tegenwoordiger der L’berale Partij. Aan belangstelling heeft het niet ontbroken. Daags te voren kwamen ten huize van den en op den dag ze in intiemen kr ing Amelde, 16 Maart, De Chr. Muziek vereniging „Crescendo” is voornemens met medewerking van de Chr. Reciteer- vereeniging een gratis uitvoering te ge- i..-ii1.1 NfflWVOOR WHOIfflEN UTRECHT SCHOONHOVENSCHE COURANT. Advertentien: Van 1 tot 6 regels f 1,80; elke regel meer ƒ0.20. Bij 8 nuuü plnuteing 3e maar 010 per regel. A'lvertentiën tAern-hen den tekst drievoudige prijs. Voor meer plaateinnen, groot aantel regels en C"D litiee vrnge men tarief. ABONNÉ’8 van dit blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, zjjn Volgens de daarin vuetgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van ?ünn Gulden bV leven’lange 1000 öu,dpn hV ?00 Oulden bÜ v«rl’e" Oftft Gulden bjj verlies 1AA Gulden bij verlies AH Gulden hu verlies van ArVVV ongeschiktheid. AVVV overlijden UVU van hand of voet.fe'VV v»m een o<.g. 1VV van een duim. OU een anderen vinder. aan den secretaris, zonder op- of aan merkingen vastgesteld. Eenige ingekomen stukken werden voorgelezen en voor ken nisgeving aangenomen. Uit het jaarver slag van den penningmeester bleek, dat in 1927 de ontvangsten hadden bedra gen f 99,20 H en de uitgaven f 91 27, ba tig saldo f 7,9314. De aftredende bestuur* leden, de heeren K. Kok, G. Slab en P. Borsje werden herkozen. Door den heer P. den Ouden Joh.z., werd ,een causerie gehouden o er het kapoene^ren. Ten slotte werd onder de aanwezige leden een verloting gehouden. De le prijs 12 kuikens (ras naar keuze) viel ten deel aan den heer P. G. Streefland; de 2e prijs een boekwerk aan den heer G. Slob; de 3e prijs eveneens een boekwerk, aan den heer A. D. Scholten. LEVERT UIT VOORRAAD: Gegolfds en vlakke Asbest cement Platen - Leien Voor prima kwaliteit wordt ingestaan. Lage prijzen. Noemt bij Uw aanvraag benoodigd aantal Ms. LICHTE BAA1-TABAK lOcUcfW-onl SOci^XPaU 120 Cl fr o» it In j zaak van Rotterdam 1 loon hoven is. 5 dagen 8 Scptem- luto daar- ider IJsel- t de rich- ze ,dat de er plaatse den hy als n van een voldoend* ït het ge- auto’s een De mensch wordt geboren en wandelt op aard en als zijn dagen afgeteld zijn, dan legt hij het stoffelijk kleed weer af en vervolgt zijn tocht. Maar wo'rdt dan niet menschen gezien. En daarom zijn die stcenen het schoonst, die kunnen vertellen van hope op beter, die doen lezen, dat met den dood het leven niet week, maar integen deel nader kwam Reizigers zijn wij naar de eeuwigheid en de grafzerken op een kerkhof spreken ervan. Hoeveel berusting vertolken zij vaak, hoeveel verstilde droefheid, wijken moest voor overgave. Het valt zoo hard om te scheiden van hen, die men lief-heeft, maar met de wetenschap ,dat weerzien volgt wordt zooveel van de smart gestild. En daarom is het zoo innig en zoo in drukwekkend om de sprekende steenen van een kerkhof te bestudoeren. Wij zijn toortsdragers door dit leven. En we hebben den toorts van ons leven te laten schijnen, ook voor anderen. We moeten anderen zijn tot een steun en tot hulp. En door onze daden moeten we den lof uitjubelen voor den Schepper over al het geschapene. Wanneer de menschen zouden ophou den dit te doen, de steeneu zouden, spre ken. Maar het zou dan een veroordeelden d spreken worden. En de rustige gedragenheid zou er in dien toon niet zijn Somber op een kerkhof zegt ge mis schien? In geenen dcete, de somberheid wijkt voor dé rust, de stilte wekt stemming en de fluisteringen van den wind zijn er de vertolking van het leed, dat tol wins te werd omdat het levensverdieping Waddlnxveen, 16 Maart. Aan hei Noordeinde botsten twee wielrijds'ers te gen elkaar, doordat beiden de rebels van den weg niet naleefden. Het ge o'g was dat de wielrijder W. R. zood n g tegen den grond viel, dat hem twee tanden door de bovenlip staken en hij bewuste- zijn reds te voet naar huis maken. Het rijwiel was gedeeltelijk vernield. Aan de laatst gehouden eieren veiling waren aangevoerd 8329 k’peieren en 265 eendeieren Prijzen respectievelijk f 5,250,50 en f 4,255,50, allen per 100 stuks. EEN REUZENSNOEK. Het beestje woog 21 pond. Nleuw-Lekkerland, 16 Maart. In het Waterschap onder deze gemeente is doo den visscher S., uit Groot-Ammers. mol den zegen een snoek gevangen, die het respectabele gewicht had van 21 pond Het dier was ruim een meter lang. Voor zeker een groofo zeldzaamheid. De Zangvereniging „Amicit’a” al hier hpeft besloten om deel te nemen, aa1 het concours van den Zangersbond Een dracht Maakt Macht, dat dit jaar wordt gehouden te Putterehoek op 26 Juli e.k Woensdagavond hooft de Pluimvee vereeniging „Het Nuthoen” alhier haa- jaarvergadering gehouden onder voorzit terschap van den heer J. de Graaf. Va de 72 leden, die de vereeniging telt, ws ren er 34 aanwezig. De notulen en he jaarverslag werden, onder dankzegging metr van de Buiten dc poort, waar de eenzaam heid wenkt en de verte roept, daar is de akker der dooden Hooge boomen met breed uitstaande kronen wulven er de dooden toe, die sluimeren in de stilte Treurwilgen ruischen hun droeve Led. peppels ritselen als van heimwee naar het teven. In het gras bloeit het leven op van crocus en madelief, van vergietmijniet hoe gepast op een kerkhof van speenkruid en boterbloem. Het leven wast hier op i boven de verstorvenheid schoonheid op Als in het leven Wat U ook zoekt in: lil Onze collectus worden geregeld met de laatste Nouveaute'a aangevuld Prachtvolle sorteerlng TROUWJAPONNEN (ook naar maat) jubilaris al bloemen word het feit zelf herdacht. Vele gelukwenschen en felici taties kwamen binnen De gemeente raadsleden met den burgemeester en ee- jretaris (het raadslid Braat wilde n’et nededoen) zonden een prachtigen eto.L De ambtenaren zonden gezamen'ijk eeu leurig rookstel. De Fan fa re vereeniging duurde een bloemenmand. Dea a oude vereenigden rich de raadsleden mat den burgemeester en de ambtenaren op het raadhuis. Gezamenlijk gingen zij den heer Paul mondeling gplukuenschen. De leden van de Muziekvereeniging gingen met opgewekten m&rsch naar de woning an den jubilaris Voor de woning wer den een paar nummers geblazen, waarop de heer Paul de muzikanten binnen noo- digde. Ook hier liet de muziek z:ch hoo- ren. Het woord werd gevoerd door, den burgemeester, den genuent-opzichte/ den heer L. Dekker en den voorzitter van de Muziekvereeniging, den heer H. Ver- hoeff. Aan welgemeende felicitaties ont brak het verder niet. Heel de woning zat vol belangstellenden. Er heerwchte een gezellige en prettige geest. Wij ge- looven, dat deze dag voor den heer Paul p^Ji onvergetelijke zal zijn. Ook onzen welgemeenden gelukwensch. Omstandig heden brachten mee, dat wij niet per soonlijk konden gaan complimenteeren. Een arbeider van J. Paul, uit het Zuideinde, reed met een driewielige kar1 met een paard bespannen in het Zuidend. Achter hem kwamen twee auto’s, die signalen gaven. Toen de eene auto voor bij was, gaf de andere auto weer een sig naal, waardoor het paard z ch angstig naakte en hierdoor pardoes in het Ka naal liep, kar en bestuurden meesleepen- le. Hierdoor schrok ook de bestuurder De langen -Met toegeschoten hujp was illes spoedig op het droge. De bestuur let De Langen kwam er aldus met den schrik en een nat pak af .Ook het paard bleef ongedeerd. Mej. L. Valekamp, die werkzaam heden verrichte bij mevrouw De Jongh, m hiervoor een trapleer bezigde, had het ngeluk hier van af te vallen. Per auto s zij, nadat ze verbonden was, naar haar woning venaard. aan hen, die er somwijlen op toeven. We teeren het verstaan, dal de mensch in al zijn gedragingen, in denken in Spreken en in doen, klein is tegenover de ontzagwekkende majesteit van den Dood en daarom goed doet zijn dagen alzoo te besteden ,dat het einde vrede zij den dood en 1 bloeit de Maar er wordt toch gesproken op den doodenakker. Ook als er niemand toeft, gaat er een sprake van uit. Door de gewijde stilte en de tot aan dacht stgnmende ruischingen van den wind iiRot^toppcn der boomen. Maar door nog meer. Er zijn steenen op het kerkhof, «spre kende steenen en zy melden, den lof van den overledene. Hoeveel smartetranen hebben steenen op zich voeten branden. Hoeveel leeds is er boven hen uitge- sclireid en van hoeveel droefheid werden zij deelgenoot. Moeders^ die heur lievelingen kwamen beweenen met brandend rood geschreide oogen. Vaders, met een hart .zwaar van leed, somber Starend op het graf van hun eenige Kinderen, die een goede Moeder mis sen moesten, of een zorgenden Vader. Verloofden, die zich het zoet geluk der min en hope zagen ontvallen door den dood Wat al leed is er in de wereld. Het gebruik van landbouwtractors. Het Tweede Kamerlid de heer Van den Heuvel, heeft een aantal dragen gericht aan den Minister van Waterstaat, die de strekking heblen een zoodanige wijz ging te brengen in de moten aardigheidswet, dat landbouwtractors daar niet onder vallen. Onderzoek van het cadeaustelsel. Thans is door den Min. van Arbeid een Commissie benoemd met dc opdracht het cadeaustelsel en de daaruit voortvloeien de nadeeien aan een nader onderzoek te onderwerpen en na te gaan, welke maat- rege.en daartegen eventueel rijn te nemen Voorzitter is Mr- A. L M. J baren van Wijnbergen te Utrecht. geldboete van f 4 veroordeeld. Panendrecht, 16 Maart. Dezer dagen is •Ld 9, bemasid met 9 personen, naarrten Helder vertrokken, om nog maals een hoogtevluoht to maken en zeb- waardigheidsproe-.en te Verrichten. Na een bocht boven de groote rivieren Lek #n IJseel, wm het vllegtui» vU de Zui- vereeniging was opgericht en het doel en streven, werd door den heer A. de Wit, voorzitter eenor dergelijke vereeniging tö Benschop, nader toegelicht op welke wijze van werken succes te verwachten was en dat ook „samenwerking” voor dergelijke vereeniging een eiach des tijd* was. Door enkele leden werden vragen ge steld omtrent verplichting en duur van het lidmaatschap, en wat door het be stuur gedaan zou worden in gemeenten, waar nog geen vereeniging of bond waa. Alle vragen werden door den voorzit ter op duidelijke en bevredigende wijze leant woord, waarna werd overgegaan tot verkiezing van het bestuur. Het voorloopig bestuur werd bij accla matie verkozen verklaard, zijnde de hee ren J. Bons, voorzitter; A. Houwe'ing en B. Schep, terwijl nog ■gekozen werden de heeren Jac. Mastwijk en 0. van den Hoek Hiermede was de agenda afgewerkt en werd door den voorzitter, den heer A. de Wit, als vertegenwoordiger der ver- eenïring Benschop, en den heer Mill, te Polsbroek, dank gezegd voor hunne t«- rrenwoordigheid. en werd de wensch uit gesproken, dat door onderling overleg en vaststelling van werkwijze, da» moent worden verkregen, wat men zich als doel stelt. De hoop uitsprekende, dat door de melkveehouders uit naburige gemeenten en op de vergadering tegenwoordig hun ne krachten zouden inspannen om in hunne woonplaats tot oprichting emer vereeniging te geraken en alle aanwezigen dankend voor hunne tegenwoordigheid en bezoekers voor hunne belangstelling, sloot de voorzitter de vergadering Ruim dertig melkveehouders zijn thans lid der vereeniging alhier. VIJF PERSONEN NAAR HET ZIEKENHUIS VERVOERD. Hun toastand zorgriljk. Bleiswijk, 16 Maart. Gistermorgen te het gezin van den arbeider Leenhoudit plotseling zeer ernstig ongesteld ge worden onder t ergiftigings e s hijn e’en De gemwmtegencasheer Dr. Hoogen- boom achtte onmididellijke overbrenging .an het geheele gez n, bes'.aande uitman vrouw naar 1 auto, bi dstond g*- n afstand ontwaard, it had ge- i weg. De bij Slqy» S. W. N. VAN N00TEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763 VerBchynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per post 1.50. Met ongevallen-verzekerirfg 15 cents meer per 8 maan den. Óver het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. UailADCLUlg-lUg (Kill JJUll, U4O lllV' degewerkt tot tiet welslagen van den Ba zaar, welke door de vereeniging is ge houden. Ten nadeele van L. van Es is hier een fiets ontvreemd. Tot heden is niet bekend, waar de fiets geblo\en ia. Goudriaan, 16 Maart. De Holt Mij van Landbouw, af deel ing Alblasser waard, hield haar algemeen* ledenver gadering in de zaal van den heer J. Ba ron alhier. De vergadering werd ge opend door den voorzitter, den heer Voorspui, uit Groot-Ammers, die alle aanwezigen hartelijk welkom heette. De secretaris, de heer Dogterom, las de no tulen, welken onveranderd werden goed gekeurd. De penningmeester deed reke ning en verantwoording, de rekeninz sloot met een batig saldo van f 177,39 De heer Ir. C. J. Droogeudijk, Land- bouwconsulent te Dordrecht, hield een rede met het onderwerp: „Bemesting van grasland”. Deze rede werd door alle aanwezigen met alle aandacht gwolgd: spreker zette dan ook duidelijk uiteen d' bemesting van bet land. Verder volgde een bespreking over cursussen (practi sohe .boekhoudcursus), welke nog niet overal gehouden worden, om deze nog meer uit te breiden in de Alblisserwaard en zoodoende allen landbouwers gelegen heid te geven bovengenoemden cursus te kunnen volgen. Veie aanwezg en maakten gebruik van de rondvraag, alle gestelde vragen werden met bevrediging beant woord door den heer Droogendijk. Hier na volgde een gratis-verloting, een kist je sigaren viel ten deel aan Jac. de Vos alhier, een emmer aan Voorspui te Groot-Ammers en een melk theme s aan Tukker ui\Giesson-Nieuwkerk. Daarna slooCde voorzitter de vergadering en be dankte alle aanwezigen voor de bopkomst on in het bijzonder den heer Droogen- dijk, voor zijn duidelijke en rede. De beer B. P. alhier is door het kantongerecht te Gorinchcin wegens net rijden zonder licht op rijn fiete tot een derzee goed en wed in 1 uur op zijn be stemming. Wegens de zeestilte, zouden de zee- proeven direct worden gehouden De D 9 zal in Den Heldor blijven als schoolvlieg- tuig, ter opleiding van het personeel, be noodigd voor Indiö. In de gemeente worden pogingen in het werk gesteld de vestiging van een derden geneesheer te bevorderen. Goudriaan, 16 Maart, Andere week zal in café J Baron alhier een vergadering worden gehouden van de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alhier. Op deze vergadering zullen behal ve de le luitenant Groenendijk, ook te genwoordig zij de heeren De Gaay Fort man en Jansen Maneschijn, beiden uit Dordrecht, en respect, voorzitter der Ge westelijke Landstormcommissie en com mandant van het Verband. De komst van deze heeren heeft ten doel, kennis te ma ken met de leden en de commissieleden der plaatselijke afdeeling. Hoog-Blokland, 10 Maart. Naar we vernemen, heeft het bestuur van het Groene Kruis thans definitief het besluit genomen 'tot stichting van een fonds voor Ziekenhuis hulp. Reeds zijn ruim 200 leden ingeschreven. Binnen enkels dagen zal een vergadering worden gehouden tot vaststelling van het regkjnent. Woensdagavond had in de O.L. School de eerste ouderavond in dit jaar plaats De voorzitter der Oudercommissie de heer G. J. den Hertog, opende den avond met een woord van welkom en drukte er zijn spijt over uit dat maar 26 ouders tegenwoordig waren. Na voor lezing der notulen van den vo igen wide' dvond, welke werden goedgekeurd, gaf de voorzitter de verd?re leiding over aan het hoofd der school den heer Van der Linden. Allereerst sprak deze over de toepassing der leerplichtwet, toelating, bevordering enz. Verder werd besloten dit - jaar een schoolreisje te maken naar .^Hajegen. De heer v. d. Linden ht^ld i», een cau serie over Herfstdraden en over Splijt zwammen en bracht in verband met het 2de onderwerp de vaccinatie ter sprake welke onderwerpen met aandacht werden gevolgd De oudercommissie, die in haar geheel moest optraden ,werd op voorstel van den heer H Klein, bij acclamatie herkozen en is als volgt samengesteld. -G J. den Hertog, Voorz., A. Boom, secre taris, A Slob, G. Verdoom en Mevrouw v. d. Linden, leden. Nadat gepauzeerd cn koffie was rond- gediertd, had eeu gratis verloting plaats, o de prijsjes waren hi rvoor beschikbaar ven. Deze uitvoering wordt bedoeld, als gesteld door de oudercommissie en pe.r- dankbetuiging aan hen, die hebben me-s°flee^ der schoöfl. De uitslag was als - - volgt: i Voor dames: Mej A. Slab, etui met lepeltjes, Mej. I). de Koning, kleedje, Mej Zweze yn, bonbonsch&altje, Mej. H Klein, kkedje, Mej. J. Wallaard, verras sing, Mej. A. Slob ,dorsje krakelingen. Voor heeren H Klein, ki;tje sigaier G J. den Hertog, doosje sigaren, A,. Verhoeven, tabakspijp, C. Sterrenburg, doosje sigaren, A. den Burger en G. \er- doorn, ieder een pakte tabak, D. de Ko- nmg, 3 sigaren, T Wallaa-d doosje cho colade sigaren, W v. d. Linden, aschbak, D. de Koning ,kand laar met kaars. Hierna declameard* de heer Van d r Linden, Nummer Tachtig, van Hetfar- mans, hetwelk 'met bijzondere aandacht werd gevolgd. Bij de rondvraag werd nog eens gesjproken over het bezwaar dat de verplichting van het 7e Jaerjaar voor hot platteland meebrengt. De. voorzitter bracht daarna dank aan den heei v. d. Linden, voor zijn behandelde onderwer pen, aan de dames v. d Linden en Boon voor de zorg voor de koffie en aan de ouders voor hun opkomst Met een op wekking, om een volgend *n ouder-avond de thuisblijvers mee te brengen, sloot hij deze uitstekend geslaagde gezellige ouderavond. Noordeloos, 16 Maart. Een paar los- leopende houden hebben zich te goed gedaan aan de kippetjes van dc heeren W. v. d Ham en K. van Slechteren, die beide hun eierfabrikantert in het veld hebben. Men zij gewaarschuwd. Naar verluidt heerscht alhier oen sterfte onder d? jonge kalveren grooter dan het gemiddelde sterftecijfer dat men verwachijen kan. 'De vorst zou de reeds gje'egen vroege aardappelen op het nieuw gespitte land ten zeerste bcnadeelen, althans het vriest zoo streng, dat men de schooljeugd weer over het ys ziet gildon. Naar men ons meldt zou op de leden vergadering der Coap. Landbouwvercen. Samen werking” besloten zijn het bou wen van een pakhuis hier ter plaatse voorliaopig uit te stelten, zulks in ver band met de slechte voor uitzichten in het mestersbed yf. Willlge-Langerak, 16 Maart. Ou Woensdag 14 Maart is alhier gehouden de eerste ledenvergadering van de Melk- veehoudonsvereeniging „Samenwerking’ alhier in café van de wed. Boef. Nadat de voorzitter, de heer J. Bons uiteengezet had de reden, waarom doe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1