(D-E)i IING HEEREN-BAAI PAARSMRK SOctperfaponcL N®* 8498 Woensdag, 28 Maart 1928 60e Jaargang EERSTE BLAD. Binnenland. recht- rvoken. c. Plaatselijk Nieuws and. F EU1LLET0N. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Probeert maaraens 2000 van 5Oct.per Yi pond kunt U thans eene De Peaschveetentoonsteliing te Rotterdam. Het geheim eener Moeder. 300 Een drie-kwartiers busdienst langs den Lekdijk? INGEZONDEN MEDEDEELING. tijen tua- ld- wordt nu al de tarwe verkocht, die nog >racht ien bew(j« <4»t je „Vertel mij dan ieta van jou. Ben je KOEVERS. fWrïl YWrolji). rut'kerft toereketrd. W al Ba dam-diep in «hulden, erkomt, zij vinden, of hterblijven. Ongevallen- i gulden I gulden i gulden I gulden 1 gulden eer geringe op de nou heb- loor het i toffer h ivangeni» morfine, n onder- I, hebben naar do ihevenin- )ie dieni »p te bor- e oplich- Iviea van in dienst reken. I heb gv- k wil de roordeeld elkaar uit bemoeide ontstond t tenden te bewoner die Mijn hem met bleek niet H Binnen- t de huio- begeven. r voor de rns poging Molenaar van A. v. Sientje, tein en M. A van E. nna. Jo- iweg en G aan, z. van dam. ABONNÉ'8 Beker van, de vrouw, d bemoeid verdachte trok thans eze vrouw ■d, was im eroommte- ML igen op het .echt vroeg see nu po- lader aan. j haar ver- rechtzitting KM per pond 20c\per ons 10d per'Aon» i enkele rubrieken waren te idingen. telagen vermelden we de na- o-ben geen 4>r« wereld emzijn een nslang tot de handen, dan wordt gulden it herft iht, met a maken, itmen te i zullen e&M*- rerklarin- het hielp Lr tegen „Naar Amerika, geloof ik.” „ZoolZoolZoolIk draal niet langer. Waar kan ik zijn kamer vin den?” De vrouw gaf de noodige inlicht Luen aan, z. van inga, Boele- iü8 Antoni- iking en H 4. Karei iberg en G. krnelia Jo- W. A. van Paulus, its, Heeren- dert, z. van i Oostenrijk, b Hendriks, Overeijndar, n op den en gezel- nen. Bij en 39-ja- iw, bijge- St. Geer- Bchap ten to Mijntje voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Iflf) Gulden bii verlies Afl Gulden by verlies va IVV van een auim. UV een anderen vinger. NV. DOUWE EGBERTS TABAKSFABRIEKEN OPGERICHT 1753 D’E HeerevBaai is dus thans verkrygbaar wv prüzen van ^ct tnt f. 125 pernnnd. ■BW) VOBTOMlUIDffl llffiffl SCHOONHOVENSCHE COURANT. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. Prjjs voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per post 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. De prijzen te hoog. De prijzen van het krachtvoeder zyn ook veel te hoog ten opzichte van den prijs der varkens enz. Dit wil echter niet zeggen, dat door telers van mais enz. goede prijzen worden gemaakt, ook die makan denzelfden toestand mee als onze boeren. I DU hooge prijzen vinden hun oorzaak „oodig is Mon vraagt dan niet hoe ko- n. ,...v ._w. fflen we daaraan doch men Mgt> eerst de zaak en dan komen de centen wel. Het nieuwe wegenplan zal veel geld kosten en over ’t algemeen is daarvan weinig nut te verwachten voor de boeren, in de vaak grove winsten, welke gemaakt worden in den tusschenhan.de!door per sonen, die buiten den landbouw staan. In den graanhandel wordt een ech^e winsthandel gedreven en op de beurs ie Christelijk en Nationaal. Van de gelegenheid tot debat werd door den beer'H. de Leede alhier gebruik gemaakt. Door B. en W. is afkondiging ge daan, dat de kiezerslijst voor het jaar 10281929 voor een ieder ter inzage ie gelegd ter gemeente-secretarie. Vader en Zoon. XXV. De jongeman zat op een stoel met den rug naar $e deur gekeerd. Zijn elleboo- gen rustten op de tafel en zijn vermoeid, afgemat hoofd op zijn handen^terwijl de geest in sombere gepeinzen veWiopt was. Voor hem op tafel lagen de bankbriefjes hem door zijn moeder gebracht en daar naast een sierlijke lederen portefeuille, die o wreed© «patternijl de gouden letteren droeg: L. L., waarboven een gou- I den kroon. Uit de diepte van den afgrond, waarin hij gevallen was, had Louis Ricard de hoogte gesobat, waarvan hij was neerge- I dampeld O, welk een verschrikkelijke vall Hij had eer en 'rijkdopi, hij werd ge vleid, bewonderd, benijd, was in ’t bezit van een schitterenden naam, en dat al les was thans ook als een rook verdwe nen I van uitoefening van hun bedrijf jde oorzaak der malaise. De prijzen worden vastgesteld door de 1 wereldmarkt en ook de landpachten zyn over het algemeen te hoog. Ook ver wacht spreker weinig heil van het pacht- wetje, als een boerderijtje wordt ver pacht aijn er te veel liefhebbers, dia den prijs opdrijven om dan ook te kunnen beginnen, want de vraag overstemt hier verre het aanbod. hunner producten in overeenstemming te brengen met de hoogere kosten van de gezaaid moet worden. Aan dezen toe- stand kan de Nederlandsche landbouwer niets veranderen. Volgens spreker verdient ’t aanbeveling jonge menschen te laten emigreefren, doch alleen naar streken als Canada en Zuid- Afrika, waar die malaise nog niet heerscht en voor lien die werken, wille» nog wel iets is te bereikeni. Eerst, gis hier de vraag naar boerderijen en land even redig is geworden Aan het aanbod, zal verbetering van den toestand mogelijk I zyn. Hier ligt de weg voor de regeering, om te helpen, krachtdadig te steunen. Iets wordt er al gedaan, er bestaat reeds een inlichtingsbureau voor emigratie in Den Haag ,doch de regeering moet hierin niet te zuinig rijn. Vaak zien wij, dat vooral in de steden, sociale wetten enz. 1 tot stand komen, waarvoor veel geld „Pierre Ricardl Pierre Ricaxdl” mur melde zij op gedempten toon. Toen de oude Romaneau zijn warerf naam hoorde, deed de ellendeling eens klaps een stap achteruit; snoedig echter kreeg hij weer al zijn tegenwoordigheid vaft geest terug en hield zich overtuigd, dat deze portierster al heel licht een zeer gevaarlijke vijandin voor hem zou kun nen worden. Uit voorzichtigheid sloot hij de deur der loge dicht en naderde dan de vrouw, terwijl er een zonderlinge grijns lach om zijn lippen verscheen. „Wat weerga!” riep de booswicht uit. „indien ik er aan dacht hier een oude kennis weer te vinden. Doch waarlijk, *t doet mij genoegen. Dat herinnert mij nog eens aan den goeden ouden tijd0, wat zijn die dagen reeds lang voorbijI.. Maar waarom staar je mijtoch .zoo zon derling aan? Stel u gerust, spook, geen geest uit de a.' teruggekomen. Je moest tevr oud vriend weer te zien! Ik vop oud ge worden, niet waar? Maar je bent er on der dat opzicht ook niet op vooruitgegaan. En toch kijk je nog steeds uit een paar lieve blauwe oogen.” „Wist je, dat ik hier woon?” vroeg «ij „Neen.” „Dan begrijp ik niet....” „Ik kom eenvoudig iemand een bezoek breneen, die hiw woonv. Doch het heeft geen haast. In afwachting neem ik een steel; doe even als ik, oude.” De portierster wierp een angstigen blik op de deur en liet zich dan op een zetel nedervallen. >eeide „Zoo, zoo!” begon hij thane weer, „jij wijd- hebt het dan tot portierster gebracht, van zeggen? Als de tegenslag in ’t spel is, verzet men zioh vruchteloos. Toen ik je de laatste maal zag, mijn arme Horten-' ging je reeds den berg af. Hoort je ’t? Ik heb zelfs je naam nog niqt ver geten. Maar ’t is nog veel beter aan ’t schellekoord te trekken, dan armoe te lijdenDoch hoor eens, een dezer da gen heeft iemand van je gesproken.” „Van mij?” „Ja, van jou en van het kind, dat ik je had toevertrouwd.” De portierster was blijkbaar niet op haar gemak. „Waar is dat kind?” vroeg hij, „Kom je ’t mij terugvragen?” vroeg zij met angst en schrik „Mijn zoon; ik zou wel willen weten, wat er van hem geworden is.” „Ik weet het niet,” zuchtte zij. ,,’t Was mijn kind niet, dat je verlaten hebt.” „Wellicht is 't door jou naar het hui» der vondelingen gebracht.” „Neen.” „Wat heb je er dan mee gedaan?” „Een politiecommissaris heeft het mij afgenonten.” „O, nu zijn wij er Op zekeren da-g, dat je den kleine erharmelijk sloeg, midden op straat Ja, ja, ik ben op de hoogte! De schoone Hortense was toen wel wa/t hardhandig.En heeft de com- i missaris je toen het kind af genomen?’ I „Ja.” „Eu wat is er dan van geworden?” „Dat weet ik niet Vaak echter heb ik er nog aan gedaaht; zelfs heb ik pogingen aangewend om het weer te vinden, doch vruchteloos Ik was zeer ongelukkig in dien tijd. Je had mij verlaten en al het geld medegenomen, dat ik bezat. Ik stak i had bovendien neg De Koningin op „Den Ruygenhoek”.— De Koningin heeft gistermiddag voor eenige weken het Landhuis „Den Ruy genhoek” bij Scheveningen betrokken. Olympiade Feesten te Amsterdam. In Amsterdam bereidt men zich voor op grootsehe wijs» de Olympische Spelen te openen. Zoo aal b.v. het Stadion feeste lijk verltehit worden en er wordt een zang koor gevormd onder leiding van Hubert Guypere, van niet minder dan 5000 zan gers en een orkest van 200 a 300 perso nen zal zich doen hooren. Volksdansen dansspelen en andere otrigineele dansen en spelen zullen tot uitvoering komen, alles in de historische costumes van de plaats, reep -de streek, waar de uitvoe renden vandaan komen. Spanje*! grenzen gesloten voor ons vee. Uit Madrid wordt gemeld, dat als ge volg van de vele mond- en klauwzeerge- vallen in Nederland, voorloopig de gren zen van Spanje zijn gesloten voor invoer van rundvee uit ons land. Eeuwfeest van Van Houten’s Fabrle- Iten. De bekende Van Houten’s Ca caofabrieken te Weesp zullen weldra een eeuw bestaan en ter viering daarvan worden feestelijkheden voorberend, dae ongeveer een geheele week duren en be ginnen Zaterdag 14 April met een éta- lagewedstrijd en winkelweek. Als terrein voor de festiviteiten is door het centraal comité een stadion ontwor pen, dat door de Firma Van Houten zal worden gebouwd en waarvaufde aanbe steding reeds heeft plaats gehad. In dit stadion zullen een BOOO toeschou wers kunnen genieten van de zeer bij zondere hulde, die door de jeugd van Weeep op 19 April zal worden gebracht, doch waarin ook voor de jeugd zeer aan trekkelijke feestjes zullen worden "eorga- mseerd. Op de Veemarkt te Rotterdam is de jaarlijksohe tentoonstelling gehouden van gemest vee, fokvee, klein vee (geen meet- dieren) en paarden, welke tentoonstelling is georganiseerd door de afdeeling Rot terdam, Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw Mooi weer heeft deze tentoonstelling be gunstigd en den geheelen dag is er druk bezoek geweest. Het weer uitgebroken mond- «n klauwzeer is voor het aantal in zendingen in de afdeeling fokvee vooral een tegenslag geweest. Gnoote stallen, welke andere jaren met vele exemplaren uitkwamen en ook ditmaal weer hadden ingeschreven, hebben zioh, uit vrees voor besmetting, teruggetrokken. Het vet vee is prachtig voor den dag gekomen. Over het algemeen is het aan tal inzendingen bevredigend. De kwali teit was iets minder dan het vorige jaar. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. van dit blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, zijn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd Gulden bij levenslange 1000 *1OO Guld«n by verlies i_u ongeschiktheid. IvUv overlijden s, «JUv yml hand of voet. Advertentien Van 1 tot 6 regels f 1.80; elke regel meer ƒ0.20. By 8 maal plaatsing 8e maar 0.10 per regel. Advertentiën tusschen den tekst drievoudige prijs. Voor meer plaatsingen, groot aantal regel» en condities vrage men tarief. M Zij stapten langzaam voort en na eeni- ge oogenblikken zeide Thibaut stil t Boyer, terwijl hij met den vinger naar een deur wees: „Daar is ’tl” „Ben je daar zeker van?” „Zeer zeker! Weos gerust.” „No. 29,” zeide Boyer. „Wat gaan we nu aanvangen?” vroeg Thibaut. „Wachten,” antwoordde Boyer. Thibaut had zich niet vergist.. Rar moneau was het huis binnengetreden, waar hij zijn vrouw zou ontmoet héb ben, indien hij een uur vroeger ware ge komen; doch eaa andere verrassing wachtte hem. Toen hij de deur opende,had de por tierster, die bezig was een roman te le zen, welke haar blijkbaar zeer veel be lang inboezemde, haastig het hoofd on gericht en toonde zioh tegenover den vreemden bezoeker zeer ontevreden. „Mevrouw,” zeide Ramoneau, „gelief mij te zeggen. De portierster was eensklaps met een luiden kreet op gesprongen. „Wat is er?” vroeg Ramoneau. „Boe- tem ik u angst in?” Het gelaat van de portierster was wer kelijk zeer bleek geworden; zij beefde over al haar ledematen en hare wijd- hebt het dan tot portierster gebracht, een opengesperde e^e» schoten onheüepel- I bewijs, dat de fortuin je even als mij den lende Kikken. j -- Stolwijk, 28 Maart De veehouder J. B., die eenige weken geleden op een avond den koopman W. N. van VI. mis handelde, te door den Politierechter te Rotterdam veroordeeld tot f 60 boete subs. 30 dagen hechtenis. Ook in deze gemeente is onder het vee van een drietal landbouwers ri en klauwzeer geconstateerd Hat ter in een zeer lichten graéd. Jaarsveld, 28 Maart. De collecte J het Christelijk onderwijs in w IJerv. Kerk gehouden, heeft opgabi de somma van f 30. Ouderkerk a.d. IJssel, 28 Maart. De Hengelaarevereeniging „T. 0. P.” alhier hield 25 Maart een onderling concours, De prijzen werden behaald dooé: A. Sie- beling len prijs; W. de Kondng 2en prijs; A. Trouwborst 3en prijs; W. Slin gerland 4en prijs. Een prijs voor de laat ste: W .de Korting. Gouderak, 28 Maart. Mej. H. .H. Mo lenaar, onderwijzeres aan de Openbare Lagere School alhier, komt als no. 2 voor op de voordracht aan eenzelfde school te «Rottendam. Zaterdagavond hield de afd. Volks onderwijs alhier een openbare vergade ring op de bovenzaal van café Ooms,' wel ke goed wm bezocht.. Als spreker was voor dezen avond overgekomen de heer Eering, van Langerak, die als onder werp had gekozen: De Openbare School Er waren in de afdeeling fokvee enkele goede exemplaren, maar bijzonder vee was er niet. Vooral de ossen, met hard voer ge mest, muntten uit. Voor de met spoeling gemeste ossen bestaat niet meer die be langstelling als’vroeger. Onder het kleine vee waren de varkens goed. Ook het aan tal inzendingen was bevredigend. De paarden waren zeer afwisselend van kwaliteit, weinig ir Van dé volgende!. Voor dkn beeten stier (geboren na 30 September 1925 »n voor 1 October 1926) le prije „Verbetering zij ons Doel” te Hoornaar-, Re prijs Joh. Miehieten te Bo- degravel Voor net fijnste en zwaarste varken, onverechillig vun welk ras: le prijs A. Broer Jz. te Lekkerkwk; 2e prijs idem; 3e prijs idem. Voor de vier varkens, het meest ge schikt voor de slachtbank, niet zwaarder dan 175 kilo élk. le prijs A. Broer Jz. te Lekkerkerk; 2o prijs idem; 3e prijs Mar. Broere te Lekkerkerk. Voor de vien fijnste varkens, elk van 60 tot 100 kilo’s: le prijs Mar. Broere te lekkerkerk; 2a prijs G. van Driel te Krimpen ad. Lek. Voor de beste guiste vaars (geboren na 30 Sept 1925): 3e prijs A. Verkerk te Gouderak. Voor het beste pinkkuiskalf fgeboren na 30 Sept. 1926 en vóór 1 Oct 1927): le prijs C. Bikker W.Az. te Noordeloos. Voor de beste zeug met biggen, van elk ander ras: le prijs A. Kool te Over- schie; 2e prijs H. den Boon te Waddinx- veen. O(1f| Gulden bij verlies wVV vKn een oog. twee maanden huishuur te betalen. En jij hadt mijn kloeten, mijn linnen, alles wat ik bezat, naar de bank van leening gebracht, mijn goud en juweelen ver kocht. Ik bezat niets meer en kon je kind niet langer houden. Doch daar ik mij overtuigd hield, dat je zoudt weder- j keeren, wou ik het graag in t oog hou- den om je later te kunnen zeggen, waar het gebleven was.” „Goed, ik geloof je,” antwoordde hij met doffe stem. Ik begrijp nu, waarom je zoo verschrikt was, toen je mij zag binnenkomen Doch je kunt je gerust stel len. Ik wilde je maar doen spreken, en i’.ans héb je mij gezegd, wat ik gaarne wist. Ik kom mijn zoon niet opedschen. ik weet, wat er van hem geworden is." „Zqo! Heb je hem teruggevonden?" „Ja.’ De vrouw uitte een kreet van verlich ting. „0, dat verheugt mij! En wat zoon? Is hij te Parijs?” „Genoeg daarover Dat is van minder belang.” „Vertel mij dan iets van jou. Ben je nelukkig?” „Gelukkig!” hernam hij, de schouders ophalend, „dat anderen het geluk naloo- pen, ik ken het niet. Ik bemin niets meer. ik geloof aan niets meer, ik lach om alles, zelfs om het leven, dat wel de slechtste zaak is, die iemand kan gegeven wordenMaar ik ben niet hier geko men, om je mijn geschiedenis te vertel len. Ik heb wel iets anders te doen Woont hier niet een jongeman, Gholet genaamd?” I „Ja. Moet jt hem spreken?” „Daarvoor bea ik gekomen,” „Weet je, dat hij op ’t punt is te ver trekken?” „Neen, dat wist ik nietEn wan neer gaat hij heen?” „Hedenavond” „Zool Dan kom ik niet veel te vroeg.” „Vertrekt hij voor geruimen tijd?” „Dat heeft de heer Gholet mij niet ge zegd." I „Waar gaat hij heen?” I „Naar Amerika, geloof ik.” VOORGESTELD AAN GEDEPUTEERDE STATEN. Krimpen a.d. Xsk, 28 Maart. Na be spreking m«t de betrokken autobua-ex- ploltaaten Je door burgemeester en wet houders der vier betrokken gemeenten Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen a.d. Lek en Krimpen a.d. IJssel besloten om aan Gedeputeerde Staten van Zuid-ljofy land voor te stelten ,als dienstregeling Langs den Lekdijk een driekwartiersdienst in te voeren, zulks in aansluiting op de ibussen van Capelle naar Rotterdam. Mocht dit voorstel van den burgemees ter van Krimpen a.d. Lek dus overgeno men worden, dan zulten alle busdiensten met een behoorlijken tijdspeling voor overstappen, directe verbindiag naar Rot terdam, Oostplein .geven; terwijl ook op alle treinen van Gouda en Schoonhoven op deze wijze aansluiting zal worden verkregen. De driekwartiersdienst zal over den ge- heelen dag in stand gehouden worden van des morgens 7.15 totdes avonds na 10 uur Bdj de Bolnesmotorenfabriek alhier is aangekomen het Carcas voor een mo torschip om voorzien te worden van een Bolnes motor van 70-80 P.K. voor den heer Peters te Raamsdonksveer. De vrouw van v. d. V. viel van een trapleer en werd met een ernstige hoofd wond opgenomen. Door den heer G. de Jong is ont slag genomen als lid dar-badercommissie van de openbare lagere school no. 1 al hier. De motordrijver J. Brand Bz. zou met een sleutel een moér van den iftotor vastzetten. De sleutel sloeg terug juist tegen het hoofd van B waardoor een gapende hoofdwond ontstond. Door Dr. Mars moest de wond gehecht en .ver bonden worden. De firma Prins te Sliedrecht heeft de alhier gerepareerde zandzuiger „Nau tilus” verkocht aan een Engelsche firma. Dit vaartuig hetwelk thans verder wordt omgebouwd op J. 4 K. Smits scheeps werven zal worden iverdwpt en den naam „Kabeljauw” gaan dragen. DE ACHTERUITGANG IN DEN LANDBOUW. Wat zijn de oorzaken? Hoog-Blokland, 28 Maart. Een dezer dagen trad voor den bond van Kaas- producenten op de heer Van Wijnen, uit Gouda ,met als onderwerp „De, ma laise in den Landbouw”. Een dertigtal leden was aanwezig, toen de voorzitter, ■G J. den Hertog, den Spreker inleidde, Deze behandelde de oorzaken van de maleise. Volgens spr was de verhoogde levensstandaard en het feit dat de boeren het Iniet in hun macht hadden, de prjjzen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1