lezen stel s gen - SCHOONHOVENSCHE COURANT. I Portret i M No. 5413 60e Jaargang Woensdag 11 April 1928 smaakt, ab room EERSTE BLAD. Binnenland. iter Plaatselijk Nieuws. ivzeer feuilleton. Het geheim eener Moeder. ven len. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. ILek wal vd adres. Hat 8. Gouda and (Z.-11.) oven •oors. ran. van har IN6EZ0NDBN MEDIDULINa. bÖJ$? boor zijn vee ;enereeren Op het de burggraaf ie ver- mfjnh«w d» jrt»T l» ook o» aangewezen e artikel in MWSBlWOWmfflffl llWffl Mot het laatste (buren STEN PAASCHDAG. VIar-jarig meisje vreesslijlc verminkt door Mn trein. April. Zondagavond heeft Hilversum d. IJmcI, iwoude. s w tftord, hernam de ongelukkige, wier geest begon te dwalen. „Hit had een beurs mm goud in zijn 1 bezit en veertigduizend franken In bank- briefjes” Het bteed steef Louise naar het hoofd. D» ongslukkigs, dta op ’t punt we la om- dam istreken: een 4-jarig n den heer N. Oudshoorn, louda, het slachtoffer werd, idehoorn reisde mot vrouw kind zat op de bank en buiten. Vermoed olijk heeft roet den veiligheddshefboom tier naar omlaag gedrukt >n paar oogenblikken later tje ging staan, viel dit open r buiten. werd aan de noodrem de trein tot stilstand ge- jkertijd passeerde echter een anderen kant en vemorraei- „Men I teerd.” den widen dienstknechten ,,’t is ónmogelijk, zeg jk je. Niemand dan ik weet, waar zich op het oogenblik de burggraaf bevindt.En wie is dan toch den heer de Luoerolls komen ver- wMigen?” ,,’t Is onmogelijk, zeg ik je. Niemand dan ik weet, waar zich op het oogenblik de burggraag bevindt.En wie is dan toch den heer da Luoerolle komen ver wittigen?” „Wie?.... prachtige zomerweer dor zijn ook de laatste koeien van de Mallen verdwenen. Al is er nog geen overvloed van gras, toch brengt de liefst zoo spoedig mogelijk In de wed, dan is ook voor een groot dool het dure voeren op den «tal «fgeloopen Laten we aopea. dat April nis* al te grillig ia. DROEVIG ONGELUK OP DEN EER- hdnnen, woonde. ,Js Ramoneau „Neen,” antwr i» ndtfsgaaa.” De werkman, die reeds moor naar u is komen vragen.” ^Jtoyerl” riep zij uit. Ja, BoyerI Hij heeft den graaf zijn naam genoemd. Hij vroeg om u te spre ken, Louise, en ik heb hem gezegd, dat gij niet thuis waart. Hij wjlde heengaan, toen eensklaps mijnheer de graaf hier is binnengekomen.” Ionise was zeer bleek geworden; haar oogen hadden een zonderlingen glans en haar voorhoofd was mei koud zweet be dekt. „De werkman heef, verklaard,” hernam Jozef, „dat hij op uw verzoek sinds eenige dagen taen persoon volgt, die Ramoneau heet en dat deze ellendeling een armen jongeman heeft vermoord.” „Mijn hemel, wat wfl dat zeggen?” riep Louise uit, die de gansche afgrijee- lijke waarheid begon in te zien. 1 hooft de moordenaar gearrw- —era „Hoeft men den jnoordenaAr gmrree- Adyertentien: Van 1 tot fl regels f 1.80elke regel meer f 0.20. Bij 8 maal 8e maar f 0,10 per regel. Advertentiën tussehen den tekst drievoudigs r plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief. jr bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van inf! Gulden bij verlies 4 A Gulden bjj verlies van IVV van een duim. VV een anderen vinger. er station. [baar bij reefkerk. Jaarsveld, 11 April. Zondagavond wilde hier een auto op den dijk bij hgt dorp koeren. De vier hoeren, welke in dezen auto zaten, schenen nog al genoe gen gehad te hebben en vermoedelijk was er zooveel genoten’ dat zij op dat oogen- blig niet al hun zintuigen bij elkander hadden, want de auto kwam niet ge koerd, maar bijna omgekeerd onder aan den dijk terecht. Doordat het hoinsel van den hoer H. wat tot steun diende, bleef hij nog staan. Pogingen om dén auto weer op den dijk te krijgen, mis lukten, Toen werd geprobeerd den dijk te berijden tot de stoep van den heer De G. Dit mocht slagen en kreeg men weer den boganen grond. Een der hoeren hao zich nog al aan zijn voet bezeerd, omdat een der wielen daarover gegaan was. Deze week is door enkele personen reeds met het toenschillen begonnen. Vanwege het koude weer zit de schil ech ter nog vast. Er wordt gehoopt op zacht weer, want om den arbeid loonend ts maken, moet de schil geen tweemaal door de ijzers gehaald behoeven te wor den. De werklieden uit deze gemeente, die het werk aangenomen hebben om de bagger uit „de Waaij” op het zand te doen aanbrengen, om daardoor vrucht baren grond te verkrijgen, zijn de vorige week hiermede begonnen. De kruiwagen- tjee worden volgeladen en da.n op hot zand uitgestort, «terwijl dan weer een an der de grond op de bepaalde hoogte brengt. Loplk, 11 April In verband met het as. 25-jarig ambtsjubileum van Burge meester Vink, Is door de Burgerwacht be sloten Zijn Edel Achtbare alsdan een huldeblijk te doen aanbieden. Tot be stuurslid van de Burgerwacht te in de plaas van H. J. van Doorn, die bedankt had, gekozen de lieer G. Overbeek. Loplkerkapel, 11 April. Tot hoofd der Openbare School alhier is benoemd de heer P. J- Emck te Ridderkerk. GELDKISTJE MET f 1200 GESTOLEN. Moercapells, 11 April Bij den heer A. Versloot, caféhouder, tevens eecretaris- penningmeeeter van de Veilingsveroeni- gring, te een brutale inbraak gepleegd. Zooate gewoonlijk ging Zondagavond 9 uur Versloot naar zijn oudere, die daar zeer dicht bijwonen. Toen hij voor 10 kr’ijgbaar: tet. II. te het aantal spoorwegverbindingen met Duitschland inderdaad ggpoter dan dat met België, Frankrijk en Engeland? Wil Zijn Excellentie daaromtrent cijfers geven? III. Is het aantal spoorwegverbindm- gen vaA Nederland met Duitschland greater dan dat van België en van Frankrijk met dat land? IV. Zoo neen, waarom kan dan in Bel gië en Frankrijk de Zomertijd ongeveer een maand vroeger aanvangen dan hier te lande? V. Waarom kan hier te lande de Zo merdienst niet aanvangen tegelijk met den aanvang van den Zomertijd in België eh Frankrijk, zoodot omwerking van de Winterdienstregeling onnoodig wordt? spepler, Grond-, den 7 A 10 ct. Lekkerkerk, 11 April Alhier zal onder Jedding van Mevrouw RoosEvers een comité opgericht worden om aan H. M. de Koningin Moeder bij gelegenheid van haar 50-jarig Nederlanderschap een hul deblijk aan te bieden. Bij de N.V. DuijvendijkA Scheeps werven zijn 14 werklieden ontslagen. Haastrecht, 11 April. Een dezer da gen geraakte de luxe auo van Dr. Van Beek te Oudewater ter hoogte van de graanmaalderij van den heer Hoogen- boeeem, in Beneden-Haastreeht, bij het passeeren van een anderen auto, van den dijk in de sloot. In den auto waren gezeten de chauf feur en een geestelijke uit Oudewater. Beiden kwamen er zonder letsel af, doch de auto te zwaar beschadigd en werd door den heer Van Vliet op den dijk ge bracht en zal daar in de h Broedplaats ge repareerd worden. Verzekering dekt de schade. Op Tweeden Paaschdag te in deze gemeente druk gewerkt mét den verkoop van de Emmabtoem Tfet mooie weer heeft er zeker toe bij gedragen deze te doen slagen. Met be wondering hebben we de vurige actie der DE TOLLEN TE JUTPHAAS EN VREESWIJK. Hoe er af te komen? Op initiatief van de Ver. van burge meesters van Vianen en Omstreken werd een vergadering belegd, welke werd bij gewoond door de besturen van ongeveer 22 gemeenten, een kring omvattend van Schoon hoven tot Gorinchetn. In deze vergadering werd de mogelijk heid besproken van opheffing der tollen te Jutphaas en Vreeswijk. Deze tollen brengen aan de gemeente Utrecht jaar lijks f 25000 op aan pachtgelden. Aan het verkeer worden zeer hooge lasten opgelegd vooral aan de autobussen Een studiecommissie is benoem dj be staande uit de burgemeesters der na volgende gemeenten. Gorinchem (G. Koot stra); Schoonhoven, (Mr. F. L, J. E Rambonnet); Jutphaas, (Mr. J. M, M. Hamer); Benschop, (Jhr. Mr. P. W. C van der Goes): Vreeswijk, (Jhr. J. C» Moltefrus). Het xéM-k dezer commissie zal zijn een regeling te vinden tot opheffing van deze twee tollen, b v. door overdracht van den weg aan het Rijk HEf OVERSCHOT VAN VROUWEN TE HAARLEM. „Wat moet je er tegen doen?" vraagt sen Raadslid. Het Haarlemsche Gemeenteraadslid G. Oversteegen, heeft de volgende schrifte- lijke vraag a^n B. en W> dier gemeente gesteld „Met verwondering nam ondergeteeken de kennis van eenige berichten in, de plaatseiijke pers, waarin werd medege deeld, dat bij het opmaken van de kie zerslijst hier in Haarlem gebleken is, dat er 4588 vrouwen meer zouden zijn dan mannen. Gaarne vernam ondergeteekende, welke afdoende maatregelen B. en Wr denken te nemen, om dit euvel uit den weg te ruimen”. Hat Nsd. Jongsl.-Vsrbond 75 Jaar. Het Nederlandsch Jongelingsverbond, dat op lö en 17 Mei ajs. zijn 75-jarig be staan tal gedenken, heeft te dezer ge legenheid een Jubileum-fonds gesticht, waarin men hoopt een bedrag van honderdduizend gulden bijeen te brengen tot uitbreiding van den Bondsarbeid. DÉ Invoering van den Zomertijd. De neer Henri Polak te nog niet tevre den met het antwoord van Minister Kan, dat de Zomertijd hier niet tegelijk met andere landen ingevoerd kan worden, en heeft nu weer de volgende vragen ge stald: I. Welke bijzondere eigenschappen, eigenaardigheden of belamren heeft de Nederlandehoe landbouw, die dezen on derscheiden van den landbouw in Belgié, Frankrijk en Engeland, zoodat hier te lande onmogelijk zou zijn, wat ginds mo- Relijk blijkt te wezen? S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 137Ö8. ABONNÉ’S van dit blad, in hat beait van ons Bericht 2000 X"XiSm,1“g’ 1000 „Zool Is hij uitgegaan?” vroeg Loutee. „Ja, en zoo gij niet op hem wacht, zult gij wellicht de gelegenheid niet meer hebben hem te spreken. Heden morgen heeft hij mij betaald, wat bij mij schul dig was en mij tevens verwittigd, dat hij van plan is een groote reds te onderne men.” Louise voelde ziah gerust, daar het haar nu zeer duidelijk werd, dat Ramo neau gereed was de hoofdstad en wel licht het land te verlaten. Louise dankte de verhuurster en ver trok. „Heden avond zal ik wel vernemen, waar hij te heengegaan,” dacht zij. „Boyer en Thibaut zulten mij dat wel we ten te vertellen.Als hij nu maar niet uit te om zijn medeplichtigen te verwn- tigenl Hü weet toch niet, dat ik de plaate henhunner geheime bijeenkomsten. Neen, dat weet hij niet. De ellendelingen zullen niet aan den wrakenden arm der gerechtigheid ontsnappen.” Zij liet zich naar Boyer brengen, waar zij een briefje achterliet. Daarin (venocht zij den werkman ^os avonds klokslag ne gen uur op het commissariaat te komen van de wijk Papinoonrt, van waar dd agenten zouden uitgaan om het vervallen hute te omsingelen Daarop begaf zij zich naar ’t hute de Luoerolle. „Is mevrouw de gravin thuis?” vroeg Louise aan de portierster „Neen,” zij te reeds geruimen tijd ge leden uitgegaan en de juffrouw is met haar medegegaan naar den heer Bl&n- verkooixrters gadagealagen, die n»t zoo veel ambitie werkten. Het nwudtaart was een opbrengst van f 225. Tot nog toe brengt ieder jaar een groo te opbrengst voor het mooie doel. Door mej A. P. Nijman, ver 1 on kundige, is aan B. en W. dezer gemeen te kennis gegeven, dat zij voor geruimen tijd, verhinderd zal zijn baar functie waar te nemen. Een en ander te gevolg van een ongeval haar overkomen, hetwelk een beenbreuk veroorzaakte. Krimpen a.d. Lek, 11 April. De Raad dezer gemeente heeft in beginsel met 8 tegen 4 stemmen besloten de 48 wonin gen in den Schoolstraat te naasten Voor het departement Krimpen a.d. Lek der Mij tot Nut van *t Algemeen trad gisterenavond In het Sociëteitsgebouw als declamator op de heer Mr. W. A. Kamp uit *s Gravenhagen Door dezen zeer be gaafden spreker werden op moes ter lijke wijze verschillende voordrachten in poë zie en proza voorgedragen Het publiek genoot zichtbaar en gaf door luid ap plaus te kennen, dat de spreker hen geheel wist te boeien. Hoogst voldaan keerden allen ’s avonds huiswaarts. Naar wij vernemen zal den heer Ir T. v. d. Wouden, wethouder dezer gemeente onze gemeente gaan verlaten. Genoemde heer hoeft zitting voor ’de A. R. Party, zijn opvolger zal zijn de heer C Roest Wz. Maandag viel een knecht van den bferbottetaar Geleedts achter van de vrachtauto Direct moeat de hulp van Dr. van Es worden ingeroepen- Hij bleek inwendige kneuzingen te hebben gekre gen. Per auto werd hjj naar huis ver voerd De hengelvereeniging ,,Ktfk naar je Dobber*’ hield Zondag een hengelwed- strijd om Paaschelcren. Prijzen werden als volgt behaald le pr. A. v. d. Werken, 2e pr. W Neef:, 3e pr. G, dc Rooij, 4o pr. M Schmidt, 5e pr. R. van Krimpen, 6e pr. A. Niemantsverdriet, 7e T. Hoo- geindijk, 8e pr. P. van Wijenen, 9o pr» D. Hoogendijk, 10e pr. J. Sate. Capslle a.d. IJssal, 11 April. Bij de al hier gehouden keuring voor trekhonden rijn er ruim een twintigtal trekhonden verschenen. De keuring had plaats door een drietal gemeenteveldwachters, terwijl de administratie werd gevoerd door een der guTU'entearnbtenareu De opgemaakte rapporten zulten worden overgelegd aan den Burgemeester en de eigenaren zullen later de beslissing nog wel ontvangen. Het is te hopen, dat deze beslissing voor de eigenaren niet al te ongunstig mag rijn Een dezer dagen is In de door J. Roodhorst bewoonde woonschuit brand uitgebroken De heer W. van de Adel was vrij spoedig ter plaatse Deze sloeg een gedeelte van het keukenplafond in en kon daardoor in een oogenblik tijds verl Gouda, 1 omstreeks hauLf negen op de lijn Gouda— Den Haag, tiseohen de stations Btetewijk en Zoatarmeir een «eer droevig ongeluk plaate gevonilen, waarvan dochtertje va wonende te G De heer Oi en kind.. Hei tuurde naar het met den van hel port Toen het ei voor het deur en het kind naar Onmiiddelljjk 1 getrokken enl dc bracht. T< trein van de het kind. |De ontstelde oudere en an deren, die bij het zoeken behulpzaam wa ren, vonden 300 Meter verder het deerlijk verminkte lichaampje van hun eenige kind. Het hoofd en de armen waren van het lichaam gescheiden. Het lijkje te per trein, naar Gbuda vervoerd. Goudsrak, ,11 April. Aan de Gebrs. Kasbergen te als laagste inschrijver de bouw van een landbouwschuur bij den heer J. de Jong alhier opgedragen. De heer A T. alhier, werkzaam bij Van der Giessens Scheepswerven te Krimpen ad. Uwel had altaar het on geluk mat een zijner vingers bekneld te geraken tussehen een ijzeren plaat, waar door dit lichaamsdeel afklemde. uur thute kwam, bemerkte hij, dat uit de brandkast het geldkistje met f 1200 ver dwenen waa Terstond werd aangifte bij de politie gedaan. Een inwoner, drie tussehen negen en tien uur bij Versloot zijn woning was geweest, zag toen drie personen per ftea wegrijden .Tevens hoorde hij iets vallen doch hij vermoedde geen kwaad. Even later kwam hij een ander persoon egen. die rammelde met een bakje met geld er in. De inbraak ging gemakkelijk, daar de pen op het raam vergieten was. Als men weet, dat het raam uitkomt op den openbaren weg, bestaat er alle recht om te zeggen, dat deze inbraak brutaal te geweest. Tot,heden toe van de(n) dader(s) geen, spoor, GlMian-NIsuwksrk, 11 April. Het zoontje van den lijnwerker <L, den T., aan den Paralelweg, genaakte spelenderwijs in een.vrij diepe sloot. De arbeider E. R., welke in de nabijheid waa, mocht htrt genoegen smaken, het jongetje nog bij tijds uit zijn benarden toestand te red den, door zich te water te begeven en hem er uit te halen. Geredde en redder kwamen met een nat pak en den schrik vrij. Groot-Ammers, 11 April Onze dorps genoot, de heer K. Hakkestaegt, behaal de op den bakkereoursus te Dordrecht waaraan door 60 personen deelgenomen werd, den eersten prijs voor het garnee- ren en bespuitang van taarten. De burgemeester van Groot-Ammers maakt bekend, dat een opgaaf van de uit komsten der meeting en schatting van gebouwde en ongebouwde eigendommen, in deze gemeente gelegen, gedurende der tig dagen, vanaf 3 April tot en met 1 Mei a.s. ter gemeentesecretarie ter in zage ligt. Bsrksnwoude, 11 April. Maandagavond j.L gaf de zanrvereeniging „Nieuw lx?ven” alhier, onder leiding van haar directeur, den heer H. konen, van Ber gambacht, een uitvoering in het café van den heer P JJerkouwer, Nadat een zestal zangstukjes ten ge hoor© waren gebracht, werd opgevoerd de komosche scène „de Electrisch© Cen trale in de Raadsvergadering te Katffer- hliek”, daarna „de Htagelaareclub van Knuppelveen” en ten slotte een blijspel in één bedrijf „De Ooruil Amerika”- Zoowel zang als tooneelspel vielen zom in den smaak van het talrijk opgekomen publiek; de vereeniging komt dan ook alle eer van d© zoo goed geslaagden avond toe. WAT EEN RAMP HAD KUNNEN WORDEN. Slledrscht, 11 April Maandagmiddag ongeveer 12 uur is een groot© autobua van de A.T.O., rijdend© in d© richting Gorinohem, op den Dordtechen weg dooi te ver uitwijken voor ©en auto, van den dijk gereden De autobus, welk© be stuurd werd door den hulpmonteur B., wonende te Gorinchem, bleef op het talud hangen. De bus was vol met paseagiera, die alten met den schrik vrijkwamen. Amelds sn Tlsnhovsn, 11 April Aan de Ghr. School alhier werden met April 50 nieuwe leerlingen ingeschreven. Aan de openbare school 17. T Adi’ertsntien: Van 1 tot 6 regel» f 1.80elke regt fl plaatsing 8e maar f 0,10 per regel. Advertentiën tussehen H prijs. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels «n condities van Inschrijving, «ijn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen veraekerd v Gulden bjj GoMen bij verlies 9AA Gulden hjj verlies overlijden’ 3vv hand of voet. fc«Vv yan een oog. Ruim tien minuten geleden is hij zeer ge jaagd, blootshoofds in oen rijtuig gestapt dat aan de deur wachtte.” „Blootshoofds!” „Ik vreesde, dat er ©en ongeluk ge beurd was.” „Een ongeluk!” „Ja, want ik begreep niets van al die gejaagdheid.... Daar te Jozef, Vraag hem, wat er gebeurd is.” De vrouw ging angatig tot hem en in formeerde naar hetgeen er was voorge vallen. „0," Louise,” zeide deze, „ik weet dat er een groote rouw over dit huis geko men is.” „Jozef, wat heeft dat te be toe kenen? Verklaar je nader." „Een verschrikkelijk ongeluk, Louise.” „Spreek toch! Ik verga van onge duld.” „Mijnheer moord.” Angstig deed Loufee een paar stappen achteruit. „Wat je mij daar mededeelt, is niet mogelijk!” riep zij uit. ,4® bent zmne- loos, Joz^f ,,’t Is helaas maar al te waar,” kermde de oude dienaar, „én réeds tang had ik een voorgevoel van een dengeiijke ramp.” „Ik begrijp je niet,” stamelde Louiee, aan den vreoselijksten angst ten prooi. vatte hempij den arm. „Maar je vergist je.” teide zij op ge- dempten toon. ,4p vergiet je, Jozef.” „Neen, neen Jk vergis mij niet. Ik wm er bij, toen men mijnheer de graaf burn verwittigen. 71 WtJaR? LouiB® op de hoogte ge- j ^?^Oriiagön door Gn Thibaut ingeetald, en mot nadruk or on h<>l dierenhol t« midden van het opan w w. den. Er werd onndddaUijk breloten, <Ut reeds den volgenden nacht een afdeeli nr pohtlM.gantón onder!bmi Tln Mn OTS «te door Borer golold, M huj, sou omatnsoten, om sioh gaMoh8 bende meester te maken. Andere aaen- ten zouden tot de arrestatie orergaan van Henriëtte Mahire en den trouwaloo- sen Robin, dis ook sijn deel In de straf moest hebben. Zoodra Lóulee het juetitfopalei» ver laten had, nam sij onmldddlük een huur rijtuig, om rich naar de St. Fergoan- «traat te begeren. Zij trof er echter noeh Boyer noch Thibaut aan. Wij welen reeds waarom. Bit stolde echter de vrouw in *t ge heel niet teleur. Zij hield rich toen over tuigd, dat haar man, door hare bedrei gingen afgeschrikt, haastig hot land had, rerlaten. Om echter daaromtrent eenige sokerherid te verkrijgen, taad sij het huis waar haaJ ma# kamers b«- l UjÉsr’ vroeg sij. ro<wi? vrouw, „hij Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. Pril8 roor Schöonhoven per 8 maanden f 1.25, franco per po«t f 150. Mei ongevallen-verzekering 15 cent* meer per 8 maan- H den. Over het abonaement wordt in de eerste maand beschikt. macht te vallen, moest zich aan een meubel vasthouden. .Jlegrjjpt gij J nu. Louise?” sprak thans weer de oude dienaar „Na ge moord te hebben, heeft de oude ellende ling ook nog gestolen.” Louise was op dat oogenblik niet in staat een enkel woord te zeggen. Zij stond daar ata oen l>oeld. De dienaar greep baar niet «onder onrust bij de hand en bevond dat deze uekpud was. t verschrikkelijk, niet waar?” aeide hij. 't Was ata een dof gereutel, dat thans uit hare keel opsteeg. i Werd Jozef bang om het hart[k •tig liet hij. Louise's hand los. Eensklaps richtte de vrouw «fch bare oogen toonden een wpeeten yri Zij stiet een sohrillen kreet tót, alk gebrul van een wild dier, en eprong de kamer uit mat den angstkreet; „Weel weel” Zoodra zij het huis der misdaad na derde, had Thibairt haar herkend. De w-nrkmsa ging de vrouw haastig tege moet „O, zijt gij daar, jufrtfouw loutae?” riep hij haar toe. „Weet ge, wat er voor gevallen is?” .Ja.” „Heeft men oen dokter ontboden, Thi baut?” Zij stapte naar de dr<ir, doch de agen ten. hieWen haar tegen. „Ja, juffrouw, maar ’i waa niet moer noodig. De ongelukkige was al dood „Dood!” herhaalds LotjiM met sohor- re sism.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1