issen SCHOONHOVENSCHE COURANT. eder Gelaat ad! 60e Jaargang Maandag 23 April 1928 Ne. 5418 EERSTE BLAD. Binnenland. >oor ONZE Plaatselijk Nieuws. FEUILLETON. icht van tekering Het geheim eener Moeder. boven S0 ct.nog i-toestol ne Kruis” Onodi Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. i 30i NST” tak B Dorus Rijkers laatste gang. A! INGEZONDEN MEDEDEELING. De Winke- rQsen bij 10 K.O. I 6M ^Spreek”, zal de graaf. OON, Markt (Slok rolft) TU mlMtaar dm fiwt n mevrouw d» DEREENII I f 170 MUD VOOR MIMI BTRECffl oorden der kaas oevoeging van onze r van kleur en geen Doob is ondervinden hee en hoe men denkt jsteedde. Wees! op tat dnor hnldxlekte 1 >T 19 - UTRECHT ers Uwer Krakatn an postzegels gaat GOUDA voeging van f 020 ters en de leerrijke ilgen van de waarde. cieele oprichtingvergad.ering'. Vastgesteld werd het huishoudelijk reglement, terwijl besloten werd, de ver eeniging den naam te geven van „Al- blasserdam Vooruit”. Verder werd mee-' gedeeld, dat het bestuur een adres bij den Raad had ingeddend, verzoekende het sluitingsuur des Zaterdags inplaats van 10 uur te stellen on 11 uur. oud gelegenheid vau het AKSHANDEL Gouda ƒ0.20. Bu»m»al 'rievoudig» tarisf m Q j der Hoeven ong sa A. Was- «U «a G K p Vee- en Kaastentoonstelllng te Gouda. Gouda, 23 April In overleg tusschen vertegenwoordigers der div, organisaties het Gemeentelijk Marktwezen en verte genwoordigers der diverse organisaties op *t gebied van landbouw-, zuivel- en vee teelt, is besloten, mede in verband met het 80-jarig bestaan der afd. Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw ,op 20 April 1928 een Vee- en Kaastontoonstelling te Gouda te organi- seeren, waaraan, na bekomen goedkeu ring, tevens een vee-verloting zal zijn verbonden. Deze verloting zal, in overleg met het bestuur van de afd. Gouda van de Holl. Maatschappij van Landbouw, in de plaats treden van de gebruikelijke jaariijksche Paardenverloting. Het ligt in de bedoeling deze tentoonstelling op uw»n, onid j. n I Amsel, oud lijkt!” riep de gravin uit van geluk over stelpt. jk erken mijn bloed,” antwoordde de gn&f. Louise, die bij den ingang der zaal was blijven staan, sprong thans uok naar den jongeman toe. „Mijnheer de graaf,” riep zij uit, de bonst van haar pleegzoon ontblootende, „zie, zie daar de roode vlek der de Luce- rolkel” „Ja, ja,” antwoordde de graal, „ik herken ze, die roode vlek.Mijn zoon.” ging hij dan met ontroering voort het toeken, dat je op de borst draagt, gaat in onze familie over tegelijk met den moed, de eer, de Liefde tot het goede en alie groot» deugden. Reeds bij voorbaat ben ik er zeker van, dat gij u den groe ten naam zult waardig toonen, dien gij thans dragen zultl” Vol ontroering antwoordde de jonge man: „Ik zal mijn edelen vader verzoeken mij den weg te toonen, dien tik te volgen heb, en door zijn raadgevingen geleid, met het oog op het voorbeeld zijn levens wandel zal ik zonder aarzelen den mij gebaanden weg opgaan. Voor u, mijn va der, voor u, mijn moeder, is mijn hart reeds met eerbied en liefde vervuilt.” „0, hij spreekt nu reeds als een de Lueerollel’ riep de gravin in geestvervoe ring uit. „Mijn moeder,” antwoordde de jonge man fier, ,Jk draag er het toeken van op de borst. Het bloed mijns vaders vloeit mij in de aderen en dal zal zich niet vsrioochraen.” Doch gij kent de geschiedenis van uw zoon, mevrouw de gravin, nog niet lang geleden heeft juffrouw Leontine Blan chard u die in deze kamer verhaald.” Mevrouw de Lucerolle stond op. Hare oogen schoten vurige stralen. „Hij is ’tl” riep zij uit. „0 God zij «e- loofdl Hij is ’tl” „Ja, mevrouw de gravin,” hernam Louise, „die den vervloekten naam van Pierre Ricard droeg, is de burggraaf de Lucerolle. Ik wist niet,wat er van uw zoon geworden was. Gedurende vele ja ren. had ik hem vruchteloos gezocht om in ertiaat te zijn hem u weder te geven. Doch ook mijn man was verdwenen en ik vernam niets. Het verhaal, dat me juffrouw Blanchard u hier gedaan heeft en dat ik zonder het te willen gehoord heb .heeft mij hem doen terugvinden, toen ik geen hoop meer koesterde.” .Louise, sta op,” zeide de gravin. „Later zul je ons mededeelen, waarom je zoolang het stilzwijgen hebt bewaard. Welke ook de drijfveer van je gedrag zti. Louis», van nu af schenk ik je ver giffenis. „O, mevrouw gravin!. „Wij hebben op dezen stond ons met andere zaken bezig te houden. Mijn geest is ontroerd en mijd hart vol angst. Louise spreek ons van onzen zoon! Wat heb je de vier laatse dagen met hem ge daan?” „De moordenaar van Fabrice heet Pierre Ricard,” antwoordde Louise op staande. „Ik heb den rechter van in structie het bewijs geleverd, dat men een onschuldigs gearresteerd had, en de zoo® et, <md l d. j-> weduwe va* sa Visser en de Vischm. 82 ran A. M Smit matraat 34a d. van J. G de h, Heerenstraat stina, d. van N. M, Danen s 30® Christiaan, M. J, van der Maria Hsndrica ▼en Dijk, P. c. 8. van J. van ihuijzen, Wijde- Theresia Maria Maria, d. en en J. G. den iretha Elisabeth, hingen, Lemdul- voordraohten, welke begeleid werden door mej. Anerza Sjenne van Donk, piano, en den heer G. Spek, viool. Oud-Alblas, 23 April. Alhier had in de Bijzondere School de uitreiking plaats van diploma’s aan de cursisten van den Landbouwoursus. Tegenwoordig waren de heeren Droogendijk, Rijkslandbouw- oonsulent, en de heer Berghuis, leider van den cursus, en voorts de wethouder dezer gemeente, de gemeente-secrètaris, leden van het schoolbestuur en het hoofd der school. Aan 11 personen werd een diploma uitgereikt, nadat eerst een onderzoek was gedaan naar de opgedane kennis. Brandwijk, 23 April De brandspuit- oefening in deze gemeente zal gehouden worden op 30 April, des avonds 6 uur. Polsbroek, 23 April Bij het naar den zolder boven de koeien gaan, stapte de dienstbode van den veehouder G. van R. alhier mis en viel om den steenen vloer. Bewusteloos werd zij op^enomen maar kwam nog al gauw weer bij. De ingeroepen geneesheer constateerde sleutelbeenbreuk en polskneuzing. Het meisje zal geruimen tijd rust moeten houden. De heeren A. Bergsma, A. de Jong, 8. Roeleveld, D. J. van Ruijswijk en J. J. Snoek, hebben allen hun benoeming als lid der commissie tot wering van schoolverzuim aangenomen, Mosrcapelle, 23 April. De heer G. van Dool te Zevenhuizen, eigenaar van ne». *z.g. Kerkewater alhier, is voornemens dit water droog te maken. Wanneer dit tot land gemaakt zal zijn, zal de groot te vijf H.A. bedragen. De toestand van zuster De Vries is altijd nog zorgelijk. De temperatuur blijft hoog. Naar ons uit betrouwbare bron medegedeeld wordt, is er Zaterdag weer consult geweest Zevenhuizen, 23 April. A.s. Donderdag zal een aantal jonge dames, in beide ge meenten, den ingezetenen het bekende Emonabloempje te koop aanbieden, Zoo- als men weet, is het met deze aanbie ding om geld «te doen, wat deels ten goede komt aan de T.B.G.-lijders. Maar ook een groot gedeelte blijft voor de kas van Het Groene Kruis alhier, dat van jaar tot jaar meer geld noodig heeft. Zoo als bekend, heeft Het Groene Kruis voor een zuster (wijkverpleegster) te zorgen. Wij zijn er allen van doordrongen, dat hierdoor aan de lijdende menschen on schatbare diensten bewezen warden. Daarom mogen wij van onze inwoners van MoercapeUe en Zevenhuizen ver wachten, dat zij mild zullen geven aan de meisjes, die het bloempje aanbieden. Laat uw gaven, ieder naar draagkracht, meer zijn dan het vorige jaar. De heer Adr. Veate hoeft als be stuurslid bedankt voor de vereeniging van Ziekenhuisverpleging. Alblassardam, 23 April lierevereeniging hield alhier haar offi- S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. gravin is reeds op vrije voeten gesteld.” „Louise, waar ia mijn zoon? Waar is hij?” riep de gravin uit. De vrouw Mep het vertrek uit en keer de een oogenhlik daarna terug met den waren burggraaf de Lucerolle aan de hand. „Mijnheer de graaf, mevrouw de gras vin,” sprak zij op plechtigen toon, hier is mijnheer de burggraaf de Lucerolle De jongeman beefde en wierp verbaas de blikken om zich heen. „Mijn zoon! Mijn zoon!” riepen de graaf en gravin tegelijkertijd uit. De jongeman verbleekte. De adem werd hem bijna afgeaneden, zijn beenen knikten onder het gewicht van zijn li chaam. Hij wankelde en scheen op het punt machteloos ten gronde te storten. Ixxurise ondersteunde den burggraaf vol liefde en stiet hem met zacht geweid naar de gravin toe. Eensklaps helderden zijn trekken cp, een onuitsprekelijke vreugde straalde uit zijn oogen en een luide kreet ontsnapte aan zijn bekneld» bonst. De jongeman viel in de armen van mevrouw de Luce rolle, die hem met vuur aan het hart drukte. De gravin snikt». Ook de graaf was genaderd en sfair- de vrouw en zoon met innig geluk aan. „0, mijn broeder!” stamelde Ernestine gereed om naar den jongeman toe te snellen. „Ja, ja, hij is mijn broeder, mijn veelgeliefde broeder!” De graaf omhelsde op zijn, beurt zijn zoon jLdoU, Me toeh hoeseer hij op u to rn kast voor recht- theel geen batterij 125- e uit verschillende Salonkasten nleuwate apparaten, en. iden een toestel voor n gekochte apparaat i STOLWIJK Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden J.25, franco per post 1,50. Met ongevallen-veraekering 15 cents meer per 8 maan- H dén. Óver het abonsement wordt in de eerste maand beschikt. mij had toevertrouwd, en mij bekend maakte met het plan dat kind mee naar de stad e nemen, toen meende ik, dat mijn arm hart brak. Ik was ten prooi aan een verechrikkelijken smart, die te gelijk lichaam en ziel, hart en verstand trof. Ik had een kind in de armen. Me vrouw nam het mij al, bijna met go- weld en overlaadde het met hare kussen. Toen verloor ik geheel en al het hoofd. Dit kind was het mijne!” „En waar wm het onze?” vroeg de graaf. „Den vwigen nacht was Pierre Ricard, dien ik sinds meer dan een jaar me> meer gezien had, te Jouarre gekomen. Om mijn ongeluk des te grooter en die per te maken, mij ooo zw&at mogeiiik in het hart te treffen, was bij hem de afschuwelijke gedachte opgekomen mij van mijn kind te berooven. O, waarom doodde hij mij niei, de eUendelingl Dan zou ik jaren lang zulke folteringen niet höbben uitgeetaan!” „De twee kinderen sliepen, elk in een afzonderlijke wieg. Hij orrtwaardde slechts één knaapje en liep er mee weg. t Was uw kind mevrouw, ’t was uw zoon, mijnheer de graaf, dien hij mij ontsto len had!.... Zeker had ik u daarvan mededeeling moeten doen, maar ik had er de kracht net toe de moed ontbrak mij om u op de hoogte te stellen van hetgeen er gebeurd was.” riep de gravin uit, „nu begrijp ik alles! Louise,' kreet zij met bevende stem, weet gij wat Pierre Ricard met one kind gedaan heeft?” „Hü hwft het verUtea, wrlow»!.. Donderdag 20 September 1928 te doen houden en op die 'tentoonstelling de prij zen voor de verlating aan te koopen. Ouderkerk a.d. IJssel, 23 April. Tot voorzitter der commissie van beheer der Waterleiding Lek en Ussel te Krimpen a.d. Lek, ter vervanging van wijlen den heer A. L. van Haaften, is benoemd de heer J. van Warring, Burgemeester dezer gemeente; en in de plaats van Burge meester Van Walsum, die naar Vlaar- dingen vertrok, is tot secretaris benoemd de heer Aalbers, Burgemeester van Krimpen a.d. IJssel. Beide heeren hebben bereid» hun functie aanvaard. Bergambacht, 23 April. Bij den bouw man D. C Oskam alhier, is een koe, tengevol/te van het kalveren, in nood ge dood moeten worden. Het vleesch werd voor de •’onsnmptie geschikt bevonden Door B en W. dezer gemeente is aan alle vereenigingen alhier, die ge bruik maakten van een schoollokaal van de le Openbare l agere Schoei aan zegging gedaan, dat het 'ingang van 1 April dat gebruik zal ophouden, wegens in gebruik stelling van. dat lokaal voor het onderwijs door de invoering van het zevende leerjaar. Aan Mej. Kleijn, assistente aan de le Openbar» Lagere School alhier, is we gens het ondergaan van een oneratie. ziekteverlof verleend en zal gedurende haar afwezigheid een plaatsvervangster worden aangesteld. Voor de vacante betrekking van hoofd aan de 2e Openbare Lagere School alhier hebben zich slechts dri» sollicitanten (wachtgelders) aangemeld. Waddlnxveen, 23 April. Op 26 April a.s. jjal de verkoop plaats hebben van het z.g. Emma-bloempje en zullen vrien delijke jong» dames dit bloempje te koop aanbieden. Wij twijfelen niet of ieder zal bereid zijn een bloempje te koopen, gezien het goede doel, dat er aan ver bonden is, nl.. do bestrijding van de vreeslijke riekte „de tuberculose'’, die ook in onze woonplaats nog zooveel slachtoffers maakt. Offer daarvoor mild en blijmoedig Door een verkeerde oplading kwa men een groot aantal kisten met groen ten van den wagen van den voerman V in de Gouw» terecht. Een groote partij groenten ging verloren. De schade was aapzienlijk. Geruimen tijd is men bezig geweest nog het een en ander op te vis- schen. Alhier is de 100ste telefoonaan sluiting tot stand gebracht. De beide laatste nummers zijn de heeren M. Hij- koop en W. van den Beng, reep. nos. 99 en 100. Kinderdijk, 23 April. Alhier werd in het Bondficafé van den heer Van den Hoven do jaarvergadering gehouden van de Zangvéreeniging „Oefening Baart Kunst”. Besloten werd dit jaar naar het Festival te Zevenbergen en naar het Bondsconcoum te Putterehoek te gaan. De boeken en kas der vereeniging wer den in orde bevonden. Het bestuur be staat thans rat de heeren: A Verschoor, le voorzitter; J. Verweij, 2e voorzitter; A. Maurik, secretaris; G. van Es, le pen ningmeester; T. Kooijman, 2e penning meester. Het ledental is gestegen tot 35. Het verdere van den avond werd ge zellig doorgobracht door het houden van 76 „Alvorens u «rgiHem, u> schenken,” antwoordde de graaf op strengen toon, „moeten wij eerst weten, of je die ver- giffenis waardig bent.” ,3fjjnhear de graaf”, hernam zij droe vig, „ik wil u niets verheelen en zoodra gij vernomen zult hebben, hoeveel ik geleden heb, hoe diep ongelukkig ik ge weest ben, zult gij kunnen oordeelen. O, ik heb uw gramschap ten volle ver diend uw verachting misschien wel. Doch verstoot mij niet alvorens mij gel na uwe kunt MET GROOTE EER GEGRAVEN. „Ik heb mijn aandssl aan hst Itvsn gshad.” De begrafenis van den held der ze» is een groote, ontroerende plechtig heid geworden, waarvan Zaterdag schier heel Den Helder getuige is ge weest Met het stedelijk muziekkorps aan het hoofd, trok de stoet van het sterfhuis langs die Dijkstraat, Kerkgracht en den Kanaalweg naar het Havenplein. Daar der Marine namens de Marine een stoet op en vóór het monument „Voor hen, die vielen”, legde de commandiant der Marine namens de Mairne epn krans op de baar, onder het spelen van treurmuziek door de stafmuziek van de Marine, terwijl van alle schepen en inrichtingen de vlag halfstok woei. Er stond een eerewacht voor het wacht schip opgesteld. De stoet trok verder langs het ha venhoofd naar het Ankerpark, waar de stafmuziek afscheid nam en de plaatse lijke muziekkorpsen weer aan het hoofd gingen. Op het kerkhof waren o.a. een verte genwoordiger van den Minister van Wa terstaat en vele andere hoog» autoritei ten. Oud-collega’s van Dorus Rijkers fun geerden als slippendragers. Stapels kransen werden meegevoerd. Tal van sprekers hébben het woord gevoerd en de groote verdiensten vaji Dorus her dacht Op het kerkhof te Huisduinen, dicht bij de Noordzee, op welker golven hij zoovele malen heeft gestreden met de woedende elementen, aan welke doode lijke omarming hij talrijke schipbreuke lingen heeft onttrokken, is Dorus ter ruste gelegd. Rijkers heeft niet ernstig geleden, zacht en rustig is hij heengegaan. In zijn laatste heldere oo genblikken heeft hij tegen een vriend gezegd, volkomen be rustend in den dood: ,Jk heb mijn aan deel aan het loven gehad.” Verder wordt nog gemeld, dat daar de woning van den overledene in de Ar- tilleriestraat niet ruim genoeg was om zooveel menschen te, ontvangen, noch voor alle kransen, en bloemen, die wer den gezonden, had het gemeentebestuur het voormalige raadhuis aan de Dijk- rtraat, dat op het oogenhlik leeg staat, beschikbaar gesteld. Vijf marine vliegtuigen cirkelden tij dens de begrafenis boven het kerk hof. Duizenden menschen waren op de been. De plechtigheid eindigde met het ringen van een lied door Helder’» Man nenkoor. JULI AN A F EESTEN TE ROTTERDAM. Ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana op 30 April a.s., Voorts werd het euvel besproken van het hinderlijk staan voor winkelramen. Deze zaak zal door het bestuur zoo mo gelijk in overleg met het gemeentebe stuur, getracht worden meer afdoeijd» geregeld te krijgen. Ook de gemeen schappelijke reclame zal worden ter hand genomen. Door het stijgende ledenaantal werd het noodzakelijk geacht het bestuur met 4 leden uit te breiden.. Gékozen werden de heeren T. J. de Groot, J, J. Jongkindt, N. Behagen en A. Stout Molenaarsgraaf, 23 April Bij vergis sing is gemeld, dat de brandspuitoefe- rriiiig op 22 April gehouden zou wordext Dit moet zijn 24 April, des avonds 6 uur. Een hofstede van meer dan 300 jaar, Groot-Ammers, 23 April. Aan den metselaar L. v. Dtfk te Gieasendam, - is door den heer K. Versteeg, is door den heer K. Versteeg wonende te ’s Graven have onderhands opgedragen het afbre ken van de oude boerenhofstede in de buurtschap Gelkenes alhier en bewoond doo rdeh landbouwer K. Eegdeman en liet ter plaatse bouwer van een nieuwe hofstede. De oude woning is naar schatting meer dan 300 jaren oud en verkeert m bouwvalligen toestand. Aan de dienstplichtigen L. Looren ide Jong, A. G. de Raad, Chr, v. d, Hoven en H. G. Hoogendijk alten alhier, rijn oproepingen uitgereikt, dat zij voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen. Een alhier wonende landbouwer miste j.l. Zaterdag op de kaasmarkt alhier zijn portefeuille inhoudende eenige hoai- derden guldens. Nadat de gemeenteveldwachter iemand als verdacht de portefeuille gevonden te hebben, had aangehouden en gefouillerd bleek deze niet in het bezit van het ver lorene te zijn. y Eenigen tijd later kwam de landbouwer M mcdedcelen, dat de bewuste portefeuille' door hem terug gevonden was onder de kast in zijn woning. Aan den metselaar H. Stout alhier, is onderhands opgedragen het bouwen van een groote landbouwschuur voor re kening van den landbouwer J. P. de Vos, Goudrlaan, 23 April D»/ landbouwers A. de Haan en- W. Damsteegt hadden daze week ieder ©en koe dood. Het vleeech is voor de consumptie afge keurd en na van den huid ontdaan te zijn, onder politietoezicht begraven. Voor beide landbouwers een groote schadepost. Het 8-jarig zoontje van A. de Vries is deze week niet minder dan 3 keer in de Goudriaan geivallen. Alle koeren werd hij door zijn vriendjes op het droge geholpen. hoord te hebben. En vindt gij mij dan, m«n woorden gehoord te hebben, goedertierenheid onwaardig, dan gij mij als een ellendeling® wegjagerr’ ^Spreek”, zei de graaf. „Louis», sta op!” voegde er de gra vin bij. ,J)ank u, mevrouw, dank u. Op do knieën gezeten, wil ik thans -tot u spre ken. Mijnheer de graaf, mevrouw de gravin, gij zult u nog wel herinneren wat er op zekeren dag m mijn klein huisje te Jouarre is voorgevallen, toen gij mij uw kind kwaamt terug- ragen ,^Ta, dat ligt ons nog zeer duidelijk in het geheugen.” ,J)aar ik niet de eer had u te ken nen, staarde ik u met verbazing aan en I toen gij u voorstelde ale de vader «n de OMdar vu het kind, dat dokter Gervais Ad verten tien Van 1 tot 6 regel» 1^0; elke regel meer plaatsing 8e maar 0.10 per regfl. Advertentiën tuwchen den tek«t dri< prys. Voor meer plaatsingen, groot aantal regel» en condities vrage men U bONNÉ’S van dit blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, rijn volgen» de daarin vastgesteld» bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van mnn Gulden bij levenslange 1AAA Gulden bij Qftft Gulden by verlies Oflfl Gulden bg verlies tAA Gulden bij verlies 4A Gulden bjj verlies van lUvV ongeschiktheid. Ivvv overleden JvV van hand of voet. évv van een oog. 1W van een duim. W een anderen vinger, W zal de Bond van Oranje- en Buurt ver eenigingen in Rcrttcrdam-Oost, in sa menwerking met de Oranjevereeniging Ro^érdam-iOost a.s. .Zaterdagavond in het Verkooplokaal een feestelijke bijeen komst houden, voor leden, en genoodig- den. Op Maandag 30 April te 2 uur, zal in de Vredenoordlaan een stoet van on geveer 1500 kinderen verzameld worden, welke rich begeleid door de Muriekver- eendging „Kralingen Vooruit” naar het Grand Theater zal trekken, waar een feestvergadering zal plaate hebben, na afloop waarvan do kinderen zullen wor den getracteerd. Om 9 uur avonds van dien dag zal een groote militaire taptoe worden ge houden. op het Ooetplein door de tam boers en pijpers van het korps mari niers, in samenwerking met de Muriek- vereeniging „Kralingen Vooruit”, die herhaald zal worden op het pleintje aan het bogin van den Grooswijkscheeingel en op de Avenue Concordia. 10 LOONSVERHOGGING AAN METAALBEWERKERS TE G0- RINCHEM. Aan de directie van de Metaalwaren- fahriek en Kopergietarij van de Firma H. K. van Wingerden en Zonen te Go- rinehem was door het personeel een ul timatum gesteld, waarin geêischt werd, een verhooging van 10 pCt. van het loon en behalv» de vacantie op Christelijke feestdagen, nog extra vrije dagen met behoud van loon. Indien deze eisch niert zou worden ingewilligd, zouden alle 40 arbeiders in staking gaan. Volgens mededeeling dor fabrikanten wordt aan hun werkvolk niet minder loon betaald dan aan fabrieken van de zelfde soort. Maar omdat er groote or ders aan de fabriek zijn ingekomen, heb ben de patroons, naar gemeld wordt, aan den edsch der arbeiders toegestaan. Gascorrupti* te Sappemeer. De ge meenteraad van Sappemeer heeft be- handeüd een voorstel van B. en W. om den gasdirecteur wegens corruptie te ontslaan. Na verwerping met 8 tegen 3 stemmen, van een amendement, bedoe lende toepassing van een voorwaarde lijke straf met een tweejarigen proeftijd, is zander hoofdelijke stemming be sloten, den directeur tot de volgende zitting gelegenheid te bieden, ontslag te nemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1