nnfe 1 Oversj Woensdag 16 Mei 1928 EERSTE BLAD. Binnenland. r 2 Plaatselijk Nieuws and FEUILLETON. il van lering Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Ravenswaaij’s Letters Artikelen C A. DIJKSMAN Cz. Om de Roode Hoeve. t Ifaa <te U. «•.M28 ms toe, set INGEZONDEN MEDEDEELIN6. INGEZONDEN MEDEDEELING. adeling, f 8 ud 25 j. en van Eijk en V r ONZE (Wordt vervolgd) L. te Oud- f 25 of t adrlo. ook itiereohter. uurtje in de nadenken. N RIJKS- IRECHT. e volgende der die was 69 j., wed. araluis, oud 1 Ouden. verkrijgbaar b<j Winkelier, Nle.werherk a/. IJnnei 1. Kortto*' E. V«nneu —.F. ra” H. Bon»»” en E. P en Vrijdag. Prijs vom ongevallen-verzekerin in de eerste maand t :enschap, bij ii»!?en plaat- ng jpduren- door schuld d. h. mishande- enls. woonplaats 12 d. h. P. 0„ en Hging, ieder t een aantal loodigdhedien ie van A. J. ormalen te «antwoorden arechter do be Sliedrecht 1928 op ver- hij aldaar en rich toe- ▼erdaclïti n den edeoh dagen heoh i per 8 maanden teer per 8 maan- iin UO1OTOB„ oude zelf wel inzag, dat de houding toevnl'’wüde, dat de bood^ schapstek die dagelijks ging, op oen boerderij kwam. toonde aan, dat het weer mogelijk was, om aan de leden 6 pCt. dividend uit te koeren, hetgeen dan ook geschied ia Bij de bestuursverkiezing werden her kozen de heeren Chr. Ames, voorzitter, A. Petrusma en E. de Bedelijlch eid, en ge kozen de heer M. van Erkel als com missaris. Het bestuur stelt het volgende jaar weer 4 premies beschikbaar voor de vier grootste verbruikers der vereeniging, en wel, een vanaf 4, een van f 3, een van f 2 en een van f 1. deelde ver- fSoJBita- Het Schell uinechfi Mannenkoor hoopt op den Tweeden Pinksterdag deel te nemen aan het concours te lakken kerk. De zoo gewensehte verbetering in den treinenloop is bij de nieuwe dienst regeling uitgebleven. Erstoppen aan de N halte alhier vier treinen in de richting Rotterdam, maar op den terugreis rijden hier alle treinen door. Een zonderlinge regeling. Waddlnxvssn, 16 Mei. Door de politie is tegen D. T. wonende alhier proces van een HISTORISCHE ROMAN UIT DEN GROOTEN OORLOG f 00 sobs. to Ü®ag van da MAATREGELEN TEGEN AARDAPPEL ZIEKTE. Te beginnen met vandaag zullen door het Kon. Neder! Meteorologisch Instituut in De Bilt evenals het vorige jaar waar nemingen gedaan worden om vast te stellen, op welke etmalen de weersom standigheden zoozeer bevorderlijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de aardappelziekte, dat een spoedig optreden van deze ziekte verwacht kan worden Als zulk een etmaal is waargenomen, zal dit door middel van een bericht aan de land- en tuinbouwers bekend gemaakt worden Het dient als waarschuwing, dat het tijdstip voor de bespultlng van het loof der voor de aardappelziekte vatbare soorten met Bordeauxsche of Bourgon dische pap is aangebroken. Vooral de eerste berichten zijn voor de aardappelverbouwers van veel belang, om dat dan de ziekte nog niet uitgebroken is of nog niet algemeen optreedt en er dan door bespuiting met bovengenoemde middelen veel bereikt kan worden. Ten einde de berichtgeving zoo snel en zoo algemeen mogelijk te doen zijn, zul len de berichten verspreid wqrden: le door het Meteorologisch Instituut in De Bildt radio telefonisch (golflengte 1100 Mvoor opneming in de weerbe richten, die te 10.45, 1L50, 12*55 en 9 uur ’s avonds worden uitgezonden. Elk bericht zal steeds in vier opeenvolgen de uitzendingen worden opgenomen; 2e door het persbureau Vaz Dias ra dio-tele fonisch van Scheveningen Haven (voor der Pers) en Hilversum (voor het publiek) bdj de nieuwsberichten. Voorts in de dag- en landbouwbladen. ÏTENAREN. i, werd op 9 en motorrij- dioor den rd, bij welke saimbt^n be- igevoegd. De L van C. an Arie, len jn ar A.* C. rimpen a-d. nauuuiA.wn, w lav.. M is tegen D. T wonende alhier verbaal opgemaakt wegens in staat dronkenschap als beefuurder van rijwiel de veiligheid van het verkeer in gexaar brengen. Aan de Jan Dorrekenskade werd een 10-jarig zoontje van L. door den hond van B. aangevallen. De hond beet het ventje een bloedende vleeschwond in zijn linkerwang De dokter moest de wond hechten Bij het mimen van den draai op den hoek van de Zuidkade verschoof een lading cokes di< in zakken op een vrachtauto geladen waren. Het gevolg was dat eui t ten tal zakken over den grond ve spreid kwamen te liggen. Het verkeer hierdoor een kwartier ge stremd. Een kastekort van f 2700. Te Middel bare is is gebleken, dat bij het electrica- teitsbedrijf een kastekort van f 2700 bestond. De raad besloot den betrokken admini strateur te ontslaan, doch hem te hand haven als lijnwerker. Nu zal hom jaarlijks van zijn salaris f 300 worden ingebonden om het tekort aan te zuiveren. Am el de, 10 Mei. Naar wij vernemen bestaat bij het bestuur van den Lekkring van „Volksonderwijs” het voornemen om alhier een landdag to houden, ongeveer half Juni van dit jaar. Met verschillen de vooraanstaande personen in de ver eeniging zijn onderhandelingen aange- knoopt voor het vervullen van een spreek beurt. Tor opluistering zijn uitgenoodigd de muziekvereeniging ,J)e Unie” alhier, en het gemengd zangkoor „Volharding” te Groot-Ammers. Bergambacht, 16 Mei. De Boirg'emoes- tar. dezer gemeente is weder van zijh verlof teruggekeerd en heeft zijn ambts bezigheden hervat. Bij de gehouden keuring van de malitieplichtigen voor de lichting 1929 uit deze gemeente, werden er 12 geschikt en 10 ongeschikt bevonden. - Door de Veeartsenijkundige dienst, is mond- en klauwzeer geconstateerd on der het rundvee van de veehouders Gebr. Verdoold en A. Boer Pz. alhier. - In de plaats van den heer T. B. van Dam, die wegens vertrek uit de ge meente heeft bedankt, ie tot bestuurslid en penningmeester van de vereeniging ..Volksbibliotheek” alhier, gekozen de heer P. van Balen. Het jaarlijks onderzoek voor ver lofgangers van de lichtingen 1916 en 1910 voor deze gemeente, zal plaats heb ben te Schoonhoven op 22 Juni as., Jas n.m. 3 uur. Wegens het Intreden van den Zo mertijd, zullen de Godsdienstoefeningen in de Kerken alhier, dee Zondags iun vangen voormiddasg 10 uur en ’s avonds 7 uur. Door de hevige nachtvorsten *yn de vroege aardappelen en de jonge boontjes bijna allen alhier afgevroren. Ook vele ruchlboomen hebben verbazend voel ge leden. Benschop, 16 Met Bij de alhier ge houden verkiezing van 2 Hoofd Inge landen en 2 Hoofdingedanden plaats vervangers voor het IVe District van hot Hoogheemraadschap van den Lekdijk Benedendams en van den Usseldam. zijn gekozen tot hoafd-ingdanden de hee ren Govert Brouwer en T. Lekkerkerker Gz. en tot plaatsvervangers de heeren A. van Breukden en R. van Wouden berg. Het onderzoek van de groot ver lofgangers der lichtingen 1916 en 1919 zal voor deze gemeente plaats hebben te IJssetetein op Dinsdag 12 Juni as des nam. 1 uur. De verlofgangers van de gemeente Polsbroek zullen aan het onderzoek moeten deelnemen op dan zelfden datum, doch te Jaarsveld in het Raadhuis en wel des' voorin 11 uur. Ter openbare kennis is gebracht, dat de ingeschrevenen voor den dienst plicht, lichting 1929, die vermeenen recht op vrijstelling van dan dienst te hebben, zich ter secretarie moeten ver- voegen Voor het opmaken van stukken!4<ior e betreffende xriktelling 'W’Sos broeder- dienst, wordt ter secretarie in hot bij zonder zitting gehouden tusechen 10 en 12 uur des vxxxrm. op Woensdag 23 Mei. aanstaande. Polsbroek, 16 Mei. Onze vrogere plaats genoot, de heer J. W. Griffioen, thans tijdelijk onderwijzer aan een bijzondere school te Tiel, is thans voor vast be noemd aan een gelijke schooi te Zalt- Bommel. Hoen koop, 16 Mei. Het onderzoek der groot-verlofgangers van' de lichtingen 1916 en 1919 zal voor deze genwpnte plaats hebben te Montfoort op Maafidag 11 Juni a.a., des v.m. 10 uur Nleuwerkerk a.d. IJseel, 16 Mei. De Coöperatieve Broodbakkerij en Vorbrmks- vereeniging „Ons Belang” te Nieuwer- kerk ad. IJséel heeft haar 16e jaarver gadering gehouden in de zaal van den heer J. Honkoop aan den ’e-Gravenweg alhier. Na het openangswoord van den voorzitter warden de notulen der vorige jaarvergadering voorgelezen en onver anderd goedgekeurd Uit hei verslag van den secretaris bleek, dat er weer oenigo nieuwe leden bij wanen gekomen, zoodat de ■vereeniging nog steeds groeit. De rekening van den. penningmeestiïr Niet lettend op de kleurenpracht va het bosch, waarop de heldere herfstzon zich in duizend schakeeringen spiegelde, snelde de boerin naar haar dool, den molen. Reeds begon de weg te dalen -- op de volgende bocht moest ze ai in hot dal kunnen kijken. Plotsedfing stond ze stil en staarde als betooverd naar een open plek in hel boech, een paar honderd schreden van haar verwijderd. Was het eop visioen van haar opgewonden asnuwen, wat ze daar ginds zag? Die man daar leek in grootte .houding en gang ah twee drop pels water op haar gestorven man maar neen, het was immers een ataxl- sohe heer, die met vlugge schreden den weg naar Dornschied insloeg hoe kon ze daarmee een gelijkenis gezien hebben! HWdschjuddend vervolgde m haar weg en kwam spoedig op een plek, die juist boven den molen lag en van waaruit men het erf en den tuin van de kleine bezitting geheel kon overzien. Twee’menschen waren aan hot zingen Het vroolijke lachen en praten, dat tussohen de coupletten door te hooren was, paste in het geheel niet bij den zw-aarmoedigen inhoud van het gezang. Nu vluohtto de molenaarsdochter uit het prierftje naar buiten en liep v|ug en le nig tu/when de aster- en Traêda-bedden door, achtervolgd door Hans, tot het he n -o| uk te do vluchteling te vangen. lang hield hij hèt (ceder tot hem op ziende meisje omvat en werd niet moede Hteods weer haar roodwn mond te kus sen, toen plotseling, ah uit den grond op rijzend, zijn moeder aan het tuinhekje stond en woedend riep: „Nu, ik moet zeggen, dat het hier fijn tosga&tl Heb je geen greintje schaamte- I rechter stond G lessend am n brigadier ■dinxveld te uhooier” en geloden voor fckeurd, dat verbaal”. iet door hem dachte ver- irdachte ver- h. 8EREED- S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telefoon 20 Postch en Girodienst 13763 gevoel meer in je, Hans, dat je jezelf aoo vergeet? Wat moet dat beteekenen?” Verschrikt lieten de beide jongelui el- kaar los en stonden tegenover do woe dende vrouw met bleek gwwordtan ge zichten. ,Jhis daar brengt mijn nette zoon zijn tijd zoekt” ging vrouw Schilling opge wonden voort. „Heb je dat in Frankfort geleerd, om een arm meisje van bet eeni- ge, wat ze heeft Jiaar goeden naam te berooven? En jij” wendde ze zioh naar Pauhen, die doodelijk verlegen voor haar stond, „schaam jij je niet, een jongen na te loopen, die je toch nooit van zijn leven kan trouwen die alleen maar wat met je speelt? Ik fcou waarlijk ge loofd hebben, dat je moeder zaliger en je vader je tot wat beter» hebben opge- voedl Weet je, hoe aoo’n vrouwspersoon genoemd wordt? Een haastig gebaar van haar zoon on derbrak haar woordenvloed. „Moeder,” zei Hans met bevende stem „zeg ntefa. waar u later spijt van zou kunnen hebbent Van Paulien kan ik geen kwaad hooren, ook door mijn eigen moe der nietl” Een oogenblik stood de boerin ver stomd over dien onvoorziene® tegenstand Zoo ver was het gekomen, dat haar vroe ger zoo meegaande zoon ojx»nlijk tegen haar partij koos' En met elk o°n na- d*uk. IV gehcoie nnb lirzanip ergie v zij® vader, waartwwen zii zoo tlikwijh ergwfe goot reden had. sprak uit do woorden, uit het gezicht van den jon gen. Zou de zoon willen proberen wat zijn vader gelukt was haar wil te buigen? Dat sou s» hem mbs «n voor'al aJlwran? (Wordt vervolgd Zijn verdland» loon. Aan het Noordeindc reed een circa 25-jarige wielrijder opzettelijk een oude gebrekkige man tegen den grond. Daar ter plaatse passeerde juist een stevige boerenjongen genaamd ^T. die den wiel rijder te kennen gaf hem onderste boven te rijden, maar niet een oude man, 4ÏÖ wtelrijdcg wak direct genegen hem ook tegen den grond te rijden, doch voor haj hiervoor de kans kreeg pakte T. hem vast en wierp den held over een doornen h^g van anderhalve Me,ter hoog in het weiland. Daar lag nu die reuzen held te peinzen over zijn heldendaad. Eenige oogenblikken later toen hij on der de heg weer op den weg was gtf krabbel d vond hij het beter met T. niets meer aan te’ knoopen en pakte zijn rij wiel op en reed maar weg. Molenaarsgraaf 16 Mei.' De Hervorm de Jongelingsvereonigrinig ,J)e Heere is onze BflJiier” zal vanaf heden tot 5 Aug geen wrgatderingen houden Bij de vorst van. Vrijdag op Zater dag zijn vele aardappelen afgevroren, wat oen groote schade beteekont. Lokkarkark, 16 Mei? Het verzoek van Commissarissen der Zondagschool,, Ge loof, Hoop en Liefde”, onn 6 lokalen der 1ste Opcnb. lAgere School te mo gen gebruiken voor het onderwijs op Zondagmiddag is door den Gemeente raad met algemeene stemmen afgewezen De Gymnastiekvereeniging „Kracht door Oefejiing” alhier, is ingedeeld bij den Turnkring; „Gouda en Omstreken” van het Koninklijk Nederlandsch Gym- nastiek ver bond. Dat Hans zander meer een paardenknechts ontsloeg, oapdat n* zijn terugkeer overbodig Keworden, had de boerin in ieder geval nog kunnen billijken, want de ontslagene was een ruwe, aan den brandewijn ver slaafde jonge kerel, al zat het haar ook dwars, dat haar zoon hiervoor niet eerst haar uitdrukkelijke toestemming ge vraagd had, dat hij zioh vermat, den metselaar van het dorp te bestellen voor enkele noodzakelijke reparaties aan de stallen, zonder er haar van te voren over te spreken, dat maakte haar zoo woe dend, dat zich dadelijk in de eerste acht dagen een hevige scène tuaeohen moeder en zoon afspeelde. Als vrouw Schilling echter gemeend had, in den teruggekeerde den vroege ten, slaafsch godweeè, die ieder van haar woorden willoos opvolgde, weer te vinden, dan was A diep teleurgesteld ge- '>rden De oude baWche toon hielp n>t ”'*w. en wat,de heerwhzurhti^e v o>>w hnt meest opwondf wag r'è omstand' heid ’■R haar goon tegenover haar ontkol '°n toom de grootste kalmte stelde haar zakelijk het nut van zijn regeling uitleg de en haar onomwonden te kennen gaf, dat de- tijd va® baar onbestreden hear "ohapfctj «n lijn vroater» wütoo» volg- 60e Jaargaag ■raw vooi mauw unffl SCHOONHOVENSCHE COURANT. fr-- Verschijnt <Mftkndag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voer Schoonhoven 1.25, franco per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents m< den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. ABONNÉ’8 van dit blad, in het bezit van ons Bericht van O Afin Gulden by levenslange Gulden bij Z/VvV ongeschiktheid. IvUU overlijden ging en zóo hoorde ze de praatzieke oude uit, die vertelde, dat Paulien van den molenaar Hama meisje was. Nu ging de boerin een licht op, waar om haar zoon avonds altijd urenlang verdween en ook Zondagsmiddags ner gens te zien was. Daarom had hij geen moeite gedaan voor nicht Henriette, daarvoor had hij die rijke partij late schieten, om een meisje na te löopen wier familie tot de minste in den omtre behoorde. Nu, dat daar niets ernstigs van zou komen, daarvoor zou zij wel zor gen; dat zou wat moois zijn, als op de Roode Hoeve, op haar boerderij, de doch ter van dien vroegersn meesterknecht alx boerin kwam. Onder het een of ander voorwendsel liet ze d» vrouw vertrekken eo riep haar zoon. Hans was niet thuis. Door een van de knechts was hij ge zien, toen hij dadelijk na het middag eten den weg naar den Galgenkop was ingeslagen. Nu wist vrouw Schilling genoog De weg naar den molen voerde over den Galgenkop. Bevend vAn woedde en o» winding, ijlde de boerin naar haar slaap kamer, nam een omslagdoek uit den klee renkast en verliet het erf, nadat ze a n den ouden Kasper op het hart gedrukt had good on h^t huis te nassen omd«* n "«wichtige boodschap moest doen Zonale ze altijd gewoon was haa bo hiit snel te nemen wilde zo ook nu z overtuigen, van de waarheid van hot hoorde ,en voor het geval, dat allee zoo was, als de oude Ursula verteld had, voorgoed «m Msd makm tan de waardig» vrürrij na haar awn. dat x aardsr mede, ajn met de ketting. deelde verd. jen hechtmi», do vordering lijk nog in ■ei hij: issen! betalen door slecht «drii® bertsma. et willen g»_ I A d v e r t e n t i e n Van 1 tot 6 regels f 1A0; elke regel meer ƒ0.20. Bij 8 maal plnateing 8e maar 0.10 per regel. Advertentiën tusschen den tekst drievoudige Ij prijs. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief. Inschrijving, syn volgens de daarin vsstgestelde bepalingen tegen ongevallen veraekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE H tVBANK te Schiedam, van ^00 Gulden bij verlies Gulden by verlies 10(1 Gulden bij verlies A Gulden by verlies van UW van hand of voet. fc'W TWa een oog. 1VV van een duim. UV een anderen vinger. zaamhedd «n voor altijd voorbij waren. Boos had vrouw Schilling mserdore dagen rondgeloopen, zonder een woord met hem te wisselen, welke demonstratie echter niet den''minsten indruk op den weerspannige scheen te maken, want ge laten werkte hij in huis en hof als vroe ger .steeds een tot vroolijkheid neigende gemoedsstemming ten toon spreidend, .waardoor hij zioh spoedig weer de alfce- meene genegenheid va® het personeel had veroverd. Vergeefs bral de boerin zich het hoofd, hoe het mogelijk kou dat den korten tijd van twee jaren het karakter va® haar zoon zoo buitengewoon veran derd was en ze had er bitter berouw over, dat zij «elf het geweest was, dte zijn heengaan had bewerkt, de» te meer, waar van het beoogde huwelijk blijkbaar nooit en tenimmer iets zou komen Ze moest aan den gevangen vogel denken, die, eenmaal loa gelaten, zioh noodt meer achter de tralies va® de kooi laat sluiten. Toch zou de vrede mot den tijd wei eenigezins hersteld zijn, de vrouw Ztü -ra van Ham in zekeren zin gerechtigd^ toen het foovm - naar Bogen Zwidarmiddag op de en de eigenares ve telde, dat zo don jongen boer al meerrnn len ’s avonds bij den molen in het J -m ««zien had Met hameren^ cn ingehouden adem, hoorde Schilling dez» tijding aan. hoewel DE KONINGIN-MOEDER OP REIS. De Koningin-Moeder ie gisterochtend met den trein van 9.54 van Den Haag naar Vlissingen vertrokken, waar zij korten tijd zal doorbrengen, alvorens haar zomerverblijf op Soestdijk te vesti gen. H.M., die in een open auto naar het Hollandfiche Spoorstation reed, werd op het perron uitgeleidde gedaan door den burgemeester van Den Haag, mr. Patijn en den gouverneur der residentie, generaal-majoor Insinger. ï>e Koningin-Moeder i* met den mail train van 12.40 te Vlissingen aangeko men. Zij onderhield zich op het perron hartelijk mei den GoonmieariB der Ko ningin in Zeeland en den burgemeester van Vlissingen en nam daarna plaats in den op het perron staanden hofauto, In het hotel Brittannia werd H M. verwelkomd door den heer Waller, di recteur van de maatschappij Zeeland. Daar zijn vertrekken op de eerste ver dieping aan de zeezijde voor de hooge gast in gereedheid gebracht. DOOR DE LUCHT NAAR TOKIO. Dwars over d» Afrlkaansche wildernis. Gisterochtend om 6 uur 19 is de vlucht van den bekenden Amerikaan, den heer Van Laer Black naar Kaapstad en Tokio en terug met de H—<NADP, het drie- motorig Fokkervliegtuig, van de Kon Luchtvaart Mij. begnonen. Er was groote belangstelling en het toestel, dat zwaar geladen was, man aan boord, onderdeelen. bagage en een groote hoeveelheid ben zine, steeg na een korten aanloop, zeer snol op. De heer Van Laer Black had in de laatste dagen van verscheidene vooraan staande zakenlieden het verzoek ont vangen tegen betaling van een aanzien lijk bedrag, mee te mogen vliegen naar Kaapstad. Het vertrek ging op gewone wijze in zijn werk. Van Laer Black had een blauw pak aan en droeg een grijzen hoed. Hij leek even onbekommerd alsof hij ging tuffen. De vrouwen van de vlieger» waren uit Nederland overgekomen om van hun mannan afscheid te nemen Het vliegtuig gaat eerst naar Venetië waar het reeds aangekomen is, van daar naar Kairo, en dan over de Afrikaansche wildernis, waarbij het de route van Van Rijnveid in 1920 zal volgen, naar Kaapstad. Het vliegtuig zal later te Kairo terug koeren en zich over China naar Tokio begeven om v/tadaar naar Croydon terug te gaan. Het zal ongeveer twintig landen bezoeken. Het vliegtuig steeg vlot op en ver dween, na om het vliegveld heenge- vlogen te zijn, ito den ochtendnevel. merdai polaen en V tOUW uvww - ze deed, alsof het haar beksnd was, dat Hans raak avonds naar dan molen Amfnkrstol, 16 Mei. J.l. Zaterdagavond kwam een Schoonhoiensch juffertje nW de fiets de Kerkstraat afgereden. Hoewel de jeugdige peddelaarster het stuur van het stalen roe nog niet geheel in haar macht had, ging allee vrij goed. Evenwel bij het nomen van den hoek Kerkstraat- Achterweg,. werd het stalen paard wat al te dartel, met het gevolg, dat èn fief èn juffrouw in die sloot terecht kwamen Door behulpzame handen werd het da metje uit haar benarde positie gered- Nadat zij' door den vrouw van den heer M. 8 alhier, van drooge kleederen voo zien was, keerde zij te voet huiswaarts Zaterdagavond gaf de ‘muziekver- eeniging „Oefening Kweekt Kunst” op het Kerkplein haar eerste concert in seizoen, Zooals wij van deze vereeniging gewend zijn, werden de verschillende nummers keurig weergegeven. Dit con cert, dat, naar we hojien spoedig door een tweede gevolgd zal worden, werd een vrij groot aantal personen bij- r*d Dwr dm TOrkoup van vlagjos trachtte men de kas der vereeniging te versterken. Dezer dagen kwam mej. M. Vemrtuijs alhier, zoodanig met een pot met kokend- soep in aanraking, dat deze omviel en de inhoud op haar voet terecht kwam. Dit lichaamsdeel werd deerlijk ge- wond. Door de dames J A. van Loon en T. van Harten alhier, is in deze ge meente een collecte gehouden, waarvan de opbrengst ia bestemd voor het hulde blijk aan H M. de Koningin-Moeder. In totaal werd een bedrag van f 11JS3H gecollecteerd. Schsllulntn, 16 Mei. Zaterdagavond gaf de Mondharmonicavareeniging onder leiding va® den heer R. M. Zwang, uut Dordrecht, op het Kerkplein baar eerste zomer-concert In dit jaar. Ondanks hel vrij koude weer was er zeer veel belang stelling voor de mooie uitgevoerde num mers. Er waren veel toohoordera uit andere plaatsen. Een verkoop van bloem pjes bracht f 63 ten bate der kas Op In de vergadering van de Commis sie tot Wering van Schoolverzuim is tot voorzitter gekozen de heer D. Gelderblom en tot secretaris de heer M. Stoutjesdijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1