I STOFFENHUIS Pinkster-Aanbieding GEBR. SPAAS MARKT 16 TELEF. 734 No. 5432 60e Jaargang Vrijdag 25 Mei 1928 EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Niéuws itand. I Dit Nummer bestaat uit VIER BLADEN. Bericht. Stadsnieuws. BAHLMANN Co., GOUDA aparte dames- en kinderkleeping in'ELKE PRIJSLAGE Bodegraven - Gouda - Haastrecht Pinksteren- INGEZONDEN MEDEDEELING. het meerderheid 30 j., en A. E. INGEZONDEN MEDEDEELING. ■BSB11DV0B MMMDH ÜTRECHT SCHOONHOVENSCHE COURANT. ter te samen n onmiisbaar zijn ojl ver* de, gele wor* m levertraan. Met hef oog op de feestdagen zal het eerstvolgende nummer van one blad op Woensdag a.s. verschijnen. Schoonhoven 25 Mei lia Maria, d. :ark en 8. E. )t M. He in Reenen en straat 74. ig en J. Both, icobua Marte, Bakker, LTs- aria Camelia, Roijen, Ktei- I. oud 6 j. W. Verteun, ad 74 j. e gewrichten i en op het rmen bedekt. I het precies Kt een dikke kinderen be- haar ook bij hier evenals tiende dieren besmettingen ongen en dal de, niet door doordat de regen pp het van R. van g Cornel is A. v. d. Berg, ir, oud 26 j. n O. XUdhui- ^entje, d. van An. Gerre- t O. Vareluije. oud 7 d. da Brute, oud Mst rijn tus- êén dat den rttert en één “eest Tegen- pk van A te- D vitamine imine. ontbreekt zul* de beste voe- ak ontwikkelt ekte, die ten- Laatseljjke be- t niets, maar ïle dagen na men deze bij kinderen k krap was* in Japan en emarken onit- n de kinder en bleek, dat nen de boter Tegenwoordig in vatamtem 1 in alleen in eenmaal het nen de kwaal Ie bij kippan r een bepaald ant kan moi jenezen door e zanneschga en gunste op dat ze ver kort aan een inestraal-anti- Ook kan men ele mate, die jeen D. min A voor n zoo groot f kippen be* xmoodigde A er, gele mate eds van gele vitamine be* ijjke gevolgen I van kuikens Itamin schijnt aaide klieren en zweetklie- erken de 11- (geen groei, r besmetting) i drogen uit ar onderzoek n kan alleen en op jonge, in of kuikens) leeft weinig rft een onder* de voor een imine. 'ÏEPE. Schitterende sorteerlng Mantels, Japonnen, Hoeden Kinderjurken, Reis- en Regenmantels enz. enz. I Extra voordeelige Pinkster-Aanbiedingen I --Enorme collectie Stoffen gesteld ate commandant der ririerbrigade Door den heer 0. E. Muller, »k geheel op waarbij het leus, keel en n met dikke lieren sterven a het lichaam in jicht kippen heel n In beide ga tor kristallen meer ƒ0.20. Bij 8 maal den tekst drievoudige vrage men tarief. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. eren zijn veel skort aan dit kt men ook lighted voor 1 ook voor Californio te enziekte be ier verschjjn- e veroorzaakt ek ana A vi- en onze lichamelijke en geeetelijke ge zondheid versterken. Zoo ga er dan ook van dit Pinkster feest een vernieuwenden, een verwarmen den invloed uit, die in staat stelt, straks den drukken zomerarbeid te verrich ten, Pinkateren te het feest der blijde, volle zomervreugde, als de natuur haar groot- sche beloften op het bloedende land laat 1 prijken. Aanvankelijk was het Pinksterfeest een Israöliatiech feeat, dat aldua genoemd werd omdat het 50 dagen na Pa3chen gevierd wordt, naar het Grieksche pentekostos, dat vijftigste beteekent. Daarom werd ’t aan geduid als het feest der zeven weken, waarop de eerste gewassen ten offer gebracht werden ate dank voor den oogst. Op Pinksteren vieren de Christenen de herinnering aan de uitstorting van den heiligen geest over de Apostelen als de discipelen van Jezus en aan de stich ting der eerste Christelijke gemeente te Jeruzalem. Het menschelijk gemoed heeft van tijd tot tijd behoefte aan feestviering, in welken vorm dan ook. Ons hart is niet geschapen om steeds maar met de regelmaat van een uurwerk door te blijven kloppen, zonder ooit door diepe vreugde, door blijde ervaringen zijn klopslag te versnellen. Wij zijn als de bloem op het veld, die op haar tijd verkwikkenden regen en den sterkenden zonneschijn noodig heeft 0t>» leven heeft veel overeenkomst met te natuur. Daar woeden stormen, daar is noodweer, daar zijn nachtvorsten en killen regen, en in ons leven komen de donkere dagen, de uren van het leed, de felle beproevingen, de slagen van het noodlot, dood en ziekte, bittere teleurstel lingen, tegenslag in zaken, vijandschap van menschen en vaak drukkende zorgen Maar zooals de bevruchtende regen het dorre, droge land doet uitbreken en uit gestopt had, bloeien en verkwikt, zooals de zonne- knn schijn jubelend over het landsohap gaat en de hemel in klare pracht als een koe pel van goud en zilver zich over de we reld spant, zoo springt ons hart op van vreugde ate er feest ie in ons leven. Inschrijving, zyn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor dpn h’j 2RR dulden bij verlies OAlj Gulden by verlies vJvv van hand of voet. fc'VV van een oog. Stolwijk, 25 Mei. Woensdagmiddag I vermiste de boerenknecht S. een niet on belangrijk bedrag aan papieren geld. Hiervan werd aanstonds aangifte bij de politie gedaan. Door dezen werden on- middelijk pogingen in het werk gesteld om den dader op te sporen en werd een persoon dienaangaande gehoord, zonder echter met het gewenachte resultaat. Gistermorgen kwam gemelde knecht tot de voor hem gelukkige ontdekking, dat hij het geld in een ander kleedingstuk zoodat van diefstal geen 1 sprake kon zijn. Op het Plien alhier heerscht al reeds een bedrijvigheid van belang. De toebe reidselen voor de a^B, kermis worden weer gemaakt en de verschillende verma- Indien het weer nu maar medewerkt, beloofd het heel wat te worden, waarbij de jeugd zich niet onbetuigd zal laten. Moordrecht, 25 Mei. Heden te de mu ziektent van de Kon. Erk. Muziekveree- niging .Kunst na den Arbeid” alhier ge plaatst op een stuk land, gelegen aan den Kerklaan, eigendom van den heer J. L. de Jong. Reeda lang ia gezocht naar een plaats voor dezen tent, maar zonder re sultaat, zoodat het op hoogen prijs ge steld wordt, dat dit teredn beschikbaar gesteld is. Zaterdagavond zal „Kunstna den Arbeid” in deze tent haar eerste zo- mer-concert geven. De Muziekvereniging „Euterpe” zal op Tweeden Pinksterdag deelnemen aan het concours te Gouda en uitkomen in de 4de afdeeling. Het jaarlijkioh onderzoek voor de verlofgangers van de lichting 1916 en 1019, volgens art. 41 derde lid, der Dienst plichtwet, zal voor deze gemeente plaats hebben te Gouda op 29 Juni a.s., in de voormalige Infanteriekazerne. DE FIETSENDE KOOPMAN. Reeuwljk, 25 Mei. Een op de fiets zijn de en langs de huizen ventende koopman in kunstbloemen is in de afdeeeling Mid delburg een woning binnengegaan, waar niemand opdat oogenblik aanwezig was. Toen een der huisgenooten in huis kwam bemerkte men, dat de spaarpot der kin deren inhoudende circa f 13 was ver dwenen. Aangifte bij de politie werd gedaan die dadelijk e$n onderzoek instelde, doch zonder resultaat. De fietsende koopman had te veel voorsprong. De kartonnen CRITIEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Op de berging van het Ge- meente-archlef. In de dezt week gehouden vergadering der Provinciale Staten is het gemeentelijk archief ter sprake gekomen. Gedeputeerde Staten hadden namelijk in het verslag over het jaar 1927 aan de Staten der Provincie Zuid-Holland het volgende gezegd: „Een zeer slecht voorbeeld geeft Schoonhoven, dat ondanks de groote sub sidies voor de restauratie en inwendige verbouwing van haar mooi stadhuis zich onttrekt aan de betrekkeljjk geringe kos ten voor een behoorlijke archiefberging. Zulks is te meer te betreuren, daar het hier geldt een der oudste en belangrijk ste gemeentearchieven van ons land, waar I van het belang verre uitgaat boven den rang doof Schoonhoven thans onder de steden ingenomen” Hierover heeft in d’ j.l. gehouden ver gadering van de Provinciale Staten de héér J. Kortland aanmerking gemaakt en gezegd, dat juist het tegenovergestelde i het geval is en de gemeente Schoonhoven een paar jaar geleden een pand heeft ge kocht naast het stadhuis met bedoelipg onder meer te gebruiken voor archief- Advertentien: Van 1 tot’ 6 regel» f 1.80elke regel plaatsing 8e maar f 0.10 per regel. Advertentiën tuwchen pry». Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van inf! Gulden bÜ verlies A Gulden bij verlies van IV V van een duim. vV een anderen vinger. Binnenlandsche zaken en Landbouw, houdende verzoek de in de gemeente Breda in te voeren Maandagsche vee markt ,niet goed te keuren, daar ver wacht wordt, dat die veemarkt, groote schade zal aanbrengen aan de Maandag- sche markt te Gorinchem. CONCERT OP ZATERDAGAVOND. Amelde, 25 Mei. Behoudens gunstig weer, geeft de fanfare-ver. „Unie” alhier, Zaterdagavond van 8 tot 10 uur in de i muziektent een concert Het programma I bevat 9 nummers en luiden als volgt: 1. Marche Sportieve. F. Popy; 2. Le Rocher Frantome, F. Popy; 3. Mösaigne Sur L’opera Martha, Flotoro; 4. Reveries, L. Pomphile; 5. With tword and Lance, H. Starke. Pauze. 6. Vieux Comarades, E» Larue, 7. Am Meerestrande, M. Fischer: 8. Potpourri Populaire No. 1, F. Renaud: 9. Unter dein Siegesbanner, F. von f Afgaande op de goede reputatie van beveling voor dit concert overbodig. 1 De regen der laatste dagen heeft de landbouw aardig verkwikt. Nogtans ziet hel er op den bouwakkers nog niet erg rooskleurig uit Wat de vroege aard appel aaïrsyiat stalt hèt er voor dut ze verbazend laat aan zullen komen. Ze zijn heelemaal in den grond afgevroren en de meeste beginnen nu pas weer met kleine nieuwe scheuten omhoog te komen. Wat een verschil met vorig jaar maakt van weken. Toen werden de eerste 10 Juni gerooid Nu rijn z® nog amper te zien boven den grond. Het teensohillen Is thans weer afgeloopen De teen wordt of is opgeschelfd in afwa^htinc of ei; een koop man voor zal komen. Gemakkelyk voor den teejiboer zal het weer niet zijn om er een broodje aan te verdienen, daar de prijzen die op heden besteed worden, zefeer voor het gros niet loonend zulten zyn. De rijknecht van de Firma van Gent,, was Woensdag zoo ongelukkig, doordat een touw brak achterover van den wagen te vallen. Aanvankelijk dacht hij er nog al goed afgekomen te zijn, imaar een pols was dermate bezeerd, dat niet meer gewerkt kon worden. Dr Donker constateerde een bloedstorting in i eten pols. Een tijdje rust zal noodzakelijk i zijn. Naar we vernemen bestaan in do ze gemeente plannen tot oprichting van een Chr. Mannenkoor. Bereide heeft zich een voorloopig bestuur gevormd. Leden zijn van harte welkom. Ate directeur zal optreden de heer L. Verhei} alhier. Amelde en Tlenhoven, 25 Mei. Door enkele dames te dezer dagen de collecte gehouden, met verkoop van het Emma,- bloempje voor de Tuberculose-bestrijding De collecte bracht <9 4 67. Bleskensgraaf, 25 Mei. In de op 22 Mei gehouden vergadering van. ingelan den van. den polder Bleskensgraaf, wer den de reketdngen vastgesteld als volgt: Noordzijde: Ink. f 3864,905$, ui tg. f 1920,27, saldo f 1944,63 Zuidzïjdie: Ink. f '3887,14, .uitgaven f 1910,345$, saldo f 1976,795$. Gec. Polders. Ink. f 2221,465$, uitgaven f 2179,105$, saldo f 4236. De omslag werd bepaald op 6 per H.A., evenals vorig jaar. Begrooting: Noordzijde, inkomsten en uitgaven f 4532,28 5$Zuidzijde f 4616,195$, Geo. Polders f 2173,68. Het jaarlijksch onderzoek der ver lofgangers zal voor deze gemeente plaats hebben op Vrijdag 15 Juni, des n.m, 2 uur, in een lokaal der Openbare School Wijk B te Giessendam. Tot heemraad van het polderdeel Hofwegen Noordzijde, te gekozen in de vacature L. van den Berg de heer J. Koo- revaar Jz. met algemeens stemmen en tot gecommitteerde van hetzelfde polder- deel de heer C. Tukker Ba Woensdagmorgen a.s.. van 812 uur, zal er voor belangstellenden gele genheid zijn aan de verbouwde fabriek met machinale kaasbereiding van de Zuivelfabriek „De Graafstroom” te be zichtigen. HoSg-Blokland, 25 Mei. De waarne mend Inspecteur van het L. O., lw»ft. goedgekeurd de schooltijden geduiv kelijkheden ziet men verrijzen. Het leven ‘.is ate een tredmolen, waar- i in wij onze dagelijksohe plichten als met ijzeren regelmaat hebben te verrichten. Het is heerlijk te werken, het is heerlijk een taak te hebben, waaraan men zich met volle overgave kan geven, het is heerlijk gezand te zijn en te kunnen wer ken voor het dagelijksche brood en te kunnen genieten van de vruchten van zijn arbeid. Doch zelfs de sterkste boog kan niet altijd gespannen zijn. Op de inspanning moet de ontspanning volgen, op den har den, gestagen ajfoeid de weldadige rust om nieuwe krachten te verzamelen. Men zal niet gemakkelijk sterven van te hard werken, doch er zijn menschen, die ts veel van zichzelf gevergd hebben, die gedacht heiden, dat hun lichaam en geest een onuitputtelijke bron van kracht en energie waren en die daarom ver voor him tijd versleten en op waren. Er zijn ook menschen met zulk een strenge en straffe opvatting van het le ren en van hun plichten, dat zij rich zelf schier nooit of te nimmer eenig genot, eenige ontspanning, of eenig vermaak Kunnen en altijd maar doorploeteren. Hun leven is als een sombere, eentonige herfstdag, waarin zelfs het zwakste zon nestraaltje niet door kan breken, arm aan weugde en vertier. Zoo is het niet de bedoeling der schepping geweest. Het leven te ons niet slechts geschonken om de ijzeren wet van den plicht te vervullen, doch ook cm er van te genieten en genot te sinaken. En zoo zijn feesten onmisbare scha kels fn ons leven, die ons hart ver kwikken, onaen levenslust aanwakkeren en 1 van onwaarde. Uitgebracht alzoo 234. van onwaarde. Volstrekte 117. Niemand de volstrekte hebbende zoo zal er een herstemming plaats hebben tusschen de heeren H. J. Lafeber en M. C. Moons. Ouderkerk axi. IJssel, 25 Mei. Naar wij vernemen, te het raadsbesluit van 4 dezer, tot aankoop van polder-eigen dom, ten dienst van den aanleg en ue latere uitbreiding eener nieuwe algemee ns begraafplaats, door Ged. Staten bij besluit van 21 dezer goedgekeurd. Mej. G. Lui pen, onderwijzeres aan de Chr. School op den Lageweg, is in gelijke betrekking benoemd te ’a-Graven- hage. Onze dorpsgenoote, mej. J. Burger slaagde dezer dagen voor het te ’s-Gra- venhage gehouden examen voor Gos- tumière. Lekkerkerk, 25 Mei. Blijkens het ver slag der Waterleiding „Lek eu IJssel’’ is de totale wateiipnoductie over 1927: 492735 kub. M. Het vorige jaar was het 499413 kub. M. Het bestuur der Gymnastiekvereeni- ging „Kracht door Oefening” lipeft met de opzichters en Eereleden der vereeni- ging een vergadering gehouden ter be spreking van een gepaste viering van het 20-jarig bestaan. De plannen van het be stuur waren: Openlucht uitvoering op 4 Aug. a.s. met wedstrijden, waarvoor vereenigiiigen uit den omtrek zullen wor- i den uitgenoodigd. Dan zal in intiemen kring met oud-bestuursleden en genoodig- den op 17 September (den datum der op richting) het feit worden herdacht. Deze plannen vonden on verdeelden bij val Besloten werd een Eere-comité te vp’rmen waarvoor verschillende personen zullen worden uitgenoodigd. Staande de vergadering werd voor de openlucht uit voering, vuurwerk toegezegd en werd een gift van f 10 geschonken. Een aardige en ongetwijfeld ge waardeerde reclame zal hier gedurende het concours op den Tweeden Pinksterdag gehouden warden. Uit een vliegtuig zul len namelijk reclamebiljetten worden ge worpen, waarop voor de gelukkige vin ders geldprijzen en tal van cadeaux uit geloofd worden. Noordsloos, 25 Mei In een daarvoor belegde vergadering te Goudriaan is op opgericht een afdeeling van de Alblas- serWaard van de Herv. Gereformeerde Staatspartij. Verschillende personen tra den tot die afdeeling toe. De vergadering werd geleid door den heer Van Vliet te Groot-Ammers. Besloten, werd krachtige propaganda te voeren voor die partij. Tot bestuursleden werden door de vergadering benoemd de heeren J. van Vliet te Groot-Ammers, voorzitter, J. T. Janse te Ottcland, J. Nyhof te Oud-Alblas Penningmeester, J. Vonk te Noordeloos Secretaris en J. A de Ruiter te Langerak. De in deze gemeente gehouden ver koop van hel Emmabloempje, uitgaande van het Groene Kruis heeft opgebracht f 69.20. Een woord van dank aan de jongedames, die zich niet den verkoop hebben belast en aan de milde koopers is hier wel op zijn plaats. Als eed» bijzonderheid kan worden gemeld,, dat bij den heer P. Kros, welke 45 eieren onder 3 hennen had gezet, daarvan 45 levênden kuikens te voor schijn kwamen. In deze gemeente circuleerd een adres te richten aan den Minteter van HET ZEVENDE LEERJAAR. Nadat de Tweede Kamer met 60 tegen 18 stemmen het zevende leerjaar had aangenomen, heeft nu ook de Eerste Kamer met 27 tegen 4 stemmen beslist tot wederinvoering van het 7e leerjaar, ingaande 1 Juli a.a. GROOTE STAKING TE VLISSINGEN. Gisteravond, waren allo vakorganisaties in vergadering bijeen ter basrpeking van de loonactie bij „De Schelde”-werf. Be sloten werd te staking te proclameeren met ingang van heden, zoodat 1750 ge organiseerde arbeiders heden niet aan den arbeid gaan. Later wordt gemeld, dat heden nog 200 arbeiders aan het werk zijn gegaan. De politiemacht is versterkt. HET ONGELUK VAN DE „VEENDAM". Naar de directie van dei Hblland- Amerikalijn meedeelt, zal de Veen dam waarschijnlijk 16 Juni opnieuw van New-York naar Rotterdam vertrekken. Het igrootste gedeeilte van de passagiers, die het schip op zijn onderbroken thuis reis vervoerde, vertrekt Zaterdag a.s. met de Nieuw Amsterdam van New York. Verschijnt Maandag, Woensdigen Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden ƒ1.25, franco per post 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 ceht» meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt! --i. ABONNÉ’S van dit blad, in het bezit van ons Bericht van I onnn Qulden b« levenslange 1000 Gulden bij’ 4VVV ongeschiktheid. lUvv overlijden den zomertijd met een uur te verzetten. Tot leden dor commissie tot nazien der rekening 1928 van Polder den Beemd, zijn benoemd de hoeren D. H. Timmer, A. de Groot Dz. en F. den Hartog, en tot plaatsvervangende leden de heeren T. de Bruijn, Joh. de Jong en H. Bikker Gzn. Gouderak, 25 Mei. Door den Rijka- zuiveloonsutent voor Zuid-Holland, den heer Ir. W. .J. Huisman, werd op de boerderij van den landbouwer Abr. Boer alhier een demonstratie gegeven in het i maken van volvette Goudsche kaas. Vele boeren en boerinnen waren opgekomen om deze te zien en om zoo noodig de I nieuwe methode later in hun bedrijf van toepassing te brengen. Krimpen a.d. Lek, 25 Mei. De majoor der rijksveldwacht N. A. van Drimmelen alhier, te in gelijke betrekking overge Blon. plaatst naar VI aard in gen en tevens aan- w o- van -- - deze vereeniging. achten we verdere aan-1 UW1 utwr v- scheepsbouwer alhier, had de aanbeste ding plaats van dén bouw van een schuur. Laagste inschrijvers waren: voor het metselwerk Gebre. Klapwijk voor f 540, Timmerwerk wed. J. P. Mudde, voor f 1954. De Rijksveldwachter J. de Man is vorderd tot brigadier der Rijksveldwacht. Aiblasserdam, 25 Mei. De Gemengde Zangvereeniging „Crescendo” alhier, be haalde te Sliedrecht een 2e prijs in de 2e afd. Oud-Alblas, 25 Mei. Alhier komen 5 personen voor vrijstelling van den dienst wegens broederdienst in aanmerking en voor een zal vrijstelling gevraagd worden wegens kostwinnerschap Streefkerk, 25 Mei. Het is ons ge bleken, dat tal van lezers van ons blad alhier, er prijs op zouden «tellen, als wij geregeld verslag gaven van de ver gaderingen van den Gemeenteraad. Waar wij gaarne alles doen om aan re delijke wenschen van onze lezers tege moet te komen en ons blad nog beter te maken, hebben wij maatregelen genomen dat voortaan verslagen van de Raads zittingen van Streefkerk in ons blad zul len verschijnen. Wij zijn er zeker van, dat onze lezers «dit zullen waardeeren en dat het strekken zal om den kring van lezers van ona blad nog meer uit te breiden. Nieuwe abonné’a zijn ona altijd neer welkom. Goudriaan, 25 Mei. Als oen zeldzaam heid kan gemeld worden, dat de pachters van de „Goudriaan”, de Gehr. van Wijk te Groot-Ammers, twee palingen aan de doggers hadden, die te zamen het zeld zame gewicht hadden van 9 pond. doos, waarin de kunstbloemen hadden gezeten, werd achter struikgewas gevon den. Doch van den vermoedelijken dader geen spoor. Baldadige handen hebben, terwijl het echtpaar J. N, de Goeij in de af deeling Stein z|jn zilveren huwelijksfeest vierde, den tuin bij de woning’ten zeerste vernield. De politie .stelt naar de daders een streng onderzoek in. In de gehouden vergadering van het Bestuur en Gecommitteerde ingelanden van den polder Reeuwijk op 21 Mei j.L werd de rekening 1927 vastgesteld .aan inkomsten op f 54645,405$ en aan uit gaven.- op f 45821,60, batig saldo f 8823,80 De begrooting voor 1928 bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 44232.42. De omslag werd vastgesteld op f 10^ per H.A. vorige jaar f 15. De omslag* voor de Piasveenderij loon weder op f 0.20 per H.A gehandhaafd Worden. Tot leden belast met het nazien der rekening over 1928 werden benoemd de heeren: J. Bunnik, P. van Zoest en A de Wit. De uitslag van de op 21 Mei j.l, gehouden verkiezing van een Hoofd-in- geland plaatsvervanger van het Hoog heemraadschap van Rijnland in 1.1 hoofdstembureau alhier gehouden, is als volgt: H. J. Lafeber 108, M. C. Moons 44, C v. d. Heuvel 37. M. S. Moons 2, S Moons 16, J. D. Buitenhuis 7, L. A. Lafeber 5, J. H. Lafeber 4, J Buiten- huis6, Th. van leeuwen 3, Lafeber 1 1 waarbij &n meerderheid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1