SCHOONHOVENSCHE COURANT. I Uw Haar wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter ritten het valt niet meer uit als gij zoo nu en dan een weinig Purol tusschen de handen wrijft en daarna door de haren uitstrijkt. Uit bloedige dagen. 6 No. 5445 60e Jaargang EERSTE BLAD. Binnenland. itand. I Plaatselijk Nieuws FEUILLETON MEN 9 Woensdag 27 Juni 1928 Dit Nutnmer bestaat uit TWEE BLADEN. t op, dat de INGEZONDEN MEDEDEELING. MMM wd M J, de Jong en 27 Juni. Door een onge- oud. 40 j., en 28 J., en A 75 eohtgo- DRUKS. I dankte hem Jaga gepraat zegt tra cl i ten de Na lang en Lomt da raad i politiavaron- ikomen Zaal da bQ- E. Afmen en riaan, a. ran iron. ad). if In het oude ia blootgesteld missi'1 e?n ay van genoom* ft hij in ito •oendo gepro it het gehele >1 niet waard over te spre id 4 j. H M. van. Zuij- oud 67 J. oud 3 j. - tgenoote van >ud 8 m. •at moddert!*. om, als de ren, den boel ui M. van de Jan Ka rn J. M. van Vsrweij en j. de Jong en drika, d. van EL Visser. en P. Hoór- L A. de Kei- Woensdag 1.50. Met uilenhui». l.rlnglnUwhul. /erk, 2 deelen, ontvangst vsn retold. ▼«- g in de ver- handeld wor- bestuur met L*n raad ïue r wel thees wringt, rihoudcr laai ggen, dat de achteruit ge ien l-opik en tos, z. van A Wilie, d. van oogendijt an A. A. Don- ■eohoor en M. F. Oskam. - Willemse. Redegeld. J, Binnendijk ie. oud 6 j. Van 14—20 tel, z. Tan 0. I. van Kstfun. gboom en A dam Singel 80. VERBANNEN oplaten, volgens 6.90 en te be- Jaga bedekte haar aangezicht met de blikte troosteloos in den afgrond, die zich voor haar opende. „Er moeten dringende redenen voor haar weigering bestaan,” meende Cerny, .anders zou haar ernstig en oprecht ka rakter zeker den doorslag gegeven heb ben I” Daarom, Jaga, zal ik doen, wat in mijn macht is. Ik zal vluchten, met hetgeen ik bezit. Zweden zal mij ze ker opnemen, u is dan vrij!” „0, prins, wat wilt gij voor mij doen?” riep zij in tranen, want deze behoefde zij voor den ridderlijken Cerny niet te verbergen „Uwe toekomst, uw car rière, wilt gij voor mij opofferen?” „Als ik kon, nog meer,” hernam hij. Zorg intusschen niet voor mij. Zweden heeft mannen noodig en een uitgeweken Rus, vooral wanneer hij aan het hof werkzaam was, wordt daar mei vreugde opgenomenl” „Welnu dan beloone God Uw ridder deugd,’’ zeide zij flauw, „U redt mij van schande en dood. O hoe gaarne wil ik bekennen, dat er ook in Rusland een rid der is, zander vrees on zander blaam!” Diep bewogen stak zij hem de hand toe ten afscheid; zij drang haar hhrt het zoe te bewustzijn en de zekerheid op, dat be tere dagen in het verschiet waren. Stephanus Opolskl was vertrokken, om in Wilna eenige tot den bond nieuw aan- geworven leden te ontmoeten. Om Jaga maakte hij zich geen zorg; hij geloofde ze ker. dat zij een middel zou vinden, om het dreigende gevaar te ontwijken. Daar enboven troostte hij zich met de gedach te, dat Jaga in haar opgewondenheid de zaak erger gekleurd had, dan zij inder daad was. Intusschen was de vooravond van den tot het huwelijk bestemden dag aangebro- kon, Jaga had Jrich in het vertrouwen op a, d. van C. dijk. s vrouwen en verwaarloosde aardig aan de igues van ver- i fn Nederland toper ontvangt sduetles van da sn galaldelyk ioor de 0 verloopt vergadering vaiT de po a werkdn. MWSBllDVOORWilOWWENWWIlI S. A w. N. vj\N N00TEN. SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 18763. itgejtëlci® schouwd als nuttig en aangenaam doorge bracht ,zoodat allen over deze uitgaans dag zeer tevreden waren. Aan allen, die door hunne bijdragen het hebben mogelijk gemaakt de jeugd deze genoeglijke dag te bezorgen, zij hier gaarne vanwege het comité hartelijk dank gebracht. Jaarsveld, 27 Juni. Vrijdag j.l. had de Commissi’ voor Economische Propagan da voor Jaarsveld een bespreking met een Ambtenaar van het Departement van Ar beid, Handel en Nijverheid, die zich moest doen voorlichten over dm economischen toestand in Jaarsveld. Na de uitvoerige besprekingen, waaraan verschillende le den der Commissie deelnamen, werd een tocht gemaakt langs vrijwel de heele ge in entc. teneinde deze ambtenaar een juist inzicht in den plaatselijken toestand te geven. Zat rdag daarop had de sub-commisssie voor tuin- en landbouw de hoeren T. v. Beuzekom en G. de Gier, met den voor zitter den heef H. v. d. Woerd, besprekin. gen met den Rijkstuinbouwconsulent en den heer Boers .voorzitter van de Utrecht- sche Veiling, tuinder te Vleuten. Ecrstgemelde bespreking had' tot re sultaat ,dat zee'- vermoedelijk in deze ge- mrente zal komen een tuimbouw-proeftuin. De Rijkstuinbouwconsulent komt Woens dag ,4 Juli 1928 uitzien naar een geschikt terrein hierdoor. I Teneinde |de belangstelling in het tuin- dersvak te yvekken, organiseert de com missi'- een ayondtochtje naar de kweekerii van genoemde heer Broers te Vleuten. Onder meer zal druiven- en tomatenteelt orden, waarvoor hier de aanvankelijke meeninq van van f 25 en f 10 .terwijl een gift nog werd ontvangen voor de diaconie, groot f 10. Den dank aan de milde gever» of geefsters. Alhier 1» ter gelegenheid van de ophooging van den dijk in deze gemeente begonnen met het leggen van de oflZla»- grondeahe tolefoonleiding. De collecte voor den Gewapenden Dienst heeft alhier opgebracht f 26. Een varken gestolen. Nieuwerkerk ad. IJssel. 27 Juni. Op de Veemarkt te Rotterdam ie ten nadeele van den koopman W. V. alhier een var ken gestolen. f 800 SUBSIDIE VOOR ORANJE FEEST. Sliedrecht, 07 Juni. In de vergadering van den gemeenteraad is met 7 togen 0 stemmen besloten een subsidie van f 800 te verleenen aan do Oranjevereoniging voor een te houden Kinderfeest op Ko ninginnedag. Vastgesteld werd een verordening, waarbij is bepaald, dat in het gedeelte der uitbreiding, gelegen ten Oosten van het Dr. Langoreldplein en do Merwe- straat, döor R. en W. geen vergunningen ingevolge de Drankwet mogen worden verleend. Vreeswijk, 27 Juni. Alhier i» een neu trale muziekvereniging opgericht met aanvankelijk 20 leden. Tot bestuursleden zijn gekozen de heeren Verver®, Van den Bosch en Van der Heijden. We krijgen hier weer kermis. Vlanen, 27 Juni; Door Ged. Staten de zer provincie is goedgekeurd het voor penigen tijd genomen raadsbesluit tot we derinvoering van een 4-daagsche kermis, zij het dan ook een z-g. „droge”. Er mag dus geen sterkedrank geschonken wor den. 1 IJ’ Pap end recht, 27 Juni. Maandagmid dag is de 4-jarige Alfred Pflanzer spe lenderwijs en door niemand opgwnerkt aan de los- en laadkade alhier in de Merwede geraakt en verdronken. Hij werd drijvende in de rivier gevonden, doch geneeskundige hulp mocht niet meer baten. DE NATTE INSPECTIE. Waddlnxveen, 27 Juni. Een militair, welke inspectie had gemaakt en daarna I te veel aan Bacchus had geofferd, »ou per rijwiel huiswaarts keeren, Nadat- hij met veel moeite hierop had weten te ko men, reed hij op een zoodanige wijze langs de Noordkade, dat hij na enkele ^ogenblikken van de hooge talud reed en gepakt en gezakt in de Wetering te recht kwam. Daar lag nu onze landsver dediger om hulp te roepen. Inmiddels was hulp toegeschoten en werd de soldaat met zijn rijwiel op het droge gehaald. Met een nat pak i» hij loopende huis waarts getogen. Te Rotterdam slaagden onze stad- genooten A. Vis en G. Karreman voor 't toelatingsexamen voor werktuigen en bouwwerken der vakteekenschool voor de academie voor beelden en kunsten en technische wetenschappen. De gehouden collecte voor het te huis voor alleen staande blinden van aJ- bezichtigd w grond naar bovenper.oejTiden heer Broers, geschikt zou zijn. Schellulnen, luk met een jzwaar vallend ijzer weid de werkman A. Verhoef werkzaam in de ijzer fabriek van de Firma De Vries en Robbé te Gorinchem, zoodanig aan den voet ver wond, dat hi|j per auto naar rijn woning vervoerd moest worden. zal eenigen tijd zijn werk niet kunnen verrichten De heer A. Verslui» is met ingang van 16 Augustus benoemd tot ondordij- zer aan een Openbare School te Rotter dam (Tuindorp). Op de Schelluinsche Kade 1® de auto van V., uit Gorinchem, aangereden tegen een voertuig van K. van den B i Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Het voertuig is ernstig beschadigd Groot-Ammers, 27 Juni. Zaterdag avond a.g. zal die Accordeonclub „Kunst na Arbeid” van Schoonhoven alhier op het Kerkplein een concert geven. Krimpen a.d. IJssel, 27 Juni. De ver hooging van den dijk in deze gemeente brengt voor vele menschen groot onge rief teweeg. Staan de huizen thans zoo ongeveer nog gelijk met de kruin van den dijk, door de ophooging toch komen de huizen, nu ongeveer 50 a 60 c.M. be neden den dijk te staan. Waar dit noo- dir is. komen voor de huizen betonnen muren te staan. Een en ander draagt niet bij tot verfraaiing en tot het gemak van de omgeving. Tijdens den ochtenddienst in de Ned. Herv. Kerk alhier werd met dank melding gemaakt van twee ruime giften i gezindten te Wolfhezen, heeft in deze Cernv’s woord volkomen gerust gesteld. Hoe moest zij opschrikken, toen zij de tijding vernam, dat Gerny niet was ont vlucht, maar sedert den dag zijner audiëntie bij de keizerin was gevangen gezet, om zijn vlucht te voorkomen. Wel bepaalde zich zijn gevangenschap tot zijn vertrekken; deze moest hij voort durend met drie soldaten, die hem be waakten, deelen. Jaga verviel in een stomme gelaten heid. Dikwijl» creep zij haar hoofd met beide handen aan; alles zag zij als in een droom. Zoo gingen de nacht en de morgen voorbij. Wat er overal omging, bemerkte zij wel; maar het was niet in staat, haar opmerkzaamheid te boeien. Hoe zou zij haar gegeven woord houden, zonder een nog veel heiliger eed te breken? deze gedachte vervulde haar geheel, en er was geen uitweg te vinden! zij zag het daarom onverschillig aan, hoe haar kamenier het bruidskleed gereed legde, hoe zij den sluier van Bruseelsche kan ten uit oen doos nam, en een krans van Oranjdbloeeema over het toilet legde. later - het was reeds in den namid dag werd een etui voor haar op tafel geplaatst, en men zedde haar, dat zich hierin een geschenk der keizerin bevond Zij opende zelfs het etui niet eens. Daar na kwam do kamenier haar schoone goudblonde haren in orde brengen. Instinctmatig stond zij op, en als rul- schende baren golfde de znvve zijden stof lang» haar neer, terwijl de kanten licht en 'bevallig over de japon nedervielen. Ein delijk werd de sluier tegelijk met de krans oevestigd, de diamanten der keizerin schitterden om hals en armen en hingen in gloeiende stralen aan gouden hengsels ia het oor. Haar toilet wa* klaar. (Wordt vervolgd.) Bergambacht, 27 Juni. Door den visch- bandeiaar J. Burger alhier is een kar per aangekocht, die het buitengewone gewicht heeft van 26 pond. Deze mon- Btervisch was aan een dogger gevangen. Het Hoofdstembureau dezer ge meente heeft in de plaats van den heer J. Treure, tot lid van den gemeenteraad benoemd verklaard de heer T. Boer. Begunstig door prachtig zomerwe der werd Zaterdagavond: door de Ge mengde Zangvereeniging „Nut en Ge noegen”, het Mannenkoor en het Kinder hand. „En toch moet ik u zeggen, dat ik nooit de uwe kan worden!” ,Jaga!” „Het stemt mij treurig, dat deze schoo ne droom voor u geen werkelijkheid kan worden.” hernam zij, „maar voor niete in de wereld zal ik u mijn hand kunnen reiken. De reden kan ik u niet bekend maken een eed bindt mijn tong. De keizerin beval mij onder de vreeselijke be dreigingen u de hand te reiken, maar hot is mij onmogelijkl Elk middel, om de kei zerin te bewegen, ontbreekt; zelfs vluch ten mag ik niet. Op u,- Excellentie, rust mijn eenige hoopl Na hetgeen ik u heb toevertroivvd, reken ik op uwe eer als edelman, dat gij mijn hand niet zult aan namen, zelfs als de keizerin u daartoe zou willen dwingen!" Cerny zat lang zonder een woord' te spreken. Blijkbaar voerde hij in zijn bin nenste een hevigen strijd met zich zelven. Eindelijk zeide hij: „U heeft mij niet tevergeefs uw ver trouwen geschonken, gravin!” In deze om standigheden vordert mijn eer alles te doen wat deze verbintenis 'kan beletten. ..Het kost mij wel veel, maar adel ver plicht. Ik ga dadelijk naar de keizerin haar toorn kan u misschien weder rust schenken, als zij mij verbant. Ik bemin u te zeer, om ook niet zoo uw vriend te zijn!” Mot warme woordgn en hij nam afscheic^ Met beklemd hart verwachtte zij zijn tijding wat kon hij haar brengen? Eindelijk, eindelijk, kwam hij terug. Zijn audiëntie bij de keizerin was vruch teloos geweest. Met ijzeren volharding bleef de gebiedster bij haar wil, en Jag* Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco» per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over bet abonnement wordt in de eerste maand beschikt. koor „De Jeugdige Zanger”, allen ander leiding van hun kranigen directeur, den heer G. Romeijn alhier, een concert gen geven in de Muziektent, staande aan den Kerksingel alhier. De uitgovoerde liederen werden zeer mooi gezongen, vooral die van het Da mes- en Kinderkoor, en de twee laatste nummers van het Gemengde Koor, wer den schitterend gezongen. Het geheele en vrij groote terrein was vol met belangstellenden, welke allen zeer zeker genoten zullen hébben van deze schoone zangkunst. Laten wij hopen, dat de heer Romeijn met zijn verechillende koren ons in dezen zomer nog meermalen een genotvolle avond moge verschaffen. Gaarne zouden we hierbij nog willen mededeelen, dat het gewenscht was, dat een betere controle over de aanwezige stoelen werd toegepast, daar velen van die zitplaatsen reeds vroeg waren ingeno- men door kleine jongens en meisjes, ter wijl daardoor vele oudere, ja bejaarde menschen, moesten blijven staan, welke betere regeling ook zeer zeker ten goede «oude komen aan de kas der vereeni- ging- Een dochtertje van den heer H. B alhier kwam bij het spelen te vallen an kwam zoo ongelukkig terecht, dat een beentje in haar arm ocfc0M|fle. waardoor onmiddellijk de hulp van een dokter moest worden ingeroepen. Polsbroek, 27 Juni. Het gebeurde J.L Zondagavond, dat de boerenzoon Alb. Jobs. S. alhier, op het Kerkepad van hier I naar Cabauw zijn stalen ros niet meer meester was, met het gevolg, dat de man met alles in het natte element terecht kwam. Gelukkig behield de drenkeling zijn tegenwoordigheid van geest en wist tamelijk spoedig op den kant te klaute ren en kwam dus nog met een nat pak er af. Benschop, 27 Juni. Begunstigd door mooi tem rweer werd Vrijdag j.L door de kinderen uit de hoogste klassen der beide openhare scholen alhier, een reisje gemaakt naar „Artis” te Amsterdam, Er werd om acht uur s morgens vanaf het Dorpsplein vertrokken. Evenals vorige malen waren de leer- i lingen opgetogen over hetgeen zij te aan- schouwen kregen en vooral de apen-af- deeling, alsmede de roofdierengalerij en de olifanten, nijlpaarden en zeeleeuwen wekte in ’t bijzonder hun bewondering op Den''geheelen dag werd in den tuin (iaorgebracht en nadat ook ’t Aquarium, ■wat altijd eenig is te zien, was bezocht, werd verzamelen geblazen en den in wendigen mensch nog eens goed versterkt eer de terugreis werd ondernomen, waar na men ruim negen uur weer in de kom van ons dorp arriveerde Het gezelschap bestond uit 87 personen waaronder een twintigtal ouders en be langstellenden die de reis op eigen kosten hadden medegemaakt en werden ver voerd in een vijftal flinke en goed in gerichte autobussen waarvan door den heer Kwakernaak voor drie en door den heer Labee voor twee stuks was gezorgd. Den geheelen dag heerechte er een gezellige en prettige stemming, zoowel onder de groote als kleine menschen kan dan ook deze dag weer worden be- Doos 30 en 60. tube 80 et. Bij Apoth. en Drogisten Langs, treurige dagen volgden voor Ja^a op den avond in het eenzaam, ver laten landhuis. En wat hare treurigheid nog vergrootte waa. dat zij haar echtgenoot bijna eiken dag in de salons van Solo moeet ontmoeten. Iedere dag, elk uur, branht haar dichter bij hst oogenblik, waarop zij tot hst twssde gedwongen huwelijk voor het altaar zou staan; alleen de groote zelfbeheersching gaf haar kracht in dezen treurigen toe stand. De keizerin had haar, hetzij eenvou dig, uit willekeur, hetzij uit medelijden, met haar vroegere lieveling, twee weken uitstel verleend. De tijd was bijna voor bij, en Jaga had geen uitweg gevonden uit den doolhof, waarin hot ouderlooze kind was verdoold. Hoe dikwijls drong zich de gedachte aan haar op, te vluch ten. Tevergeefs, de vrees voor de besluiten en plannen van Stephanus verlamde haar vleugelen, en zij bleef. Wel was zij geen van die naturen, welke noodzakelijker wijze iemand noodig hebben, wien zij do geheimen des harten toevertrouwen; maar in deze omstandigheden was het begrij pelijk, dat zij naar een trouw raads man, naar een trooster zocht. Altijd drei gender naderdde de dag der verschrik kelijke gebeurtenis. Toen nam zij een besluit, dat haar veel zelfoverwinning en vernedering kostte; zij liet prins Gerny bij mch ontbieden, mo een beroep op rijn edelmoedigheid te doen. I Advertentie n: Van 1 tot (l regeh f 1.80; elke regel meer ƒ0.20. Bij 8 maal I plnateing 3e maar 0.10 per regel. Advertentiën tusachen den teket drievoudige prijs. Voor meer plaatsingen, groot aantal regela en condities vrage men tarief ABONNÉ'8 van dit blad, in het berit van ons Bericht van Inschrijving,’xijn volgens de daarin vsstgeitekie bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 2000 1000 300 b’j JerlieB 200 ^U'^en T®rlie» 100 yerlies 60 ®u'^en verlies van De rel» van de koningin en de Prlnse». Uit Zweden wordt gemeld, dat Koningin Wilhelmina en Prinses Juli&na naar Noorwegen vertrokken zijn, na verblijf van een week te Abdsko. Gedurende het verblijf van Koningin Wilhelmina en de Prinses te Ablsko, was hettewwr prachtig, H.M. sa Haar Dochter maakten veraiheidene uitstapje» oa. naar de woonplaatsen, der Laplan ders. Do Koningin heeft veel geschil derd naar de schoons motieven die Lapland biedt. DE MELKPRIJS IN ZUID-HOLLAND. Vergadering van Melkvee houder». Gisteren heeft te Rotterdam een sjpoed- etechende vergadering plaats gehad van den Bond van Melkveehouders in Zuid- Holland ter bespreking van den melk prijs, om nieuwe mogelijkheden voor een contract met den handel te bespreken. De heer A N. Vaandrager, do voorzitter bracht in bespreking de mogelijkheid van verhooging van den grondprijs, doch met een daaraan verbonden termijn. Wel heeft de Bond groote beteekenia gekregen en stelt de Bond feitelijk prijsregelingen vast voor heel da provincie met een om zet van 40 a 60 millioen gulden, maar met eischen zonder meer komt men ar niet. De afdeelingen Maasland, De Lier, Wa^naa-r en Nieuwerkerk betoogden, dat een verhooging van den grondprijs alleszins gewettigd zou zijn, doch wilden geen contract op langen termijn, geen uitzondering voor de kaasstreek en geen verbrokkeling van de prijzen, zooals die den laateten tijd heeft plaats gehad. Waa- senaat stelde voor par 1 Juli een ver hooging te bedingen van 1 ct. per L. op een termijn van dag tot dag. Tansiote is met groote meerderheid een voorstel aangenomen van Leerdam, om, het hoofdbestuur te machtigen, met den melkhandel zaken te doen voor den tijd van twee maanden op den basis van een grendprijsverhooging van 1 ct. p. L. Jaga was trotsch, maar niet hoovaar- dig. Haar hart verzette zich er tegen, dat zij dien man om iets moest vragen, wat zij het minst van hem kon verwachten. De minister had dadelijk de uitnoodi- ging aangenomen, en begaf zich op het bepaalde uur naar de schoone gravin Oreinski, di® aan het hof voor zijn bruid gehouden werd. Ja^a verwachtte hem in haar boudoir met kloppend hart, maar niet, zonder zich eerst met de grootst mogelijke kalmte ge- •wapend te hebben. Deze man mocht niet weten, welke harde, kommervolle dagen zij doorleefd had. Prins Gerny werd aangemeld en bin nengelaten. Galant drukte hij een kus op haar witte hand en zei vriéndelijk: „Op, uw verzoek, edele gravin, ben ik komen aansnellenI Ik heb zoo zelden het geluk, een samenkomst onder vier oogen met u te hebben, dat „Wil daarover zwijgen, prins,” onder brak zij hem koud. „Omdat ik u bij mij liet ontbieden, zult u wel kunnen onder stellen, dat ik zeer ernstige zaken met u te bespreken heb.” ,Jk ben tot uwen /dienst,” antwoordde de prins. „Welnu,’ zeide J&ga met beklemd hart, „ik wilde de vrijheid nemen een beroep te doen op uw edelmoedigheid, op uw gevoel van edelman. Hare Majesteit, de keizerin, beval u aldus, mij tot gemalin te nemen en „En zij vervulde daardoor den innig- sten wensch mijns harten,” sprak de mi nister met vuur; u munt zoowel uit door schoonheid als door goedheid en reinheid Jaga, en ik zal mij den gelukkigsten der menschen achten, als ik met u aan het altaar zal staan; want uwe deugd is de waahborg voor mijn gslukl" gemeente opgebracht de somma van f 86,06. Burgemeester en Wethouder» ma ken bekend, dat de verordening, regelen de de volkshuisvesting alh^r, gedurende 3 maanden op de secretarie der gemeen te voor een ieder ter inzage blijft neder- gelegd en dat zij tegen betaling der kos ten in afschrift aldaar verkrijgbaar is. Bij het nemen van een te groote bocht op den hoek van den Kerkweg en de Dorpsstraat, reed de motorrijder W. uit Zoetenneer tegen een aldaar liggende hoo’i straatklinkers. Het gevolg was, dat de bestuurder van kijn motorrijwiel werd geslingerd en eenige lichte verwondingen bekwam. Ook zijn motor was licht be schadigd. Zevenhuizen, 27 Juni. Zondagmiddag maakten twee jongelui van hier een fiets, tochtje. Bij den Kanaaldijk onder Moor drecht gekomen, bij de aansluiting van den spoorweg Den HaagRotterdam, passeerde hen een auto. Toen dit gebeurd was, begaven zij zich weer midden op den weg, doch een hunner, W. van den Haak Dz., had het ongeluk, dat zijn fiets slipte door d® dikke laag fijn grint Hierdoor kwam hij midden op den weg te staan, juist, toen er van achteraf wear een auto aankwam. Deze pakte het voor wiel en Van den Haak werd weggeslin gerd. Onmiddelfijk stopte de auto en de chauffeur, iemand uit Gouda, vond Van den H. bewusteloos. Meerdere menschen kwamen toegeschoten en boden hulp. De chauffeur ging onmiddellijk een dokter uit Gouda halen. Inmiddels kwam Van den H. bij. De dokter kon geen breuk of zoo iete constateeiren. Met den dokter bracht de chauffeur hem naar zijn wo ning. Van den Haak had enkel een aan tal schrammen en blauwe plekken beko men. Hoewel den chauffeur beslist geen schuld treft, zal hij toch de schade aan Van den H. betalen. De jongeheer W. Keijzer maakte Zondagmiddag een fietstochtje met sijn vriendje naar de Rotte. Toen zij op huis aan reden, had hij het ongeluk om ‘met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1