60e Jaargang No. 5447 Maandag 2 Juli 1928 d EERSTE BLAD. en. Plaatselijk Nieuws Binnenland. FEUILLETON Uit bloedige dagen. ndel TER IE® Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Iers ruis w 1' 1 amontb Postch. van hand ol van een oog. INGEZONDEN MEDEDEEL ING. van de firma. F. Kloos en Zonen'a Werk- raa J. plaat» van bestemming worden vervoerd. ral aan v.m. /poort. iAANDAO nm. m. nm. .4*4- INGEZONDEN MEDEDEELINQ. vinden. Daar mij echter het gerucht, dat rol niet I’s dienstdoende hofdnmo had (Wwdt rcrrtfi) naar al zulke contracten Vöörvn Jieuiij in eigen bêiiêrr, iivu. de gemeente aan te wijzen derden. Kart 8 uur. 12.10 12.25 12.40 12.50 8.J0 4.40 8.55 9.15 Woens- 8 dewr jerd 13 n hler- I t 1JN Extra Vr[)dafldlentt den te 1- ia ilmsnn r ie »ur. wr, D» 6.40 •**4.156.55 •1*4 35 7 15 4.45 7.25 •»O4 50.7.30 •**.4.55 7.35 •4* 5.05 7.45 .*•5 10 7.50 •**5 157.55 vroeger. Schoonhoven per 8 maanden ing 15 cents meer perSmaan- beachikt. jrsborg. r en van I plaatsen te Kinderdijk kamt, kan men viKBUD den daar een grootach werk in aanbouw zien, 1 Juli 1981. I n.l. de brug waarmee Thelen met Noord- B-rabant zal worden verbonden. Over een paar weken zal zij voltooid zijn en zal Bij 3 maai rievoudige ‘arief. Hij hield op en zag Orloff vragend aan die verlegen met de vingers op de leu ning van zijn stoel rammelde. Maar dat was slechts een voorbijgaande .gewaar wording een Orloff kon zich daardoor niet laten betheerschen. „Wel ja,’ reide hij lachend, „de kel nerin heeft mij hare bevelen gegeven; ook heeft zij mij een volmacht mede ge geven' en deze volmacht legt mij den on aangenomen plicht op, bij u een huiszoe king te doen. „Graaf Orloffl” riep Stephanus op slaande uit, „wat moet dat beteekenen?” .Blijf kalm, beste graaf,” hernam Or loff geruststellend, „deze taak, die mij werd; opgelegd, opdat een edelman op waardige wijze zou worden behandeld, is slechts een voorbehoedmiddel tegen ver denking en. „Zeer vriéndelijk,” meende Opolsld ironisch. „Intuseohen, wie zou mij ver dacht maken?” „Besta graaf,” hernam de machtige man, „u weet, dat men de Polen hier te lande niet vertrouwt en het zou licht iemand in het hoofd kunnen komen U begrijpt mij en zal mij de hatelijke taak die ik te vervullen heb, zeker gemakke lijk maken. „Zooveel het mij mogelijk isl” Ik buig voor dan wil der keizerin; daarenboven zou ik niet weten, wut nas bij mij kan Van verbergen korf geen spraak zijn, want reeds had de graaf beiden bemerkt en herkend Petroff had nog tijd te fluisteren: „Genadige gravin, wil uw vergeten I” „Hier jullie beiden!” beval de graaf bersch. Orioff was van het paard gesprongen en trad hun beiden tegemoet. ,JIoor eene, Petroff, zeide hij, „heb jij gravin Orsinaki ontmoet?” „Neen, Excellentie!” „Petroff, lieg niet ik stuur je naar Siberië! spreek de waarheid!” De arme kerel wist, wat ham boven 't hoofd hing, maar hij herhaalde: ,.Ik heb de gravin op mijn reis niet ontmoet!” „En gij?” vroeg Orloff aan Jaga. „Ook niet,” antwoordde deze. „Slaapmuts,” schreeuwde Orloff woe dend, „de kerel staat er al» een boer ik zal je fatsoen loeren; antwoord zooels het betaamt!” In zijn drift greep hij den gewaanden lakei bij den arm en stiet hem geweldig tegen den muur der gelagkamer, zoo Merk, dat de hoed op den grond vloog. De zware gouden vlechten raakten los en vielen lang en schoon over de grove klee- ding. „0 kijk." jubelde do graaf, nadat hij van zijn verbazing bekomen was. ,.nu 's de vogel gevangen! gravin, in naam der keizerin, gij zijt mijn gevangenel” Jaga nam een dreigende houding aan. „Nader niet,” zride zij, „het zou u kun nen berouwen 1” „OU verzet u? Welnu, dan moet ik u was reeds twee dagen weg, -• ongerust, en tegelijker- vinden. Daar mij echter het gerucht, dat „Misschien hebben de kerels haar ge graaf Orloff bij mij huiszoeking heeft ge- rian”, berekende de graaf wij willen houden, in Petersburg in diecrediet zou ken inhalen. Petroff is een slimme vent, kunnen brengen, verzoek ik om uw woord wanneer iemand haar herkend heeft, is dat de zaak onder ons blijft!” ,Jk heb u reeds gezegd, graaf Opols- ki....” „Zeer goed maar ik vraag uw rid derwoord!” „Voor wien houdt u mij?” vroeg Or loff trotech. „Voorloopig voor een edelman,” her nam Slephanus met de grootste kalmte, „en ik zou deze meaning gaarne houden.” Orloff wist geen uitweg hij gaf zijn ridderwoord. Toen opende Opolsld hem zijn secretaire, en met bogeerige oogen doorwoelde hij de papieren, om iets ver dachts te ontdekken, doch vergeefs. Een onderzoek van het vertrek had hetzelfde gevolg. Nu opende Stephanus de deur van het vertrek, waar Jaga sliep. Hier verwachtte hij den storm. Hoe aange naam was hij verrast, toen hij de kamer ledig vond. Heel ontevreden verliet Orloff eindelijk den graaf.” „Hij had lont geroken,” bromde hij. „en ik verzet er mijn hoofd tegen, dat hij er van weet. Die valsche Polen!” Onder deze vriéndelijke overdenkingen had hij zijn bedienden opgezocht. Deze hadden intussohen nieuwe paarden ge zadeld. Na korten tijd begon de jacht opnieuw; want hebben moesten zij haar, tot eiken prijs. Vooreerst had hij inheh- i tingen ingewonnen of geen andere ver dachte personen de stad hadden verla ten. Twee keizerlijke lakeien waren in een rijtuig in westelijke richting rer- trokken, heette het hij het; honderd tegen een heeft zij de wijk naar Duitschland genomen!” En nu ging het als de vleugelen van den wind de stad Wilna uit, de (bedde keizer lijke lakeien na Doze vermoedden niet, de eer te heb ben. den m&ohtigsten man van Rusland te ontmoeten. Zij wisten wel niet, hoe veel zij hunne vervolgers hadden inge wonnen; toch had Petroff een gevoel van zekerheid. Jaga was doodmoe; de ver- moeienissen van de reis hadden hare krachten gesloopt en de korte elaap in Wilna had haar weinig versterkt Petroff zag in, dat de korte rust onvoorwaarde lijk noodig was. Hij liet daarom in een armzalig dorp aan een harbergstil houden en bracht Jaga in een klein vertrok om haar aan de ruwheden der voerlieden In de gelag kamer niet bloot te stollen. Zoo goed mogelijk zorgde hij voor haar en ging, om eenige verversohing te halen. Een glas warme melk on oen paar eieren waren Jaga heel welkom, zoodat Petroff hoopte, na een uurtje gerust te hebben, hun wog wederom te kunnen vervolgen Hij was van plan Spoedig op te bre ken toen drie ruiters voor de deur stil hielden. Daar de avond reeds viel, was Petroff niet in staat, de vreemdelingen te onderscheiden, maar do strenge be velen van een hunner kon Petroff niet lang over de tegenwoordigheid van Orloff in twijfel laten, (traai* d* traw. pijn te klagen. De inmiddels ontboden geneesheer Dr. Blankenstoin, constateer de kneusing van twee ribben en schou derblad ien twee gebroken ribben. De V. zal voorloopig rust moeten, houden. De zoo gevreesde veeziekte mond en klauwzeer breidt zich ook in 'deze ge meente telkens nog uit. De hinderlijk» ziekte brengt ook nog mede de schade, die daardoor wordt geleden. Zeven huizes, 2 Juli. Onder vele blijken van belangstpling heeft de heer Poezen Vrijdag zijn zilveren jubileum gevierd bij de Staats Spoorwegen. Vroeg In den morgen werden al bloemen aamgevoerd, gepaard gaande mot' de golukwenschen. Van het station wapperde de driekleur. De hoofdopzichter van weg en werken kwam namens de directie den jubilaris oamplimenteeren. De hoofd oprichter hield een hartolijke toespraak en overhandigde den heer Poezen het gebruikelijk cadeau. In den loop van den dag kwamen een paar landbouwers ook namens vele boe ren uit het Noordeinde igelukwenschen en vereerden hem met een divankleed. Des avonds liet het personeel van het station en het personeel van weg werken zich zien.. Bij monde van vorigen chef, den heer Van Well Voorburg, werd hem namens genoemd pereoneel een divan aangeboden. De heer Poezen was bij de toespraken seer onder den indruk van al de hulde, hem toe gebracht. In korte, maar hartelijke woor den dankte hij allen die medegewerkt hadden, dezen dag voor hem tot een on vergetelijke te maken. Van eenigo bewoners van Mbsreap»0» ontving de jubilaris een groote taart. Bij de vele gelukwenschen, den jubi laris aangeboden rijn, voegto wij ook de onze en wij hopen, dat hij vele jaren als stationschef mag fungeeren. En dat dft geschieden mag met zijn gezin. De slager L. Nieu/wland had puin op riin erf liggen, dat naar een ander erf van hem moest. Hij leende «m hitje m epn driewielige kar. Hiermee bracht hij het puin van het ©ene erf naar het an dere. Tenminste, hij trachtte dit te doen, maar dit gelukte niet, want toen hij m eind weg was, liet het achterste gedeelte van do kar zich scheiden van het eerste gedeelte. De puin lag over den weg. Het was een typisch gericht hoe het hitj» met hot voorste gedeelte zachtjes aan door stapte. Zaterdagavond pl.m. kwart over tien werd de reclame «Jectrische verlichting on de centrale van het G E. B ontsto ken. Men kon het goed terendaar de tetter» verlicht wenden: 400 aansluitingen te TT reeds aangesloten? Daar de Burge- j dwingen! En met fonkelende oogen trad I hij op h«ar toe. Toen haalde rij een klein pistool te voorschijn een druk, een schot, en Orloff was aan den arm ge wond, Woedend vloog hij op haar los ontnam haar het wapen, en hare zwakke kracht schoot te kort. Geboeid werd zu m het rijtuig geplaatst. Orloff nam plaat- jan haar zijde en voort ging hpt bij het J0 d*r maAn' door de bedienden van Orloff, die Petroff m co voor den. Gedurende de mie ontdeed Orloff de SXZ haarJ’0®1™ «n verbond met moetto nm won(ten naast hem heer lot mm hèellat. De keizerin had met haar minietem swirhoid, en rustte nu in haar kamer. De dienstdoende hofdame had zij weg- ««tuurt. Sü Wilde alleen zijn; adjudant moert in de voorkamer wacht ten. Orloff Y7.-_ 7 dat maakte haar ^n^r. tijd kookte haar hot bloed, als zij dacht aan Jajta’s vlucht. Deze zou haar ptheale «tronjrheid dervinden. Opzettelijk had zij Orloff kozen om de voortvluchtig hofdame Adverl plaatui ng 8e mi pry». Voor ineer Q LAAT UW MAM “Z? OIRUfT ROOKE V n MAAR ÖEer V TABLITTIM tentien: Van 1 .tot regels f 1.80; elke regel meer /j(J.2O. P" - >uar f 0.10 per regel. Advertentiën tuaechen den teket drit ir plaat»ingeq-, jgroot aantal regels en condities vrage men tai.».. voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van IAA öui(len bö verlies ZA Gulden btf verlies van 1VV van een duim. UV een anderen vinger. on- ge-' -te rug te halen - dat zou den laataten. keer rijn, dat Jaga haar last zou wroorza- ken. Eon zacht getik aan de deur etoor- In deze overdenkingen Onge duldig over deze stoornis, deed zij open; een page stond voor haar. „Wat is er?" vroeg de gebiedster. „Graaf Orloff verzoekt om audiëntie." „Orloff? laat hem binnenkomen!" 1908 mannen en 1784 vrouwen, totaal 3692 zielen. Door de turnvereenfging T.H.O.R. alhier, is besloten om deel te nemen aan de Gymnastiekwedstrijden te Lekkerkerk op 4 Augustus as. Wegens vertrek uit de gemeente heeft de heer J. Terpstra bedankt als Udi ren de Commissie tot Wering van Schoolverzuim. 5 Bij het laden van een voer hood bij den bouwman A. Oskam alhier, ging het voorgespannen paard «r vandoor, waardoor het voer hooi omviel. Persoon lijke ongevallen kwamen gelukkig hierbij niet voor, terwijl het paard spoedig werd gegrepen en tot staan gebracht. De heer H. Tempelman Da heeft wegens vertrek uit deze gemeente, be dankt als lid van de Electridteiteooim- missie alhier. Giessendam, 2 Juli. Aan de Technische Hoogeschool te Delft is geslaagd voor het ingenieurs-eiamen voor werktuigkundig ingenieur onze dorpsgenoot de heer J Rijedijk. In de vacature N. Benders, destijds kerkvoogd van de Ned. Herv. Gem. al hier. is thans benoemd de heer K. van Aken, welke deze benoeming als zoodanig heeft aangenomen. De jongeheer. M. de Zeeuw alhier, behaalde het diploma voor 5-jarige Hooge Burgerschool te Dordrecht Giessen-Nfeuwkerk, 2 Juli. De heer A. van H. alhier, die voo» de Rechtbank te Dordrecht heeft terechtgestaan we gens verduistering, is vrijgesproken. Wederom begint het mond- en klauwzeer in deze gemeente rich uit te breiden.' Door een drietal landbouwers is van deze gevreesde veeziekte aangifte gedaan. We zullen hopen, dat het er bij blijft. - Aan D. van Asperen is alsnog vrij stelling verleend van den militairen, dienstplicht der lichting 1929, wegens broederdienst. Het reglement an de statuten der Vereeniging voor Ziekenhuisverplegmg te Hardinxveld, is thans gewijzigd en goedgekeurd in dien rin.dat thans ook ingezetenen vanuit deze gemeente, Peur- sum en Schelluinen, als lid kunnen wor den toegelaten. Nleuw-Lskksrtand, 2 Juli. Bij beduit van Ged. Staten i^ van de dienstplichti gen alhier, lichting 1929, er één voor goed en zijn er abht voorloopig vrijge steld wegens broederdienst. B. S. alhier «n werkzaam bij de firma W. Smit en Go. te Slikkerveer, werd door een zware ijzeren hamer op de linkerhand getroffen, waardoor hij een vrij ernstige verwonding bekwam. Hij moest terstond het werk neerleggen en zich onder geneeskundige behande ling stellen. Als men voorbij het ■établissement Groot-Ammera, 22 Juli. Alhier had de opening jjlaate van het nieuwe bankge- I. bouw der Boerenleenbank. Door het bestuur waren verschillende personen uitgenoodigd om de openingsver gadering bij te wonen; o.a. waren aan wezig het hoofd der gemeente, de Edel- achtb. Heer G. B. Fortuijn; een vertegen woordiger der Centrale Rafeiseenbank te Utrecht en de kassier der Boeren leenbank te I/andsmeer. In welgekozen woorden riep de heer H. Voorspuij, Directeur der Boerenleen bank te Groot-Ammere, de aanwezigen het welkom toe en memoreerde in het kort de bank bij de oprichting in 1903 en thans, nu men voor het eerst in een eigen gebouw aanwezig was, en stond eerbiedig eenige oogenblikken stil 1 bij het herdenken van hen, die eertijds doel uitmaakten van het bestuur en overleden waren. Tevens bracht hij dank aan den architect en verdere uitvoer ders, voor het accurate daarstellen van het gebouw. Nog voerden het woord de Edelachtb. Heer Burgemeester en anderen, welke allen de bank groei en bloei toewenschten Na het aanbieden van de öerewijn werden de aanwezigen uitgenoodigd het gebouw te bezichtigen, waarover allen zeer tevreden waren. Het gebouw bevat een zeer nette en flinke vergaderzaal, wachtkamer en brandvrije kluis, terwijl de woning van den kamer neer geriefelijk te ingericht. HET KOMINGINNEFEEST TE GOUDA Groetsche plannen. Voor het Koninginnefeert op 31 Aug. a s. zijn grootsche plannen gemaakt. Het reeds samengesteldie programma ver meldt *s morgens een muzikale reveille en een carrillonbespeling, waarna een sprookjeeoptooht zal worden gehouden. Hierin zullen de bekende sprookjes van Moeder de Gans als Klein Duimpje, Rood kapje, de Gelaarsde Kat, Asschepoester, de Schoone Slaapster in het Bosch en de Toovergodin in Fragmenten op fraaie wijze worden uitgebeeld. Deze bijzondere optocht zal het glanspunt van den dag moeten worden. Op het Sportterrein hebben middags voetbalwedstrijden van Goudscho clubs plaats, terwijl 's avonds een orgel be speling in de St. Janskerk, een concert or> de Markt en vermoedelijk voorstellin gen van plastische standen e.d. gegeven zullen worden. Een vuurwerk zal het feest tenslotte besluiten. Een damescomité zal rich met de in zameling van de noodige gelden belasten. De kermis te Gouda. De kermis wordt dit jaap gehouden van 30 Juli tot en met 4 Augustus a.e. Reeuwijk, 2 Juli. De commissaris der Koningin in Zuid-Holland heeft benoemd tot lid van de gezondheidscommissie voor de vereeniging van gemeenten, MEin» vob umm SCHOONHOVENSCHE COURANT. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden li g. W. N. VAN N00TEN, SCHOONHOVEN. II ƒ1.25, franco per post f 1.50. Met ongevallen-veriekering 15 cents meer per 8 maan- n. den. Óver het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. Telefoon 20. Postch. on Girodienst 13763. ABONNÉ’8 van dit blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, zijn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd Gulden b\j levenslange 11)00 Gulden bil Gulden bij verlies Gulden by verlies JwUvv ongeschiktheid. IVvU overlijden 3vv van hand of voet. wvU alle loopende contracten te verbreken of waarvan de zetel is te Bodegraven, den wel vow rekening van den onderteek©- heer L. J. Lucasae, Burgemeester te doen uit- I Reeuwijk, wiens aftreding volgens voeren Jietzij in eigen beherr, hetzij door 1 rooster zal plaats hebben frp j -TnH Bergambacht, 2 Juli- Volgens Prov. Blad No. 70 van 1928, bedroeg de be volking dezer gemeente, vMtgeeteld door dan m haAr 8»heel pontons naar de het Centraal Bureau voor de statistiek PlaAt« van bestemming worden vervoerd to ’s-Gravenhage, op 31 December 1927, Alfl men nu "*t. dat de brug circa 100 .AAn-- <101 1 meter lang is en een gewicht heeft van 701000 K.G., dan is het te (begrijpen dal dit geen peulschilletje ie en dat het ver voer een interessant gezicht zal op leveren. Door B. «n W. alhier Is, na ge houden inschrijving de levering van ds brandstoffen voor de gemeentegebouwen opgedragen als volgt: aan M. de Ruijter 600 H.L. gietookea en aan A. Groen 90 H.L. gaaookes. Glssssn-Oudsksrk, 2 Juli Had de Jeugd in onze gemeente voorheen de gewoonte om te leunen tegen hakken en hagen, wanneer het avonduur was ingetreden, thansrts men eohter zoover gekomen, dat door onderling overleg en vrijwillig bij eengebrachte gelden men er in geslaagd is, dat men een gemeenschappelijke bank heeft aangeechaft, om aldaar des avonds na een dag van vermoeiden arbeid eens gezellig met elkander te rusten en het wel en wee van Gicasen-Oudekerk en om streken te bepraten. Thans worden plannen overwogen, naar we vernemen, om over die bank ook nog een luifel te krijgen, om tegen regen en wind beschermd te zijn. Giessen-Oudekerk gaat dus vooruit! Ammsrstol. 2 Juli Zaterdagavond gaf de muriekvereeniging „Oefening kweekt Kunst" op het Kerkplein, haar tweede concert in dit seizoen. Evenals den vo- rigen koer werden de nummers goed af gewerkt. Van de zijde der. ingezetenen was een vrij goede belangstelling r JJ. Vrijdag maakten de hoogste klassen der openbare lagere school on der leiding van den heer Winkler eoa reisje. Doel van de reis was het bezich tigen van Volendam en het eiland Mar ken. Des morgens ongeveer half negen vertrokken de kinderen per trein om de® avonds omstreeks tien uur weer in db gemeente aan te komen. Dat de kinde ren den geheelen dag genoten hadden is boven allen twijfel verheven. Evenals vorige Jaren haalde de mu- ziekvereeniging O.K.K. de kinderen van den trein. Nadat de vereeniging jop het Kerkplein nog een extra nummertje had gegeven, gingen de kinderen huiswaarta Een en ander bracht vele ingezetenen op (ie been. Een woord van dank aan het onderwijzend personeel, dat den kinde ren dezen aan gen amen en leerzamsn dag bezorgde, is hier zeker op rijn plaats. VAN EEN VOER HOOI GEVALLEN. Wllllge-Langerak, 2 Juli. Vrijdagmid dag was de heer De Voe, met den land bouwer De Gier aan het hooitijden. Door den sterken wind had De V. niet opge merkt dat de wagen zou verzet woerden. Hei gevolg was dat De V. Boven van het voer hooi afviel en op de naslepende polderboom terecht kwam. Daar hij rich nog met de fiets naar huis had begeven, begon hij spoedig over DE KONINKLIJKE FAMILIE IN NOORWEGEN, Koningin Wilhelmina is met het stoomschip Dronning Maud te Dront- haim aangekomen. De Koningin zal per trein in een speciaal rijtuig, met een slaapwagen, die haar door da Noorsche spoorwegen tor beschikking rijn ge stold, naar Fefor in het Gudbransdal rei zen, waar de Koningin in hetzelfde ge bouw zal wonen als net/vorige jaar. Te Fefor zal de Koningin eenige wekeA blijven, daarna is nog niets definitief vastgesteld. Prins Hendrik is Zondagavond te Oslo aangekomen en hedenochtend naar Fefor verder gegaan. EEN POLITIEBUREAU VAN BIJNA 3 TON TE UTRECHT. Bij het college van B. en W. rijn thans ingediend de teekeningen van. het defi nitieve plan voor den bouw van een hoofdbureau van politie. Het zal worden opgericht aan het Paardenvele!, grenzend aan de nieuwe openbare lagere school, tot welker bouw de Gemeenteraad onlang» machtiging heeft gegeven. De bouwkosten van het geheele com plex hoofdbureau en aangrenzende school worden geraamd op ongeveer f 375.000. Voor de school, met inbegrip van meu bilair. e d., is noodig f 84.000. Het nieuwe hoofdbureau- ral dus on geveer f 291 000 kosten. OM CORRUPTIE TE VOORKOMEN. Eigenaardige maatregelen In Helder. B. en W. van Helder hebben aan de verschillende leveranciers der gemeente een verklaring ter teekening voorgelegd, waarin verboden wordt, aan eenig per soon in dienst van of een functie be- kleedende bij de gemeente Helder direct of indirect eenige uitkeering, gift of an* deren steekpenning, in welken vorm ook, te beloven of verstrekken. De leverancier verbindt zich, brij elke overtreding op eerste aanmaning aan de gemeente Helder Oen som te betalen, ge lijkstaande aan het twintigvoud van de beloofde of verstrekte uitkeering, doch ten minste f 1000, zulks onverminderd de wetteljjke rechten, wdke de gemeente Helder aan deze overtreding mocht ont kenen. Voorts zal de gemeente gerechtigd zijn,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1