Woensdag 4 Juli 1928 No. 5448 Geenvli EERSTE BLAD. als ge sproeit met Binnenland. Plaatselijk Nieuws FEUILLETON tand I Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Uit bloedige dagen. 2000 1000 300 200 60e Jaargang INGEZONDEN MEDEDEELING. turf- I wide rij met doordringende i bord, oud 54 brugn>. hx die een het «war M dar n de 'vovr- verordemng 3. L. School aagd oVar of bij de lik maken dorpsplein. |f, oud 82 j i C. Spruijten- van W. van Jrigtag Jsmede een begroeting, ingekomon ■ijw. Brand den toelich- 18 secretaris de nood i gé verbetering ind met de ibouw is de t bij trane- igen onder- nslaan zeer anneer het r de auto het bedrag litter wordt m voorioo- t en de wü- mringedis»«t dat volgens leu r op de sting, dienst lutgetrokken van pen op het bestuur i het eigen- iddelen en uitrusting- aan den van O» te it gedeelte diena hof- einde, af- teek< I in 1 j opgebracht f 180,30. VAN EEN VOER HOOI GEVALLEN. Ottoland, 4 Juli. Bezig zijnde met het laden van een voer hooi, had de arbei I l/V. zvwt Ir TI. Ir-lrAM 1 V. I. zv4 door het uitsohieten. van den pölder- boom van den wagen te vallen, waarbij hij in aanraking kwam, met den podder- boom en rich zoodanig bezeerde, dat hij rich onder geneeskundige behandeling moest stellen. De man zal wel eenige dagen rust moeten houden. Ingevolge de wettelijke voorschrif ten zullen aan het arrestantenlokaal, on der den toren, eenige veranderingen moe ten worden aangebracht, waaraan door het gemeentebestuur zal worden voldaan. De hooioogst is in vollen gang en nu het weer meewerkt, komen er soms handen tekort om het hooi zoo spoedig mogelijk binnen te halen. De opbrengst valt niet tegen en de kwaliteit is uitste kend. esprokensin hd Middei- ?el getroffen ten [van den n «in, dat het vleesoh sóo spoedig Ulen advl- van A. van eding. sitter wordt t betrokken te vragen. naar aan- fckend ver- ksveldwacht lig gedeelte aansluiting wijst het cheid om de aan een her voorstel van Desloten een n Raad, die ^verordening vorden bo ller en Gov. oester voor niet beslis- e wordt toe- VOOR f 260.000 SCHADE DOOR VEENBRANDEN. Bij het deskundig onderzoek naar de door de veenbranden in Drente in iMei aange- richta schade is gebleken, dat in totaal verbrandden 2000 dagwerk (a 10.000 stuks) fabrieksturf en 40.000 stobbe 1 baggerturf, bij de tegenwoordige prijzen voor een waarde van ongeveer f 220.000. De verbrande gebouwen, met inbe grip van de Alg. Gh. School te Emmer- Erfscheddenveen, hadden een waarde van ongeveer f 30.000. Het totaal bedrag van f 250.000 te, met uitzondering van een enkelen post, door verzekering gedekt. Jaga, op uw vlucht door Orloff ingehaald zijt. Deze vreeselijke slag brengt mij tot bezinning; ik begrijp, dat ik verkeerd ge handeld heb, door u tot een werktuig voor mijn plannen te willen maken. Ik zeide eens, in dwazen overmoed, dat de dienst van het vaderland alle banden der familie moet verscheuren; nu moet ik op zulk een vreeselijke wijze het tegen deel ondervinden! Maar gij zult gered warden! Orloff heeft in Wilna gezegd, dat gij dadelijk met prins Cerny zoudt moeten trouwen, zoodra gij Petersburg zult bereikt hebben. Voor dit echter moet gebeuren, ben ik bij u in Selo en ver klaar dat gij mijn vrouw rijt. Tegelijk met deze letteren zend ik een brief aan Orloff, om hem on» geheim bekend te maken. Wees dus gerust, wat er ook ge- beure, gij wordt gered! Stephanus. Nu eindelijk, na langen strijd, genoot zij de weldaad te kunnen weenen. Maar het waren, tranen van vreugde, van dank- baarheid, die zij weende; want haar hart liep over. Na zoovele dagen van lijden kwam de lieve zon weder te voorschijn zij verlichtte en verwarmde haar met de i schitterende stralen der hoop. Slechts eene zaak maakte haar bezorgd: dat Stephanus te vroeg aan graaf Orloff hun geheim had meegedeeld rij wist, dat de gunsteling haar haatte en wie,weet. Maar haar vrees verdween voor het gevoel der vrijheid. De nacht ging voorbij, de morgen kwam, en Jaga wachtte om voor de keizerin geroepen te warden. Maar uur na uur verliep en van ds keizerin kwam geen bevel. Was Stephanus misschien aangekomen? Jaga ondervraagde de ka menier Neen, hij was er n!ot. „Hij zal wel komen,” dacht zij; maar een zonderlinge gejaagdheid had haar hart bevangen, en werd elk oogenblik on dragelijker. Het sloeg zes uur op den toren der kanel. De kamenier trad binnen «n be ton met het toilet der gravin. Wat meeat Bergambacht, 4 Juli. Op de aanbe veling ter benoeming van een lid van de Commissie tot Wering van Schoolver zuim zijn geplaatst de heer J. Terpstra en mej. A. Vervoer. De hit van den koopman P. Stout alhier, gespannen voor een wagen, ging in Benedenberg te water, terwijl de wa gen in een heining' bleef hangen. Met ver eende krachten werd het dier uit de mod dersloot verlost, waarna het dier, dat ge heel ondier den modder zat, met emmers water werd afgeepoeld Aan de alhier gehouden gratis knipdemonstratie is door 60 dames en meisjes deelgenomen. Na afloop werd aan belanghebbenden tegen betaling af zonderlijk pnderricht gegeven. Aan den heer Oh. Stalker alhier is boven- I de ge it ih dit ge- zou kunnen iter, dat de nü toch wol bevorderen, inlichtingen der toren hot, geoor- 'oedijng ge- ikön' Bom ar hot klok- ;een vergoe- 3t de bedoe- is-daarvoor jker gelooft, «t zal zijn e omstandig rk wellicht den torera jn geplaatst. ieide kerken 1. Na eenige olijk govon- e gaan. dat de tuin- Kastelein, let ia spTO- met Verslui" doch hoe rit vraagt of •uik van het t vergoeding zegt onder- i P. A. Sif* jéstraat 2 G W. A M idriks,1 ange van Q. Noor- Viidstraat 22 >nda, d. van C. Laurier, algje, d. van pek, Kruger- ik zal u na uw huwelijk met dit ambt bekleeden.” Jaga zweeg, toen de czarin geëindigd had. ,»Nu, gravin Orsinski,” spotte Orloff, valt u niet aan de voeten van hare Ma jesteit om haar te danken voor deze ge nade?” Ik zou wel willen dat ik in Siberië, of wel dat alles voorbij was,” hernam de ongelukkige droevig. Toen zonk zij ter aarde de laatste kracht had haar be geven. In hare vertrekken kwam zij weder bij. Zij was alleen. Akjpf rij uit een langen droom ontwaakte, wreef zij zich de oogen Op den divan lag haar bruidstooi ge reed. Was zij dan een droom, die verschrikkelijke vlucht? een droom, dat gesprek met Stephanus, die haar ver laten had, om rijn dwazen ijver voor het vaderland? Neen, geen droom de armzalige verkleeding, die haar leden omgaf, zeide haar do waarheid. Wings. zoover hare kracht het veroorloofde, trok zij andere kloedieren aan, en zonk nu op een rust bed neer, om nog eens na te denken over haar ongeluk. Biddende sliep zij in, en toen zij uit een verkwikkende rust ont waakte. was een lakei in het zijvertrek met het ontsteken der vlammen bezig. IrDo genadige gravin sliep zoo vast, dat ik haar niet wilde wekken.” zeide hij bij het ontwaken, en reikte haar een zorgvuldig verzegelden brief over. „Dezen brief bracht zooeven een der Poolsche hoeren. De keizerin heeft bepaald, dat het huwelijk morgenavond om zeven uur zal plaats hebben.” Het kostte Jaga niet weinig moeite, kalm te blijven, toen zij do hand van Stephanus en het wapen van Opolski be merkte Zij brak dien brief niet dadelijk apen. Toen hare kamenier zich verwij derd had, verbrak rij de zegels. Haar echtgenoot schreef: „Zooeven verneem ik, dat gij, mijn opgedragen het leggen van een grondsch laagspanningsnet in meente Lexmond, -- --- ----- Door een abuis van den correspon- dent, werd in het blad van Maandag- J avond vermeld, dat de heer J. Terpstra wegens vertrek uit de gemeente had be- i dankt als lid van de Commissie tot We ring van Schoolverzuim. Dit had moeten rijn de heer M. van den Broek. Waddlnxvesn, 4 ApriL Op den hoek ▼an de Ease en Brugweg ontstond een aanrijding tusschen twee luxe auto’s en twee per rijwiel rijdende dames, ge naamd L. van hier. Het eene rijwiel werd totaal vernield, terwijl het andere zwaar werd beschadigd. De dames zolf hadden niet eenig letsel bekomen, hoewel zij he vig waren geschrokken. De politie heeft de zaak in onderzoek. De autobestuurder v. R., eveneens wonende alhier, heeft Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25, franco per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. J; MWSBHD WBMUinn murai SCHOONHOVENSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 18763. reeds toezegging gedaan de geleden schade voor rijn rekening te nemen. Bleskensgraaf, 4 Juli. De collecte voor het huldeblijk aan H.M. de Koningin- Moeder heeft alhier opgebracht f 65,46. De hooioogst vordert, dank zij hot mooie weer, zeer hard. Vele landbou wers komen dan ook deze week reeds klaar. Het kwantum valt niet tegen, ter- wijl ook de kwaliteit zeer goed is. Mcercapells, 4 Juli De werkmenschen van de waterleiding zijn zoo ver met de aansluitingen gevorderd, dat zij geheel klaar zijn met hen, die rich voor de aan sluiting opgegeven hebben. Het getal van de aansluiten-» bedraagt 08 procent. Zevenhuizen, 4 Juli. Reeds is er voor 99 procent aansluitingen voor de water leiding opgegeven. Zooals men ons ver zekerde staat Zevenhuizen hiermede aan de spits van de tien gemeenten. Gouda. 4 Juli. Zondagmiddag geraakte de 7-jarige H. V., die speelde op een vlot in de Raam, te water.. De agent van j zich gekleed te water het kind, bijtijds te jongen 9 Na weinige minuten werd de deur nog maals geopend en graaf Orloff, met ver bonden arm, trad binnen. Hem volgde, in de grove, verscheurde reiskleederen van een keizerlijken lakei, een slanke ge stalte. Orloff boog de knie voor de keizerin en zeide: „Het bevel uwer majesteit is volbracht, ik breng de vluchtelinge terug.” En daar mee wees hij zijn^begeleidfiter aan. Nu eerst bemerkte de keizerin de lan ge, blonde vlechten, die Jaga over den rug afhingen. „Jaga!” riep rij in drift, het gelukte u haar te achterhalen? Maar in welke kleeding waagt gij het voor mij te ver schijnen?” Jaga kreeg een roode kleur. „Graaf Orloff wilde het zoo, majesteit! Hij stond mij geen tijd toe, om van klee- deren te verwisselen!” De keizerin beet zich op de lippen. „Waar rondt gij haar?” vraagde rij Orloff. „Ongeveer vijftien wersten achter Wilna; er ontstond een kleine worste ling de leeuwin verdedigde zich dap- P®r en schoot mii door den arm.” »>Jaga, ge waagde!” schreeuwde de keizerin. .^Majesteit, ik weet niet, in hoever ik het ongeluk had den graaf te wonden gevaarlijk is het in geen geval, want gedurende de geheele reis gebruikte hij rijn arm zonder moeite!” „Wat wil de gravin daarmee bewijzen? vraagde Orloff ontevreden. „Dat het niet noodig ware, den arm te erhiadm!- In deze gemeente rijn van een tweetal bruggen van den polder de leu ningen enz. opzettelijk vernield. Door de politie wordt een streng onderzoek in gesteld en ’t is maar te hopen* dat de latte daders van deze vernieling een flinke strak kan worden opgelegd. De bevolking dezer gemeente ie in hei ie halfjaar van 1928 verminderd met 2 zielen. Er werden in dien tijd 10 kin deren geboren en vestigden zich 22 per sonen. Daarentegen, overleden 3 personen en verlieten 31 personen de gemeente Zoodat de bevolking bedroeg op 1 Juli 1928 totaal 619 zielen. Het mond- en klauwzeer dat onder het vee van een zestal veehouders heeft geheersoht, is thans gelukkig weer ge weken en is maar te hopen, dat deze zoo gevreesde riekte onder het vee niet meer zal voorkomen voorloopig. Door het polderbestuur Ottoland is de afbraak van de beide watermolens gegund aan den hear J. de Wa*i*3 te Schiedam, zijnde de hoogste inschrijver. De heer G. Hakkesteegt Sr., die aan de beurt van aftreding was als lid der Commissie tot Wering van. Schoolver zuim alhier, is als zoodanig herbenoemd. AFSCHEID VAN DEN HEER D. SONNE ALS HOOFD DER O. L. SCHOOL II. Ouderkerk a.d. IJssel, 4 Juli. Teen de heer D. Sonne, vergezeld van zijn echt- genoote, Zaterdagmorgen het met groen en bloemen versierde schoollokaal bin nentrad, werd hij daar ontvangen door Burgemeester en mevrouw van Waning, heeren wethouders G J. Hoogendijk en G. Evegroen, den gem.-ontvanger P. van der leeden, d enheer P. F. van Overbeeke zijn collega van school I en diens echt- genoote, en verder door belangstellende ouders en oud-leerlingen, terwijl de schooljeugd, op Paasohbest gekleed, hem staande ontving. Nadat de heer Sonne en rijn echtge- noote hadden plaats gene,«ja in. de fau teuils. geplaatst op een verhooging, waarvoor een prachtig bloemstuk prijkte, nam de Burgemeester het woord, om te wijzen op ‘t gewicht van den dag, die ©enerzijds tot vreugde, en anderzijds tot weemoed stemde. Tot vreugde, omdat de heer Sonne het in gunstige omstandig heden beleven mocht, na bijna 50 jaren dienst bij het onderwijs, waarvan 42 ja- ren als schoolhoofd in deze gemeente, zijn zoo welverdiende rust te gaan nemen Tot weemoed, omdat hij een werkkring ging verlaten, die hem zeer lief was geworden. Want de heer Sonne en de Nesse-school waren één geworden. Als bljipndere verdlenstss van het scheidende schoolhoofd huldigde dit, Burgemeester diens stiptheid en nauwgezetheid, en diens acht geven op die kundigheden, welke in ’t bijzonder onze uitgebreide schippersbevolking te pas komt. Als onze schippers dan ook 't heale land en zelfs in de naburige landen de groote stroomen bevaren, dan zullen zij waarschijnlijk wel eens met dankbaar heid de practisch ingeriohte aardrijkskun dige lessen gedachtig zijn, die zij van meester Sonne, zoo dikwerf ontvingen in hun schooljaren. En dat rij vooral ook goed rekenen leerden, mag algemeen be kend heeten. Het Gemeentebestuur dankt hem dan ook voor al hetgeen hij voor de schooljeugd geweest is en biedt hem als stoffelijk blijk van waardeering, be halve een gratificatie, aan eonn sierlijk bewerkt huldeblijk in lijst, waarin hem dank wordt betuigd voor den grooten ijver en toewijding, waarmede de heer Sanne sijn betrekking vervulde van 10 October 1886 tot 1 Juli 1928. Bij deze officieels geschenken meen den Burgemeester, Wethouders en Raads leden. Gemeente-Ontvanger en Gemeente- Architect, blijk te moeten geven van hun persoonlijke gevoelens, namelijk door een waarlijk prachtige mand met bloemen, alsmede door het boekwerk in vier deelen, „Merijntje Gijzens Jeugd”, van A. M. de Jong, dat voor een school hoofd wel bijzonders bekoring moet heb ben. alsmede een actetasoh, dat dit boek werk in prachtband omsloot. De Burge meester droeg deze geschenken over als even zoovele blijken van waardesrlng* en voegde daaraan toe, dat de heer Inspecteur van het L. O. te Gouda tot zijn groote spijt verhinderd was door dringende ambtsbezigheden bij dif af scheid tegenwoordig te rijn. In des In specteurs bbrief, waarvan voorlezing ge schiedde, wordt dank gebracht voor de trouw en ijver, waarmede do heer Sonne zoo lange jaren het onderwijs diende, voor de nauwgezette plichtsbetrachting, die menigeen ten voorbeeld kon warden gesteld en voor de toewijding, di e aller lof verdiende. Wordt hierbij gevoegd, dat ook da vroegere arrondissements-school- oprieners aldusz rich uitspraken, dan voorzeker kan de heer Sonne met bij zondere voldoening op zijn langen werk tijd terug zien. Do volgende spreker was de heer P, F. van Overbeeke; deze huldigde de ver diensten van don heer Sonne als collega en aJs onderwijzer, wiens arbeid hij ach tereenvolgens schetste als een zaak van geloof, van hoop en van liefde. Hierna sprak de heer P. J. N. Visser, onderwijzer en a». tijdelijk hoofd, na mens de ouder-commissie, de ouders, de leerlingen en oud-leerlingen, den heer Sonno dankend en huldigend voor al het geen hij voor hot onderwijs in *t alge meen en do Nesse-school in ’t bijzonder geweest was, dankend voor hetgeen hij persoonlijk van hom geleerd had in zijn nog jonge loopbaan. Als stoffelijke blijken van arken- I telijk held „Zwijg”, beval Catharina, ,^eg, waar om gij gevlucht rijt!” „Dat kan voor uwe majesteit geen ge heim zijn. Genade had ik niet te hopen de vlucht was het eenige mid del.” „Gij wpet, dat gij voor deze daad Sibe rië verdiend hebt? ik zal u echter niet naar Siberië sturen dat ligt niet in mijn plan; ik zou daardoor slechts uwe grillen bevorderen, en toegeven zou zwak heid rijn. Daarenboven zou ik, door u te verbannen, de belofte slecht vervullen, die ik aan uw vader gegeven heb ik zal mijn keizerlijk woord houden.” Onder deze woorden was de keizerin driftig heen en weer geloopen. Gathanna twijfelde of zij Jaga zou vrijlaten of niet. De gravin leunde uitgeput tegen den muur. Zij was gedurende de dagen harer vlucht zeer vermagerd. Het was haar on verschillig, wat met haar gebeurde, zij had elke hoop opgegeven. Orloff kende zijn gebiedster zeer goed; zijn scherp oog ontging het niet, dat zij een innerlijken strijd voerde. Zijn wraak wilde hij niet laten verloren gaan; hij smeedde het ijzer, nu het warm was. nTk begrijp uwe majesteit,” zeide hij „en wacht op de bevelen tot kennisgeving aan prins Cerny en den pope.” „Hoe zal het huwelijk plaats hebben?” De keizerin glimlachte. Zij trad op de arme vervolgde toe, legde haar de hand op den schouder, terwijl hare oogen zon derling fonkelden. „Jaga, zeide rij met doordringende stem, „ik wil vergeten, wat gij gedaan hebt. Maar mijn keizerlijk woord mag ik niet terugkomen; het staat onomstootelijk vast, dat gij morgen prinses Cemy wordt Meer verlang ik niet, ik zal u voor het andere genade schenken. Gij wilt met den prins ndet samenleven. Goed, dat vorder ik niet. De directrice van het ge sticht voor adellijks dames is fsstorven, VlUl 101 UW JCMUUU, I politie Vink, die begaf, mocht het gelukken dat reeds zinkende was. nog redden. Oogenschijnlijk had de geen letsel bekomen Streefkerk, 4 Juli. Bij besluit van H.H. Gedeputeerde Staten dezer provincie d.d. 11/18 Juni ’28 zijn voorloopig vrij gesteld van den dienstplicht wegens broederdienst de ingeschrevenen van de lichting 1929 J. den Hartog, P. Kort- leve, Th. Verrips. In het eerste halfjaar 1928 rijh door den Vleeschkeuringsdienst af ge keurd en onder politie-toericht begraven 32 varkens, 12 runderen, 3 kalvejpn en 1 paard. De collecte, gehouden door den Ker- keraad van de Ned. Herv. Gemeente al hier, voor het plaatsen van een gedenk- ken op het graf van wijlen Ds. Poort, leven predikant der gemeente, heeft plaatsing prij». Voer ABONNÉ’S van dit blad, in het bezit van on» Bericht van Inschrijving, aijn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor Advertentien: Van 1 lot 6 regels 1.30; elke regel meer ƒ0.20. Bij 8 maai iteing Se maar 0.10 per regel. Advertentiën luaachen den tekst drievoudige 'Toor meer plaatsingen, groot aantal regel» en conditie» vrage men tarief. bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van inf! Gulden bij verlies Gulden by verlies van 1W van een duim. W een anderen vinger. bood hij aan een sierlijk bewerkte rook tafel met toebehooren, alsmede een mooi bewerkte bloemvaas op voetstuk, v*n de Plateelfabriek Zuid-Holland te Gouda. Toen kreeg de schooljeugd haar beurt, door het zingen van een toepasselijk lied in drie verzen, dat het scheidend school hoofd zeer aangenaam aamteed. Bewogen nam de heer Sonno woord, _pm allen dank te brengen, hom deze ure hadden gemaakt tot onvergetelijl e stonde. Hij dankte Gemeentebestuur in *t algemeen en iq ’t bijzonder de Burgemeester, voor de mede werking, die hij altijd had mogen onder vinden, en sprak zijn groote erkentelijk heid uit voor al de geschenken, waar mee men hem wel had willen vereeren. Uitvoerig verleide hij zoowel van zijn loopbaan, als van zijn inzichten op onderwijs-gehied en hooptè dat het di Nesfe-schocl gr^-d zou gaan, ook onder do niéuwe leiding. Wat hem persoonlijk betrof, aV j<ï had h% zbh aan Godea leiding toeverirouwd en Diens bescher ming riep hij in ook voor zijn verderen levenstijd. Hierop volgde een gezellig samenzijn. Dv schooljeugd werd ruim bedacht, niet slechts met vele en velerlei versnaperin gen, maar ook met een geïllustreerd boek, als afscheidsgroet. Het oogenbblik van scheiden naderde. De kinderen lieten met zachte stem nog een treffend afscheidslied weerklinken, dat alle aanwezigen roerde en de Burge meester vertolkten hun dank voor al het geen zij ook op dezen laatsten schooldag van hun scheidend hoofd hadden mogen genieten. Dat hem, na zijn roeping hier met eere vervuld te hebben, nog jaren van voorspoed geschonken worden in zijn woonplaats Gouda, is zeker ons aller wensch! De jaarlijksche inzameling voor den gewapenden dienst heeft ditmaal am- bracht f 32,54 S. Zsyenhovan, 4 Juli. Alhier is Zater dagmiddag de hofstede van den land bouwer Van der Poel tot den grond toe afgebrand. Twee varkens en een geit dat beteekenen? Had Orloff over den brief van Stephanus gezwegen? Was Stephanus een ongeluk overkómen? Het toilet was klaar. Evenals toen, trad ook nu de ceremo niemeester de kamer binnen. Als in een droom volgde hem Jaga in de feestelijk versierde troonzaal. Daar zat de keizerin aller Russen, omstuwd door een schitte rend gevolg. Aan hare zijde stond Orloff in een prachtig hafcostuum. Stepha nus was er niet. Zou hij op het laatste oogenblik komen? Waarom sprak Orloff niet? „Gravin Orsinski”. klonk de stem der keizerin, „zooals voor korten tijd ben ik ook heden bereid om u naar het altaar te voeren. Volg mijl” Zij stond op. Maar Jaga trad haar tegemoet. „Majesteit,” sprak zij met bevende stem, „ik ben gewoon uwe bevelen eer biedig op te volgen, maar dit bevel komt mij onbegrijpelijk voor; graaf Orloff moet uwe Majesteit toch meegedeeld heb ben, dat ik niet kan, niet mag huwen. „Ge droomt, gravin, sprak Orloff spot tend, Jaga zag den graaf scherp aan. „Ik vraag u, Gregorius Orloff, zult ge spreken, zooals de brief van graaf Opolski u gebiedt?” ,Jk weet niet, wat de gravin bedoelt.” „Welnu dan,” riep Jaga met vuur, dan zal ik spreken. .^Keizerlijke Majes teit, ik kan prins Cemy niet tot echtge noot nemen, want ik ben gehuwd!” Alias week terug Jaga stond alleen. Toen begon Orloff luide te lachen. „Goed uitgedacht, gravin, een goed middel, om u aan het bevel der keizerin te onttrekken!” „Jaga”. sprak de keizerin, schijnbaar kalm, ,Jk zal u deze leugen vergeven.” Op strengen toon voegde zij er Ijij: „Maar alles heeft rijn grenzen, kom, de pope wacht!” „Nooit,” risp de ongelukkige in wan-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1