ursel i.Marcor littaa,Bi|t«a lua ui. «u. >aarm«t Spilt bij I JDA ihimo ECHT COOPS No. 5459 Maandag 30 Juli 1928 2000 EERSTE BLAD. Binnenland. •atlön Plaatselijk Nieuws irm?, num Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Het geheim der Visschershut. ïi del Het SmettenJhorzitten enStukbopen der Huid verlacht en geneeit men met PUROL NTEN •uk) 10 K.G. ehoonhoven. feuillFt^Tiï De uitvoer van koeien en varkens. 60e Jaargang gentes, Veer- ltleg»held. INGEZONDEN MEDEDEEL! NQ. Iivi nruieuea woraen. S. bij nje, L'ien, «prak Haiv den toon. tcrvercrf»f.« PO- :ettlngen rmbanden nger» oni iw- ngirlngan Hhildaaliall door H. KLAASSEN. OUDA krimm f «ff enmeppnr. FUT. Gij je minuten da vliegen de «pleten, en mieren sun eieren, onechade» vlekken. van Speelgoed, keuze in Staalwaran Nikkel wam k, aai. n Setdtroa Iraat a luda bij behoor- 4|%. eschikbaar op PK Ha EKSTER oven. me aan en zeg, dat je weer goed zult zijn E* *.TT«Ma wu «nw* v*, mw» AMIW1, 0.10 000 UTIVIJV nhM na bet meteje en aij knikte eren voor Lien en op het antwoord had te ewöne be- secten. De FUT geelt der belang- garandeert ?LlT.Koop iet sproeier. Don NM0. Tt.be Kit. >4 AjmxK m DragMm De loting voor de lichting 1920 voor deze gemeente zal plaat® hebben ten raadt ui ze alhier op Dinsdag 14 Augustus as., .v.m. te 10.30 uur. Men tóe de pu blicatie op het bord bij het raadhuis. Door B. en W. alhier ia aan den heer C. Neven alhier bouwvergunning verleend tot den bouw van een woonhuis on perceel sectie D no. 220 en aan het R-K. Kerkbestuur alhier tot stichting van een patronaategebouw (vereenigings- gebouw met conciërgewoning) op per ceel sectie D no. 229. Een vierjarig dochtertje van de wed. W. trok in een onbewaakt oogen- blik een emmer kokend water over de beide voetjes. Het kind is met ernstige brandwanden ter verpleging opgenomen. Medische hulp was spoedig ter plaatee. De burgemeester dezer gemeente zal vanaf 28 Juli voor ©enigen tijd bui ten de gemeente vertoeven Als looo-bur- gemeester fungeert wethouder Herfst. Begrafenis van den heer K. Hofftand. Bergambacht, 30 Juli. Onder vrij groo- te belangstelling had Zaterdagmorgen op de algemeen© begraafplaats de ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer K. Horffland, in leven lid van den raad en wethouder de zer tremeente. Nadat de kist in de groeve was ge plaatst, werd het eerst het woord ge voerd door den EdelAchtb heer J. J. A. Uilkens, burgemeester dezer gemeente, die den overledene schetste als'een kalm en bezadigd man, die niet buitengewoon veel sprak, doch wiens ja, ja was, en neen, neen, waardoor hij bij de ingeze tenen en niet minder bij den raad werd geacht en bemind.' Vriend Hoffland, ik geboren voornaamheid en bevalligheid van haar verschijning en vandaag had het meer haar belangstelling dan ooit te voren. Haar lichamelijke schoonheid trof haar evenzeer als de gemakkelijkheid- waarmee zij zich bewoog. Zij waa an ders dan de anderen. In haar weinig smaakvolle blauwe bleed, leek zij even zeer op een freule als mejuffrouw Bertha Mevrouw stelde zichzelf opnieuw Voor het raadsel van Lien’s afkomst en kwam tot het besluit, dat zij bepaald uit hooger of deftiger kringen gesproten moest zijn. Ja, wie weet wie zij was? De thee werd gebracht en het gesprek g’ng over alles en nog.-wat. Doch daar de jonkvrouw als naar ge woonte haar middagrust moest nemen, noQdigde freule Bertha Lien naar haar eigen kamer om haar portret ten-verza meling te bewonderen. Onder dezer was er een heel groot in olieverf, dat de beeltenis» van oen man in de kracht van zijn leven voorst aide. Te oordeelen naar het portret moest het een prachtige figuur zijn. Lien voelde zich aangetrokken tot het innemende, zachte gelaat, dat zooveel geestkracht en adeldom des harten uitdrukte en vroeff belangstellend wie het'wae. i Dat is oom Albert,, antwoordde j freule Bertha met een weemoedigen zucht Arme man. Hij is papa’s oudste broeder en de eigenlijke bezitter van het kasteel Grafhorst”. Je zult wel nooit van zijn droeve geschiedenis gehoord hebben, maar als je er belang in stelt, wil ik ze je wel vertellen. Heel <ra*g. ad Lien, Dit is in Moercapelle geen bezwaar, daar onze vrouwen en meisjes zich al tijd als echte Kenaus weten te weren. Ook gold dit nu al weer voor de vrou wen. want in het beign stonden alleen vrouwen en groote jonge meisjes te pom- nen. Flink zoo. Na verloop van een uur was men den brand meester. Afgebrand is de winkel met aangren zend pakhuis. Het woonhuis is blijven staan. Door het flinke optreden van de brandweer bleven de aangrenzende per- ceelen gespaard. Hoe de brand is ont staan, kan met geen zekerheid gezegd worden. Verzekering dekt de schade. Wagens op den openbaren weg. Waddlnxveen, 30 Juli. Vele ingezete nen alhier hebben de verkeerde gewoonte om wagens op den openharen weg te la ten staan, zoowel overdag als nachts. Ongeacht nog de hinder en stagnatie, die het verkeer ondervindt, is een dergelijke wijze van wagens plaatsen ook zeer ge vaarlijk, vooral des nachts. Het is natuurlijk duidelijk, dat een en ander niet geoorloofd is en de laatste da gen zijn dan ook verscheidenen ter zake dit feit verbalis eerd. Door de politie is tegen K. alhier procesverbaal opgemaakt tezake arbeid te laten verrichten door een aantal leer plichtige kinderen, terwijl wegens mis handeling van 8. H, de B. tegen W 8. een strafvervolging i^ingesteïd. ►or het meisje passeerden het De rekening der gemeente over het de auto elkaar. De kleine had dienstjaar 1927 is aan den raad overge- j &rg (j|0ri aut0> GQ tot Augustus a.s. ter secretarie voor een ieder ter inzag» en is tegen betaling der koeten verkrijg- dagmorgen. opgeeohrikt door het geroep van brand Thans was het in het zeer stille en rustige naoh telijke uur, dat de bewoners in hun heerlijke ötaap g&- stoord werden door het geroep van i brand. Om kwart over 3 klonk dit angstig ge- 1 roep, omdat er bij den kruidenier Van x^xvt brand was uitgebroken. In een I korten tijd gaf de brandspuit, water. Op dat oogenblik was er geen voldoend mannelijk personeel bij de hand om de spuit te bedienen. en zich daar met een aangeboren ge makkelijkheid bewoog. Op haar bellen werd opengedaan door een der meisjes, die Lien met snibbige stem vroeg wat ze wensohte en waarom ze piet aan de keukendeur kwam gelijk het betaamde voor het volk. Nog vóór Lien antwoorden kon, was freule Bertha, die op het bellen was af gekomen. nabij getreden en met toornig gelaat vroeg zij het dienstmeisje wat dat te beteekenen had. En toen deze be schaamd zweeg voegde zij er scherp aan toe: Denk er om Mina, dat ruw te zijn tegen mijn vriendin gelijk staat met ruw te zijn tegenover mij en ook dezelfde ge volgen zal hebben. Na deze woorden vatte zij beide han den van Lien en kuste haar in tegen woordigheid van het dienstmeisje, dat afdroop met beschaamde kaken en met jaloersrhheid in het hart tegen de vte- sahersdochter. Ik hoop dat de grofheid van het meisje je niet al te zeer gekrenkt heeft, sprak de freule op bezorgden toon, ter wijl zij haar arm door dien van Lien stak en haar mee naar boven troonde, naar de kamer van mevrouw Grafhorst. 0, ik let er niet een8 op, antwoord de Lien, doch aan de kleur harer wan gen was te zien, dat zij zich beleedigd trwooWe Zij werd met de grootste harte- j lijkheid ontvangen door mevrouw Graf- al*of zij pen der hunnen was en utfo’onood'lvd nlaate fn nemen op pen prachfigen fateull 'hk bij hot raam vanwaar zij,een schitterend uitricht had op de zee. En terwijl zij daar zoo za,t sloeg de jonkvrouw haar opmerkzaam gade. Al tijd weer werd rij getroffen door de aan- MWWWWMIIWN lUffiffll SCHOONHOVENSCHE COURANT. Advertentien Van 1 tot 6 regels f 1.80; elke regel meer ƒ0.20. Bij 8 maal plaatsing 8e maar 0.10 per regel. Advertentiën tusschen den tekst drievoudige prys. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief. wachten, 't Waren een paar penneatreken van freule Bertha en zij luidden aldus: „Lieve Lien, Papa en Adolf zijn jjit en mama en ik zijn van middag en van avond al leen thuis. Kom je bij ons. als je wilt. Mama.wil niet hebben dat ik uitga, om dat ik kou heb gevat. Je vriendin, Bertha Grafhorst.” Lien ging met den brief naar binnen en vroeg haar moeder of ze gaan mocht, als haar werk afgedaan was. Waarom zou je naar het kasteel gaan? vroeg Hanna bits. Het is niet goed voor je daar te komen, vooral nu niet. Het meisje voelde zich geprikkeld tot een ondeugende opmerking en zeide: Heb maar geen zorg, moeder; de jonker is er toch niet. Lees zelf maar. Hanna voelde den fijnen spot en zeide niets meer. Dat was voor Lien zooveel als toestemming en snel deed ze haar werk af en maakte zich klaar. Zij droeg meestal een eenvoudig blauw kleed, dat zij zelf maakte en dat niettemin haar slanke figuur bevallig deed uitkomen. De oude schipper zei altijd, dat de leelijkste kleeren haar nog mooi zouden staan. Zij zette daarbij een rond matrozenhoedje op van Hauw stroo met een wit lint en zoo gekleed had zij. voor een jonge dame kunnen doorgaan p Met ’n tuiltje madeliefjes, haar lieve lingsbloemen op de borst, ging zij weg naar het kasteel. Het was niet de eerste maal, zij was een geregelde bezoekster en de kasteelfamilie zag hahr gaarne. Het was een .vreemde eigenschap van het eenvoudige visechersmeteje, ‘dat zij zich volkomen thuis gevoelde in de weel- derife vertrekken van het adellijke hufr 11 i De uitdrukking op Hanna’s gelaat ver anderde bij deze woorden geheel en weid plotseling hard en strak als uit staal ge goten. Doch haar oogen verrieden, dat zij geschrokken was. Lien dreigde het huis te verlaten en dat moest voorkomen wor den. Want wat zou haar man, die tot in het uiterste met het meisje dweepte, en Willem zeggen, als zij thuis kwamen en hun lieveling was weg? Zulk een ont- knooping vreesde Hanna al te zeer en daarom moest het vermeden worden. - Kom eens 1, na op gebiedenden toon, tevergeefs gend om vriéndelijk te zijn. Het meisje scheen onwillig, maar ge hoorzaamde toch en kwam bij de vis- schersvrouw staan. Ik tóe wel, sprak deze, dat we het niet met elkaar eens worden, en dat er Reen hoop is voor Willem. Ik zal probee- ren het te vergeten en we zullen doen alsof er niets gebeurd is. Zie nu maar niet txjo zwart, Lien. Het waa ijiet mijn S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. COMMISSARIS VAN NOORD-BRABANT OVERLEDEN. In den ouderdom van bijna zeventig jaar is overleden de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, Mr. A. E. J. Baron van Voorst tot Voorst. Onder rijn bestuur is de provincie be langrijk vooruitgegaan op verschillend gebied. De ontwaterings- en afwaterings werken werden krachtig ter hand geno men, de nieuwe Maasmond, het Wilhel- minakanaal en het kanaal ’snBosch Drongelen kwamen tot stand. Ter beteu geling van de Maas wordt thans de lin ker Maasdijk verbreed en verhoogd. Het. wegennet werd belangrijk uitge breid en verbeterd; van verscheidene tramwegen werd de aanleg door den j commissaris bevorderd, ambachte-, vak- en handelsonderwijs, landbouw en vee teelt hebben veel aan hem te danken. Be langrijke ontginningen zijn vooral door zijn steun tot stand gekomen. Provinciale Staten van Zuld-Holland. Door het centraal stembureau voorde verkiezing van leden der Prov. Staten van Zuid-Holland is in de plaats van den overleden Mr. S. Ju L. van Aalten, tot lid dier Staten benoemd verklaard de heer Mr. G. J. G. Schilthuis te Rotter dam. Mevr. Van Itallle Tweede Kamerlid. - Bij besluit van den waarn, voorzitter van het Centraal Stembureau is benoemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Stiaten-Generaal in de (plaats van wijlen Mr. S J. L. van Aalten, mevrouw H. W. B. van Itallie, geboren Van Emb den, te Leiden. Luitenant Koppen bevorderd tot kapi tein. De vermaarde Indië-vlieger lui tenant G. A. Koppen, van dd* Luohtvaart- afdeeling, is met ingang van 1 Augustus a.e. benoemd tot kapitein, i DE OPENING DER OLYMPIADE. „In naam der Koningin.” In het nieuwe stadion te Amsterdam rijn Zaterdagmiddag veertig duizend toeschouwer^ getuigen geweest van een schouwspel, zooals nooit, zelfs in Amsterdam niet, vertoond is. De beroemdste sportlieden uit de geheele wereld, de kampioenen op bijna elk ge bied van sport, waren daar, bijeen, uit rijf werelddeelen en van verscheidene rassen, in hun kleurige kleeding, met hun vlaggen, tot het afleggen van den Olytmpischen eed ter inleiding der spelen Prins Hendrik kwam in een met vier paarden bespannen caleche gereden om in naam der Koningin de Olympiade te openen. Oud-minister Dr. Visser hield een geestdriftige openingsrede. Tal van hooge autoriteiten waren aanwezig o.a. de kroonprins van Noorwegen en ver schillende Nederlandsche ministers. In de stad zelf was het ontzaglijk druk, tienduizenden vreemdelingen waren voor deze gelegenheid Amsterdam bmnenge- komen en ’s avonds heeft men kunnen genieten van een schitterende yerfljh- zul u zeer missen en ook in den raad znl dat gemis worden gevoeld, wij haddan u nog zoo gaarne eenigsn tijd in ons midden gehad en menigmaal zal in. da raadszittingen aan u worden gedacht. Met een rust zacht, vriend Hoffland, besloot de burgemeester zijn rede. Vervolgens werd het woord gevoerd door Ds. Dekking, predikant in de Ned. Herv. Kerk alhier, die de aanwezigen wees op deze geopende grvoeve, waar wij allen, zoowel als hij, die daar pas was in neergelaten, zouden verschijnen, dat de Koning der verschrikkingen echter te niet gedaan zou worden, als wjj geloof den in Hem, die gezegd heeft: ,Jk leef en gij zult teven”. Daarna richtte hij tóch tot de kinde ren der beproefde weduwe en maande hun aan, hun oude moeder steun, te ver- leenen, om het leed te helpen verzach ten. Door een schoonzoon van den overle dene werd den burgemeester dank ge bracht voor de woorden van waardee- ring aan den overledene gericht. Hiermede was deze treurige plechtig1- heid weder afgeloopen. Esn Opsnlu^ht-ultvosrlng. Zaterdagavond werd op het terrein van den heer A. C. de Langen alhier door de Tumvereeniging T H. 0. R. alhier een openlucht-uitvoering gegeven. De ver#Nlfcende toeren, zoowel door de kleine ate door de grootere turners, wer den zeer aardig uitgevoerd, terwijl aaa de rekstok verbazende toeren werden go- daan. Ook de damesturnsters hebben tóch deze avond kranig geweerd en ga ven zeer mooie toeren te zien, vooral de rhythmische dansen waren prachtig. Den geheelen avond werd door de Muztek- vereeniging Excelsior het spel opgeluis terd door muziek. Een groote massa volk was op het veld te samen gekomen om van deze turn- uatvoering te genieten. De melkrijder A C. de (L. alhier, dte tóch per rijwiel bevond in Beneden- berg, geraakte zijn stuur kwijt en ging met zijn stalen roe te water. Door eenige personen, die in de omgeving waren, werd hij weder op het droge gebracht, waarna ook zijn rijwiel werd opgevischt. De heer H. Zanen alhier, heeft bedankt als directeur van de gemengde zangvereeniging „Zanglust” te Ameide. Esn welgeslaagd schoolreisje. Begunstigd door prachtig weder, hebben Vrijdag j.l. de leerlingen der hoogste klasse van de Bijzondere School alhier, hun schoolreisje gemaakt. Voor dat jaar was vastgesteld om de zee en duinen te bekijken, waarvoor waa uit gekozen )de Waaaenaarsche Slag. Om acht uuar-des morgens stonden de auto bussen al goreed om de reeds van vreugde tintelende kinderen naar de bestemde plaats te brengen. De geheele excursie G lessend am, 30 JuM. De heer J. P. Ltiteijn alhier is te Rotterdam geslaagd voor de hoofdakte als onderwijzer voor de Ohr. School, terwijl A. de Mik het di ploma voor het eind-examen der M. U. L. 0. heeft behaald. Eveneens ie geslaagd voor de hoofdakte als onderwijzer, de heer A. vam Bekkum alhier. De heer L. de Boon alhier slaagde te Dordrecht voor het voorloopig machi- nistenexamen (diploma voor de binnen- vaart). De heer De Zwart alhier had het ongeluk, dat er een rad van den wagen U«p. Daar hal paard «n goad HuSg m„rcap.,„, ou dier ia. Mep <«8^ pri ft* 1 wonera het dm vorigOT. de voerman bekwam geen letsel. - De knecht van den vrachtrijder N. I alhier zou een ledige wagen van den stoep bij M. laten rijden. Hij had het ■naard aan den dijk uitgespannen en de ketting om het wiel gelegd om te rem men. Waarschijnlijk heeft de ketting niet goed gezeten, want de wagen kreeg aoo’n vaart, dat de jongen hem niet voor kon Kijven, tegen den grond sloeg en de wie len over zijn lichaam kreeg. Geneeekun- ddige hulp moest worden ingeroepen, welk verleend werd door Dr. Van den ting van de prachtige Reguliersgracht, terwijl de hooge Westertoren baadde in een zee van licht, waarvoor niet minder dan 25006 gloeilajnpejs aangebrachit waren. Het nlet-aangeven van mond- en klauw zeer. De kantonrechter te Delft heeft den veehandelaar G. S. te Honselerdijk, wegens het niet aangeven van een geval van mond- en klauwzeer onder zijn koeien, tot f 100 boete subs. 20 dagen hechtenis veroordeeld. SCHERPERE CONTROLE-MAATREGE- LEN. Ten einde den uitvoer van onbesmet vee zooveel mogelijk te waarborgen, zul ten met ingang van 1 September a.a. door de inspecteurs van den Vesartse- nijkundigen Dienst slechts uitvoercerti- fiycaten worden afgegeven voor herkau wende dieren en varkens op hoeven en erven, welke vrij zijn van mond- en klauwzeer, en welke aldaar na een af zondering van vier maal 24 uren onder toezicht van den veeartsenijkundigen dienst met mond- en klauwzeerserum rijn behandeld. Ten bewijze daarvan moeten zij voor zien zijn van een door genoemden dienst aan te brengen oogmerk, alsmede verge zeld zijn van een door een bevoegd vee arts afgegeven verklaring, dat aan het bovenstaande is voldaan. Een en ander op kosten van belanghebbenden. Belanghebbenden dienen tóch 6 dagen voor het tijdstap, waarop zij herkauwen de dieren en varkens wenschen uit te voe ren, te wenden tot den betrokken in spec- teur van den Veeartsenijkundigen Dienst met vermelding van aantal en soort der eventueel te exporteeren dieren. De aankoop van de betreffende her kauwende dieren en varkens voor dirfec- ten uitvoer op de markten is dus uitge sloten. van „Grafhorst” huis en town hij uw» hartelijk verwelkomd werd uoor het meisje, leunde hij zijn grooten kop tegen haAr aan en Hikt^hij haar tóelvol in dj oogen als had hij menschelijk verstand en begreep hij haar verdrot. En Lipn 1r armen om den E-“v trouwe beest en begon zocht t HOOFDSTUK Vlfr vy „ww. .wu. Ll,n op „Grofhorst”. Mmt nu and ar ovar. Kom Uen, kijk Do hond kwam niot alloon. Hij wm moowloopon met een knecht ran het Er kwam een awak riimlaohje op het kaateel, die een briefje kwam brengen km* TiL.a i.J Verschijnt Maandag, Woensdagen Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per post 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. ABONNÉ’B van dit bladtin het besit van ons Bericht van Inschrijving, sijn volgens de daann vastgestelde bepalingen tegen ongevallen venekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUW! HAVBANK te Schiedam, van: 2000 looo g-x.11 300 200 100 60 Burg, welke inwendige kneuzingen con stateerde. Voorloopig zal hij nu ruwt moeten houden. Peursum, 30 Juli. Bij het nemen van een bocht reed in deze gemeente een luxe auto, waarvan de bestuurder onbe kend wae, in een sloot langs den weg. Met vereende krachten werd een en an der op het droge gebracht. De auto waa tamelijk beschadigd, doch de inzittenden kwamen met den schrik vrij. De jongeheer R. Schakel alhier be haalde te Rotterdam het diploma der M. U. L. O., terwijl hij thans is toegeïaten tot de tweede klasse der Ghr. Kweek school te Gorinohem. De milicien E. Rietveld te dezer da^ gen te Breda voor den militairen dienst ongeschikt verklaard. 5-Jarlg meisje door een auto gewond. Zevenhuizen, 30 Juli. Een auto-onge- luk, dat betrekkelijk nog goed te afgeloo pen, had Donderdagavond aan den Groe neweg plaats. De vrouw van D. Schmidt was bij haar ouders met het 5-jarig dochtertje op vdeitie Even voor het ver trek stond de kleine op den weg aan de Kanaalzijde te kijken, of de autobus, waarmede zij zouden vertrekken, er aankwam. Op feat oogenblik kwam een rijtuig van slager Beek van de richting Rotterdam en van de andere zijde kwam de luxe auto van den heer Boodee bestuurd door zijn knecht Neleman. Vlak voor het meisje passeerden het rijtuig en de a.uw aikaar. xw neme had client, waarschijnlijk geen erg in den auto, legd want toen het rijtuig haar gepasseerd I t~” was, stak het kind direct over en liep I c*. L tegen den auto op. waardoor zij over den baar, grond geslingerd werd. In bewustelozen I toestand werd de kleine in den auto ge legd en bij den waarnemencten dokter ge bracht. Bii den dokter gekomen, was de kleine weer iets bij. Het gezichtje van de kleine zag er deerlijk verminkt uit, ook aan de boenen had zij schram- en schaaf wonden. De toestand te op het oogenblik rede lijk. Den chauffeur trof in dezen geen schuld. Zaterdagavond kwam het Mannen koor van de Bierbrouwerij De Oranje boom te Rotterdam onder leiding van Otto de Vaal alhier een repetitie houden. Deze repetitie ging gezamenlijk met het Fanfarekorps „De Kleine Trompetter” en het Zevenhuizend Mannenkoor. Het plan is om gezamenlijk één nummer in te studeeren en dan over drie weken een openlucht concert geven op de speel plaats van de Openbare School alhier. VROUWEN EN MEISJES AAN HET POMPEN. Bij sen nachlelljken brand, Moercapelle, 80 Juli. Werden de be- met het hoofd, ten toeken van verzoe ning. Daarna kusten beiden elkander. Doch deze kus kon de klove niet over bruggen, die versmade liefde en ge krenkte trots tusschen deze twee vrouwen geslagen had. Met Lien’s weigering was Hanna’s schoonste levensideaal heenge gaan. Het zou haar grootste vreugd efl trots geweest zijn, deze twee geliefde kin deren eenmaal saam vereenigd te tóen. Zoo zeer was dit haar hartstocht gewor den dat ze dan met blijdschap uit hot leven zou hebben kunnen scheiden. Doch nu dit niet geschieden ging, waa het een even groote teleurstelling, die haar hart verkilde tegenover het meisje. En in plaats van lang gekoesterde moe derliefde sloop er de haat naar binnen. Lien ging met-langzame schreden ach ter het huis, waar de zonnegloed den id blakende. Doch rij ^g het niet. Zu vtuw, ach relf af, of h“Y moeder nog wel kon liefhebben, nooale 'voorheen en ofschoon zij ,*>»gde ja te zeggen, zeide haar hart „neen’. Juist kwam Castor, de aterke bewaker uolivxoi” om den hoek van het toen hij niet, als naar meisje, leunde hij zijn grooten kop tegen - -- in na 1*111 «11 -- oogen als had hij menschelijk verstand nek van het t te weenen. bedoeling je te kwellen, dat geloof je sloeg haar toch wel. Ik meende het goed met je. Als ik niet veel van je hield, danwzou ik je niei mijn zoon, Willem, het beste wat ik heb op de wereld, tot man willen geven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1