Hofstede HOFSTEDE BOELHUIS INDOEDEL, Gemeenteraads- Vergaderingen. Gemengd Nieuws. De ontzettende ramp op Paloeweh. Pluimveeteelt Voor de Huisvrouw Van alles wat. Weet U Advertentiën. LOPIK, Notaris H. C. Kooi Loop der Bevolking. Burgerlijke Stand. Notaris Jhr. Bowier, drietal stukjes Orond, - F. A. Minkema DUMiek worden uerkeolü: De kapitale „Rijnleven" uiBi- en Hooilanden, BanuoutsuiaardBren uiaardsr boort brengen au Rotterdam waar ®.m. een bezoek gebracht werd aan de Nenyt to waar ook eenige aangename oogenr blikken werden doorgebracht. Eindelijk waa de tijd van vertrek ook weer aangebroken om de terugrei» te aanvaarden en zoo keerden de knapen wel voldaan, dea avonds omstreeks half ell terug Een woord van dank aan den leider K. Ei kelen hoon, voor al de moeite en zotrgen voor dit reisje is zeker niet mis plaatst. Van den veehouder H. Kooijman is een melkkoe gestorven, het dier bleek ongeschikt voor de consumptie en Is na van de huid ontdaan te zijn onder politietoezicht begraven. Onder sloopershanden gevallen. 'l'hans zijn de beide watermolen,* van den polcta Ottoland geheel afgebro ken en u* van deze molens, die boo een groot aantal jaren, den polder ont lastten van het overtollige water, niets dan £en puinhoop overgebleven. Een mooi stuk van natuurschoon, dat de njjolens zoo mooi geleden midden in den polder langs het vaarwater te aanschou wen gaf, is thans onder sloopershan den gevallen. Zaterdagavond gaf de muziekvereen. Otto's fanfare alhier een welgeslaagd concert op 'de grens der gemeente aan den Vuilen dam. Een groote schare van belangstellenden was opgekomen om dit tweede concert bij te wonen en gezien de luide teekenen van goedkeuring na het geveu der verschillende nummers .werd er van de muziek genoten. De bekende vlaggetjes werden door enkele ionge dames weer ten verkoop aangeboden, d e zooals wij Vernemen nog al tevreden waren over de afname. Ruim half tien was het concert afge- loopen en gingen velen weer una weep Allee liep weer zoo als gewoonlijk in de bede orde af, en kan de vere.niging met haar vol ijver bezielde directeur met i genoegen hierop terug zien. De lijst van stemgerechtigde Inge- i landen van den polder Ottoland, ligt gedurende veertien dagen ter inzage bij den secretaris den heer H. van Gils al- In de pastorie van de Geref. Kerk alhier, die na hal vertrek van De. van der Vlies, onbewoond Weef, doch nn wel dra door de komst van een eigan herder in de gemeente ml worden bewoond, ie men druk beng. vooral hel inwendige, daarvan netjes in orde te maken, «n eoo geriefelijk ale mogelijk ia. in te nohten DREIGENDE STAKING TE GOUDA. Gouda, 17 Aug. Het riet er naar uit, dat 't conflict bij de Goudaohe aardewerk- Industrie, tegen Maandag is een alge- meene staking dreigt te doen ontstaan, daar de werkgevers niet van plan schy- nen, aan de door het personeel gestolde eischeu te voldoen, terwijl de werkne- nwrTvan hun kant in hun houding voir ***0» ooraak van het oonfllct ls gele- gen in het navolgende: In Jiet sinds eenige jaren loopende collectief contract kwam een bepaling voor, dat een zeker percentage van de geschikte arbeiders een gemiddeld loon moes*, verdienen van f 28 50 of f 24.50 varieereud naar den aard der werkzaam heden, die men in de fabrieken verricht Daarover heerschte voortdurend strijd tusscheu patroons en arbeiders. Toen nu in den loop van het laatste INGEZONDEN MEDEPEEL1NG. GOUWE 80 Moois collsctls Strsfluls, Vlotr- -.11.n, Linol.ums, Inlalds, 200 cM brs.d prllisn vsn.lt 130 par Ell - STALEN FRANCO. contract] aar zich wear dezelfde moei lijkheden voordeden, n.l. dat een te groot aantal arbeid r» beneden de bovenge noemde gemiddelden bleef, meende» de arbeiders:, dat dit jaar dit verlangen niet weer losgelaten mocht worden en ze hielden voet hij «tuk. De werkgeversorganisatie heeft het verzoek om de gemiddelde loonen tot minimumLoonen te maken pok nu afge wezen. De kans dat dus vóór 20 Augustus nog een bevredigende oplossing z^l wor den verkregen is zeer gering. Bij een staking zullen "350 arbei dears zijn betrokken. Eergisteravond had op den Kleiweg hoek Kleiwegstraat een aanrijding plaats tusschen een autobus GoudaUeseLstein en den wielrijder A, A., wanende alhier, aan de Turfmarkt, met het gevolg, dat het voorwiel van zijn rijwiel geheel ver nield werd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Arme oude zwerver. In een laan aan de Willens alhier is een oude man aangetroffen, die daar reeds eenige dagen zijn verblijf had ge zocht onder een ouden wilgenboom in 't struikgewas. Hij had geen eten en drin ken meer en was door bewoners aldaar opgemerkt, die hem reeds van het aller- noodigste hadden voorzien. Aan de politie verklaarde deze oude, dat hij woonde te Leiden, en wegens on- eenigheid de woning van zijn zuster had verlaten. Hij is na nachtverblijf bij de politie te hebben genoten en goed te zijn gevoed, weer op reis gegaan naar Leiden en zal daar door de politie weer naar zijn woning worden overgebracht. Gorinchem, 17 Aug. De landelijke Rij- vereeniging .Hippos" alhier is voorne mens op 31 Augustus as. een Hippisch Feest te organiseeren te Leerdam op het terrein van de Sparivereeniging „Voor- ^HeT bestuur bestaat uit de eere-leden Ad. Klebe te Rotterdam en kapitein J. van Maaren te Utrecht; en voorts de hee- ren G. de Gier te Dalem, voorzitter; F. den Hartog te Hoog-Blokland. secreta ris-penningmeester; G. van IJzeren te Arkei, 2e voorzitter; Jao. van Beest Jr., te Spijk, oommissaTis; B. Kooij Johz. te Kediohem, commissaris. De voorbereiding en uitvoering van al les wat met het conooure-hippique in verband staat, is ogedragen aan het be stuur van „Hippos". GOUDA Uit elkaar gejaagd dreven ze hulpeloos op de felbewogen golvenzoe, voortgejaagd door den meedoogenloozsn storm. De niet al te sterke wanden der vas- scherebooten kraakten en steunden, als gingen zij bezwijken ondej het geweld van den orkaan en de mannen beefden, wor stelden uit alle maoht met de ontketende elementen en wie bidden kon, bed. De baren wiesen aan tot golven, de golven tot bergen van water, die zioh met bruisend rumoer over de sche pen uitstortten, dreigend hen te verplet teren, als waren zij verbolgen dat men zioh met hen dorst te meten in hun eigen koninkrijk. De golven zelf waren ijzig zwart, ais kwamen zij uit de diepste afgronden der duisternis, doch op haar ruggen verhie ven zioh dikke koppen van helder wit schuim en zoo leek de zee een eindeloos, golvend waterveld, dat bereden word door ganeohe regimenten van gitzwarte paarden met witte ruiters. Hot was een grootach, ontzagwekkend schouwspel, even prachtig als ontzettend, en dat zelfs de stoere visechem mot schrik en vwfcüstermg vervulde In ata- delooee rijen kvraan dera verechrtlckedijke golvenstoet en stormde tegen de sohepen, die pijlsnel voortgejaagd werden, hief rij OP en smakte neer, droeg He op njn rug voort of tuimelde over hen heen om met daverend geweld verder te snellen en andere slachtoffer® te roeken. De roe was één kokende, brandende vloed Sassend en spattend stonden groote wen ven water op met delen duar- Hweoheu, ^anr het eohulmde en kookte, get werd van minuut tot minuut erger. 0UD-ALBLAS. Voorzitter da edelachtb. heer WBoud et van Dam, burgemeester. 'Afwezig de heer G. Jongeneel, benevens de secretaris, da heer Lucardde. Na opening der vergadering en het lezen der notulen, die na een kleine wih ri ging worden goedgekeurd, volgt vast stelling gomeeöterekening, dienst 1927 De heer Heikoop rapporteert dat alle® in orde was bevonden, dooh hij had bij een rekening de nadere speoifioeerung willen zien. De heer J. Jongen eel zegt, dat alee in orde was, doch er waren posten, das hem te hoog voorkwamen, maar hij zou hierover bij de begroeting willen spreken. J Weth. Nugteren meeht, als er posten van de rekening nu worden aangevooh- i ten, die ook nu bahooren besproken te worden. De heer Heikoop vestigt nu de aan dacht op een rekening van een timmer man, n.l. van het hek bij da begraafplaats wat f 68 heeft gekoet. Weth. Nugteren zegt. dat de bosten zouden zijn f 20, doch bij onderzoek bleek dat alle palen gekniekt waren en het hek dus rustte op een heining, die er achter stond. Er moeeten dus nieuwe polen worden gezet. De heer Heikoop zegt, dat het er niet over gaat, dat het niet had moeten ge beuren, maar de rekening kon zoo nac* door den beugel. Weth. Nugteren zegt: De oude heining ie ook weggehakt moeten worden, daar is dus alles aan gedaan, opruimen en weer neerzetten. Hierna wordt de rekening voor den dag gehaald en gecontroleerd. I Na controle is ook deze geheel ao- I coord en in orde. Voorts brengt de voorzitter iu d® arde een schrijven van Ged. Staten over dan gehouden Landbouwcursus Do gemeente verkrijgt wel subsidie, maar dan moet er eerst een verordening zijn, ook al met het oog op de heffing van het schoolgeld. Medegedeeld is, dat de gemeente de subsidie toch krijgt, maar hei advies luidt, dat de wad Au ook eerst een verordening maakt. De voorzitter léést nu voor de ontwor pen verordening door B. en W. Het schoolgeld wordt per leerjaar en per leerling bepaald op f 2,50 voor het eerölfc kind, voor het tweede kind f 1,25 pm* kind] voor het derde f 0,84 en voor het 4e kdnd 1/4 van f 2,50. Minvermogende kunnen geheel of ge deeltelijk na goedkeuring van den minis ter worden vrijgesteld. Daarna wordt voorgelezen de verorde ning op de invordering. Ten eerste moet I er zijn een lijst van deelnemers; waarna het kohier wordt opgemaakt door B. en W., terwijl de betaling ineens plaats heeft bij den te houden len cursus. Deze beide verordeningen worden zon der hoofdelijke stemming goedgekeurd. Voort» heeft plaats een wijziging be groeting 1928. v Bij de rondvraag vestigt de heer Hei koop de aandacht er op, of het land- bouwverlof voor de schoolkinderen niet meer verplaatst kon worden, tot onge veer de tijd van erwtenplukken. Immers met 10 Juli is het hooibouwverlof om en dan begint de erwtenpluk. Kan men heit nu niet zoo doen, dat ze ook daarvan profiteeren, zander dat de ouders in moeite komen. De heer Vlot merkt op, indien men dit verschuift, kom je met het hooibouw verlof niet uit. De heer Heikoop raadt aan het een week te verschuiven, dan heeft elk wat. De voorzitter stelt voor, dat B. en W. nullen trachten een maatregel te fiiir den om hierin tegemoet te komen. Weth. Nugteren vraagt of er een leef tijd is gazet voor het erwtenplukken. De heer Heikoop kan dit niet zeggen, maar de leeftijd liep over die kinderen van het 5e en 6e leerjaar. De heer Jongeneel vestigt de aandacht er op, dat het erwtenplukken vak van 10 tot 25 Juli en apr. zou in overwe ging geven, kinderen die daarvoor in aanmerking komen, geen hooibouwver lof te geven. Weth. Nugteren vraagt zioh af, wat voorop staat, het hooibouwverlof of dé erwtenpluk en de hooibouw komt meer voor in Juni als in Juli, Weth. Boers: Nu behoeft men toah de wet niet op het strengst uit te voeren. De heer Heikoop zegt, dat de brief hierover van den Inspecteur nogal streng was, want die heeft alleen hst onderwijs op het oog. Spa-, geeft den raad om drie weken achter elkander te geven en in den herfst maar een week. Weth. Nugteren zou de geheele zaak eerst op klad wallen stellen voor «n besluit werd genomen efl de voorzitter sluit zioh hierbij aan om eerst een con cept te maken en te trachten de' zaak te' bevredigen. De heer De Haan raadt aan om na: het hooibouwverlof de vacantie te doen De golven botsten met toomiooze kracht tegen elkander en veroorzaakten een ge luid ais de losbranding van vele kanonnen. Wie dacht er nog aan visschen? Men streed slechts om het leven te behouden en het was een geweldige worsteling, de strijd tegen den vijand, waartegen de mensch het bijna altijd af moet faggen Water en wind hadden zioh vereenigd am een grondeloos graf te delven voor de koene, sterke visschers van St randwijk. Het was een ongellijke strijd, waarin zij slecht» steunden op eigen kracht en de ontferming van God. Naast en onder hen woedden de mach tige baren en het leken den visoohecr» som» zwoegende doodgravers, aiehrna met spookachtig gehuil een grof bereid den. Boven hen stormden massa s wol kengevaarten voort aan den zwarten hamel, -ratelden op riith nit, die nn en dan door den wind aan flarden uiteen geslagen werden en een vloed van water naar beueden zouden. Hf*®vos oen schouwspel van blinde verwoesting an citanisohe krachtsontplooiing. Hier heersohten de elementen onbe perkt als gebieders en deden mot de mon golian en hun werk wat zij wilden. En terwijl lien haar voeten zette In de straten van Amsterdam en Hanna thuis in doodelijken angst de handen wrong, bevonden schipper Bram Luca en zijn zoon Willem met de twee knechts zioh in dit noodweer op zee. Zij hadden bijtijd» 4e luikgaten gesloten en de zeulen geborgeA en slechts de fokkemast stond op. De „Wendelina" was nog slecht® drie jaar oud en het ftexkzte en beet ge®- Hierna zegt de voorzitter, dat de tor apeoteur er weer op terug ie gekomen om op te trekken •en muur In de school an ais de Rood dit niet wil, dan komt de inspecteur in beroep. De heer Vlot informeert of hem <ut zit in de hoorbaarheid. De voorzitter beaamt dit. Wethouder Nugteren zegt, dat het geen zaak ia van het schoolbestuur, maar het moet gebeuren op aandrong van dan Inspecteur van het Lager Onderwijs, nu blijven er toch altijd nog twee lokalen over. Weth. Boers acht dit noodig, door dit het eenigete lokaal in de gemeente i® om te vergaderen Wethouder Nugteren zegt, dat hat to de vacantie zal moeten gebeuren. De heer Vlot zou het in handen van B. en W. wallen laten. De heer Heikoop meent, dot den vori- gen keer de begrooting waa f 80 en zou den, B. en W. een vrij mandaat van ban delen willen geven, indien het niet de f 100 te boven gaat. De heer De Haan zegt, dat men de metselaars een briefje zou kunnen laten inleveren. Wethouder Nugteren zegt, dat het ge- manlijk <B* gegund Nnadt, fce* jaar de sohool heeft. De heer De Haan herinnert aan een reclamant van schoolgeld, die er tot op he den niets over gehoord heeft, waarop d® vooradtter antwoordt, dat de Raad, noch B. en W. er iet® aan kunnen doen, d«ar dit gaat over belasting, die iemand be taalt, waarna het schoolgeld geregeld wordt. De persoon, die nu bedoeld wordt, is verlaagd in de belasting, dat weet epr. ook, maar eerst moeten we daar be richt over hebben. - De heer De Haan kan hiermede niet acooord gaan, daar hij ook wel eens ver laagd ls, doch niet voor het school geld. De voorzitter meent, dat dit niet van zoodanigen aard zal geweest zijn, dat het invloed had op het schoolgeld. De heer De Haan dacht, dot ook B. en W. het al wisten. De voorzitter: Neen, daar gaat altijd eend gen tijd over heen, de menschen wer ken lajngyjuLm, De heer J. Jongeneel Informeert naar de drinkwatervoorziening, en zou wei gaarne willen weten, waarop het afge stuit is. De voorzitter zegt, dot het te duur uit kwam en te weinig medewerking hier voor was, daar zijn in deze gemeente teveel leege einden, waar ook voor moet worden betaald. De heer J. Jongeneel zegt, dat het ge combineerd en don met Alblosserdam aansluiten, toch wel minder zal koeten. De voorzitter: Dit is beproefd, maar ls afgestuit op de te hooge koeten. Wethouder Nugteren zegt, dot man het water dan zou geleverd hebben van den toren van Nieuw-Lekkerland en de bedoeling waa het geheele complex te ne men. met de medewerking van den toren van Alblasaerdem. De heer Vlot wijst er op, dat ons waiter» verbruik veel duurder was dan van Al- blasBerdam. De voorzitter zegt, dat het weinig soheelde. af Alblaeaerdam had het water voor niet». De heer Heikoop meent, dat voor Oud- Alblaa alleen het nog duurder zou wor den, dan wanneer men het geheele com plex er in betrok en men zou het, zoo alleen staande, ook verknoeien voor de toekomst. De heer Be Haan vestigt de aandacht ar op, dat om hier waterleiding te hebben, het noodig i®, dat het Rijk subsidie geeft. Wethouder Nugteren: Wanneer Minis ter Kan eens een reisje hierheen maakt, en het water drinkt, dan zou het wel eens kunnen gebeuren. Nieta meer aan de orde zijnde, volgt sluiting dezer vergadering. 1200 dood en 400 o®wond«n. Een Tulcemiaohe uitbarsting, gepaard met warme vloedgolven heeft op Paloe weh in onze Oost ,zooaLs wij reeds in het kort meldden een ontzettende ramp veroorzaakt, waarbij f200 menschen zijn omgekomen en 400 gewond. De resident van Timor, die op onder zoek en ter hulpverleening naar Paloe weh ie gegeen, heeft van de ramp de volgende bijzonderheden medegedeeld: Gedurende vijf dagen, die aan de uit barsting voortgingen werden drie hevi ge aardschokken waargenomen, ook op Flores. Op Timor werden eruptiefagen gehoord, die leken op zware, verre scho ten van geschut. De oontroelur van Mao®- nvere, waar niets direct kon worden waar genomen kreeg op 6 Augustus bericht van de uitbarsting van een mlandsch hoofd op Flares en seinde dadelijk naar den resident ,die onmiddellijk afreisde met medicijnen verbandmiddelen, ver plegers en voedingsmiddelen. 'Hij pikte te Larantoeka den dokter en te Maoe- m«re den controleur en een tweeden dokter op en kwam op 8 Augustus op Paloeweh aan. Geconstateerd werd. dat de zuidweste lijke helft van Paloeweh absoluut verwoest is. Zes dorpen en de vegetatie zijn ver brand, de dalen gevuld met puingruis. Kort na de uitbarsting liepen achter eenvolgens drie zeer warme vloedgolven op het eiland. Vele personen, die van h«t eiland, vooral ven hot nl®t geteitter- de gedeelte to het water weren geloopzo, om het vuur te ontkomen', zijn to de vloedgolven omgekomen. Hun aantal wordt op 200 grachat. Het aantal per sonen, det onder het puin bedolven, ver- brand of door neerkomende steen en ge dood werd op 1000 en het aantal ge wonden op 400. De bevolking ie kalm, maar versuft en niet in staat Juiste inlichtingen te geven omtrent de plaatsen waar de ge wonden kunnen liggen. De dokters moe ten met behulp van den «Jhtroleur en van pater Flint de gcwOnden in do dor pen zoeken. Ruim 200 werden verbom- den, -rij hadden veelal ontvellingen. De vrouwen op het eiland zijn paraat en tot helpen bereid. Zij droegen kleine vrach ten voedingstmiddeljen naar do j>laatsen, wttar 'die noodig waren. De mannen moes ten tot den arbeid gedwongen worden om te helpen bij het begraven der lijken. De voorziening van drinkwater is zeer moeilijk, aangezien op het eiland bron noch rivier is, terwijl de putten zijn dichtgegooid door de bevoildpg, omdat naar de opvattingen van deze primitieve mensrhen het graven van een put oorzaak kan worden van een uitbarsting. De we- tervoorziening voor de 5000 mensichen, die nog in leven zijn, ls thans geregeld. IN VUUR EN VLAM. Twee auto's In brand. Op het Damrak voor het gebouw van de Bijenkorf te Amsterdam kwamen twee luxe verhuurauto's met elkaar In bot sing. Een der auto's werd geraakt tegen de benzinetank tengevolge waarvan deze wagen in brand vloog. Ook de auto, die 4e aanrijding had veroorzaakt werd door het vuur aangetast. De brandweer, die onmiddellijk gewaarschuwd was, bluschte deze straatbrand, waarvoor begrijpelij ker wijze van de zijde van het publiek groote belangstelling bestond, met twee stralen op de motor*pult. De eene auto brandde geheel ufct, de andere auto kreeg belangrijke brandSjchade. Door den wogen van haar vader over reden. Te De Punt (Gron.) is het &- jarig dochtertje van den melkrijder J. K, van (ten wagen van haar vader, waar op rij reed .gevallen, waardoor de wie len over haar heen gingen. Zij ia kort daarop pver Leden. DOODELIJK ONGELUK VAN EEN MOTORRIJDER. Te snelle vaart In een bocht Eergisteravond had te Zeijen in Gron. een ernstig motorongeluk plaats. Iemand in opleiding bij den landbouwer Hof kamp, zekere J. F. Olsder, wilde 's avonds na het werk met den zoon van dezen ieder op een motor een ritje maken. Door te snelle vaart sloeg Olsder in een korte bocht over den kop «m kwam in de bermslpot terecht Zijn motor bleef op den weg liggen. In bewuSteloozm toe stand en ernstig gewond werd de jon geman opgenomen. De .ijlings ontboden geneesheer jDr. v. d. Berg uit Vries, kon (Hechts den dood constatearen. De on gelukkige was 28 jaar. Terwijl de bewoners afwezig waren. Te Zuidlaren (Dr.) is eer gistermiddag de woning van A. Baving, tijden» de af wezigheid der bewoners geheel afgebrand Alles was verzekerd. 5-]aria knzzpjs verdronken. Hal 5- jarig zoontje van de familie B. te Oost woud geraakte bij het spelen le water en verdronk. Pogingen met kunstmatige ademhaling en het gebruik van een juur- dtofapparaat mochten niet baten. ONVOORZICHTIGHEID VAN VOETGANGERS. 57-jarige vrouw doodgereden. De 27-jarige chauffeur W. K., reed met een matigen gang op dea Heeren- weg te Mijdrecht in de richting Witoia, toen plotseling van het erf vaa een der langs den weg staande huizen een, vrouw den weg op kwam zonder op of om te zien of te letten op signalen vaa den naderenden auto. De chauffeur remde uit alle macht ,doch kon niet verhinderen, dat de vrouw werd aangereden en »ro- I ktige verwondingen aan hoofd en lede maten kreeg. Na voorloopig verbonden te zijn, werd zij per auto naar de Rijk* klinieken te Utrecht overgebracht, waar zij na aankomst is overleden. Het bleek te zijn de 57-jarige koopvrouw F. A. Vogt, wonende te Amsterdam. Des middags is het 2-jarig meisje A. waardige schip van de heele Strand wijk- sohe viasohersvloot. De storm uit hot Westen joeg haar mot duizelingwekkende vaart, voort, als was zij als een krank zinnige op de vlucht aioegen voor haar vervolgors. Haar wanden en schotten zwoegden en steunden als jammerende menschen, doch zij waren ijzeraterk, zij hielden het uit en droegen hun koetharen laat van voer mensahen, benevens een lading visoh in pijlsnelle vaart naar hot Oosten naar de veilige haven. Alles vluchtte voor Koning Storm, d® wolken, de golven en de sohepen. Hel leek of een aindeloooe stoet van zwarte en groene reuzen voor de „Wendelina' uit danste en reuzen haar aan alle kanten omringden, ala begeleidden zij een doode naar zijn laatste rustplaats. Zij geeeel- den de flanken van het schip, zoodot witte wolken van bruieend schuim er af stoven, zij tilden het op hun hreede nij gen verhieven het huizenhoog en ploften het dan weer neer in de dalen van water. En dat spel zette zioh voort, al woester onstuimiger. In het eerst scheen het alsof de „Wendelina" zonder een eohok opgeheven werd door den wind en zij voorthuppelde van golf tot golf met de evalligheid van een vogel, die springt van tak tot /tak, om dan plotseling naar I beneden te duiken, afglijdend als het ware lang» de golven, en het volgende oogen- I blik haar vlucht voortzettend, achtervolgd door de baren. I Dooh toen de storm nog in kracht toö- 1 nam en het geweld der we vermeerderde, I vormden d® galm rioh tot bergketen®, die de „Wendelina" als door de lucht eohbnen voort te dragen, om haar dan weer in schrikkelijke diepten neer te storten, waar de wielende wateren haar in hun greep dreigden te vermorzelen. Doch steeds kwam zij weer boven en vluchtte mei de waterbergen voort. Want Willem, de zoon van Luoa, zat aan het roer. Wie kon er als hij sturen, wie zou in zulk weer de roerpen beter hehben kunnen houden dan hij? In zulke oogenlikken openbaarde zich nog maar eeret goed over welke reuzenkrachten hij beschikte. Zijn vader had hem op zijn verlangen aan het roer vastgebonden en was daarna met de knecht» naar beneden gegaan, want boven op het dek viel niets te doen en zouden zij door de eerste de beste stortzee weggeslagen zijn. Dooh zij hielden de wacht bij het luik; gereed om toe te schieten, als het noodig wa®. Daar zat Willem. Zijn sterke armen schenen een tijdlang te spotten ntet de woede van wind en water. Hij zag alles hij zag de golven komen en gaan. hij be rekende en mat de afstanden, hij liet de „Wendelina" met de woeste waterkrijgers meedansen, zonder in hun doodelijken greep verward te raken, hij zocht de golven on en liet het schip door hen mee dragen en schooi tusschen de hooge stortzeeën door. zooals een wedremner de hoogten en andere hindernissen neemt. ,Hij was niet alleen sterk, hij wa» ook onbevreesd. Zijn onverschrokken natuur scheen er vreugde in te vinden zioh met de toomeloaze elementen te meten en hun zijn kracht te toonen. Hij aal aan MmiM «ohttterende own, twwi# zijn breefte borst heftig zwoegde overzag de felbewogen watermassa. Doch, hoe moedig ook en bewust ven rijn, buitengewone Lichaamskracht en stuurmanskunst, hij vergat niet dat God alleen hem uit deze verschrikkelijke wor steling kon redden. En zittend aan hel roer, den boom vaat in den ijzeren greep zijner handen, zong hij mei klare it® het Kom, Heer der woette baron. En red ons alt den nood- Gij slechte bunt ons bewaren. En redden van den dood. Hij zong het met krachtige, mannelijke stem, meer brullend dan zingend, ate moest zich in zijn lied Gods majesteit apenbaren, die ook de natuurkrachten gebiedt, doch zijn stem ging verloren to het tumult der zee. Het werd al er«ar en erger Willem had niet langer den vrijen blik vooruit om zijn weg te zoeken. Hij zag rich aan alle kanten omringd door ontzagwekken de golven met witte kammen, die rezen en daalden en het uitzicht totaal afslo ten. Het was een ontzettende ohaoe, waar in men zich alleen waande (*?1 legioen van groen-zwarte duivels, die de zee bereden al» booze geesten door de lucht. Dan kwam de wind, de bewerker van al deze wanorde en wierp mei woest geweld deze duivel® door en tegen elkander en zij schreeuwden en loeiden alsof de wereld moest vergaan. f. A, wonende Groene HttladQk to Rot terdam ,daor de stoomtram overreden. Belde beentjes werden bet kind afge reden. Het ls naar het ziekenhuis aan den Goolsingel overgebracht en daar ter verpleging opgenomen. TWEE MENSCHEN, VERBRAND. In het dorp Nuite in Frankrijk, ia een blok van veertien huizen afgebrand; een vrouw, die nog haar geld wilde redden, i» in de vlammen omgekomen; haar man ie met zware brandwonden in het «te- kentnrie opgenomen. Te Poitiers heeft een brand gewoed in het h/uis van een notaris. De brandweer dacht, dat het huis onbewoond was; het bleek echter achteraf, dat de eigenaar een grijsaard, ven 76 jaar, zich in het bran dende huis bevond. Zijn verkoold lijk is 7 gevonden. GERUÏNEERD DOOR DE SPEEL TAFEL Als ambtsnear sn wsthoudar gokksn. Te Batavia heeft zekere W. M oud- oommies bij de waterleiding te Bandoeng, tereoht gestaan wegens verduistering van f 26.158. Beklaagde bekende, dat den eersten misgreep gedaan had In September 1927, toen hij f 200 wegnam, omdat hij zijn sa laris jergakt had in de sociëteit van het IndortBuropeeech Verbond, waar hij ge regeld kaart speelde. Later speelde hij in Tjaptjiki, een Ghi- neesche sociëteit. Hiet salaris bedroeg f 175. Hij gaf zioh zelf aan, toen hij geen gal moer zag. Hij gokte onder meer met den heer St. ten B., den wethouder van Bandoeng, die ook geregeld speelde. Te gen hem werd een jaar en zee mmmdon geëisoht met aftrek van preventief. BERUCHTE BANDIET DOODGE SCHOTEN. De beruchte Corsikaanaohe bandiet en moordenaar Paul Francois Perfetti, die reed» gedurende maanden door de poli tie aohtevolgd werd, is thans door haar in het nauw gedreven en doodgeschoten. Hij was in een val geLoopen, welke zijn aohtervolgera voor hem hadden opgesteld. Bij zijn arrestatie trachtte hjj zich nog met zy.n geweer te verdedigen, waarop de politie hem doodschoot. Perfetti heeft tal van moorden op zijn geweten, niet alleen op Corsica zelf. dooh ook daarbuiten oa. te Marseille. Ztfn laatste misdaad wa» de overval van een groep toeristen in een autobus.. Hij be roofde onlang» ook HoUandsche toeris ten. AUTOBUSSEN MET SLAAPPLAATSEN De eerste autobusdienst met slaapge legenheid voor reizigers In Europa id des avond geopend in Engeland. Toen vertrok n.l. de nieuwe „nacht-autobus." Londen—IJverpool met twaalf passagiers. 'Voorloopig laat men maar één wagen too pen; later zal men naar gelang der gebleken behoefte, den dien it uitbrei den. De bus bevat twaalf ligplaatsen naar den trant van die op schepen froor de reizigers, en is negen meter lang en drie en halve meter hoog. Elke ligplaats is 1.80 M- lang en 60 c^Mfc breed. EERST MISHANDELD EN DAARNA BEROOFD. Duur bttaald® hulp. Een koopman uit Parijs kreeg ruzie met een taxi-chauffeur, zoo erg, dat de vuislen er bij te pas kwamen en de koop man een aantal fiksche slagen kreeg. Toen de chauffeur het al te bar maak te kwam een voorbijganger tusschen bei de om de vechtenden te scheiden. Dit lukte na eenige moeite, maar toen de mis handelde na eenigen tyd wat op zijn verhaal was gekomen, kwam hij tot de ontdekking, dat met zjjfl aanvaller en met den voorbijganger ook zijn porte feuille met 3800 francs verdwenen was. De koopman stelde de politie van den diefstal in kennis en deze wist den chauf »ur op te sporen. De man wist echter aannemelijk te maken, dat hij de por- WeuiUe niet gestolen had, zoodat de «roofde tot de conclusie moest komen, dat zijn bevrijder ongeVraafed zichzélf ®en belangrijk» belooning had waardig gekeurd. Schral, buil voor bondloton, - In don afgeloopen nacht drongen drie gewapende bandieten binnen in het sta tten te Calcum bij Dusseldorp en dwonf- g® de twee aanwezige bedientfen hun don inhoud van <fe kas, die echter slechts 3ï mwk (19.20) bevatte, t* hand te «bellen. Reeds een uur later kon de po- S, a. a'£r.roOTO™ gevecht j «mm, do derde, die «rst tart geleden uit da gevangenis was on.b- taapt kon ontkomen. yerirott'nt. St. Pstershuro. Te St Pekerabong beemoht een Plaag. Niet alleen in de kelder» en snnen, meer ook in de woningen en^ straat vertoonen de dieren zich Een ver ddgdngeaotie op groote schaal zal op touw gozot. Een slagersgezel afgemaakt. Te lamberg in Polen is een slagersgesel dd« een 8-jarig rneasje trachtte aan te ran den en door den vader van het Vind werd verreet, door de verbitterde menigte ve- lynoht. Toen de politie ter plaatse ven- scheen, vond rij ajleen het vxeeoeilijk vair nu rikte lijk van den man. POOTIGE DAMES. 211 hielden oio Inbrokor vost Woensdagmiddag omstreek» 4 unr werd ter kennis van de politie gebracht, dat in het tijdelijk onbewoonde perceel van De. Koolama, Sterreboockstraat 20 te Groningen, iemand waa binnengediron- recherche werd gewaarschuwd; rij begaf rioji derwaarts en nag, dat in dan tain van den heer Tinga, grennenda Mn don tuin van De. Koolsma, drie da- Z®,®® jent hielden, Zij riepeen lui. 08 wn politichulp Wi7eL,re?herohe nam man in arrert. Hij blrak t. rijn d» 18-jtóg» bekW knsohi H. 8., di® dsn dag had doora® hraohl in h«t hui® van Ds, Koolsma «n "•f®*?11. ma diana toon droog. Ook had hij rich te goed gedaan aan eetwaren. De dsiTK®, dde den indringer in bedwang wtoten te houden, waren mevrouw Hes- se, mevrouw Peyster en msj. Peyeter. Eerstgenoemde wes, am den ttulk to «rijpen, over een •chatting geUonunim. MIREZONPEN MEDEDEEL ING. 6r®tls boakhoudlessen. De Directie van de bekende Lever*» Zwpmaoteohappij te Vlaardingen heeft de aardige gedachte gehad ten behoeve vsn de afnemers harer zeepartdkelen, een ««taopt systeem van Boekhouden voor Winkeliers te laten samenstellen dat aan de afnemer» gratis ter beschikJanu word* geeteld. Het boekje je ta leuk, handig formaat, het ia door een deskundige zoo bevattelijk overzichtelijk en praatteoh samengesteld, dat zelf» diegenen, die hoegenaamd niets rm«J°^houden wetan' ronder veel hoofdbreken» voldoende uit kunnen loeren om een eenvoudige boekhouding te roe- ren. Het nel velen uitstekend to pas tarnen en het koot niets. Wie er nog niet voldoende vost be grijpt, die kan verder nog gratie ver dere «Menen bij de Levert Maateohap- pij verkrijgen. Mooier kan ha toah al niet. Vragen kunnen door onee abonnó'a worden gwxxnden aan on» Bureau en worden don koeteloos door mede werker. den heer G. Smits, Hoofd dor Landbouwschool te Sotninelsdijk, beant woord. Poot zegel van 7H Gent voor ant woord insluiten. DE INRICHTING VAN HET KIPPENHOK. Voor enkel» jaren werd nog veel kippen boven den koeienstal een nacht verblijf aangewezen. Met een „kiippen- laddertje" moesten de dieren door een nauw gaatje in de muur in een donkere z»er wanne ruimte boven de koeien ko men. D» eieren moesten daar ook meestal gelegd worden, maar in den regel wae het voor den kippenhouder een zoeken van belang eer hij zijn eitjes bij elkaar had .doordat de dieren ze verstopten. Hoe vaak gebeurde het niet, dat eind Juli of in de maand Augustus plotseling ,een kloek voor den dag kwam met een aardig toompje kuikens. De boer moest er maar vrede mee hebben „hoewel dié kuikens, wanneer hij het tenminste na ging een aardige strop voor hem be teeken den. Gelukkig is er pp veel plaat sen met deze verkeerde huis(v»sting get- broken en worden er Tloelmatiger hok ken gebouwd. Te weinig wordt nóg be seft, dat van een goede behuizing en een goede afstamming het aantal te lég gen eieren afhangt Het goede of min der goed voer komt veel verder achter op. Het is heel goed mogelijk met min, der goed voer en een goed hok zeer goede legresultaten krijgen, terwijl bij goed voer maar een verkeerds hokin- richting het onmogelijk U een hoog leg- tfjfer te bereiken. Meestal worden de minder goede resultaten dan geschreven op rekening van de kippen, terwijl toch inderdaad de fout gezocht moet worden by het bouwen van een kiopenhoek. Wie in fines»' wil zjjn ingelicht yervoege zich by den heer Van Asperen Vervenne, Hoofd adjunct pluimveeteeltconsulent te Den Haag, die kosteloos inlicht of by een pluimveeteelt-onderwijzer in de d>uurt By het bouwen van een hok dan moet men pr op rekenen, dat het hok dag- en nachthok tegeiyk is. Dus niet meer als vroeger, toen men het hok al leen als nachtverblijf diensj Het doen. Daarom moet er ook behoorlijk veel .ruimt» aanwezig zijn. We rekenen halve kubieke meter per kip. Het hok mag ook niet te diep worden, maar lengte en breedte moeten ongeveer geUjk zijn. De voorkant is het hoogst en staat op het zuid-oosten. Daar is flink wat glas in aangebracht en dan zoo, dat er boven dien een paar dteekramen zijn, die dus naar buiten opengezet kunnen worden, terwijl de onderste ramen naar buiten .bpendraaien. Een groot deel van het jaar en zeker van Mei tot October Jrun- nen de ramen geheel worden weggeno- nieo. De warmte is een groote vjjand van de kippen! Om te proifiteeren van 1 de avondzon worden in den zijwand op {iet Westen ook een paar ramen aange bracht Op 80 cM. hoogte van den vloer woirdt aan den achterwand de mestpiank gelegd, waarop de zitstokken staan. Deze Lggen pp ijzeren pootjes, zoodat ze er gemakkelijk eruit genomen kunnen wor den otityze te reinigen. Ook de mest planken moeten los liggen om het rei nigen te vergemakkelijken. Boven de zit plaatsen moet in beide zijwanden een schuif worden aangebracht, om het in den zomer mogeiyk te maken ook achter in het hok des nachts te luchten. Een kip is heel gevoelig voor warmte en k'ordt er ook heel gemakkeiyk door be vangen. Het is derhalve een zaak van •wys beleid, wanneer reeds bij den bouw yan een hok met een Luchting, ook de» nachts wordt rekening gehouden. In de practyk is gebleken, dat het openzetten van de ramen alleen niet voldoende is. Achterin het hok is het dan ook nog te warm. Zet men nu de aangebrachte schuiven open, dan heeft men de Juch- Bjjg geheel in de hand. Aanbevolen wordt de grond van beton te maken. Deze is gemakkelijk en grondig te reinigen, wat nog al eens mankeert by een gewone aarden vloer. Over den betonnen vloer tomt een laag tur/strooisel. De legnes- t»n worden tegen den vrijen wand aan gebracht Het hok wordt gemaakt van hout Eterniet is te warm in den zomer Op de fokdtations (ik denk b.v. aan de pValburg te Buurmalsen) is men er dan ook geheel van teruggekomen hokken tan dit materiaal to vervaardigen. De dakbedekking kan ar h«®I goad van ga- nomen worden. Gegolfd eternietplaten, waaronder blad vrij riet ia aangebracht is een ideale dakbedekking. Voor wie met een kippenpark wil beginnen, dlene dat men niet meer dan 50 a 60 kippen in een hok moet houden en dat het materiaal (dus kippen, hok, afrastering, voerbak ken en andere noodige zaken, maar hiet den grond en het huis van den kippen houder) moet gerekend wpjrden op f 10 per kip. Wie dus een prima hok wil hebben met afrastering en hennen van ge® maanden ,zal om een hok te vullen f [1600 moeten hebben. Hier volgen enkelen wenken voor het schoonmaken van hoeden. Witte otroohoeden. Wanneer dez» hoedon vuil en geel warden, moot eeret do gtarneering er af getemd wor den. De rand aan den binnenkant wordt schoongemaakt met benzine. Wanneer de hoed droog ie afgeborsteld moet eeret een slappe hoed opgevuld warden met doeken, om het goede model te behouden. Daarna wordt met een niet te hand bor steltje louw water en een weinig uuring- zouit (zwaar vergift!) de hoed afge borsteld. Zorg er vooral voor dat de hoed niet te nat wordt. Is ze schoon, dan wondt ze flink nagespoeld Er mag geen korreltje zuringzout ach terblijven, daar dat schadelijk voor het stroo kan zijn. Is de hoed droog, kan ze weer opgemaakt worden. De gar neering kan ook even opgefriaoht zijn. Gekleurde hoeden. Deze wonden eeret ook droog afgeborsteld en de rand schoongemaakt met benzine. De hoed kan dan voorzichtig afgeborsteld worden of gekleurd, dan kan het gevernist worden opnieuw met hoedenvemi» (te verkrijgen by een drogis»). Dit wordt dus over de hoed uitgestreken. Hst stroo gaat er wei van gliTnimwn, Vilten hoeden. Deze warden ook eeret weer goed uitgeboreteLd en van binnen de rand met benzine afgenomen. Gekleurd vilt wordt dan schoongemaakt met eenboonsteltje met zemelen, die even warm gemaakt zijn. Daarna wordt ze goed stevig uitgetoonsteM. Wit vilt wordt ook eerst wiser afge borsteld en dan wordt de bol opgevuld met doeken. De hoed word! dan ingewre ven met een papje van magnesia (bij den drogist te krijgen) en benzine. Het papje mag vooral niet te dik zijn. Laai de hoed dan goed drogen en borstel hem daarna voaraiohtdg afTot slot kan hot nog nagedaan worden met wat droge magnesia, wal er flink ingewreven wordt. De hoed mag niet meer wit afgeven. Fluweelen hoeden. Dan war den het beste, wanneer ze boven stoom van de ketel gehouden worden met den verkeerden kant, en daarna voarriahtdg aan de goede kant opborstelen. Recepten voor frambozsogtoruik. Wanneer ge frambozen in eigen tuin helbt, ia bij u wellicht de vraag gerezen of gij van deze heerlijke gwirije vrucht nusohaen nog iets langer zoudt kunnen genieten, dan Juist deze enkele weken in dan zomer. Daarom laat ik hier en kele recepten volgen, die zeer gemakke lijk zijn klaar te maken. Frambozanpurée. Zoek hiervoor goed rijpe frambozen uit, wasch ze en druk de frambozen door een zeef. Do pitje® blijven dan achter. Kook het vocht (de puróe) een oogenblik op tot ze iets dikker is geworden. Maak eenige fleseohen goed schoon door ze b.v. uit te koken; doe dan do puróe in de fleeschen. druk er stevig een kurk op en dompel deze kurk met een stukje von den hals in geamoltan lak (bij drogist verkrijgbaar), zoodat er geen kurk meer te zien ia. Gebruik deze pu ree pet wat suiker gemengd, bij een pudding inplant» van bessensap. Frambozenlimonade. Neem hiervoor hetzelfde recept &1» voor de aardbeden- limonade, dooh vervang de aardbeden door frambozen. Frambozen op BrandewQn. Noem mooie gave frambozen, die goed rijp zyn, wasch ze dan en laai ze in een ver giet uitlekken. Vul een schoongemaakte stopvleech voor drievierde gedeelte met de frambozen, doch druk ze niet te vast op elkaar, daar ze dan gemakkelijk kneu zen. Doe vervolgens de suiker en de bran dewijn ar op en neem ongeveer op 1 K G. frambozen, 1 fleech brandewijn en X pond suiker. Dit laatste hangt van de «maak af, houdt men van zouter, neem dan meer suiker. Sluit de fleeoh af met een glazen stop of een natgemaakt stukje perka ment-papier, dat er met een touwtje ste- rigom gebonden wordt. Laat de fram bozen nu minsten» zes weken op een koelen plaats staan en roer de brandewijn goed voor het gebruik m. Een geval antwoord. Een viaahwouw. die al haar visoh had verkocht, nam plaats in een tram. Hwat leege mand rook sterk naar de visoh, die er had ingezeten. Een jangmenfloh naast haar trok met een benauwd gericht zijn ja® weg en toon de zóó openlijk zijn afkeer. „U had zeker liever een heer naast u gehad?" vroeg zij. „Ja," antwoordde hij. „Om u de waarheid te zeggen, ik ook!" Goed btdoolf. Iemand ontmoet een vriend, die op 't punt staat te trouwen. Laat ik je van harte geluk wen- sohen, beste kerel, en ste mij toe Je te zoggen, hoe ik met jou dezen dag aJ® de gelukkigste van je leven beschouw. Dank je wel, ouwe Jongen, zed zijn vriend vroolijk, maar ik trouw morgen pa». Ja, ja, dat weet ik. 0m dsn kop to vindon. Two# boeren bezochten m hoadto- tsntoonstellimg. By en zw langharig exemplaar bloven zo verwonderd toe tten. Aan welken kant ill zijn kop? vroeg de een. Ik weet het niet, aai do ander, maar wacht, ik zal het beest in bet midden 'n schop geven, dan moet jij kijken, aan welk eind of hij jankt. Naar dez Tandarts. Vader, die zijn zoontje mee naar den tamriarta neemt: „Wel, nou hebben we al drie maal gebeld, en er wordt nog niet opengedaan!" Zoontje (hoopvol) „Misrohien la 1® wel dood." Hoeveel melk drlnkez wij? Een Amerikaanseh vakblad heeft een® het melk verbruik in verschillende landen nagegaan, waardoor wij in de gelegen heid zijn met onderstaande opgaaf ant woord te geven op de vraag: Wordt er in Holland in vergelijking met andere landen veel melk gedronken? Het jaarlijks verbruik van volle melk per hoofld der bevolking: Zweden 248.0 L.; Denemarken 258.8 L.; Zwitserland 256.1 L.; Vereendgde Staten 186.2 L.; Hongarije 923 L-; Nederland 86 L; Italië 16 L. DAT men eenige jaren geleden er in Amerika in geslaagd is een alectrisohen stroom op te wekken van een mJlHnon volt; dot ia vijftig maal boo dark al» da bliksem? OAT de oompoDdet Baah reartian fcta- daren ta lavan had, die hij alla boH an- damoht 8»! ta moelek, Bohrijvtm. reke nen ena.P DAT de odtvtadar van den doedelmk op het denkbeeld gakomen ia. doordat hij oen kat op do staart trapte? DAT ta da Vereenigde Staten 2600 dag bladen en 12.000 weekbladen warden ge bruikt? DAT ta verhouding t« da bewolking Nederland en Denemarken het grootste aantal rijwielen hebben, n.1 Mn rijwiel op elke drie tawemera? DAT ar ta de Nijl-vallai slangen voor komen van rolm 18 Meter lang? DAT Engeland 47.000 blinden teltf DAT er meer jongen» geboren worden dan meiajee (100 meisje» tegen 105 jpo- gena), terwijl er toch wegen» grootere sterfte onder de mannen meer vrouwen Bija? DAT de Babrlonlefes reeds hier heb ben gebrouwd ta het jaar 7000 voor Christus? DAT de kunst van het brouwen door hen aam de Egyptenaren werd geleerd? DAT het aantal kwakaalvara to DuUsoh" land op 50,000 geeohat wordt? DAT hot aantal gevallen, waarin da hulp van den kwaiaalver den dood kan- gevolge heeft, ongeveer 5000 per jaar bel draagt? t« Lopik, zal op Dtnderdag 2] Aignlai 1921, des v m. 10 uur (Zomertijd) te Lopik, ten huize bewoond geweeat door den heer W. BENSCHOP, t« diens verzoeke, om contant geld, publiek verkoopen i Dan goed onderhouden als: Linnenkast, Tafels, Stoelen, Kachel, Ledikant, Bed met toebeh., Waachtafel met toebeh., Schilde rijen, Spiegels, Olas- en Aardewerk, enz. enz. Morgens vóór de verkooping te bezichtigen. Ten overitaan van de Notarissen H. M. MARKUS3E te Leiden en F. A. MINKEMA te Woerden, zullen op Woensdag 19 September 1928 bij inzet en op Woensdag 26 September 1928 bij toeslag, telkens des voormiddags 11 uur, in Hötel „De Dubbele Sleutej' te Woerden, publiek worden'verkocht: 1. De kapitale Bouwmanswoning DE BAAN te Woerden, groot 13,98,82 H.A., iu 22 perceelen. II. De kapitale Bouw manswoning WIERIKXOORD in de gemeenten Hekendorpen Oude koop, groot 25,81,84 H.A., In 12 per ceelen. III. De kapitale Bouwmans woning HEULESTEIN, in de ge meente Linschoten, groot 50,79,20 H.A., in zes perceelen. IV. Het uit muntende perceel BOUWLAND, nabij de stad Montfoort, groot 2.40.80 H.A. in 1 perceel. V. De kapi tale Bouwmanswoning VLEUTBR- WEIDE, In 16 perceelen In de gemeente Vleuten, groot 44,98,80 HECTAREN. VI. De uit muntende perceelen Wei- en Hooi land, In de gemeente Vleuten, groot 4,87,20 H.A. in 4 perceelen. VII. De uitmuntende perceelen Wei- en Hooiland, In de gemeente Veld- huizen, groot 10,65,30 H.A., in 4per ceelen. VIII. De uitmuntende per ceelen Wei- en Hooiland, In de ge meente Zegveld, groot 4,22,00 H.A In één perceel. Allea in perceelen en combinatiën. Aanvaarding bij de betaling onder den last der huur op den 1 Nov. '28. Notitie met om schrijving der perceelen en bijbe- hoorende kaarten zijn op aanvrage verkrijgbaar ten kantore van de no tarissen Markusse te Lelden en Minkema te Woerden, tegen betaling van 26 cent. Meerdere Inlichtingen vcntrikkin voarn. Notariaten, DAT eommdgwa beweren, dot het aantal slaahtaffare vaa. werkelijk» doktere nog veel grooteer is? HARDINXVELD. Augusti* Ingekomen personen: Geen. Vertrokken: Mej. H. Stout, vaa Har- dlnxveld, B 598, than» te Rotterdam, AaUhreohtakade 158b; mej. A. Lagerwedj, vaa Hardinxveld, A 823, than® te Gotriru ohem, Woonark nabij hot statica; A, van Weenen en gezin, vaa Hardinxveld, B 254, thane to Sliedreoht, A 885. GOUDA. Auguefcu®. Geboren: Geortruida Magdalemo, d. vaa H. W. ran Schooneveld en M. van deer Louw, Speldemakamteeg 10. Genuv du® Anthomiu», z. van D. NuveLstijn en L. van Eijk, J. Kottenst. 20. Krijn, z. van D. Vi» en A. Mied,ma. Keizerstraat 80. Pieternella Doortje, d, van L. A. Wütenbuirg en D. Lourier, G. de Weth- straat 7. Maria Johanna Thereeöa, d. vaa N. P. Soholten ,en E. 0. J. van dar Wateren. Bleekersewigel 9. Leonardua Adrianu», z. van M P. vaa der Laan en W. Houdijk, WillAn» 24. Johanna Dirkje, d. vaa J. pe Jong en H. J. Vro lijk, Baanstraat 21. Willem, z. van M. Okkeree en K. Ramp, Achter die Visoh- markt 25. Getrouwd: A. Pronk en N. de GraijL Overleden: M. van der Veer, oud 62 J., echtgenoot» von J. Raapis. P. Manee, oud 78 J. LEX MOND. Augustus. Geboren: Anthonle. z. van H. G. Smdts en D. Molenaar, Jan, z. van J. B. Kersbergen en J. Burggraaf. EUsaheftti1 d. van J. Ramhout en I. Plieger. Arti z. van W. den Boeten en M. den Ouden. Anthomde Jan, z. van H. L. Langerak en N. van Otterloo. Bart ha Janndgijto, d. van B. Lemmen en M. Variburg. Anithonie, z. van A. den Braven an A. Vink. Overleden: M. Veen, oud: 70 j., eohtge- noote van A. Verhoef. -— H. F. BrokJdng. oud 71 j., weduwnaar van G. RrilnW? D de Zeeuw, oud 58 J., weduwnaar van M. van der Stelt. HARDINXVELD. Aug. Gebaren: Camelia Jan, a. van N. van Noardennen en M. P. de Keizer Ba®- tioao, s van A Both en A. de Rover Jo hanna Mario, d. vaa J. de Groot zn J. M. Maas. Getrou/wd: H. den Breejen en J. van Holten M. A. Sterk en T. aan de Wiel J. van Diejen en A. Lagerwey. Overleden: Levenloos aangegeven ymd vaa J. Boon en A. Zondervan. MEERKERK. Aug. Getrouwd: M. de Kuiper, oud 28 J. {ito Amedde) en W. vaa Peet, oud 23 j. Woemd «g I Sspltmbir 1128 ▼.ra. 11 uur zomertijd, zsl ten overstaan van I» .De Dubbele Sleutel» te Woerden publiek worden verkocht; Da kapitale met ruim» Bijgebouwen, Erf nn uitmuntende LANDERIJEN, irmt pin. 15.15.10 HA, ganstig gelegsa x. onder Waarder, In DRIEBRU0GE, in twee perceelen. Verhuurd voor f 2550.— 'sjaars, verschijnende 1 Mei/November, tot 30 December 1928'30 April 1929, benevens een op den Dam In den vrijen Hoek onder WAARDER, groot 8.05 A., te zamen in één perceel. Aanvaarding bij betaling, uiterlijk 15 December 1928. Kijkdagen: Dinsdags en Donder dags, voormiddags van 9 tot 12 uur. N.B, Van de koopsom kan f30 000 op de woning gevestigd blljve* voor 5 jaren vast, tegen 4 4 pCt. Inlichtingen ten kantore van ge noemden Notaris te Oudewater. Ten overstaan van Notarl, te Woerden, lal op Woemdag 12 September 1928 dei voormiddags 11 uur In hat Hotel .DN DUBBELE SLEUTEL" te WOERDEN, met Schuren, Berg en uitmuntende gelegen In aan den Rijn, nabij het Station Waarder, groot 31.ae.83 H.A. In 8 perceelen en combinatiën. Aanvaarding vrij van huur, da Lan derijen op 1 December 19J8 en de Oebouwen I Mei 1929. Betaling 1 December 1928. Britder bij biljetten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1