Plaatselijk Nieuws. EERSTE BLAD. Binnenland. laken. e Stand. FEUILLETON. erichl van rzekering Het geheim der Visschershut. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. 2000 Woensdag 8 September 1928 X WBMOTW M loo. 60e Jwrgang No 5475 van han< gaf het muziekgezelschap T.A.V.E.N.U. renwet: H. B. te U. te var- oud 73 j.» weduwe deze Jaarbeurs hoe langer hoe beter. Elk Sjef van Dongen is op het oogenblik en D voor ONZE (Wordt Tonolad.) door H. KLAASSEN. Oer -uat •tbwt ■wordt. weken T TE GOUDA. ken. tel wet: H. v. d. G. 0,50 subs. 2 maal te Moordrecht, f 3 Lug. Len Bovenkamp en r Velden, oud 59 J. Kwaadsteniet f0.20. Bij 8 inaal per In im: A, straf. yaliditeitswet: goed bezocht geweest, waartoe zeker ook wel het mooie weer heeft medegewerkt het ge- driaam, oud 62 J.» zemer D. Roos, van J. M. Kranen- j ver zat bo- ABONNÉ’S 1. van |T. Mets en ERK. Aug. eg. oud 21 j. oud 19 j. oud 61 j. ug. z. van J. Noemen MEUWSBIulDVOORÏGIDIiOLLlNDEN UWffl SCHOONHOVENSCHE COURANT. verord. Gouda: Ier i 3 subs 2 d.j ia. 1 cL, P. R. f 10 B.» f 8 subs. 2 d.. r ■land, oud 23 j. en C. van Houwo- r. van Wijnen, oud W. 113 subs, 31 maal Waddiuxveen, 42 val 1 d. van S.: T. v. d. E. 10 d. er licht: A. de W. rijk, P. J. te Sluip- jk, G. M. te Nieuf 1 d. keur polder Reeu wen, f 3 subs. 2 ukenschap: P. K 5 subs. 3 d. een ‘zakelijk karakter, waar alleen of hoofdzakelijk die menschen komen, dte er w at te maken, hebben en die er naar toe gaan zuiver om zaken ’te doen. De - eerste twee dagen is de beurs bijzonder durendJ anderej nomen. Adodf zich bezig gehouden met de ge dachte aan Lien. In zijn geest vormden zich de schoonste toekomstbeelden, hij zag zichzelf in een positie van invloed en aanzien, en in al deze illusriee waa Lien aan zijn zijde, deelde zij met hem de eer en het geluk. dat deze betroffen onmaken en onder, en Hiervoor wordt 0 uitgeleerd. wordt geerecht een i stukje tuingrond, fend, aan den rijks, kuren voor 1 5 per a goedkeuring aan stemmen wordt dii gevraagd, hoe het lekkages in de wa- 1. Hierop werd ge. irzaak hiervan lag i gebruikte metaal. 1916 en 1917. toen aangelegd, was ’t rs voor de (buizen tuur. In de plaats oopere geasfalteerd rizep hebben echter uur dan de oom- >ordig worden, ech te oude buizen ver- iebuizen. ring wordt nu op at over tot geheime ren. Slledrecht, 3 Sept. In dien Raad is op bet verzoek van LL Bond van straatkooplieden om ventver gunningen kosteloos af te geven, afwij zend beschikt. langdurig werd van ge dachten gewisseld over een verzoek van de vereeniging Kindervreugd om een ge- j deelt» van het bouwterrein aan de Prins 1 Hendrikstraat te bestemmen voor kin- derapeelplaats. Van de omwonenden van dit terrein waren echriftelijke bezwaren ingekomen. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd tenslotte op het ver zoek afwijzend beschikt. Een voorstel van B. en W, om weder om in te stellen de betrekking van twee den klerk ter secretarie, werd verwor pen, omdat men het over het salaris niet eens kon worden. Een ivoren voorzitters hamer van wijlen 8. Ypey, destijds bur gemeester dezer gemeente, werd door de familie aan de gemeente ten geschenke aangeboden en onder groote erkentelijk heid aanvaard. Moercapelle, 5 Sopt. De vrouw den heer D. Ottevanger aan den het bulitonland ging, zonder dat er een spoor van hem te. vinden was. Je weet ook. dat vader reeds bij zijn leven het kasteel met bijbehoorende be zittingen op naaan van hem had laten, zetten onder voorwaarde, dat het eerst na zijn dood op hem zou overgaan. Ook toen Albert wegens zijn ongehoorzaam heid van huis verdreven was,, en door zijn heengaan het hart van moeder go- broken werd, wilde vader als een echte Grafliorat zijn eens gegeven woord en gedane beloften niet breken, en hand haafde hij zijn besluiten, zooals deze In werf tol i>Vn. stukken neer gelogdwarenf Dtensvolgens behoorde het kasteel aan je oom Albert Toen bij vaders flood evenwel alle na- sporingen naar mijn broer vruchteloos bleven, heb ik rechtens het beheer der bezittingen op mij benomen. En teen de jaren voorbijvlogen en we nimmer iets Iwwden van Albert, ben ik mij langza merhand gaan beschouwen als do rigo- naar van .Grafhorst" met do bijbehoo- rendo domeinen en bijna het geheel» ka pitaal, dat vader mij nagelaten had, heb ik er gedurende d» loateten trien jaren in<testofcen, om de bezittingen meer ren- cteetrend te maken, zoodat ze thans, bloeiend als zo zijn, do eenige bron van ons bestaan zijn geworden waarvan we ons geheel verzekerd achtten, nu we 23 jaar lang niets vernomen hadden van Albert en zijn echtgenoot» en beiden dood waanden. |Sriialle zegt, dat het leugenzaak is en een truc om geld machtig te worden. Maar advocaat Oosterbaan twijfelt daar aan. (aria, d. van, H. J. Wagener, Katten- z. van C. van der aker. G. Huijgens- aelis, a van W. maaij, P. G. Both- heresia. d. van A. i der Veer, Karue- S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch en Girodienst 13763. Vreeburg komt, met zijn stands grooteer en beteer uitgerust, r,w En* steeds meer krijgt ook deze beurs gezellen, ook zijn ervaringen in het Hooge ii^. Noorden, gedurende zijn vijfjarig blijf op Spitsbergen, uitvoerig zal dchrijvei^ I Sjel^^W Dongen heeft veel foto’s ge tij d gemaakt, die, met vele >t boek zullen worden opge- "oordt den hear B. raag, hoe ’t kwam, 3or de brandkranen hpen a.d. Ussel niet i den directeur der shrij^en ingekomen, andkranen van dui. oorzien en goed te Zij, dte naast den door het breken der voorruit. Naar be weerd werd, zou de chauffeur een lin kerbocht op de linkerweghelft genomen hebben. Ouderkerk a.d. IJssel, Sopt. De heer P. F. van Overtbeeke, hoofd der Open bare lagere School I alhier, staat op de voordrachit Mr benoeming van een hoofd der Openbare Lagere School te Delft, Oosteinde. Het vertrek naar elders van dit zoo bijzonder gewaardeerde schoolhoofd, zou ongetwijfeld algemeen betreurd worden. Meerkerk, 5 Sept. Vrijdag j.l. heeft juffrouw J. Kraaij, wegens huwelijk, af scheid genomen van de school en de leerlingen. Ongeveer 6 jaar is ze alhier aan, de Openbare School werkzaam ge- wopat Van personeel en leerlingen ont- JSSEI* Au®. Jan, z. van M. Maarten Leen- jngelmeur en P. Hermanns, z. van iweetein Arina, ren en M. Versluis Houweling en. N*. i, z. van W. de Torn Bastiaan- en N. Heuvelman ssé en L. iBrussóe. ndijk en H. van Koninklijke bezoeken. H. M. de Ko ningin brengt a.s. Maandag een bezoek aan Rotterdam. H.M.. maakt eerst een boottocht op de rivier en gaat dan naar de Nenijta Vervolgens zal de Koningin nog een rit door de stad maken. Heden brachten de Koningin, en de Prins een bezoek aan de tentoonstelling voor land- en tuinbouw, nijverheid, han del en olectricriteit te Zwolle, vergezeld door Prinses Juliana. DE ZIEKTE AAN BOORD DER INSULINDE. De doKters ml xuuxe, uie ue schuld heb ben gtiuueKfm uai zy moor nun. veixmrd ounu.ee.1 o»«r oe zmKie aan -wond maoudue, meue ue oorzaa*, zijn sxuaauuzliuis oveuueden mjn, laven er iuul mj znaen. n miner ihanoen. na rugfteapd.-a&& met versenemene andere aoAiioien te axatavia de volgende kuu'ing opgesteid; )rue geneeaueeren te Batavia gevoelen zich. puniJjK geuiviien door de huns in ziens lichi/vaandi'ge wijze, waarop blijk baar de OQinmissie haar oorueed. heelt uitgesproken, in een vorm, rite beleedu.- gend is voor de capaciteiten der Lndi- sciie dokters. liet feit, dat in Indië 'de patiënten be handeld werden door acht verschillende vooraanstaande genees hoeren, dte allen aan roodvonk gedacht hebben, doch deze diagnose hebben verworpen na ernstige overwegingen, ieder onafhankelijk van den ander, verder hot feit, dat ook de officier van gezondheid, die medereizi ger aan. boord, was, de diagnose roodvonk blijkbaar niet aanvaard heeft, had, naar bet inzicht van do Baibaviasohö genees- hearen, de commtesde er toe moeten led- den, voorzichtiger in haar uitspraak om trent der aard dar ziekte te zijn. Le u ujum-voia veauxungvu wu uwvr uw X denzoek. Intuaschen zijn met dit twist- I va^_ 7 _tot September 10 cent, geschrijf de dooden niet geholpen. Monument voor Dorus Rijkers. Prins Hendrik heeft het beschermheer schap aanvaard van het comité, dat zich ten doel -Stelt de oprichting van een mo nument te Den Helder, gewijd aan de nagjedachtente van Dorus Rijkere. DE JAARBEURS TE UTRECHT. Duizenden en duizenden begeven zich in deze dagen waar naar Utrecht, waar weer voor de zooveedste maal de Jaarbeurs gehouden wordt. Het gaat met EEN BOEK VAN SJEF VAN DONGEN deze Jaarbeurs hoe langer hoe beter. Elk Sjef van Dongen is op het oegenblik jaar is het aantal zakenlieden, dat op het bezig aan ae samenstelling van een boek, waarin hij, behalve zijn laatste avonturen op de expeditie ter redding van Nobile’s Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25, franao per post f 1J50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. Advertentien Van 1 tot 6 regels f 1.80elke regel meer Using 8e maar f 0.10 per regel Advertentiën tusschen den tekst drievoudig» roor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief. voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Ind öulden bij verlies 42A Gulden by verlies van: IVV van een duim. UV een anderen vinger. ving zo een mooi aandenken, bestaande uit een gasstel mot ketel en een vaas. De heer P. van Os. votentaii aan de xru, uonivuuHL, v .«am, Apenbare School alhier, is benoemd tot den bouwman G. G. V. alhier, die op de assistent aan de Openbare School te Vu- iwatomstoep fl-- --- moot schoonmaken, had uw, vngviuk, om met eed groote kuip het evenwicht te verliezen en plonsde te water, gevolgd door de kuip. Spoedig was hij gelukkig weder op het droge gebracht. Door d» Directie van 'de Nederlands sche Spoorwegen is bericht gezonden aan B. en W. dezer gemeente, dat door hen aan 'hert station alhier, een urindir zal worden geplaatst. Aan do Oranjevereniging alhier, is door B. en W. vergunning verleend om met de a.s. feestelijkheden ern vrij gebruik te mogen maken van het gemeen te- terrein aan den Kerksingel alhier. Dtoor de Phötduri.venvereenjigiiig De Gevleugeld» Bode alhier, werd een wed vlucht gehouden van Roosendaal. De uit slag was: le en 3e prijs P. Blanken; 2e, 4e, 5e en 8e prijs W. Bode; 6e en 7e prijs A. de Groot. Loplk, 5 Sept. In de gisterenmorgen gehouden openbare raadszitting werd om. de gemeenterekening over 1927 vastgasteld. Zij heeft aan inkomsten f 57.203,73 en aan uitgaven f 46473,37, zoodat de gewone dienst sluit met een batig slot van f 10.730,3614. De kapitaaldienst sluit met een bedrag van f 4364,88 aan inkomsten en uitga ven. Jaarsveld, 5 Setpt. Dr. L. OlMer, dte zich voor 1 jaar als arts alhier geves tigd heeft, heeft tot veler teleurstelling zijn praktijk neemgetegd, en gaat zich in een ander© gemeente vestigen. Tp den tijd, dat hij hier als dokter werkzaam is geweest, had. hij zich bij velen bemind gemaakt, Een openbare raadsvergadering is belegd tegen Donderdag /fl September a.e., des morgens ten 10 uur. De agen da bevat: 1. Ingeikomen stukken, 2. Voorletepige vaststelling ddr gemeentere kening 1927; 3. Voortzetting behandeling algemeen© politieverordening. HET AUTO-ONGEL.uk BIJ LEXMOND. Lexmond, 5 Sept Het is later geble ken dat er negen gewonden \zijn, van wi© er drie ernstig aan toe zijn. De ar beiders waren wegwerkers van den weg bij Laren. Na de botsing genaakten nog eenigen te water. Zij, die naast den chauffeur zaten, bekwamen verwondingen j Slechte appeloogsL Als een treurig I bewijs van den misoogst van appelen in Noord-Brabant wordt gemeld, dat de eigenaar van een aanplanting van c-a,. 800 achtjarige tot vijftienjarige hoogstajn- 1 appels en enkele duizenden pyramid©- I appels het niet noedig heeft geoordeeld I bij de veiling ook maar één kist voor de verzending zijner appels aan te vragen. I Hij heeft in het geheel geen opbrengst als gevolg van de beruchte nachtvorst in 1 Mei. opgeeprongen. „Ha, hal" schaterde hij dat is kostelijk. De erfgenamen van oom Albert. Wat is dat voor oen kwast, die zich verklaart mijn neef te zijn. Geloof het toch niet vader. Als het werkelijk zoo was, dan is het toch onverklaarbaar, dat we nooit ieta van die lui gehoord hebben. Puur bedrog, dunkt me. Wat zijn het voor menschen, vader?” Zij ia een statige dame heeft mijn advocaat Mr. Oostorbaan gezegd, en wat hem aangaat, hij lijkt veel op zijn veder, aangenomen dat hij werkelijk de zoon van mijn broer zou zijn. Jij schijnt alles zeer licht op te vatten, maar ik moet zeggen. dat deze zaak mij zeer aangegrepen heeft. Vooral de reliikenis van den zoon met miin broer heeft mij in de war gebracht." Waar zijn ze? Ze logeeren in het „Hof van En geland”. r U heeft zeker de zaak al met ad vocaat Oosteibaan besproken. Wat zegt hij'er van?" Hij lachte er om, maar ik kon toch zien, dat hij het geval ernstig genoeg vond. Gisteren' hebben we samen met mijn zaakwaarnemer, notaris Mr thnalle, lang en breed or over gesproken. Het is een sombere geschiedenis en hel verontrust mij moer, dan ik jo zeggen kan. Kom. kom, vader, bemoedigde do jonker, gij laat u toch niet in de w, brengen door twee menschen. die plot-* i eeling opduiken on zich erfgenamen noe- I men Laat het hen bewijzen Wat zegt i Smalte »t van? Ik hond hem voor tien HOOFDSTUK XVI. De gewaande erfgenamen. Gedurende den ganechen rit van „Grefhoret" naar Zeeburg had jonker De Nenijto tot 1 October verlengd. Na uitvoerige discussies is in de avond- zitting van den Robterdamschen raad beslist, dat de Nenijto tot 1 October ver lengd kan worden. Met b83 stemmen is het voorstel om het terrein in Blijdorp tot dien datum ter beschikking te stel len, aangenomen. DE PRIJZEN DER MELK. T© Rotterdam is in het Algemeen Ver- kooplokaal een vergadering gehouden van den Bond van Melkveehouders in Zuid-iHolland. in welk© vergadering de melkprijs is besproken. De voorzitter, de heer Vaandrager deed mededeeling van een voorloopig plan tot stichting van een oonsumptie- centrale. Deze centrale, wolke men zich ge dacht heeft aan den nieuwen verbindings weg RotterdamDen Haag, zou niet dadeliik zulk een zichtbaar- en tastbaar rendement opleveren. Zij zal geen direct dividend opteveren. Maar er zou voor de melkveehouders een groote kracht in simmeren, werd gozögd. Het bestuur stelt zich voor, dat deze centrale aandeelen van f 25 zou nemen. Met applaus heeft de vergadering van haar instemming tnet dit voorloopig» plan blijk gegeven. Medegedeeld -,werd, dat in een confe rentie met den melkhandel te besloten voor te stellen den prijs van 10 cent in te voeren per 7 September. Van 1 tot 7 September zou de handel 9 S cent per liter betalen en daarna tot 1 October 10 cent. De afdeeling Leerdam ,zeide zich met dit voorstol wel te kunnen vereenigen. De afdeeling Zuid-Beierland meende dat dan de melkveehouders aan het kortste eind zouden trekken. Men moet volhouden. De afdeeling Nieuwerkerk wilde liever dóórzetten en aan den ouden eisch van 10 cent over de geheele maand Septem ber volhoüden, Na eenig debat te het voorstel van het bestuur mot 351 tegen 33 stemmen aan genomen. De melkveehouders zijn dus nu met den melkhandel tol overeenstemming ge- em uur uur m ^ju. Van 1 De 6 dokters verlangen een nader on- 1 moest liefhebben en bewonderen, zooals hij zelf het deed. Hij was nog in den eersten liefdesdroom en in dezen toestand gelooft zelfs de meest nuchtere wel eens, dat zijn keuze d° meest voortreffelijke te. en uitsteekt «boven al de anderen. Deze gedachten vervulden hem zoo zeer, dat hij niet eerder, dan toen hij en verlangend meer te op de boot was. die hem naar Amsterdam zjch r_.- zou brengen, ziel? begon af te vragen, t gunde zich echter niet veel tijd wat toch wel de reden kon zijn, dat z«" vader hem zoo plotseling en zoo dringend naar Amsterdam liet roepen. „ai Hoe meer hij er over dachte hoe min- ia nokte „want ik verga, i der hij er van begreep, zoodat hij het duld en nieuwsgienigheid ook. maar vam zich afzotto. en poogde te sla- ni»t gissen wat pen. Half wakend, half droomend over oen gelukkige toekomst, met Lien Luca, bracht hij d» nacht olijke reis door. In Amsterdam aangekomen, liet hij zich terstond in een rijtuigknaar het Amstel- hotel brengen, waar zi> vader, als altijd, wanneer hij in de hoofdstad vertoefde, logeerde. De jonker arriveerde aAn het toen de jonkheer juist zijn ontbijt geëin digd had. Bij de begroeting drukten va der en zoon elkander hartelijk de hand «n. de eerste zeïde: ,Jk had gedacht je, nog af te halen, maar ik heb een slech ten naoht doorgebraoht en in de mor- genuren moet ik door all<« heengeslapen hebben. Ga je een beetje verfrtesohen, I dan zal ik intusschen bellen voor ©en ontbijt voor je." I U te toch niet JA, wferf” vroeg d« Jonker, verontrust door h*t ,Torf dat plotseling als oen donderslag bij heldoren hemel een joime men met i maal too knap on slim als ieder ander, zijn moeder komen verschijnen, die ver- - klaren de zoon’en wettige vrouw te zijn van Albert en 'mm rechten als erfge naam opeptechen. 'Oordeel nu xelf, of dit geen gwxite ramp te." De jonker wae bij de laatste woorden ven lijn vader epotlachend van «ijn tfod plaatsing prijs. Voc 1 van dit blad, in het bedt van ons Bericht van Inschrijving, xyn volgens de daarin vwtgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd Gulden bij levenslange 1000 ®u*d®n ^00 dulden bij verlies 900 dulden bij verlies ongeschiktheid. 1VVV overlijden JvV van hand of voet. fc’VV van een oog. uitzien van den jonkheer en de ongewo ne diepe rimpels op zijn voorhoofd. Zelfia schoen het den jongen man toe, alsof zijn vaders haren dien nacht wit ter waren geworden. Neenv mijn jongen, ik ben niet ziek, -- tenminste lichamelijk niet. Maar ik word Hij stelde zich voor, dat ieder haar gekiweld door zware zorgen. Doch ik --- spreek geen woord verder met je» vóór dat je eerst ontbeten hebt. Ik voel me al heel wat sterker en beter, nu ik jou zie, Adolf,” aedide -de oude heer, terwijl hij een welgovalligen blik op de krachtige gestalte van zijn zoon wierp. De jonker, hoewel innerlijk bezorgd, o-- te weten, onderwierp aan den wensch van zijn vader. Hij Ia *iz»h VWJT ajjQ toilet en ontbijt, en binnen een kwartier d was hij gereed voor zijn vader. „Kom 1 vader, vertel mij nu wat er aan de hand «atez» -«-x verga van onge- 1. Ik kan u zoo bezorgd maakt, want voor zoo ver ik weet, gaan do za ken goed, en leveren onze bezittingen beter opbrengsten dan ooit. Wat kan het dan zijn?” Do jonkheer vouwde de krant op. waar in hij gelezen had en sprak: „Het te iete veel ergere dan ge ooit denken kunt. Er hangt ons ©en ramp boven het hoofd, die ons. naar ik vrees; totaal rttineeren. va- in het -geheel geen vemoo- Maar hoe zou ik, vadert" riep do jonker \erachrikt, terwijl hij den jonk heer onthutet aankeek, „ik hoop dat gij schertst." nl Het te bittere ernst, ai wat ik aag. Luister. Je kent de geschiedenis van I mijn eenigen broer Albert, je oom. hoe hij vroeg nu omstreeks 23 jaar geiedan een dwaaa lijdend 1 huwelijk sloot, «n mat «jn nvt|w naar van ---Hol voeterbrug. zette een pannetje met ko kend water van het fornuis op den grond. Toen haalde zij een ring van het fornuis, die haar ontglipte en bóven op het pannetje met water terecht kwam. Het gevolg was, dat zij hierdoor water over haar voet kreeg, welk deelt» deerlijk gebrand werd. VUst, 5 -Sept. De collecte ter bestrij ding van de algemeen© onkosten, ver bonden aan de viering van het tien jarig bestaan van den bijzonderen vrij- w ill i gen landstorm te ’s-Gravenhage op 27 Sept, a.s., heeft opgebracht de som vaa f 28. 600-JARIR BESTAAN VAN HET WATERSCHAP. Jaarsveld, 5 Sept. In dit j’aar is, het 600 jaar releden, dat het Hoogheemraad schap van den Lekdijk Benedendaïns, eertijds genaamd de Lopikerwaand, voor het eeret, voor zoover bekend, onder wa- terschaijeverbanid werd gebracht. Dit verband wordt aangenomen te zijn gelegd met de uitgift» van den Dijkbntef door den Utroohtechen Bisschop Jan van Diest, in 1328, waarmede de grondslag werd gelogd waarop de instandhouding van en het beheer en toezicht over de watorkeering zou steunem de eeuwen door tot op den huidigen dag. al hebben sedert dien veranderde toestanden op allerlei gebied en vergroeiing der maat schappelijke rechtsorde vervormingen ook in dien grondslag teweeggebracht. Het ligt in de bedoeling van Dijk graaf en Hoogheemraden het 600-jarig bestaan daarvah feestelijk te gedenken op 29 September e.k., in het (Dijkhuis te Jaarsveld. Het muziekkorps uit iLopikkapel zal door het geven van een uitvoering het feest ophusteren, terwijl alle schoolkin deren uit Jaarsveld een traktatie is too- gexlarht. Eenige inwoners zijn voornemens hunne belangstelling te toonen door de wapperende driekleur uit te «teken, waartoe zeker wel aanleiding is bij het 6 eeuwsche feest van een zoo belangrijke instelling als dit Hoogheemraadschap is, dat met zijn ruim 19 kilometer langen rivierdijk een -root gedeelte' van ons land behoedt togen ovOTstroomingen. I Groot-Ammers, 5 Sept. Zaterdagavond i.n uuu x\a<uu iö vy gaf het muziekgezelschap T.A.V.E.N.U. den Rotterdamschen uit Schoonhoven alhier op het Kerkplein een goed geslaagd concert. Jammer, dat i door de jeugd de orde soms werd ver stoord door het werpen van vuurwerk. Een woord van dank mag niet onthouden worden aan de jongedames, welk» ge heel belangloos speldjes verkochten tot steun van genoemd muziekgezelschap, de netto opbrengst bedroeg f 48. De collecte voor het tehuis voor alleenstaande blinden te Wolfhezen hoeft in deze gemeente opgebracht f 54,80. Waddlnxveen, 5 Sept. Naar wij ver nemen worden door de bewoners van het Oude Dorp plannen beraamd om een Oranjevereeniging (j.g. buurtvereeniging) op te richten. Het liet wel voor de hand, dat deze vereeniging er zal komen daar door de meeste bewoners van het Oude Dom hiertoe op aangedrongen Vermoedelijk zal binnen enkele een vergadering worden belegd. Door de politie is tegen G. v. ;H. en D. V. proces-verbaal opgemoakt ter zake mishandeling van A. de R. Onze plaatsgenoot, de militair K., die Maandagmorgen vroeg naar zijn garnizoen te loeiden per motorrijwiel te- ruekeerde, reed onder do gemeente Ha- zerswoude tegen een verlichten vrachtwa gen aan. Hoewel de aanrijding nog al flink aan kwam is hij er betrekkelijk goed afgekomen. Hij had eenige wonden aan zijn handen opgeloopen en aan zijn boenen ontvellingen. Zijn motorrijwiel was defect geraakt. Do motorrijder W. K. rood motorrijwiel langs het NooHeinde. een bocht van dien weg kon hij niet vlug genoeg zijn draai maken on reed par does de wetering in. Hij zelf wiet zwem mende den -overkant te bereiken, doch zijn motor was reeds in de diept» ver dwenen. Later is deze door «énige be woners van dien weg uit de stoot ge haald en naar een herstelplaate ver voerd. Streefkerk, 5 Sept. De vorige week trad in deze gemeente op het circus Robert i. Hoewel het circus klein van om. vane is, was hetgeen het te zion gaf de moeite waard om gezien te worden. Alle drie avonden mocht het circus 'zich in oei) goede opkomst verheugen. De uitslag van do loting van de dienstplicht lichting was als volgt: 1 J. den Hartog (voorl. vrijgesteld wegens broedordienst), P. Kortleve (idem), 3 A- van der Wal. 4 T. Verripo (voort, vrij gesteld wegens broederdlionst), 5 H. Laeendijk, 6 R. den Hartog, 7 P. An- «ink, 8 P. van der Wal, 0 D. Plomp, 10 0. D. de Jong. Lekkerksrk, 5 Sept. De 'heer J. A. Broer» Gz. is in de vacature van den heer W. G. Broere Lzn. gekozen als pemnringmeester van de gynmaatiekver- eeniging „Kracht door Oefening" alhier. Do heer L. A. Versprille, onder wijzer aan de U. L. 0. School alhier, staat als no. 1 op de voordracht voor onderwijzer aan dq, 1L. 0. School te Beam De regeling die door den gemoente- 27 Bij deze woorden begon Lóze opnieuw te snikken, zoodat de tranen vieten op het kerkboek, dat zij in de hand hield. ,,’t Is good, *t is goed," bromd» Johanna, die nuchterder van aard was en een grimmig gelaat trok, om haar aandoe ning te verbergen. .Hou maar op met huilen, daar is geen reden toe. Wij gaan nu naar huis en later, als Lien ons wat beter kent, vertelt zij ons wel eens, hoe dat allemaal zoo gekomen ia." Zoo gingen ze naar huis aan de Prins Hendrikkade. Onderweg werd weinig ge- sproken, want het gemoed van alle drie was te vol. De twee zustere hadden het bevredigende gevoel, dat zij een goeden daad hadden verricht, haar herinneringen gingen terug naar een ven verleden, toen moeder nog leefde en Lies, hun zuster, nog bij haar was. x. En steeds, als zij weer na^r het on bekende meisje keken, dat zoo\lotseling op dezen Zondagmorgen haar vriendin was gewonden, kwam het de beide zus ters voor, alsof zij een gehri.nw.inn tg» scliakel vormde, die het verleden aan het heden verbond.. En van dien dag af ble ven de zusters peinzen over het raad sel van de •overeenkomst tusschen -Lien on de zuster, die zij circa 23 jaar geleden zoo tragisch vertoon hadden. Bergambacht, 5 Sept. Do knecht van melkerij-gereedschappen had het ongeluk,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1