4 IL No 5478 60e Jaargang Woensdag 12 September 1928 iken. EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Nieuws. FEUILLETON Stand. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Het geheim der visschershut. door H. KLAASSEN. I. I 2000 ^hiXT,'M1,• 1000 overlijden'’ van een oog. Een. rt. 435 W. v. 8.: ouden tot 5 Oot. mot to In tegenwoordigheid van hot be stuur der School met den Bijbel en ge- «r voor de rond** orzittar de open- ;ebed. iet Rijnvaart-po- te Zwijgrecht, i Dordrecht, f 6 ji 1—31 Aug. d. >ran R. den pt ember. Thoodorus B«r- DuUeman en W. mot oon korten, «tafgsn froet 'en oen Lotor- en Rij wiel - te Schoonhoven, wider toepassing Trekhonden wet: 2 subs. 1 d. i. 425 3 W. v. S.: 1 eubs. 4 d. Ier Alg. Politie- acht: W. de G. e Bergambacht, ag. an het Melkbe- l A. van D., mden tot 5 Oo- en T. Kortlever. i 1—6 Sept, aan, a. van H. uaa ia de goederen van „Grafhorst”. -•<. uwi gij hierop te zeggen?” Het spijt mij vreewlijk, dat gij dien hij zyn hoed hoofsche buiging het vertrek verliet, ge volgd door zijn soon. Kolossaal vader, ge hebt haar de volle laag gegeven en zij zal weten, dat ze bezoek van ons gehad heeft,” zeide de jonker tegen hem op de trap. „Wat denkt gij nu van deze zaak?” Ik weet niet wat ik er van zeggen moet. Maar ik ben er nu zeker van dat zij niet de echtgenoote van mijn broeder is.” rbeidswet: C. B. 5 suba. 10 d. Verord. tot rege- Bergambacht: B. f 3 subs. 2 d. het Motor- en >tor- en Rijwiel- te Krimpen a d. f 4 subs. 1 dag Tot Commissaris der Koningin in Noord- Brabant is benoemd A. P. G. M. Rijokevorsei. SCHOONHOVEN, ptember 1928: an het Motor- en O. te Jaarsveld «hooi; A. H. te d.; J. G. K. te te Schoonhoven, K. te Albi assur er 2 d.; R. v. K. ld.; P. J. D. 1 S. te Krimpen tkerk a.d .IJasel; k, ieder f 6 subs Lz. te Hoornaar, 3 subs. 2 dagen te Willige-Lange- A. S. te Vliet, er Visscherijwet: eld, f 6 subs. 1 'erb. verkl. der •el; A. O. te Dek lagen, met verb, genomen hengel; iveld f 5 subs. d. der in beslag S. te Krimpen met verb. verkl men kruisliet. R. W.: C. de G. en tot 5 October kop, f 6 eubs. 3 impen a.d IJasel te Gouda, f 25 Verschynt Maandag, Woensdag f 1.25, franoo per post f 1.50. Met i mnement wordt ii Bergambacht, 12 Sept. Blijkens bekend making van B. en W. alhier, bigt ge durende 30 dagen ter secretarie ter in zage de uitkomsten van de schatting en meeting van bebouwde en onbebouwde eigendommen in deze gemeente. Door de postduivenvereenlging „De Gevleugelde Bode” alhier, „werd een wed vlucht gehouden vanaf Lier. De uitslag was: le, 3e en 4e prijs P. Blanken, 2e en 6e prijs W. Kroone, 6e prijs W. Bode. Zondagavond ontlastte zich boven onae gemeente een hevig onwedar, waar bij de bliksem insloeg bij den bouwman G .de H. alhier. Hoewel het huis vol damp was, is er geen brand veroorzaakt. Ook het electriach lioht bij de Mud. Her». Kerk, waarin op dat oogenblik nog dienst was, werd geraakt, waardoor een ge deelte van de verlichting in de Kerk uit ging, terwijl bij den bouwman G. O. al hier een dikke wilgeboom, welke een paar meter van de woning stond, werd versplinterd en 7 electrische lampen in de woning stuk sloegen. De slager v. d. B. te AmmerstoL die Zaterdagmiddag per auto vleesch be zorgde by zijn klanten, moest het aan zien dat zyn auto terwijl hij aan den Ka- dijksche laan alhier bij een klant op het erf was, er alleen van door ging en met is. van L. van Mul- Marrigje, d. T. Huisman. van A. Kool en d. van Ohr. van Gerrigjo, d. van volman. n-k, oud 25 j., en j- hiter, oud 73 j.» Isgraaf. T, K. Algem. Politie- E. v. A. te WiL bden tot 5 Ooto- i, f 8 subs. 4 d.; bacht, f 2 subs, ■nhoven, f 3 subs en f 5 subs. 2 d.; f 3 subs. 2 d. rt. 426 W. v. 8.: i a-d. Lek, f 12 Goudrlaan, 11 Sept. De heer Adr. den Hartog alhier heeft zijn woonhuis on derhands. verkocht aan den heer A. Ver spui te Hoornaar. Papendrecht, 12 Sept. Onze burgemees ter is Zaterdag 8 dezer bij gelegenheid van de "Jaarvergadering -der Koninklijke Vereeniging „Ons Leger” gekozen tot lid van het hoofdbestuur dezer vereeniging, waarvan thans voorzitter is de oud-mi- nister van oorlog J. J. C. van Dijk. De Papen dr. Landbouwvereeni- ging heeft onlangs aangekocht een mooien stamboek-stier. In het verdere belang der vereenugdng organiseert zij opnieuw een verloting, waarin meer hoofdprijzen en een grooter aantal prijzen zijn opge nomen dan het vorige jaar. Noordeloos, 12 Sept. Zaterdagavond 15 Sept. a.®. hoopt de muziekvereeniging Volharding” alhier, directeur de heer A. v. d. Heiden, een concert te geven in de muziektent. Het programma luidt als volgt: ]1. Op ter Olympiade, marsch; 2. Elvira Ouverture, J. Werkman3. Mosaine de L ’Opera Naflioenodonosa, Keasels; 4. El. Capitan, marsch, Sou va; 5. King Coston, marsch, Souva; 6. Le- roud Yoetek Sur l’Opera, L. J. Boude- rock; 7. Doona Welle Grande, Walser: 8. The Gladiators Fare wel, marsch, Blan kenburg; 9. Finale. De zangvereeniging .Excelsior” hield Vrijdagavond een Generale repetitie, op de muziektent, voor het te houden festi val te Leerdam, alwaar „Excelsior” Za terdag 8 Sept. j.l. moest deelnemen. Ge zongen werd Moeder en Kind” en ,Jn Mei”. De nummers werden goed ten ge- hoore gebracht en stonden onder de goede leiding van den directeur, den heer Kaasschieter, van Schoonhoven. Lekkerkirfc, 12 Sept. Aan den heer Bol is een gratificatie toegekend groot f 300, voor de waarneming van de betrekking van gemeente-ontvanger tijdena de ziekte van den heer De Boer. Zondagmiddag had de heer B. het keren. De premie K) per jaar, met en er in een tyjd»- ejaar geen schade e premie met 25 d. Aldus Ml de op 1 45. oe omdat hty van ield het aanrijden oor de gemeente dlge gevolgen met nxlotte zfj opge- kering allen be en berokkend aan meter breeder kan yorden gemaakt, is thans aan den minister van oorlog een adres gericht, met verzoek deze militaire brug, welke bij het departement van oorlog in beheer is, in het belang van de veiligheid van het verkeer te laten ver broeden. 80 Na deze epeeah, onverschillig, groote radheid van tong afgedraaid hebben, verliet de neef met huppelende bewegingen de kamer, den jonkheer en zijn zoon in groote verbazing en ergernis over zulk een optreden achterlatend. Zijn moeder merkte den indruk, die haar zoon gemaakt had en zeide ver ontschuldigend: „Mijn zoon ia een wild zang, maar ge moet in acht nemen, dat hij geboren, en getogen is in de binnen landen van Indië, ver van den base ha venden invloed der steden an temidden der planters opgevoed is. Ik den er zeker van dat hij hier in Holland wel gauw veranderen zal en het zou mij zeer aan genaam zijn, indien gij hem een beetje onder uw leiding naamt.” Er krulde zioh een bijna onmerkbaar spottend lachje om de lippen van den jonkheer en zonder er op in te gaan zeide hij: „Over deze zaak spreken wij thans niet, mevrouw. Ik sta er op dat wij tot een conclusie zqllen komen aan gaande uw aanspraken. Zooals ik u ge zegd heb, indien u geen andere bewijzen, die stelliger en overtuigender zijn, voor uw beweringen kunt aanvoeren, zal het een proces worden, want gij zult zeer wel begrijpen, dat ik niet voetstoots afstand doe van de goederen van „Grafhorst”. Wat hebt gij hierop te wggen?’’ kant uit «tl4» 4» W»- HOOFDSSTUK XVIL Een nieuws slag. Een rijtuig bracht vader en zoon regel recht naar het kantoor van Mr. Smalle. De knappe rechtsgeleerde met zijn groote ervaring en menechenkennia wierp een blik op het gelaat van den jonkheer en begreep dat dien» hart lichter gestemd waa en hij meer hoop had voor de zaak. Nu jonkheer,” riep hij, terwijl zijn kleine oogen schitterden, „hoe was de visite bij mevrouw Grafhorst? Het lijkt me, dat het u nog al bevallen is. Drukt de last nu ’n beetje minder zwaar of kunt ge nog niet gelooven wat ik gezegd, heb?” - Ik twijfel, waarde heer. Maar wel ben ik er nu zeker van dat die juffrouw niet de weduwe van mijn broeder is, al hoewel ze nauwkeurig op de hoogte is van de verschillende omstandigheden.” Natuurlijk niet. Maar hoe weet u geen gewone. Zij is even beschaafd en deftig, als haar zoon lomp en onbeschoft ia.” Haar zoon zegt gij? Maar het ia haar zoon niet, wat ik u verzeker, of ik wil geen Mr. Smalle meer zijn. Zulk een vrouw kan zulk een zoon niet hebben. Het zijn twee,avonturiers die elkander gevonden hebben en zij hebben elkander noodi- om beter hun rol te kunnen spe len. Wat mij het meest in haar verbaast is zooveel geslepenheid met zooveel on- noozelheid vereenigd te vinden. Want het is toch al te onnoozel om te verwachten dat louter op haar verschijning en haar listig verzinsel gij haar „Grafhorst” ca deau zult doen, zonder dat zij wettige be wijzen toont” Ja, maar zij heeft papieren. Zij heeft ze op den overtocht naar hier verloren, l zooals -zij zegt, maar zij zal spoedig in 1 staat zijn een afschrift te toornen en dan deinst ze niet terug voor een gerechtszaak Ik begrijp niet, wat 'die vrouw beweegt. Ik huiver er van dat mijn maam in een proces gemengd zal worden.” Bekommer u daar niet het minst om, mijnheer Grafhorst. Gij kunt de zaak veilig aan mij en Oosteibaan overlaten en ik verzeker u, dat de alimme vogel ge knipt ia voor dat het tot een proces komt. Het eerste en voornaamste wat we te doen hebben is de familie Portmans, de zusters en de moeder van uw broeders echtgenoole op te sporen, zoo die nog te- ■en Zij zim in staat de schoone dame rol led‘g te ontmaskeren. Is ik u een raad mag geven, jonkheer ga dan nu rustig naar uw kasteel terug,’ vergeet de heele geschieden» en alsallei achter den rug is, zal ik het u laten we ten.” Bravo, mijnheer Smalle, riep de joru Amelde, 12 Sept. Bij piachtig weder Bij den bouw van de eerste tien woningen I had de vereeniging tot het laatst tegen- wenkan^ ondervonden van den toenmali- gen gemeenteraad. Het gemeentebestuur I 11JK, UWRIU, V1U WZl TOM «w komen? Gij zult mij bereid vinden tot groote opofferingen, als de vrede tus- schen ons slechts bewaard kan blijven.” Hier is sprake van vrede noch van strijd. Het is slechte een kwestie van recht. Als gij in uw recht zijt, zal de wet u voldoen en de wet moet hier beslissen. Dat is mijn meening.” Welnu, dan zal er strijd zijn, jonk heer Grafhorst. De teerling te geworpen Als er op staat te behouden wat gij onrechtmatig Verworven hebt, dan aal het reoht en de wet over ons beslissen. ----- Gij dwingt mij tot een proces, ofschoon dat? U vertelde mij, dat u haar nog nooit ik het niet gewild heb. Gij zult weldra gezien had.” nader van mij hooren,” flitste het van de lipnen der toornige vrouw, wier oogen nu weer boosaardig straalden en de twee mannen met troteohe minachting mon sterden. Het zij zoo, mevrouw,” was al wat IflWMVOORIÜlMOMBinBECHT SCHOONHOVENSCHE COURANT. II s. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. Inschrijving, lijn volgens de daarin vastgefetelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd QOn Chridsn bjj verlies 000 Gulden bjj verlies JvV van hand of voet. er Wet van het eervoer: G. deV. 2 dagen; P. J. te Rotterdam, agen. tor Alg. Polidfio- oude: J. K. te pen. er Spoorwegwet: ba. 2 dagen. n het Reglement «opvaart op de ieuwe Maas. G i. 2 dagen; K. B. ten van elk f 5 boete. an art. 453 W. Schoonhoven f 8 wezig waren de gemeente-seareteris, de heer W. van Gappellen en da architect, de heer C. Fijan alhier. In de laatste Raadsvergadering h da navolgende motie aangenomen. Da Raad der gemeente Nieuwarkerk ad. Ussel, op 5 September bijeen, spreekt uit, dat gehoord de boodschap van den GommiijMairis der Koningin bij momde van den burgemeeBter, in de vorige ver- gadering gedaan, dat een raadslid, tot wethouder gekozen, verplacht is, dat aan te nemen en ala niet spoedig een wet houder wordt gekozen (hoewel er twee wethouders zijn) de Raad, zal wonden uitgHHchakald, acht dat in strijd met de wet en gaat over tot da orde van den dag. Deze motie te zenden aan dan haag Gommissaris dar Koningin De heer W. K^pteyn heeft Mn B. en W. vergunndng gevraagd voor het bouwen van een houten landhuóa op een perceel bouwgrond aan den Hoofdweg alhier gelagen. B. en W. hebben hierop afwijzend beschikt. De heer Kapteijn ia van deze beeliaamg in beroep gegaan by den gemeenteraad, die eveneens, oveqreen. komatig het voorstel van B. en, W., af wijzend 'heeft beechikt. R eeuw ijk, 10 Sept Zaterdagavond jX had ten gemeentehuize de verloting plaats oer loten van de Land- en Tumibouwianr- tocustelhng. De uitslag was als volgt: le prijs schaap met twee lammeren 996; 2e prys haan en 10 hennen 541; 3e prijs theeservies 631; 4e prya een wollen i deken 749 5e prijs een bedsprei 357 6e prys een zak ochtenüvoer 164; 7e prya een melkemmer 112; 8e prijs een buiten- band 607; 9e prijs een flesch eau de oo- logne 636; 10e prys een zak gemengd voer 44; 11e prys een zak gemengd voer 958; 12e prijs drie flesschen stremsel 140; 13e prya een doos parfumzeep 478; 14e prijs een melkemmer 894; 15e prys een odeurflacon 781; 16e prijs een trio krie len 868; 17e prys een theekleedje 999; 18e prijs een flesch eau de cologne 665; 19e prys een kaasbhermometer 378; 20e prija een paar handwarmers 794; 21e prijs een houten schop 681; 22e prys een rywiel- tasch 40; 23e prijs 10 K.G. kippenvoer; 617; 24e prys 1 kruik kaaskleursel 238; 25e prijs een houten hamer 129; 26e prya een sliroplank 477; 27e prys een lastdra ger 493 28e prijs een voeremmer 201; 29e prijs een schepbak 307; 30e prijs een steköltang 22; 31e prijs en Lucaabel 723; 32e prijs een binnenband 372; 33e prijs 5 K.G. kippenvoer 974; 34e prijs een Lu- casbel 79; 35e prijs een binnenband 650; 86e prijs een paar bretels 447; 37e prijs 5 K.G. ochtendvoer 288; 38e prijs een li ter 594; 39e prijs 2 flesschen stremsel 955; 40e prijs een flesch stremsel 509. Zondagmorgen trokken groepsgewijs door onze gemeente tal van jongelui met een groot aantal ontplooide banieren. Het bleken afdeelingen te zijn uit tal van plaatsen uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht van de Arbeiders Jeugd, Gen- i trale, die in Gouda Zaterdag verblijf had den gehouden. Vanwege den Zondag was het maken van muziek en het zingen verboden. is de heer K. de Rooij als opvolger ge ïnstalleerd. De verged**-- werd geleid, door den heer J. Sterk, voorzitter. Vér der is het woord gevoerd door de hoeren Smits en De Rooij, alsmede door den heer G. Hogeweg, oud-hoofd der school, den heer Leppink namens het personeel. De leden van de naai krans „Dorcas” hebben een reisje gemaakt naar Scheve* nintnen. Begunstigd door heerlijk zonmg weer heben zij volop genoten en met el kaar een recht gezeUigen dag doorge- bracht Gisteren, en vandaag wordt in een der lokalen van de openbare lagere school aan ’e-Gravenweg tentoonstelling gehouden van de door de kinderen ge kweekte planten. De oudere van. de kin- j deren, die hebben ingezonden, hebben vri«en toegang, terwijl van andere be- langstellenden slechts een dribbeltje zal gevraagd worden. Voor de beet geslaag de van elk der zee soorten worden drie prijzen uitgeloofd. De eerste-steenlegging van het tweede tiental arbeiderswoningen voor de bouwvereeniging „Ons Huis” alhier, is geschied door den heer Chr. Amee, voorzitter van het bestuur dier vereeni ging, De heer Amee sprak zijn voldoe- ninr uit over de medewerking, die de vereeniging bij dezen bouw van het gon meentebestuur heeft mogen ondervinden. j duwe, die voelde dat zij terrein verloor en nu met andere middelen trachtte haar - tegenpartij te vangen. „Ach, hoe smart I het mij, dat wij, die door banden des bloede aan elkander verbonden zijn door mijn lieven echtgenoot, hier zoo tegen- over elkander staan. Maar ik kan, neen, I ik kan niet anders, riep zij hartstochten 1 lijk uit, terwijl haar gelaat, dat plotse ling een verandering had ondergaan en den trotschen plooi had laten varen voor een smeekende uitdrukking, een wanhopig aanzien had, alsof zij door een heftigen tweestrijd bewogen werd. ,Jk gnoet strijden terwille van mijn zoon. Indien het voor mij zelf was, zou ik alles laten varen, want ik hecht niet aan bezittingen. Is het dan niet moge lijk, hoeren, om tot eefl schikking te Dat is ook zoo. Maar zij is mij nauwkeurig beschreven als een slanke, teert» verschijning van middelbare grootte en deze is een forschgebouwde vrouw. Haar schoonheid en gedistingeerd op- ------- - treden zijn wel in staat iemand op het de jonkheer hierop antwoordde, waarna eerste gezicht in de war te brengen sn ‘J’ v handschoenen greep en als (het een bedriegster ie, wat ik wel --- t mott geloovwn, dan ii het in ilk fml 1 ker, zoo hoor ik u gaarne spraken. Ik denk er net zoo over als u. Dit complot tusschen deze fijne dame en haar braven zoon zal spoedig genoeg ontmaskerd zijn. Maar toch zoudt gij ons, en in het bij zonder mijn vader, zeer aan u verplichten, indden een proces voorkomen kon wor den. Daarom zou het prachtig zijn, in dien we de familie Portmans konden ont dekken. Als ik u daarbij helpen kan, kunt u op me rekenen.” Hierop verlieten de beide hoeren dien advocaat. Het was niet zoo gemakkelijk voor den jonkhoor om den raad om alles te vergeten, uit te voeren. Ofschoon hij do laatste uren «enigszins gerustgesteld was drukte deze erfgeechaedenis hem als een zware last. Hij was een vreedzame man en de ge- dachte aan een proces waarbij hij zijn goed zou moeten verdedigen tegenover be lagers, zijn naam in ’t openbaar ge noemd en in de kranten gezet worden in verband, met deze erfkwestie, en de familierelaties fijn uitgesponnen zouden worden in ’t publiek, kwelde hem ge ducht. De jonkheer begreep de gevoelens van i zijn vader, doch kon ze niet dealen. In het blakend optimisme zijner jeugd acht te hij alle bezwaren gering. Daze heele i arfeniekwestne beschouwde hij als een i avontuur, dat zijn aandacht nauwelijks waard was Zijn geest waa vervuld met gansoh andere gedachten, die hem ge heel in beslag namen en .waarwer hij met zim vade»* moest spreken. Tot dusver had hij dit nagelaten uit besef dat zijn vader heelamaal niet in een s stemming was om thans met zulk een zwaarwegend verzoek bij hem te komen, en hij had besloten er mee te wachten, tot rij tbuie gouden rijn. CVwM ewwdfi^. irachynt Maandag, Woensdagen Vrijdag. Prys voor Schoonhoven per 8 maanden franeo per poit f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. ABOxNNÉ'S van dit blad, in het bedt van ons Bericht van Commissaris der Koningin In Noord- Brabant. Bij Kon. Besluit ia met in gang van 20 September 1928 benoemd tot commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Brabant Mr. A. B. G. M van Rljckevorssl, lid van da Tweede Ka mer der Staten-Generaal. AANBESTEDING SPOORWEG GOUDA—'BOSKOOP—ALPH EN. Naar wordt vernomen, zal de aan besteding voor den aanleg van dan. spoor weg Gouda—Boskoop— Alphen a, d. Rijn reeds in October u. plaats hebben, HET BEZOEK AAN DE NENUTO. Da één-sn-een-kwart mlllloen overschreden. De groote nationale vaandel-parade op de Nenijto te Rotterdam ia Zondag be zocht door 12.688 betalende bezoekers, waardoor het totaal aantal bezoeker» is gestegen tot 1.200.143, zoodot de één-en- een-kwart millioen is overschreden. Stremming van het verkeer. De hoofdingenieur-directeur van den Rijks waterstaat in de directie Zuid-Holland eoi Utrecht brengt ter kennis van be langhebbenden, dat wegens het uit voeren van bestratingewerken op den Rijksweg van Vianen naar Gorinchem, het gedeelte van K.M -paal 31 te Arkel tot de brug over 't Kanaal van Steenenhoek voor het verkeer met rjj- en voertuigen zal zijn afgesloten van 18 September e.k. tot en met 31 December 1928 of zooveel >nger óf korter als de werkzaamheden zullen duren van 6 uur tot 18 uur en dat het verkeer aU volgt kan plaats hebben: in de richting naar Arkel over den Be- nedenwég, welke op korten afstand van an evenwijdig aan den Rijksweg is ge legen en in de richting naar Gorinchem over den ooztelijken dyk van het Mer- wedekanaal van de brug in den Rjjka- straatweg te Arkel tol Gorinchem. VtrkMrsbelangsn. De A. N. W. B. en de Kon. Ned. Automobielclub hebben rfich tot den minister van waterstaat ge richt met een verzoekschrift, waarin wordt aangedrongen op bespoediging van het werk tot verbetering van den weg van Leiden over Alphen naar Bode graven. Een tweede adres betreft aen militaire brug bij Gurincheni, gelegen in den weg over den Zuidelijken Linge-dijk naar Gel- dermalsien. Deze brug dicht bij een scher pe bochtje tusschen de leuningen slechts drie meter breed en is bovendien door een hoogen muur moeieljjk waar te nemen yoor het uit de richting Spijk komende verkeer, zoodat ze voor dit toenemend verkeer gevaar oplevert Het hoogheemraadschap, dat den weg beheert, zal dezen in de bocht laten ver broeden, als ook de brug zooveel bree der zal worden gemaakt, dat twee voer- tuigen elkaar daar kunnen pasaeeren. Aangezien deze op eenvoudige en weinig kodtbare wijze ongeveer twee en halve i gaf de Ghr. Muziekvereniging Zaterdag- avond een zeer goed geslaagd concert j De nieuwe instrumenten, de pauken kwa- gen gemeemenaan. nei gemoeniMjoeBLuur men onder de zeer bekwame bediening 1 was vertegenwoordigd door den wethoudér van den paukenist goed tot hun recht W. van Waasbergen, terwijl mede aan- Veel luisterend publiek was aanwezig. De bloempjes-verkoop bracht f 60 o.p. Schoon gewasschen en netjes aan gekleed zou J. de L- z’aterdagavond nog een eindje gaan fietsen. Het wars er prachtig weer voor. Jeugdig zit men dan wat los op de fiets maakt soms grappen waardoor v,el een» een ongewensrhte tui meling wordt gemaakt. Zoo ook hier, want onverwacht kwam hij in. de Broek- steeg sloot terecht. Schoon was de tocht begonnen, geheel beunodderd kwam hij even daarna thuis aan. Een zelfde lot als boven deelde Liesje v. G., Zaterdagavond. Spelen langs de gracht, even achter de balie heen loopen en plons, Liesje lag in. de gracht Even spartelen en ze was aan den kant, waar ze opgetrokken werd. Het Zater dagavond-pakje was ook bedorven. Bleskansgraaf, 12 Sept Het aJMsr door Graafstroom.’» Fanfare gegeven oonoert is uitstekend, geslaagd. Er wa» veel pu bliek op de been, om naar de tonen de zer jonge vereeniging te luisteren. De verkoop van bloempje» ten bate dier ver eeniging bracht f 82,90 op. Van den melkalijter C. B. geraakte kar en hit te water. Ongeveer 60 L. melk ging verloren. Voor B. een leelijk Bchadepoetje. Nieuwarkark a.d. I Jasal, 12 Sept. Burg, en Weth. hebben aan den Raad aange boden de gemeente-begrooting voor 1929. De begroeting sluit met een totaal aan ontvangsten en uitgaven van f 129.503,344 het voorste gedeelte te water geraakte, i Totaal batige en nadeelige aloten Met behulp van omstanders werd de wel j 61948,55. wat te vlugge auto weder teruggetrokken I Tn tegenwoordigheid van het bs- op den weg. ®tuur der School met den Bijbel en ge- Groot-Ammars, 12 Sept. Een onvrij noodigden, heeft de heer P. Smits af willig bad. Zaterdagmiddag moest de scheid genomen als hoof’d dar school en alnier wonende visciuiaudelaar J. Schreu- v n/w'" der een boodschap naar Elsbout doen. Om zyn weg te bekorten roeide zijn zoon de schouw waar hij voorin stond met zijn fiets, over den boezem. Op onverklaarbare wijze tuimelde S. over boord met de fiets op een plaats waar het nogal tamelijk diep was, doch spoedig was hij in de schouw ge trokken en na van droge kleeren te zijn voorzien begaf hij zich andermaal op weg. S. kwam met den schrik en een nat pak vrij. Zondagavond woedde boven onze gemeente een zwaar onweder, hetwelk met geweldigen regenval gepaard ging. De bui kwam uit Z.W, richting en trok naar het N. Van ongelukken werd niet gehoord. Voor de tweedemaal is thans door den gemeenteveldwachter procesverbaal opgemaakt voor het vervoeren van vee, hetwelk lijdende of verdacht is, van de bedmettelijke veeziekte mond- en klauw zeer, zonder vergunning. Het betreft thans vee van den land bouwer J. de H. te Peursum, Jaarsveld, 12 Sept. Door den gemeente raad alhier, is met algemeene stemmen besloten in de politieverordening te doen opnemen, dat Ide winkels op Zondagen ge sloten moeten rijn. Advertentien: Van 1 tot 6 regels f 1.80; elke regel meer ƒ0.20. Bij 3 maal plaatsing 8e maar 0.10 per regel. Advertentien tusschen den tekst drievoudige prys. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief. voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van |AA Gulden bij verlies Afï ®u*^en verlies van 1W van een duim. UV een anderen vinger.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1