No 5484 EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Nieuws. md. FEUILLETON. Hef geheim der Visschershut. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. O Woensdag 26 September 1928 «■SBWvooHiwöMJffl rifffl SCHOONHOVENSCHE COURANT. 2000 Eerst kijken ij rg *n J. M. 60e Jaargang - van ban< j. O’ A. d»K. A. M. to ver- •w ellebogen op haarknieën, steunde het niet braaf Tin door H. KLAASSEN. delarijver- B. B. to 't 460 W. f 3 sub*. rt. 455 8o rgambaclit Rijnvaart- terdamf 6 besluit. J. J. K. te frordoning f 2 mib» /aarde en S. Boreje. eduwnaar lanken en G. deRui- Tuizer, linga. xx) knap? braaf ben DENL HAAG Alléén „Modehuis" Hofweg 6. n-pliehtwet: lakkarkwk. OU DA. September ahap: 6 d. .wet: C. B. A. P. G. en G. de t. n, oud 64 Laan. rekhonden- MlfSsube. rgambasht, cordoning in te Gou- Burggraaf rk, z. van er, oud 88 cerker. jenoot van j„ wedu- overs be hoorde thans te spreken en allee uit te aan °rordenlng ddinxveen, etha Mar en J- M. n Th. Ro- R.W.: Ph. nte; H. J. toeten van boete or en Rij- t f 6 sub*. Ammeretol jlitieveror- le Schoon- te Nieuw- L ieder f 4 e Schoon- ler toepas- j en J. W. ieder 2 per 8 maanden ser per 8 maan- Ï1 Sept, van G. J. z. van H. Boelekade is en S. Teunia, en M. J. van P. Dlldoite a, d. van Kist, BiL B regel” f 1.80: fel. Advertentiër aantal regels voorstellen. Daarna keerde zij naar de Burgerzaal terug, waar zij tot ruiin 11 uur met de gasten sprak. Ook de Prins en de Prinses onderhielden zich mjet tal van aanwezigen. De buffetten m de jrijzaal waren verdiend met een rijkdom van rose chtwet: J. 5 subs. 10 j van go- f 1 Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schooi den. Over het abonnement wordt in de eerste maand 1 ABONNÉ’8 zwijgend voor zich uit. Hanna, dacht na. Hot was ruchtbaar geworden dat er erfgenamen waren op gekomen, die beweerden nakomelingen te zijn van jonker Albert en volgens wet tige papieren, aanspraak maakten op de bezittingen van „Grafhorst”. En hier op haar schoot lagen do bewijzen, dat het bedriegers waren en dat Lien, het vis- schersmeisje, de wettige erfgename was van „Grafhorst”, Niemand op de wereld wist er elke regel meer f (>.2Ur Bij 8 maal tiën tuaschen den tekst drievoudige i oü condities wage men tarief. haar een tijdlang versuft neerzitten, zoo- dat zij haast niet merkte dat de lamp uitging. Doch dan herstelde zij zich. Haar nieuwsgierigheid was nu in de hoogste mate geprikkeld en zij moest meer weten. Zij nam het lampje en zocht tastend haar weg naar beneden, om het opnieuw te vullen. Doch voor zij weer naar boven ging, sloot zij voor- en achterdeur, want zij wilde tot geen prijs gestoord worden bij haar onderzoekingen en veilig zijn voor verrassingen. Dan ging zij weer naar den zolder, gehaast en gejaagd, als of een geheimzinnige macht haar voort dreef. Haar gewone kalmte had haar ge heel verlaten. Het tweede document, dat Hanna in handen kreeg, was het geboortebewijs van Wendelina Dorothea van Grafhorst, geboren te Taniore in het district van Madras, Britsch-Indië. Het ontroerde haar diep, doch het verraste haar niet meer, want haar scherpzinnige geest had de dingen reeds gecombineerd en zij wist dat dit ook komen moest. Zij zooht verder en haar bevende vin gers ontknoopten het blauwe lint dat een bundeltje brieven gevat hield. Het •waren geen minnebrieven, gewisseld tus-‘ schen een verliefd paar, doch brieven van den jonker aan zijn vrouw, geschre ven in tijden, dat hij genoodzaakt was haar voor zaken te verlaten naar Indië. Zij ademden allen een geest van trouwe liefde en innige aanhankelijkheid, die be wezen, dat de jonker geen berouw had over den stap dien hij gedaan had. Hanna las ze allen woord voor woord door. Toen ze klaar was, bond ze de brieven wederom bij elkaar in het blauwe lint «n legde ze naast zich. Verder vond zij o*n. klein pakje, gewikkeld in goud- 3300 mlllloen gulden. Aan onderpand en beleeningen 620 millioen, aan bewaarneming 1210 milli oen (particulieren 510, rijk 700); aan edel metaal in de goudkluis 422 millioen (waarvan slechts 7i millioen zilver), en hierbij moet dan nog gevoegd worden de reeds genoemde 1145 millioen. Na deze uiteenzetting werd de lange rondwandeling door het doolhof van gangen en de daaraan gelagen kluizen, kantoren, enz., begonnen, doch niet dan nadat de Koningin den president bedankt hadi voor alle moeite, die men zich wel voor de voorbereiding van het bezoek had willen geven Men zag de bankbil jetten liggen, in pakjes van 5000; en men kom ook het stempelen van de bankbil jetten aanschouwen ,het machinaal daar op zotten van de handteeikeningen. De biljetten komen overigens kant en klaar van de Firma Enschedé te Haarlem. Ir de kluis schiterden de schuitjes, of liever goegd de baren van het kostbar* gele metaal. Eli baar heeft een gewicht van 12 S kil en een waarde van f 23.000. De gouden tientjes, die het grootste gedeelte ven den goudvoorraad uitmaken, waren verborgen in grauwe zakjes, elk bevat tend f 12.000, zoodat men hun. glans niet zag. Alleen op de teltafels blonken de goudstukken; rinkelend gleden ze er in i dj zakken. Interessant was ook het bezoek aan de valschgeldcentrale, waar men allerlei on- geldswaardig papier zag liggen en por tretten van vervalschers. Ten slotte bezichtigde de Koningin met haar gemAal en dochter in de bibliotheek oen kleine historische tentoonstelling be treffende het bankbedrijf. Hier werd de thee geserveerd. Hare Majesteit verklaar de bij het afscheid, dat zij zeer voldaan wa* over het interessante bezoek. AVONDFEEST IN HET PALEIS. Gisteravond heeft in het paleis te Am- kterdani ter gelegenheid van bat Konink lijk bezoek een avondfeest plaate gehad. Er waren niet minder dan 1100 uitnoodl- gingen verzonden. Tot de gasten belioor- de de Vorst van Bentlieim, een volle neef van de Koningin. Vele hooge auto riteiten en vertegenwoordigers van han del, wetenschap en kunst, waren tegen woordig. De Koningin kwam even na half negen met Prins Hendrik en Prinses Juliana en met groot gevolg de Burgerzaal binnen, die als altijd een luisterrijken aanblik Ixvod door de bonte mengeling van uni formen en statiegewadeu in de ouder- wetsche verlichting. De Koningin droeg een rotbè met korten sfleep, bestikt met zilveren en goudep, kralen. Zij was getooid met het nationaal huldeblijk: diadeem, halssnoer en arm banden. Prinses Juliana was gekleed in witte taftzijde, gegarneerd met toufes van rose rozen. Prins Hendrik was in admiraals- uniform. Hare Majesteit deed eerst in de Troon jnhoven per 8 maanden ing 15 cent» meer per 8 inaan- beiehikt. J van dit blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, zyii volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd Gulden^ bij ^levenslange 1000 300 ®u^en ™be* 200 ^^den by verlies l Motor-*a rkenwoud*, J. van (ter rgambacht, or f 5 subs. Gouda f 6 rkerk 20 fieuwpoort, 928 aoherijwet: s. 2 dagen. beslag go to Lekker- OPHEFFING VAN TOLLEN. De Raad van Bunschoten heeft beslo ten de twee tollen bij den Btescfropweg en een tol op den weg naar Hoogland, por 1 Januari a.s. op te heffen. Zulks geschiedde na overleg met Ged. Staten van Utrecht over de verbroedgig en verbetering (van den weg van daar naar Hoogland, vlak bij Amersfoort gele gen. Tot nog toe kost een ritje heen en weer van Bunschoten naar Amem- foort f 1.30 aan tolgeld. VEILIG IN INDIE GEARRIVEERD. Donderdagmorgen 13 September i* het eerste van de vijf vliegtuigen naar In die vertrokken en gisteren te kapitein Koppen aangekomen in Batavia en door gevlogen naar Bandoeng, waar hij vei lig ie geland. Uit een nuchter telegram weet men dus, dat het woderom aan oen Nederlandsch vlieger gelukt te de rete van Amsterdam naar Batavia per vliegtuig met gunstig gevolg to volbrengen. - Het vijfde vliegtuig,- dat op 11 Octo ber naar Indië vertrekt, ia niet bestemd voor de Ned. Ind. LuchtvMrhnaatschap- pij. doch zal een retourvlucht Nederland Jndiö uitvoeren. zooaJs men ze vindt in boeken; maar het was geen roman., het was alles waar; hot speelde zich al» ’t ware af voor haar oogen. Eenige oogenbliikken voorde zij tweestrijd. Nu gevoelde zij, dat zij voor God en menschen schuldige had gedaan, door deze dingen te Haar meer. Agenda voor de raadsvergadering van Vrijdag 28 Sept. a.s., des namiddags 2 uur. 1. Opening, notulen, medodeelingen 2. Voorstol B. en W. op verzoek van be woners Raadhuisweg het aantal lantaarns met 2 to vermoorderen. 3. Voorstel B. en W. ingevolge missive Minister van Ar beid d.d. 7 Juni. j.l. f 150 bij te dragen in de kosten der verbouwing woning wod. Blonk te Reeuw ijk, hoek Kerkweg. Het Rijk zal dan ook f 150 moeten geven. 4. Voorstol B. en W. adhaesie te betuigen aan het adres van dan gemeenteraad van k Arnemuiden i.z. toepassing art. 104 der lager Onderwijswet 1920. 5. Voorstel B. en W. de artikelen 20 en 42 van het reglement van orde voor de raadsverga deringen niet te wijzigen. 6. Voorstel B. en W. het R.-K. Schoolbestuur te Rocu- wijk! 22 nieuwe schoolbanken en een lessenaar te verstrekken. 7. Rapport Com missie nazien rekeningen; daarna vaste INGEZONDEN MEDEDEELING- nnieuw^A^ ROTTERDAM Hoogstraat hoea Spul S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. vernederd worden, en misschien zou do rechter haar straffen. Maar wat nog het ergste was, zij jwju moeten buigen voor Lien. Het meisje dat zij had grootgebracht en dat haar ge diend had, zou meesteres zijn op Graf horst, een groote dame, aan wie zij, Hanna, eerbied zou moeten bewijzen, na dat zij haar eerst uit het huis verdreven had. Deze gedachte was do trotsche vis- schersvrouw ondragelijk. Zij stelde zich voor met welk een air en inbeelding Lien haar hooge plaats in zou nemenen hoe laag zij neer zou zien op haar gewezen pleegmoeder. Haar geheele wezen kwam daartegen in opstand. Neen, dat nooit, x zoolang ziier wat aan doen kon. Het wm immers geanakkolijk genoeg het kistje voor altijd te laten, verdwijnen.. Hanna leende een gewillig oor aan de slechte ingevingen. De verraderlijke pa pieren moesten weg, nu, moer dan ooit, nu zij wist was er in stond. Zij smoorde de stem van haar geweten, die nog sprak en dood een schrede verder op het pad dor misdaad. Zij stond op en keek door het zolder raam, dat uitzag op zed, evenals zij 21 jaar geleden gedaan had. Het was don ker buiten, doch haar schorpe oogen meenden do plaats te onderscheiden waar de blauw-zwarte golven op hot strand braken. Zij stond een oogonblik besluiteloos. Er was nog geen enkel toeken van terug koer van man en zoon. Dan greep zij hot kistje, alsof zij plotseling een plan had opgevat, liep naar beneden, sloeg oen zwarten wollen doek om haar schouders en verliet door de achterdeur het huil, met het ki*tj« ander haar •ohort. (Wordt WMUQ. elk met 45 leden. Alle vrijwilligers zijn in burger, mot Oranjcband; alleen do of ficieren zijn in grijs uniform. Verder zijn ook in uniform de vrijwilligers van don motordienst, die met auto’s of motorrij wielen deelnemen in de vaandel wacht voor elk Koninklijk erkend vaandel. Het uur, waarop de Landstormafdee- lingen voor de Koningin zullen defilee- ren. is nader bepaald op kwart voor vieren. Het Malieveld is Donderdag uitsluitend ter beschikking van den Bijzonderen Vrij- willigen landstorm. De Prins zal hoogstwaarschijnlijk te voren do bijeenkomst op Hoiitrust voor een gedeelte bijwonen. Ook zullen daar alle Ministers aanwezig zijn, benevens tal van militairs en burgerlijke autoritei ten. M Lang staarde zij op het portret in het medaillon. De kranten legde zij weer in het kistje, zonder ze in gezien te hebben, maar een onibedwingelijko nieuwsgierig heid greep haar aan om de brieven toch eens in te zien. Zij overwon de vrees, die haar weerhield, opende den eersten brief, die bovenop lag en las. Daar zat zij, roerloos, alsof zij in een steenen beeld was veranderd, met den brief in haar hand, totdat dé olie in l»t lampje was opoeteerd en de laatste f ,’kkoring van het licht haar in het stik»vajl den zolder achterliet. heid vdh den zwemmeester, den heer Mosi.ee, wien terzake allo hulde toekamt. We wenschen de Dameszwemclub in ‘t komehde seizoen een nog grooteer bloed toe. Hot bestuur van de Ziokonhuisver- pleging alhier, hield een vergadering met hoeren doktoren, de wijkpenning- meeeters *n de commissie van controle. In verband met den financieelen toestand der vereeniging mpest besloten worden, dat met ingang van 1 November a.s. ver vallen is het recht op het gebruikmaken van een auto op kosten der’’ vereeniging bij vorvoor van een zieke. Noodgedwon gen moest men hiertoe besluiten. De lasten drukken deze zoo nuttige vereo- niging helaas weel te zwaar. Was een vorig jaar het aantal verpleegden al schrikbarend hoog, ongeveer 80, thans wordt dit getal zeker 90. Het is te ho pen, dat de volgende jaren voor deze in stelling wat gunstiger zaken blijken. Door de politie is tegen K. O. en J. A. van der L. procesverbaal op gemaakt wegens het zitten in een andere winkel- ramen„ Reeuwijk, 26 Sept. In de gehouden ver gadering van het Fanfarecorps „Juliana” is in de plaats van den heer D. Ooeter- wijk tot commissaris gekozen de heer G. van der Heiden. Onze voormalige plaatsgenoot, de heer T. Kapteijn, dierenarts té Nieuwer- w 2 LI 111 van bijdrage der onderhoudskosten. Wanneer Gezondheidscommissie, zetel Zoeter- meentebestiiren ziqh bij het voorstel dahlias. DE OORZAAK DER VEENBRANDEN. Het Kamerlid Schapad heeft onlangs gevraagd of de ministers kennis genomen hebben van de ernstige vermoedens, dat de branden in de Drcntsche venen, waar door vele goederen en een. menschen- leven zijn verloren gegaan, opzettelijk zijn gesticht en op gezette tijden worden ge sticht, door personen, die zich daarmede onmiddellijk geldelijk voordeel trachten 1 te bezorgen. Hij vroeg verder af de minister van justitie bereid was een ernstig onderzoek je gelasten naar de gegrondheid dezer vermoedens en zoo noodig tot vervolging der sahuldigen over te gaan? Een nauwgezet onderzoek heeft aldus antwoordden de betreffende Ministers then® geen resultaten opgeleverd, die zou- den kunnen leiden tot eenig justitieel I optreden tegen personen, die mogelijker wijze de veenbranden hebben veroorzaakt DE LANDSTORMDAG IN DEN HAAG. Betreffende d.en Nationalen Landstorm, dag, die op Donderdag a s. te Houtrust in Den Haag woiw gehouden, is nog het volgende mede te doelen. Het aantal extra-treinen, dat aan het StaatsspooTstation en het station van de Hollandsche Spoor aankomt, bedraagt in totaal 19. Het landstormkorps der Limburgsche jagers bedraagt 1600 man. Hieronder 3 muziekkorpsen, nl het Staatamijnmu- ziekkorps „Wilhelmina”, het grootste van Limburg, 40 muzikanten in donker blauw uniform met bepluimdc kepi’s, en het muziekkoms van Wassen en Lottum. kocht aan Jac. Kooren. Bij onderhandsche aanbesteding voor het bouwen van tomatenkassen voor rekening van den heer V. te Rotterdam, werd het werk gegund aan de Firma’s H. Jongenburger, H. Glasbeek en Ende en Verheul alhier voor f 120.000 Vorig jaar is alhier op initiatief van de hoeren der Zwemclub, een Dames- zwemclub opgerioht. Deze blijkt een groot succes te zijn. De club verheugt zich in een steeds grooter bloei. Ongeveer 30 di ploma’s van geoefend zwemster wendeft 1 dit seizoen uibgereikt. In niet geringe mate is dit succes te danken aan de uit nemende leiding en de groote bekwaam- oon een daad - -over ten opstaan. boreen. Haar geweten ontwaakte en afschuw wierp I verweet haar dat zij andere menschen haarlok, half ingewikkeld, weder van hun geluk had beroofd on lood in het kistje, zonder verder te zoeken, hurune^ hoofden had gebracht. Zij kranten wederom op hun plaats en deed brengen en vergiffenis .te vragen, het kistje dicht. Dan plaatste zij beide hen, jegens wie zij misdaan had. ellebogen op haar knieën, steunde het Daar op dan stillen zolder wa» Eanna, hoofd in de handen on staarde langi en alleep. met haar verleden., met haar mij^ mot haar aanklagend geweten on met God on het wend haar roer be nauwd. Maar de duivel, die de laatste maanden zoo dicht bij haar geweest was, dien zij een plaats had gegeven in haar hart door haar haat, afgunst en eigon- gerechticheid, was er ook. En hij hield haar voor, dat smaad en verachting haar zouden treffen, als zij alles bekende, dat het heele dorp over haar spreken zou en zij voor altijd de geschandvlekte xou xijn. Di*p ion «ij papier, verborgen onder enkele sieraden, die het eigendom moesten zijn geweest van den jonker. Zij wikkelde het open en vond een bruine haarlok, met oen briefje, geschreven door een vrouwen hand, waarin stond, dat deze haarlak het dierbaarste zichtbare aandenken was, dat de jonge weduwe van het hoofd van haren dooden man genomen had, voordat zij hem begraven hadden aan den oever der Indische rivier, waar zij samen zoo gelukkig geleefd hadden. Dit sombere aandenken brandde Hanna in de vingers, het leek haar een stil verwijt en zij had een gevoel, alsof twee dooden, do eeno in hot verre Indië en de andere hier 'begraven, op haar neer zagen om haar verantwoording te vragen wat zij met hun kind' gedaan, had. e Huiverend staarde zij om zich hoen op den spookachtig verlichten zolder, als vreesde zij daar de voorwerpen van haar angstige verbeelding te zien opstaan. Met een beweging van i zij de i" legde vervolgens de sieraden, brieven en IN HET NEDERLANDSCHE GELD PALEIS. De Koningin, die thans te Amsterdam vertooft, heeft, vergezeld door Prins Hendrik en Prinses Juliana, een bezoek gebracht aan het gebouw der Nederland- sche Bank. Na de verwelkoming der hooge bozoe- kers, gaf de president van de bank, Mr. G. Vissering, in de directiezaal eenige cijfers ter inlAMH| van de rondwande ling. vergelijku^icijfera hoofdzakelijk tusschen 1897 toen de Koningin op 28 April haar eerste bezoek aan de bank bracht nu. De groei van de Neder!andsche Bank blijkt allereerst uit de toeneming van het personeel in de ruim dertig jaar. Toen waren er 174 man. thans 620. Maar nog sterker spreken de volgende cijfers betref fende het bedrijf. Het bankhiljetten-depot, dat is dus de reserve aan bankpapier, vertegenwoor digde in 1897 een waarde van 182 mil lioen gulden, nu van 1145 millioen, tar-.x zaal eenige dames en heeren aan zich wijl toen in omloop was een bedrag van - 200 millioen aan bankbiljetten, nu van 800 millioen (in 1913: 310 millioen). Nog beter indruk krijgt men door het bedrag van de totale waarde in het ge bouw bijeen. In 1897 was dat 443 mil lioen, thans Wat was het, dat Hanna jjpo geweldig aaneegrepen had, dat zij eerst langen tijd bewegingloos bleef zitten? Den eersten brief dien zij opende leek een officieel stuk, het droeg een vreemd stempel en was in een vreemde taal gedrukt, waar van zij niets kon lezen. Maar wat zij wel kon lezen, dat was de naam van de plaate Southampton, het land Engeland, den datum en de twee namen Albert van Grafhorst en Wendelina Frederika Portmans. In een oogenblik stond Hanna alles klaar en duidelijk voor de oogen en een dien© zucht ontsnapte haar borst. Er was geen twijfel aan. Dat was het trouwbewijs van jonker Albert en zijn vrouw. Deze ontdekking <af haar etn *ohok «n d**d als Hanna alleen. Zij had alles in haar handen. Zij had slechts te spreken, naar het kasteel te loepen met deze doos in de hand en de angst en vrees, die het kas- teelvolk zwaar drukten, zouden met een slag verdwijnen en de droefheid zou 'in vreugd verkeeren. Wat zou zij doen? Zij rekende vooruit en begreep wat er gebeuren zou. Men zou met alle macht gaan zoeken naar Lien en zij zou gevonden worden. Zij zou gaan trouwen met haar noef jonker Adolf en meesteres zijn van het kasteel. Hot kwam Hanma voor een roman te zijn Advertenti.en Van 1 tot 6 plaatsing 8e maar f 0.10 per regt' prys. Voor meer plaatsingen, groot u.axtaa«.^sax. .i.ai.x..’,'.1 uasssa voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te fichiédam, van IDA üul(len valies AA Gulden bij verliea van l.W van een duim. W een anderen Vinger. Bergambacht, 26 Sept. De hoofdprijs van de groote verloting bij de gehouden veetentoonstelling te 'Gouda, zijnde twee vette koeien, werd gewonnen door de 10- jarige Maartje Knapen alhier. Bij genoegzame deelname zal in den i a.s. winter alhier een cursus voorpluim- i veeteelt worden gehouden. Daar het hou den van pluimvee in deze gemeente een Naar men vörnéemt, bestaat het plan bij den leider vhn het Kinderkoor „De Jeugdige Zanger” alhier om het koor te ontbinden. Berkenwouds, 26 Sept. Door Het Groe ne Kruis alhier, daartoe in staat gesteld is alhier Maandagavond geopend een cursus van kraamverzorging en ruigelin- genbescherming, piet deelname van 22 damesleerlingen, een en ander onder lei ding van Zustef Hattink te Rotterdam. Door den Burgemeester werd, in te genwoordigheid van het bestuur van bo vengenoemde vereeniging deze cursus geopend. DE NIEUWE WEG. Waddlnxvean, 26 Sept. Door het pro vinciaal bestuur van Zuid-HoUand is voor wat betreft het provinciaal wegen plan een nieuwen breeden weg gepro jecteerd langs de Gouwe vanaf Gouda via Waddinxveen en Boskoop naar Al- phen aan den Rijn. Deze stofvrije weg zal aan de zijden bovendien een rijwiel pad krijgen en dus een moderne verkeers weg warden, waar de streek zeer mee zal zijn gebaat. De provincie legt den weg aan, wanneer de verschillende ge meenten en polderbesturen zich verbin den jaarlijks f 600 per K.M. in de on derhoudskosten bij te dragen. De weg is ongeveer 14 K.M. lang en de respectieve gemeente- en polderbestu ren moesten allereerst tot overeenstem- - - --- -- min? komen inzake hun aandeel in de ^er^c a-d- is benoemd tot lid wij goed) zijn ingelicht, hebben alle go- meentebesfuren ziqh bij het voorstel van Ged. Staten inzake de bijdragen neerge logd en was het wachten alleen nog op do modeworking van den polder Bloemen daal. Dezen polder was aangeslagen voor 0.8 K.M. Gisteren vergaderden voor dit doel de ingelanden van genoemden polder. Met zeer groote meerderheid van stem men werd besloten de gevraagde mede werking to verloenen. Het is tte hopen, dat deze nieuwe weg nu spoedig tot stand komt. Het plan om ook dein smahen voor auto’s afgesloten weg dwars door den polder Bloemendaal te verbeteren, door het aanbrengen van uithaalplaatsen, werd voorloopig op verzoek van hot pol derbestuur aangehouden. Dit college wenschte eerst deze zaak nog eens ernstig te overwegen en een nader onderzoek in te stellen. Dit plan aan welks uitvoering de gemeenten Gou da, Waddinxveen en Boskoop ook roods besloten mede te werken, komt dus later nog aan de <5rde. pxuwx.VV XIX gXTlXlOVUVÜ WJU TXV4X MWX VI. V. »Odl UCT -lUgt, groote vlucht begint te nemen, en er op makelaar alhier, zijn tweo arbeiderswo- dat gebied veel valt te leeren, zullen er vermoedelijk veel deelnemers zijn. Door do gemeentepolitie alhier is aangehouden K. de M., verdacht van op lichting van twee paar schoenen in een schoenenwinkel te Gouda, waarheen zij door de politie te overgebracht. De volgende personen in deze ge meente zijn aangewezen om als militio- plichtigen van de lichting 1929 in wer- kelijken dienst te komen. p_. J. Herkauwer A. van Steenis, S. Kok.'P. Noomen, A. van der Straaten, M. B. van der Wal, J. Blok, H. Stigter, S. Stalenburg, G. v. d. Graaf, P. den Ouden, Joh. Snoek, K. Ravensberg, P. de Graaf en P. Speksnij der. I nog aan ae orde. Door den heer G. J. van der Togt, T n V zïl o o alKi/vw l i ningen aan de Jan Dorrekenskade Daar op don stillen zolder was Hanna., I alleen I daad,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1