SanafiÊ foor Co. ?KEN ÓO» Jaargang EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Nieuws. andal FEUILLETON Het geheim der visschershut. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. na Zijde) vanaf f 5-25 ie sorteerlng enhuis Gouda 2000 bij Verkoudheden en Rheunab'ek No 5486 Naandag 1 October 1928 10 uur en uur en tur. O.HC uur en een 10 uur en p r ij x e n 88 dat oed, f 21- (Wordt vervolgd). door H KLAASSEN. 25 louden en iet behan- eden etc. NTEN. rondt 8.15 uur. IE ping. slust e vrienden. 2.30 uur, Loes- Ds. Knoop, van mWSBMD WUMUU»N ÜWffl SCHOONHOVENSCHE COURANT. ROTTERDAM Hoogstraat hoek Spul 10 uur en lAbruyèro. I uur en ’p ur en ’s avonds mUGE-LAN- ’s avonds 6.30 DEN HAAN Alléén.Modehuis” Hofweg 6. Medi- worden Tm 0 45 o» a. Veldkamp. 10 30 uur *a haar Stretfkwh, V.m. 10 uur «s taori, Candidaat SEL. V m 10.15 Da. J. van der zal den be- RT OP W'. e en meeat detijdschrift Verschijnt ind, telkens onenl laien. ER POST) en teeken- zeker •rij*. at ingang Jamg laat i ontvangt JEKVORM £R(No.18) IER COU- istsen waar d f 1.2*>en d met gra is pt. (no. 18). Alex.- 6 uur, ABONNÉ’S D. V.m. 10 uur J. P. Visscher. 10 30 uur en ’s Tot bestuurslid van het ment van de Mij. tot Nut van Alge meen is (herkozen de heer C- Meijer en gekozen de heer G. G. Roos. Lakksrkork, 1 Oct. Vrijdag reed Verschijnt Maandag, Woensdagen Vrydag. Prijs voor Schoonhoven f 1.25, franso per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cent den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. r1 11 1 INGEZONDEN MEDBDEELING. L«i vooral op d<a wua Sauplrta dMr d«M ublattt* •«ut «w per 8 maanden >ts meer per 8 rnaan- mat. *L Prinj avonds Den Haag. Fe Schoonhoven 3OPS,Wijdstf 1EM. 9 30 uur, Leeakerk. ERK. en ’s avonds DE KAMERDIENAAR VAN PRINS HENDRIK. Zaterdagmiddag heeft Prins Hendrik in bet Paleis aan het Noordeinde in Den Haag met een hartelijk woord aan zijn eigen kamerdienaar, den heer F. Meyrink, die gouden medaille der Huis orde van Oranje uitgereikt, welke de Koningin den heer Meyrink heeft ver leend wegens 25 jaren dienst in ver schillende functies bij de koninklijke hof houding. De uitreiking geschiedde in tegen woordigheid van familie van den jubila ris en verder personeel van het Paleis. f 10.000 VOOR KOPPEN. Een van de eerste telegrammen, die ka pitein Koppen, bestuurder van het eerste postvliegtuig, in Indië ontving, was van sir Henry Deterding, directeur-generaal van de Koninklijke Petroleum Maat schappij, waarin deze in hartelijke be woordingen zijn bewondering uit sprak voor Koppen’s prestaties. Verder deelde de heer Deterding in het telegram mee, dat hij voor hem een bedrag van f 10.000 ter beschikking stelde. EENMANWARENS TE ROTTERDAM. Te Rotterdam is de eerste éénmanwa- gen in dienst gesteld op lijn 20 van de tram De eenmanwagen is zoodanig in gericht, dat de passagiers alleen op het voorbalcon instappen en van het achter- balcon den wagen verlaten. De deuren worden van de standplaats van den be stuurder af machinaal geopend en geslo ten. Bij dreigend gevaar kunnen de pas sagiers de deuren zelf met de hand ope nen. nadat een zich boven de deuren be vindend krukje in den noodatand is ge plaatst. Op het voorbalcon naast den ingang van de deur is een geldwisselkaat ge plaatst. De passagier legt zijn geldstuk boven op dit toestel. Hoet geld worden terugge geven, dan drukt de bestuurder op en- INHZONDIN MIBBOMLINB. lemaal goed afloopen. Ik heb een groot vertrouwen in do toekomst. Ik weet niet hoe het komt. Kijk, daar komt de „ad vocaat” van het dorp. Zouden we de eer hebben van een bezoek?” De jonkheer keek naar buiten en zag Willem Peters naar het kasteel toeko- komen. „Hé”, mompelde hij, „wat zou de „philooooF’ hier willen? Hij is nog nooit op het kasteel geweest!” De „philosoof” liep naar den achter kant van het kasteel, de bol ging en even later kwam de bediende zeggen, dat Willem Poters daar was en dringend verzocht den jonkheer to spreken. De jonkheer, verbaasd over dit onge wone verzoek en de dringende vraag en nieuwsgierig tevens, ging dadelijk naar beneden, waar „de advocaat van het dorp’ waohtte. Onder zijn jas hield hij schijnbaar iets verborgen en in zijn oogen schitterde een vreemde gloed. Dezen morgen was hij, zooals hij zich voorgenomen had, naar het strand ge gaan. De zee had ’t geheim van Hanna niet willen bewaren en de opgek-«men vloed had het teruggegeven aan het land. Daar had Peters het gevonden. De steen, die Hanna er aan gebonden had, had losgelaten en daarom had het water ge- makkelijk werk gehad. Poters begreep aanstonds, dat dit het moest zijn wat hij den vorigen avond Hanna in zee had hooren werpen en toon hij den band, waarmee Hanna het dichtgebonden had bij gebrek aan een sleutel, er afdeed en de papieren inzag» begreep hij het nog beter. Het Engelsche trouwbewijs bracht Peters niet in de war, want hij kende Engelsch en toen hij het gelezen had en ook de geboorteakte van Lion gezien had, wist hij genoeg en zocht niet ver der. Hij was een gewichtig geheim op het spoor grioomtn an hij twijfelde geen Ja papa, ik voel het. Het is net als of ik sterker word, ik voel, dat ik niet wia*r' w-- moeten allemaal sterk zijn in deze tij- be- den, sterker dan ooit. Ik ben vol hoop voor de toekomst.” Ik ben blij dat er tenminste nog een hoopvol hart onder ons is. Je moeder en ik denken maar steeds aan de drei gende gevaren, die ons boven het hoofd hangen en Adolf schijnt maar één doel te kennen: Lien te vinden, en wordt hoe langer hoe wanhopiger. Weet je, dat de erfkwestie reeds publiek is? De bladen schrijven er over. Ik vind het vreeselijk, dat onze namen zoo door de kranten gaan. En wat zal het eind zijn?” Ach, vadertje, wees nu niet zoo be zorgd,” troostte het meisje, terwijl ze haar armen liefdevol om den hals van. den jonkheer sloeg- „Heuech, het ml al- „uiouui/101 jwvuuuiavöu, zjj woreu staat geweest papieren te toonen, die on miskenbaar hun beweerde afkomst 1 wezen en een proces, waarin de jonkheer vreesde het onderspit te zullen delven, leek onvermijdelijk, ofschoon zijn raads lieden, Oosterbaan en Smallegange, die voor hem werkten, hem alle hoop gaven. Daarbij kwam de zorg over de kin deren. Jonker Adolif schreef wanhopige brieven, daar het hem niet gelukte iets van Lien te ontdekken en hij gezworen had niet te zullen rusten voor hij haar gevonden had. En de toestand van freule Bertha wiés den laAtsten tijd zeer zorg wekkend. De gebeurtenissen oefenden op haar zwak gestel een zeer slechten in vloed uit en het invallende bleeke gelaat met dsn verraderlijken blot, deed de kele toetsen van dit toestel, waardoor bet terug te geven geld vrij komt en in een bakje valt, dat onder aan het toestel be vestigd is. De passagiers moeten dit geld zelf uit het bakje nemen. Er is dus geen conducteur op deze tram. 8JEF VAN DONGEN GAAT 8TUDEE- REN. Sjef van Dongen (zooals men weet is uit een beurs jaarlijks f 2400 te zijner beschikking gesteld om te studeeren) zal de lassen gaan volgen aan de afdeeling werktuigbouwkunde der Kon. School voor Kunst, Techniek en Ambacht te Den Bosch. de lichting 1927 A. de Graaf alhier, 4 4-U-A-l U--V-1 TOT_ Lekkerkerk, 1 Oct. Vrijdag reed de landbouwer K. Ooms met paard en wa gen, geladen met pakken turfstrootsel, van de dijkstoep bij zijn woning, toen plotseling een wiel van den wagen ging. Ooms viel van den wagen en de pakken volgden hem, waarvan verschillende wp zijn hoofd en lichaam terecht kwamen. Bewusteloos werd O. er onder vandaan gehaald. De hulp van dokter Facee Schaeffer werd direct ingeroepen, die rware inwendige kneuzingen consta teerde. Het kohier van de manschappen voor het Dijkleger is vastgesteld met 114 personen. Hoofdlieden zijn: L. M. d< Jonr J. Oskam Jzn., J. de Waard, Adr. Mudde, M. den Ouden en H. Kapteijn. Krimpen s.d. Lek, 1 Oct. Burgemees ter en Wethouders hebben besloten, in gevolge art. 1b. der bouwverordening om de volgende rooilijnen vast te stellen: de rooilijn van den Tiendlweg wordt bepaald op 15 M. naar weerszijden uit het hart van den Tiendweg en de roilijno van de Breeka.de wordt bepaald op 9 meter uit de erfscheiding, zulks in overleg met den Provincialen Waterstaat met het oog op de toekomstige bestamming dezer wegen van den Tiendwag ah hoofdver bindingsweg van Krimpen ad. IJssel naar Ouderkerk ad. Ussel I Donderdag 20 dezer had ten Raad huis© te Krimpen ad. Lek een conferen- tie plaats met een commissie uit Gede puteerde Staten, bijgestaan door Pro vinciale ingenieurs. Na een bezichtiging, ter plaatse werd door Gedeputeerde Sta ten toegezegd om het gevaarlijke weg gedeelte aan den Noord en de gehede Schoolstraat als bebouwde kom aan te merken, zoodiat ook daar een maximum snelheid voor auto's kan worden inge voerd. DE ONWILLIGE HUURDER. Lskksrksrk, 1 Oct. Zooals bekend, was A. van D. wegens gebrek aan een wo ning tijdelijk in het spuithuis onderge bracht. Het gemeentebestuur wist een woning te huren, doch Van D. wenzehte die niet te betrekken. Vrijdagmiddag wer den de meubelen van gemeentewege in die woning gebracht. Van D. was er met vrouw en kinderen met paard en wagen vandoor gegaan, 's Avonds be trok hij toch de voor hem gehuurde wo ning. koets de Poortsoheweg af Jrwam rijden, werd zijn rijtuig van achteren aangere den door een melkauto van de Melkfa briek de Graafstroom. De aanrijding ge beurde met zoo’n kracht, dat de koets met bestuurder onderst boven aan den wal kwam te liggen. De heer Korevaar wist het paard nog vast te houden. Zwaar beschadigd is de koets nog huis waarts gebracht. De auto was ook zwaar gehavend van voren, maar kon nog op eigen kracht verder. De heer Korevaar kwam er met eenige ontvellingen af. De schuld ligt te wijten aan den bestuurder van den auto, daar deze niet ver genoeg uit week. Naar wij vernemen zal de soh&de betaald worden door •tuurder van den auto. Deze week zijn bij den landbouwer M. Terlouw oen vijftal witte konijnen dood gebeten. Vermoed wordt, dat hond de moordlustige moet zijn. Een «ot kokende koffie omgstrokken. Waddlnxveen, 1 Oct. Een 2-jarig kind van den heer v. G. aan de Noordkade trok in een onbewaakt oogenblik een pot kokende koffie over zich heen. De kleine bekwam ernstige brandwonden, sahe hulp moest onmiddeilijk ingeroepen. Tot tijdeliik onderwijzeres aan de 0. L. School aan het Dorp is benoemd mej. Scheert uit Gouda. Tot voorzitter van de R K. Cen trale alhier is gekozen de beer G. E. Streng tot secretaris en penningmeester resp. de hoeren J. H. Mulder en J. Prenger. In de vacature van gemeente werkman ia dezer dagen voorzien door de tijdelijke benoeming van den heer J. de Jong uit Lexmond. Een varken van den heer G. moest voor de consumptie worden afgekeurd door den keuringsdienst. Het vleetob is mitsdien vernietigd worden. De wielrijder v. d. P. uit Gouda kwam nabij café de Baars uit Gouda in Bloemendaal alhier, doordat hij slipte in het water terecht. Gelukkig waren enkele voorbijgangers spoedig ter plaatse die hem uit de diepe vaart redden kon den. Ter plaatse hóeft een inwoner hem van droge kleeren voorzien. Door de duisternis misleid fietste aan de Noordkade de heer G. uit Bos koop, den h oogen berm af de vaart in. Hij kon zelf op den kant komen, doch moest zijn rijwiel achter laten. Met rijn druipnatte kleeren moest hij te voet huis waarts keoren. De metselaar v. d. O. kwam van een stelling voor een in aanbouw zijnd pand te vallen. Hij werd met gebroken sleutelbeen naar zijn woning vervoerd, alwaar dokters hulp is verleend. Een zwaar beladen wagen met bie ten van den landbouwer v. d. B., waar voor twee paarden waren gespannen, zakte op den Kerkweg door rijn achter wielen. D© geheels lading rolde over den grond Inmiddels was een andere wagen gearriveerd en werd daar de lading op geladen. Het verkeer was hierdoor eeni- gen tijd gestremd. Hardlnxveld, 1 Oct. De Raad komt in vergadering bijeen op Woensdag 8 October, des n.m. 7.15 uur. Te behandelen: 1. Ingekomen stukken; 2. Voorstel van B. en W. inzake verlenging van den De postdienst welke hier werd uit geoefend door de autobusdienst „Megga” uit Qapollo a.d. IJssel, is met ingang van 1 October opgeheven. Deze dienst zal nu per auto van het postkantoor te Rotterdam worden vervoerd. De®e dionst zal echter niet zooals de Megga, passagiers vervoeren. Bergambacht. 1 Oct. Door den Minis ter van Oorlog is aan den mihtieplichüge voor 1 jaar vrijstelling van opkomst leend wegens kostwinnerschap. De heer H. Zanen, muziek- en zangonderwijzer alhier, is benoemd tot directeur van het opgerichte kinderkoor te Krimpen a.d. Lek. EEN NAJAARSDAG. A mm er stol, 1 Oct Gistermorgen arri veerden alhier per Reederijboot een 50- tal personen, afkomstig uit Roterdam, en omstreken, met het doel in deze ge meente en zoogenaamden Najaarsdag te houden. Dezo Najaarsdag was uitgeschreven door het Gewest Rotterdam van den Vrijzinnig Christelijken Jeugdbond, of wed in het kort genajynd de V. C. J. B. B. Deze dag werd gewijd aan het Vredes vraagstuk. Des morgens werd door de V. 0. J. B.-ers de Godsdienstoefening in de Ned. Herv*. Gemeente alhier, die door De. j. B. Th. Hugenholt» werd geleid, bijge woond. Nadat vervolgens in het Vereenigings- gebourw eerst den koffiemaaltijd was ge bruikt werd door mej. L. de Vriee een causerie gehouden over het congres van jongeren voor den vrede, te Eerde ge houden, en welk congres genoemde spreekster dezen zomer had bijgewoond. Een spreekkoor droeg vervolgens voor een lied van Adema van Soheltema, ge titeld. Vrede”. Na de causerie werd gelegenheid ge geven tot het stellen van vragen, waar van door versohillende pettonen gebruik werd gemaakt. Aan het einde van deze bijeenkomst werden nog een tweetal filmen, die in verband met het vredeswerk stonden, af gedraaid. Tot slot werd nog een lied gezongen, waarna sluiting der bijeenkomst volgde, Behalve de V. G. J. B.’ers, uil Rot terdam en omstreken afkomstig, bevon den zich onder de aanwezigen verschei dene personen uit deze gemeente. Deigenen, die deze bijeenkomst hebben bijgewoond, kunnen met genoegen op de zen dag terugzien; niet alleen was het een aangename, doch tevens een leer zame dag. J.l. Zaterdagavond heeft in de open bare lagere school een algemeene leden vergadering plaats «gehad van de ge mengde zangvoreeniging „Aurora". In deze vergadering werd o.m. tot bestuurs verkiezing overgegaan wegens het be danken als zoodanig der hoeren W. Visser Jz. en J. Viseer Jz. In hun plaats zijn benoemd mej. G. Ooms Od. en J. Stuurman Azn., welke personen beiden de benoeming hebben aangenomen. Aangereden door ssn mtlkaufo. Goudrlaan, 1 Oct. Toen de landbouwer A. Korevaar alhier met rijn paard en S. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763 ouders vreraen dat rij gebukt ging onder een kwijnende ziekte, die haar sloopte. Op een middag zat zij alleen in haar kamer, die op den weg naar Strandwijk uitzag, gedichten van Vondel te lezen. Haar gedachten waren afgedwaald van het boek, zij dacht aan Lien en tranen waren in haar oogen, haar gelaatskleur Avas doorschijnend bleek, doch haar oogen stonden helder en klaar en droegen den stempel van terugkeerende gezondheid. Daar hoorde zij iemand de trap op komen, de deur ging open en haar va der, de jonkheer, trad binnen. De fijne, gedistingeerde trekken van rijn gelaat droegen duidelijk het kenmerk van de zorgen, die hem kwelden. Hij streelde zijn dochter liefkozend over de wangen en zeide: „Ik dacht, dat je een dutje deed, lieve, net als mama.” „0, neen, papa Ik ben vandaag zoo frisch, ik voel mij veel sterker.” Is het werkelijk waar, Bertha, voel de I je het?” t tt-, jonkheer Albert I A «her te n i i t* n Vun 1 lot 6 regelt* f 1.30: elke regel meer u.2O By 8 nmal plaatsing 8e maar f 0.10 per regel. Advertentién tusjiftoen den tekst drievoudige K prijs. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vr&ge men tarief 1 van dit blad, in het bexit van om Bericht van Inschrijving, xyn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallea verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de^ilEUWE HAVBANK te Schiedam, van Gulden bij levenslange 1000 300 200 ^u^en 100 ^u^an yerliea 60 ^u^en verlies va-0 ontruiming®termijn van onbowoonbaar- verklaarde woningen; 3. Idem om nief over te gaan tot de benoeming vaneen commissie van toezicht op het onderwijs aan d| rijpere jeugd; 4. Idem met betnok- kin” wt havenaanteg. 5. Idem tot wijzi ging der begroeting, dienst 1928; 0. Idem inzak»! aanstelling van leerkrachten aan de sdhplen voor g. 1. o. I en UI; 7. Idem inzake tuigbouwcursus8. Financieels besdhiedden waterbedrijf, dienst 1927; 9. Vooridopige vaststelling gemeente-reke- ning, dienst 1927; 10. Rekening Burger lijk Armbestuur, dienst 1927; 11. Begroe ting Gezondheidscommissie 1929; 12. Aanbieding begroeting Waterbedrijf 1929; 13. Id«m begroeting Burgerlijk Armbe stuur 1929; 14. Idem gemeente-begrooling dienst 1929. Zevenhuizen, 1 Oct. In het laatst van de week trok het bij den heer J. Hordijk aan den Groeneweg de aandacht, dat er een wit vogeltje over het kanaal saneerde. Het vogeltje kwam nog menig keer in het gezicht, en met nog ander© personen werd er geconstateerd, dat het een witte zwaluw was. Dit ie een hooge zeldzaam heid dat zoo’n vogel hier gezien wordt. Vrijdagmiddag kwam de landhru- wjr W. v. Rooiien met paard en drie- wielige kar met lossen zwing de plas uit. Toen hij tegen de hol opreed, kwam Tiij een hondenkar, waarvoor een hond gespannen was, en bestuurd door W. v. d. Beek, tegen. Plotseling zagen wij de kar in een diepen sloot zitten. Het paard bteei gelukkig op den hoogen wal. Met vereende krachten en het paard er voor gespannen, reed men de kar er uit. De leerlingen uit de twee hoogste klassen van de bijz. school op het dorp, maakten Vrijdag per autobus van Gebr. Buitelaar een uitstapje via Leiden naar Haarlem en omstreken. De kleinen ver telden, dat zij veel pleizier gehad had den. Dit I reisje werd gedaan onder lei ding vanj het onderwijzend personeel der school. Ouderkerk a.d. IJteel, 1' Oct. Alhier doet zich het merkwaardig feit voor, dat bij AL van der Lihden een perehoom in volle hloei staat. In onze gemeente, bij den heer A. den Duif is een zonnebloem te becrioh- tigen van ruim 8 meter hoog. De reus heeft bovendien nog 35 bloedende bloe- Moordrscht, 1 Oct. Zondagavond 9.30 uur is een groote ruit ingedrukt van het woonhuis! van den heer P. C. Bongers alhier. Hoewel direct op het gerinkel dier glasscherven personen kwamen toe- loopen, was d« dader niet te vinden. Op de veiling van 27 September waren aangevoerd 1882 kippen- en 118 eendmeTen. Men noteerde voor kippen eieren van f 7,30 tot f 825, jong» hennen eieren van f 4,25 tot f 4,70 en eendeieron bleef even kalm alsof hij met zijn rug in de duihen lag naar de sterren te kij ken en zelde nog altijd even rustig: „Ik zou nog |wat verder zoeken, jonkheer, misschien 'verklaart het zich dan wel. Is bet van belang voor u?” Vanj belang zegt gij? Maar man, het is onze redding. Dat bewijst, dat zij bedriegers zijn. Ach, wat zeg ik toch, dat kun je im[mers niet weten.” De jonkheer zweeg plotseling en zette zenirwachtig ziin onderzoek voort. Hij vond het nkedaillon waaruit hern de beel tenis van Mijn broeder togenblikte en dan de haarlok met het bijschrift, dat hem zijn broeders dood meldde. Toen kop hij niet meer. Hij barstte in snikken uiit en zonder zich verder om Peters te bekommeren, nam hij het kistje en Jende naar boven, naar zijn dochter, c^ie verschrikt opvloog, toen haar vader! binnenstormde. „Wonderlijk, wonderlijk.” hijgde hij, ga snel, kind en roen je moeder. Je moet terstond komen, een buitengewone ont dekking, nieuws van mijn broer Albert Hoe is het! mogelijk I” „Maar gk dan toch. Bert,” schreeuwde de jonkihocr zijn dochter toe, die ver stomd was iblijven staan, maar op deze hernieuwdej aansporing wegliep met de woorden: „Ja vader, ik ga al”. De jonkheer viel neer in een stoel en sloeg de hinden aan ’t hoofd. Hij was een man, die voor emoties zeer vMfrhflT was en deze schokkende ervaring ver- doofdo voor een oogenblik zijn zinnen. De ontroering over dezo buitengewone ontdekking overmande hem en maakte hem een oogenblik machteloos tot han delen. oogenblik wat hem te doen stond. Hij spoedde zich naar het kasteel. Toen de jonkheer binnentrad stond Peters met een plechtig gebaar van rijn stoel op en beantwoordde hoogst ernstig den groet van den kasteelheer, haalde zonder eenige vraag af te wachten, het kistje van onder zijn jas te voorschijn en bood het den jonkheer aan met de woorden: „Ziehier, mijnheer, dat kan u misschien van dienst zijn.” Ten hoogste verbaasd nam de jonk heer het kistje aan, zette het op tafel en maakte het open. Alles lag nog n*?t zoo als Hanna het er in gelegd had., maar hot zoute zeewater was door do spleten gedrongen en had de papieren nat ge maakt. Toen de jonkheer het het eerste docu ment uitnam en er een vluchtigen blik op wierp, kwam er een nevel voor zijn oogen. Hij had het trouwbewijs van zijn broer Albert in handen. Maar Peters, man, hoe kom je er aan?” riep hij met een stem die van ontroering trilde. „Dat is een buiten gewone vondst. Weet je wat het is, heb je het gelezen? Waar komt het vandaan?” Ik vond het aan het strand”, ant woordde de „philosoof” kalm. Zoek ver der jonkheer, gij zult nog meer vinden." De jonkheer verkeerde in buitenge wone opwinding. Zijné geheele gestalte beefde terwijl hij zenuwaahtig verder zodht in hot kistje. Hij vond het geboor tebewijs van het kind van rijn broeder en uitte een kreet van verrassing. „Be driegers, bedriegers”, gromde hij. „Het kind was dus een meisje en geen jon gen. Die vrouw en haar zoon zijn dus oplichters. 0, ik word gok; is hot moge lijk? Goede vriend, spreek toch, waar hebt ge dat vandaan?” De jonkheer had Peters bij den arm gsfrspsn in «ohuddt h«m heftig. D«m HOOFDSTUK XX. Llan, d« •rfginama. Sinds eenige weken was het kasteel „Grafhorst” niet meer het huis vol zon neschijn, waar zoo vele jaren blijdschap en rust schier ongestoord geheersoht hadden. Zware zorgen hingen een scha duw over het eertijds zoo gelukkige fa milieleven. Daar wae in de eerste plaats de onrust dat zij niet meer zeker waren van hun positie en altijd de bang» vrees koesterden, van hun bezittingen verdre ven te worden. Want de vreemdelingen, die zich eohtgenoote en zoon van r-,-, - noemden, bleven hun aanspraken op of ik sterker word, ik voel, „Grafhorst” handhaven, zij waren zelfs in meer zwak mag zijn. Niet departe- AIchx. BL W.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1