SCHOONHOVENSCHE COURANT. h nieuwe Japon 1O )T IAAF ^4 No 5489 Maandag 8 October 1928 EERSTE BLAD. Binnenland. Plaateelijk Nieuws. sbied jstrie J 42 :nz. enz. I :volen; en staan I rne ten dienste I o, Gouda FEUILLETON. JDA Het geheim der Visschershut. Dit Nummer bestaat uit TWEN BLADEN. N i I ,NyVEZIG Ons nieuwe Feuilleton. Onschuld en Misdaad. 2000 looo feyAenO» rtJuTi A err®. V* Av. o 1.30 uur, Da 60« Jaargang Avonds 6.30 «n avond* en vrage riten tarief. 30 uur en i’s avonds 6 uur, .30 uur en ’a iNtazowpiN MMoaDaatina. de verantwoordelijkheid bij da BOrteerinp I met gen-’ 10 - BILLIJK KKUNDIQ Du Ml ik B»r bttw radja brat don. Ik ü(o oonn m. aE ton iljaur M sing rondn oa<»óo«rd uit hol torudniotah (Wortt oamifl) don 8. KLAASSEN. aan scondities Prins Alex, avonds 6 uur i. 0 45 uur en xmpp, M) uur en ’s ahoven, Gand. ui tgcschreven tegen Dinsdag 9 October 1028, voormiddag» 11 uur. Agenda-. 1. In gekomen «tukken. 2. Aanbieding begroo- ting 1929. ROTTERDAM Hoogstraat baak Spul ur Prof. Dr. (vestiging'), ’a Weg. Intrede. EL. V.m. 9.16 d. Stade. 10 uur en abrwyore. r en ’s avonds INGEZONDEN MEDEDEELING. DER HAAR AHMa „Modshais” Nefwog 0. EM. 7 uur Di. P. gons anders bete len je zoovel heele goede getu Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden m-verzekering 15 cents meer per 8 inaan- a. 9.30 uur en t Haayer, uit ■ÏSBHDVMROTBMDB DTOCM EM. 130 uur, n.m. Leeskerk. ERK. en avonds ILLIGE-LAN- avonds 6 uur lat te ’s-Gra- V.m. 9,80 J. P. Vi**ch*r 10 uur en ‘s Em. Pred. te tot 9.15 uur hier ten kantore worden af gehaaid. - Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het candidaatsóxamen ge neeskunde de heer (EI. Berghuis alhier. Ten huize van de hoeren Zijdeman aan de Noordkade en Boonstoppel, aan de Zuidkade, zijn gevallen van roodvonk geconstateerd. De machinale houtbewerker O. kwam bij zijn werkzaamheden met de band in een zaagmachine, waardoor dit lichaamsdeel zwaar •verminkt werd. Hij moest dadelijk medische hulp infoepen. De huisvrouw van den heer v. d. H. had het ongeluk in hare woning van de trap te vallen. Zij ontwrichtte daarbij do rechterhand en moest medische hulp in roepen. Naar i schilder alhier, NEDERLAND—INDIE HEEN EN TERUG. Donderdagmorgen 11 October vertrekt het vijfde vliegtuig van Schiphol naar Indië. Deze vlucht gaat heen en terug, met Smirnoff al* bestuurder an Alt» als waarnemer. De K.L.M. verwacht van dan heer AJer een uitvoerig rapport over deze retour vlucht en zij hoopt dan de ervaringen, door beide vliegers op te doen, in aan sluiting aan de gegevens van Van der Hoopp, Koppen e.a., den geregelden dienst naar en van Nederlandsch-Indiö in 1931 tot stand te brengen. Intusachen zullen in 1929 in Januari, Februari en volgende maanden telkens nog proef vluchten naar Indië en terug plaats heb-- ben. Tot heden toe ging voor het verkeer per vliegtuig naar Indië de poet voor; in de toekomst zal echter meer en meer aandacht aan het passagiersvervoer op de lijnen Nederland--Indië worden ge schonken. Voor de vlucht van 11 October en ook voor de terugreis wordt evenwel zeer veel post verwacht; bovendien moet het vliegtuig 200 K.G. aan onderdeelen mee voeren, omdat er nog slechts twee sta tions, n.l. Calcutta en Karatsji, van ma teriaal der K.L.M. zijn voorzien. In de toekomst echter zal de K.L.M. 8 a 10 groote vliegtuigen laten bouwen, speciaal voor den dienst op Indië, die behalve de volledige post 14 passagiers mede kunnen nemen. Da kosten voor een enkele reis naar Indië zullen aanvankelijk f 3600 bedra gen, een prijs, die in latere jaren zal warden gereduceerd tot bijv, f 2000. Tenslotte zullen vermoedelijk het vol gende jaar diensten worden geopend tus- schen Amsterdam en Rotterdam met Twente en zoo spoedig mogelijk daarna ook met Groningen. In den afgeloopen zomer hebben de vliegtuigen der KjL.M. een afstand gelijk aan 28 maal den omtrek der aarde af gelegd. Wij kunnen onze lezers mededeelen, dat da volgende week In ons blad een nieuwe feuilleton zal verschijnen, dat mooier en boeiender zal zijn dan ooit zelfs In ons blad verschenen Is. Het Is getiteld Wij wijzen er nu reeds op om de Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. f 1.25, fran*o per post f IJK). Met ongevallen-verzekering 15 Qen1 den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. A BONNE’S van dtt blad, in het bezit vin ons Bericht 1 9.30 >der. .30 uur, Lijs ter, van Wad- Gasten van de Koningin. Als gas ten van do Koningin en den Prins lo- goeren op het Loo de noed van de Koningin, Prins Carl zu Benthedm und Steinfurt en zijn echtgenoote. HET VREDESPALEIS 25 JAAR. Zaterdag was het 25 jaar geleden dat besloten werd het Vredespaleis in Den Haag te bouwen. Het bestuur der Stichting heeft aan de weduwe van den stichter, mevrouw Garnegie, te New-York een telegram gezonden van den volgenden inhoud: Ter gelegenheid van den 25sten her denkingsdag van de ondurteekening van de stichtingaacte van het Vredespaleis te ’e-Grovenhage door Andrew Garnegie, herdenkt het bestuur van de Garnegie- Stichting met groote dankbaarheid den grooten en edelmoedigen Amerikaan- schen staatsburger, die aan de wereld een bouwwerk schonk, dat zulke on schatbare diensten heeft bewezen aan de zaak van internationalen vrede en ge rechtigheid. Gort van der Linden, voor zitter. Niet minder dan 400 teerlingen van de hoogste klassen van gymnasia, lycea, H. B. scholen en andere inrichtingen van onderwijs (zoowel openbaar als bijzon der), vormden het talrijke publiek, dat Zaterdagmiddag de groots rechtszaal van het Vredespaleis vulde ter gelegen heid van het zilveren jubileum, waar dit feit door verschillende sprekers her dacht werd. niet zonder meer bereid waren hiervoor vergunning te verteesien, daar nog ner gens dergeiyke voorrechten aan een par ticuliere onderneming zijn verleend. Na dat echter enkele postautoriteiten qen bezoek aan de centrale postafdeeling van Philips hadden gebracht, verklaarde het hoofdbestuur zich bereid haar toestem ming te vcrleenen. 9.30 uur t. 3 uur beves- Ds Zeiletra, iur intree D«. NBOND. Da. J. Dest- t te Alkmaar. EN. n. 9.30i uur en ’s avonds laagd gevoeld ate wilden Lien meer iet. ■e, aside Johanna, eten, ik west met ---i om Lien voor dat -eld hier te houden, iemand zij kan overal moor verdienen en toch kan ik er niet toe komen om het kina te laten gaan. O, wat Vind ik het naar dat we zoo arm. zijn- Wat moeten we toch doen? laten we het haar zelf vragen, wat xe wil, stelde Line kordaat voor. Dan kun nen we haar meteen op de proef «tellen of ze hier graag ie of niet, Zal ik haar roepen? Ja. het moef bmu Dm ktar bram Uao, door Uw w wij vernemen i« Joh. Fijan, de laagste inschrijver van het schilderwerk van de fabriek ven Modderkolk en Dija, die van binnen en van buiten overgoschiltterd moet worden. Het werk ia roede gegund. Waddlnxvetn, 8 Oct. Op de vergade ring van de Verg, der Mannen Zangver. „Onvermoeid Vooruit”, welke belegd waa om de vereeniging wegens gebrek aan leden te ontbinden, werd besloten alsnog te probeeren nieuwe leden te werven en alzoo de vereeniging in stand te houden. Het zou jammer wezen voor de veroeni- gin" welke op verschillende concoursen veel succes had en reed» de eere afd. heeft bereikt, in een gemeente al» Wad- dinxveen wegens gebrek aan leden te moeten opheffen. In de a.«. vergadering van de ver- eeniging van Ziekenhiuisverpleging komt het dagelijkeoh bestuur met een voorstel om of de contributie te venhoogen of de uitgaven te benerken, door bijv, opheffing van het vrij vervoer per auto naar en van het ziekenhuis. op straat te vluchten. Eerst daar misten zjj Lien, en dase ontdekking vervulde hen met ontzetting. Waar was het meisje? Toea zij door het rumoer ontwaakt was, zag in den donkeren naoht een schouwspel, dat haar het bloed in de aderen deed verstijven, langs het achterraam van haar kamer kronkelden de vlammen op als vurige tongen, onder haar knetterde en kraak te het, en toen «ij uit haar bed vloog, en de deur openrukte, edoeg haar een goW van rook tegen. Lien waa een moedig meisje met een sterk hart. Het besef van het groote ge vaar, waarin zij zich bevond, gaf haar onmiddeltijk haar tegenwoordigheid van geest terug. Zij sloeg de deur onmiddel lijk dicht, sloot een oogenblik haar oogen en zond een vurig gebed op tot God om hulp in dezen groeten nood. Dan zag zij even om zich heen sn vlug «Js da ge dachte vormde ach haar plannen. De sprong uit het achternam bras ónmo gelijk, want de brand belette haar den sprong te doen naar het nabijnjnde dak van de keuken. De eenige weg, die haar openHeaf, was naar beneden of naar voren. Daar snu men haar zien aa allee doen om haar te helnen. Dit allee ging Maksatnenel door haar hoofd en taroeAfder tijd had asij haar be sluit genomen. Een oogenblik dacht zij aan het lot der zuetors, maar zij mocht hopen, dat does eerder buiten gevaar waren dan zij sedf. Dan nam zij e*n laken van haar bed, doopte het inbaar wn«ohfwater en sloeg het om zich been. Nog een laatste maal prevdde sij een gebed en rukte daarna vastberaden de deur open. a n Van 1 tot 6 regels f IJ»elke regel meer ƒ0.20. Bij 8 maal f 0.10 per regel. Advertentiën tuwchen den tek*t drievoudige 'oor meer plaatsingen, groot aantal regelt en oonditiefl vrage men tarief. ▼oor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE ÜAVBANK te Behiedam, van 1AA (luiden b* vestte* Gulden b, verliet *b IW v*n een duim. UV een anderen vinger. Loplk, 8 Oct. Een openbar® vergade ring van den Raad dezer gemeente is be legd togen Donderdag 11 October 1928, voormiddag® 10 uur Agenda: Ingoko- men «tukken. 2. Aanbieding begrooting 1929. 8. Verzoek bestuur Bij* School om medewerking tot uitbreiding. 4. Benoe ming hoofd 0. L. School (dorp). Aan de Wijkzuster van de Vereen. Het Groene Kruis voor Lopik e.o., mej. T. Breure, is eervol ontslag verleend als zoodanig. In haar plaats is met alge meöhe stemmen benoemd mej. A. Hoo- gendoorn ie Jaarsveld. Ouderkerk a.d. IJsmI, 8 Oct. Donder dagmorgen, omstreeks half acht, reed doordat liet paard van een fluitende boot in den Ussei schrok, de landbouwer A. Teeuwen alhier, mot paard en wagen, weftke geladen was met een partij kaas en eenige manden peren, ter hoogte van de buurtsohapp „Het Bonte Varken” al hier, van den dijk. Wagen en paard sloegen over den kop, waardoor de ge heels inhoud van de dijkhelling rolde; de wagen brak middendoor. Ouderkerk a.d. IJsmI, 8 Oct. Vrijdag avond om 8 uur is de 18-jarige G. Har- reman, toen hü met zijn fiets op den Kreekdijk alhier reed, geslipt, juist toen een auto van de firma Laning passeer de. Hij geraakte onder den auto an werd onmiddellijk gedood. GEMEENTE-BEGROOTING VAN CAPELLE. Capalle a.d. Ussal, 8 et. B. en W. heb ben den Raad aangeboden het ontwerp gemeentabegrooting voor den dienst 1929. De gewone inkomsten en uitgawen zijn geraamd op f 270,941; de kapitaaldienst vermeldt aan inkomsten f 32,040 en een uitgave van f 18,500. De opbrengst van de gemeentelijke inkomstenbelasting is op hetzelfde bedrag als dat voor 1928 ge raamd, n.L f 07.000. De post onvoorziene uitgaven, waarin bedragen van f 7500 en f 2000 zijn opgenomen, onderscheidenlijk voor verbetering van het wegdek van den Ketenschendijk en als bijdrage van den gewonen dienst in de kosten van scholenbouw, ia uitgetrokken op f 25.315. De begrooting van het waterleidingbe drijf wijst aan een bedrag! van f 80.130 in baten en lasten met een geraamde winst van f 5000. De kapitaaldienst van dit bedrijf vermeldt f 25.098 aan inkom sten en uitgaven. De baten en liasten van het grondbedrijf zijn peraamd op f 6113. Op de begroeting voor dit bedrijf zijn uitgetrokken als verliespost l 700 en als bijzondere uit- keering van de gemeente f 4840. De pitaaldienst is begroot op f 9&40 in in komsten en uitgaven. De begroeting van den reiniglngsdifflMrt wijst in baten en lasten aan f 7300. Het verlies op dit bedrijf is geraamd op Advertentie plaateing 8e maar prjje. Voor meer pli van Inschrijving, agn volgens de daarin veetgestoide bepahagea tegen ongevaUe* vemehierd Gulden hij Gulden bij verlies Gulden bij verha* overleden Jvv van hand of voet. 4&Vv van een oog. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN.' Telefoon 20. Postch. en Girodienst 18768. Bergambacht, 8 Oct. Op de lijst van het Dijkleger van de Kaimpenerwaard komen voor de namen van 125 personen, die vanaf 1 Oat. 1928 tot j. Oot. 1929, na daartoe te zijn ongeroepen, Dijkwacht moeten doen in deze gemeente. De heer Koeh uit Den Ha*g, die professor is op gebied van biljartspel, was door de leden van de Sociëteit al hier uitgenoodigd, waaraan hij heeft vol daan en zijn kunststukken heeft vertoond, welke aan het onmogelijke grensden. Zoo maakte hij 132 caramboles achter een stuk. Een der hoeren van de sociëteit, feen zeer goed speler, zou een sjiel met hem doen van 250 nunten, doch had slechte 14 punten, toen hij de 250 had uereikt. Bij de graanhaudelaar Adr. Oskam ■d uer is een oud heeren-xijwiel achter gelaten, waarvan de eigenaar onbekend is. Bij de gemeentepolitie alhier ia daar- van aengifte gedaan. De collecte in de Neef. Herv. Kerk alhier ten behoeve van de Centrale ver- wuradng van het Kerkgebouw, heeft op gebracht f 55,90. Benschop, 8 Oct. In den loop van deze week zal langs de huizen der ingezetenen een collecte worden gehouden ten bate van het vredeswerk van het Roode Kruis. Deze collecte zal ook worden gehouden in Polsbroek en Hoenkoop. Wijzende op het groote nut van deze m^&nisatie lijkt hiet ons overbodig deze collecte nader aan te bevelen. H De Vlietbrug bij deii Polsbroekor- dam raakt in zulk een bouwvalligön toestand, dat tiet verkeer daarover g®- vaari-ijk begon te worden. Het polder bestuur, daartoe vergunning verkregen hebbende, heeft Vrijdagavond de brug voor een 4-tal dagen voor het verkeer afpealoten en kunnen voetgangers en wielrijders gebruik maken van een hou ten loopbrug. Het plan is de brug voor- loopig te herstellen en het volgend jaar haar gehoed te vernieuwen. Polsbroek, 8 Oct. Hel gebeurde j.l. Vrijdag voormiddag. De oudste dochter van W. v. S. alhier kwam van Oudewater peddelen. Tot aan den Hoogebrug aan den Damweg ging alles goed. Hier was de weg zeer hol en uitkijken de bood- schap. Opeens evenwel hwlam zij in de 3800. zoodanig een been, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De won den waren van dien aard, dat oe geheaht moesten worden. Geruimen tijd zal nu ge dwongen rust moeten worden gehouden. Willlge-Langerak, 8 Oct. Een verga- mede geen rekening houdt, zal men ztóü dering van den Raad dezer gemeente Is aan onaangenaamheden bloot stellen. Post- en Telegraafdienst. Tn ver band met de invoering van de winter- dienstregeling op de spoo -wegen kan de correspondentie des Zondags van 8.45 uur smeek u, laat mij toch niet weggaan. Ik ben zoo gelukkig hier. Er lag een smeekends blik In haar oogen, die de beide zustere ontroerde Zii kieken elkaar aan en Use’s oogen werden vochtig. Johanna beet zich op de Fppen, om haar gemoedsaandoening te bedwingen, ofschoon zij hevig blij was om het antwoord van Lien. „Ach, neen, Lien,” sprak zij, „zoo bedoelen wij het niet. Wij doen het alleen voor jeaelf,da.t je het beter zult krijgen, dan je het bij ons hebt en meer ziilt verdienen. Zie je, dat is het, wij kunnen je niet meer ge ven.’ Lien was opgestaan. Aan Kaar donke re wimpers boven haar mooie groote oogen, hingen tranen. Zij liep op Johan na, die als bij stilzwijgende conditie de meesteres van het huis was, toe, vatte haar hand en zeide; ,Js het heusch dat alleen? Ach, laat ons er dan niet meer over praten. Ik dien hier uit liefde, om dat u beiden zoo goed voor mij geweeet is, en niet voor --old. Als ik maar bij u blijven mag, meer verlang ik niet Ik heb nog 80 gulden spaargeld, daar kan ik nog heel lang mee toe.” Nog voor Johanna antwoorden kon, was Liae oiwenrongen. Zij had een ge voelig hart, dat gauw in lichte laaie stond. Zij liep op Lien toe, pakte haat om den hals, gaf haar ëön zoen dat hei klapte, en riep: „Zoo is 'het goed Lien blijft bij ons, net zoo lang als ze wil. al moest ik er ook droog brood voor eten. Praat er niet meer over, Johanna. Lieu gaat diet weg.” Daarmee was alfa» beslist. Er werd verder niet meer over gesproken. Maar deze daad van Lien had de meters nog meer aan haar verbonden. Wat Lirebe- - J» .3L toch? Zijt ge niet tevredsn over mijt daan en keek Lien lederen kear met voch- 30 uur en a link. 10 uur en er. Waddlnxvssn, 8 Oot. Hoeren land- -- ij ver plichting in den bietenaampagnetijd om de biötenwagerui van slijkresten enz. te ontdoen, alvorens deze op de openbare wegen mogen rijden. Indian men hler- EEN EIGEN POSTKANTOOR VAN PHILIPS. De eerste fabrikant in Nederland, die er een eigen postkantoor op nahoudt, is Philips. Sinds eenige dagen is er voor de postverzending by Philips een geheel nieuwe regeling getroffen, daar de dui zenden brieven, die iederen, avond aan het Postkantoor te Eindhoven werden afgeleverd, niet snel genoeg konden wor den geëxpedieerd en vaak te laat hun bestemming bereikten. Tyd is geldl Philips verzendt thans zyn post zonder tusschenkomst van het postkantoor 1 De brieven worden in de centrale postafdeeling eerst automatisch gesloten en met behulp van twee fran keermachines van de vereunthte porto voorzien. De postzegels zijn hierbij ver vangen door een speciaal stempel. Daar na warden de brieven door beambten der fabriek geporteerd en voor zoover noodig, nog afgestempeld met door de Posterijen ter beschikking gestelde post stempels. De controle op de behandeling dqr aangeteekende stukken geschiedt hierbij door een postambtenaar van het kantoor Eindhoven., die deze stukken in de post- afdieellng van de firma, tegen bewijs, in ontvangst neemt en inpakt Hij deponeert de pakketten met aan geteekende stukken In de postzakken, be stemd voor het dverbrengen van de ge wone correspondentie en sluit dezazak ken. De postzakken worden dan 'door personeel van Philips rechtstreeks naar de posttreinen vervoerd. De postadmi- - nlstratie blijft iaansprakelijk voor de juis- iczers er op attent te maken, nat Zij ^ei verzending en verlies van de aange niet verzuimen deze geschiedenis van Iteekende stukken, voor de overige post begin af te volgen. ^Menist de verantwoordelijkheid bij da Zie nidere unkondlgingen. b te b^rijpw, dat <fo Pwterljai roepen, binnen. Het was nog dezelfde Lien, maar over haair gelaat lag een waas van weemoed gespreid. Ga zitten, Lien, mij moeten eens met je spreken, begon Johanna, die altijd de leiding had, en in den toon, waarop zij tot het meisje sprak, lag duidelijk opge sloten, welk een groote plaats zij inbaar hart innam. Lien ging ritten, verwonderd, wat aan de hand kon zijn, en wachtte zwij gend. „Kijk eens kind,” vervolgde Johan na, die blijkbaar niet goed wist, hoe ze deze netelige kwestie aan zou pakken, „je weet, dat we van maand tot maand moeten worstelen om uit te komen met onze kleine rente. We kunnen je niet ge ven, wat je toekomt, a3 zouden we het nog zoo graag willen. Ik weet zeker, dat je bij anderen meer zoudt kunnen krij gen." De zuster zweeg een oogenblik en Lisa zweeg ook, niet wetend, waar haar be schermster naar toe wilde. Nu hadden we gedacht, ging J<> hanna voort, dat je eens naar een an dere betrekking uit moest zien. We mogen je hier niet houden, als je heter- -ju~ter kunt krijgen. Wezul- 1 magelijk helpen en van tuigischriften kan je zeker zijn. Wat dunkt je er van? Het hoöge woord was er uit en het had Johanna moeite gekost. Beide zus ters keken in spanning naar Lien en er lag angst in hun blikken, want de mo gelijkheid, dat Lien weg zou,kunnen gaan, aaheen haar een ramp toe. Doch de angst, die haar uit Liena’ oogen te- genstwuilde, was nog grooter. Zij scheen ten zeerste ontsteld en stamelde ver- schrikt; ,Jk weg Maar waarom treft, rij was den geheelen avond aange- 41 Maar de liefde der twee zusters ver goedde veel. Er had rich in dien korten tijd een innige band tusschen deze drie mensdhen geweven, die eiken dag nog hechter scheen te worden. De twee zus ter» behandelden Lien geheel op den voet van volkomen gelijkheid, aih een jongere zuster, die wél het móeste, maar niet alle werk deed. De groote overeenkomst met haar sus ter was wei een groote reden, die de austere zoo tot Lien aantrok, maar ook haar gedrag, haar gelioorzaamheid, keu rig werk en aanhankelijkheid. Voor gaen geld van de wereld zouden zij haar heb ben willen missen. En daarom juist was het, dat ze zich nooit zoo zeer door haar armoede hadden «epf de laatste weken. Ee geven en ze konden^n: Hoor eens, !Ln op een avond na het wat ik doen zal. Het gaat niet aan was zij notr zóó van streek, dat zij ver gat om het iknarslicht op den kandelaar uit te blazen, toen zij In de achterkamer een schoone nachtjapon uit de kast haalde. Het was ai laat, toen de zmteredlen avond naar bed gingen. Maar de kaars bleef branden en viel, daar zij er niet vast in stond, ten slotte uit de kandelaar brandend op tafel, zoo dat het wollen tafelkleed begon te smeulen. De tafel stond vlak bij het raam en van hot tafelkleed, dat langzaam met kleine vlammen was beginnen te bran den, deelde het vuur rich mee «an de zware damasten gordijnen voor het raam. Toen de klokken één uur sloegen, stond de kamer reeds in volle vlam, en kroop het vuur voort naar boven en naar vo ren en lekten de vlammen aan d® boven ste trapleuning. Maar nog altijd waren de zustere en Lien, die boven sliep, onbe wust van het ontzettende gevaar dat haar bedreigde. Plotseling klonk door den «tillen nacht het schrikaanjagende geroep van „brand! brand!” en spoedig ontwaakten de bewoners der aangrenzende hntewn op dezen noodkreet en kort daam* stroomden de msnschen te samen voor het brandende huis Toen de brandweer met haar blusschingwmiddelen kwam, i stond het huis reeds in lichte laaie. i De twee zustere hadden zich te redden en liepen als krankzinnig heen i en weer, handenwringend en al maar roepend: „Lien, Liga, o, waar la onze Lien,” en smeekten de omstanders het meisje toch te redden. Toen «rij gewekt waren geworden door het geroep van „brand”/ hadden zij ontzet van «ohrik «de noodjg»te kleedingstmkiken eange- •choten en hadden nog gelegenheid ge- holte en sloeg om. Hierbij bezeerde zij bouwers worden herinnerd aan de de btótenwagens van slijkreeten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1