onschuld en misdaad 8 OffiCiBBle KBDüiSIBW No. M99 EERSTE BLAD. Binnenland. FEUILLETON. aken. BH Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Eerst Woensdag 31 October 1928 Plaatselijk Nieuws. Me Jaargang NOODLANDING mdssarte te dm poet Burger en dm resarvepost q te re&ervceneti den te te (Wordt ▼errolfd.) adm van d« Wei pan jaar, spreekt van h«t Bestuur tot de orde vm opcenten Venno- >gm tot 100; opcenten venno- opcenten perso enen tot 3Q; seft bezwaar tegen grootingen G.E.B, a best uur dronkenschap: W. ien te Gouda, ieder ot G.E.B, te laten ate huur voor ge- ntwoordt het niet tem nader te mo- beschouwingen ROTTERDAM Hoogstraat heetc bpri DEN HAAG Altais ..Modebirie’' Hofweg 8. erworpm met 5 de heeren Vlag de kin daraf Lr i'.k >epalen op f 100 voor tnecrdeie ik f 50 per kind Jong Lzn en EL den Polder Bergambacht. Bergambacht, 30 Nov. 1928. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, j. A. A. U1LKENS. De Secretaris, W. SCHIPPERS. in rijn brave ziju VERBROEDERING IN HET ZUIDEN Te Maastricht ie de eerste vehbroode- ringsco nfaren tie van het Vlaamscih- subtidte Gewwto te kennen; n als jaarwedde trekken; ast instandhouden m op f 1000; n de berekening te baseeren op inbaar onderwijs, ongezien een der wordt als ver dank aan aUsa en vooral ook aan da oammiaaie voor do L._' velen die ieta in het belang der vereeniging hebben gedaan en nog doen. De voreeni- gin.^ heeft gedurende haar bestaan aan 500 leden de gelegenheid geboden om Bonder bijzondere koeten in een inrich ting voor ziekenverpleging te werden opgenomen en heeft daarvoor uitgegeven een bedrag van ongeveer f 28.000 En al ie het dan geen prettigen a/vond vi niiuuagu y mui, uiuucii der gemeente zullen doen SCHOUWEN, het uftdiepen van de watergangen slooten, respectievelijk ter diepte van 8 en ÖJd.M. beneden hat zomerpeil van den post jaar- Memorie uit te i H. de Jong Azn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bergambacht, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij ingevolge artikel 80 der Algemeene Politieverordening op Zaterdag 10 November 1928, des voormiddags 9 uur, binnen de kom SECRETARIS TEGEN 'WETHOUDER. De iiecretaris der gemeente Aarden burg, de heer P. E. de Milliano, heeft bij den Officier van Justitie te Middelburg een aanklacht ingediend wegens beleedd- ging, tegen den heer J. J. van der Hooft, wethouder van Aardenburg. Deze nou tijdens do publieke terechtzitting van het Gerechtshof te ’s-Gravenhag», toen de Gasthuiakwestie van Aardenburg in hoo- j ger beroep werd behandeld, hebben ge- 1 zegd, dat de gemeente-socretaris notulen i had vervalsdht. ondergaat de be- ge wijziging. stemming over de ats. Aangenomen o, die der heeren L an voorzitter ont eert, dat zoolang >p de begroeting rwacht, hij steeds i over wij beschikken, wijzen ©r reeds op, dat de overgroot® meerderheid van do verzonden brieven van particulieren aard was, voorzoover wij dat tenminste zoo aan den buitenkant konden beoordeeten. Venohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden j IJS, franco per post f 1J50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan- H den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. ABONNÉ’B.van dit blad, in het bedt van ons Bericht van 2000 ü^“A1rd“■1“g• 1000 terug koeren. En eindelijk geeohiedd» mededeeling dat de commissaris "Wielaard, die een voorbeeld was van pbchtsbetracliting, door verhuizing1 heeft opgiehouden com missaris te zijn en dat in aijn plaats is benoemd G. T. van O». De notulen der vorige vergadering werden hierop voorgelezen en onveran derd vast gesteld. Verder geschiedde me- vaw zwin nrvmknrwn^in - om te berde te komen met een nwdeelig saldo, zij die hunne krachten geven aan dez» zeer ifüttige vereeniging, hebben het dan toch het genoegen mogen smak ken een steentje te mogen bijdragen voor de verpleging van die vele mede- inwoners onzer gemeente. verpleegd, zoödat. ook al willen enkelen 8. dat gehoord de «mogelijk is ten Spr krijgt den in- woorden van den penbaar onderwijs xdeeld. Lm. zegt, dat het niet afgekeurd js, dig was. De In- met Burgemees ter kijken. Z.Ed, dit lokaal moest gesteld. r aan toe, dat het 1 schoollokalen jn ort tol de com-, 1 der school, die personeel kan be- Bgenheden van in- en Wi zich niet Ie Inspecteur L.0, Wanneer qt fa ll teu zijn, worden kosten schoolbj- l tot f 50; g Azn. de bereke- aan de bijz. lag. .-Wet te baseeren Openbaar ,onder- 150. buitengewoon af do heeren H. de zegt, dat het bij m Inspecteur, die rel op zyjj plaats iet veel er van af dt toegehcht Spr. I lokaal met vol- bepalingen. itst de werkzaam- ir en Wethouders volgende punten: ilieid, Schoolplein laats was noodig; bad waren te oul- Jchoolartsen. Zijn bewust van hun iienl de volgende der licht: T. M. te a. 1 d. h. snder licht: P. van 3 sübs. 1 d. h. lotcrwct; L. W. te be. 2 d. h. omstreeks 2 uur boven Bodegraven, dat op een stuk wei land, gedegen dn den Zuidzijdorpolder, achter het fort Wierickerschans, een noodlanding maakte welke bijna slaagde, toen op het laatste oogenbhk, door een kleine greppel, het vliegtuig plotseling rechte ging en met den kop in een sloot terecht kwam. De beihadiging zal beiogstwaarechijnlijk meevallen; alleen de motor zit onder water en de schroef is verbogen. Het vliegtuig was gemerkt 121, kwam van Rotterdam en was op weg naar Soesterberg, wiar het thuis behoort. Het was een klein soort twee dekker, waarin alleen de 2e luitenant Roombeek was gezeten. Deze kwam, ge heel ongedeerd, spoedig uit ’t vliegtuig. Een gebrek aan den motor was oorzaak van de landing. De vlieger is naar fa- mfflie te Onderwater gegaan. iHet vlieg tuig wordt door politie bewaakt DE UITBREIDING VAN WADDINX- VEEN. Waddlnxveen, dl Oct. In de laatst .ge houden vergadering van den gemeente raad, is met op één na elgemeene stem men besloten van den heer B. A. Buij- sing Damsté te Utrecht te knopen ruim 2S H.A. land met een gedeelte van een weg, voor f 22.000. Het ligt in de bedoe ling, dit terrein in te riohten voorvodks- huiisveeting. f De begrootmg is, voor wat den ge wonen dienet betreft, vastgeisteld in ont vang en uitgaaf op f 284.610, en voor wat den knpitaahkienst aangaat in ont vang op f 13.831 en in uitgaaf op f 140.901. De begroetingen der bedrijven wer den ook vastgesteld, gas met een ge raamde winst van f 5798, water f 1114 en electriciteit f 2137, zulks na belang rijke tariefsverfagingen. VEREENINGING i VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING I Waddlnxveen, 31 Oct. De vereeniging voor riekenhuisverpleging alhier hield haar gewone algemeene vergadering Ook nu was door het R.-JL Kerkbestuur het Bondsgebouw voor deze vergadering welwillend afgestaan. Tegenwoordig wa ren ruim 00 personen. Kennisgevingen van verhindering tot het bijwonen dier vergadering waren ingekomen van Dr. BruinsSlot, Pastoor Kara en Ds. Van Nooten, die allen deel uitmaken van bet bestuur. In zijn openingswoord herdacht de Bur gemeester, die voorzitter der vereenigiig ie, in de eerste plaats den zeer ijverigvn commissaris, Fr. Smit, die aJs zeer ac tief bekend stand en als de andere com missarissen geheel belangloos zijn bestt krachten aan de vereeniging heeft ge- dedeeldng van een aantal ingrakomen stukken. De rekening op®emaakt tot 20 October jl, bedroeg in /uitgaaf f 5872,02 K, weshalve er een nadeettig saldo te van f 297,98. De voorzitter doed hierbij de ontstellende mededeeüng, dat thans nog 14 patiënten in ziekenhuizen voor rekening der vereeniging Vttrph’ögd, aouuai, wk ai «uilen siuvieu voor 1 November &.1 terugkomen, het nadeedig saldo moet wonden begroot op rond f 500. Dat valt erg tegen. .Meermalen is deze aangelegenheid, zoowel door het dage- lijksch bestuur als door de vergadering van wijkpenningmeesters onder de oogen gezien, maar is alleen één oplossing, het zij door vermindering der uitgaven door bijvoorbeeld het vrije vervoer per auto af te schaffen, dan wel vermeerdering der inkomsten door de contributie te verhoogen. Algemeen blijkt men tegen het ver vallen ran vrij vervoer te zijn. Verwacht wordt, dat verhooging Ivan contributie b.'v. met f 0,25 of f 0,20 geen bezwaar zal opleveren. Er moet nu eenmaal geld zijn en de gemeente mag volgens de ge voerde correspondentie met Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Hoiland aan deze nuttige vereeniging geen csnt subsidie geven. Dit wordt ten zeerste betreurd dooh er te in elk geval voorloqpig niet» aan te doen en de vereeniging zaj zich zelf moeten bedruipen. Doch ate het gaat evenals den laatsten tijd, dan zal er todh wel iets moeten gebeuren. De laatste nota van het academisch ziekenhuis liep over 22 patiënten. Na breedvoerige zeer geanimeerde be spreking wordt met algemeen goedvin den besloten om de contributie voorloo- pig voor even jaar te verhoogien met 25 cent per lid. De vooraitter hoopt inder daad van maar één jaar en dat we een» een tijd, waarin niet zooveel operatie» moeten plaats hebben, tegemoet gaan. De rondvraag bracht weer vele bijzon derheden ter tafel- Vele leden beseffen no? niet voldoende welk belang voor hen zelf is gelegen om de contributie tijdig te betalen. Men wil nogal eena wachten tot dat er noodzaak is, doch de voor zitter doet een beroep op de cammiösa- rissen om toch vooral niet de bewijzen van lidmaatschap af te teekenen, wan neer de mensohen ernstig in verzuim zijn en onverwachte naar het ziekenhuis moeten. De leden moeten bij vooruit betaling de oantributie voldoen. Maan delijks op den eersten werikdag moet RIJKE VISCHVANGSTEN. Dat de Noordzee nog zeer rijk te aan visch bewijzen de groote vangsten, welke soms in een enkelen nacht of in een paar dagen worden gemaakt. Zoo kwam Maandag te Umiuiden aan de mankt de motorlogger „Cornelte de Boer” IJM. 268, die na een reis van slechte vier dagen binnenkwam met 28 last haring. Daar van had men niet meer dajrt 8 'last kunnen zouten, zoodat 20 last werd aangebracht. De Btoomtrawler „De Hoop” Uffl. 198 14 dagen weg geweest en had in enkele nachten 16 last haring gevangen, waar van maar 3 last kon warden gezouten. De stoomtrawler J>e Hoop” ÓJM. 193 was ook slechts vier dagen weg ge weest en kwam afgeladen met echel te rug, waarvoor f 3500 werd besomd. Eergisteren waren er 39 stoomtraw lers te Umiuiden binnen, waarvan ver scheidene eerst gisteren hun vangt kon den verkoopen. MNMMUJI HUMT SCHOONHOVENSCHE COURANT. A d verten tien Van 1 tot 6 regels f 1.80elke regel meer 0.2ü. By 8 maal iteing 8e maar f 010 per regel. Advertentiën tuaechen den tekst drievoudige _or meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrnge men tarief voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HA VRANK te Schiedam, van If)ft Gulden bij verlies XA Gulden by verlies van IVV van een duim. W een anderen vinger. gaven en dio thans door den dood aan de vereeniging en de zijnen te ontrukt. Op verzoek wordt de overledene eeni- ge oogenblikken in stilte herdacht. Verder deelde de voorzitter mede, dat behalve Dr. Bruin»Slot ook de com missaris Van der Geest in een inrich ting voor ziekenverpleging te opgenomen en sprak eenige woorden ten bunnen op zichte, den wenach uitende, dat zij spoe dig geheel hersteld in hun gezin mogen controle, kortom aan de balloon lady Rake en twee brieven voor baron. De een, die van weinig belang eoheen te zijn, werd ter zijde gelegd, de ander droeg den Indisohen poststempel. „Een brief van Geonge,” zedde air Henry met stralende oogen. „Neen, hij is niet van George, het adres te niet door zijn hand geschreven. Wie kan mij dan voor hem geschreven hebben?” Hij maakte den brief haastig open, terwijl rijn gelaat betrok. Zijn eerste blik gold den datum, rijn tweede de onderteekening. Een uittoep ontsnapte aan zijn lippen toen hij den naam Jas, die onder den hrief stond -Oooper - chirurgijn-<na- joor. „Wat moet dat bettekenen,” riep hij opgewonden uit. „Kan George ook soms riek rijn? Viktoria, lees mij den brief voor. Ik zie niets, alles schemert mij voor de oogen.” I«idy Roke nam den brief en la» hem overluid. Hij was zeer lang te lang om hem hier weer te geven en de in houd was verschrikkelijk voor den ba ron. Hij begon met de mededeeling, dat de schrijver dokter was bij IRoke’s regiment en dat kapitein Roke rich als patiënt onder zijn behandeling bevond. Verder stond er in vermeld, dat kapi tein Roke door een vreeselijke en onge neeelijke riekte was aangetast, aan welke hij reeds sinds maanden leed, en dat de dokter vernomen had, dat de jon ge man zijn familie tot nog toe geen kennis had gegeven van het gevaar, waarin hij verkeerde. Zijn riekte was de j——u j«- 1-—-i .1.* j mijnde. Kapitein Roke had onbepaald verierf gekragtn tn wm naar bat gebergte f> F TE GOUDA. 24 October. v. 8.: W. van W. subs. 10 w. t. erwet: H. B. j. 4 d. h. odbesluit: P. van 5 d. h. r. v. 8.: N. G. P- orrijw.-regl. A. de i G. H. te Mij- 2 d. torwet: L. B. d. h. ligheidsbealuit. W- ibs. 25 d. h. lotorwet: C. Z. te iibs. 5 d. h torwet: C. van V. 2 maal f 1 subs. Met en woord v^n opwekking om spoe dig over te gaan tot de inning van de oantributie voor het nieuwe vereenigÜMSi- jaar, waardoor de penningmeester weer in de gelegenheid komt om zijn schulden liever gezegd die der vereeniging te betalen, sluit de voorzitter de vergade ring. Maar de voonritter doet dat niet dan na te hebben voorgesteld aan het bestuurslid der vereeniging feitelijk de geestelijke vader Dr. J. Bruins-Slot in een brief een beknopt verslag te zenden van deze vergadering en hem namens de vergadering een spoedig en een alge heel herstel toe te wensohen. Na een daverend appiaue verklaart de voanritter de vergadering gesloten. Groots werken. In de gemeente-begrooting, die thana in druk is verschenen lozen wij, dat de Raad groote werken voorstelt, rocals de beschoeiing ran den Korkweg, het bouwen van een vijfde transforma- tiehuisje enz. De poet inkomstenbelas ting wordt begroot op t 85000. B. en W. rijn van oordeel, dat verhooging van het vermenigvuldigingscijfer niet noodig is. Ook wordt voorgesteld den prijs van ekotriciteit te verlagen tot f 0,25 voor lidhtetroom en f 0,15 voor dagstroom Mej. T. van der Loo behaalde te Rotterdam het diploma verpleegster. INGEZONDEN MÊDKDEELING DE BAND TUSSCHEN INDIE EN MOEDERLAND. Het vijfde Nederlandsohe postvliegtuig te behouden L L" deze gelegenhaid heeft de direoteur-ge- neraal van de Nederlandsohe posterijen ingenieur Damme erop gewezen, dat hierdoor de band inniger ia geworden. D weert, dat ik altijd een hartelijk voor stander geweest ben van de invoering van regelmatige postvluchten, sprak hij- Dat komt, omdat <ik bij ervaring weet, Wat het voor famdliebetrekkingen, door zoo groeten afstand gescheiden, betee- De wind floot huilend door de blader loze takken der boomen en rij hoorde hem in haar gezellig warm vertrek gie ren, waar rij door alle mogelijke weel de, die rijkdom en liefde slecht kunnen aanbrengen, omgeven was. De teedere voorzorg van den echtgenoot, had dit vertrek in een tempel van schoonheid en geriefelijkheid herschapen, en zij, in plaats van hem slechte in liefde te ge denken, zat hier, met de afschuwelijk ste plannen vervuld, een vreeaelijke mis daad te smeden, een moord op haren echtgenoot, Terwijl rij daar zoo in den fauteuil lag, trad haar gezelachapsdame zachtjes en tersluiks binnen. Lady Roke wendde langzaam het hoofd om, herkende de binnentredende, on staarde toon weder met wijd geopen de oogen in de vlammen. ,Ge hebt nu wel wat het voorkomen van een koningin in een treursjfel,” zeide Luttel met een zachten, gorgelen den lach. „Ge riet er werkelijk uit, itesof ge thans alle angstvalligheid van ge worpen hadt en bereid waart, het spel door te zetten.’ lfDat ben ik ook,” zeide lady Roke op korten toon. „Ik wist het wel, dat ge er ten laat ste toch toe besluiten zoudt. Zal sir Hen ry een nieuw testament maken?” „Neen, hij weigert het bepaaldelijk.” „Nu, f 50.000 per jaar zijn ook niet te Yirmnaden. En welliobt.” vosgde Luttel 8. 4 W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Jelefoon 20 Postch. en Girodienst 18763 kent, geen behoorlijk» correspondentie te kunnen voeren. De familieleden willen onderling zoo gaarne den band aanhou den, nemen het zich ook voor, schrijven elkaar vaak uitvoerig over laiüeriei teere dingen. Maar de brieven rijn oud, als zo op de püaate van hun bestemming aanko men. En in het bewustzijn, dat er weer ten minste een maand overheen gaat, vóór het antwoord terug kan «zijn, dat alle gemoedsstemmingen dan weer ver anderd zijn, gaat men vaak op zoo heel veel dingen, die zijn aangeroerd, niet meer in. Dat verwijdert d» mensohen meer en meer van elkaar en maakt de banden losser. Ik geloof dan ook, aldus de heer Damme, dat een snélle postverbinding ▼oor de handhaving van de duizenderlei familtefcetrekkingen tussdhen onze Indi sche verwanten en ons wan onbereken bare waarde zal rijn. De gegevens, waax- „welken troost kan hij George stervensure bieden? Mijn arme, jongen! Och, waarom heb ik hem naar Indië laten gaan. Thans n3J n .v.. eerzucht, zijn vurige verlangen om rich in de militaire loopbaan te o’iderscliei- den, een vroegtijdig einde in «en In disch graf. Maai hij zal niet sterven, zander dat zijn vader bij hem te ge weest. Wij moeten hem gaan orp®oek..‘n, Viktoria. We zullen, hoop ik, nog uol te laat komen.” Sir Henry greep niar zim courant* j doorlas vluchtig de soheopvaartberichten. ,/>ver twee dagen vertrekt ar een stoomboot naar Marseille,” zeide Lij „Wij moeten nog heden on verwijl I - O’' reis gaan, om haar te halen. Ik zal terstond mijn koffers laten pakken, be veel je kamenier, Viktoria, dat rij het ook de uwen doet.” Hij zweeg, want hij begreep den ver wonderden blik niet, waarmede rijn vrouw hem aanstaarde. „Wanneer je naar Indië wilt gaan, Henry, doe het dan gerust,” pelde zij. „George te je zoon en erfgenaam, en ik geloof, dart je er zelfs goed aan dbet door te gaan. Maar dart ik hal» over kop deze verre, moeilijke rei» zoude doen, om bij hert sterven van een jongen man tegenwoordig te rijn, dien ik nooit van mijn leven gezien heb, dat zoude toch wel wart al te belachelijk wezen. Mijn ge zondheid zou die vermoeienissen niet verdragen. Je zoudt daar denkelijk, twee hjken te begraven hebben, in plaats van Het scheen alsof een plotselinge smart sir. Henry’s trekken verwrong. Gemeente Bergambacht. plaatsing prys. Vooi Inschrijving, ayn volgens de daarin vastgestelda bepalingen tegen ongevallen verzekerd Gulden bij Gulden by verlies 9AA ®a^d®n by verlies overlijden UW van hand of voet. A’VV van een oog. Telefoon te Polsbroekerdam. Polsbrosksrdam, 81 Oct. Eerlang zal ons dorp voorzien worden van telefoon. Op aanvrage van eenige ingezetenen is door de betrokken autoriteiten hiertoe besloten. Een drietal abonné’s hebben zich bereids opgegeven. Dit mag zeker wel beschouwd worden ate een bewijs, dat ons dorp met rijn tijd meegaat. Wie weert, waartoe dat nog mag teiden. TE BODEGRAVEN. Bodegraven, 81 Oct. Maandagmiddag cirkelde een vliegtuig voor de geheele maand zijn betaald. Doet men dat niet dan steh men zich zelf in gevaar. Wordt daaraan door de penpingmeeeters de hand niet gehouden dan gaat men den tijd tegemoet dart nie mand meer betaalt voordat ihet noodig is, d.w.z. dat het lid verpleging behoeft. In zijn shiitingswoord brengt de voor zitter zonden geworden, daar hij dringend de friasohe lucht noodig had- De jong» man dacht dag en nacht aan niets an ders dan aan zijn ouderlijk hui» rijn eerste verlangen was, vóór hij stierf, zijn vader nog eena weer te zien. Verder deelde de dokter mede, dat de jonge kapitein de vermoeieniasen der verre zeereis niet verdragen kon en on getwijfeld bedijken zoude. Doch hij voegde er bü( dat in de koele, frisedhe lucht en in de afzondering, waarin hij zich thana bevond, bij in elk geval nog verscheiden maanden zoude kunnen le ven. De dokter liet duidelijk dóórscheme ren dat de jonge man niets van dezen brief afwist, daar het zijn wensch was, om sir Henry verdriet te besparen en hem eerst dan van de riekte rijns zoons te verwittigen, wanneer decae overleden zoude zijn. Deze vreeselijke tijding was een ver pletterende slag voor sir Henry. Zijn zoon George, de erfgenaam van rijn be zittingen, lag in een ver land aan een verschrikkelijke riekte te sterven, en geen bloedverwant, geen vriend, was er bij hem, die hem in de laatste oogen- blikken kon bijstaan, die hem het dood zweet van het voorhoofd wiaschen kon. „Mijn jongenI Mijn arme jongenl” riep sir Henry luid snikkend en met gebro ken stem uit. „Mijn arme stervende zoon!” „Het te zeer treurig,’ ’zeide lady Ro ke, daarbij overwegende, of de dood van haar stiefzoon haar wel ge*ldelijk voor deel kon brengen. Die regimentsdokter schijnt een goedhartig mensch te rijn waarin hij verkeerde. Zijn ziekte was de en hij schrijft ook, dat George een uit kanker, die zijn levenskrachten onder- i stekende bediende heeft*’ Sir Henry viel zijn vrouw met een ongeduldig gebaar in de rede. „De nma te een Hindoe”, seidt hij, HOOFDSTUK IV. Een onverhoopte wending. Den volgenden dag, geheel In de vroegte, reed lady Roke’s gezelschaps dame in een klein ooupétje, dat door haar meesteres tot voortdurend gebruik ter harer beschikking wm gesteld, naar Canterbury- Vandaar ging zij in den naar Londen vertrekkenden trein en ’t geen zij daar te doen had, was tussohen haar en haar meesteres en diep ge heim. Op het gewone uur begaf lady Roke rich naar de ontbijtkamer. Sir Henry bevond zich daar reeds en begroette haar met zijn gewonen teede- ren glimladh, ofschoon hij er eenigseins terneergedrukt uitzag. Nauwelijks had den rij rich aan tafel gezet, of een be diende trad met een posttasoh binnen Sir Henry nam een sleutel uit den zak en sloot de tasoh open. Deze bevat te eenige couranten, verscheidene pakjes met stalen uit een modemagazijn voor er veel beteekenend bij, „kunnen we de som nog wel vergrootenl Zal ik morgen naar de stad gaan?” „Ja/ met den vroegtrein. Ga naar Digby en zeg hem, dat het fleschje, ’t welk hij mij gegeven heeft, gebroken ia i en verzoek hem een nieuwe hoeveelheid j van het mengsel. Ik zal wel gelegenheid hebben om het sir Henry in te geven. Thans ben ik vast besloten, om de noo- dige stappen te doen, en zal, zoolang ik geen ontdekking te vreezen heb, voor 1 geen plisdalad terugdeinzen. Ge kunt vóór het eten terugwezen/ ’zeide lady Roke in haar gelaat even grauw wor dende als haar gezelschapsdame, „en morgen om dezen tijd taal ik weduwe zijn.” Nederlandsohe postvliegtuig i ringsconfe-rentie van I Waatecli-Nederlandsche Noodt-meer-oor- gehouden. Ds. J. B. Th. Hugenholtz van Ahumh- toi, eecretaris der federatie, sprak over: De oorlog, die voorberesd! wordt Hij zeide, dat alle vredewerk te Genève en Locarno geen rin heeft zoolang de re- geeringen niet gesteund worden door den vredeswil der volken. De volgend» motie werd aangenomen: De bezoekers van de conferentie te Maastricht van oordeel, dat oorlog, het zij aanvate-, hetzij verdedigingsoorlog, een internationale misdaad ds, daar de moderne oorlog de brute macht van hert geweld en den moord van miHioenen onschuldige menschen beteekent; van oordeel, dat de zedeflijk» macht van het recht gaat boven het stoffelijk geweld van barbaarsche oorlogsmiddelen, verkbz- ren rich tegen de toenemende nationale bewapeningen, welke spotten met de tot nu toe plechtig gesloten verdragen en de internationale ontwapening ónmoge lijk maken en roepen de vredesvrienden van alle landen op, rich persoonlijk en gemeenschar'^liik bij verkiezingen en*. tegen alle oorlogsvwrbereiiding te ver zetten. De volgende conferentie zal gehouden wonden te Antwerpen, do derde te Aken. De garnizoenscommandant te Maas tricht had aan de militairen verboden, deze conferentie bij te wonen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1