SCHOONHOVENSCHE COURANT. eMel Sanap Onschuld tn misdaad 11 oekjes L V. R. ed’is ir Uw, ink il Ns. 5504 Maandag 12 November 1928 EERSTE BLAD. Plaatselijk Nieuws. Binnenland. 1 R.. FEUILLETON. van I van elke verander ben aan- het Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. Raadt ikant 2000 bij Verkoudheden'en Koorts ABDIJSIROOP MM YoordeBorst jiawir uw. D». J. 68» Jaargang W Da en Van 1 tot 6 regels 1.30; elke regel me f 0.10 per regel. Advertentièn tusechen dei 0 30 uur, van «V. Na denkzogrin-? 1 r «n air. Nog uur en ’s ver- er in haar trekken en zij haar Éef te hebben. I» zij (Wordt Twvoifd.) AMP ITEM K. 'a avond» JIIBBW)VO(IK»«UI®B WWBI .30 uur aa (j etenga. k avonda adhijnt. Een jarenlang ziekbad zoude nog smartelijker I i. 0.80 uur i, van Lek- Haven 4« nae aoodig )E JONG |r.» Co., C 59. Vm. 9.80 J. P. Via- geschre- de vier •uur en te dt uur en te ekatra, van T.HL 0.1* d. fltuia uur en te bruyére. r o at, 9 80 uur, i heer Ver- UaaeL l uur, Da uur aai uur on JL uur en te Steenblok, ir en 'a arv. [JGE4AN- onda 6 uur, ABONNÉ’S I INaeZONBEM MEIieDEELIMa. - IHW tabletten -EH reemglng. i weldaden atMIJNHARDrs' M. (O uur, Mej. 0 uur «n nn&n, Ent- ia 6.80 wr eoht. n. 9.30 uur. Onderwijzer i Dienst. uur en te Geer en Slotemaker toch ook weer can- didaat. Neen, ik maak plaats. Om mijn studie en om mijn (leeftijd. Dr. De Vdsser is 71 jaar. an tien Van 1 tot 6 regale f 1.80; elke regel meer ƒ0.20. By 8 maal maar f 0.10 per regel. Ad verten tién tuucben den tekst drievoudige roor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van tAA Oulden bij verlies Aft Gulden bij verbos van lv V van een duim. VV een anderen vinger. Advert plaatsing 8e prijs. Voor s war, ua. j. r, D». P. A. k V m. #.ao i*. t ia- S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 18768. Oogenblikkelijk herkreeg zij haar even wicht, klampte rich andermaal aan de borstwering vast en prevelde blozend en verlegen haren dank voor zijn dienst betoon „De zee ia vandaag tamelijk onstui mig”, merkte de jonge man op. „Mag ik ook een stoel of een taiboeret voor u balen?” ,Jk dank u zeer, mijnheer,” antwoord de Nina met een zachte, vriendelijke stem. ^Jk geef er de voorkeur aan om te staan.” De woorden waren op een natuurlij ken toon gesproken, de houding van het meisje was kalm en bescheiden en toch drong hare atern tot het hart van den jongen man dbor. Hij bleef voor haar staan en Nina keek een weinig verwon derd naar hem op. Toen hij den vollen blik harer echoone oogen ontmoette, bloosde zijn gelaat, zijn oogen schitterden en een hartelijke glim lach omepeelde zijn lippen. „Duidt mij mijne vraag niet euvel, maar zijt gij niet mejuffrouw Roke, van Rookbarst?” vroeg de jonge man Nina knikte bevestigend, terwijl zij hem met toenemende verbazing aankeek. „Ik was overtuigd, dat ge Nina Roke moest wezen, toen ik in uwe oogen keek,” hernam de jonge man. „Ik zie echter, dat ge u mijner niet meer herinnert. En toch, toen ge naar het pensionaat te Parijs gezonden werdt, hebben wij bei den, gij en ik, tranen vergoten bij het afscheid nemen en gij beloofdet mij om mij trouw te blijven, kleine Nina. En gij hebt mij nu ▼•ritten?" Hoorn blijft doorgaan om de „voor markt” op denzelfden datum te houden, J van Woerden het besluit van zijn voorvaderen van 2 eeuwen geleden moeten herzien en den datum wijzigen, wantf zeer zeker is de Hoomsohe voormarkt een afbreuk voor Woerden. Er zijn in den loop der tijden echter meerdere oorzaken te voorschijn geko men, die de jaarmarkten in het algemeen afbreuk doen. Wat waren er nog voor kort niet vele tuinders, die juist het guste vee, wat meest op deze markten wordt aangebo den, kochten. De tuinders hielden de beesten om de mest en hielden tevens, wanneer i nhet voorjaar weer werd ge ruimd, nog wat winst over. De tuinders zijn regelmatig anders gaan werken. Door 't gebruik van kunst en broeimest worden er door hen weinig beesten meer „opgezet”. Te meer daar •sn stuk vu sp stal mesten, de laatste jaren steeds minder winst, of beter gezegd, verlies geeft. Tevens mist de Woerdenaohe markt al sedert eenig» jaren de „Langstraten”. Die kochten als regel een goede 200 beesten en thans geen I enkele meer. De Sftoelingveemesters zijn tot op den 1 huldigen dag nog trouwe afnemers van de Woerdensche jaarmarkt gebleven, maar toch ook wat in mindere mate. De vorige week werden er ongeveer 100 stuks voor „Overschie” aangekocht. Het bezoek op de laatste jaarmarkt was niet zoo groot als we anders wel eens hebben i gezien. Vroeger was het een gedrang Twee uou aamuor tui /w iwv luuucicu te I niet verminderen bij ’t vorige, maar I. 9.80 uur,’ uur, Leee- „Neen, neen”, riep het jonge meisje eveneens met van blijdschap schitterende oogen. „Zijt gij het werkelijk, Ronald? Wel, wat zijt ge veranderd.” Zij reikte hem de hand en hij omsloot deze met een warmen hartelijken druk. Hare oogen bleven op zijn gelaat rus ten en zij bloosde, toen zij bemerkte hoe knap hij was en hoe nabij hij het ideaal kwam, dat zij zich had gemaakt. Zijn trekken waren fijn en regelma tig. Hij had een open, edel gelaat, en uit zijn groote, donkere oogen sprak een edelmoedige ziel, onverschrokkenheid, oen helder v-re tand en een vast k&rek- ter. ,Jk kan het haast niet geilooven, dat het Ronald te," zeide Nina glimlachend en andermaal blozende. „Je ziet er ge heel anders uit dan de Ronald Stone- field, dien ik kende, en toch herken ik je weder aan de oude vroolijkheid en le vendigheid. Je snor heeft je een geheel ander voorkomen gegeven, lord Stone- field.” „Ik zie er misschien wat ouder mede uit,’’ zeide lord Stonefield. „Daar ik edhter eerst drie en twintig jaar oud en 1 reeds voogd ben over een meisje van achttien, zoo betaamt het mij, om aï mijn best te doen ar zoo deftig mogdlijk uit te zien. Gij weet natuurlijk, dat ik een van de drie heeren ben, die door uw vader in zijn testament aangewezen worden, om uw vermogen te beheeren.” I „Ja, dat weet Ik reeds sinds een jaar,” antwoordde Nina, wier gelaat een weinig betrok. „Mr. Harpe heeft mij uit voerig aangaande papa’s testament ge schreven. Mr. Harpe en sir George Markham zijn de beide andere toezien de voogden. Gij zijt nog zeer jong voor zulk een ambt, vindt ge ook niet, graaf Stonefield?” „Dat te een gebrek, ’t welk met den tijd wel over zal gaan," zedde de graaf glimlachend, „Ik ben, wel te waar, zee O, die HOESf-buien! Grijp te Uw vertwijfeling r niet naar een van die „kalmeerende" middelen. die in werkelijkheid Uw longen verlamr en. Toch behoeven Uw hoestbuien U aiet nit den slaap te houden. Neem slechts de geheel onachadeiijke, maar snel verzachtende en slijmoplossende AKKER’S •J0 m, ir, De. T«a jong voor zulk een ambt, maar air Hen ry wist, dat hij mij ten veile vertreuwen kon, nog te meer, wijl mij twee xdere heeren ate raadgever ter zijde stonden. En ge hebt nu zoo voorgoed de kost school verlaten, mtee Roke?” Ta, dat heb ik/’ zeide Nina zuch tend. „Ik ben thans op weg naar een nieuw leven, naar nieuwe bekenden en vrienden. Ik gevoel echter een toekeren angst voor mijn toekomst, lord Stone- field. Ik weet, dat het dwaas van mij te, dodh een rilling bevangt mij, wanneer ik aan mijn thuiskomst denk Mijn ouder lijk buist Ach, thans zijn ze allen dood, met wie ik daar vroeger zoo geMdtig leefde. Mijn arme broer George heeft in Indië zijn graf gevonden, en papa mijn arme papa.’1 De woorden bleven haar In de keel steken en zij wendde het hoofd af De jonge graaf StoneMd trad dich ter naar haar toe. Hij wilde haar de i hand drukken en een bewijs zijner be- lani<’steHing geven. Hij kon zich zoogoed haar wanhoop en haar verdriet over sir I Henry’s lot voorstellen. .Hij gevoelde een diepe smart met haar. Sinds haar prilste jeugd had hij Nina Roke gekend. Zij hadden samen gespeeld in de bos schee van RooHhurst en voor Nina naar kostschool gezonden wend, hadden de beide kinderen elkaar eeuwig» trouw ge- I zworen. I De overleden graaf Stonefield, Ro nald’s vader en sir Henry Roke waren studiegenooten geweest en het was eens hun iievelingawensch, om hun beide fla- mildën in de personen hunner kinderen met elkander te vereenngen. Zij waren te verstandig geweest om het jonge paar iets van dat plan te laten blijken. I Zij hadden echter de neiging van Ni no en Ronald, voor elkander aangemjoe- digd en zagen vol boop den tijd tegemoet waarin dm kinderlijk» neiging tot een Aangezien hier zeer veel spreeu wen zijn, die eet| groote verwoesting aanbrengen in het rietgewas, wordt door vele personen vergunning gevraagd tot het dooden van spreeuwen. Onze dorpsgenoot, de 19-jarige T. den Hoed, te in h« laatst dar vorig» iveek, voor den tijd van 7 jaren, ver trokken naar Batavia, om aUtdaar in dienst te worden gesteld ate 8e stuurman Marconist aan de Java-Ghina-Ja^anlijn. GlMiendam, 12 Nov. Vrijdag jl had alhier een aanrijding plaats, welke ten- 1 gevolge had, dat het hek van den heer J. v. d. Berg beschadigd werd. Dit kwam doordat een autobus van de N.V. E. S. 0. 0. zou draaien, deze draai te kort nam en dientengevolge tegen het hek aan reed. Hiervoor bleek dan ook deze af- rasterinor niet bestan 1 te zijn. Tot onderwijzeres aan c-- wiik B, ie in de laatst gehouden raads vergadering benoemd mej. H. Bcenk- man te Heukehim, terwijl voor de leeg staande school in wijk C gevraagd zal worden voor verkoop een bedrag van zesduizend gulden. Glessen-Nteuwksrk, 12 Nov. steeds breidt het mond- en klauwzeer zich onder de veestapels in deze ge meente en te Peursum uit. Bijna dage lijks komen er nieuwe aangiften. Naar aanleiding van een onlangs genomen besluit-— in een aJgemeene le denvergadering van de «fdeeling van „Het Groene Kruis" om een commissie te benoemen inzake in'te-winnen advies bij het Cdïlege van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, teneinde te trachten een vereeniging voor Zfeken- hudsverpleging op te richten, te thans door den heer Van Langeread, lid dezer commtesie, bericht van genoemd Collie antvangen, dat binnen korten tijd de be- lanoihebbende ingezetenen der gemeenten Giessen-Nieuwkerk en Peursum zullen worden bijeengeroepen tot bespreking van het onderwerp ZiekeiihuisverpJe- ging. Wanneer dit mocht leiden tot op richting eener vereeniging voor Zieken- huishulp, dan stellen B. W. rich voor de zaak verder geheel ean particuiliene leiding over te laten. Men kan dus thans de zaak met geduld afwachtenl Glemn-NIsuwkerk, 12 Nov. Met een tweetal autobussen van den heer De Haas te Noordeloos, maakten Zaterdag 1.1. een ongeveer 40-tal personen, zijnde voor het meerendeel landbou—were, tevens leden meerendeel landbouwers, tevens leden werking alhder, een rateje naar Beek bergen om aldaar de hoenderfokkerijen 1 te bezichtigen. Naar we vernemen zal I getracht worden om ook in deze streek een dergelijke inrichting tot stand te laten komen. VIJF EN TWINTIG-JARIG BESTAAN DER NED. HERV. JONGEU VER. „SAMUEL". Goudrlaan, 12 Nov. Ter gelegenheid van het zilveren jubileum der Herv. Jom- gslingsvereeniging .Samuel" alhier, trad voor genoemde vereeniging ate spreker op de WelEerw. heer De. H. J. van Sohuppen, van Oudewater, tot het hou den eener feestrede. Spr. zeide, dat voor de JongéMngsvereeniging dit zilveren ju bileum een mijlpaal was, daar een stuk van den levensweg te afgelegd, zoowel Langirak, 12 Nov. De vorige weet te op den polder schouw gevoerd. De na latigheid van 13 landbouwers moest worden gestraft, aangezien de slooten enz. niet voldoende schoon waren gemaakt. 1 DE VEE- EN PAARDENMARKT TE WOERDEN. Oorzaken van achteruitgang. Woerden, 12 Nov. In de Vee- en VIeeachhandel wordt er op gewezen hoe het met de vee- en paardenmarkt te Woerden er niet beter op wordt. De rundennarkt is niet zoo &ne! aan ’t tanen als de paardenmarkt en we zagen den aanvoer dit jaar 1460 runderen ongeveer half twaalf aan het werk in de indien de concurrent van deze markt winning van Van Burink in de Tuinder- straat. Het communisttech reedalid was markt’ -r zal de Vroedschap Knaliiïif van ziin van het volk in de hoofdatraten en deze „opsto^ning” hebben we dit jaar niet I kunnen waarnemen. Het te ons echter een raadsel waar er op het marktterrein zooveel ruimte on bezet was, terwijl in de smalle straten het vee stond opgepropt, dat de aan voerders hun ves niet op het markt terrein plaatsten. Bergambacht, 12 Nov. Ate een bewijs dat voor goede teen nog verbazend, hooge prijzen worden besteed, kan dienen dat bij de alhier gehouden verpachting een Perceel Franaoh Rood werd gepacht te gen f 1183 de H.A. Hng voor de ouderavonden. Spreker wenechte daarbij in het vervolg een grootere opkomst der ouders, die toch moeten begrijpen, dat het hier gaat om een belangrijke zaak: Samenwerking van school en hute, hetgeen niet bereikbaar is zonder hunne belangstelling bij gele genheden ala deze. De heer Miedema «prak nog een vriéndelijk woord van waardeering je gens den scheidenden voorzitter, waarna een rondgang door het keurig gerestau reerde schoolgebouw werd voorgeeteld, waaraan door een aantal aanwezigen werd deelgenomen. Wegens het aftreden van de heeren R. Gallas en J. Eindhoven werden in hunne plaats tot leden der oudercom- missie gekozen de heeren K. de Graaf en N. Dogterom. De bijeenkomst werd bijgewoond door den Burgemeester. Capelle a.d. IJssel, 12 Nov. Bij de Arroad. Rechtbank te Rot.erdam is te^en^ Hten 26-jangen H. R., wonende in. deze’ gemeente, in verband met verduistering van een geldbedrag, een gevanaeJiissLraf van een half jaar geëischt. Bij besluit van 20 September j.l. is door den Raad der gemeente Rotter dam een wijziging gebracht in het tarief voor de levering van gas door de ge- meentegasfabrieken dier gemeente. Bij dit besluit is bepaald, dat gasverbruikers, die den wensch daartoe te kennen gelven gas zullen kunnen betrekken tegen een vaztre^ttarisf, waarvan de grondslagen door den. Raad worden bepaald. Bij het inzien van de grondslagen van dit vast- rechttar ef blijkt, dat zelfs heel kleine verbruikers van gas voor het sluiten van een overeenkomst bletreffemde vastrecht tarief in de gelegenheid zijn en dat INGEZONDEN MEDEDEELING. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden U f 1.25, franco per post 1.50. Met ongevallen-versekering 15 cents meer per 8 maan- H den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. J van dik blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, zijn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallea verzekerd Gulden bij ^levens lange 1000 300 verlies 200 ^u^den writes Heer doet, te welgedaan”, en trachten het ongeluk met berusting te drogen.” Nina zeide niets, doch een droevige ernst lag er in haar trekken en zij ry uit het leven gerukt, en Nina’s stief- droogde zich de vochtig gewoorden j— __j t. oogen af. Er heerschte een kort stilzwijgen, en toen vroeg Nina eensklaps, evenals wil de zij aan het gesprek een andere wen- dine geven; „Kent gij lady Roke, graaf Stone- field?” ,Jk ben vroeger herhaaldelijk me< haar in gezelschap geweest, doch simde den dood van sir Henry heb ik haar niet meer gezien;” was zijn antwoord. „Ver gezelt zij u op reis?” en vragend keek de jonge graaf in ’t rond. „Neen, zij heeft mij door haar gezel schapsjuffrouw laten afhalen,” ant woordde Ndna. ,,’t Ia juffróuw Luttel, daar ginds zit zij. Ik heb lady Rok» nog nooit gezien." Lord Stonefield keek haar met de uiterste verbazing aan. Zijt ge dan sinds het fauwedijk uw» vaders en sinds zijn dood niet thuis ge weest, miss Roke?" vroeg hij. I „Neen. Na zijn huwelijk is papa twee maal te Parijs geweest om mij te bezoe ken, maar hij bracht zijn vrouw niet me de. Ik heb een portret van haar, dat pa na mij tofczond. Hij moet haar vergood hebben. Zijn brieven waren steeds vol liefdevollen lof over haar en in den laatsten, drie hij mij schreef, zeide hij mij, dat hij wenschte, dat ik haar zoude lief hebben en haar gehoorzamen, alsof zij mijn eigen moeder ware. Zijn wenschen zijn mij thana heilig, en ik zal mijn beat doen, om v HERRIE ONDER DE COMMUNISTEN Vechtpartij in het hute van Burink. Onder de Rotterdamsche communis ten te het al langen tijd hommeles. Het Gemeenteraadslid Van Burink ia uit het W. A. G. (Wenkloozen Agitatie Comité) gedrukt met een reeks van beschuldigin gen. Vrijdagmorgen nu hebben zes leden van het W.A.C. een inval gedaan bij hun vroegeren leider, Van Burink m vrienden van laatstgienoemde waren heimelijk aan het verhuizen en een groot gedeelte van het meubilair was reeds naar zijn nieuwe woning aan den Bree den Hilledijk overgehracht. Plotseling drongen een aantal W.A.C.- era de oude woning binnen en begonnen daar herrie te schoppen. De beide Van Burink-mannen sommeerden de herrie- sdho^-ners, het huis te verlaten en tóen hieraan niet werd voldaan, ontstond een hevige vechtpartij, waarbij wederzijds rake klappen vielen. Tenslotte slaagde het tweetal erin de W.A.C.-helden naar buiten te werken. De laatste werd zelfs door een ruit ge stegen. Op de komst van de politie namen zij de vlticht. Een groot aantal beeldjes dat in het voorgodeelte van het woonhuis stond, en dart door ©enige werkloozen tijdelijk was neergezet, werd door de W.A.C.-ers ver nield. Vrijwel geen stuk (bleef er heel. Overal werden de kop of de pooten af geslagen, terwijl sommige beelden ate projectiel werden gebruikt De bedden vertegenwoordigden een waarde van on geveer f 25. De heer Van Burink heeft bij de po litie een klacht iugediend wegens huis vredebreuk, mishandeling en vernieling. DR. DE VISSER UIT DE POLITIEK. Plaats aan da Jongersn. Oud-Minister De Visser heeft besloten zich -in 1929 niet meer verkteebaar te stellen voor de Tweede Kamer. Mijn bestuift te onherroepelijk klaarde Dr. De Visser. Ik neem afecheud van hert politiek» leven. Ik ga heen ate Kamerlid en ik ga heen ate hoofdredac- teur van De Nederlander. Ik -heb er twee redenen voor. In de eerste plaats: mijn boeken. Ik ga weer lezen. Lk ga mijn lievelingsvakken studeeren, theologie en historie. Tegenwoordig moert ik vrijwel alles laten liggen ter wille van de parte- I mentaire stukken. Daarom ga ik weg. Ik heb nog een reden, zeide de oud- l minister. Mijn leeftijd. Het te niet goed als de ouderen te lang blijven. Ik wil den jongleren elementen niet in den weg loepen. Strak worden vennoedelijk De waarachtig6, innig», wederzjjdsche liefde voor elkaar zoude rijpen. I voor hem zeer zeker nog smartelijker Kort nadat Nina naar het pensionaat geweest zijn, doch -hoe dart ook, wij mee gezonden was. was graaf Stonefiteld ten ons aan de spreuk houden: „Wart de overlieden, en zijn eenigo zoon, die des- J tijde nog op het gymnasium was, erfde de graaflijke waardigheid. Een zeldzaam toeval had ook oir Hen- j. ui. moeder had andere huwelijksplannen met de jong» erfdochter. De zwijgende belangstelling van den jongen graaf scheen Nina’s hart te tref fen, want eensklaps wendde zij weder het gelaat naar hem toe en zeide met een van droefheid bevende stem: ,yGe zult me voor onchristelijk houden, graaf Stonefield, doch ik kan mij maar niet verzoenen met de wijze, waarop mijn arme pp-pa aan zijn eind gekomen is. Wanneer hij ten minste nog maar evenals George vreedzaam in zijn bed gestorven ware, maar zijn Jot was zóó ontzettend, zóó afgrijselijk! Soms meen ik midden in den nacht izijn jammerg»- schred te hooren. In mijn verbeelding ben ik al duizenden mallen getuige van zijn vreeselijken dood geweest. Zal ik de smart over zijn verlies immer loeren dragen? Denkt ge, dart immer de tijd komen zal, waarop ik aan papa zaïl kunnen herdenken met dezelfde kalmte en gelatenheid waarmede ik aan mijn armen broeder denk?” „Het was ook voor mü iets verschrik kelijks, dat ik het ónmogelijk beschrijven i kan. Ik had sir Henry bijna even lief ate mijn vader en ik treurde om hem, alsof ik zijn zoon ware -geweest. Alle gewone troostwoorden schenen mrij slechte bitteren sport toe. wanneer men een vriend beweent, die zoo sterven moest, als hij stierf. iWat zag hij er 1 niet gezond en krachtig uit voor zijn i jaren, en wart was hij niet edel en goed! Doch wellidhit, dat rijn dood niet eoo i verachrikidijk wm, ate hij on» toe voer de leden als voor de vereeniging. Bij deze mijlpaal komen de i Gods onder de aandacht. Ds. Van Schuppen zeide als uitgangs punt voor zijn réde te kiezen Macha 6 vers 6a „Waarmede zal ik den Heere tegenkomen en mij bukken voor den hoogen God?" en wees daarbij op 8 za ken' op den zegen die die vraag onder stelt: op den eteoh die de vraag indult; op de vp'legenheid die de vraag ken merkt. Ds. Van Schuppen eindigde zijn hoeden de, leerzame en toepasselijke rede met deze woo-den „Welnu de Heere bekwame u, telde u, zegene u en stelle u ten ze gen, zoowel persoonlijk, als voor der ver- eeniiginz en de gemeente." Na denkzepring en het zin ren ran Psalm 40 vers 4 volgde zegen, waar de school in med® gedenkavond was geëindigd. De collecte voor de vereeniging bracht ruim f 25 op. De onkomst was jammer gsnoeg niet erg groot. DERTIG JONGE KIPPEN VERGIFTIGD Zevenhuizen, 12 Nov. Bij een oaucer landbouwers is een ongeval voorgevallen, dat gelukkig enkel wat kippen het leven kostte, doch ook kinderen had kunnen treffen. Op het erf stond Parijs Groen (ver gift), wat gebruikt wordt om te zaaien tusschen de tarwe, gerst enz. Door dit groen worden de insecten gedood, die de wortels van de tarwe opeten, waar door reel schade voor den boer te wach ten staat. Kinderen hadden dit groen gevonden en onbewust, dit door het kip penvoer gedaan, dat gereed stond voor het z.g. ontbijt voor de kippen. De jonge hennen, die des morgens het eerst hufc roest verlieten, vulden spoedig hun ma gen, met het gevolg, dat dertig pracht jonge hennen na het eten dood gingen. De uitslag der notabelen-verkie- zing der Herv. Gem. is, dat xn de va cature Verburg gekozen te de heer C. Fijan, met 50 stemmen. Tevens was er ook verkiezing voor vier aftredenden, n.l., P. v. d. Eijk, A. Krijgsman. Vacature Verburg en vacature Van Erk. Aantal uitgebrachts stemmen 95. P. v. d. Eijk 76, C. Fijan 76. A. Krijgsman 56, C. Havenaar 50, W. Vtesei 32, T. Gebotte 25, S. Paul 6, C. van der Wilt 3; C. Verweij 3; T. jVisser 2; ;K. Markus 1, T. Meibte 1, J. Dogterom 1, A. van Koo- ten 1, W. Snoek 1 stem. Van onwaarde 16 «temmen. De meeste werden van on waarde verklaard, doordat enkel de ach ternaam van een zeker persoon ven stond. Gekozen zijn dxia eerstgenoemde personen. Vrijdagavond 1.1. had de Ouderoom- miasie der Openb. Lagere School no. 1 alhier een ouderavond belegd in het schoolgebouw. De bijeenkomst werd ge opend door den heer R. Gallas. Het hoofd der school, de heer A. Mle- dema, hield een voordracht over een wijziging in de lea-uren van het- hand- werkonderwijs voor de meisjes der echoot Thans te daarvoor bestemd de Woensdagmiddag. De voorzitter sloot de bijeenkomst en sprak een woord tot afscheid aan de Oudercommteeie. Hij dankte den heer Miedema voor de moeite die deze rich voor dezen avond gegeven had en deed een beroep op zijn blijvende belangstel-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1