as s rs s” Onschuld en Misdaad en igen I Orgels 2000o8X“^be.r,1"’g” woo No. 5513 60e Jaargang EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Nieuws, FEUIL LETON. Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN. ?r Brandwonden Kloosterbalsem w. Maandag 3 Deéember 1928 1 10 uur en 'a Da. Steen- W M. M» Zff. 'ut. en ’i «ronde 80 uur en i uur en «v. uur en INGEZONDEN MEDEDEELING. •m- (Wordt vervolgd.) heeft, om rioh bom haar etend te rer- Men las uur en ’a Veg, van Ot- LUGE-1AN- Tonda 6 uur, i uur en 'a k, Bediening L. V m 9.1 B J. ven der apoa* cent l.-tjea itent. om ie ndate r het >p en H1.M 4 an vochtige -oor weeree i goedkoop. HE” 4198 BN: - Tel. 118 xi)n pijnlijk en duren lang omdat de huid vernield ia. Akker's Kloosterbalacm er op verdrijft dadelijk de pijn, doet de blaren verdwijnen en ge houdt geen Uttaekana. 1 „Getn good too gotd" Irma in 1865, >ven en andere stemmen en tl*. •rdan U gaarne M. 9 uur, n m. 2 «kerk m 'a avonds V.m. 9.30 i. J. P. Via- rijkelijk voor u zorgen. Gij moogt hem ook niet naar Kent volgen. Mocht ge hem op etraat of ergon* anders ontmoeten, dan ruit ge hem niet aanapreken. Hebt ge dat begrepen? Doet ge het echter toch, dan zal hij met gevangenisetraf w bei der misstap moeten boeten.’ „Hemel, ontferm u mijner,” snikte de arme, verstooten, jonge vrouw. „Ik jou de h.em zien en niet met hem mogen spreken, hem ontmoeten en hem moeten voorbijgaan, evenals een vreemde, en dal, terwijl ik hem meer dan mijn leven lief heb. Och, mijnbeer Borne, in naam des hemels, ik smeek u, heb medelijden met ons. Ik weet, dat ik arm en van gerin- gen stand ben, maar ik bemin uw zoon. Voor Gods’ oog zijn wij van gelijken rang, en mijn liefde voor Rolf maakt mij tot zijns gelijke. Hij bemint mij nog hij bemint mij.” „Vlei u niet met ijdele 'hoop,” viel Dig haar in de rede. „Mijn zoon ziet de on wettigheid van zijn huwelijk in en heeft zioh aan mijn wil onderworpen. Wan neer ge hem goed kent, moet ge ook we ten, hoe zwak van karakter hij ie. Hij heerft er in toegeetemid om een jong» da me te trouwen, voor welke ik ham reeds iur, de heer ad. Üssel, 20 „Eerzucht,” herhaalde de arme Lil ly, haar hand aan het voorhoofd bren gende. „Ik dacht er volstrekt niet aan, om mij in de wereld te verheffen, toen ik Rolf huwde. Ik beminde hem en hij beminde mij. Wij wilden samen werken voor ons brood en wij waren zoo geluk- kig. Wezenlijk, ik ben met hem ge trouwd. Zeg toch niet, dat ik het niet ben. Ik ben zijn vrouw, mijnheer Bor ne. ik ben werkelijk zijn vrouw.” „En ik herhaal, dat ge het niet zijt,” zeide Mr. Borne barsch. „De wet zal zulk een huwelijk niet erkennen. En wanneer ge er bij blijft volharden, om u aan Rolf vast te klampen, dan zal ik hem wegens meineed arresteeren en in de gevangenis wernen laten.” Lilly slaakte een kreet van ontstelte nis. Haar oogen openden zich wijd, haar borst ging krampaohtig op en neer on der den storm, die in haar jonge ziel woedde. „Rolf heeft de strenge noodzakelijkheid in dit geval erkend en, vervuld met vrees voor zijn eigen veiligheid, van u afstand gedaan,” ging Lilly’s vervolger voort. „Hij zal u nimmer weerzien en wenscht, dat ook gij hem opgeven en in uw vroe- geren sfeer teragkeeren zult.” „Ik geef hem niet op,” kreet Lilly, „dat nimmer. Niet eerder, dat nadat zijn eigen lippen het mij bevelen. Gij zijt wel wreed, doch mij kunt gij niet misleiden. Ik ben zijn wettige vrouw en zal hem nimmer opgeven.” „Lee* dit data/' aside Mr. Boras, dsn f 400.000 beschikbaar te stellen voor de stichting van een nieuw physiologisoh in stituut aan de Utrechtsche Univangiteit. Dit belangrijke besluit van verstrekkende beteekenis voor de Utrechtsche faculteit van geneeskunde, is vooral genomen, om in de vooraanstaande plaats, welke de Utrechtsche Professor Dr. A. K. M Novene inneemt als physiol oog en in zijn belangstelling in de vorming van meer gevorderde onderzoekers. Een schelle kreet van twijfel en ont steltenis kwam over de kippen van de ar me. zoo schandelijk bejagende Lilly. „Het is waar,” bevestigde Dig Borne. Het meisje deed geen gesnik, geen ge kerm meer hooren. Haar wijdgeopende oogen waren tranenloos, haar bleeke lip pen door een angstwekkenden glimlach omspeeld. „Het is alsof ik krankzinnig zal worden,” mompelde zij. .Ge zult niet krankzinnig worden,” hernam Dig Borne op kalmen toon. „Ge zijt niet de eerste vrouw, die het beproefd brief te voorschijn halende, dien zijn zoon geschreven had. ,Jk vermoed wel, dat ge zijn handschrift kent” Hij stak Lilly den saamgevouwen brief toe. Zij greep er haastig naar en door las hem snel, waarop haar gelaat doods bleek werd. Zij kende dit handschrift maar al te goed. En in dezen brief be vestigd© Rolf de woorden van zijn vader, en deed hij voor immer afstand van haar. „Ik zie. dat ge me thans begint te ge kloven,” zeide Mr. Borne, die een weinig begon te huiveren voor haar doodelijk ontstelde blikken. „Gij begrijpt eindelijk, dat ge volgens de wet geen getrouwde vrouw zijt?” „Wat ben ik dan?” fluisterden de blee ke lippen. „Zie mij toch niet zoo verschrikt aan, mejuffrouw Lark.Waarlijk, gij maakt mij angstig. Trek het u niet zoo vreeselijk aan. Het is natuurlijk voor u oen groote teleurstelling, dat geef ik toe, doch de zaak zal u niet zoo erg tot nadeel strek ken. Het is 'n eenvoudig geval dat de men- schen spoedig weer vergeten zullen. Gij kunt uw meisjesnaam weder aannemen, weder tot uw vroegere bezigheden terug- m« iw ituuiwbu, vwr koeren, een man uit uw stand huwen, en lang bestemd heb.” f later zult ge wellicht over dit geheel© - avontuur lachen.” „Lachen. Ik er om lachen. „0, lieve hemeh” De arm© Lilly lag in een te krimpen op haar stoel en op haar bleek gezichtje stond zulk een grenzelooze wanhoop te lezen, dat Dig Borne werkelijk beang stigd begon te worden. „Wezenlijk, gij vat de zaak veel te zwaar op. mejuffrouw Lark,” zeide hij. „Ik zal voor u zorgen. Rolf mag u niet meer zien, en gij moet mij de belofte ge ven, om hem nimmermeer lastig te val len. Geeft ga ma dese belofte, dan ml ik VEEHOUDERSBEDRIJVËN IN DE ALBLASSERWAARD. Da gemiddelde opbrengsten. Amelde, 3 Deo. In iet orgaan van de Holl. Mij. van Landbouw, worden gepu bliceerd de gemiddelde bedrijfsuitkom eten van 32 veehouaerebedrijven in de Aiblasserwaard, meest kaasmakende be drijven, In het boekjaar 1 Mai 19271 Mei 1928. De gemiddelde grootte is 0.77 FA bouwland en 20.26 H.A. grasland. Dv padbter heeft gemiddeld een inkom-n ge noten van f 1183.14 per bedrijf off'5 29 por H A. In dit inkomen zijn heg.-epev de huurwaarde van het woonhuis en het eigen-gielbruik uit het bedrijf; de ge taxeerde waard© van den arbeid van me dewerkende meerder- en minderjarige kinderen is er echter niet in begrepen. De waarde van den arbeid der min derjarig© kinderen is voor deze 32 bedrij ven getaxeerd op f 7.87 per H.A. Het pachtarsinkomen bestaat uit de rente, welk© den pachter toekent over de waar de van den iuvenfari» en het onderne- mers'onn De rente van den inventaris is voor dazo 32 bedrijven te i-tellen op ge middeld 1 644 28 p« bedrijf, soodat de pachter gemiddeld met zijn arbeid ver diend heeft f 618,86. De al en niet getaxeerde pacht van de ze 32 bedrijven bedraagt gemiddeld per bedrijf f 233,57 of f 1Y 22 per H A. Het gemiddelde inkomen van den eigenaar- boer uit zijn bedrijf is dus f 1163,14 plus f 2337,57 of 3500,71. Deze inkomsten zijn beter dan die over het vorige boekjaar, toen toch bedroeg het gemiddelde bedrijfsin- komen van den boerpachter slechts f 68 per bedrijf, latende na in rekening bren gen van de rente over den bedrijfsin- ventaris, een negatief loon voor eigen ar- i beid van f 606,60 en het gemiddelde be- drijfsinkomen van den boereigenaar f 2044. De gemiddelden waren toen be kend over 25 veehouderijbedrijven. Deze uitkomsten blijven evenwel onbe vredigend. Het gezin heeft toch op een Ledrijf 'van gemiddeld 21 H A., wat een zeer behoorlijke oppervlakte is, een dag loon van f 518,86 gedeeld door 365 is f 1.42 gemaakt en over 2 jaar gerekend, is heelemaal geen verdienste. Want al het overige, rente van inventaris en pacht waarde van den grond, is rente van ka pitaalbezit. Zwarthuizen, 3 Deo. Van betrouwbare zijde vernemen wij, dat d® afsluithoornen van de Staatsspoorwegen op de kruising van den Noordeindschen weg, bónnen een afzienbaren tijd door het personeel van het station, en uit het station bediend zullen worden. Ook zal het personeel de brug, die over het Kanaal ligt, moeten bedienen. Met het oog op bezuiniging, vertelde men ons, heeft de directie hier toe besloten. Dan zullen er twee personen een die de brug en een die de boomen- bedient overtollig komen. Een doehter van K. Heijkoop, uit den Plas, reed per fiets in het dorp, op haar huis aan. Toen zij de bocht bij dan Plas zou nemen, kwam uit tegenoverge stelde zijde een luxe auto aan. De jonge dame, bevreesd zijnde, dat esa aanrijding zou plaats hebben, gooide haar stuur om, waardoor zij kwam te vallen. Zij bezeer de zich, daar zij een fleech met lever traan in haar handen had, en gooide de fleedlu weg, die in de Boschgrttóht terechtkwam. In dezelfde hand had ze ook een belastingplaatje, dat ze in haar schrik ook meegooide. Geruimen tijd heeft men er naar geviacht, zonder het echter te vinden. De Groene Kruis-film heeft een heele verandering ondergaan. Voor drie vierde zijn het nieuwe beelden geworden. In de maand Februari zal ze hier ver toond worden, toegankelijk voor de lieden met een dam© van de sfd. Zevenhuizen Moercapelle van het Groene Kruis. Een spreekster uit Hoek van Holland zal tegelijkertijd een korte rede houden. Ver der zullen nog andere attracties worden gegeven. Het bestuurslid A. H. van Reeuwijk zal de organteatie van den avond regelen. DE KANAALDIJK GOUDA—WAO- DINXVEEN—MOERCAPELLE. Gouda, 3 Dec. Het lid der Prov. Staten do heer K. R. van Staal, heeft aan Ged. Staten verzocht op korten termijn te wil len bevorderen, dat de Kanaaldijk en de Wilveenacheweg (Gouda—Waddinxvoen —Moercapeile) algeheel herat aid en ver sterkt worden. De Goudsche afgevaar digde wees er op, dat Ged. Staten al se dert vier jaren weten, dat deze weg mot slecht, ja zelfs gevaarlijk ia, zoodat de toezegging om na een onderzoek direct voorziening te treffen, niet overbodig mag heeten. Het lid van Ged. Staten, de heer Von Fisenne, deelde in zijn antwoord mede, dat op een onderzoek op korten termijn en zoo noodig maatregelen gerekend kan worden. BRANDSTOFFEN VOOR DE WERK- LOOZEN. Gouda, 3 Dec. B. en W. stellen den raad voor, na gepleegd overleg met het burgerlijk armbestuur aan dit armbestuur machtiging te verleenen tot het verstrak ken van een Kerstgave voor eens groot vijf gulden en kosteloos ’n halve H.L. ookes-brandstoffen per week gedurende het tijdvak van 1 December 1928 tot en met 23 Februari 1929, zoo noodig tot 30 Maart 1929 aan alle werkloozen, zoo ver zjj kostwinners zijn, die zelf een in komen hebben van niet meer dan. f 20 per week of hoofden van gezinnen, kost winners of inwonende zoons, die be- hooren tot een gezin, waarvan het go- zins-inkomen niet meer bedraagt dafl* f 20 per iweek. EEN ÓROOT NEDERLANDER GE HULDIGD. Professor Trsub 70 Jar*n. Professor Mr. W G. M. Treub, oud- Minister en oud-wethouder, een man, die vaak door tegenstanders zoo wol ate voor standers geroemd ie, om zijn geweldige werkkracht, zijn groot verstand en ster ken geest, is 70 jaar geworden en van al le zijden gehuldigd om zijn verdiensten voor het Land.. Zaterdag is het voor Prof. Treub en voor Voorschoten een onvergetelijke dag geweest. Treub komt van Voorschoten, zijn vader was er burgemeester. Tehran den middag verzamelde zioh in het nieuwe raadhuis ©en groote schare vrienden van den 70-jarigen (jubilaris. Zij waren allemaal de gast van de ge meente Voorschoten, vertegenwoordigd door den burgemeester, den heer E. Ver- nède. D© mooie raadszaal was met groen en bloemen feestelijk versierd. In een der hoeken waren op een tafel de por tretten van den ouden heer en mevrouw Treub en hun beide zonen Melchior en Hector uitgestald, broers van den Pro fessor, die ook beiden Professor zijn ge worden, maar reeds gestorven zijn. Voor d© zaal stond Voorschoten’?s Mannen koor „Door Eendracht Verbonden” opge steld. Het is nu, zeide de burgemeester, zich tot Mr. Treub wendende, 50 jaar geleden, dat gij dit dorp verliet, maar wij heb ben u niet vergeten, en wij zijn er trotsch op, dat in de moeilijke jaren van en nè. 1914 pen VooTscbotenaar zich zoo ver dienstelijk heeft mogen maken voor bet vaderland als gij. Wij vergeten u niet, ook niet als jongsten zoon van den man, di© 45 jaar onze gemeente met groote eer en belangrijke vrucht diende Dp on ze secretarie zijt gij uw schitterende loopbaan begonnen. Nadien zagen wij u telkens hier. Toen uw feestdag kwam, wiilden wij ook graag iets doen. Maar wat? Bestond hier te lande het eere- burgerseihap, wij zouden u zeker eere- burwr hebben gemaakt. Toen hebben wij iets anders bedacht en de raad heeft met algemeens stemmen besloten het deel van de Voorstraat, waarin uw ouderlijk huis staat: Gebroed ars Treubstraat te doopen (donderend applaus), opdat tot In het verre nageslacht de voor ons dorp zoo schoon© herinne ring blijft bewaard, dat drie Voorscho- tensche jongens voor de wetenschap, do. lijdende mensebheid en het vaderland zoo veel mochten doen en opdat zij, die langs het huis met den gevelsteen wandelden, tot navolging mogen worden aan ge spoord. (Levendig applaus.) Toen stond Prof. Treub op. hem de dankbare ontroering van het ge laat ren van pl.m. f 2500, de cokesverstrek- king rond f 1200. EEN SLECHTE WEG. Schtlluintn, 3 Deo. In vroegere tijden als men dan per fiets eens een tochtje gin^ maken, en men kwam vanuit de binnenlanden, dan keek men steeds uit of de zoogenaamden Hoogen Dijk nog niet in het richt was. want die was toon altijd rooi beter, dan die binnenwegen. Daar fietste men nog eens recht gezellig, geen geulen of putten, neen, op den Hoo gen Dijk rustte men uit, zooala dat wel eena gezegd werd. Maar is dit nog zoo? O, neenf Geen binnen weg, die zoo elecht ia ala juist dien Hoogen Dijk en wel van Gorinchem naar de richting Dordrecht. Onberijdbaar voor fiets en auto. Niet ten onrechte, dat me nig automobilist dan ook;, wanneer hij dien weg afkomt, en rijn wagen even na- - ziet, zegt: „nu dat weer verloren, ook dat ia er afgeelingerd.” En een wielrijder, men zou haast neg- Ren, ,«ga er niet heen, vooral wanneer men pas gegeten heeft, want dan zou men wel eens Te betreuren is het, dat een hoofdweg er toch zoo bij ligt, is daar geen veibete- ring aan te brengen? We nullen hopen van spoedig, want hij is onberijdbaar voor welk vervoermiddel men ook maar kan uitdenken. GlMMn-NItuwksrk, 3 Deo. Voor dié Chr. Jongeliagsvereeniging ^Samuel” al hier trad in de Ned. Herv. Kerk op de WelEerw. Heer Klusener, Ned. Herv. Predikant te Nieuwpoort. Spreker had als onderwerp gekozen: „De Zaligspre kingen”. Op een zeer duid)dlijk>e wijze werd dit schoone onderwerp behandeld, en trok dan ook alle aandacht der toe hoorders. Aan het eind werd een collecte gehouden ten bate der kas der Jonge- lingsuereeniging. De opkomst was bevre digend. De collecte gehouden tijdens den Dankstond in de Ned. Herv. Kerk alhier heeft opgtbracht de som van f 41, waar onder een bankbiljet van f 26. Heden werd verteld, dat aa Don derdag de nieuw aangekochte auto- brandspuit door den Raad dezer ge meente, zal arriveeren. Tegelijkertijd zal alsdan een demonstratie gegeven worden door den leverancier, den heer Bikkers te Rotterdam. Deze aangelegenheid zal vermoedelijk wel veel menechen naar ihet dorp trek ken. Peursum, 3 Dec. Naar we vernemen, zal binnenkort in het gebouw ter behar tiging van Christelijke belangen alhier, een lering gehouden 'worden over „In drukken uit Indië”. Deze lering, te hou den door den EdelAchtbaren Heer Berg- meijer, Burgenoeeeter te Almkerk, zal verduidelijkt worden door het geven van lichtbeelden. Capalle a.d. IJssel, 3 Dec. Blijkens he{ jaarverslag over het jaar 1928 dezer ge meente, werd in dit jaar voor bouwland gebruikt 2 H.A., voor blijvend grasland (wei- en hooiland) 1189 H.A., voor tuin grond 105 K H.A., dijken, bermen, epoor- bt week. I en2L besloegen voorts nog een Da Kerst rave zal een uitgave vond»- gebruikt 25 H.A., voor blijvend grasland S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. Telefoon 20 Postch. en Girodienst 13763 Omgeving Burgemeester, begon hij, ik dank u en Uw gemeente. Ik voel me hier thuis. Zoo- als u terecht opmerkte, ben ik mijn loop baan begonnen op de secretarie, maar die was toen in het huis van mijn vader, la ter in het huis daarnaast; zoo’n mooie secretarie als de uwe heb ik nooit ge kend. Wees verzekerd, dat onder alle hulde betoon, mij in deze onvergetelijke dagen gewarde^ uw buide de mooiste en de beste is. In mijn tijd, ging hij voort, was een burgemeester een potentaat der poten taten. Als het kermis was, ging ook eten laateten dag tegen het sluitingsuur mijn vader de herbergen af, opdat men zich aan het sluitingsuur houden zou. Ik ging gewoonlijk mee. Op zekeren keer kwamen wij in een herberg, waarin een hoogst ongemakkelijke, zwaar beschon ken dorpsgenoot zat, die van geen óp staan weten wilde. Zelfs het burgemees terlijk bevel schoot tekort. Toen nam mijn vader, die een sterke man was, den rebel bij den kraag en deponeerde hem op straat. Maar zóó dronken was de bel hamel niet, of hij vond tijd, zijn waar- deering voor de daad uit te drukken in een: dank je burgemeester. De huldiging van Prof. Treub werd be sloten met een groot feestmaal in Hotel De Witte Brug te Den Haag, waaraan em 160-tal gastheeren en genoodigden aau zaten, en dat opgehiisterd werd croor de tegenwoordigheid van Prins Hendrik. Aan de hoofdtafel hadden met den ju bilaris plaats genomen de Prins, de Mi nisters De Geer, Beelaerts van Blokland, Slotam&ker d© Bruin©, Van der Vegte, Koningsberger, Generaal Swart, ^e Mi nisters van Staat, Van Kamebeek en Gort van der Linden, d© voorzitter van de huldigingscommissie Staatsraad Ram- bonnet, Mr. Loder, en ’'tele ander© voor name persoonlijkheden. Minister De Geer heeft in een rede de groote verdiensten van Treub herdacht. f 60.000 VOOR EEN REDDINGS BOOT. De Vereeniging voor den Effectenhan del heeft op voorstel van het bestuur besloten een bedrag wan f 60,000 te schen ken voor de in aanbouw zijinde motor- red ding boot „IJmuiden, welke, zooals men reeds weet, te IJmuiden, gejstation- neerd zal worden. 4 TON VOOR DE UTRECHTSCHE UNIVERSITEIT. D© Amérikaansohe Rockefeller Stich ting heeft besloten een gedrag van NMSB^VOOROTlWl UTRECHT SCHOONHOVENSCHE COURANT. Verschijnt Maandag, Woensdagen Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 8maanden" f 1.26, franco per post 1A0. Met ongevallen-verzekering 15 cent* meer per 8 maan- I den. Over het abonaement .wordt in de eerste maand beschikt. g ABONNÉ’0 van dit blad, in het bent van ons Bericht Advartantian: Van 1 tot 6 regel* f 1.80,- aike regel meer 0.20. By 8 maal plaatsing 8e maar f 0.10 par regel. Advertentién tu**chen den tekal drievoudig* prys. Voor meer plaatsingen, groot aantal regel* en conditie* vrage men tarief van Inschryving, *ijn volgen* de daarin v«*tge*teld* bepalingen tegen ongevallen versekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWS HAVBANK te Schiedam, van 300 200 100 1Z1'" 60 hootostuk xm. Hm Nlna thn v*rv»l«cht*n brlri •pnaamt Terwijl Dig Borne zijn pogingen om het geluk van twee jonge 'levens te ver woesten, aanvankelijk met den boeten uitslag bekroond zag, hield lady Rok© zich onledig met hare rol in het schan delijk complot tegen Nina IRoke voort te spelen. Het pakketje vervalschte Jrioven, 't welk de medeplichtige van laxry Rake een ganschen nacht arbeida gekost had en door een bijzondoren bode naar Roók- hurst gwaonden was -geworden, was door mrs. Luttel aan het hek van het park in ontvangst genomen. Het toeval had gewild, dat niemand van het aannemen van dat pakje ieta bemerkt had, en het zorgvuldig bij zich verbergende, keerde zij naar hare mees teres terug. Lady Roke was nog niet op, doch niet temin keek zij met een triumfeerenden blik naar de deur, toen (Luttel bij haar binnentred. „Ik héb het in ontvangst genomen,” zeide de grijze gezelschapsdame, „zon der dat iemand er ieta van bemerkt heeft. De bode vermoedt niet, wat hij heeft ovengebracht en gezien heeft hei niemand. Het geluk begunstigt ons weer, Viktoria. Allee gaat naar onzen wenach.” „Ik ben blij dat Dig mij niet in den steek liet," mompelde lady Roke. „Ik was eerst bang, dat hij de taak te zwaar tcu vinden. Doch hij te steeds bereid, mij te dienen. Doe het pakje een» open, LutteL heffen en dóe in haar vorig niet terug- zinkt. Doch mej. Lark, ik moet uwe be lofte hebben, dat ge RoM verder metrnM zult laten. Gij moet uw meisjesnaam we der aannemen en dit geval al* mei ge beurd beschouwen.” Jk zal Rolf niet verder lastig vallen,” antwoordde het arme meisje met een be vende stem. „Wanneer ik niet zijn vrou-w ben en hij mij niet huwen kan, waartoe zoude dat dan nog dienen?” „Dat is nu eerst braaf en verstandig gesproken. Hier zijn f 600, die gie zeker wel goed zult kunnen gebruiken, wanneer ge weder eenmaal mocht huwen,” en Mr. Borne overhandigde haar bij deze woor den een banknoot. Het meisje verfrommelde het driftig in de hand en wierp hem met fonkelende oogen van rich. „Gij hebt mij mijn echtgenoot, mijn liefde, mijn goeden naam ontnomen,” zeide zij. „Maar hoe kunt ge het nu wa gen, om mij geld aan te bieden. Ik wil het niet aannomen, al moest ik ook van honger omkomen." Borne raapt© bedaard de banknoot op en stak haar in den zak. „Maar wat zult ge dan beginnen?” vroeg hij. „0, dat weet ik nog niet,” kreet Lilly. ..Dat alleen weet ik, dat ik weg moet van hier weg weg!” Zij wierp haastig den mantel om, zette den hoed op, legde ©enig geid op tafel voor de kamerhuur, die zij schuldig was en fjtonmd© toen als waanzinnig de deur uit, de trap af en naar buiten. ,J{é, ze zal toch hoop ik, geen zelf moord begaan,” zeid© Dig, naar rijn hoed griipende en haar rmanellende. Toen hij echter op straat kwam, was het arme mriije reeds verdwenen en het geweten ven den ellendeling riep hem t toe, dat rij te gronde zou gaan en hij haar moordenaar was.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1