üleumjaaruienschen in die gemeente TEV4ER Officieels IswM Gemeente Bergambacht 0e ïfage) die dadelijks wop'f- vraagstukken w tènieur p'de moeilykste GROOTÊ OPRUIMING 60 per'/jpnJ Bi No. 5518 gen GOUDA BAHLIVIANIM EERSTE BLAD. tóng. tand. Plaatselijk Nieuws. „Kr'*ng‘ 1000 Vrijdag 14 December 1928 ■WAD VOORMMAW UTRECHT SCHOONHOVENSCHE COURANT. .Senöoede Tabak I brengen VOOP laaöslen prijs* op idéale wijze op^elost door de Koppigheid. INGEZONDEN MEDEDEELING. een naaimachine uit de woonkamer gespannen, kwam door de gladheid lenpoldertje .onder leiding van haren Di- INGEZONDEN MEDEDEELING. Dit Nummer bestaat uit VIER BLADEN. November G Rietveld ike, d. van H. odzand, tterdam B Krim- .ppendel G. van do Jong Le Kloe vena te Nleuw-Lekkerland, 14 Deo. geluk zit in een klein hoekje! Nognuli aterk verltigdt grljzea Spielili ■■nblsdlag: ZWARTE- EN MARINE MANTELS EN JAPONNEN ran uk. or den ;ect te kening .ie ,van Ider te 7 Deo Veseeto wonin- ier. eente- rnoet iet den han- st bu- al een rde geen ibeidie vraag in& ia den !®d.) - laat gebo- maar tante- 42.900; 41.870, ruijk te long te Jong te leus en dit blad, in -bet bezit van ons Bericht hier- igroo- on en or de at te jn: Metsel- impen a d pnz.: L. de el f 31908 og niet ge- óud 25 j. en 18 j. J van der 1, oud 51 en i. Slapipen- 15OO; Bou- I f 34512; 5 f 34194, c f 33275. Struijk te te Ouder- zachte geurige wneento- 4 is voor John te rnber j.l. elos aan- ingen en raat te massa aveld te geijk te i Klawe- van de A. van Knagt te te Ze- lecq te Ier Linde te Gouda gambaoht Winter te te Oudor- sand, Van a f 55390; der linde i te Gouda mpen a.d. Zonen te te Krim- 5 probleem: oud 07 j. itgenoote van Grendel, oud A. H. Dik- irfmarkl 40. d. van C. J- lijk, Kuiiper- P J. lAfo- urftnarkt 26. ten en M. J dartinus Ge- lel en H. G- jaar weuwrvm uw KiwHuiirgsiuAKwii, u w vervaardigd zijn, uitgereikt Gemaakt zijn 210 stuks, verdeeld over 40 gezinnen, van welke gezindheia dan ook Die kleeding- stukken werden met een dankbaar hart aanvaard. En moge de Meisjesvereeni- gin* wanneer de tijd daar is dat om een gift gevraagd zal worden, ten volle haar werk weer gesteund zien. De Papendrechtschs Oranjevereenlglng Papendrecht, 14 Dec. Gisterenavond hield de Papendrechtsche Oranjevenen. in de Blauwe Zaal een ledenvergadering die door 56 leden bezocht werd. i De voorzitter, de heer Schorer, open- ie de vergadering met eon kort woord en kon met genoegen oonstatecren, dat S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. had dezer dagen het ongoluk, doordat er een wiel van rijn vrachtauto afliep, in de Lopikeiwoorwetering terecht te komen. De beide inzittenden kwamen er met den schrik en een nat pak af. De auto werd den volgenden morgen met vereende krachten op diet droge gebracht. Hoog-Blokland, 14 Dec. Een dezw avonden bracht Sint-Nicolass een be zoek aan de O. L. School alhier. De kin deren werden door hem rijkelijk be dacht en gingen dan ook zeer verheugd huiswaarts. We hopen volgende jaar de góede Sint hier weer te ontmoeten. Een woord van dank mag niet worden ont houden aan het onderwijzend Peiwoneel «n aan aJlsn. die hebben meegewerkt om I ‘t fmt te do« Ido, oud 27 J-. Ion. oud 50 I 711». Noveml an R. Bleskensgraaf, 14 Dec. Een paard van den veehouder J. J. alhier, dat voor een brik was f, te vallen. Gelukkig bezeerde het die» zich niet en was ook de materieele echa- de niet noemenswaard. Waddlnxvnn, 14 Dec. Aan de laatst gehouden eieren veiling waren a anger fet'd 1021 groote kin-, 391 kleine kip- en een partij eendeieren. Prijzen waren respec- tievelijk f 8,—f 10,10, f 7—7,50 en f 7,60 -.au ourg,rlw Aim- 100 ,tuk'' bestuur gekozen met 4 tegen 2 stemmen I Lskksrksrk, 14 Deo. Door de Gerefor- - - - ’t de Do Burgemeester van Bergambacht maakt bekend, dat het z.g. ten strengste is verboden en dat zich in verband daarmede ander maal een Commissie heeft gevormd tot het inzamelen en uitreiken van giften aan arme en hulpbehoevende inge zetenen. Genoemde Commissie stelt zich voor pm tusschen 17 en 22 December a.s. door de gemeente een collecte met open schaal te houden, welke collecte met het oog op het ingetreden winterseizoen, den welgestel- den ingezete len met klem wordt aan bevolen. Bergambacht, 13 Dec. 1928. De Burgemeester voornoemd, J. A. A. UILKtNS. jvember. i der Quast J van Toot F. Verweij reld. van Roe- uir Tuil en De verloting van een 14-tal aardige yne Excellentie, ver- van Zijn kabinet, Mr. E. J, Thomassen a Theussink van j.i. genouaen vergaaenng ae verscnii en- dei va,n. SlOcliter-n, aan het sta de functie, onderlin, verdeeld .le volgt:l‘«" Uo.dr.cht alwaar d« hver-n doer - - -- - - - -- - den burgemeester werdtin afgvhaald. liet gemeentebestuur van DortLtcbt stolde een extra pont beschikbaar. Ten Raad» huize maakte de Commissaris der Ko ningin kennis met de wethouders, den. genieente-se retaris en den ge neenle-ont- vanger ,waarby gelegenheid werd gevon den enkele beiangeu etor gumeenle te be spreken. Na een korte bezichtiging van de secralarie he-t gezelschap, ov?r de uitbreiding „het Molenpoldertje naar de vliegtuigenfabnek „Aviolanda Onder lei ding van den directeur, den heer E. H. I E. L. Cabos en den bedrijfsdirecteur, den heer C. Stclhnann, werd het geheele bedrijf bezichtigd. Te circa 12 uur deed de burgemeester de hooge> bezoekers uit geleide tot aan de grens der gebeente Alhlasserdam. Ter g L genheid van dit bezoek wap perde van verschillende .publieke en par ticuliere g bouwen de nationale driekleur De Christelijk» gemengde zangver. „De Lo.stem hield Woensdagavond in t Zondagsschoolgebouw op het Mo- Schelluinen, 14 Deo. In de jongste raadszitting is besloten een kasgeldleo- nin” groot f 1000 aan te gaan, in ver band met de verbouwing van het Raad huis. Ook zal daar op verzoek van den bewoner een rioleering aangebraoht worden. Tegenover het Raadhuis zal een opgeruimde benlanting door nieuw hout gewas worden vervangen, dit laatste op verzoek van den heer De Groot. Op een vraag van den heer Zanen antwoordt de voorzitter, dat spoedig era landmeter zal komen, om uit te meten, of de pompptft voor drinkwater op ker ke! ijken dan wel op gemeentelijken' gropd ligt. Volgens den legger, die onbetrouw baar kan zijn, moet zelfs een deel der kerk op 'gemeentegrond gebouwd zijn. Maar de heeren J. de Bruijn en A. Duij- zer, tevens lid van «1 Kerkeraad, ver klaren, dat de kerk op éigen grond staat. De Voorzitter verklaar?, dat hij bij een bezoek aan Den Haag vernam, dat Gedep. Staten de mogelijkheid van op heffing van het autoverbod op den Schell. Voordijk opnieuw zullen onderzoeken. De heer Zanen wijst op den zeer ge vaarlijken toestand van den Dordtschen Di.jk. Heeft het Waterschap er niet te weinig onderhoudsgeld aan besteed? Kan de wegenbelasting hier niet helpen? De voorzitter zal de zaak bespreken ften dijkgraaf, burgemeester Slot) van Meerkerk. Varhooglng van loon. Hardlnxvsld, 14 Deo. Het contract voor 1929 tusschen den .Gentralen Bond van Transportarbeiders en de Werkge vers in het baggerbedrijf is, naar wjj vernemen, afgesloten. De loonen der ar beiders zijn verhoogd en omtrent een vakantieregeling voor de arbeiders is ook overeenstemming bereikt.. Voorail de loonsverhooging is voor onze gemeente van groote beteekenis. Niet alleen voor de vele arbeiders, maar ook voor den middenstand, die alhier slechts kan bloeien als de arbeiders koopkracht heb ben. Gelukkig schijnt de’Yijd vau malaise voor deze gemeente voorbij. Met vreugde kunnen we constateeren,, dat ook de in dustrie, welke voor Hardinxveld van zoo groot belang is, zich in de laatste jaren sterk ontwikkelde. Deze week werden de navolgende bouwvergunningen verleend: 1. Aan J. A. Brouwer alhier, tot ge deeltelijke vernieuwing der woning B 729 2. Aan N. Verwoerd alhier, tot het afbreken van een schuur, achter de wo- nir»- B 701 alsmede het bouwen eener nieuwe schuur en het aanbrengen van eenio’e herstellingen aan de woning B 701 3. Aan de Gebrs. M. en P. van Dam alhier, tot het bouwen van twee nieuwe woningen aan de Buldersteeg. Voorts werd aan P. C. Langeveld al hier vergunning verleend tot het maken van era vaste brug van gewapend beton over de sloot langs den Nfeuweweg, een en ander in verband met zijn nieuw te bouwen woning. Goudriaan, 14 Dec. De heer F. Slob alhier is als lid van het Burgerlijk Arm- op B. Bassa en de heer E. do Graaf als meerde Meisjesvereeniging „Hebt lid der Counpieaie van toezicht op het waarheid en den vrede lief*, zijn ook dit Lager Onderwijs. I jaar wederom de kleedingstukken, d e Tegen H. T. alhier, die verzet had aangeteekend tegen het vonnis van dea Kantonrechter te Sliedrecht, waardoor hij was veroordeeld tot 2 maal f 25 boete wegens het feit, dat aij een kar met paard, dwars over den weg had geplaatst, is thans 2 maal f 25 geeischt. Uitspraak op 20 December. Hoornaar, 14 Deo. De arbeider L. H. had het ongeluk, toen hij naar zijn I werk ging, te vallen en kwam op een melkbusj® terecht, dat hij bij zich droeg. kundige hulp moest worden ingeroepen. Hekendorp, 14 Deo. 1 Ijsclub hield haar vergadering in het café van den heer 0 Leeflang, onder voor zitterschap van den heer J. Vermeer, die met een korte inleiding de leden, 52 in getal, welkom heette Verder wijdde de voorzitter enkele Woorden van waardee- ring aan het overleden lid, wijlen den h|eer Wieman, sprak daarna hartelijke woorden aan het adres van twee leden, wegens ziekte en wol de heeren A. Snel en A. Rost, en wnnschte hun beterschap. De notulen we-don door den secretaris, de heer J. R Vermoij voorgelezen en daarna goedgekeurd Hwrna deed de penningmeester, de heer J. van Dam, rekening en verant woord ntr over het afgtlrxxpen jaar ma kende een batig saldo van f 200. De af- jAedende bestuursleden, de heeren J. Vermeer, Th Blopk en C. Grift, werden met algemeerie stemmen herkozen. Er ie een vacature, n.l. F Kramer, die wegens drukke werkzaamheden bedankte Tn dien» plaals werd gekozen de heer W. Vermeer, die zijn benoeming aan neemt. Hierna volgt sluiting der vergadering, waarna eem^püis verloting wordt gehouden. De prijzen werden ala volgt gewonnen: 1 paar schaatsen 0. Dullemond; 2'groote Speculaas D. Verburg; 1 kistje eigaren M. Wiltenburg. liet wm een graotvolle avond. f Ammerstol, 14 Dec. In den loop van doze week passeerden door deze gemeen te een paar woonwagens Ter hoogte van de woning van B. v. d. W. kwam een der paarden tengevolge' van de glad heid te vallen, waardoor het lemoen brak. Door bereidwillige handen werd hulp geboden. Loplk, 14 Dec. De heer A. 8 alhier, werk'ging, te vallen en kwam op De val was zoodanig, dat direct genoes- vorden ingeroepen. De Hekendorpsche d’ ei de verceniging steeds vooruit gaat Koninginnedag is ook dit jaar opge wekt en met goede resuKatep voor dé kas der verceniging gevierd. Spr. -wekte op tot samenwerking van alle ingezetenen om de dranjevereeni- ging te doen groeien en bloeien. Hiirna bracht de secretaris ,d* heer F. de Kloc een uilgebreid jaarverslag uit, waarin de opmerking, dat vooral het aandeel der kinderen in de viering van den jaardag ■van H.M» Koningffl grooter worden moU zeer zeker de aandacht der leden ver dient. Het ledental is geslegun tot 217. De rekening en verantwoording van den pennir^meestor, den heer A. C. Mol, werd door»een commissie bestaande uit de heeren H. van Duijvendijk, D. Ver weij en G. Boer* nauwkeurig nagezien en in de beet» orde bevonddn. Het batig saldo bedroeg f 583 23 Het huishou delijk reglement werd in (dien «in ge wijzigd ,dat voortasn elk lid op het feestterrein toegang he 1(4 m?t een dame, terwijl de kind ren der led n vrij toe gang hebben beneden dra leeftijd van veertien jaar. De aftredende bestuursleden, de heeren L. F. Schorer en F. en Kloe werden bij acclamatie herkoxea en uamea hun benoeming aan, Er bestaan in het leven verschrikke lijke vourboeidwr van koppigheid. Er zijn menschen, die zelfs op hun sterfbed geweigerd hebben om zich te verzoenen met een kind, dat zich telgen hun wil verzet had. Ouders en kinderen, broeders en zusters, boezemvrienden zijn soms voor het leven van elkander ge scheiden geworden .omdat er ecu kwestie was geweest, waarna de een voor den ander niet wilde buigen of een van beide partijen cnverzoenlijk was. Er is heel wat vijandschap in de we reld, heel wat hardheid en onvrede,, om dat er menschen zijn, die wat men noemt „een harde kop’ hebben, harder dan ïjzer of steen. Liever sterven dan ge geven, liever een heel leven lijden en mokken dan de hand der verzoening uit te steken, is hun leuze. Dat is de koppigheid, do onverstan dige onbuigzaamheid, die al heel wat kwaad gesticht heeft. De onverstandige onbuigzaamheid, zeg gen wij. Want er is ook een verstandige onbuigzaamheid. 0, het is goed een ster ken, vasten wil te hebben, om beslist te zijn, om vol te houden als het moet, om door te zetten als het noodig is en om vast ,le houden door dik en door dun aan een cens ingenomen, standpunt als dat goed is. Want er is ook een slapheid, die ver derfelijk werkt. De moeder, dié in ver keerd begrepen liefde,, niet in durft te gaan tegen de dwaze grillen van een verwend kind, de vader, die toegeeft aan de verkeerde neigingdn van een weerspannigen of losbandigen zoon om maar den vrede te bewaren, de patroon of de chef, die te zwak is om zijn gezag te handhaven en in misplaatste goedheid zich de teugels, uit handen laat nemen, jieze allen deugen niet voor hun taak. Er zijn oogenblikken en gevallen in het leven, dat men hard en onbuigzaam moet zijn, dat men voet bij stuk moet houden en dat zwakheid en toegeeflijk heid meer kwaad dan goed stichten. Maar zulk een onbuigzaamheid ter rechter lijd, is heel wat anders als kop pigheid. Dat laatste is zijn zin qn zijn wil te willen doordrijven, zelfs als men tot de ontdekking komt,, dat men glad verkeerd is, het is de zucht om tot eiken prijs gelijk te willen hebban en over een ander te triomfeeren, het is pen verkeerde trots, waarbij mem zijn eigen fouten niet ziet, maar allctto de fouten van een ander. Er zajn menschen, die hun eigen kop pigheid voor flinkheid en kracht en be slistheid aanzien. Zij zoudenzich zelf laf en slap vinden als zij niet zoo deden. Zij blijven koppen en mokken, soms da gen, soms maanden» soms jaren, Ja zelfs hun heele leven umg. Zelfs als de an|r dcre partij |(oenadering wil, blijven zij stug en koud en onvermurwbaar. Zij zeggen ik kan niet meer goed worden, daar heb ik geen karakter naar, ik heb een harden kop, ik wojdt nooit meer goed. Soms neemt die koppigheid vreeselijkc vormen aan. Dan groeit zij tot een ziekte, die alle betere gevodlons verstikt en om het hart een ijskorst vormt, waar geen straal van leveniwarmte moer door kan dringen. Bil het varxtttan van da naaimachine. Een. on- KtTLUin. Lil 1U TOM MOJU Liwn.jx»l De 68- jarig» weduwe N. P.v. Br. alhier zou I een andere kamer brengen. Zij struikel- I de daarbij en viel, met het ongelukkig I gevolg, dat zij haar réchter dijbeen brak. »«*u Op laat van den geneeskundige, die ter prijzen verhoogde de opgewekt^ stem ming In de vergadering, d.e besloten werd met het zingen van liet aloude Wilhelmus Bazoak van den Commlssa||s der Koningin. Gistermorgen bracht de Commissaria der Koningin in deze provincie, Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, een of ficieel bezoek aan de,.e gemeente. Te I 9.58 uur arriveerde Zyi gezeld van den chef 1 Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden T f 1.25, franco per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meei per 8 maan- fl den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. - ABONNÉ’S van dit blad, in bet bezit van ons Bericht ’-an Inschrijving, zyn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallea verzekerd 2000ÏÏS,.bv%Sn,l”ng“ 1000 ^d.n’ 300 200 °u'tn„ Ad ver ten t ie n Van 1 cot 6 regels f l.;Welke regel meer t u.ifu. By 8 maal plaatsing 8e maar f 0.10 per regel. Advertentiên tusschen den tekst drievoudigs prys. Voor meer plaatsingen, groot aantel regels en condities vrnge men tarief. voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBAJSK te Schiedam, van inn Gulden bij verlies Gulden b|j verlies van lUV var. eer. duim. VV een anderen vinger. Zoo zyn er ouders, die een kind, dat ach tegen hun wil verzet heeft en eigen paden gegaan is, voor altijd verstoolen en het liever in de grootste ejlende zien omkomen, dan er een hand naar uit te steken. En zelfs de nadering van den dood kan deze vreeselijke koppigheid me- jïigmaal niet overwinnen. Daar zijn kinderen, die ver van het ouderlijk huis in den vreemde rond zwerven en weinig vreugde in het leven hebben, maart dat alles liever dragen, dan terug te 'fceéren naar ouders door wien zij zich verongelijkt achten. Maar gelukkig zijn de meeste gevallen van koppigheid niet zoo ernstig. De meeste menschen, die koppig van nature zijn, koppen om kleinigheden ,om wisse wasjes, om pietluttiglieidjes, die niet waard zijn, dat ze een half uur lang de goede stemming bederven «n de menschen van elkaar verwijderen. Het is niet te zeggen hoeveel mooie vriendschap door koppigheid voor lan gen tijd of voor altijd vernietigd is, hoe veel jong geluk van twee elkaar lief hebbende menschen door koppigheid be dorven is, hoeveel gekrakeel, nijd en1 triestheid er in gezinnen is, omdat vader koppig is, of moeder of een van de andere leden. Koppige menschen zijn een last voor zichzelf en voor anderen. Zij roeven zich zelf veel levensvreugde, en verstoren veel goede verhoudingen. Zij verharden zich tegen zichzelf ,want meestal is hun hart heel anders als hun hoofd, het hart wil wel .goed, maar de kop wil niet. En zoo gebeurt het dat koppige menschen dik wijls nog meer verdriet hebben van hun' koppigheid als de anderen tegen wie «ij koppen. Koppen is nooit flink. Koppen is al-^ tijd dwaas. Want wij zijn niet in dir wereld om elkaar het leven te, verzuren en te vergallen, maar om, als het evén kan, te vergeven en zoo mogelijk odk te vergeten. Wij hoeven ’s levensmoeilijkhedcln en zorgen. waarvan ieder volop rijn deel krijgt, niet erger te maken door tegen elkaar te koppen. Daarom is het goed het oude en wijze woord in gedachten te houden„Laat de zon niet onder gaan o vér Uwen toom l” 1 INGEZONDEN MEDEDEÉLING. gevolg, dat zij haar reahterdijbeen brak. I Op laat van den geneeskundige, die ter hulp werd geroepen, ia de vrouw naar l het ziekenhuis „Eudokia” te Rotterdam vervoerd. Alhier heeft de verpachting plaats gehad voor den tijd van vier jaar, van 6,50 H.A. wei-, hooi- en bouwland, behoorende aan de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gom. Deverschillende percee ra werden door elf personen gepacht voor d,e som van f 664,50 per jaar. Het bestuur van de gymnastiekver- eeniging „K. en V.” alhier, heeft in zijn j.l. gehouden vergadering de verschil en- jl™ «.amJaaU 1- --.1~A. G. T. Mourik, voorzitter, A. de Vreede, vice-voorzitter-, C. H. den 'Ouden, secre taris: B. Deelen vioe-secretaris; C. de Groot penningmeester; T. J. den Ouden, J. Janse en D. den Braven, commissa rissen. Besloten werd, om in de Kerst week een uitvoering te geven. Krimpen a.d. IJssel, 14 Dec. De po’itie alhier heeft prooes-verbaal opgermaakt te gen den voorzitter ttor aid. .an da S.D.A.P. en een der leden, wegens het houden van een St. Niolaasoptocht, waar bij het lid als St. Nicol aas optrad en de optocht met muziek door de plaats trok. Grsot-Ammers, 14 Dec. Door den chauffeur Corv Mourik, in dienst der Gebr. Broere, autobusdirast ond roemers alhier, werd Donderdag te Gorinchem, terwijl hij een autobus op gang bracht, door den slinger een slag tegen zijn oog toegebracht, doordat deze terugsloeg. Een opgezette wang was hiervan het gevolg. I ..De l het 1 lenr recteur ,d n heer Ary Bouman te Dor drecht hare tweede openbare uitvoering. Nadat de voorzitter ,dc heer Chr. Riet veld, de bijeenkomst met eün kort woord en getod had geopend, weed met de uitvoering van het welvoorziene program ma een aanvang gemaakt Versch Lend zang-, voordracht- en tableau-nummers volgden elkaar op, wel ke meerendecls hoel aardig en tot ge noegen van het vrjj talrijke publiek wer den uitgeverd. Het yverige bestuur dezer vereeniging en het uit 45 personen bestaande koor hebben ongetwijfeld' eer van hun werk. De burgemeester sprak een opwekkend woord en eindigde de bijeenkomst met dankgebed. Dt portsmonnala met f 810. Reauwljk, 14 Dec. Bij de politie werd door het jeugdig echtpaar K. in de Tem pel aangifte gedaan, dat uit de woning terwijl deze onbeheerd was, «en porte- monnaie, inhoudende circa 310 gulden, was gestolen. De politie stelde een on derzoek in, een verdachte word gehoord, doch 'zonder resultaat Doch ziet den volgenden morgen werd de portemonnaie met inhoud in den tuin teruggevonden. Dit jaar z^n in deze gemeente niet minder dan 77 gevallen van mond- en klauwzeer aangi'geven. Deze, veeziekte is tluins in deze gemeente geheel geweken. Meerkerk, 14 Dec. Woensdagnamid dag was de Rajksstraatweg met feen laag je sneeuw bedekt en op sommiga plaat sen glad. Even bifllen de kom der ge meente slipte een ito.e auto, maakte een buiteling en bleef Lgjen op den berm langs den weg. De» chauffeur verwondde zien aan de hand .terwijl dö auto nfet erg gehavend was. Den vol gen dm dig is ze met vereende krachten weer op den straatweg gebracht Bij de Ger. kerk alJiKr, is tot ouder ling herkozen d heer T den Hartog .te en tot diaken A. Picrhagen.. 60e Jaargang

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1