II 1 ,EN. Co. NSt” s II Bahlmann, Gouda No. «22 Maandag 24 December 1928 200 EERSTE BLAD. Expositie nieuwste modellen Prachtvolle keuze Kerstgeschenken Binnenland. HOOR Dit Nummer bestaat uit DRIE BLADEN. andel la Bericht. i ie koop: 1OO.-. TeH 350 i SPECIALE KERST-ÉTALAGE Kerstfeest Plaatselijk Nieuws. 60e Jaargang 2000X"ikV."“,taog’ Di Telefoon 2V i 10 uur en te av. feit, dat hij den hond van den •n van lo. 25 Japonnen, Hoeden en Kinderjurken ijhouden en het beken dheden eto. i. 10 uur en te iar. Be eisoh was ook f 10. Spoorwegaanleg time hen Gouda Alphen a.d. Rijn. Gouda, 24 Dec. In de 2e week 90 uur en te ar. Peureum. uur en ’s av. 8 l uur, De. J. G. 30 uur, Preek- KERK. r en avond* te prijzen SEL. V.m. 9.16 De. J. van der 10 uur en ére. uur en te av. en Een <n> of 9.30 uur en te oen. .30 uur en te tuf. Adv plaatsing prjjs Voor In verband met de Kerst dagen verschijnt het eerst volgend nummer van ons blad op Vrijdag 28 December GOUDA PRIJZEN i. 9.30 uur en ring, Em.-Pre- 160.-. BSO.-. >00.—. In deze dagen wordt «rfvtor het hart der menaohen meer dan ooit tot vrede ge stamd en het is een gelukkig teekon, dat over het gansohe aardrijk een machtig» vredesbeweging ontstaan ia Moge ook voor onze lezers het Korst- den veoartse- van WM ver- dat geraamd f 3.130 000, f 190.000 en F 174.000, HLLIIGE-LAN- Steenblok, van eee dienst. 9.30 uur, Lere- i heer Versteeg, «el n. 9.30 uur en ra, van Schoon- De begrooting van de L. en N. Smite Stichting werd vaatgeeteld op f 1522. Be sloten werd om het aantal lichtpunten langs den Middelweg met twee te ver meerderen, en bij de gevaarlijke bocht bij den heer A. de Lange ook een lanta ren aan te brengen. Tevena zal in den winter het licht te morgens om half nea worden ontstoken ten behoeve van de «en ^n^, U.. hun work te Kin- tijdstip, waarop in de verschillende scho len het .schooljaar of de schoolcuraus eindigt.) Het gevolg zal zijn, dat ver over de 2000 onderwijzers meer voor de klasse kunnen worden geplaatst. De kosten zul len een kleine twee niillioen bedragen, nu het neerkomt op gemiddeld zes maan den vervroeging. Later wordt dit circa drie drie-vjerde millioen. m. 0.30 uuren Iddaat Van der and». uur en ’s av. 9.30 uur en ’s loos. blok. uur en te av Deo. Zaterdiyr- - - - cvereeniging „K. alhier haar jaarlijksche Uitvoering D. V.m. 9.30 Da. J. P. Via- .E.n. l. 9.30 uur en ïh. Wielenga. en *a avonds ikken 1.90 unr, n. 9.90 uur, De. lewater; ’s av. n Sluipwijk. 1.30 uur, De. IEL. Bermweg: 6 uur, Candi- srdam. V.m. 9.45 uur i. Veldkamp. 9.80 uur, Da ik; te av. 6.30 INGEZONDEN MEDEPEELINO mvmuu, .uw. au U» xv WVUK. TOU 1929 zullen de Nederlandsohe Spoorwe gen aanbesteden het maken van grond en kunstwerken, het opbreken en leggen van sporen en wissels en het uitvoeren van andere werken, ten behoeve van den locaslspoorweg GoudAftphen a.d. Rijn en de daarmede verband houdende uit breidingen van de stations-emplaoemien- ten Gouda en Alphen a.d. Rijn. De aan besteding geschiedt in 3 perceelen, t. w.: 1. l/ocaalspoorweg Gouda—Alphen; 2. uitbreiding station Gouda; 3. uitbreiding station Alnhen ad. Rijn. De kosten zijn rosp. f O.JOUUuÖ, I IHU.UUÜ gezamenlijk f 3.494.000. Nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Haastrecht, 24 Dec. Op plechtige wijze werd Zondag het nieuwe kerkgebouw van het klooster Sint GabriM alhier in gebruik genomen. De voor geschreven wijding geschiedde door de H. Ew Heer Wijtenburg. Deken van Gouda, hierbij geassisteerd door de Zeer Ew Heer waterreu*. Pastoor al hier en de H. Ew Hoer Pater Dotni- nicus Rector der Passionisten. Na de wijding droeg de H. Ew. Heer Deken de H. Mis op, waaronder de Rec tor van het klooster een treffende toe passelijke predicatie hield. Het jongenskoor voerde de Missa Salve Regina ,van Stehle uil, begeleid aan hél orgel door den hew Jo Raateland alhier. Na de Mis werd door de zeer talrijke aanwezigen een geniccnscliappelijk lied genoegen. Het fraaie kerkgebouw werd verder den gehelen dag door z<*cr velen be zichtigd. Met het overlijden van den heer A. Muurling is een vacature in den ge meenteraad ontstaan. Op de lijst van den Vrijheidsbond komt als opvolger voor d*a hrar W. Dofterom, Oud-raadslW. GEM. i 9.30 uur en Grisnigt. GEM. 9.30 uur, n.m. ir, Leeskerk. ’NTEN. Lvond* 7.30 uur, En zoo heeft dan alle eeuwen door de komst van het Kerstfeest nieuwe vreugde gestort in de harten van mü- lioenen menschen. .Voor de Christenheid is het Kerstfeest de herdenking van het grootste gebeuren uit de gewijde geschie denis, de geboorte van den Verlosser der wereld, na eeuwen van duisternis en dood. De wonderbare geboorte van het Chris tuskind in den nacht, de stal en de kribbe, de herders en de wijzen uit hel Oosten, de bovenaardsche pracht "Van de schitterende, nooitgeziende ster en dat alles overrulscht door den bovenzin ne kken zang der Engelen In Efratha’s vel den, het is alles van zulk een mystieke, **ngrijpende kracht, het schetst een too- M»1 nn W oovergelijkelljke schoonheid V.m. 9.30 uur P. Boodt. 0 uur en te av. DE HULDIGING DER KONINGIN -MOEDER. Muziekuitvoering door Radio. Op Maandag 7 Januari zal aan de Ko ningin-Moeder het huldeblijk der Neder- landsche vrouwen worden aangeboden door de voorzitster van het comité, me vrouw Van Leeuwen-Waller. Daarbij zullen ingevolge den wensch van H.M. behalve het geheele hoofdcomité nog drie dames uit elke provincie tegenwoordig zijn. Door loting is uitgomaakt, uit wel ke gemeenten van elke provincie een vertegenwoordigster wordt afgevaardigd. Voorts zal mevrouw Koningsberger— Lang de door Oost-Indié gezonden ge schenken overhandigen. Nog kan worden meegcdeeld, dat be halve de belangrijke opbrengst van de inzamelingen hier te lande en in onze koloniën, nog ruime bijdragen bij het comité zijn ingekoman uit alle deelen der wereld. D.e muziekuitvoering ter eere van de Koningin-Moeder, welke vanwege het Haagsch comité 1929 op Donderdag 10 Januari plaats heeft in de Groote Kerk in Den Haag zal alleen voor genoodigden toegankelijk zijn. Teneinde in wjjden kring het Nederlandsche volk gelegenheid te geven de muziek te hooren, zal deze hier is door de Rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot f 10 boete wegen* het feit, dat hij den hond van den veld- l wachter Alkema een «chop gegeven had. De Kerstklokken gaan weer luiden, weldra zullen in ontelbare huizen de vreugdevuren ontstoken worden, rondom den groenen boom en de stralende lichtjes de poppetjes en de lekkernijen, do broze en ragfijne versierselen, het engelenhaar en de wille waden van de kunstsneeuw, zullen oud en jong rich «duiken, om Kerstfeest te vieren. Er is geen Christel ijken feestdag, die zoo tot feestvieren en tot intieme vreug- de stemt, al» d« Kerstmi». Men spreekt vam Paaohen, Hamelvaartedas, Pmkata- feMt waarlijk loan mijnt ren, Nieuwjaar, doah als het over Kerst mis gaat, «preekt men meestal van Kerstfeest. Geen feest is zoo verspreid over de heele wereld, als het Kerstfeest. Niet al leen de millioenen van Europa en Ame rika vieren Kerstfeest, doch tot in het hartje van Afroka en tot in de tropen van Indië wordt het gevierd. Want over al wonen mensohen, wier wieg in een Christenland stond en die zelfs, hoe vreemd het lijke, onder blakerende zonne stralen, in de heete gewesten, de illusie van het Kerstfeest niet willen missen. En niet alleen de belijdende Christe nen vieren het feest, doch op plaatsen, waar men het niet zou verwachten, in de brandpunten der vermakelijkheid in de Meden, waar om God of zijn gebod nooit gedacht wordt, in bioecopen, theater», kroegen en zulfs in de holen der grootste liederlijkheid, straalt de Kerstboom, in grootsche pracht. Want die Kerstboom is wel het meest algeuioeno symbool van het Kerstfeest niet van de Kerstgedachte. En toch is die Kerstboom van hedden- Bohen oorsprong. De heidenen, die uit vrees voor de geheimzinnige en onbegrij pelijke natuurkrachten, donder, bliksem, storm, aardbevingen enz., allerlei onbe kende godheden aanbaden, hadden ge weldigen eerbied voor de zon, die zij als een ontzaglijk wonder vereerden en tot een voorname Godheid maakten. Daarom vierden zjj het feest der zonne wende, op den langsten en den koristen dag, 21 Juni en 21 December. Deze laat- ate dag was reeds eeuwen voor Christus 1 worden uitgezonden door de Alg. Ver. bij de oude Indiërs en later bij de Grie- ken en Romeinen, de inleiding voor een vreugdebedrijf, dat waken lang duurde. Want op dien dag, als de zon haar laags ten stand had gehad, als het weer Geen Dienst erk. n. 9.30 uur, j niet bekend. GEM. Dienst. 1EN. Uit het rapport van de oommiseSe inzake het raadhuisvraagstuk bleek, dat de commissie het nog niet noodzakelijk vond, tot den bouw van een nieuw raad huis over te gaan. Bij C. S. in de Schans te Kinder dijk, gem. N.-L., brak een binnenbrand uit, welke rioh eerst dreigend liet aan zien, doch met een slang op de water leiding kon worden bedwongen. Assu rantie dekt de schade. Een landboinv-Jhulshoudcursus. Nieuwer kerk a.d. IJsmI, 24 Dec. On der leiding van mevr. *t Hart, mej. Van Harreveld en den heer Van Donk, is hier vanwege de afdeeling van de HolUnd- seshe Maatsdw opij van landbeuw een landixmw-huishoudcursua gehouden. Van de deelneemsters hebben mej. E. A. An- deweg, P. Anker, I. van den Berg, I. de Boer, B. en J. Handijzer, N. Hoogen doorn, T. A. Molenaar, Joh. en M. Maaskant, J. Oskam, A. en W. P. Oud ijk, P. Quartel en M. van Woerden een di ploma ontvangen. Namens de cursisten is aan de leidstere en den leider een aandenken overhandigd. De heer T. in ’t Hout heeft voor de afdeeling een kort woord gespreken. Van de woningen die voor reke ning van den héér G. Houdijk aan ’s-Gravenweg zullen gebouwd worden, is bet metselwerk opgedragen aan den heer J. C. de Wit, terwijl voor het timmer werk het laagst ia ingeschreven door den heer W. van Vianen, beiden alhier. Tengevolge van de uitbreiding van het electnisch net met oen bovengrond- sdhe leiding in den Zuidplaspolder, komt het bij stormweer en regen wel voor, dat de draden tegen elkaar komen of dat regen droppels van de eene draad op de andere overspringen. Hierdoor ontstaan liohtetoringen in den Zuidplas- polder, maar ook op het Dorp en den Hoofdweg, omdat dit geheele gedeelte op één station staat aangesloten. Teneinde hierin zooveel mogelijk ver betering te brengen, zal een afzonder lijke automaat worden aangebrecht, waar door bereikt wordt, dart eventueele sto ringen beperkt blijven tot de aanslui tingen van het bmengrondsche net. De rekening van het Waterleiding bedrijf over 1926 is vastgesteld in ont vangsten on f 20675 en in uitgaven op f 19 316.50 Batig saldo f 1358.50 De rekening van het electri$teitsbedrijf over 1926 ie vastgeeteld op f 10.413,02 in ont- van«vH en f 17 321,36 in uritgaaf. Batig saldo f 2091,76 De rekening van het Vlooschkeuringsbedrijf over 1926 sluit in ontvwnrRt en uitgaaf met f 1122 95 en in uitgaaf met f 1234,88. Nadeelig «aMo f 111.93 Polsbroek, ^4 Dec. Door nijkundigen dienst is de veestapel den heer H. Griffioen, die lijdende aan mond- en klauwzeer, gezond klaard. Dit vaa het laatste geval, zich hier in de gemeente voordeed. In 't geheel werd door 35 veehouders aangifte gedaan, 't Is te hopen, dat deze gevreesde veeziekte nu maar voor goed een einde heeft genomen. In de j.l. Danderdagavond gehouden vergadering van de Oudercommissie voor de G. L. School alhier, waren slechts 3 le den aanwezig. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren M. Hakkesteeg, L. Mourik, J de Pater Tzn., allen te Pols broek, C. Speksnijder en G. Uittenbogaart te Vliet Nleuw-Lekkerland, 24 1 «vond gaf de gymnastiek’ enV.” In d* Eerste Openbare School jondi-r directie van d«n heer C. van Meerkerk Ondanks bat ongunstige weer, was de zaai vrij goed bezet. De uitvoering goed gwlaagd. De vrije oefeningen, alsmede d« oefeningen aan brug en rek w rd*n cor rect uitgevwd en d* verechllland* lUo- Radio-Omroep en door de Nederl. Chr. Radio-Vereeniging. In zeer vele plaatsen bestaat het voornemen, de muziek in kerken en andere groote gebouwen te doen hooren- Vanwege het Haagsch co- vooruit ging naar de lente en naar nieu- mité zal worden gezorgd vjoor de benoo- Het Haagsch comité voor volksfeesten (fieli zijeu voor, uê uiuEok iu Dón rlaag te doen overbrengen naar de Nieuwe Kerk, de Regentessekerk, de Julianake^k de Wilhelminakerk en de kerk in de Duinstraat te Scheveningen. Langs tele foonlijmen zal de muziek met geluidver sterkers in deze kerken uitstekend kun nen worden gehoord, een 9000 personen zullen de uitvoering in die gebouwen kunnen volgen. DE CONTROLE OP AUTO’S EN MOTOR RIJWIELEN. Ook op Zondag noodlg, zegt de minister. Het Tweede Kamerlid Leenstra had aan den Min. van Financiën de volgende vragen gesteld: .1 Wil de minister mededeelen, welke de redenen waren, dat de controle op auto’s en motorrijwielen tot onderzoek van de rijbewijzen en van de wegen- belastingkaarten hier en daar, althans in Friesland, op Zondag 18 November ]L werd gehouden 2. Zou de minister maatregelen willen nemen, dat deze controle op Zondag (ten rij bepaald dringende re4cm« diteischen) achterwege blij vel Hierop heeft de minister van finan ciën geantwoord: 1. Dat controle op autos en motor rijwielen voor onderzoek van de rijbe wijzen en van de wegenbelastingkaarten kan op Zondagen niet geheel worden gemist, omdat op die dagen vele perso nen, die men op werkdagen niet op den weg aantreft ,van hun auto ol motor rijwiel gebruik maken. In dien de controle der rijbewijzen op Zondagen nimmer zou geschieden, zou dit tot gevolg hebben, dat juist rij, van wie door ongeoefendheid en woest rij den het meeste gevaar voor het ver keer is te duchten een modem soort Zondagjagers op Zondagen straffeloos de wegen onveilig zouden maken. De controle voor de wegenbelasting Iran «vtnmin ep Zondum g*h«el aeh- rtentisn Van 1 tot r<»geln f 1.80: elke regel nie«r f 0.20 B(j 8 ihmI 8« niHar f 0 10 jier regel Advertentièn Iiiimm hen len tekst ilrieyoudige meer phiataingen, groot aantal regel» en conditie* vragv men ^tarief i ongevalle» venekero voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Gulden bg verbal lOft Gulden bij verka» Z A Guldm by varliaa va» IV V var. e»n duim. UV «en anderen vinger. VELDWACHTER EN ZWERVER. Bergambacht, 24 Dop. Deoor dagen kwam het dan kmnMitintC't^rti&chivr ai- hier ter oore, dat een zwer/or zich op het dorp bevond, die iets te koop aan bood, doch die, indien de mensohen ni«t kochten, hen overlaadde met scheld woorden en vloeken. De politieman vroeg hem naar zijn naam enz., doch hij verkoos geen inlichtingen te geven, waarom de veldwachter hem wilde mee nemen. Ook daarvan was hij niet ge diend, zoodot krasse maatregelen werden genomen, doch ook dat ging niet vanzelf, zoodat al heel spoedig politie en zwerver over den grond rolden, totdat een burger, de partij van de politie koos, waarha de zwerver met behulp van dien burger werd, opgebradht. Dit ongewone schouw spel braoht veel volk op de been. Tot diaken in de Ned. Herv. Kerk alhier, is Ühane gekozen de heer G. van Wijngaarden alhier, Door de meisjwrvereeniging van de de Ned. Herv. Kerk „Dorkas” alhier, zijn de door hen vervaardigde kleediug- stukken tentoongesteld in de Consistorie kamer, waarvoor buitengewoon veel be langstelling was. Na afloop daarvan is dadelijk een aanvang gemaakt om de 188 stuks uit te reiken aan behoeftige ingezetenen. Alhier werd In hotel Centrum" do herdenkinga-avond gehouden van het 40-jarig bestaan van de A.-R. kibover- eeniging „Nederland en Oranje” alhier. Nadat de vergader ng was geopend door het beetuuralid, uen heer P. van den Dool Adrzn., die in het kort ontstaan en bloei van de kieevereeniging memo reerde, werd het woord gegeven aan den heer J. Schouten, lid van de Tweede Kamer te Rotterdam, die als onderwerp voor deze avond had gekozen: „Verleden en Heden". Veel belangstellenden waren opgekomen. JAARVERGADERING VAN „MARTHA” Nleuw-Lekkerland, 24 Deo. De Gere- ftoermeerde Jongedochterever. „Martha”, alhier, heeft haar 9e jaarvergadering ge houden. De bijeenkomst werd geopend door de presidente, mej. M. de Haan. Uit de verslagen van de secretaresse en penningmeesteresee bleek, dat de var- eeniging in een bloedenden toestand ver keert. Door de leden werden opetellen uit de gewijde geschiedenis geleverd en voor drachten, ernstige en humoristische, ge houden. In de pauze werden verver- schingen rondgediend. Het slotwoord j werd gesproken door d enheer J. W. 8. de Jong, in de plaat* van Dsi J. P. ViMoher, die wegens ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. Het wae een ge noeglijke) avond, die door vele belang stellenden werd bijgewoond. In den gemeenteraad van Vrijdag j.l. hebben de volgende herbenoemingen plaats gehad: tot lid van het burgerij, armbestuur de heer J. W. 8. de Juug, tot lid van de plaatselijke commissie van toezicht qp het lager onderwijs de h >er A I) Scholten; tot leden van de »oni- miesie van advies inzake werkloos pids- verzekering de heefen A. den Boer J M. Stam, J. Broere en H. de Vries, tot vertegenwoordiger van d*n al?-nwnm metealb«werk«r*bond voor N.-L*kkttlaad d« hwr P. dg Joa< S W N VAN NOOTEN. ^DONHOVEN Poetch er»' Girodienw 19769 van ons Bericht van Intchrijving, lijn volgena de daarin tMlgaatelda hrjxMogen' woo 300 2oo l>,, lerwege blijven, omdut velen uitsluitend op die dagen gebruik of motorrijwiel en van wen bloei en warmte, straalde er nieuwe digde programma’s, hoop in do harten en dit werd gevierd met rousaohtige volksfeesten, er werden stelt zich voor, de muziek in Den Haag vuren ontstoken, die dag en nacht bran dende weiden gehouden en zoo enorm groot waren, dat zij mijlen ver den om- trek verlichtten, dagen lang werd door I niemand arbeid verricht, vijanden ver- zoenden zich en zelfs de grootste boeven werden in die dagen mensch en moesten tot eiken prijs goede daden doen. Vooral onze voorouders, de Germanen, die in hun schier grenzelooze, donkere en koude oerwouden leefden, maakten veel wenk van deze feesten en om de weder komst van hun oppersten God Wodau, die het zonnerad weer opdraaide, op luisteriijke en tevens warme wijze te vie ren, namen zij den altijd geurenden en lo venden denneboom, versierden hem met vergulde vruchten als offergaven en brandden dag en nacht zijn wortelblok- ken. Toen deze woeste volken tot het Chris tendom bekeerd worden, bleven deze feesten met den denneboom als sym bool behouden. Zij kregen een Christe lijk karakter en werden officieel vastge steld op den 25sten December, ter vie ring der geboorte van Christus. den met Bengaalsche verlichting, die bjj het einde van het programma werden vertoond, vormden een waardig siot Het humoristische gedeelte van dep avond was LoeverLnouwd aan den heer W. Sirre uit Gouda, die eenige komische voordrachten en coupletten op ver dienstelijke wijze ten beste gaf. De lieeren Cabaut uit Gouda, pianist en vio list, vervnrn lijk ten den avond met hun mooie muzieknummers. De bijeenkomst werd door den voorzitter, den heer T. C. Mourik, met een mooi en passend woord geopend en gesloten. Door de diaconie der Ned. Herv. Kerk alhier,' is, evenals vorige jaren, aan een groot aantal gezinnen e<^n iioeveel- lieid steenkolen uitgereikt, welke hoe veelheid is bepaald, naar gelang van behoefte. In de bijzondere schooi te Kinder dijk, gem. N.-L., is ‘de zesde ouder, avond gehouden, welke goed bezocht was. Na opening der bijeen komst door den voorzitter van het sclioolbesluur, voerde eerst liet hoofd der school, de heer S. Boschma het woord, die ©enige wenken gaf, omtrent de opvoeding der jeugd, daarna, hield de onderwijzer Van \Vjjk een verhandeling over het gebed in de practi.jk en in de school, vervol gens gaf de onderwijzeres, Mej. Flach een lecsstukje over de aanneming van het vreemde kind en tot slot las een der ouders een gedicht voor. In de pauze werd chocolademelk gedistribueerd. Ameld* 24 Deo. Vrijdagavond reed een onbekend gebleven automobilist bezijden den dijk zoo van do loewal-stoep af. Ge lukkig kwam hij nog goed terecht merkte tijdig zijn verkeerden rit. dame zat ook in den auto. Naar we ver nemen had ed man wat te veel aan Bacchus -rofferd, waardoor hij den we« niet meer onderscheiden kon. Tot ouderling van de Herv. Kerk rim herkozen de heeren B. Streefkerk en L. Spek. Tot diakenen de heeren N. de Lange en D. Verslui*. Goudrlaan, 24 Deo. De heer G. G. «1- of hoafdzakeljjk maken van auto w dv omstandigheid, dat op Zondagen niet 'werd gecontroleerd, misbruik zouden kunnen maken door de wwgenlbeilasting te ontduiken. Om bovenbedoelde redman te op Zon dag 18 November jï. in Mkele plaatsen in Friesland controle gelioüden van rij bewijzen en wegenbHastingkaarten. Uit het bovenstaande móge blujken, dat de controle op Zondag niet geheel kan worden gemist, wil voor den rustigen wandelaar op dien dag de weg niet on begaanbaar worden. RUIM 2000 ONDERWIJZERS MEER NOODIG. De Tweede Kamer 'loeft eetn voor de ouderwijzere belangrijk wetje aangeno men. Toen de regeering’indertijd gewei gerd heeft, het initiatie? vooratel-Zietetra tot verbetering van de; leerLiugejischaal voor de kleine sclwlen te bekrachtigen, heeft zij zelf daarop een wetsontwerp ingediend tot vervroegd herstri van de veelbesproken schaal van ,1923, welke an ders automatisch op 1 Januari 1930 in werking zou rijn getreden. Nu zal deze ettelijke maanden eerder van kracht wor den De aanvangsdag -hangt af van hot dat de herdenking ervan eeuwen en eeuwen daarna nog evenzeer de wereld ontroert Er zijn geen liederen en er zullen waarschijnlijk ook nooit liederen zijn, die zoo algemeen gezongen worden, in bijna alle talen der menschen en door ontelbare monden, als de twee Kerst zangen bij uitnemendheid: Stille nacht, heilige nacht, en Vrede op aarde in dn tnenschen een welbehagen. Het Christenhart wordt bij de her denking van het Kerstnacht-woader door huiverd van een zoete en zalige vreug de, omdat in de vervulling der Godde lijke belofte de Vredevorst geboren werd die hemel en aarde, God en mensch ver zoende, die de machten van hel en dood overwon en de zekerheid bracht van het eeuwige leven voor hen die gelooven. Slechts zjj, die het Vrede op aarde in de hoogere beteekenis van het woord zoeken, Zulten den Engelenzang van ganschér harte kunnen nazingen. Wajit vrede op aarde ia het nog niet. NIBSBHDVOOMIMOBMEN DWffl SCHOONHOVENSCHE COURANT. Maandag, Woawdag Vrijdag. Prij. voor Schoonhoven per I maanden 1.26, franeo per po»t 1A0. Met ongevallen-verxekering 15 cents meel per 8 man n- •den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. AB<>NNÉ'S ren ïïtÖ,T«d, In bel bih

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1