[en Onschuld en misdaad ib •PS 2000^1^"»- loop sxy- i' f i ST” No. 5924 300 200 100 EERSTE BLAD. ii FEUILLETON. 1.25 Dit Nummer bestaat uit VIER BLADEN. roon 60 Gouda V Bericht. Plaatselijk Nieuws. Oudejaarsavond 'Maandag 31 December 1928 Jwergang iur, Ds. G. O urar Db. 30 uur VOOR OUD ’s avonds en ’s av. r en 'a av. O uur en 7.30 iur en 's men ’s avond» k. I lippen dien dslljst en met Nina?’ fWwdrt rerMfd). m. 9.30 uur ronds geen O uur Da rar Da W. uur en ’s uyère. ’s avonds I. 0 uur en Eten! de veranda was lang en V.m. 9.80 r, de heer orw ijzer te uur en ’a 'Lkea, cand. V.m. 9.15 T. van der uur uit IGE-LAN- nds 6 uur, I. nds uur en ’b -Predikant Kinderdijk, it te Kinder- en ’e av. t te And- i I 9.30 Roos, Vrydng. Pry» voor Schoonhoven per 8 maanden ivallen-venekering 16 cent* meei per 8 maan- Gouda kfiet bestuur van laat niets onbe- anda voor de ver haar leden en ook aangenaam mo- 1 zij j.l. Vrijdag t heer Vos een Belligen avond, de heer H. de - „Naar huis?" fluisterde hij. „Hosgaat hert met mijn familie met Viktoria KlnaF* 30 uur en aboek, uit V.m. 9.80 9 dienst, en ’a av. ur, de heer king 25-ja- ht van het J. H. Gun- 0 uur en an IJssel- - is het maar i ïen Dienst. 9.30 uur, bekend. in de schaduw der veranda en bleef daar sidderend sti.;.aan. Hij zag er vermoeid en uitgeput uit, terwijl zijn oogen met een mneekende uitdrukking op den eigenaar van de bugalow gericht waren. Met een bijna automatische beweging rees de kolonel langzaam op en ging den tegemoet „Kent ge mij dan niert meer, kolonel?" uvg uw uiilnjMiuuö vp doffen toon, „Barmhartige hemel!’’ riep de kolonel, nog bleeker wordende. „Is het geen geest? Droom ik niet? Keeren de dooden in het leven terug? Het is het is sir Henry Roke!” HOOFDSE Uit dsn dod De vreemdeling, van kolonel Krigger mager, met een uitgeteerd gelaat, waar in een zwaar leed diepe voren gegroefd had. De vermoeide oogen lagen diep in hunne kassen gezonken en waren door donkere kringen omgeven. Zijn haar was vergrijsd, en evenzoo zijn lange, ver wilderde baard. Zijn gericht was doods- bleek, zijn kleeren hingen a^n flarden aan zijn vermagerd lichaam. Had kolonel Krigger soms gelijk? Kun deze ongelukkige, berooide man sir Hen ry Roke van Rockhurst, een der rfjkjte baronnen van Engeland zijn, dien men door een tijger verscheurd waande? Het scheen ongelooflijk onmoge lijk. En toch, toen een volle blik den ko tend trof, was het sir Henry’s ziel, die hem uit dozen blik aanzag. Het waren de heldere, blauwe oogen, die zoo streng en toch zoo feeder kijken konden, waar uit de groots, edele ri*l, het trotse**, vtrtwne kantor wrak®, to te wv werden vervaardigd ren en voor f vangsten de eem 1 afWlsseliT Verachynt Maandag, Woensdagen f 1.25, franco per post f 1.60. Met ongevallen-veriekering 16 eer den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. ABONNÉ’S van dit blad, in het bezit van ons Bericht van I De steeds stijgende oplaag van ons blad, die het voortdurend moeilijker maakt op tijd de zeer groote oplaag afgedrukt en bezorgd te krijgen, nood zaakt ons nog eens onze Corres pondenten en Agenten aan te manen den grootsten spoed te betrachten bij het opzenden van berichten en advertenties. PRETTIGE AVONDEN EN JtttG. Zevenhuizen, 31 Dtfl de Oranjevereeniging la proefd voor de propaan eenigii>g. Ook om hotghi met-leden zoo gezelligste gelijk te maken. Zoo avond ten huize vaav$ mooien leerzamen en j waar als spreker ontMc Boer, van Den Haag, Ihet het onderwerp; „Ravolutie-uitingen m Rusland en Neder land”. Een en ander werd verduidelijkt door lichtbeelden. Op luisterrijke wijze is het Kerst feest gevierd in de iugtfv. Kerk, met de kinderen van de Zondagsschool. Daar De. Tak verhinderd was cm de leiding op zich te nemen, werd ddjfo opgedragen aan den heer W. Visser, hóófd van de bijzon dere school op het dorp. De leiding bleek in goede handen te rijn. Mevr. Merbis- PoIb hield de kinderen, zooals wij dit vau haar gewend zijn, zeer leerzaam en pret tig bezig. Hoewel de kinderen zeer goed luisterden, en de versnaperingen rich lie ten welgevallen, was toch hun oog meer gericht op het glanspunt van den avond, n.l. als de cadeautjes werden uitgereikt. Wat een blijde en nieuwsgierig» gezicht jes, toen de tijd daar was, om het ca deautje in ontvangst te nemen Ook zul len er wellicht wel teleurgestelden ge weest zijn, die liever een ander ge schenkje hadden gehad. Hoe het zij, over het algemeen waren en kinderen en ouders zeer tevreden over de verloop van het Kerstfeest. Zooals gewoonlijk, was de kerk propvol en was er een fraaie Kerst boom aangebracht. In het Evangelisatielokaal werd met de kinderen van de Zondagsschool aan de Rotte het Kerstfeest gevierd, onder leiding van den h*W Van Kooten. De heer W. Visser vp^dd» bet Kerst verhaal. Mej. Heuvelrug leidde de kinder zang, terwijl de heer Vkn Kooten vertel de uit het leven van den schilder Stern berg. Met aandacht werd geluisterd en dankbaar togen de kinderen huiswaarts. In de Chr. Dorpsschool werd pen goed bezochte Ouderavond gehouden, waar Ds. J. Hoekstra, van Schoonhoven, een boeiende rede uitsprak over het Volks- petitionement en den Schoolstrijd. In de pauze tusschen de rede werden hand werken der kinderen en de vergrooting der school door vele belangstellenden be zichtigd. Brand door de buren gebluscht. Jaarsveld, 81 Dec Een begin van brand ontstond in den nacht van Vrijdag op Zaterdag bij de weduwe C .A. M. op het dorp alhier. Al de klleedingatukken die in een kleerkast waren gehangen, zijn verbrand, benevens nog een paar stoelen. Door de ijverige pogingen van de buren, mocht het gelukken, den brand meester te worden. Oorzaak van den brand is on bekend. Nleuw-Lekksrland, 31 Deo. Tot orga nist in de Ned. Herv. Kerk te Kinderdijk, gemeente Nieuw- Lekker land, is benoemd de heer C. L. Mes, alhier, in de plaats van mej. G. den Ouden, die als zoodanig ontslag heeft genomen. 1.30 uur, Loeskerk. gen zal. Zij is als een gesloten boek. En op de grens van het nieuwe jaar staan de, zien wij een onzichtbare hand, een nieuwe bladzijde van dat boek omslaan. Wat zal er in het kamende jaar op O ja, er zijn menschen, die Oudejaar»- geschreven worden, hoeveel goeds, hoe- van ons aardsoh bestaan. Maar c__ jaar, die laatste oogenblikken. als hei oude jaar wegglijdt, en het nieuwe na dert, als we een van die grenspalen van onzen levensweg voorbijgaan, hebben toch voor ons allen buitengewone, bete kenis. Er zullen schier wel geen hersens zijn zoo sloom en traag en onmachtig tot den ken, en geen gedachten zoo lliohtzinnig en luchthartig, of bij de scheiding van het jaar is er een oogenblik van bezinning, van overpeinzen en even een weemoedi ge aandoening. O?.--? avond niet beter weten te vieren dan veel vreugde, liefde, gezondheid, voor den zwijmel en den roes van de meest apoed en hoeveel «mart, boosheid, ziekte, mis- tegenslag Van harte wenschen wij voor al onze lezers veel, heel veel van het eerste. „Surrah heeft niets geweten,” ant woordde de Hindoe. „Surrah is een goed mensch Hij heeft geen vijanden, ze ster ven toevallig. Dat is alles. Surrah heeft geen tijgers op Sahib afgestuurd Surrah geen vriend van tijgers. Wil Sa hib nog sorbet hebben?” „Neen, niet meer. Je kunt gaan, Surrah!” De Hindoe (gleed weder onhoorbaar den hoek der veranda om. ,Jk geloof, dat ik die kerel zal moeten wegsturen,” mompelde de kolonel onrus tig. „Zijn gedrag en zijn taal maken een onaangenamer indruk op mij. Ik zal er wel voor oppassen om hem te beleedigen. anders doet hij nog vergift in het sorbet. Wat fonkelden zijn oogen, toen hij rei de, dat hij sir Henry haatte. Welk een moordgierigheid lag er in dien blik. Ik huiverde er waarachtig van. Wanneer men niet zoo bepaald wist, dat sir Hen ry door den tijger verscheurd werd, en mnaar Dr. Cooper en ik niet de ver- sche sporen va# de worsteling gezien hadden, en de tijger toen niet gedood ware geworden, zoude ik bijna gaan ge- looven,” een angstige uitdrukking Jee- kende zich op zijn gelaat af, en hij ein digde den volzin met een zucht. ,,’t Is zonderling,” ging hij toen voort, „maar mijn vrouw heeft den kerel nooit mogen lijden, ofschoon ik geen verschil tureohen hem en de anderen van zijn Mam kon ontdekken. Zij eweerde altijd dri hij valsch en wreed wee. Ik sri hem uit mijn diM ontdaan «n baar Mffm ron kenschetsten. Ja, de vreemdeling was wel air Henry Roke in levende lijve. „Gij herkent mij due, kolonel,” zeide hij. „Ik ben dus niet, gelijk ik vreesde, onherkenbaar geworden?” Hij stak hem de hand toe. De kolonel greep deze en drukte haar, bijna buiten zich zei ven van verbazing. „Ik dacht dat ge dood waart, sir Henry,” stamelde hij. „Wij al'en ge loofden het, Cooper en de anderen ook. Wij meenden, dat een tijger u ver scheurd had. Ik ik weet niet, wat ik er van denken moet." Sir Henry liet de hand van den kolo nel los en wankelde naar de bamboes sofa, waarop hij uitgeput neerzonk. „Hij is niet dood, maar stervend,” mompelde de kolonel „Groots God, wal zal ik doen?" Hij klapte luid in de handen, waarop onmiddellijk Surrah verscheen „Breng brandewijn, sorbet, onverschil lig wat," zeide de kolonel hijgend, op zijn gaat wijzende. „Hij is in onmacht geval len, Surrah!” Sir Henry hief met veel moeite het hoofd op en keek den Hindoe aan. De®e aanblik eoheen hem nieuwe kracht te schenken. Hij sprong op en bliksemstra len echotsr. er uil zijn blauwe oogen, ter wijl hij met zijn lange, magere vinger» op den Indiaan wijzende, riep: „Verrader! Iaat hem gevangen nemen, kolonel Ik klaag hem. aan H A VBAhK te Schiedam, van 41A Gulden bjj veriire vaa VV mm anderen vinuvr. Alblasserdam, 31 Dec. De vergoeding voor het bijzonder onderwijs alhier over 1928 is vast gesteld als volgt: Chr. School Kerkstraat f 3711,73; Chr. School Uit breiding f 1252,69; Schoohrereenig ng KinderdijkKrimpen a-d- Lek f 2479,20. Wijngaarden, 31 Dec. Alhier is opg»- richt een Schietvereniging, met aanvan kelijk 11 leden. Eep naam is aan deze tereeniging nog niet gegeven, dit zal voor- Iom|* nog even wachten, totdat het regle- men* tal rijn vastgeeteld. Het beetuur is samengesteld uit de navolgende perso nen- P. van der Vliet, voorzitter tevens secretaris; G. de Wit, penningmeester. We wenschen de schutters bij voorbaat veel geluk! Giessendam, 31 Dec. Tot ouderlingen Geref. Kerk alhier, zijn gekozen de heeren j. van dor Giessen en A. J. van der Wiel .terwijl tot diakenen zijn geko zen de heeren G. Boelhouw^r en G. de Zeeuw. Allen hebben hun benoemingen als zoodanig aangenomen. Peureum, 31 Deo. De Jongedochters- vereenigihg „Dorcas” van de Gerefor meerde Kerk hield in het Vereenigïnge- gobouw dezer dagen haar 21e jaarverga dering De opkomst was zeer goed. De ver- eeniging telt thans 14 leden. Voor de ar men werden vervaardigd 58 stuks goede- de sending 36 stuk*. De ont- i en uitgaven hadden bedragen tan f 131.30. Voorts werden ter Hng lichtborden verto nd, welken verduidelijkt werden door De. Dolleman. Zoo had deze avond een gezellig ver loop. Vaar sea goed doel. Ouderkerk a.d. IJssel, 31 Deo. In hel Raadhuis kwam Vrijdag onder voerritter- sohap van den Burgemeeotr de Nieuw- jaasneommissie bijeen, ter verdeeltag der gelden, dezer dagen mot open schalen ingozameld ten bate dar meest behoeftige ingnMoen Er bleek te verdoelen een bedrag van f 532,60, dat ten goede tal karnen wux odgeuaet* taehun pv.^onen of - ■- gezinnen. Zijn dank uitsprekend aan do leden der commissie, die ondanko de gure en natte weersgesteldheid met opgewektheid hun rondgang hadden gemaakt, voegde de, voorzitter hieraan toe een woord van warmen dank aan allen, die tot de be vredigende uitkomst hadden medego- gewerkt, met de beste wensohen voor een gelukkig nieuwjaar. Den heer A. Olderman, zoovele jaren secretaris der Commissie, doch naar el- dors vertrokken, werden woorden van dank en waardeering gewijd, terwijl zijn opvolger, de heer P. van der Leeden, werd welkom geheeten in de commissie. INBRAAK TE NIEUWPOORT. Geldswaardlse psplerea gestolen Nleuwpoort, 31 Dec. Tijdens afwezig heid van de familie Q. alhier, hebben ongenoode gasten rich toegang verschaft tot de woning. Alles is overhoop gehaald, om maar iets machtig te worden en dat het om het geld te doen is geweest blijkt hieruit, dat men verschillende gouden en zilveren sieraden, waaronder het zilveren avond maal stel (dat bewaard wordt bij de fa milie) onaangeroerd heeft gelaten. Als buit zijn ontvreemd twee ijzeren Weer zinkt een jaar terug in den schoot der tijden, het oude gaat, het nieuwe komt aangeslopen en voort, altijd voort, wentelt weer de rustelooze stroom der eeuwigheid. De tijd vliegt. Een jaar is niets, het is als de druppel in den oceaan van het tijdelooze, als een schaduw, die snellijk vervliegt. En tooh zijn in dat jaar weer 365 da gen en nachten heengegaan, dat is wel geteld 8760 uren, 525.600 minuten en 31.536.(X)0 of ruim één en dertig milli- oen seconden of iets meer, want zuiver astronomisch gezien, is elk jaar iets meer omdat onze tijdrekening zich regelt naar den tijd, die onze aarde jaarlijks noodig heeft om zich rondom de zon te wente len. Vandaar het schrikkeljaar, met een dag moer. Elk van die miUioenen Becoaden^'van het jaar heeft voor het wereldleven be- teekenia. In elke seconde worden men schen geboren, sterven menschen, worden misdaden gepleegd en beraamd, worden daden van edele mensohenmin en held haftigheid verricht, maar ook van on- menscljelijkheid en schande. En voor alle circa 1800 millioen Bchen, die er Leven op deze derde pla neet van de zon, 'heeft elk van die 31536.000 seconden van het jaar betee- fcenie, want elke seconde wil zeggen: een sta” nader tot den dood, het einde lardsch bestaan. die laatste seconden van het heid te reden. Een seconde leter had hij reeds zijn andere bedienden samenge roepen en se den vluchteling nagezon den. Door het alarm verschrikt, vertoonde zich nu ook mevrouw Krigger in het voorhuis. Haar echtgenoot snelde naar haar toe en onderrichtte haar van het voorgeval lenen», waarop zij zich ijlings verwijder de om versterkende verfrisschingen vóór den terugkrordendjen baron gereed te la, ten maken. Inmiddels was sir Henry weder op de sofa neergezonken. De kolonel trad naar hem toe met de woorden: „Gij ziet er doodelijk vermoeid en af gemat uit, sir Henry. Ik aal u naar een kamer brengen, waar ge het u gemak- keliik maken kunt. Mijn bedienden zul len den schurk wel pakken, vrees maar niets. Kom, ga mede." De baron stond op en greep den arm van den kolonel, die hem nu naar de kamer voerde, welke zijn zoon George bewoond had. Het was een eenvoudig gemeubileerd vertrek, waarin thans een weldadige rust heerechte. Aan het verbrak grensden een bad- en een kleedkamer. „Ge zult hier nog uw eigen kleeren vinden, sir Henry,” reide de kolonel „Ik had ze allang naar Engeland wil len opzenden, maar ik ben nog steeds de oude, die elk ding honderdmaal uitstelt, bvivot*. eer hij 't doei. Nu kunt ge ae zelf mede De Hindoe bleef oen oogenblik orfbe- naar huis nemen,” weeglijk «taan, doch toen hij de laatste Sir Henry liet zich in dsn nasstbü- woorden hoorde, slingerde hij den baron zijnden stoel neervallen. een blik van duivelsehen haat toe, keer- - de zich vervolgens schielijk om en vluchtte zoo snel rijn beenen hem dra gen konden uit de bungalow, om in het kreupelhout te verdwijnen. Pa kdM aahm tw Mkg dawur*1 - Aan den heer E. Bakker, aannemer alhier, ia opgedragen het maken van be ate k en teekening voor een hofstede mert dubbel woonhuis, ten behoeve van den heeg P- Verkerk alhier. Nis uw-Lekker la nd, «1 Deo. Te* over staan van notaris T Anema te Streefkerk had Vrijdag j.l. de verkooping plaats van het woonhuis, behootende aan de erven van wijlen mej. 0. Smit VI te Koo<per werd de heer W. Smit dijk voor f .20.400. Bergambacht, 31 Dec. Met de leerlin-. gen der Bijzondere School alhier werd in het School "’(’bouw Kerstfeest gevierd. Tusschen het ringen van Chriatelijke liederen en het houden van toespraken, werden de kinderen rijkeliik onthaald op versnaperingen en chocoladxneik ter- in de wijl aan al de kinderen, bij bet verlaten I der school iets werd medegegeven. Door vole Ouders der kinderen en andere be- langetellenden, werd dit Kerstfeest bij gewoond in do School. Door glibberigheid van den w»g ge raakt» de vrachtauto van den meïkrij- dor A. M. alhier, volgeladen met bussen, melk in Bovenberg te water, waardoor vele liters melk verloren gingen. Door den heer C. Terlouw, garagehouder al hier, werd de auto weder op het droge gebracht. Persoonlijke ongelukken rijn bij dit ongeval niet vóórgekomen. De 77-jarige weduwe J. de IL al-, hier, die Donderdagmorgen wegens ko liek naar het ziekenhuis te Utrecht moest worden over gebracht, is aldaar dadelijk geopereerd, doch dienselfden middag reeds overleden. Noordeloos, 81 Deo. Door de Muriek- vereeniging „Volharding” werd een uit voering gegeven onder leiding van den heer A. van der Heiden te Meerkerk. Het programma was rijkelijk voorzien, en werd naar behooren afgewerkt. Voor de pauze volgden een viertal nummers, soo- wel marechen als ouvertures. Daarna „Wie ben Ik”, een blijspel. Ook barbij, kweten de voordragers rich flink van hun taak, het werd naar wenach uitga- I voerd en er zat Apel in. Na de pauze nog een tweetal ouver- 1 tures en marechen, waarna volgde de opvoering van de .Stradivarius”, een blijspel, waar pakkende momenten in voorkwamen. Vervolgens een drietal voordrachten en een beknopt blijspel Ook hierbij kwam goede studie naar voren. De geheels uitvoering werd, behou dens eenige ontvaillingen, naar wensch uitgevoerd en bewees alweer, dat de lei ding in goede handen berust, zoo wel wat betreft directeur als verder beheer. Dat „Volharding” groeie en bloeie. Reauwijk, 31 Deo. De heer J. Konijn, voorzitter van het Fanfarekorps .Julia na" alhier, heeft te Rotterdam den len prijs behaald in de eolistenafdeeling voor muziek- en zangwedstrijden. De ten uitvoer gebracht* sok was „Codlia” met pianobegeleiding van mej. Nobel, uit Gouda. Dezer dagen ie er brand ontstaan in de slaapkamer van den heer O. N. Hoogland (Hotel Zomerzorg), die het ergste deed vreezen. Door krachtdadig on treden der huisgenooten, was men even wel spoedig den brand meester. NIWWVOORWMUNDEN UTRECHT SCHOONHOVENSCHECOURANT. -- —"-«in!.--■I-, w—I I. I. A 1,1 (tototo— I S. a W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. T plaateing 8» miuur f 0.10 per regel. Ad vertentièn tuMchen oen tekst drievoudig» U Telefoon 20 Poatch. en Girodienst 13763. prjja Voor meer plMteinges, groot aantel regels en condities vrege men tarief Inschrijving, syn volgen» de daarin VMtgeetelde bepalingen tegen ongevallen verxekeiM voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE d™ Ml 2(in Oul.lBn bü verliM Gulden b|j rm« 1f»ft Gulden bij eerbee □VU van hand of voet. mvU r»n een o<>g. 1V V var. eer. duim. Er wordt nooit zooveel gedronken als op Oudejaarsavond. Dat is het een» uiterste. En het andere uiterste is, om met lange strakke gezichten tegenover elkander te zitten en in verstijvende plechtigheid den overgang te „vieren”. Maar hoe men het ook doet, voor bij na iedereen zijn die laatste oogenblikken van het oude en de eerste van het nieu we jaar ‘buitengewoon indrukwekkend. De gedachten vermenigvuldigen zich Men uenkt terug en men denkt vooruit. Wat heeft het oude jaar ons gebracht? En wat zal het nieuwe brengen? Nooit wordt er door de menschen zoo veel gedacht en zoo ernstig gedacht als in die oogenblikken. En als de Psalm dichter gelijk heeft en het leven heeft hem gelijk <regeven toen hij zeide, dai het uitnemendete (het meeste) van een menschenleven moeite en verdriet is, dan wordt er op Oudejaarsavond geleden, veel geleden bij de herinnering, aan wat voorbij ging, wat gebroken werd en in eenstortte, vooral door oudere menschen. Want naarmate wij ouder worden.’is het verleden voller en rijker, de toekomst lee<rer en armer. En tooh spreekt men van Oudejaars feest. En terecht. Want er is geen dag in het jaar, zooals deze, die zoo dicht de menschen tot elkander brengt, zo met goede, vriéndelijke, gedachten vervult je gens elkander en elkaar het beste doet wenschen, al ia niet alles echt. Oude vee ten worden vergeten, vijanden verzoe nen zich en die vriendschap wordt op nieuw bezegeld. En welk een familiefeest (bij uitne mendheid is Oudejaar! Wat het leven veretrooit, wordt op dezen dag weer bij een gebracht en van welk een warmte en heelijke intimiteit kan zoo’n huise lijk feest zijn als de familie zoo com pleet mogelijk bijeen is. En als dan de klok haar twaalf sla gen begint te slaan, als we voelen, dat we onzichtbaar overglijden in een nieu wen jaarkring, met al zijn wisselvallig heden, dan zijn bet plechtige, ontroeren de oogenblikken. In die oogenblikken worden handen gedrukt onder een lacth, en soms ook on der een traan, miUioenen vrome wen- schen worden uitgesproken, beloften ge daan en goede voornemens hernieuwd. En intusschen is dan het nieuwe jaar weer begonnen en het draagt ons mee door de tijden heen en voor velen onzer t>t ’t laatste, dat we zien komên, niet zullen zien gaan. Het jaar 1929 beteekent een nieuw» en schoone bladzijde in ons levensboek, dat niet zoovele bladzijden telt. In zijn barmhartigheid en liefde schenkt de goede God ons nog het leven met nieu we kansen en gelegenheden om het goe de te doen en zoo te leven, dat het vol doening geeft aan ons zelf en aan an deren. Wij weten niet, wat de toekomst bren- uitgeiaten dolle vreugde, waarbij bruik van sterken drank, hoogtij viert en alle bezinning zoek is. dat ik het deed ten gevolge van hare meening. De waarheid is eohter, dat ik mij niet meer gerust te slapen durf te leuren, sinds ik dien knaap heb loeren kennen. Neen, hij moet weg." Juist was dit besluit bij hem tot rijp- heid gekomen, toen hij opkijkende, in de 1 verte een ruiter bemerkte, die in ge- --- strekten galop naar de bungalow tod vreemdeling met een doodsbleek gelaat, kwam rijden. i wijdgeopende oogen en bevende Het is misschien dr. Cooper, dien ik uitnoodigde, om een maand bij mij te komen doorbrengen," dacht de kolo- vroeg de onbekende op nel flegmatisch. „Maar de dokter is te Ra-rmh-wiim hom^it» •Verstandig om zoo woest te rijden. Het schijnt of het een ordonnans uit het hoofdkwartier met orders voor mij is, of een krankzinnige Hindoe. In elk ge val stelt die mensch zich aan een zonne steek of aan een aanval van beroerte bloot door zoo te rijden. Maar wat gaat het mij ook eigenlijk aan. Laat ik maar liever mijn sorbet uitdrinken, vóór een magelijk bevel om' ap mijn poet terug te keeren, mij den eetlust bederft. (Langzaam slurpte hij het sorbet op en krek selïe niet «ene meer naar den ruiter, die al nader en nader kwam en zijn paard, dat reeds de duidelijkste ken- teekenen van uitputting verried, met sporen' en karwats aanzette, om zijn laatste krachten tot grooteren spoed in te spannen, terwijl de ruiter zelf vau tiid tot tijd angstig omkeek, als vreesde hii zijn vervolgers te ontwaren. De kolonel zag eerst op, toen de ra ter voor de bungalow stilhield, van net paard sprong en dit aan een steenblok vastbond. Toen schreed de vreemdeling langzaam en wankelend naar de veranda, en nu eerst zette de kolonelzijnglnreg-en keek hij hem aan. Deze Mik ging echter onmiddrilijk in w •toren <xv«r, lanfim twé

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1