SCHOONHDVENSCHE COURANT Plaatselijk Nieuws --F-ft? plaatse en deze kou de levensgeesten j SCHOONHOVEN ïli Proefnemingen. Postrekening 13763. WO- door een voor een kar gespannen Imeening luurlijke g^ng booi K. richting heelt op die de Mid-, krachtens §traver rijn imière. Du iding van bederf opruiming g| geordende, staat gevormdl v da vrijheid van meen ng zóm en ook worden enorme bedragbq vweofferd YnanciSn terking Gered. Meerkerk. Woensdagmorgen geraakte de eebtgenoote van den heer Ant. Ver sluis, wonende aan den Kanaalweg, bij het waterscheppen in het Merwede-ka- naal. Het ongeval was door niemand be merkt, doch een voorbijvarende schipper rag toevallig de drenkelinge drijven en wist haar spoed g op het droge te bren gen, echter in bewusteloozen toestand. Ge lukkig was dr. Spijkerboer weldra ter „Pleet”. In de memorie van toelichting schrijft het bestuur o m., dat in de laatste jaren het „pleet”, d.i. verzilverd alpacca, in verhouding tot het zilver overal in betee- kenis heeft gewonnen. In Nederland ech-I ter was dit verschijnsel veel erger dan bij na overal elders, omdat hier te lande het ..pleet” mag worden aangeboden onder misleidende benamingen, welke allerlei sa menstellingen met het woord „zilver” tor-' men. Daar de zilverfabrikanten groote som men moeten betalen aan waarborg, mee-, nen zij recht te hebben op bescherming, van den naam van hun artikel. Een bedrijfavergunning voor schepping» van orde inzake vervaardiging, handel en, verkoop van gouden en zilveren werken, gen. Toen de beer E. daar met zijn echt- wordt noodzakelijk geacht. noch de kinderen, ine zaten, bemerkten iets de auto vervolgde dan Eerst daar vermiste men de kinderen en terwijl men zich nog afvroeg, waar dezen den auto zouden hebben verlaten, kwam reeds telefonisch de mededeeling van het ge beurde Piet had slechts een onbeduiden de schaafwond aan een schouder opge- loopen. doch de beide anderen. Jo en Jan, waren bij den heer de Graaf binnengedra- Nhuwjaarsdoop. Lekkerkerk. De 15-jarige w elrijder R. B. kon op Nieuwjaarsdag zijn stuur niet meer houden en geraakte daardoor in den Kerkvliet. Gelukkig was M. v. D. in de nabijhe'd. die de reddende hand uitstak en den jongen behouden op den vasten wal wist te brengen. B. was echter zoo de kluts kwijt, dat z’n redder hem thuis moest brengen. lëlte zien, x eep geheel angen. Daar irde en het uden en een >ok U en ook daar aan van voor bank roet ver leger en floot, terwijl de bet land een «iterate b schrijven, als tenminste oe meden wil Worden. Een derde proef geeft Duitechland. Die is nog jong, maar wat we er van kennen) lokt niet tot navolging. Men moet bier niet meer spreken van een beperk:ng der vrijheid, maar van tyrannie. Wie bij het noemen van den naam „Hitler” geen eer biedig gezicht zet, gaat de gevangenis in. De economische' uitkomsten zijn nog niet wat de leider en zijn aanhang er van ver wacht hebben, maar zelfs al waren d e beter, dan nog zouden geen andere vol ken, die verbetering wenseben te koopen met het Duitsche slavenstelsel. Een vierde proef wordt in Amerika ge nomen. Daar gebeuren dingen, die men tot voor kort voor onmogelijk gehouden zou hebben. Als enkele jaren geleden een technische vinding bekend werd, waar door de productie sneller of eenvoudiger werd, dan juichte men en de vinding werd onverwijld .in toepassing gebracht. In Amerika is het nu andersom: men gaat de technteehe vindingen, de vernuf tige samenstelling, die het werk van ver scheidene mannen doen, buiten werking Kerkver lichting. Glessen-Oudeksrk. Oudejaarsavond is voor het eerst de electrische verlichting, welke in de mooie oude koperen lichtkro nen in de Ned. Herv. Kerk is aangebracht in gebruik genomen. Zooals men verwacht had, bood het geheel een prachtigen aan blik. In het geheel zijn 44 lampjes (Oud- Hollandsch kaarsmodel) aangebracht, na melijk 40 op de drie kronen, die het mid- den-gedeelte der kerk verlichten, twee op een kandelaar nabij den voorzanger en twee op een kandelaar, die aan den preek stoel is bevestigd Voor den kerkdienst, Waarin voorging ds J. Bronsgeest, be stond een zoo groote belangstelling, dat in het kerkgebouw bijna geen plaats onbezet bleef. Het werk der verlichting is nitg»- menschen s goederen duurder strijd met de ontwikke- voor het voort- levkelheid goe-^ mindetr personen vereischtt in Amerika)! nog verderl ;oogenaamde| tektiel-co'de j jeen I n euwe 'machines i opgesteld zonder goed-/ itoriteiten (wty evenminl vergunning vu1' de ober en worden iWsngebracht nachines, wasmdoor het >edigd of vetóönvoudigdd ellijk '.ztefl! w „jan zakbgij tan brengén, dé .vooruit- vorderen. Er id in Artte- rmoede en om <ie te Bp- i fle gopdereh duurder is%an deze maatregelen groot. Er is officieel .dr aad de textielgoedewn geworden, zoodat |pe niet is gestegen. Tóch eerstt doem Ser IgtalL— ’’F t ze propaganda in hel eten Is hr niet- Wé zi| dat betweetje vrijheid der deHczarent. haddelj. dat dz^oAdvqpnisseïl en ds verbannin gen naar S beyië precies zool voortgsan als ondlpl de^ezaren en ook <m dezeRdp redeneni|n.L rirschil vari'ïmeening iet png. tere plroef geeft Jtalië tee zien, k reeds tWintig jj iteem wordt aam ssolini in de wj heeft de Raad gunstig beschikt. De werkloosheid. Sliedrecht. Bij de Gem. Arbeidsbeurs waren de vorige week ingeschreven 1704 werkzoekenden Nadien werden opnieuw ipgeschreven 36 werkzoekenden, terwijl 6 personen werden afgevoerd, zoodat op he den 173/4 waren ingeschreven. Dit is het grootste, aantal werkzoekenden dat ooit bij del arbeidsbeurs stond ingeschreven Het bedraagt circa 13 pCt. van de bevol king. Het vorig jaar was dit aantal 1625. Ziekenfonds. Sliedrecht. Ir A. Roorda. heeft in ver band met drukke werkzaamheden, als voorzitter van het „Ziekenfonds” bedankt. Polltie-aangiften. Sliedrecht. K. deed aangifte dat met catapulten op zijn auto werd geschoten, toen hij den Stationsweg passeerde. Te gen de daders is proces-verbaal opge maakt. P. klaagde over diefstal van een partijtje cokes. De politie stelt een onder zoek in. B. kreeg bezoek van een handelaar in sigaren, van wien hij een „prima sigaar” kocht. Na het vertrek van den koopman, bleken de sigaren van zoodanige inferieu re kwaliteit, dat ze niet te rooken waren K deed aangifte op den Rivierdijk te zijn aangereden door een wielrijder, waar door zijn rijwiel ernstig werd beschadigd. £.d. grooü proef, die -EJ-Ln 'x. Ir is jgekomen d|tj i levens——-ji -■ je vending, kleeani p vloot zijn in <ie tón wprden bestekdJ Gevonden voorwerpsn. J Sliedrecht. Tevragen bij: At Klomp A. 115 een wollen sjaal; H. de Bie. Stat, weg 4W71, rijwielbelastingmerk aani een töuw- Ijle; T. Kwakernaak, P. Ri&dijkstr 45, een grijze tmeshandschoen; A. Peterse, C 636. een biapwe muts; A. Mijnster, van Tjennepstr. 46, pen grijze mantelceintuur; J. v. d Vlies. Zuiderstb. 2. een hand schoen: P. Pijl, G. MSoestBtraat 3, een zilveren halsketting met collier: J. Groe- taeWegen F 2(15 een goud of doublé han- jfeftje; T Mosterd. Oranjestr. 20 een por- tfemonnaie met inhoud: G. Onkruüt, A 1068 i|n kindermutsje; C- W. Stuij. 0 88. een Hortemonnaie met inhond: G. v. d. Vlies, ■Dijkstr. 6 een rijwielbelastingmerk. Turnen. J Waddinxveen. Bij het diploma-turnen uitgaande van den Turnkring Gouda en I omstreken, behaalden dé leden van de I gymnastiekvereeniging T.O.O.S. hun di ploma als volgt: Voor 1ste graad Chr. Ravenhorst en C. Alphenaar. Voor 2de graad T. A. Alblas, G. van Elk en II. van Nielen. Door deze prestaties is deze dag ook voor den leider, den heer S. J. Spek, een waar succes geworden. Aan het Noordeinde werd de wel- rijder K. aangereden door een driewielige bakf ets. De wielrijder werd tegen den grond geworpen en liep een verwonding aan zijn gelaat op. Zijn rijwiel werd be schadigd. De politie heeft tegen mej. T. pro ces-verbaal opgemaakt wegens mishande ling van haar buurvrouw, mej. Den H. KlppendWal. Waddinxveen. Dé’ portie vat drecht heeft hier aangehouden den werk- man A. v. B., als verdacht vanrK- pendiefstal. Gevonden: Houten tabakspijp en een glacé handschoen, bij G. Goedhart, Kerk- weg 210. Zevenhuizen. Tot voorzitter van den te houden bazar, ten bate van Het Groene Kruis, afd. Zevenhuizen-Moercapelle, is benoemd de heer Th. H. Klinkhamer, bur gemeester, tot secretaresse mevr. Klink hamer en tot penningmeesteresse mevr, de Reus. voerd door den heer W. van der Meijden alhier. Giessen-Oudekerk. Als ouderling in de Ned. Herv. Kerk is herbenoemd de heer M. van Maaswaal en als diaken de heer N. Korevaar. Beiden hebben hun benoe ming aangenomen. De collecte met Oudejaarsavond, ge houden in de Ned. Herv Kerk voor de weduwen en weezen der emeriti-predikan- ten, heeft f 23.31 opgebracht. W. de Ruiter, f Hardinxveld. Op Oudejaarsdag is in den ouderdom van bijna 80 jaren overle den de heer Willem de Ruiter. De heer De Ruiter heeft in de ontw kkeling van Hardinxveld op sociaal geb ed een be langrijke rol vervuld. Hij was 40 jaren ge leden met den heer G. M. van den Berg, oprichter van de vereeniging „Helpt El kander”, welke in zoo menig arbeiders gezin leed heeft verzacht. Bijna 20 jaren geleden richtte de heer De Ruiter met wij len burgemeester Schoeh-u zen en o a. den heer G. de Jong Jzn. de vereeniging „Volkshu svesfng” op, welke hier 106 woningen exploiteert. De laatste jaren was de heer De Ruiter penningmeester van „Volkshuisvesting”. In de distribut ejaren was hij lid van diverse commissies en zijn woord bad daarin gezag. luid. De vóórz tter van de General Mo tors Corporation heeft in een vergadering van industreelen verklaard dat de uit weg niet gózocht moet worden door den weg terug te gaan, maar door het tegen deel te doen van wat nn gebeurt, name lijk op de goedkoopste wijze veel produ- ceeren, zoodat groote hoeveelheden tegen lage prijzen geleverd kunnen wrden. Er kan. meenda deze leider, van herstel geen sprake zijn, zoolang niet de bedrijven en dus ook de landbouw, op volle kracht weer aan ’t werk zijn. Die opvatting wordt nog niet gedeeld en men meent de wereld rijker te kunnen maken door op dure wijze goederen voort te brengen en die, als ze gereed zijn, naar de mestvaalt te vervoeren. Verschijnt Maandag,Woensdag en Vrijdag. Pros bij vooruitbeta ling: voor Bchoonhoven -per 8 maanden f 1.25n. post f 1-50 M et verzekering 15 cents meer TWAALF BLADZIJDEN VRIJDAG 4 JANUARI 183587, JAARGAWW NIEUWSBLAD VOORZUIUHDLLANO ENUTREEHT Ad verten tién: 1-6 regels f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing halven prjjs. -Adver- tentiftn worden gratis ge plaatst in ,De Go remmer”. EEN ERNSTIG ONGELUK. Dria knapen van tan auto gevallen. Donderdagmiddag omstreeks 1 uur, reed de heer H. J. Eshuis met zun vrachtauto op den Noorder Lekdijk in de richting Schoonhoven. Behalve hijzelf zaten in de cabine een dochtertje van den heer Es huis met een vriendje en achterin den wagen twee zoontjes van den bestuurder Jo en Piet Eshuis, en het 17-jarig knecht je Jan v. d. Haar. Onderweg ging dit drietal op de klep zitten, die aan twee kettingen achteraan de auto was neergelaten. Bij Bergstoep, ter hoogte van den timmerwinkel van den heer De Graaf, zijn door een sterke schok van den auto de haken van deze kettingen uit de oogen geschoten, zoodat de klep neerviel en de drie jeugdige passagiers van den in vollen vaart zijnden auto den dijk vielen. De bestuurder, i bij hem in de cabii van dit ongeluk en ook zijn weg naar Schoonhoven jcmerverweniging „juuivob uaai tederjng, houden. Tegelijk kunnen ■in het ufgéloopen jaar gemaakte ^tukken bezichtigd worden. Onprettig Oud en Nieuw. Nleuwpoottt De heer G. S. Jr., die v«r- leden week fte Noord el oos met een auto tegen een boom en vervolgens in d^ sloot terecht kwajn. doch geen letsel ofcliep, had in den Oudejaarsnacht te Langerak wederom een ongeluk. Even vóór midder nacht bevond hij zich met eenige kamera den al stoeiende op den hoogen Lekdijk en is plotseling naar beneden gevallen. S. kwam; met het gezicht terecht op een ge rooide boom, waardoor een gapende won de ontstond, d>4 dr. Van Straten later moest hechten. NietAvpoort Hoewel de jdiste da tum thans nog niet bekend is, vernemen we, dat de heer A van der Kooi, candi- daat te Maarssen, die het beroep naar de Ned. Heyv. Kerk alhier aannam, in de maand Maart zijn intrede in deze gemeen te zal doen. Oudewater. Da gemeenteraad heeft be sloten de 7 woningen aan de Wijngaard straat, welke eigendom zijn van den heer B. Rozenthal, aan te koopen. Mej. T. Bos en mej. geslaagd vqor het examen tojjteu ze dames ontvingen hun mej. K. H| A. Kruijf. Dr. E. Verbeek vertrekt Oudewatpr. Dr. E. Verbeek zal met Mei zjjn practijk beëindigen. Daar deze ge neesheer zeer hoog bij zijn patenten staat aangeschreven, zal zijn vertrek voor ve len een groote teleurstelling zijn. Naar wij vernemen zal de dokter zich vestigen te Veghel (N.-B Voor hef zwembad. Oudewater. De gemeenteraad heeft be sloten den grond voor den bouw van een zwembad gratie aan het comité van actie ter beschikking te stellen. Aanneming herroepen. Ouderkerk a-d. IJssel. De heer D. Spek snijder, die benoemd was tot I’d van de 'Gommisse van het Wijkgebouw en die aanvankelijk deze benoeming had aange nomen, i« op zijn besluit terug gekomen en heeft voor deze functie thans bedankt. Polsbroek. Op een verzoek van het be stuur van het waterschap Polsbroek, om ook voor 1935 van gemeentewege een be drag van f 300 te mogen ontvangen ter tegemoetkoming in de kosten, die het on derhoud der beide grintwegen vordert, U N. werd eveneens op den Rivierdijk aangereden door een auto, bestuurd door B. Ofschpop N. tegen den gbond werd ge reden. bekwam hij geen letsel. s L. deed aangifte ip zijn arm te zijn ge- ■bpten door een voor een kar gespannen Iffond. $eer 'B jien ïffl jord. jsr Benschop. De traditie getrouw, heeft ook dit japr op Oudejaarsmiddag de uitrei king van een Nieuwjaarsgift plaats gehad aan de behoeftigen in de gemeente. De opbrengst van de hiervoor gehouden col lecte mag in verband met de slechte tijds omstandigheden alleszins bevredigend worden geacht. Aan een 80-tal gezinnen konden eenige bonnen voor levensmidde len, kleeding of brandstoffen worden uit gereikt De collecte, gehouden in de Ned Herv. Kerk, op Oudejaarsavond voor het weduwen- en wezenfonds van em. predi kanten van Geref. richting heeft bijna 1 20 opgebracht. Bleskensgraaf. De verbouwing van de woning, grenzende aan de pastorie, voor Tekening van het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente, is opgedragen aan de heeren KL Ooms, timmerwerk, W. Ouder kerk, metselwerk en N van Vuuren, glas en schilderwerk. Met deze verbouwing zal weder een onoogelijke woning op het dorp verdwijnen. stellen, men gaat opzettelijk de productie duurdér maken iü de hoop dat dit won derlijke systeem de welvaart zal1 bevor deren. De werktijd te er Verkort tot 40 eh( zelfs tot 35 uiir per» week en dii heeft natuurlijk al tot gevolg dat om eelnzelfde hoeveelheid te „JnakeA, meer noodig zijn en dus ate wdrden. Dat is 'fn strijd ling der techniep, waarbij brengen van eeh zelfde hoeveelheid g< deren steeds wo)rden. Men ia gegaan. Tn de te ^bepanjd dat i jnojjh ten,,j worden kéöring der al pochten ponder lieid verwfeterinl aan bestaande Werk wei*d “besiL Wie dit /zoo leest zal onmi< dat deze UgeniiÉft’ de redding ntet gang niet kan hdv rika een groote dr strijden gaat méfc maken. Het sucdfe, is dan ook niet'« kend, dat inderdi veel duurder zijn vraag daar, naar zijn er ond^r Roosevelt meer menschen aan ’t welgesteld en hebben de werk- loozen ondèi| dezen president voor ’t eerst tets gekregén, wat op steun gelijkt. Niet temin had 4e textielindustrie minder af- Bet- Nu komt^r uit Amferika een nieuw ge- Telef. 20, Tel-Adree: Vannooten. S. W. N. VAN N0OTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. ABONBÉ’8, die aich »an onxe administratie opgeven voor de vemltering, >|jn volgens dj vwtgestelde bepalingen tegeA ongevsllei verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, vaal 2000 600 200 100?»^^“ 60“^’^”“ der opwëkken. De toestand van de vrouw |s thans redelijk goed. BIJ de jaarwisseling. Meerkerk. Bij het wisselen dop Jaars bepben enkel0 leden van de muziekveree- nijling ,;Eup^oma” op het dorpspleinj J* 3 verzen van Gez. 22 en 2 verzen van MAO gespeeld. De koraalmuzipk klohk j plechtig in het middernacbtelijk uur werd door teen groote menigte aan gehooid I Nleuw-Lekkerland. Op Woensdagavond 9 Januarj zal in 'de Ned. Herv. Kerk de Jonge(|pchtervereeniging „Dorcas”, haar jaarVei dan d< kleedij genoote per luxe auto aankwam om d® kinderen af te halen, bleek het tweetal vrij ernstig gewond. Jo Eshuis had een arm gekneusd en Jan <L Haar had een lichte hersenschudding opgeloopen. Beide jongenp werden naar de ouderlijke wo ningen overgebracht, waar na oonsult, van den huisdokter bleek, dat ook Jo een lichte hersenschudding had opgedaan. Hij/ was op het achterhoofd terechtgekomen^ terwijl) het knechtje met een wang over den weg was geschoven en dan ook aan die zijde van het gelaat schaafwonden had opgeloopen. De toestand van de knapen, is nu i>evredigend. DE GOUD- EN ZILVERBEDRIJVEN. Adres van de Federatie. De Federatie ter behartiging van de be langen van den handel in gouden en zil veren Xerken» beeft een adres aan de mi nisters van financiën en economische za-i ken gezonden van den volgenden inhoud:i 1.1 De regeering bevordere een herzie ning van de wet op de waarborg en de be-/ lasting van gouden en zilveren werken, teneinde o.m. te bereiken: a. dat alleen zij, die in het bezit zijn, van een bedrijfavergunning, gouden en zik. veren werken zullen mogen vervaardigen^ in den handel brengen oi. doen v«rkoo-| pen: b. dat niemand voorwerpen als „goud of onder een benaming, die den nadruk wekt, dat in het artikel goud verwerkt to (tenzij het gebruik van een dergelijks be naming organisatorisch gereggeld is) in< den handel mag brengen, wanneer hot goudgehalte niet ten minste 585/000 to; c. zoo ook met zilver” als het gehalte niet te minste 835/000 te; d. dat de dienst van den waarborg een voor het publiek duidelijk onderscheid tua- schen meester en inmporteur bevordere es bij het goedkeuren van teekens met letter en jceest van de merkenwet ten volle reko- irnfe$S* reh.tpll'-htipm <mp.hrufttJ gouden en zilveren voorwerpen steeds ter vernietiging kunnen aanbNWn met het recht goederen van gelijk gewicht zonder betaling te doen waarborgen; f. dat ivoor gouden werken het tarief, dat tot 1921 gold (f 1.— por K G. in plaats van f 300 per K G goud) opnieuw in wer king trede en dat voor ziiverschepwerk de belasting dale tot f 5 per K.G en voor alle andere zilveren werken tot f 10 KG. De overheid «teune het in vakkringen opgeworpen plan, om werklieden, die een opleiding in het goud- en zilvervak heb ben genoten en nu tengevolge van de maat schappelijke moeilijkheden op werkver schaffing en steunverlening zijn aange wezen in het eigen vak te werk te stellen. 3 De regeering voorkome het steeds ernstiger dreigende gevaar van buitenland- sche concurrentie, die thans algemeen on der andere verhoudingen werkt, dan ds Nederlandsche nijverheid, door contingen- teering, die belet, dat de invoer noemens waard kan'stijgen boven het peil van den gemiddelden invoer in de jaren 1929—’3Ö —’31. 4 De regeering steun® plannen en maat regelen om de credietverstrekking in dit vak tot gezonder verhoudingen terug te brengen, o.m. door een commissie uit de Federatie aan te wijzen als raadgevend li chaam voor alle gevallen, waarin een mid- denstandszaak op dit gebied aan de Mid-, dens tan dsbank steun raagt, den bij de wet geregel den steun aan den middenstand. 5. Zoodra de wetgever bet wetsontwerp, dat 23 Juni bij -de Staten-Generaal is in gediend. tot wet zal hebben verheven, ver- leene de minister verbindende kracht aan de besluiten 1 tot en met 5 van de Fede ratie. welke besluiten in afschrift zijn bij gevoegd. Rondom ons tien we met belangstelling en met zekere onrust naar de geweldige roefjiemingen, welkejin de verschillende genomen wordyn. In Rusland de ’ia al Hunla 20 jaar duurt, maas?waarbij le lancfciigeering nog niet zoo ftr te'lgekomen dit toet volk de aller- isbehoeftenli kan bekomen: vol- vegjding. klcetfng en woning. vloot zijn in <le (perfectie in orde, .1 j<5aan de nutteloo- hfltenland, maar Ibij die proef ook kt de Russen on teerd wenen te en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1