i SCH00NHDVEN5CHE COURANT I h2 O. Plaatselijk Nieuws DE /N DE PUP* Stand. Nieuwe feuilleton. TIEN BLADZIJDEN Ne. 6461. 67a JAAROANR. sNUARi 1935 A. te feeiu mi da f 1 suha J Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten. Postrekening 13763. SpijKêP n DE G*and te Schiedam lit enkele liederen te D G r. 29 i. Sroen ichem, 30 j. 10 BESTAAT 30 j. M 5 j-, echtgeooa* K. 29 j. en A. Helden, een ossetong. L, echtgenoot» jaarvergadering op 1 Jan. gestort f 400 terwijl er aan gekweekte ren- Pouwe Efbarti Ed,t« Trf«fdw Hn«-lu< M BMi*T*Uk.N«d«rUMds gMrigtte p^ptabak irt lina, d. vea A J. van Skxjün- ifarinua Gerrit, C. Rietveld G. Maaijen ea 44 j., echt gen. it 54; B. Ko- F. Baartman, Mondarts was wegens ziekte ver- hlnderd te komen, houdt voortaan iedere Donderdag Zitting Hotel VERROOM, Markt 40 te Bouda Tarief he ei gebit f 30.- met pijnloos trekken inbegrepen. PijnIoos trekken f 1..- Idolen: C. van 1 d. h. Gouda 3 maal v, 32 k Oort, 21 j. Gouda 2 maaJ \v. vise h tuigen, nt: A. van W. t 3 subs. 1 d. h rsum, schuldig I. N. v. d. W. te iwijk, ieder f I nius, z. van G aken. WiL A J. Stijnmaa dochters w» Starreveld. EL. Jan. n G. Verdoold x. van G. den maar het_schijnt tg van iheden idem; A. vaW Bonder toepas- addinxveen 3 regelmatig ademhaling, Januari. ilena, d. van J Poote. Jo en G. J. He* ana, d. van G Roon. Wik en J. Groen* .TEN PROOI AAN MISDADIGERS. „Een kronkelende lijn, als lasso ge bruikt, zwierde om zijn hoofd en schou ders en werd de volgende seconde vast getrokken.” Deze zin zal de lezer aantreffen in het 3de nummer van het feuilleton, dat in de courant van heden aanvangt, in het twee de hoofdstuk getiteld: wEen brutale mis daad”. Het is een Engelsch lid van het parlement dat deze behandeling te beurt valt maar het is de verkeerde. Daarna v< door afgevaardigden tervereen., ouk üli ter van Meerkerk, land sprak de waapdeerende wo< regels 1.80 t 0.20; derde "i. -Adver- atis ge- r cu mer. an. van P. J. J - Dirk, z.’vas Maria, d. van Berg. j. (won. te >4 L, weduwe erd; 25 J. en I. de Groot, 22 80 j. 25 j. en a te Hilleger». n. van C. ZwlJ g. Jan Jo en N. G. vaa ba, d. van P Vlies, C 527| g en T. Kroon, l. van W. van 2; Arie z. van wpoort, Burg, e, d. van D. Werd, G 535. I, 22 j. en PI- nser, 24 j. en afgeloopen totale inkom- blekon te bedragen .tgaven f 5440.27*/» een batig tè bijkwam f 75,42. Dus bedroeg dit fonds einde Dec. f 2639,80. De totale bezittin gen met inbegrip van het contributiefonda bedroegen op 31 Dec. 1934. f 2702,47*/». Na specificatie van alle posten, gaf spr.! een tien-jaren overzicht. De totale inkom sten der vereeniging gedurende deze 10 jaren waren: f 44.763,29; de totale uitga ven: f 42.060,81*/» bezit derhalve einde Dec. f 2702,47’/». Het aantal verpleegda- gen was 5813’/». De laagste en hoogste uitkeering aan één persoon varieerden; zeer. In 1934 was de laagste 35 ct en da hoogste f 216,50. Uit het jaarverslag van den secretaris, de heer A. Holdermans. bleek dat er een vooruitgang was van 7 leden. Het leden tal bedraagt thans 1870. Drie bestuursl* den nl. de heeren Adr. 'Trouwborst, Wn Hoogewerf en A. G. Mohr gingen heen. Bergambacht De gem. zangvereen „Zanglust”, dir. de heer H. Zanen, geeft Woensdag 6 Febr. een ut voering in hotel ,,’t Centrum”. Tevens zal worden opge voerd het tooneelstuk „De houten Ham”. CANDIDATENLIJST R.K. STATEN KRING GOUDA. Gouda. De R.K. Statenkring Gouda heeft de volgende candidatenlijst opge maakt voor de verkiezing van de Prov. Staten: Jhr. von Fisenne te Rijswijk; L. L. van Delft, Warmond; H J. v. Poll, Bodegra ven, W. J. M ddelweerd, ouda; W G de Vroom, Bleiswijk; A. Huivers, Gouda; J. C. de Leeuw, Pijnacker; J. B. WesseFng, Voorburg; J. D de Kok, Loosduinen; H. E. v d. Brule, Rotterdam. G. Bulten, Voor hout; H. G Mathot, Boskoop; H. G. J. Bank, Hoogmare; J. J. Buijs, Woerden; H. G. v. Kempen, Woerden: B. N. loer akker, Hillegom; L. J. de Groot, Zeven hoven, H. G. den Boer. Noordwijk; J L M. Boere, Alphen a.d. Rijn, A. C. A. Her renberg, Schoonhoven; M. P. v. d. Weij- den, Zevenhoven; L. C. de Kon’ng. Veur; E. A. Meijer, Voorburg; W. L. M. Da niels, Hillegersberg. Jhr. Mr. von Fisenne, die aanvankelijk gemeend had zich niet meer beschikbaar te moeten stellen, is op dit besluit terug gekomen en heeft verklaard, een candida- tuur wel te willen aanvaarden. Bewusteloos gevonden. Haastrecht. Maandagmiddag omstreeks 12 uur vond een schoolmeisje uit Stein, nabij den landbouwer H. Nap aldaar, on der aan den dijk, een ongeveer 16-jarig meisje in bewusteloozen toestand. De heer Jo Rateland, yit Haastrecht, die met de auto passeerde, haalde Dr. F. J. Hakkenberg uit Haastrecht, terwijl bij den landbouwer Nap twee1 wollen dekens werden gehaald. Toen de dokter arriveer de, werd hel meisje bij Nap binnen ge bracht. Dr H diende haar een injevtie toe waarop zij echter niet reageerde en bewus teloos bleef Na een tweede inspuiting ad viseerde Dr H overbrenging naar een zie kenhuis noodig Terwijl de burgemeester van Reeuwijk het Paviljoen aanwees in verband met de contractueels overeen komst. Het meisje is per ziekenauto in bewus- teloozen toestand vervoerd en i« bij aan komst tot bewustzijn gekomen. Zy is afkomstig uit het woonwagen bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 1 AA Gulden bij verlie Ah Qulden bij verlies van 1 UU van een duim. UU een anderen vinger. ontvingen bon en sigaren. Daarna werd meegedeeld, dat oud-bur- gemeester van Waning en burgemeester Van Beeck Calkoen waren verhinderd de vergadering bij te wonen. Gelukwensch- telegrammen waren ingekomen van de zuslervereeniging te Krimpen a d IJs- sel en van den heer A. G. Mohr te Bilt— hoven. Vervolgens sprak de heer C. van der Ham uit Rotterdam, de oprichter der ver-t eeniging een sympathiek woord, nog eeni- gemomenten uit den eersten tijd relevee-' rend, waarna hij de vereeniging feliciteer-^ de met haar 10-jarig beslaan en de beste wenschen voor haar toekomst uitsprak. De heer G. Bouter werd als bestuurslid’ met groote meerderheid van stemmen her-, kozen In de drie bestaande vacatures werden hij eerste stemming reeds geko-' zen de heer A. van Vuuren, P. Pols Gz.| en P. C. de Ruyter. Vervolgens werd be sloten: a. te storten in het contributie-re- servefonds f 20; b. te storten in het reser vefonds f 400; fe storten aan het Groene1 Kruis alhier f 25. Op advies van het bestuur werd beslo ten, niet aan te sluiten aan het streekver- bond, noch aan de federatie van vereeni- gingpn voor ziekenhuisverplegingen, doch zelfstandig te blijven, daar de vereeniging, door hair ui’keering van alle onkosten, aan het opnemen in een ziekenhuis ver-* bonden, een geheel eenige plaats inneemt., Ouderkerk a- d. IJssel. De gymnastiek vereeniging „Oefening Kweekt Kracht” zal Woensdag 30 Januari in de bovenzaal van de „Harmonie” op |iet dorp haar jaar- lijksche uitvoering geven. Een tooneelstukje getiteld: „Potverteeren” en eenige num mers vin het trio Van der Wouden ui( Gouda zullen den avond oplv.isteren. Lezingen. Ouderkerk a.d. IJssel. Voor de afdsding van den Geref. Bond te Gouda, zal ds. J. G. WoeJderink, Ned. Herv. pred kant al hier, Donderdagavond half acht in de kleine kerk in de Peperstraat aldaar, een lezing houden. Ds. D. A. Vogel, Geref. predikant alhier, heeft van het Comité voor Winter- lezingen te Lekpkrkerk de uitnood ging ontvangen om daar met een lez ng op te treden, waaraan hij in de volgende maand hoopt te voldoen. Winterlezing. Oudewater. Vrijdag 1 Febr. ’s avonds 7.15 uur, zal ds. Hoek van Den Haag in de Geref. Kerk een winterlezing houden, over „Markus en zijn Evangelie”, |h. 75 1 >eth, d. A is. Ane, i A. M. Kersbe» v. d. Haar et Hendriks, d v. Rossum. J. Striem en Iha, d. van A Advertentiën: 1-6 elke regel meer plaatsing hal ven prijs, tentiftn worden g i plaatet in D e Go Aan den bode den heer P. Pols, moest omi gezondheidsredenen ontslag worden ver leend. Uit 41 sollicitanten werd de heer D« Burger Gzn. gekozen, in wie de vereeni-» ging een goede bode mocht terugvinden.. Burgemeester Van Beeck Calkoen liet zicht het beschermheerschap der vereeniging: welgevallen. Van het oude bestuur der oprichting) hadden nog zitting de heeren C. Bouter,) W. van Rijswijk, A, Holdermans en P.t Goudriaan Azn.. In 1928 werden de funo-, tie’s van secretaris en penningmeesten verwisseld. De heer A. Holdermans wa» r. _wde heer W. van) Rijswijk secretaris. Dit werd van dien da-| tum af omgekeerd. In verband met het 10-jarig bestaan de aanwezigen een consumptte- Zij. die scheikunde geleerd hebben, we ten dat de teekens, die hierboven staan be Lee kenen: water. Die teekens drukken ml, dal wanneer men bet water schei kundig ontleedt het blijkt te bestaan uit 2 deelen waterstof (H) en een deel zuurstof (O). Dat is duizenden malen vastgesteld en het staat zoo boven twijfel vast, dat hierin geen verandering ooit zal worden aangêtroffen. Nu lezen we echter in den laats ten tijd telkens berichten over „zwaar water” en het laatste wat we hierover aantroffen, was dat een hoogleeraar zich beschikbaar gesteld had om op hem proeven te nemen met dat zware water. Zoolang het een zui ver wetenschappelijke proefneming blijft is het een weinig dankbaar werk daarvan in een nieuwsblad melding te maken, maar de experimenten met het zware wa ter eischen nu toch wel eenige uitleg. Een Amerikaansch geleerde, dr. Urey, is de uitvinder daarvan. Hij heeft vele en langdurige proeven genomen met water en tenslotte is hij erin geslaagd een der twee gassen, die samen het water maken, zwaarder te maken namelijk het water stof. De formule van water bleef H20 hetgeen zeggen wil, dat er niet meer dan 2 deden waterstof in het zware water voorkomen, maar dat de waterstofdeelen elk op zich zwaarder zijn gemaakt. Op school hebben we geleerd dat een Eter zuiver wirier altijd weegt 1 kilogram, maar een liter zwaar water weegt meer dan 1 k.g. Interessant, raJ men zeggen voor de scheikundigen, maar voor anderen schijnt die nitvinding wan weinig beteekenis Ook als we erbij voegen, dat Urey den Nobel prijs voor zijn vinding heeft gekregen, waarmede dus werd vastgesteld dat bij het belangrijkste werk op het gebied dei- scheikunde bad geleverd, zal dit nog weinig zeggen tot de niet-schoikundigpn le nar. Maar dan lezen we dnt professor kamp te Gouda. Wellicht ia ze onder aan den dijk gaan leggen, om zich voor geva ren van den weg te vrijwaren, bij hel voe len aankomen van een toeval. Revuekaarten uitverkocht. Haastrecht. Blijkens advertentie in dit blad zijn de plaatskaarten voor de uit voering van Nut en Genoegen op 31 Ja nuari, geheel uitverkocht. Lekkerkerk. Onze dorpsgenoot, de heer A. A. Oskam is te Utrecht geslaagd als candidaat-veearts. De werkzaamheden aan de veldijs- baan in de kom der gemeente zijn met een groot aantal jeugdige werkloozen be gonnen. De Heinekens Bierbrouwerij Mij. te Rotterdam heeft voor het op 2den Pink sterdag te houden Nationaal concours ter herdenking van het 25-jar:g bestaan der harmonievereeniging Juliana een grooten zilveren beker beschikbaar gesteld. Loplk. Op grond van de 'behaalde punten op de provinciale kaaskeuring te Utrecht is aan T. Bosbergen het 5e di ploma uitgereikt Na d« winkelweek. Moercapelle. Aan de winkelweek van 19 tot 28 Jan. was een foutenwedstrijd ver bonden, waaraan een ieder kon deelnemen en waarvoor 5 geschenken beschikbaar waren gesteld. Er werden 576 lijsten in gevuld, waaronder 237 fout eve oplossin gen en 339 goede. De prijzen werden be haald als volgt: le prijs W. de Jong, een zijden 2-persoons deken; 2e pr. P. van der L nden een electr. theelichtje; 3e prijs mej. De Graaf—Zijderhand, een groote taart; 4e prijs mej. StamGelderhlom, een brons koperen rookstel; 5e pr. T. van Helden, een ossetong. Maandagavond worden prijzen uitge reikt voor de deelnemers van den kaar- tenwedstrijd. Gemeenteraad. Moordrecht De gemeenteraad is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Donderdag 30 Januari, n.m. 2.30 uur. De brug nabij de nieuwe slu'swer- ken over de Ringvaart, die gebruikt is voor het vervoeren van materiaal, wordt gesloopt. JUBILEERENDE JONGELINGS- VEREENIGING. Nieuwland. J.l. Vrijdagavond hield de chr. Jongelingsvereen. op geref. grondslag haar 25e jaarvergadering in de bijz. school. Na opening met gebed doo? den heer J. A. Wiegel, hoofd der bijz. school, die daarna liet zingen Ps. 68:10 en vervolgens ps. 136 voorlas, bracht de secretaris het jaarverslag uit, waaruit bleek dat de ver eeniging 20 leden en een 40 tal begunsti gers telt. Hierna schetste de heer A. Boogert Jz. in korte trekken den levensloop der ver eeniging vanaf de oprichting tot op- dezen dag, waarna verschillende voordrachten en onderwerpen door de leden werden ten gehoore gebracht volgden enkele gehikwenschen vin naburige zus- ook dhr. G. Slob, burgemees- Leerbroek en Nieuw- jubileerende vereeniging aorden toe. Hierna felici teerde mej. G van Ooyen. presidente der meisjesvereen. „Bid en Werk” de feest vierende vereeniging en overhandigde den voorzitter van „Samuel” als cadeau een studieboek waarna de leden der meisjes vereen. de jongelingsvereen enkele liede ren toezongen. De voorzitter van Samuel bracht met enkele woorden de meisjesvereen. dank. Men had nog de toezegging verkregen van den scheidende eere-voorzitter, den heer Wiegel, dat men voor zijn rekening een soortgelijk exemplaar mocht uitzoeken Van de pauze maakten enkele meisjes ge bruik ooz de aanwezigen te tracteerea en met orgelbegeleiding zingen. Na de pauze liet de voorzitter ps. 115:1 zingen, waarna nog enkele voordrachten volgden, welke, evenals voor de pauze, van p^ede .studi’ d - deze voordrachten werd nog een korte toe spraak gehouuea uuur eeu en mede-oprichter der vereeniging, den heer A. den Hartog. die nog liet zingen ps. 119:5. Aan het einde van deze 25e jaarvergade ring, droeg de voorzitter de heer D. Boo gert Jzn., den heer den Hartog op, den feestavond met gebed te sluiten, waaraan deze voldeed na ps. 113:10 te hebben laten zingen. „HELPT ELKANDER” JAAR. Ouderkerk a. d. IJssel. Vrijdagavond kwam de vereeniging voor Ziekenhuisver- pleging „Helpt Elkander” in de bovenzaal van de Harmonie op het dorp in haar 10e algemeene jaarl. vergadering bijeen. De heer G. Bouter ging bü dit tiéHjBrtg bestaan in gedachten terug naar de ver gadering van de werkhedenvereenigiug „Werkmanszorg” gehouden op 25 Januari 1925, waar in de rondvraag door den heer G. van der Ham de mogelijkheid van een vereeniging als deze werd overwogen en haar nut werd bepleit Dit w&s de eer ste steen aan het gebouw dat nu tien jaar bestaat. Gevolg van deze vraag was de samenstelling van een voorloopig comité bestaande uit 18 personen. Aan burge meester van Waning en dr. L. G. van Om me werden de plannen voorgelegd, welke bjj beiden sympathie vonden. Steeds heeft als doel voorop gestaan, niet een gedeel- telüke uitkeering, b v. alleen van verpleeg dagen, maar uitkeering van alle onkosten aan het opgenomen zün in een ziekenhuis verbonden. Dit maakte de vereeniging tot een geheel eenige uit den omtrek. Zeer veel en moeilü’k werk is in die eerste da den door dit voorloopig comité verricht. Per circulaire werd aan de ingezetenen het doel en het nut uiteen gezet, wat tot resultaat had. dat men op de eerste ver gadering met ruim 1100 leden en een groot aantal donateurs voor den dag kon komen. Een 50 leden verklaarden zich ga rant voor een reservefonds van i 500. Dit moest echter worden terugbetaald en bracht het bestuur op het idee een bazar te organisceren, welke door de uitsteken de zorgen van een dames-comité tot resul taat had, dat zij netto pl.m. f 3000 ople verde. In deze dagen begon de vereeni ging te lijden aan hoogvliegendheid. Men wilde een ziekenauto en een eigen bran card. Verwikkelingen met aanvaarding en uitvoering van dit voorwerp deden dit plan geheel van de baan geraken. Wat achteraf bezien ook maar goed is geweest. Met de regenten van het Van Itterson Zie kenhuis werd na langdurige onderhande- lingen waaraan B. en W. en zelfs de raad van Gouda te pas kwamen, overeen ge komen om als verpleeggeld te mogen beta len wat de vereeniging daarvoor in haar reglement had vastgelegd. Zeer vele leden hebhen in den loop der jaren van de stof felijke voordeelen genoten, de vereeniging is iet» onmisbaars geworden. De notulen werden onveranderd vastge steld. Daarna kreeg de penningmeester, de heer W. van Rijswijk Kzn. gelegenheid om zijn finantieel overzicht over het afgeloopen boekjaar te geven. De sten der vereeniging b f 5490,94; de totale uitj zoodat de rekening sloot met saldo van f 50,66*/». Het reservefonds bestond 1934 uit f 2164,38. Er werd in 1934 bij- S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. ABONNÉ’S, die nch aan on»e administratie opgeven voor de vertekering, rijn volgen» de vaatgestelde bepalingen tegen orgeva'len verzekerd voor Gulden bij levenslange Aflfl Qu'^en Qfïfl Gulden bij verliea QAfl Gulden by verlies qvVU ongeschiktheid. UW overleden. -3UU van hand of voet, ZLUU van een oog. H. te Gouda 1 d h.; K. van i. 1 d. h. J. te Nieuwer- uü 1 d. h., v.v. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prus bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer Hansen te Oslo zich beschikbaar gesteld heeft om te onderzoeken welke uitwerking dat zware water heeft op den mensch. Hij drinkt iederen morgen 10 gram zwaar water en deze hoeveelheid wordt geleide lijk grooter gemaakt. Ieder uur wordt hem eenig bloed afgenomen en dat wordt dan onderzocht en verschillende geneesheeren controleeren regelmatig hartwerking, bloeddruk, ademhaling, enz. van den proefpersoon. Deze proeven op een mensch zijn voor afgegaan door proefnemingen op dieren. Een muis, die men bet zware water te drinken had gegeven, ondervond daarvan geen hinder. Slechts geraakte het diertje in een soort van roes en gedroeg zich opgewonden. Daarna bleek de muis hevi ge dorst te hebben. Graan met het zware water begoten bleek geen kiemkracht meer te hebben. Voorwerpen er in gedompeld waren zwaarder geworden en bleven dat. Het blijkt dus wel dat met de vervaardi ging van zwaar water een bijzondere ont dekking is gedaan. Zal ook professor Hansen na hot ge bruik van dat water zwaarder zijn ge worden. zonder dat zijn lichaam zelf, zijn afmetingen, vermeerderd zijn? Zal het mo gelijk blijken om een kilo goud na onder dompeling in zwaar water meer dan een kilo te doen wegen? Zal men allee wat per gewicht geleverd wordt kunnen vermeer deren zonder de hoeveelheid te vermeer deren? Voorloopig bestaat daarvoor geen gevaar, want dat water is niet alleen zwaar, maar ook duur. Een klein glas kost een paar honderd gulden. De wetenschap stiat nog maar aan het begin van de proeven Er is nog geen en kele conclusie te maken, maar het schijnt wel zeker dat de vinding van dr. Urey de wereld nieuwe mogelijkheden aal brengen Ammerstol. Zaterdagavond gaf de mu ziekvereniging „Excelsior” in „Het Ge bouw” een bonte avond, welke uitstekend ia geslaagd. Muziek van „Excelsior”, af gewisseld met het eerste optreden van de pas-opger chte Attraccion-band, tooneal- ■tukjes en voordrachten, hielden het tal rijke publiek tot twaalf uur aangenaam bezig. Met een gezellig bal werd de mooie avond besloten. S. D. A P. Ammerstol. Zondagmorgen hield de par- tij-afdeeiing der S.D.A.P. een goed be zochte huishoudelijke vergadering. De candidaatstelling voor de Provinciale Sta ten kreeg in deze vergadering haar be slag. De raadsverkiezing werd besproken en een alphabetische candidatenlijst op gemaakt, welke door de leden naar e'gen inzicht kan worden gerangschikt. Voor- loopige besprekingen omtrent het Meifeest werden gevoerd. Om teleurstelling te voor komen zullen thans reeds sprekers worden aangeschreven. Voetballersleed. Ammerstol. De tweede elftal speler W. de Hoed van hier had in den wedstrijd Bergambacht IIA.V.V. II Zondag het ougeluk dat bij een botsing zijn been uit de kom schoot, waardoor verder spelen onmogelijk was en hij per auto naar zijn woning vervoerd moest worden. Toen 't glad was. Ammerstol. Mej. A. Ouwerkerk had het ongeluk door de gladheid te vallen en zich ernstig te bezeeren, zoodat zij eenige dag gen rust moest houden. IJs van één nacht. Bergambacht Nauwelyks ligt er een dun laagje ijs in het water of de jeugd beproeft reeds de sterkte daarvan. De 14- i&rige J. O. moest dit met een nat pak bekoopen, daar hij er zeer spoedig door zakte. Met een koud bad kwam hij er af Terwijl de veehouder A. D. O. zand stond te laden op het terrein aan Berg- stoep. ging het paard er vandoor en holde met de kar achter zich, de Dijklaan op. Halverwege de laan kon het dier door den heer P. Blanken tot staan worden ge bracht. Ongelukken kwamen niet voor, alleen was de leuning van een brug ge deeltelijk vermeld. Bergambacht De heer G. K. Timmer- man, landbouwer; is failliet verklaard. Cu rator ia mr. J, W. HÖpink te Hillegers- WOENSDAG 30 JANUARI 1935 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT toen penningmeester en tum af omgekeerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1