Brandstoffen i DE GRUYTER h frIOfrtoccni J ukkm. Groote Openbare Vergadering Groote Openbare Vergadering Aanbesteding. Aanbesteding. Uên 30 V0°' DAGMEISJE Advertentiën Nationaal Socialistische Beweging m IN NEDERLAND Sprekers H. C_ NIJE Christendom en Fascisme Nationaal Socialistische Beweging in Nederland GEBR. VAN BRUINESSEN Flink ruim Huis te Bergambacht Bouwen van een Woon huis met Rijwielstalling Een Wagen op luchtbanden 'N KLEIN DIVIDEND OF RUYTER's TIE^J P.ROCENT De Gruyter's Vermicelli V* BaTTHEE De Gruyter's Macaroni Voor krachtige Bouillon Em net BUITENMEISJE, twM-wielige MELKKAR, DURGERDIENSTDODE, EEN TREKHOND. KOEMEST, SETTER-LIEFHEDBERSt Vesta Handnaaimachine, Binnenland ter prooi AIR misdadigers. Ipiaat^êlijk Nieuws 1 leder pak HONIG's VERMICELLI hon'ig'i^BOUILLONBLOKJE GRATIS WOENSDAG 30 JANUARI 1935 AARDAPPELEN. GROENTEN EN FRUIT. UTRECHT. 29 Jan. Groenten- en Fruit veiling Utrecht en omstreken. Fruitveiling van 29 Januari. Appela: bellefleur 1127. dijkmanzoet 1318. goudreinetten 10—30 holgaten 11—16, hooilaars 0—-21, jasap- pels 15—18. klumpjos 15—20. kulemans 1017, present van engeland 22, wiiker pippeling 619, zoete paradijs 1220; pe ren: brederode 711, comptesse de paris 931, gieser wildeman 8—16, witnerjan- nen 321, ijebouten 4—9, ijzendijken 3 7. Alles er 100 K.G. Rhabarber f 1014 per 100 boa UTRECHT, 28 Jan. Veiling Utrecht en omstreken. Rabarber 1314 per 100 bos; kropsla 811, andijvie 0.502.40, knol selder ie 26, prei 0 402.20, roode kool 16, eavoye kool 15, groene kool 14, boerenkool 0.403 90, alles per 100 stuks; win te rspi nazie 1723, witlof 215, sprui ten 214. andijvie 827, peen 19, knol rapen 12.10, winterwortels 0.70—1.40, uien 0 703.70, alles per 100 KG.; dun sel 0050.09 per bakje; druiven Hauw 8 13 per 100 pond. GRANEN, PEULVRUCHTEN. ENZ. ROTTERDAM, 28 Jan. (Bericht van de makelaars Haagenbeek <fe Van der Schalk). Buitenlandsohe granen. Stemming prijs houdend Rogge: 74-76 K.G. Bahia Bflanca disp. f 8.10, dito dito gedenatureerd disp. f 5.20, 75-76 K.G. Hongaarsche disp. f 8.25 dito dito gedenatureerd disp. f 6.36, 74-78 K.G. Poolsohe gedenatureerd disp. f 5.15, 73-74 K F. La Plata gedenatureerd aan gekomen f 5.10. Gerst: 64-65 K G. La Plata disp. f 116K, 64-65 K.G. Ia Plata stoomend naar aan komst f 112—108. 68-69 K.G. La Plata stoomend naar aankomst f 113, f 110, Ca nada nr. 3 disp. f 118, Perzische disp. naar kwaliteit f 106, f 104; 59-60 K.G. Ma rokko stoomend f 109, 61-62 K.G. Donau disp. f 114. Haver: 54-65 K G. Zuid-Russische disp. f 6 56, 51-62 K.G. La Plata disp. f 6.35, 54-55 K G. La Plata clipped disp. f 6, 54-55 K G. La Plata disp. f 6.60, 52-53 K.G. Litauer, Februari-aflading f 6.50. ROTTERDAM, 28 Jan. Binnenlandscbe granen en peulvruoh ten. Gerst. Chevalier f 6—6.50. Haver f 6 40-6.70. Erwten kleine groene f 9—10 40. Schokkererwten f 10.5012.40. Bruine boonen f 11.5012.40. Peulvruchten op basis aan te wijzen los plaats. Alles per 100 K.G. ROTTERDAM, 28 Jan. Voederkoeken. (Bericht van de makelaars Gebr. Krijger). Inlandsche Voorslag lijnkoeken looo en Jan-Maart f 6.56, Lijnkoekschilfere loco en Jan.-Maart f 6.90, Grondnotenkoeken Febr.-Maart f 5.75, Mei-Aug. f 5.50, Se- samkoeken looo f 6, Coooakoeken April f 6.10. Pahnpittenkoeken April f 4.90, GEBOREN: 4 PIERRE HENRI Zoon van JOH. A. HOEFNAGEL. G. HOEFNAGEL-Boekhorst. Schoonhoven, 30 Januari 1935. Haven 79. I Zondag 10 Februari a.s. j f hopen D.V. onze geliefde i Ouders H. A. Hoogendijk en I J. Hoogendijk'de Jong I hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard I mogen blijven, is de wensch I van hunne j dankbare Kinderen en i l Verloofden i Ouderkerk a.d. IJssel, Januari 1935 Heden overleed, zacht en kalm, onze beste Vader, Be huwd-, Groot- en Overgroot vader Arie Hoogenboezem Dz., Weduwn. van Maria Langerak, in den ouderdom van 97 jaar Uit aller naam, D.HOOOEN BOEZEM Az. Lekkerkerk, 29 Jan. 1935. Opperduit 322. BURGEMEESTER en "WETHOU DERS van Haastrecht (bij Gouda) roepen sollicitanten op naar de vaceerende betrekking van GEMEENTE-OPZICHTER, tevens Opzichter van de Electrlciteits- en Water leidingbedrijven, op oen jaarwedde van 1200. (Pensioen af trek 10 Sollicitatiestukken (adres op zegel) vóór 17 Februari a.s. aan den Bur gemeester. Bezoek alleen na oproeping. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Haastrecht roepen sollicitanten op naar de betrekking van METEROPNEMER-GELD- OPHALER van het Electriciteitsbedrijf, tevens Meteropnemer van het Waterleidingbedrijf, op een jaarwedde van 400. Sollicitatiestukken vóór 17 Febru ari as. aan den Burgemeester. Bezoek alleen na oproeping. Bijverdienste voor dames T Het zal U niet moeilijk vallen een groot aantal abonnementen af te sluiten voor het rijk geïllustreerde maandblad „Practisch Handwerken" Gaarne zijn wij bereid een ieder een exemplaar gratis ter kennis making te zenden. Voorwaarden verstrekt de heer J. COMBRINK, Paratnariboplein 27, A'dam-W. Schrijf hem een briefkaart GEVRAAGD begin Maart: Een net P. O. - Zondags vrij. Liefst boven de 16 jaar. HAVEN 50 - SCHOONHOVEN. Algemeen Leider Ir. A. A. MUSSERT te Bergambacht op4 Februari 1935,'sav. B uur in het Café .HET CENTRUM" Onderwerp: te Voorburg Niemand verzulme deze vergadering bij te wonen Alg. Leider: Ir. A. A. MUSSERT Kring Gouda te Lekkerkerk op Maandag 4 Februari a.s. des avonds te kwart voor acht in café „DE OROOTE BOER" te Lekkerkerk Spreker W.O. A. Koster van Oeldermalsen met onderwerp: .NEDERLAND ÉÉN" To.gangiprl|t II. O.IO - Werklooien Bezoekt deze verga- vr||t toegang op vtrtoon v stempelkaart deringen laat U niet Inlichtingen^Qroer^nt^^^ó^^O^i^ eenzijdig voorHchtenW| Stookt thans onze prima Anthraciet en het is heerlijk warm in Uw kamer en zuinig in gebruik!! Aanbevelend, Oude Haven 18 - Telefoon 89 - Schoonhoven Toeneelvereenlglng «Nut en Genoegen)^ Haastrecht Om teleurstelling te voorkomen, wordt medegedeeld, dat de plaats- kaarten voor de Revue „Snap je daar nou wat van?", welke op 31 Jan. a.s. in „Concordia" wordt opgevoerd geheal zijn uitverkocht I HET BESTUUR. Beschikbaar voor le Hypotheek op huizen en landerijen bedragen van f 3000, f 5000, f 8000, f 10000 f 12.000 en f 20.000. Op huizen tegen 4l/2 4. Op land tegen 4 mits goede overwaarde. Aanvr. te richten aanG v.d. Horst Haven9,O.Z., Schoonhoven, tel. 100 TE HUURi op gunstigen stand te Leerdam, Westwal 16, voor café of anders zins. Direct te aanvaarden. Huur prijs f 10.-.p. week met completen café-inventaris, ook vergunning. Te bevr. bij J. DE REUVER, Nieuw- straat, Leerdam. AANBESTEDING op 9 Febr., des nam. 4 uur. Onderga teek en de zal trachten aan te besteden: Het bouwen van een Vee stalling met bijkomende werken aan den Tiend- weg (Schuagt) In massa en in perceelen. Bestek en Teekening verkrijgbaar a 1.na 6 uur n.m. ten huize van den Bouwkundige. Aanwijzing op 2 Febr. 1935, deAun.m. 4 uur- De Bouwkundige: D. J. KASBERGEN, Krimpen a.d. Lek. DE ZAKENMAN die nimmer ad verteert, krijgt slechts tot klant, die bij geval passeertll Ondergeteftkend e zal op Zaterdag 9 Februari a.s. voor rekening van den heer A. Renes in het openbaar aanbesteden Het bouwen van 'vier Middenstandswoningen Bestek en teek. a f 5 (rest. f 4) bij den besteder en P. 0. Stuurman, Architect, Waddinxveen. voor den heer W. KORTLEVER te Groot-Ammers op 6 Februari m. 11 uur in het café van den heer JANSEN (bij het Veer) in perceelen en in massa. Bestek en teekening ver krijgbaar a f 3.- (rest. f L-) bij den Architect W. v. d. LAAN Papendrecht (giro no. 142626) BOERDERIJ te koop gevraagd met 12 20 H.A. GRASLAND, liefst omtrek Gouda, waarvan verkooper tegen lage rente huurder kan blijven. Br., met prijs, grootte, ligging en lasten, onder No. 149. Boekhandel J. DE VEN. Gouda. TE KOOPi Banden als nieuw, spotprijs. Te bevr. Garage EERLAND, tel. 5, Lekkerkerk, Voorstraat 372. Soyaeohroot f 5.60, Jan.-Maart f 5.60, Noord-Amerik. lijnkoeken loco f 6.75, dito zaad merk «SWC f 7.75, merk SK loco f 680, La, Plata lijjnko^ken loco f 7.30, CJhileeMche lijnkoek stoómd. f 6 90, Lijn- zaadsohilfors (Bombay1) looo f 6.90, Van Platazaad loco f 7.i0, Van Nazaad loco f 7.70, dito stoomehd f 7.65, Grondnoot- echilfera (Bombay) jiohte looo f 6 10, ex tra licbteï|ooo f 6 30, Manilla- Gocoskoeken SK loco fl|3 50, stoomend f 6 45, Febr. afl. f 6.30. Inmeche mooi blank loco f 6.75. Fransen» Groodnootkoek extra blank looo f 7.51, La Plata Groodnootkoek loco f 6.30, Omental Soyaacfcroot geëxtraheerd loco f 6 2$ dito etoom'ènd 6.10 Al)« jpe* gedeeltelijk twee h4n<ia- P. «I* Gmyter f£N DUBBÜJ-1E 2 doo«n pond >r' Hollandsche p. pd. 12, 15 Fransch* P- pd. 20 Engelenhaar p. pd. 22 Extra kwaliteit. p. pak 14 Macaroni p. pd. 16, 22 ttallaansche p. pak 14 Eiemoedels p. pak 15 Bouillonkorrels per bus 25 Bouillonblokjes 20 in bus 35 Bouillonblokjes 6 stuks 10 De verpachting van het Vischwater en de verhu- r' ig van 't schoonmaken van de vlieten van den polder Bergambacht zal inplaats van 2 Februari ge houden worden op Maandag 4 Februari a.s. 's avonds 7 uur Namens het bestuur: A. OSKAM DznVoorzitter. AAHBESTEDIHG. DURGEMEESTER en WETHOÏÏ- DERS van Krimpen a.d, klseal zullen Woensdag 13 Febr. 1935, ten RAADHUI ZE aldaar trachten aan te besteden: Het afbreken der Openbare Lagere School I en het bouwen van een nieuwe school met 4 lokalen, in twee perceelen. Bestek en Teekeningen 4 11. per stel (restitutie bij ongeschonden inlevering 10.—), tevens inlich tingen verkrijgbaar bij den Gemeen te-Architect D. BURGER te Ouder kerk a.d IJssel. De Burgemeester: AALBERS. De Secretaris: J. A. VAN LEEUWEN. 25 cent per advertentie van 6 regels. Elke regel meer 5 cent (bij vooruitbetaling). - Uitsluitend worden opgenomen advertentiën met dienstaanbiedingen, vraag en aanbod van 2e bands goederen,, gevonden en verloren zaken. Worden in elk nummer geplaatst ER BIEDT ZICH AAN: voor hulp in de huishouding, P.G., voor dag en nacht. Brieven, onder No. 3710, aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP: Een gebruikte doch in goeden staat zijnde zeer geschikt voor melkboer. Te be vragen bij A. BOELE, Lopik no. 268 ER BIEDT ZICH AAN: Een nette voor d. en n., v. g. g. v.; liefst in of om Schoonhoven. Brieven, onder No. 3700, aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP GEVRAAGD: Franoo brieven, met opgaaf van hoogte, leeftijd en prijs, onder No. 3720, aan het Bureau v. d. Blad. TE KOOP: bij C. FAAI Graaf Jaarsveld. Van mijn bijzonder mooie lersche Setter „Kitty" af te geven goed ontwikkelde Pups. Geboren 2 Ja nuari, te leveren einde Februari. Geen luxe prijs. Beide ouders ras zuivere kastanjebruine dieren. HL ROEIOFS, Oudew&ter, Tel. 68. TE KOOP: groote armwijdte; naait voor- en achteruit, 2 jaar garantie, 35. ook inruilen. JAN CORNEI.IS TE* HENNEPJS Nieuw poogt» twf.EDE BLAD. NIEUWSBLAD vnnn ZUIO-HOLLAND EN UTRECHT Sc^oonhovsnsche Courant_ WOENSDAG 3fl JANUARI 19»- Een Japansch dreigement. Nieuwe ppmarsch in Tsjahar. Londen roept Tokio Ier ver antwoording. toe allesbehalve vredelievende stemming i« Japansohe regeering komt tot uiting at een verklaring, die de minister van marine, Oesoemi, in het parlement te Tc- heelt afgelegd, als antwoord op de Kag in het Hoogerhuis, welke mijatre- «Uen Japan zou nemen bij een raterna- tthnaien wodloup in vlootbswapenmg. Oesoemi zei, dat Japan iedere bedre ging met de uiterste bewapening zou beant woorden. ook al moest hek vo(k uitelm- tend van verdunde rijstsoep leven. Geheel in overeenstemm ng met aeze houding fr regeering isjde Ider JapXrs in de ttuL»ebe P™ dUDe ?apti hebben Ln^e be aat. In -Manglliang, Tatnli 4n Mini Sja tan hebban rij een Pl»»uW XT gericht ^der «Japansch hAerfcveL Bu fatan, hej l)oofdkwartier|jA»bet Japan Vbe fromcotnmando, :de f8plp" teers een mi} iair vliegvel(lliBan te leggen. E .«J rt|egon*n me» a^nteg van dooT jhen beaette gebied, oh- ling van pantserwagens, Bu-J Ip rtbineesche beyAlkijhg vanjj kjik, filoengmtan $n peisjats (wegen in he wier bescheih fna de gehrlj ÜKoejoeq. Tel Jia naar/Kal Zootfaat »\gang, »ndF ieta' a« J6:en z'tjn wekt Dat pn geylucht. f! inverse land1 rer- urt, |üjkt he gezant racht aan r van bui- as plannen ijapan r zich 1 tot nóft |'te trekken van. ureden in het bifii feen daar niet gf wat iw< in het Verre Oosten t wel ulit bet feit, dat AH' Er^gt te Tqk'o een bezoek heeft j ddn plaatsvefvangenden minii lenlandsche zaken, Sjigemiti I licht ngen te vragen over JaLr in China en dver de gebeurtenissen aan de gTens van China en Mandsjoekwo. Sjigem'tsoe antw'oordde, dat Japan ter garandeering van den vrede „een nauwe samenwerking met Chinawenscht. Voor waarde daarvoor ia echter, dat er een einde komt aan de anti-Japaneche bewe- e ng in China, welke toenadering onmo- g el ijk heeft gemaakt. Inden een toenade ring tot stand komt, zal Japan Ch'na in de toekomst met alle kracht steunen. Een antwoord dus, sooals Japan eT roeds tallooiie heeft gegeven op de pro testen, die het de laatste jaren van aller lei zijden moest aanhooren. PRINSES JULIANA ONGESTELD. Priesee Juliaoa moet ia velband met een lichte ongesteldheid enkele dagen het bed houden. De Prieeea verbluft in bet pa- lei. Huia ten Boech. DE VOLKSSTEMMING IN HET SAAR- GEBIED. Dank voor Nederlandsch. hulp. De minister van buitenlandsohe aaken beeft een eohrijven ontvangen van den vooraitter van de i<^«temn,,n^nooi.s- rne in het Seargobied, den heer Robde, waarin deae turn de N»de.rlandf?^T^!t ring dank betnigt voor de medewerk rig, verleend bij de afwijzing van de Neder- r E U I L L E T ON. door LOUIS TRACY. In de schaduw van „Blo Ban" De lamp in den klokkentoren v&n St. Stephen te Londen wierp haar door de ecbemenng van Londen en kon digde aan, dat de Lagerbuisleden aan den arbeid waren. De politieagenten, die de wacht hielden aan het bu tenliek, dat van den °I»nbaren weg toegang geeft tot het binnenplein van het parlementsgebouw, beletten «Ln™*" den enverbiddeUük het betreden van dit heilige der heiligen. Een heer naderde uit de richting van Whitehall. Een rijzig man, onber speluk gekleed, energie en autoriteit in zqn heele houding, in eiken trek van zijn gezicht, het type van den vermogenden, aanzien lijken, invloedrijken afgevaardigde. Hii ging bet hek b nnen, den groet van een der politieagenten beleefd beantwoor dend. Maar te oordeel en naar de sombere, ver stoorde uitdrukk ng van zijn krachtig ge zicht, was zijn geest niet zoo j welbeheerscht als zijn optreden. Zoo kwam bet, dat hij geen aandacht schonk aan een magere, hoekje vrouw, wier houding en uiterlijk direct verrieden, dat zy betera dagen moest hebben gekend, die tot een ver verleden behoorden en die met een paar scherpe, stekende oogen elkeen mon sterde, die het hek passeerden. Toen de rijz'ge man langs haar ging deed ze een paar onstuimige passen naar voren om hem aan te spreken, maar een agent van politie sneed haar den pas af. De opende haar mond, of om het in gedac ten verzonken par lemen ts. id na te roepen, landsehe voorzitters der stembureaux. De commissie heeft teiens van haar ring getuigd voor de nauwgezetheid, waarmede genoemdj voorzitters hun taak hebben vorvnld. j| i lil,, i |||,8 II- I-I-,».aX DE WATERLEIDINGWERKEN IN DE ALBLASSERWAARD. De Kamer van Koophandel eg Fabrie ken heeft een brief gezonden a,an den voorzitter van de waterlei^ngscommissie in de Alblasserwaard én de Vijfheerenlan- den, naar aanleiding van het bdncht, dat het grondwerk en het leggen der buizen voor den aanlog vaii de waterle'dmg >n de Alblasserwaard in eigen beboer kon,JJ^" den uitgevierd onder tpiezicht van de Ned. Heidemaatschappij. De bouwwerken zou den worden aanbesteed onder de aanne mers inwoners van Jle aan te sluiten ge meenten .1 v Van beido voornemens zpu de Kam.er de uitvoering levendig ïelreif.en. Herhaalde lijk heeft zij z'ch vftklaafd tegen de_ in- schakelmg van de fieidem.alschappu b» werken, die tot hajt ressort met hehoo- Ite opzet van de Heidemaatach4pm zoo betoogt d. K«ner, ligt O» to&i.Vdb«'d.K. deerfng v'#d4- dat m dfn kaniwteding 4ou g soh'eden 0» nemers in d|,ibetrO iken gemeen statên van ®HrHo land, hierop minister attent Rdn lakt, hehhen Jnlaire tot g^m, mten gerioht, dit college *ie«jhze dat »W«n._ kosten .van ^rken.'Jengevolge «hP*», ken tuserhen »en ge|rmlegeeM klei« mn tal aannemerè dien» te worden ,*>orko- (p..ds|j«lult«n. j Blaskensgraaf. De gemeenteraad heefW| la zun openbare zitting van Maandag tot|? Onderwijzeres tl aan de upenbare lag^a) kchool met ^enirene< stemmen benoemd bipi A Tb. ÖJizen, uit Dordrecht, thins Kdeluk werkïïam te Pijnakker. Tot tude- lijk hoofd deüo. 1. Khool werd benoemd de heer Vermft tp ZnjdlandL thans wacht gelder. Aan d§> heer G. Tukker werd met ingang van irKelw. eetvol ontslag ver leend als hooföj deanpenbare lagere achool en als lid dei commissie van toezicht op het lager onderwijs Eveneens werd eer- vol ontslag verleend aan mej Venendaal als onderwijzeres aan de o. L school. Giessen-Nieuwkerk. Bij de ™<*riiving TOor de levering van 60 a 70 kuh. h grint, waren twee inschruvers n.1.^de hee ren G. J. Westerhout en G. J. van Hou- wolingen, de beiden hadden ingeschreven voor f 2.18 per kub. M- Bij loting is de levering ten deel gevallen aan den heer G. J. van Hon welingen. In de vergader'ng der Ant. Kev. Kiesvereenigfng „Nederland en Oranje werden de aftredende bestuursleden her- Vozen. De lijst der candidaten voor de verkiezing der leden van de Prov. Staten werd eveneens opgemaakt. Giessen-Nieuwkerk. Er staan hier thans 18 werkloozen ingeschreven, een getal dat einde geruimen tijd niet ia voorgekomen. Goudriaan. Voor inschrijving voor Am dienstplicht hebben zich 7 personen aan gemeld, van wie 4 voor broederdienst ,m aanmerkiiig komen. j B en W. hebl>en aan het Leger des Heils te Amsterdam vergunning verleetad tot het houden van een collecte. Geviobden: een zakmes,, ml. bu den gein.-veldwachter. „Helpt Elkandtr". Hoeo-B(okland. Donderdag 24 JtuiuLri heeft de werkl edenvereen gmg^„Helpt Al kander"1 haak i jaarvergadehng gehouden in café J. V Maurik. Aanwezig waren 84 e- den Dé voofzitter, de heer H. Kle|n' opende de vergadering met een welkopi^t- groet en hoqpie, dat 1935 een gezegepd jaar mag zijn. DaarUa las de de notulen, die in orde werden bevonden. Uit het jaarverslag bieek, dat de ve^eehi- ging gegroe d is; er &n negen nieuwe lo den hij gekomen, terfijl één lid is oveHe- don Thans telt de Vereenlgmg 86 ledbn, HierhaJ bracht del penningmeester verslag uit. ifldaruit(bleek, dat er ontvangen ia f h'til ,78 en uitgegeven f 426,25, bptig sal- do 1$ 75.48,-Er is over 346 dagen aan 16 perfiMI f 343.32 wtgekeerd. Besloten wordt leden van 16—20 jaar een weke- lijksohe contribiAie te laten betalen van 7Ï? 4 et! dégenen di^ vast werk hebben, biaJen 4 et. én krijgen bu ziekte 20 pCt., dj andere^ bet|len 7 at en ontvangen i Als^ehljlnrdleidon1 werden de hoeren 'T- 4ein en l.| T. vin 't Hart met algejn. i stemmen herkozjen. I Bij de gratis /verloting nelen de 3 een- den ten 4efl ai H. Versluis, D. J. R»t- geld en k. de Groot Az. i Ouderavond. Hoornaar. Inde 0.1. «obool werd Vrij dagavond de ouderavond van Volksonder wijs gehouden. jEr werd begonneni met j»t zingen van drit üedjes van Jacob Hamel, Het toqneelstukje „Toch timmerhout werd door de liederen zeer goed gespeeld Larna kwamln tijm kleine negertjes op hot tooneel, dij op de piano begeleid door mevr van Prpoyeri eemge liedjes songen. Een meisje Song nog „Us mei sllgroom" In de Muze verzorgden jongedames den inwendigeh mensch, terwijl anderen loot jes verkochten ten bate van Volksonder wijs. Na trekking viel aan G de Koning, W. den Toom en J. Duim elk een taar ""Na^de pauz. ward tot «lot opgevoerd Dokter Alwejend". De voorzitter der oudetoommissie, de heer A. Bongprs, dankte den heer en mevr van Prooyejl voor hun opoffering en sprak vérder' over het aanstaande verteek van den hee^- van Prooyen naar Groot- Ammers. Hij| hoopte dat de heer v Drooy en er net zdo prettig Viiocht samenwerken als hier. Hierna sprak de heer A, Haas als afgevaardigde dor afd VolisdV" derwijs van Noordeloos, woorden van waardeering. De voorzitter, de heer A_van Kleef overhandigde, namens alle omjers, aan den heer van Prooyen een n""''"- standaard, als aandenken aan HoornM Ook werd den heer van Prooyen gel aangeboden namens de ondercommis De heer van Prdoven-Tiam afscheid van de ouders en dankte harteluk voor de mooie oadeaux, en de prettige samenwer- kintr bier onderrondem Hoornaar. Als zaakvoerder voor do L.C.O. is benoemd de heer C. Verspui, varkenshandelaar, alhier, voor de plaat sen GorinoHem, Arkel, Hoo«;Blo"?"d' Hoornaar, Schelluinen en Noordeloos, welke onder dit district belioorcn Zaterdagavond had in de OX. school de tweede nitvoering door de echoolkipderen plaats. Zooals in ons vorig verslag reeds gezegd was de eerste nvnnd een succes en ook «leze tweeae avond is goed geslaagd. De belangstelling was zoo groot, dat bijzondere maatregelen getrofftn werden om zitplaatsen te pinken en toch nog menschen afigewenen mpesken wolfden De voorzitter dankte allerf voor hun (Jkomst ondanks het slechte weer. steeAts IÜ! van Akker', Ahdijsiioop, mil dn vesiuds bekende geneeskracht, is sdd"sr' laS, dat elkeen Abdijsiroop knn ko#on. Niels behoeft U dul le weerhouden Abdij- eiroop ie gebruiken hij verkoudheid, gnep, hpelt, beneuwdheid, bronchilia eslhma D, groot* n.oon. »oord«.li0«t in t g.btwkl Lichtpunten. De druk des tijds, die scherp toezicht teweegbracht, xnnwege Ggd. Staton op de gemeentehu shopdiw had tengevolge, dat het h""18^ kerveld een lichtpunt van de «traatver lichting ten behoeve van het nieuwe weg gedeelte in Kortenhoeven moest missen. De kwestie is dat de gemeente op de straatverlichting in opdracht van Ged. Staten moest bezuinigen (de straatverlich ting ia inderdaad duur). Een paar licht punten hij de nieuwe weg waren m Kor tenhoeven werkelijk onmisbaar.. B'^reldj® mocht o iet, zoodat overplaatsing van een I ander deel naar h'er de eemge °Pl0f«18S was. De raad hesTöot toen de twee lichtpunten uit Lakerveld naar Kortom- hoeven over te plaatsen, doch de mwo- ners van eerstgenoemde buurt, eenmaal verkregen bevoorrechting niai 8a"ne pT'f geven, richtten een verzoekschrift tot be- houd der lompen, hetwelk een Salomo s oordeel tengevolge had: Kortenhoevwwgpg één en Lakerveld mocht er eén behou den. Lexmond. De heer A. Veen werd Zater dagavond in Kortenhoeven aangereden door een hem onbekend gebleven w eiru der. Veen, die wat de inachtneming Tan de verkeersregelen betrof, in zqn recht stond, kwam er met gescheurde kleeren en ontvellingen aan gelaat en handen af De aanrijder, die blijkbaar schuld voelde, poetste de plaat. of om een vengnige discussie met den politie-beambte le beginnen, maar wat ze ook van plan geweest mocht zun, ze liet haar voornemen onuitgevoerd, door nei- geen rob in het volgend oogenblik af speelde. Si Een kostbare limousine kwam het bin nenplein af De inzittende was een „gran de dame" in een modieuzen bontmantel, een van die vrouwen uit de groote we reld, aan wie men direct ziet, dat hun hoogste ideaal is voor jong door ook, wanneer hun jeugd over de middag hoogte heen en zelfs als zü sinds lang passé" is. De dame in het bont kreeg den slanken voorbijganger in het oog, knikte in de richting van den metszien- den Mr William Me klejohn, afgevaar digde voor North Loamshire, boog zich vervolgens uit het snel-neergelaten portier raampje en riep op hooge stem zun naam, juist toen de auto door het hek reed. Hij hoorde den roep en keerde op sijn schreden terug. De wagen stopte bij het trottoir. Mr. Meiklejohn kwam aan het portier, nam den hoed of met de rustige grat e van man-van-de-wereld en veront schuldigde zich over zijn gebrek aan op merkzaamheid. Ik heb juist Roland naar het Huis ge bracht," verleide de dame. „Ik zal u maar een moment ophouden; alleen om u te her- inneren aan onze lunch-afspraak voor morgen." Het is natuurlijk een bu'tengewoon ge- noëgen om u even te spreken," antwoord de hij hoffelijk, „zelfs in deze gehaaste omstandigheden, maar mijn geheugen had met betrekking tot onze afspraak werke lijk geen opfr ssching noodig. Nog geen uur geleden heb ik een conferentie in de City afgezegd met het oog op Dw invi el.e Dat is Heel vriendelgk van u, Mr. Meiklejohn," klonk het minzaam. ,J-r is mij veel san gelegen dat nw ontmoeting met Mr. Jacob voordeelen zal afwerpen voor ons allen en speciaal voor U;28". Mr. Meiklejohn keek snel om zich heen als om zich te vergew ssen dat geen on- gewenschte ooren den onvoorzichtig-uit- gesproken naam haden opgevangen. De magere, armoedige vrouw stond nu naast den poli,tie-agent en volgde het too neel met haast hongerige blikken. Maar nog nam het zelfbewuste, deftige piirln- mentelid geen notitie van haar. Wanneer het Hooger- of Lagerhu s zitt ng houdt, staan er immers altijd van leeglooP8™ bij de verschillende ingangen! Maar nu was er niet op gesteld dat de naam van Lady Towfr's lunchgast door «in van zun medelede* zou worden gehoord. „Het Aal mij bijzonder aangenaam zun hem te ontmoeten," antwoordde hu mot gedempte stem, „en ik beschouw het als een voolreoht hem alle diensten te kunnen bewijzen, die mij binnen de grenzen van mijn pfsit'e mogelijk "jn. „Wat een omhaal van woordent lachte lady Tower. „Wat zijn juli e mannen.toch j altijd Verschrikkelijk zwaar op deJiandi Enf n, ik verwacht n om half twee oP Lowndes Square. En writ u nu den^chauf- feur vragen mij naar hms te rijden? Mr Meiklejohn voldeed aan het ver zoek en na nogmaals een groet, »'ld£ hd opnieuw het binnenplein brlrrio- ditmaal nam de vrouw haar kans zoo snel waar, dat ze de waakzaamheid van den agent verschalkte en voor deze er op verdacht was, naast het parlementslid stond, z'ch zelfs verstoutte hem op den arm te tikken. „Een oogenblik," zei ze stroef. „Ik heb u iets te zeggen." Als voor Mr. Meiklejohn's voeten een bom ontploft wan, zou hij niet meer ver bijsterd kunnen z«" J"™;88"1: _.hnü!t „Rachel! Jij!" hijgde eothotet. „Maar dat kan toch niet. De agent, die de vrouw even te voren had legen gehouden, schoot toe met de kennelijke bedoeling de brutale mdn8K" ster te verwijderen. Maar mr Meiklejohn voorkwam hem. y „Het te in orde, agent, «lame'd8 J| verward. „Deze dame is een oude beken» V&De man salueerde en keerde naar zijn nost terug. Maar de ontmoeting van dit weinig bijeenpassende paar leek hem toch zonderling en onwillekeurig bleef zun aan dacht op hen gevestigd. Zoo hoorde H het een en ander van hetgeen tusschen hen verhandeld werd, want de vrouw scheen zich wein'g «m -eventuele onbe scheiden luisteraars te bekommeren. „Hij is h'er," ging ze bruusk voort, „en heeft je hulp noodig. Je moet een samen komst met hem hebben." Dat is absoluut uitgesloten, waa het bescheid. De lippen van den spreker tril den !n de bovenmenschelijke poging om een koelen, rustigen indruk te maken „Ik kan niets voor hem doen; ik ben m elK opzicht machteloos. Er was geenJ®k8|8 reden voor hem om in bet land terug keelHij' is hier," herhaalde ze op een toon van taaie beslistheid, „en je moet heni hel- ^"kaar hoe heeft hij jou in vredesnaam ontdekt en waar kom jij vandaan? vroeg Me klejohn nerveus en terwijl hij sprak ging hij een wein g terzijde. Er bewoog zich nu een onafgebroken stroom van leden en officieele personen naar den in- ga"l)at kan ik je allemaal later uitleg- B0ï>e vrouw was haar zenuwen aanmer- kelijk beter de baas, dan de keurige, zelf voldane man. dien ze geheel van streek ge bracht had door haar ovorromnelmg. Het ia van het allergrootste belang, dat je «en bespreking hebt met jeauLn, Zanguitvoering. Lexmond, Djjnfferdagavond gaf de Chr Zangvereeuigmg „Hosanna met moite- werking van het kinderkoor „Het Nachte gaaltje", onder le'd ng van den hear J. A. Schelling van Gorinchcm, hier m de Herv. Kerk eon goed ges langde 2awld- voering. De opkomst stemde tot tevreden heid, terwijl de zangnummers, Mowel dwr het groote als door het kinderkoor u.tete- kend werden uitgevoerd, al mogen ver- eehillende aanwezigen u'teraard.den kn- derzang nég meer sewaardeerd hebben dan die van „Hoeanna De heer Jan de Jong, eere-voorzitter van ••M088nn8J heeft deze bijeenkomst met gebed en een korte toespraak geopend «n gesloten. „Timotheuz". Lexmond. Vrijdagavond hield de. Herv. Jongelingsvereen'ging „Timotheua haar 32ste jaarvergadering. De °ul™ Chr School, die hiervoor als naar ge woonte gebruk; werden waren ook dit maal weer goed bezet. Na opening door den heer Hfiafkens, hoofd der chr. echoot, volgden dejaarverslagen van den secre tary en penningmeester, waaruit bleek, dat de vereeniging zich in ren goeden bloei en eén financieel gezonde posite mag verhengen. Het aantal leden tadroeg 32, terwijl het batig saldo van de kas f «1 bedroeg. Een 6-tal opstellen, die van gore de studie getuigden, alsmede een 8-tal voordrachten werden ten gehoore gebracht De verschillende nummers werden atg»- wisseld doèr het gemeenechappeluk z ngen| van psalmen, chr. en vaderlandsche liede ren, terwijl afgevaardigden van zusterver- een gingen, door hunne te»?™!»' oude gebrJik in dezen eere aan deden. Ten slotte richtte de voorzitter, de heer J. Bikker, jenkele woorden van dank tot den leider vkn dezen avond, waarna deze onet een korte toespraak en na Kemeenschap- pelijk zingen van Gezang 180 1, den goedgeslaagden avond met dankgebed, sloot. Lexmond. De misère bu het nicim" weggedeelte duurt nog steeds voort, net rijwielpad dat ten oosten van den grooten weg ligt en bij de woning van den heer Van Tienhoven op den ouden weg uit loopt, heeft kort daarvoor een kleme spbt-l sing; een klein gedeelte loopt nog door tot even voorbij de woning van genoemde r. T. Onbekende en onvoorzichtige *'eI" rijders merken daar meestal te laat, dat dit wegje niet doorloopt en komen dan m den daar vlak voor liggenden greppel te recht. De vorige week reden daar weer twee personen af, van wie één zijn rij wiel zoodanig beschadigde, dat hg voorl de herstelling ruim f 10 kwijt was. i Noordeloos. Aan ds. P. Zijlstra heeft de mannenvereen. „Onderzoekt de Schriften het eere-voorzitterschap aangeboden, het- j welk de pred kant heeft aanvaard. Bij kon. besluit is goedgekeurd het raadsbesluit om te heffen 80 opcenten op de ongebouwde en 20 opcenten op de go- bouwde eigendommen. Het 5-jarig zoontje van den heei; H. Ditenbogaard speelde spcclenderwijs in den boezem. Door toegeschoten hulp kon het ventje gered .yorden. Ottoland. Aan een 27-tal gezinnon 0< alleenstaande personen werden vanwege de Ned. Herv. Me ejesvereemging Martha ongeveer 100 kleedingstukken uitgedeeld. Dat zulk een gave dit jaar met dankbaarheid ia aanvaard, is gemakkeluk te begrijpen. ik wil geen namen noemen", vervolgd* „Je moet hem vanavond nog ontmoeten en hem minstens vijftig pond geven. Ad ders valt bij in handen van de autoritei ten en hij dreigt alles bekend t* maken. Begrijp je me góed? De zaak ia mter«t dringend."* „Ja, ja. jal" Weer kwarqen de woorden hijgend over de lippen van den gefoiter- den Mr. W lÜam Meiklejohn," op wien» voorhoofd het koude zweet thans in dikke druppels pareldes „Ja, dat geld wil ik hem wel geven; ik wil alles doen, wat maar eenigszins redelijk is. Maar het is gevaar lijk om met hem samen te komen; hij drift g en wraakzucht'ger zouden on gelukken van kunnen komen. Is er met lemapd door wiens bemiddeling ik hem het geld kan geven; jij bijvoorbeeld?' „Neen, hij vertrouwt n emand. Maar j* hoeft volstrekt n et bang te zijn." Er w.as hoonende minachting m de ma nier, waarop zij den forachgebouwden man, die zoo duidelijk zijn vrees liet blij ken. geruststelde. „Je weet, hernam ze, dat hij de kunst verstaat een handig en voorzichtig P'an in elkaar te zetten. Hij zegt, dat het tij in de riv er om negen uur op zijn hoogst zal zijn. Hij zal in een boot tot vlakbij het terras komen, met niet meer dan 1 min by zich; dan kun je een kort onderhoud met hem hebben, o neen," viel ze zichzelf in de rede, toen ze nieuwen angst op Meik- lejohns gezicht zag, „lang hoeft het met te duren en het geld kun je hem gemak kelijk jn een enveloppe geven." „Op het parlementsterrasom negen ,uür?" stotterde de man. - „Ja. Je verstaat me zeker toch wen l Op een avond als deze zuilen er we! niet veel leden buiten komen, waarschijnlijk zelfs n emand. Dat zegt hij tenminste en hij weet zulke d ngen. Maar maak beetje voort: ik moet je antwoord hebban. Stem je toe?" ,^fordt vw-voteU

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 3