Telegrammen Plaatselijk Nieuws] Rechtszaken Wetenschap en Techniek Gemengd Nieuws. I Gemeenteraden WEERBERICHT. Marktberichten Plaatselijk Nieuws LandbouwenVeeteelt j WOENSDAé 30 JANUARI 1935 HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. DEN HAAG, 30 Jan. Heden wei don de volgende prijzen uitgeloot: 50.000: nrs, 20263. 1500: nrs. 6044. 1000: nrs. 4012, 4040. 8004, 8913, 15568, 17751, *1432. 400: nrs. 11402, 16825. 200: nrs. 17033, 22304, 6022. 100: nrs. 2435, 5756, 7547, 8369, 20646, 21198, 712, 3326, 4319, 9509, 15715, 17238, 17678, 23618. DE BRAND TE CULEMBORG. Een arrestatie. CULEMBORG, 30 Jan. De autorite ten hebben in verband met de ontdekking van de brandende kaars op een zolder van de afgebrande sigarenfabriek vanmorgen ter plaatse een uitvoerig onderzoek ingesteld. Op het vermoeden van brandstichting is reeds iemand gearresteerd. Het is de magazijnmeester-meesterknecht van de e garensorteekderij M., de eenige, die bij het uitbrekeij van den brand niet naar de plaats des ónheils is gekomen. Omtrent de ontdekking van de brandende kaars, waaruit de opzet van brandstichting is gebleken, het volgende: Gisteravond 6 uur had de portier-nacht waker de ronde gedaan en niets verdachts opgemerkt. Korten tijd later brak de brand uit en deze woedde eerst het felst op den zolder. De port'er-nachtwakew ont dekte toen aan den anderen kant van het gebouw op een zolder de brandende kaars. Deze was gezet tusschen houtwol en daar omheen lag zeer veel brandbaar materiaal als hout, tabak en andere voorraden. De portier riep de politie. Als de ontdekking eenige minuten later was gedaan, zou ze ker ook in dit gedeelte der fabriek, dat behouden is gebleven, brand zijn uitge broken. De kaars was niet langer dan ong. 4 e.M. en het zou nog slechts even heb ben geduurd, voordat de vlam de houtwol zon hebben bereikt In den lóóp van den ochtend is M. door den commissaris van politie aan een ver hoor onderworpen. Daarna is hij weer op vrije voeten gesteld. DERTIG STUKS VEE OMGEKOMEN. Boerderijbrand te Scherpenzecl. SCHERPENZEEL, 30 Jan. Op de boer derij van den heer 0. Donker ontstond brand in de stal. Het vuur greep snel om sich heen, de stal brandde geheel uit en 30 stuks vee verbrandden. 6 koeien, 1 paard, 2 kalveren en 1 stier wist men nog te redden. Drie koeien moesten echter wegens de hevige brandwonden worden afgemaakt. Het woonhuis bleef gespaard, doch de inboedel werd ernstig bescha digd. De schade wordt door verzekering gedekt GR1EP-EPIDEMIE IN FRANKRIJK. Velt zitten. PARUS, 30 Jan. In de vierde compag nie infanterie te Bens is een griep-epide- mie uitgebroken, die in acht dagen reeds vijf slachtoffers heeft geëisoht. In totaal zijn 200 man ziek. Ook in andere streken is de griep voorgekomen. Te Nancy moes ten verscheidene middelbare scholen tot Februari worden gesloten, wegens de vele gevallen van griep. DE ONLUSTEN IN URUGUAY. Regeering is den toestand meester. MONTEVIDEO, 30 Jan. Het parlement is Dinsdag Jn buitengewone zitting bijeen gekomen oM president Gabriël Terra uit gebreide volmachten te geven voor het on derdrukken van de opstandige beweging. De ernstigste onlusten hadden plaats in de provincies Soriano en ,Colonia, waar de rebellen hun operaties na een botsing met de troepen nabij Rosario, waarbij vier personen werden gedood en een twintig tal gewond, voortzetten. De autoriteiten zijn naar het schijnt den toestand in het 0. en N.O. meester; er haddon vele arres taties plaats. De kleintjesyfö^de dupe. Ameide. Doordat C. Gent met zijn vrachtauto i^^7r%ramaribaan snel moest remmen voor eènige kinderen, die op den weg liepen, reed de varkens handelaar T. v. 't Hoog uit Nieuwpoort, die achter den 'vrachtwagen reed, met een flinke vaart tegen den voorsten wagen, waardoor het wagentje van v. 't H. zwaar beschadigd werd en door een garagehou der moest worden weggesleept. De vracht wagen was zoo goed als niet beschadigd. Van den dijk. Ameide. Door een verkeerde manoeuvre En de hit tuimelde Dinsdagmiddag de kkerswagen van de wed. De" Groot ter hoogte van de Boezemsteeg op Achtho- ven van den dijk, met het gevolg, dat aan de kar nogal materieele schade werd aan gericht. Persoonlijke ongevallen hadden', niet plaats. Een waakzame Cerberus. Groot-Ammers. Maandagmiddag werd d« landbouwer G. de Groot op de Molen kade, doordat hij te dicht bij dan vastlig- genden waakhond van den vischhandelaar, W. van Wijk kwam, door dezen aange vallen, waarbij de hond hpm een beet toe bracht in zijn been, zoodat een hevige bloedende wond ontstond. Per airto werd De Groot door Van Wijk naar Dr. Flohil alhier vervoerd, die de wond hechtte. Pientere hit. Groot-Ammers. Dinsdagmiddag vervoeg de zich aan de 0. L. School een rondtrek kend koopman met een hit, welk dier in één der ledigstaande schoolbanken eenige uitstekende 'proeven gaf van zijn reken kunst. Het beantwoordde bijv. de vraag, hoeveel kwartjes heeft een gulden, door viermaal met zijn poot op den grond te stampen. De kinderen genoten van dit be zoek. VERDRONKEN. Lex mond. De 40-jarige F. de Lange is gistermorgen in een sloot achter zijn wo ning geraakt en verdronken. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Nieuw-Lekkerland. Te Kinderdijk is na een rede. gehouden door den heer N. Ak kerman, hoofd der 2e openbare school al daar, een afdeeling opgericht van „Volks onderwijs" met voorloopig 36 leden. Als bestuursleden zijn gekozen de heeren N. Akkerman, voorzitter; C. Paardekoper, se cretaris; W. de Bode, penningmeester; mej. G. Stek en de beer G. de Kraaij, oammissarissen. De gelegenheid maakt den dief. Nieuw-Lekkerland. De koopman J. van V. alhier, die moest overvaren naar Lek ke rkerk, zette zijn fiets zoolang aan den gteiger van het etoombootenveer. Bij zijn terugkomst bemerkte hij, dat het belasting plaatje was ontvreemd. Gemeenteraad. Ouderkerk a.d. IJssel. De gemeenteraad is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 30 Jan., voorm. half tien, ter behandeling van de volgende agenda: 1. Mededeeling en ingekomen stukken. 2. Benoeming bd Commies'e van Toezicht op het L. O. (aftredend de heer G. de Rek, herkiesbaar). 3. Benoeming leden Com missies tot Wering ran Schoolverzuim. 4. Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur (af tredend T. Scheer). 5. Benoem'ng leden Hoofdstembureau en Stembureaux. 6. Aanbieding Gemeentebegrooting 1935. 7. Opheffing 0. L. School H. Door de gladheid. Waddinxveen. Door de gladheid van den weg viel mej. V. op den Kerkweg. Zij brak haar linkerbeem Na roorloopig door den dokter te zijn geholpen is zij i/aar het ziekenhuis te Le'den overgebracht. De motorrijder Van H. uit Leiden slipte eveneens door de gladheid en reed tegen het ijzeren hek van de boerderij van den heer v. N. aan het Noordeinde. Hij werd van zijn motor geslingerd, doch kwam er zonder letsel af. Zijn motor werd zwaar beschadigd. De politie heeft proces-verbaal op- geMtokt tegen Van K., wegens mishande ling van v. E. uit Zevenhuizen. Wijngaarden. Als secretaris der Ned. Herv, J.V, „Jonathan" werd herkozen de heer H. Kreukniet. Ned. Herv. Kerk. Wijngaarden. In verband met het as. vertrek van Ds. Spelt, consulent der Ned. "Herv. Gem. alhier, is thans hiervoor aan gewezen Da. Anker te Goudriaan. WEER EEN „DOODE" TOT LEVEN GEBRACHT. De opwekking van een „doode" tot le ven, welke uit een ziekenhuis te Birming ham wordt gemeld, heeft in Engeland groot opzien gebaard. De 50-jdrige arbeider John Puckering gaat weer eiken dag fnsch en gezond naar zyn werk, hoewel hij eenige weken gebeden „dood" op de operatietafel lag. Midden in een zware operatie was zijn hartslag plotseling opgehouden en gelij kertijd had de patiënt ook opgehouden te ademen. Onmiddellijk gaf de chirurg dr. Mills het hart van den zieke een injectie Adrenaline. Het resultaat was. dat na on geveer vijf minuten het hart weer begon te kloppen, de adem terugkeerde en Pucke ring na eenigen tijd* weer bij kennis kwam. Na een verblijf van drie weken in het ziekenhuis, werd hij genezen ontslagen. Uit Sovjet-Rusland werd reeds vroeger een dergelijk geval gemeld. ONTUCHT. De Rotterdamsche rechtbank gelastte in de zaak van J. t. V., 61 jaar, metse laar te Gouda; die terecht gestaan heeft terzake het plegen van ontucht met iemand beneden 16 jaar, nader onderzoek. Daar toe is de zaak naar den rechtercommis saris teruggewezen. HAAGSCHE TANDARTS VERVOLGD. NIET Ontoerekenbaar. De Rkadkamer van de Haagsche recht bank heeft zijn beschikking gegeven inza ke de al of niet gerechtelijke vervolging van den 46-jarigen tandarts S., wonende Laan van Meerdervoort, die op 2 Novem ber zijn collega H. met een mes steken toebracht, waaraan tandarts H. is over leden. Er was, zooals men zich herinnert, een onderzoek gelast naar de geestvermogens van den verdachte. De conclusie van de deskundigen was, dat de verdachte krank- zinn:g ia. De rechtbank heeft op grond van dit rapport S. buiten vervolg'ng ge steld en zijn plaatsing in een krankzin nigengesticht gelast. FABRIEKSBRAND TE CULEMBORG. Brandstichting? In de sigarenfabriek van de firma B. r. d. Tak en Go. te Gulemborg, brak Dins dag brand uit. Spoedig sloegen de vlam men hoog op. De brandweer poogde met geheel het brandweermateriaal het ▼uur te blusschen. Ook twee motorapui- ten namen aan Jjet blusschingswerk deel. Echter breidde de brand zich verder nit tot de kantoren en magazijnen der firma, die alle uitbrandden. Alleen de sor- teerderij en blikzagerij bleven gespaard. De fabriek was op beurspol a verzekerd. De oorzaak is vermoedelijk brandstich ting. Men vond n.l. in de fabrieksvleugel, welke bleef behouden, en waarin de op slagplaats voor verpakkingsartikelen en de expeditie is ondergebracht, op den fustzolder op een stapel karton 'n bran dende kaars tusschen een hoop krullen. Het vuur is ontstaan in dat gedeelte van het gebouwencomplex, waarin de ma gazijnen en droogkamers zijn gelegen. Nadat een uur lang tegen het vuur ge streden was, stortte het dak boven de droogkamers en magazijnen met donde rend geweld in en drong het vuur steeds verder door in de rond dit gedeelte gele gen sigarenmakerswerkplaatsen. VER. STATEN NIET IN HET HAAGSCHE HOF. De Senaat der Ver. Staten heeft het voorstel inzake toetreding tot het Perma nente Hof van Internationale Justitie ver worpen. Er stemden 52 senatoren vóór en 36 te gen de toetreding, waarmede de vereischte tweederden-meerderheid niet verkregen PROV. ALMANAK VOOR ZUID HOLL. Wat zouden zij, die inlichtingen zoe ken over rijks-, provinciale- en gemeente instellingen begintffh als zij niet deze al* manak van de firiba N. Samson ter be schikking hadden? Wat een moeite ar beid en koeten zo\i het eisohen om telkens ingelicht te worden omtrent belastingen, besturen van colleges, wetten, samenstel ling van openbars lichamen, schotel*, rechtbanken, particuliere instellingen, pol ders, weekmarkten, regelingen enz. De opsomming alleen van wat dit jaarboek bevat, beslaat 2 pagina's van 2 kolommen. NEDERLANDSS GEESTESMERK. Professor J. Huizinga van de Leidsehe universiteit heeft in het gedenkboek van de Maatsohappij tot Nut van, 't algemeen een bijdrage geplaatst over onze volkseen- heiden, dat artikel is thans als afzonder lijke uitgave verschenen bij A. W. Syt- hoffs uitgeversmaatschappij te Leiden. LIBELLEN. Behalve de hier vroeger reeds aange kondigde boekjes van de Libellenserie der firma Bosch en Keuning te Baarn, zijn bij deze uitgevers ook verschenen een bundel Veluwsche liedjes met muziek van den bekenden zanger Jan van Riemsdijk en een nieuw maandblad De Libel met no vellen, actueele artikelen, opvoedkundige bijdragen, muziek en volkszang enz. en vele illustraties. Het eerste deeltje ziet er fijn verzorgd mt. Hel- en Boelcop. Spoedeischende gemeenteraadsvergade ring op Maandag 31 December. Alle leden tegenwoordig. Voorzitter burgemeester D. C. de Leeuw. De voorzitter opent met gebed, waarna de notulen worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van het prov. bestuur van Zuid-Holland, waarbij B. en W. worden gemachtigd uitbetaling te doen op de begrooting 1935. Het schrij ven wordt voor kenn'sgeving aangenomen. Hierna volgt het ©enigste agendapunt: Beëediging van burgemeester D. C. de Leeuw als secretaris. De voorzitter deelt mede, dat bij Kon. besluit van 27 Nov. het raadsbesluit, waarbij de burgemeester, tevens tot secre taris werd benoemd, is goedgekeurd. Daar na geeft spr de leiding der vergadering over aan weth. G Kok, d e het eedsfor mulier voorleest en in wiens handen de beëediging plaats heeft. Na de beëediging spreekt weth. C. Kok den heer De Leeuw toe en weoaebt, dat deze de thans aanvaarde functie nog vele jaren in gezondheid zal mogen beklee- den. Vervolgens dankt spr. den tijdel ijken secretaris, den heer A. Koojjman, voor de wijze, waarop hij de gemeente de laatste maanden als secretaris heeft gediend. De heer A. Kooijman neemt hierop het woord en feliciteert den heer De Leeuw met zijn nieuwe functie. Spr. wenscht dat het den beer De Leeuw steeds gegeven moge zijn niet alleen voor hem persoonlijk, doch ook voor de gemeente de vergaderingen niet alleen als voorzitter te leiden, doch ook de secretarisfunotie te vervullen. Spr. is er van overtuigd, dat aan de uitoefening van deze functie moei lijkheden zijn verbonden. En waar de n euwe secretaris, naast de werkzaamhe den van Schoonrewoerd, ook die van Hei en Boeicop daarbij te verrichten krijgt, geldt het ook hier, dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Spr. vertrouwt ech ter, dat de heer De Zeeuw deze nieuwe taak met nauwgezetheid zal vervullen en wenscht hem daarbij de noodige kracht toe, zulks onder dank voor de in het uit oefenen van zijn functie als tijdelijk secre taris ondervonden steun. Vervolgens dankt spr. de beide wethou ders voor de van hen ondervonden toe- geeflijkhe'd, welwillendheid en steun. Spr. heeft steeds met genoegen de aangename vergaderingen bijgewoond en met de wet houders samengewerkt. Hij spreekt den wensch en het vertrouwen uit, dat dezelf de aangename geest van welwillendheid, hulpvaardigheid en vriendelijkheid in de toekomst zal bestendigd blijven. Wat den raad betreft heeft spr. steeds het genoegen en de gelegenheid gehad om door middel van de verschillende u tspraken en bij het vastleggen der besluiten de homogeniteit die tijdens de vergadering heerscht, op te merken. Spr. hoopt dat in het belang der gemeente deze eensgezinddhaid ook in de toekomst aanwezig zal zijn. Nadat de raadsleden den burgemeester hebben gefeliciteerd met zijn n'euwe func tie en ook aan den heer Kooijman dank is betuigd voor zijn woorden, neemt de heer De Leeuw de leidinfe der vergadering over en dankt den raad bij herhaling voor het indertijd in hem gestelde vertrou wen. Spr hoopt deze functie tot aller ge noegen te mogen waarnemen. Hij is er z ch van bewust, dat het wel eens druk zal zijn, vooral met de vele beslommeringen in het begin des jaars, doch hij hoopt dat zijn arbeid een prettig verloop zal hebben en voldoening zal schenken. Vervolgens dankt spr. den heer Kooyman voor het waarnemen van het secretariaat gedu rende de laatste maanden. Met volle sym pathie en alle kracht heeft spr. deze ar beid vervuld, daartoe als bet noodig was ook 'a nachts arbeidende, al was het ook dat dit n et alleen d? gemeente Hei- en Boeicop, doch ook Lexmond gold. Spr. zou den heer Kooijman gaarne vele jaren van aangename rust gunnen, doch weet dat deze daarmede niet zou instemmen. Hij hoopt dan ook. dat het hem gegeven moge zijn om nog vele jaren in het be lang der gemeente Lexmond te mogen ar beiden en daarna nog van de welverdien de rust te mogen genieten. De heer K o o ij m a n dankt den voor zitter en merkt op, dat hij, gedachtig aan de spreuk „rust-roest" vooreerst nog niet zijn tijd in rust wenscht door te brengen, doch zoo lang mogelijk hoopt te werken. Hiermede is men aan het eind der ver gadering gekomen en wil de voorzit ter vóór de rondvraag den heer D. J. Brouwer een in de vorige vergadering gestelde vraag nog even beantwoorden. Spr. heeft het ambtenarenreglement na gezien "en daarin geen enkele bepaling gevonden, waarop aan de gem.-ontvanger wegens den pens'oengerechtigden leeftijd ontslag kan worden gegeven. Weth. J. de Heer deelt mede, dat hem namens de caféhouders is verzocht om den burgm. vergunning te vragen om de café's op oudejaarsavond tot 12 uur geopend te mogen houden. Spr. geeft dat verzoek alleen maar dbor en zegt de vrager te hebben medegedeeld, dat op inwilliging niet veel kans was. De voorzitter Zegt dat hij het nooit in Schoonrewoerd heeft toegestaan, wat evenwel op zichzelf nog geen reden be hoeft te zijn om dit verzoek voor deze ge meente af te wijzen Spr. voelt er echter niets voor om een dergelijk verzoek in te willigen. Principieel acht spr. het niet gewenscht om de menschen in de gelegen heid te stellen de laatste uren des jaars in een café door te brengen. De menschen behooren dan thuis te zijn. Hierna sluit'ng. Naar waarneming in den morgen van 30 Januari. De wijzer tonder pijlpunt geeft den stand van den vongm dag aan. Verwachting tot Donderdagavond: Meest matige Westelijke tot Noord-Wes telijke wind; zwaar bewolkt tot betrokken; weipig of geen neerslag; lichte dooi in het Westen en Noorden; in het Zuiden en^' Oosten lichte vorst tot temperatuur om hot vriespunt. Waterstand: Schoonhoven hoog water 0.20 uw, 0.80 IC Vreeswijk hoog water 1.20 uur, 1.10 M. Keulen stand 2.07 M., was 0.07 M. Maastricht 29 Jan. 42 43 M., val 0.14 M. Luchttemperatuur: De temperatuur bedroeg hedenmiddag 12 uur in de schaduw: 33 graden Fahrenheit Woensdag 30 Januari: Op 4.36, on der 1124. Nieuwe Maan Zondag 1 Februari. nuchtere kalveren f 36 per stok; 4lfl\ varkens, vleesohvarkens, wegende van 90| 110 K G., 4142, zware varkens 9040y vette varkens 3830 per K.G. slaohtgo- wicht. ROTTERDAM, 29 Jan. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: totaal 4310 die- ien, 213 paarden, 2 veulens, 1133 magera runderen, 789 vette runderen, 360 vette! kalveren, 1380 nuchtere kalveren, 87 gras-] kalveren, 293 schapen of lammeren, 2a varkens en 31 bokken of geiten. Prijzen per kilo: Vette koeien 50—68, 4852, 3238 cent; vette ossen 4863j 4446, 3840 oer.t; stieren 4650, 42—1 44, 38—40 oent; vette kalveren 7580, 00 —65, 4550 cent; graskalveren 40, 35, 9G| oent; schapen 37, 33, 30 cent; lammeren] 89. 34, 30 cent; nuchtere slaehtkalverenl 24. 18 cent; elachtpaarden 40, 35, 30 oent} Prijzen pers tuk van mager vee: Scha-! pen f 16, f 12, f 6; lamineren f 11, f 9, f 7j nuchtere slachtkalveren f 6. f 5, f 4; nuch-i ♦ere fokkalveren f 16, f 12, f 8; slachtpaaH den f 160, f 120, f 80, werkpaarden f 230, f 150. f 90; hitten f 95, f 75, f 65; stieren f 240, f 190,. f 140; kalfkoeien f 220, f 180J f 120; melkkoeien f 215, f 180, f 120; vnari u>n f 130, f 100, f 70. Overzicht: Vette koeien en ossen aanvoer als vorige week, handel kalm, prijzen aJa Maandag; stioren aanvoer korter, handel vlug, prijzen iets hooger; vette kalverci* aanvoer ruimer, handel vlug, prijzen on veranderd; schapen en lammeren aanvoeg ruimer, handel traag, prijzen als Maan* dag, nuchtere slacht- en fokkalveren aan-J voer ruimer, handel kalm, prijzen lager waarden aanvoer iets ruimer, handel wil-, lig, prijzen ala vorige week; kalf- en melk koeien aanvoer iets korter, handel zeer kalm, prijzen al? vorige week; vaarzen en, pinken aanvoer als vorige week, handel kalm, prijzen onveranderd; graskalverej* aanvoer korter, handel flauw, prijzen la ger. Voor de Crisis Rundvee Centrale werden ongeveer 300 stuks runderen «n kal vereis overgenomen. DE CONSUMPTIE-MELKPRIJS^ De prijs voor het taxe-gedeelte"" van consumptiemelk, gekooht op regeer ings- oontract, is voor de volgende week bepaald op 5Vi oent per liter, eventueel verhoogd met premie of verminderd met de af dracht voor de kwaliteit. De afdracht voor andere in consumptie gebracht melk is vastgesteld op 2 cent per liter. PAARDEN EN VEE. AMSTERDAM, 30 Jan. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 254 vette kalve ren, le kwal. 56—60, 2e kwal. 46—-54, 3e kwal. 3444 per K.G. levendgewioht; 4fi MELK. BOTER, KAAS EN'EIEREN. WOERDEN, 80 Jan. Kaasmarkt. Aaun voer 98 partijen kaas. Prijzen: met rijks-I merk le kwal. f 18—20, idem 2e kwoL f 1® —-17 per 50 K.G. Handel matig. BODEGRAVEN. 29 Jan. KaasmarkU Aangevoerd 133 partijen, tezamen 5518! stuks. Prijzen: le soort met rijks merk f 19 —22, "idem 2e soort f 13—18. Handel flauw. ROTTERDAM, 29 Jan. De Federatieprijw voor de overmelk is vastgesteld over het tijdvak van 27 Januari tot en met 2 Fe bruari op f 4.15 per 100 liter af boerderij. De Regeeringsprijs voor de taxemelk be- di aagt over deze periode f 5.75 per 100 li ter af boerderij voor le klasse melk UTRECHT. 29 Jan. Ver. Eiervefling Utrecht (V.E.V.U.). Eieren wit f 1.90 2-55, eieren bruin f 2.25—2.60, eendeieiva f 2.20, alles per 100 stuks. Aanvoer 17.500 stuks. i GROOT-AMMERS, 28 Jan. Eerste Al- blasserwaardsche Veilingsvereeniging te, Groot-Ammers. Veiling op 28 Januari. Aan, voer 10 954 eieren, prijzen: kippeneieren f 2t—2.50 per 100 stuks; 128 K.G. fruit 6—17 cent, 8 K.G. noten 23—24 cent, 15 K G uien 4 cent, alles per K G.; 10,4 pond boter 75*78 cent, 95 pond kaas 17 19 cent, beiden per pond, 16 stuks kool 2j cent per stuk. 9 DERDE BLAD. NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT Sehoenhovewech* CoureM WOENSDAG 30 JANUARI 1935 Eervol ontslag. Benschop. De kerkeraad der Geref. Kerk heeft wegens financieel© omstandig heden der gemeente, zich genoodzaakt ge zien met ingang van 1 April eervol ont slag te verleenen aan den heer J. W. Smitt, theol. candid lat en sedert eenigen tijd hulpprediker alhier. De voeding van vee. Benschop. In café Lieverse hield de heer Enselin, employé van de N.V. Hon da's Voederfabrieken te Rotterdam een lezing over de voeding van het vee. Spr. behandelde achtereenvolgens de voeding van de kalveren, koeien en var kens en liet daarbij duidelijk uitkomen, dat elke voeding in de juiste verhouding moet zijn samengesteld Dan voedert men het goedkoopst, dan is de winst 't grootst of in slechte tijden het verlies zoo klein mogelijk. Bijzonderen nadruk legde spr op de noodzakelijkheid, dat in elk samengesteld voeder zich ook voldoende mineralen moeten bevinden, die ten eenenmale voor het instandhouden van het lichaam on misbaar zijn. Vervolgens werd een serie lantaarn plaatjes vertoond betrekking hebbende op verschillende rassen varkens, koeien en kippen Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan door enkelen ge bruik werd gemaakt Verlaging electriciteitstarief. Capelle a-d. IJssel. De commissie van beheer van het electriciteitsbedrijf heeft aan den gemeenteraad voorgesteld het normaallarief te verlagen van 27 op 25 cent per K.W.U. en dat voor vastrechtver- bruik van 5 op 4 cent per K.W.U. Uitzending Lb.c.-patiënten. Capelle a.d. IJssel. Het „Groene Kruis" heeft aan den gemeenteraad een subsidie ▼an 50 pCt. verzocht in de kosten van uit zending van hoogstens 4 t.b.c.-patiënten, naar vacantie-kolonies. B. en W. stellen den gemeenteraad voor aan dit verzoek te voldoen. Salarissan ambtenaren van den burger lijken stand. Capelle a.d. IJssel. Ged. Staten hebben bot gevoelen van den gemeenteraad ge vraagd inzake de aalarieering van de ambtenaren van den burgerlijken stand. Genoemd college had zich voorgesteld den ambtenaar, belast met de voltrekking der huwelijken, te honoreeren met f 1 per hu welijk m de overige werkzaamheden van den burgerlijken stand te honoreeren met f 80. B. en W. hebben den raad voorge steld, zich te houden aan het besluit in de begrootingsvergadering van Dec. ge nomen, waarbij de wedden van de ambte naren van den burgerlijken stand met 20 pCt. zijn verlaagd. Capelle a. d. IJssel. De heer H. van Veen, warmoezier is tot commissaris ge kozen van de coöperatieve veilingvereen. .Rotterdam en Omstreken". Middsnstandsvereeniging. Capelle a. d. IJsseL De heer M. Krop- Veld vice-voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken te 's-Gravenhage sprak in de matig bezette zaal van den heer Knoop bij het Raadhuis, over de noodzakelijkheid van organisatie van den middenstand. Na afloop van de bespre kingen ging de pas opgerichte plaatselijke Middenstindsvejeeniging over tot verkie zing van een bestuur. Als zoodanig wer den gekozen de heeren S. v. Driel, H. We- Gling, P. Geluk, S. Loon en A C. v. d. nden. Groot-Ammers. De visscher A. T is bij het visschen zoodanig gevallen, dat hij rijn dijbeen' brak. Dr. Flohil verleende geneeskundige hulp. Aanbesteding ïjstent. Groot-Ammers. Het bestuur van de ijs- club „De Telegraaf" heeft in het café van den heer G. van As, aanbesteed het bou wen van een nieuwe ijstent Ingeschreven werd als volgt: Timmerwerk: L. van Loon f 998, J. van As f 967.45; A. L. van Loon f 930; A. Ooms f 889: A. den Hartog f 816. Metselwerk: H. Stout f 175. Schilderwerk: P. van Donk f 193; C. G. Slob f 142.75; J. Stoel f 117. Loodgieterswerk: E. van Andel f 98.90; A. Hol f 94. Smidswerk: G. van Zessen f 21,97; L. Gelderblom f 28. Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund Gouderak. Vrijdagavond trad voor de Jongerengroep der C.P.H., afd. Gouderak als spreker op den ""lieer A. v. Wijnen, voorzitter van de Coop. Prod. Handels- vereen. te Gouda. De spreker zette zijn onderwerp: „De crisiswetten en de gevol gen op duidelijke wijze uiteen. Aan het ein de was gelegenheid tot het stellen van magen, welke de spreker naar genoegen beantwoordde Vanwege het slechte weer was de opkomst niet groot. Oudenavond. Jaarsveld. Het bestuur van de chr. school op het dorp belegde Vrijdagavond een ouderavond. Deze avond, die onder leiding stond van ds. J. Hovins. werd ge opend met psalmgezang, het lezen van een schriftgedeelte en gebed Ds. Hovius sprak daarna een kort ope ningswoord en gaf zijn genoegen erover te kennen, dat niettegenstaande het on gunstige weer, toch nog velen waren op gekomen om dezen avond bij te wonen. Daarna werd 't woord gegeven aan den onderwijzer B. de Jong, die een inleiding hield over „Vader". Vervolgens sprak de heer A. H. S Benschop over „De teak van moeder in de opvoeding". Op deze inleiding volgden enkele vragen die tot genoegen werden beantwoord. In de pauze werd het werk der kinderen bezien. Hiervan werd een ruim gebruik gemaakt. Daarna hield het hoofd der school, de heer P. Klootwijk, een inlei ding ovf\r „Rust" Aan het einde bracht ds. Hov'us een woord van dank aan allen, die hebben medegewerkt dezen avond zoo goed te doen slagen en eindigde met dank gebed. Lekkerfcerk Op de veiling vaji de veilingvereeniging „Lekkerkerk en Om streken" waren aangevoerd 1500 eieren. Prijzen: groote f 3.233.60; heneieren f 2.553.10; eendeneieren f 3.253.50 al les per 100 stuks. Ajuin 23 ct per Ko. Ka-as f 1920 per 100 pond. Over de crisismaatregelen. Lekkerkerk. Voor de Jongerengroep van den Bond van Kaasproducenten sprak de heer A. van Wijnen uit Gouda voor een volle zaal in „Het Bonte Paard" over het onderwerp: „De verschalende crisismaat regelen en ',un gevolgen". Tot deze verga- deriug waren mede u tgenoodigd de leden der Holl. Mij. van Landbouw. Spr. begon met de verschillende crisiswetten te be spreken en vooral 't graamnonopolie werd uitvoerig behandeld Dit moet steun ver leenen a. d. akkerbouw, doch deze moet te vens opgebracht worden door het verlies gevende veehoudersbedrijf. Op zeer duide lijke wijze werd dit uiteen gezet en SP*, zag de toekomst voor de jongere boeren donker in. Hierna werd even gepauzeerd waarna vragen konden worden gesteld, waarvan druk gebru k werd g<«|pakt. Bijenteelt. Meerkerk. Vrijdagavond vergaderde in 't Hof van Holland" de afdeeüng Ameide en ümstr. van de vereen, tot bev. der bij enteelt in Nederland. Het zeer ongunstige weer was er de oorzaak van dat de op komst gering was. De voorzitter, de heer H. de Haan, uit Vianep, wierp een terug-» blik in het afgeloopen vereenigingsjaar en schetste dit als zijnde voor de vereen, goed doch voor de bijenhouders, tenge volge van het voor dit bedrijf minder gun stige weer en de lage prijzen zeer ongun st g. De notulen werden met een kteine wijziging goedgekeurd. Daarna brachten secretaris en penning meester hun jaarverslag uit. Uit dat van den secretaris bleek, <w*V't ledental in, het afgeloopen jaar met 4 was gestegen en thans 27 bedraagt. De rekening van den penningmeester wees een batig saldo aan van ruim f 19. Hierop volgde vaststelling van het re glement, ontworpen door het bestuur. In dit verband werd besloten, den naam van de afdeeling te veranderen in „Afdeeling Meerkerk en Omstreken". Voorts werden enkele artikelen juister beschreven, waar op tenslotte met algemeen© stemmen werd besloten het reglement in dezen vorm vast te stellen. Daarop had de bestuursverkie zing plaats. De heer H. de Haan, die aan de beurt van aftreding was, werd met bijna algemeene stemmen herkozen. Met een meerderheid van één stem werd bij de tweede vrije stemming de lieer P. de Groot, van Ameide, als vijfde bestuurslid gekozen. S Hierop had oen bespreking plaats over het op de voorjaarsinarkt aanvoeren vin bijenvolken. Versche'dene leden hadden nog enkele volken over en het werd het beste geacht 't daarom gezamenlijk te doen. Beslolen werd echter deze aangelegenheid niet voor rekening der vereeniging uit te voeren, doch 't aan de loden zelf over te laten, al sluit dit niet uit, dat men vöor het nood ge contact de bemiddeling van den secretaris kan inroepen. De lieer Kruyt van Dalera deelde in dit verband nog mede, dat hij oen lezing heeft gehouden in Dordrecht over de waarde van de bijen voor een goede vruchtzetting en hem bij die gelegenheid is gevraagd naar imkers, die genegen zijn, hun volken ge durende den bloeitijd in de boomgaarden te brengen. Spr. heeft toen gezegd dat er vermoedelijk wel imkers zouden zijn, die hiervoor animo hebben voor een vergoe ding van pl.m. f 2,50 per volk plus rels- kston. De imkers moeten dan zelf hun volken gaan plaatsen, zoodat de boom- gaardbezitlers er geen last van hebben. Enkele leden gaven een aantal volken h'ervoor op. waarvan de heer Kruyt weer opgaaf zal doen aan den secretaris der vereen, te Dordrecht. Ook de resultaten van de in Vianen ge houden tentoonstelling en ie van de in zending van bijen kwam ter sprake. De vereenigteg toonde zich met den behaal den eersten prijs, zijnde een fraaie me daille, zeer tevreden. Tevens behaalde een lid te Vianen een eerste prijs met een in zending in de rubriek „het beste volk in de klasse vaste bouw". De heer De Haan deelde nv-de. dat fn den komenden zomer weer een tentoonstell'ng in Vianen zal worden gehouden en er werd besloten, dan weer deel te nemen en bet bedrijf op- n euw door eenige goede inzend ngen te demonstreeren Tenslotte volgde een gra tis verloting van 11 mooie prijzen. Vijf de zer bestonden uit practisch imkersmate riaal. Nieuw-Lekkerland. Er worden pogingen aangewend om een vereeniging op te rich ten van jongemeisjes van den leeftijd van 1216 jaar. Het plan gaat uit van de Ned. Herv. Kerk. Doel is de meisjes meerdere bijbelkennis aan te brengen. Donderdagavond hield de geitenfok- vereeniging „Ons Belang" in café Van Vliet een ledenvergadering. De jaarver slagen van secretaris en penningmeester worden goedgekeurd. De rekening over het afgeloopen jaar sloot met een batig saldo. De agenda voor de bondsvergade ring, welke te Rotterdam wordt gehou den, werd besproken. Tot afgevaardigden nair die vergadering werd benoemd de heer P. Borsje. Te Kinderdijk is een kinderkoor op gericht met ruim 70 leden De leiding is opgedragen aan den heer N Akkerman, hoofd van de 2e openbare school alhier. Schietwedstrijd B.V.L Ouderkerk a. d. IJssel. Zaterdag 2 Februari n m. van 1 tot 2 en van 7.30 tot 9.30 uur zal de plaatselijke afdeeling van de bijz. vrijw. landstorm in het gymna- stipklokaal o.l. school 1 op het dorp onder leiding van den heer J. Meijer een schiet wedstrijd houden Dit zal de zevende wed strijd zijn in de beker-seriewedstrijden. Voor dezen wedstrijd beeft de vooruittr der plaatselijke landstorm commissie, dr. L. G. van Omma. een zeer fnai uitgevoer de beker aaneeboden en de nlateelfabrfek Schoonhoven een prachtig plateelen Juli- anabord. „SAMUEL" Ouderkerk ad. IJssel. De Ned Herv. knapenvereen. „Samuel" hield Donder dagavond onder leiding van den heer W. A. Brouwer hoofd van de Chr. School I in de Kromme haar jaarfeest. De leider opende met het laten zingen van Ps. 33:11. Na gebed werd gelezen Prediker 12, en naar aanleiding van het eerste vers van dit hoofdstuk hield de heer Brouwer een openingsrede Uit het verslag van den secretaris bleek, dat naar een bekwaam leider gezocht wordt. Aan den heer Mar. de Jong werd een woord van dank gebracht voor de op offeringen die hij zich in het belang der vereeniging getroost had. De vereeniging telt 11 leden. Betreffende de finanicieele positie kon het eindsaldo niet meegedeeld worden, daar een rekening nog niet binnen was. In kas was nog pl.m. f 5. Op een nadee- lig sildo bleek mep te rekenen Hierna werd een Opstel geleverd geti teld „Stefanus", door G. de Rek. Vier voordrachten io poetfe en proza volgden Een samenspraak ge.titeld: „Een loop jongen gevraagd", vtel buitengewoon in den smaak. Een reeks van afgevaardigden brachten de beste wenschen hunner vereeniging over. Daarop werd een collecte gehouden. Deze bracht f 10 op In de pauze vergastte de blinde organist onmusicus de heer J. Vuyk de aanwez gen op Christelijke en Vaderlandse he liederen, op zijn harp en mondharmonica, waarbij spontaan werd meegezongen Een opstel getiteld: „James Abram Garfield werd geleverd door C. Burger. Tenslotte volgde een samenspraak, geti teld: „De leugenair ontmaskerd". Voor de sluiting gaf de beer Vuyk nog eenige nummers ten boste. Met het zingen van Ps. 25:6 en dankzegging door den leider werd de avond gesloten. Donderdagavond hield de heer Van der Rieten in de bovenzaal van de Har monie op het dorp in zijn kwal'teit van ingenieur bij een Belgische kunstmest fa briek een lezing met lichtbeelden over het onderworp „Bemesting in crisistijden". Het was voor do landbouwers een nuttig, interessant en actueel onderwerp. Knapenvereeniging „Samuel" Polsbroek in Vlist. Vrijdagavond hield de Ned. Herv Knapen vereen. „Samul" haar tweede jaarvergadering in do lokalen der chr. school (.dorp) onder leiding van den heer R. de Bruin, die liet zingen ps. 103:1 en voorging in gebed. Hij las daar na Spr. 1 1-10 en sprak aan de hand van dit Schriftgedeelte een kort openings woord, waarin hij de levensverwachtingen en idealen der jeugd schetste, maar ook de levensleleurstellingen noemde en de leiding van Gods Woord aanprees als hel beste coinpas in den strijd des levens. D. van Herk hield een bijbelinleiding over de Wetgeving van Sinai en wat daar mee samenhing Uit de jaarverslagen, waarvan dat van den secretaris, den heer W. S. van Dam, gebracht werd in den vorm van een sa menspraak, bleek, dat de jonge vereeni ging levensvatbaarheid bezit De penning meester. de heer G. de Bruin, had een l&tig saldo, trots den aankoop van 45 boeken. De vereeniging telt 20 leden en heeft 74 begunstigers. I)e bibliothecaris, de heer Jac. Spinhoven, deelde mede. dat de bibliotheek 121 nummers telt De bei de leiders, die den voorzitter in de weke- üjksche samenkoms en ter zijde staan, hielden ieder een leerzaam referaat; de heer T. J de Heer. theol. student, iraf een lezing over de vraag „Heeft de kna penvereeniging recht van bestaan?" de heer E. v. d Vlist Jr. sneed het onder werp aan: „Wal moeten we lezen?" In de pauze werd chocolade rondge diend. Een collecte bracht f 21,91'/» op. Afgevaardigden van Schoonhoven, Nieuwpoort en Lopik spraken hun beste wenschen uit voor de jonge vereeniging, waarbij de Ringvoorzitter, de heer Gail- lard van Schoonhoven zich aansloot. Namens de plaatselijke Jongel vereen, sprak haar voorzitter, de heer A. Bergs- ma. De burgemeester, jhr. ihr. P. W G. v. d. Goes, bracht den voorzitter dank voor zijn frissche leiding.en sprak den wensch uit. dat bet werk van de K.V mede een middel zou zijn voor de jongens om in hun later leven he* evenwicht te vinden. De eere-voorzitter, Ds. T. van de Hee, verklaarde dat het werk van dezen avond zijn verwachtingen had overtroffen. Met het zingen van Psalm 75 1 en dankgebed werd gesloten. Polsbroek. Het bestuur der Boerenleen bank „Polsbroek en Vlist", heeft ter ver vulling der vacature, ontstaan door het overlijden van den heer W. de Jong, tot kassier benoemd den heer J. Teeuw. 12*/» jaar wijkverpleegster. Retuwijk. Op 1 Maart zal mej. A. C Kreeft, wijkverpleegster bij do afd 1' •rau- ijk van „Het Groene Kruis" den dng herdenken dat zij voor 12'/t jaar als zoo danig werd aangesteld. Misschien gas. Reeuwijk. De gemeente-lichtfabrieken te Gouda hebben het voornemen om in deze gemeente gedeeltelijk gas aan te leggen. De prijs zal 10 ets. per kub. M. bedragen, terwijl lever'ng van het gas alleen voor verwarmingsdoeleinden zal plaats hebben. Het plaatselijk crisis-comité heeft besloten, wederom consumptie beschikbaar te stellen Aan de aardappelhandelaren in deze gemeente is verzocht naar de leve ring van aardappelen in te schrijven. Een verbetering. Reeuwijk. Met het oog op het drukke verkeer naar Elfhoeven in den zomer zal de korte bocht aan de Reeuwijksche Brug weggenomen worden, zoodat de toestand daar veel verbeteren zal. Een en ander ia noodig gebleken, daar groote autobussen zeer moeilijk deze bocht konden nemen en dus het verkeer van en naar „Elfhoe ven" hiervan veel last ondervond. Het werk zal zooveel mogelijk met werkloozen uit deze gemeente worden uit gevoerd. Filmavond. Reauwijk. De vorige week is vanwege den Reeuwijkschen Bestuurdersbond een filmavond gehouden in de zaal van café „Buitenlust". Eerst werden eenige vroo- lijke reclamefilmpjes vertoond, terwijl de heer Trot uit Amsterdam een opwek kend woord sprak. Daarna draaide de hoofdfilm, getiteld „Cavalcade", een spre kende anti-oorlogsfilm. De stampvolle zaal bevatte meer dan 200 personen. Nut van T Algemeen. SlfedrechL Donderdag zal in de zaal „Thalia" voor de Mij. tot Nut van 't Al gemeen, departement Sliedrecht. optre den de heer L. W. Nijland, chansonnier. De N.V. Sliedrechtsche Betonijzer- bouw v.h. P. Volker F.H*z„ was voor f 13.522 laagste inschrijfster voor het graven van een boezemkanaal en te ma ken bouwwerken onder Drunen. Volksuniversiteit. Sliedrecht. Woensdagavond 6 Febr. zal voor de Volksuniversiteit, afd. Slie drecht in de zaal „Thalia" de heer G. W. Visser, oud-gezagvoerder der Rotterdim- sche Lloyd een lezing met lichtbeelden houden over „De Nederlandsche water bouwkundigen en hun wereldwerken". Chr. Kinderkoor. Sliedrecht. Er is h er opgericht een Chr, Kinderkoor onder leiding van den heer G. Kusters, met aanvankelijk 60 le den. Schaken. Waddinxveen. Vrijdag had in het ge bouw „Gentrum", de ontspann ngsgelegen- heid voor de Chr. werkloozen een dam wed strijd pfaata tüsschen 2 simultaanspelers tegen 22 personen. De heer N. de Zwart speelde tegen 11 personen; de uitslag was 5 partijen gewonnen. 5 verloren en 1 re mise. De heer A. Ringelenslein speelde tegen 11 personen, met als uitslag 8 par tijen gewonnen, 2 verloren en 1 remise. Doordal de bagagedrager van haar rijwiel losschoot en tusschen de spaken terecht kwam, viel mej S. op de Dorps straat van haar rijw el. Zij bleef bewuste loos liggen. Bij een der omwonenden werd zij binnen gebracht. Het bleek dat zij aan haar kin een groote wond had opgeloo- pen. -f De autofiouders hebben bij B. en W een verzoek ingediend tot ontheffing van artikel 16, punt a van het Motor- en Rij wielreglement, het laten staan van auto's zonder verlichting, op plaatsen waar ge meentelantaarns branden of voor verlichte etalage's. Varken* in d* kom. Waddinxveen. De aandacht van belang hebbenden wordt er op gevestigd dat de door B. en W'. verleende vergunningen voor liet houden van varkens in de be bouwde kom der gemeente zijn vervallen Zij, die in 1935 varkens willen houden, moeten schriftelijk toeslomm ng vragen aan B. en W. voor 1 Februari. Tot grafdelver op de algemeene be graaf pl a al-s is benoemd de heer Jac. Gerts. Er haddon zich voor deze betrekking 37 .sollicitantes aangemeld. R.-K. Middenstand. IJsselsiein. De R.K. Middenstandsver- eeniging hield in de zaal van den beer Geurts aan de Panoven de jaarvergade ring De verslagen van secretaris en pen ningmeester werden onveranderd goed gekeurd. Vervolgens had de verkiezing plaats van een bestuur. Hiervoor werden gekozen de heeren Th. H. J. Batenburg, voorzitter; N. A. Vergeer, secretaria, J. W. v. d Voorn, penningmeester; A. J. Mulder lid en in de plaats van denbeer J, van An geren, die als zoodanig bedank te, de heer J. van Breukelen. Daarna werd besproken een te honden tentoonstelling in samenwerking met de chr middenstandsvereeniging alhier. Hiervoor word een commissie benoemd van 3 leden. Voorts werd besloten tot het houden van een feestvergadering. waar voor een commissie van 5 leden werd be noemd. Bijenhoudersbond. IJsselsiein. In het Sporthuis van den lieer H. J. van den Berg aan de Panoven werd een vergadering gehouden door de afdeeling IJsselstein en omstreken, van den Ütrechtschen Bijenhoudersbond, waar in door den heer W. A. van Elmpt nit Soest een lezing werd gehouden, verdui delijkt met lichtbeeldëh. Deze vergadering werd bijgewoond door een 40-fcal bijen houders uit IJsselstein. Benschop, Lopik, Jutphaas en zelfs nog uit Zeist. Na de rede gaf spr. de gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan door ve len gebruik werd gemaakt. De vragen werden naar volle tevredenheid beant woord. Aangetast natuurschoon. IJsselstein. Vanwege de zoo gevreesde Iepziekte zijn aan de Touwlaan een groot aantal groote Iepenboomen gerooid, zoo dat bijna de helft van de boomen is ver wijderd. Hierdoor is het natuurschoon rondom IJsselstein voor een groot ge deelte verdwenen. Ook op Eiteren rijn eenige boomen gerooid. De raad heeft be sloten om er nieuwe boomen t© plaatsen. GRIEND- EN RIETLANDEN. Omzetting in andere cultuur. De regeeringscommissaris voor den afc kerbouw en de veehouderij maakt bekend, dat het in het voornemen ILgt, rietlanden, die te gebruiken zijn voor een andere cul tuur, voor den oogst 19341935 voor de laatste maal te steunen. ln verband hiermede zij gewezen op de toezegging van den minister van sociale zaken, dat verzoeken tot verkrijging voor het in werkverschaffing doen omzetten van griend- en rietlanden in andere cultuur gronden, in welwillende ov^hveging zullen worden genomen. Eigenaren van voor omzetting geschik te griend- en rietlanden worden" derhalve aangeraden, zich voor een en apder te wenden tot de besturen van de gemeenten, waarin de gronden zijn gelegen. Steunverleeninq Griendcultuur. De regeeringscommissaris vo8r den ak kerbouw en de veehouderij maakt bekend, dat zeer spoedig een beslissing kan worden verwacht ten aanzien van de verdere steun verleeniging aan de Griendcultuur, oogst 1934—1935. Voor zoover dit betreft steun aan ge schilde griendproducten, worden belang hebbenden dringend aangeraden vooral geen minderwaardige kwaliteit stokken of teenhout in het water te zetten, met het doel deze te schillen, daar dit slecht# op teleurselling zal uitloopen. De eischen, die aan de geschilde stokken en geschild teenhout gesteld zullen wor den, zullen zoodanig zijn. dat alleen bet product van werkelijk goede kwaliteit voor steun in aanmerking kan komen. Waar geblekp^*" js. dat reeds meerdere partijen stokken van inferieure kwaliteit te water zijn geplaatst, met het doel deze te schillen, worden betrokkenen lang» de zen weg dus noj? gewaarschuwd, teneinde later teleurstelling te voorkomen. SLA-CONTROLE. De Landbouw Crisis Organisatie voor Zuid-Holland meldt, dat zeer spoedig zal worden overgegaan tot een algeheel© con ti ole op sla zoowel in kassen en warenhui zen als onder platglas. Wij wallen er de betrokken telers met klem op wijzen, dat niet meer dan het toegestane aantal sla per raam of per vierk. M. voor mag komen. Volgons art. 7 van de Crisis Tuinbouwbe- schikking 1935 I is dit voor sla onder glas zoowel warm als koud: 1. 20 per raam onder platglas; 2. 20 per rkam of 16 per vierk. M. in kassen, serres of warenhuizen; 3. 16 per raam bij ten hoogste 5 bloem kool per raam, 4. 16 per raam n peenrijen zonder bloem kool, 5. 12 per raam in peenrijen met ten hoogste 5 bloemkool per raam. Zooals uit bovenstaande voldoende blijkt moet bij deze controle alle teveel gepote sla verwijderd zijn. dus ook de inltoeters Zij, die voor bovenstaande niet voldoend zorg dragen, zullen zich aan een vervol ging bloot stellen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 5