I B Kerk en Schooi Predikbeurten 2000 Burgerlijke Stand. WOENSDAG M JKNUKWI 1W ate Donderdag te «tand van W. Schut eu Hek wordt ook 1 stem uit- Ho. MM. Nil tegien bespreken. Dat koopmanschap te ma- particulieren konden als ontspann’ngs- ricus Theodorus en Franciscus, J. T. Mastwijk en D. W. Ruwen. Langerak. De bevestiging en intrede van Ds. J. 0 Mulder, die voornemens ia Zon dat 3 Februari afscheid te nemen van rijn tegenwoordige gemeente Boven-Hardinx- veld, ia bij Geref. Kerk albier bepaald op Zondag 10 Februari Als bevestiger hoopt op te treden De C P. Boodt te Molenaars graafBrandwijk. NED. HERV. KERK. Beroepen te Moordrecht Da M. C. ven Wijhe te Vught. Verschijnt en Vrijdag, ling voor maanden Met vene van M Boom, en van IBONNÉ’B, i B en W. doen enkele voorstallen tot huurverlaging. Ten eerste stelt het college voor de huur van het perceel, bewoond door den heer J. van den Berg. Haven straat» liawal 1, te verlagen van f 3.25 tot f 3 per week. Verder stellen B. en W. voor de woning buiten de Veerpoort, bewoond door den heer De Jong, in huur te verla gen van f 321 tot f 288 per jaar. Z. h. st. gaat de raad met deze voorstel len accoord. Het voorstel omtrent de grenswijziging der gemeente, dat slechts een wijziging van •formeelen aard betreft wordt a h. st. goedgekeurd. terwijl ik verwacht, dat 1034 ook met een vrij groot tekort zal sluiten. De oude te korten van de diensten 1931 en 1932 zijn daardoor blijven bestaan, doch gelukkig niet belangrijk aangegroeid. Tol mijn spijt heeft het mij niet mogen gelukken n 1934 de gemeente-begrooting, dienst 1935, in uWe vergadering te behan delen. In een vorige vergadering deelde ik reeds mede, dat de gemeentebegrooting, alvorens ze in den raad aan de orde kan worden gesteld, in .concept aan Ged. Sta ten is ingezonden. Ik geef gaarne toe, dat deze voorschriften uit staatsrechterlijk oogpunt aan cr tiek onderhevig kunnen worden gesteld. Maar wij leven in moei lijke tijden. Wij leven in tijden, dat voor een groot deel de zelfstandigheid van eén gemeente opgeofferd moet worden voor de redding en voor de instandhouding van ons geheele volk. Hoe pijnlijk, hoe ingrij pend de regeerinltemaatregelen voor de gemeenten mogen zijn, een lichtpunt vormt dan weer de wetenschap, de overtuiging, dat dit alles wordt gedaan in het belang van het geheel, in het belang van het ge heele Nederlandsche volk. Ik kan U echter mededeelen, dat ten aanzien van de begrooting thana overeen stemming met Ged. Staten ja bereikt en hoop ik deze in de eerstvolgende raads vergadering aan de orde te stellen. Het kiezerscorps wordt in 1935 weer .n ’t gel d geroepen om uitspraak te doen over de ffinienstelling van de Provinciale Staten en Uwen Raad. Diverse vraagstuk ken moeten weer r«lost worden en zul len onze gemeentelijke aandacht vragen. Veel moeilijkheden zullen wij tegenkomen, maar laten wij ons voor oogen houden, dat de moeilijkheden er zijn om overwon nen te worden. In het vertrouwen, dat 1935 voor ons land en volk en ook voor onze goede ge meente een gezegend en beter jaar mag worden, aanvaarden wij in Gods kracht de gewone werkzaamheden, die ons wach ten. Bouwgrond. Volgt een verzoek van de gebr. Huisman om hen den grond voor twee huizen aan de Spoorstraat voor f 2.75 per vierk. M. te verkoopen. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, daar zij niet beneden den prijs van f 8 willen gaan. De heer Van der Hek is het er niet mee eens, dat de geboden prijs te laag zou zijn. Spr. is niet de persoon, om grond voor weinig geld wog te doen, dat heeft men indertijd reeds kunnen constateeren. Maar thans is het een ander geval Spr acht het gewenscht, gezien de tijdsomstandigheden, het bod van f 2.75 aan te grijpen. Dat be- teekent slechte een verschil van f 60 a f 70 voor de gemeente. Daar komt bij, dat voor den grond naast bedoeld stuk, namelijk die, waarop thans de woning van den ge- meente-secretaria staat, indertijd f 3 werd betaald en dat was echter een mooi ge deelte, terwijl de thans bedoelde strook als een overschot kan worden beschouwd. Tevens wordt het vrije uitzicht er belem merd door de spoorwegloods. Tenslotte meent spr. te kunnen constateeren, dat het bouwen in Schoonhoven zijn hoogtepunt bereikt heeft, en er in de toekomst minder bijgabouwd zal worden. De heer Bron wijst er op, dat in de toe lichting van B. en W. op het voorstel mel ding wordt gemaakt van «en hooger bod. Spr. sou willen vragen, of het college er ze ker van is, dat dat bod gehandhaafd wordt. In dat geval kan spr. niet met het voorstel accoord gaan. De voorzitter zegt, dat het aanbod indertijd schriftelijk is ingekomen De heer B r on aoht het gevaarlijk op het hoogere bod te rekenen en vindt daar om f 2.75 voor den grond op die plaate zeer aannemelijk. Spr wil voorts de legende de wereld uithelpen, dat de gemaente-eecretaris zijn grond indertijd goedkoop gekregen beefL De grond is niet aan hem verkocht, maar aan een lastgever, eD het was spr. totaal onbekend, voor wie hij bestemd was. Voorts noemt spr. den heer v. d. Hek inconse quent, omdat hij. die anders het standpunt van een vasten grondprijs huldigt, thans daaronder wil gaan. De heer Kok vraagt zich af, waarom bet noodig ia van dien f 3 grondprijs nog een kwartje af te doen, daar in die buurt meer grond ie verkocht tegen f 3 per vierk. M. Spr. heeft „voorts opgemerkt, dat de ge meente f 3 voor dien grond kan krijgen en wil daarom voorstellen, om, als het verzoek van de gebr. Huisman wordt afgewezen, hen, indien zij ook f 3 willen geven, den grond te gunnen. De voorzitter wil het bod, waarop in de toelichting gewezen wordt, er maar liever uitlaten. Men heeft daar verder niete meer van gehoord. De heer Bron legt er den nadruk op, dat die grond minder waard is dan ande re grond, aangezien de strook juist tegen over de spoorwegloods ligt. De voorzitter zegt, dat indertijd aan den secretaris voor ongeveer f 1400 grond is verkocht, waarbij nog f 250 kwam voor ophooging en den aankoop van nog enkele vierk. meters. Het collage meent een prijs van f 3 in het algemeen te moeten handhaven, ook voor de Droge Gracht. Daarom moet men niet lager gaan. Wethouder Deerenberg heeft altijd gehoord, dat. als men lets te verkoopen heeft, men steeds zal trachten het bewuste artikel aan te bevelen, de raad begint daar entegen met alle nadeelen van den grond op te sommen. Als men de prijs van f 3. loelaat, kan men in een ander plan geen f 3 meer maken, omdat dan een kooper doodgewoon naar den raad gaat, de nadee len van oen stuk grond opnoemt, en de raad zal dan wel wat van den prijs af doen. Daarom scheelt voor de gemeente dit kwartje heel veel. Spr. betwist, dat als de vroegere aanvrager zijn bod van f 3 zou handhaven, men eerst den heer Huisman gelegenheid zou moeten geven den grond voor dien prijs te koopen Niemand laat zéé zijn bod misbruiken Behalve voor ar beiderswoningen (in dat geval wordt een ander standpunt ingenomen), ging men nooit onder f 3. De grond van de veiling heeft de gemeente zelf moeten terugkoo- Pen voor f 2.75. Dat toevallig een schuur tegenover dat perceel staat, doet niet ter zake. Aan den Opweg is grond verkocht tegenover een vakenaschuur De heer Bron zegt, dat het onjuist ia, dat de raad de gemeentegrond afkamt. B en W. treden op als koopman en de raad moet het voor en heeft niets met het ken. De heer Van den Bergh zegt, dat men in de commissie van openbare werken zich in denzelfden geest geuit heeft als than® de heer Bron. Dat is geen grond af kammen. Spr. heeft direct gezegd, toen het aanbod van f 2 75 kwam, dat dit een aan nemelijk bod te. NED. HERV. KERK. JAARSVELD Donderdag 31 Januari, *a av. 6.30 uur ds. Vroeg in de Weij van Waddinxveen. rede voor de jongelings- vereeniging. POLSBROEK EN VLIST. Vrijdag 1 Februari nam. 2 uur ds. T. van de Hee (Huwelijksinzegening). CHR. GEREF. KERK. SCHOONHOVEN Chr. Geref. Comité Koestraat 134. Vrijdag 1 Februari, ’a av. 7.30 uur, Ds. Alberts, van Vlaardingen. SLIEDREGHT. Donderdag 31 Januari, 's avonds 7 uur, Ds. G. Smite. OUD GEREF. GEMEENTE GAPELLE A. D. IJSSEL. Donderdag 31 Jan ’s avonds 7.30 uur ds A. van Zon (lokaal Dacostastraat),. GEREF. GEMEENTE H.V. GIESSENDAM. Donderdag 31 Januari, 's avonds 7 uur, Ds. Toea, van Uaselmon- de. HERV. GEREF. EVANGELISATIE GAPELLE A D. IJSSEL. Donderdag 31 Jan 's avonds 7 30 uur de heer J. Kar» (lokaal Bermweg 228). EVANGELISATIE. KRIMPEN A D. IJSSEL. Donderdag 31 Jan. 's avonds 7.15 uur den heer Vij verberg van Rhenen. van den heer Rikkoert, die verzoekt, hem de sloot, die ter weerszijden van zijn woning aan den Opweg ligt en die tot op de helft der breedte als gemeen te-eigen dom dient te worden beschouwd, geheel af te staan, opdat hij deze kan dempen en een behoor lijke afscheiding maken. De commissie van pi. werken gaat met het desbetreffend voorstel van den ge meen te-arohitect accoord. B. en W. stellen dien overeenkomstig voor, den grond op genoemde voorwaarden te verkoopen en den prijs te bepalen op f 10, mits de kos ten van overdracht' voor rekening vaa adressant komen De heer F eer bol te merkt op, dal langs bedoelden weg nog altijd een stukje gors loopt. Zou het niet beter zijn, als men met den eigenaar van dat stuk grond een overeenkomst sloot, om ook dat water te dempen? De voorzitter is bereid, daartoe po gingen aan te wenden. Ontstellend bericht Als men tot de rondvraag wil over gaan, wordt het geruoht vernomen, dat Mr. F. I. J. E. Rambonnet, burgemeester van Velsen, en oud-burgemeester van Schoonhoven, is overleden. De vergade ring wordt hierop geschorst om definitief bericht te krijgen Als uit Velgen telefoni sch bevestiging is vei kregen, dat de heer Rabonnet dezen middag in het ziekenhuis is overleden, neemt de voorsitter het woord, om daarvan don raad kennis te ge ven. di« staande deze woorden aanhoort. De voorzitter is zeer getroffen door dit bericht. Spr. deelt mee, dat de overledene tijden* zijn verblijf in de Saar veel last had van zijn galkwaal Op 18 Januari ver scheen hij nog even op het stadhuis, maar moest den volgenden dag naar het zieken huis worden overgebracht, waar hij geope reerd werd. Daarop volgde een inzinking, waaraan hij is bezweken. B en W. sullen aan de familie de deel neming van den raad overbrengen. Als treken van rouw wordt de raadszit ting gesloten Men heeft ge kanten niete on doel te bereiken winst gemaakt miUioenen leven van bevolkingen met koude har de voordeeligste elkaar op te zt kunnen leveren. Behalve deze tegen den onsti menach'heid in dere: die der van dere is de 1 ook deze kliek wel en wee va deze groep hou- self de idealen: Fransohe minu durende den oc druppel peLrole waard was als doeling was uit teum voor de 1 grootste be leek f lijkin< was onj in oorlogstijd b Na den oorlog man Gureon da nien van petrol zijn gevoerd. Di beter weer de g petroleum, zoov als in vredestijd Er is over di dat de lezers ve geen gebeurt i titel van het we oorlog om de van dat werk, j jaren in verech epeurd en gewe zijn doek te ver reld te kunnen invloed van de Het boek ia di de gemeenheid, heid bij den st velden waarbij aan de touwtje* lijk veilig büite admiralen, zak< gen op deze ph belachtigeji sob grond de reden< welke aan dea karakter verlee voorrede van d Wij hebben wapenhandel gc gewetenlooze m heele wereld ii een oorlog op l het voordeel igst heele wereld kt) hooge schatting kostbare bewap dat «r een twee wereld regeert t petroleumvorate ontzien en nier en schurkaohtij bruikt om hun ▼ergrooten en l aantal proeven, Staafd zijn, Het begint ir Perzische conce vermomd lid va dienst, waarna rijn afgévaardig troleummaatsch Dan blijkt hoe Oil minstens dr had en dat die in haar macht ken of nieuwe bewezen dat de urn het land b In Amerika leiding aanlegg petroleum, waa per kon lever Deze wilden nu gaan maken, m van de staat, ren daartoe to< gen. Toen ging maar ook die daar de spoorw van Rockefeller In 1913 reisd selmotor van Hij had een aar ■ingen bij zioh, "“izelf spreekt. De huidige bepalingen j gelden slechts voor de thans in functie opperde als thans de heer Peerbolte, men hem «r op gewezen heeft, dat de ambte- naar van den burgerlijken stand nog jaren achtereen verantwoordelijk is voor zün werk Dc voorzitter beaamt dit. Als b.v in een acte van den burgerlijken een fout is geslopen, heeft dit zeer ver strekkende gevolgen. Een klein foutje brengt den ambtenaar voor de rechtbank. Do voorstellen van B en W. worden z. h. st. aangenomen Van den Commissaris der Koningin is bericht ingékomen, dat geen termen aan wezig zijn geacht, om op he* salaris van het politiepersoneel slechts 3 pCt. te kor ten; de de korting, die geldt tot de inwer kingtreding van de nieuwe salarisschaal, zal 5 pGt. moeten lied ragen Aan het Nationaal Crisis Comité wordt voor 1935 voor extra werkloozenzorg weer oen bedrag* van f 2 10 per werklooze be- 1 schikbaar gesteld. Nogmaals wordt behandeld het adres HAASTRECHT. Jan. Ondertrouwd; P A. Duits, 26 j. (won. te Hoenkoop) en M. Steenbergen, 23 j. Getrouwd: A. Slootjes, 27 j. (won. te Lopik) en C. Stolwijk, 19 j. Overleden: L. A. v Hoogenboom* 23 j. (won. te Harmelen). SCHOONHOVEN Januari Geboren: Willem, A. van Dam. Overleden: J. Verkerk. 85 j., weduwe van J. D. Vendels OUDERKERK ad. IJSSEL. Jan. Geboren: Jan, z. van T Boogaird en H J de Groot Marchina Lummina. d. van G Dekker en M I. W.irmenhoven Overleden: C W. Visser, oud 17 jaar IJSSEL8TEIN. Jan Geboren: Martinus, z I A. Timmer. Francina Maria, d 1 Th. B. Tersteeg en F.JH. Netten Hen- van met hun plaatsvervangers en van het hoofdatembureau. B. len aan voor stembureau 1 A. M. heeren R Bron aeneenterud van Schoonhoven Vergadering van Maandag 28 Jan. Aan wezig alle leden. Voorzitter de heer A. M. Nieuwenhuisen, burgemeester. De voorzitter begint deze vergade ring met don wethouders en den raads leden hartelijk dank te zeggen voor de ge- lukwenschen, die hij bij de wissel'ng van het jaar heeft mogen ontvangen. Woder- keerig biedt spr. hen en hunne gezinnen zijn heilwensch aan. In het bijzonder feli citeert bij weth. v. d. Oever met diens her stel en hoopt, dat dit blijvend zal zijn. Nieuwjaarsrede. Alvorens over te gaan tot behandeling van de gewone agenda, wil spr., de tra ditie getröuw, nog even een kort overzicht geven van het jaar 1934. Allereerst her. innert hij aan het overlijden van de Ko- ningin-Moeder en Prins Hendrik en hoopt dat God onze Vorstinnen bij den voort- duur kracht moge geven om hun eenzaam I pad gewillig te gaan. De wereldcrisis, zoo vervolgt de burge- meester, duurt nog met onverminderde kracht voort. Ook Schoonhoven krijgt er haar deel van. De goud- en zilver-indu- strie dreigt ten onder te gaan. Persoonlijk heb ik getracht een s.teentje bij te leggen tot instandhouding door een commissie sa men te stellen de crisis-zilvercommissie Ze heeft nog geen tastbare resultaten be reikt, doch ik, hoop dat zij nog eenig suc ces zal opleveren. De bouwnijverhe d daar entegen heeft geen buitengewoon slecht jaar gemaakt. Schoonhoven is weer en kele woningen rijker geworden. De Droge Gracht heeft zich in de belangstelling mo gen verheugen en vergis ik mij niet, dan zal zij binnen afzienbaren tijd vol ge bouwd zijn. De Spoorstraat heeft een an der aanzien gekregen. Verdere bebouwing van d’e straat ligt in ’t verschiet. De Op weg te eveneens aan woningen rijker ge worden. Kortom, in Schoonhoven is in het afgeloopen jaar vrij veel gebouwd; of dit een gevaar oplevert voor ons woning bedrijf, de toekomst zal het leeren. Het is m.i. wel goed gezien van de regeering om maatregelen te treffen verlaging van bet rentepercentage, verlenging van den annuïteitsdnur waardoor tot huurver laging kon worden overgegaan. En storm van verontwaardiging brak los toen bekend werd, dat het spoorlijntje SchoonhovenGouda zon worden opge heven, doch dank zij de actie heeft het mogen gelukken de railverbinding voor- loopig te behouden; Ged. Staten zullen de oonceosie voor de A.T.O.-bussen niet ver leen en alvorens de wegen in beteren staat zijn gebracht. Hoe spoediger het wagenvraagstuk tot oplossing wordt gebracht, hoe spoediger Schoonhoven de profijten daarvan zal trekken. De restauratie van de kerk en den to ren liep in December ten einde en naar ik verwacht, zal de overdracht van het prachtige kerkgebouw aan de Ned. Herv. gemeente de volgende maand plaats heb ben. Als tweede buitengewone werk kan genoemd worden de verbouwing van de School aan de Jan Kortlandstraat tot Kon. Emmaschool voor gewoon lager on derwijs. Overigens beperkten de werk zaamheden van gemeentewerken zich hoofd zakelqk tot het gewone onderhoud. De gemeentebedrijven zijn nog koynge tond. Gasfabriek, waterleiding en het elec- tricitei tsbedrijf leverden goeds winsten op. Met het oog op de olieconcurrentie was het noodzakelijk dat de gastarieven aan een herziening werden onderworpen, wat ook in ’t voornemen ligt voor de ta rieven in H algemeen. De onderhandelin- gen betreffende herziening van het stroom- contract met Gouda zijn nog loopende. Het veerbedrijf mag zich m de belangstelling verheugen van het reizend publiek. Het we gen vraagstuk wordt echter voor dit be drijf met zijn terugloopende ontvangsten, van veel beieakenis. Waakzaamheid blijft geboden. Het aantal werklooren is ongeveer gelijk gebleven. De steunregeling is door den Min. van Soc. Zaken in 1934 her zien. Aanvankelijk was een groote verla ging vastgesteld, maar na overleg is daar in weer ©enige verandering gebracht. De werkverschaffing, die begin 1934 werd stilgelegd, aangezien de vereischte toe stemmingen niet waren verkregen, kon be gin September worden hervat. De uitbag gering van de groote gracht en ophoo ging van de Beregracht loopt ten einde, zoodat naar nieuwe werkverschaffings- objecten moet worden omgez en. Gemiddeld hebben dertig personen bij de werkver schaffing gewerkt. De ontwikkelings- en ontspanningecommissie heeft in 1934 voor de werkloozen goed werk gedaan. Dank zij de medewerking van J— zoowel ontwikkelin avonden worden aangeboden. We denken met weemoed aan het ver scheiden van den heer Kortland. Voor Schoonhoven beteekende dit een groot ver lies. Het gemeente-personeel onderging in 1934 geen verandering. Alleen de Willem de Zwijgerschool voor u.l.o. veranderde van hoofd; de heer Berger moest zijn functie om gezondheidsredenen neerleg gen. Hij werd vervangen door den heer Van der Laan, terwijl in de daardoor ont stane vacature werd voorz’en door benoe ming van den heer Rijnberg. Omtrent de gemeenie-financiPn kan ik - o-- - - evenmin juichtoonen aanheffen De dienst zijn functie verzuimt; het salarte au tmtens 1A33 leverde ren tekort op van f 20.692,28, dere afwezigheid doorgaan. Wethoudar Deerenberg oordeelt, dat met ogen enkel argument te aange toond, waarom het meer in het belang van de gemeente zou zijn, f 2.75 te vragen dan f 3. Het gaat nipt om een kwartje ver schil, maar om de gevolgen daarvan. De beer Van Harmelen spregXt over de bewuste loods tegenover de strook grond. Dat motief had men steeds kunnen aan voeren bij anderen grond verkoop in de Spoorstraat, daar de ruimte naast de schuur bestemd te om gebruikt te worden voor opslagplaats van kolen. Spr. wus ter op, dat de commissie van openbare werken geijverd heeft voor een la<en grondprijs, wegens de bepaling in de bouwverordening, dat bij het bouwen 80 pCt. Schoonhovensche werkkrachten te werk gesteld moet worden. Maar voor noemde bepaling te in verscheidene geval len niet nageleefd en daarom acht spr. het niet noodig, zoo sterk aan die lage grond prijzen vast te houden. De voorzitter zegt, dal de bepaling wel nageleefd wordt, als den heer Van Harmelen bijzondere gevallen bekend zijn, moet hij ze melden, opdat men de overtre ders zal kunnen beboeten. Spreker wijst er op, dal elke me daille zijn keerzijde heeft en wil onder- stieepen. dat men in het belang der finan cieels gemeentepolitiek voorzichtig moet zijn met den verkoop van grond beneden f 3. Er moet «en algemeene Ujn zijn Spr vindt het vreemd, dat daar nog zooveel over gesproken te. De heer Adriaens deelt mee, dat hij volgens de inzichten van de commissie van openbare werken, zal tegenstemmen. Met 6—5 stemman wordt daarna het voorstel van B. en W. aangenomen. Te gen stemmen 8e heeran Adriaens, Van den Bergh, Bron, Van der Hek en Van Beu- zekotn. Het voorstel tot goedkeuring der reke ning, dienst 1933, en begrooting, dienst 1935, van het Geref. Weeahute, wordt z. h. st. aangenomen. Op voorstel van B. en W. verleent de raad aan dit college machtiging om Ged. Staten ontheffing te vragen van grondbe lasting voor 2 panden, dis hst geheele jaar onbewoond zijn geweest. De aanvraag van den districtscomman dant der rijkaveldwacht tot verhuur van een kamer van het voormalige kan ton ge rechtsgebouw voor het geven van on der- rioht aan de rijksveldwachters a f 15 per jaar. wordt a h. si goedgekeurd, conform liet voorstel van B an W. Ambtenaar burgert, etend. Van Ged. Staten is ingekomen een voor stel tot opnieuw vaststelling van het sala ris van den ambtenaar van den burgerlij ken stand op f 60 en f 1 voor het voltrek ken van elk huwelijk. Voorheen was dit reep, f 300 en f 3. reden, waarom B. en W. voorstellen te advteeeren de jaarwedde van den ambtenaar met 12’^ pCt. te ver minderen en accoord te gaan met f 1 voor elke huwelijksvoltrekking De heer Peerbolte vraagt, of het werk van dien ambtenaar niet op de se cretarie thuis hoort en niet in secretarie- uren wordt verricht. De voorzitter antwoordt, dat men deze functie uit geschiedkundig oogpunt moet beschouwen De burgerlijke stand is door Napoloen ingesteld en de overheid moest optreden als ambtenaar van den burgerlijken stand Dere bepaling gold tot 1904, toen heeft men speciale ambtenaren voor dit dool aangesteld met een aparte gezoldiging, daar ze ge^n ambtenaren in 8en waren zin van het woord waren. De heer Peerbolte zegt, dat het hier om gaat, dat het werk gedaan wordt door personep, die overigens een goed salaris genieten. Daarom zou daarop bezuinigd kunnen worden Daar heeft niemand scha de van. De voorzitter wijst er op, dal b.v. een gemeente-ambtenaar, die tevens als ambtenaar van don burgerl. stand wordt aangesteld, f 4000 plus b v. f 200 krijgt, dus rekent op een jaarwedde van f 4200. Het gaat daarom niet aan de bestaands rechten aan te tasten. De heer Peerbolte zou ziih idee in overweging willen geven voor het geval van een mogelijke vacature voorzitter antwoordt dat dit vanzelf spreekt. De huidige bepalingen zijnde ambtenaren. De heer Bron merkt nog op, dat. toen hij enkele jaren geleden hetzelfdê bezwaar Antwoord namens den raad. De heer Van den Bergh zegt, dat het langaamerhand zijn aangename taak is geworden om in de eerste raadsvergade ring ip het jaar als oudste raadslid de Nieuwjaarsrede van den voorzitter te be antwoorden. In de eerste plaats dankt hij dan namens den raad den burgemeester \oor diens woorden en goede wenschen. Wij hopen, aldus spr., dat gij, met uw ge zin in 1935 door God gezegend moge wor den en dat in dit jaar het Hagelijkaah be stuur in samenwerking met den raad werkzaam zal mogen zijn in het belang der gemeente. De tijden rijn moeilijk om te regeoren, dooh spr. wensohte den bur gemeester Gods hulp en eegan bij zijn ar beid toe. In gekomen rijn de goedkeuringen van een aantel raadsbesluiten, w.o. dat tot het aangaan van een nieuwe kaageldleening. Dere stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Voor te te ingekomen een schrijven van den Raad van State, dat het hooger be roep, dat de raad indertijd heeft aangetee- kend tegen het besluit van God. Staten tot verlaging der pensioenen van de oud-wet- houflors op 6 Februari behandeld zal wor den. De burgemeester zal optreden als ver dediger van het standpunt van den raad. Als leden van de achattingecommtesie worden op voorstel van B. en W. met al gemeen© stemmen herbenoemd de heeren G. J Niekerk. H. A. Schreuder, G. L. van Wlllenswaard en R. Bron. Volgt de benoeming van leden van de stembureaux van de leden en W. beve- burgemeester Nieuwenhu.sen ate voorzitter, de en P- J. van Harmelen als leden, en de hoeren J- Visser en H. J. Schrijver als hun plaatsvervangers; stem bureau II wethouder S, van den Oever als voorzitter, de heeren G. Peerbolte en H. J. Adriaens als leden, en Onderweegs en Nienhute als plaatsvervangers; stembureau III wethouder A. G. A. Deerenberg als voorzitter, de heeren H. J. Bijmolt en P. J. van den Bergh ate leden; N. K. Kok «n J. F. van Sierenberg de Boer als plaats vervangende leden. Hoofdstembureau, tevens centraal stem bureau: burgemeester A. M. Nieuwenbui- sen, voorzitter, de heeren Van den Oever, Deerenberg, Peerbolte en Van den Bergh, leden, en He heeren Bron, Kok en Van Harmelen als hun plaatsvervangers. Wethouder Deerenberg verlangt stemming. Voor stembureau I verkrijgt de heer Bron 10 stemmen, de heeren Vgn Harme len. Visser en Schrijver elk 9, terwijl 1 stem wordt uitgebraoht op den heer Van der Hek en één stem ongeldig te. Voor stembureau II verkrijgt de heer Van den Oever 10 stemmen, de heer Nien hute eveneens 10, terwijl de andere heeren 11 stemmen op zich vereenigen Op den heer Van der Hek wordt ook 1 stem uit- gebrach.t De leden stembureau III en die van hel hoofdstembureau worden met algemee ne stemmen volgens de aanbeveling be noemd. Het ambtenaren- en werkliedenreglement wordt aangevuld met eenige bepalingen omtrent het oproepen van gemoente-per- soneel, dat lid is van den B.V.L en daar door iu zoon geval op wettelijken grond zijn functie verzuimt; het salarte zal tijdens dere afwezigheid doorgaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 6