n! I F rr hg iwd Plaatselijk Nieuws ïl 11 ilbert imes! etalages A f Het tollenspel. Een ster Ümet ijc. SCliOONHOvÏÏN j Sportnieuw» 4 I WAR! 193» ACHT BLADZIJDEN 67e JAARGANB. 'T lening 13763. i,i<. J de K. VOETBAL 5—1 do’ iff - Gorcutn een film Griezelig e dans. en maken wij it op een ote partij ing inüchtin- aatschappii?* en ling mm gedaan aan „a sport op ean uwe laak een Ifen. r en fis 1.80 .3; derde - Adver- gf.tis ge. Qo r ou mer”. M! jgevei Latend 4et S film over Micky- C en lachwek- n gewel- idkoop! opgeluisterd met gra- fonograaf stond naast het projectiedoek, waardoor men bijna *t ■Ba* rijpd tabakken. GOUDSCHE VOETBALBOND. Uitslagen van Zondag 10 Februari' 3e klasse G: Oudewater 2Haastrecht 3 3e klasse D: Ammersfol 3G.S.V. 5 30 Voor alle overige wedstrijden werden Voetbal-uitslagen. Sliedrecht. Sliedrecht IDe Musschen I (Rotterdam) 53. De wedstrijd D.G.L. 3— Sliedrecht 2 is wegens terreinaf keuring' uitgesteld. „-liaan. Isó Zaterdag >(iii« jongfj todu! peide,, f en c Ide K- El „Zanglurf*. Bergambacht De gem. zangvereeniging „Zanglust” gaf in de bovenzaal van hotel ’t Centrum Woensdagavond haar eerste uitvoering. De zangnummers werden zeer goed uit gevoerd. Na de pauze werd opgevoerd het blij spel in drie bedrijven „De Houten Ham”. Aan het einde bracht de voorzitter dank aan allen, die hadden medegewerkt tot het slagen van dezen avond. Spr. bood aan den directeur, den heer H. Zanen, een prachtig bloemstuk aan, den heer Adr. van Vliet voor zijn hulp bij het tooneel- stuk een electrische bureaulamp en de da mes van het strijkje bloemen. De zaal was zeer goed bezet. Bergambacht Bij het aanbesteden van het schoonhouden Van de weteringen en vlieten van den polder Bergambacht, werd het werk aangenomen voor f 121,75. Woensdagavond zal in de bijzondere school weder een ouderavond worden ge houden. Verschijnt M zand ng, Woensdag “n Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta- ..ng‘ voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25p. post f 1.50 ..[et verzekering 15 cents meer er werd-zelfs bij behaald dat wegen, waar tol geheven werd, niet op de wegenwjst konden worden^ geplaatst hetgeen bejee- kenda, dat aanleg en verbetering van <Jeze Ammersfol. Daar Zaterdag en gisteren het ijs nog zeer onbetrouwbaar was en ve le jongens hot toch waagden er over te gaan, bleven ongelukjes niet uit Zater dag waren er hier in het dorp wel vier drenkelingen. Deze ongevallen liepen al ls goed at terreinen afgekeurd. Hoornaar. De voor Zaterdag vastgestel-i de wedstrijd H.B.S.N.F.G. uit Noorde- loos, is wegens terreinafkeuring niet door-i gegaan. A.VJV. 3—G.S.V. 5 3—0. Ammersfol. Gelijk we verwacht hadden,, heeft A.V.V. 3 tegen G.S.V. 5 een ver- d ende overwinning behaald en wel meti 30. Twee doelpunten waren zelfs ju weeltjes. Advertentiên? 1-6 regels elke regel meer 0 $0 plaatsing hal ven prijs. - tentiên worden gratis ge- plaatst in p e Qo r ou mer”. i, gewaarborgd door de NIEUWE HA VB ANK te Schliedam, van ra A A Gulden bij verlies 1 AA Gulden bij verlies van I vv van een duim. Utl een anderen vinger. DE WEDSTRIJDEN VAN GISTEREN., Een verloren Zondag. Ge*n kele wedstrijd doorgegaan. Schoonhoven. Zoo heeft de ingevallen, vorst zich nog als spelbreker doen gelden,, want de velden waren voor voetbal onge schikt, zoodat voor de ,,Sportcluh”-elftal-' len geen enkele wedstrijd doorgang vond.' Ook de vastgestelde wedstrijden voor' de 4e klasse D, Afdeeling II, van den' K.N.V.B., gingen wegen** afkeuring der' terreinen niet door. Toen voor eenige tientallen jaren het rerkeer snel en blijvend toenam, begon men eerst te pruttelen, daarna te protes- teeren en eindelijk te eischen dat de hin derlijke, dure en verouderde tollen zou den worden opgeheven. De regeering deel de dat inzicht en geleidelijk werden de tollen afgeschaft of afgekocht. Nog zijn ze lang niet alle verdwenen en nog moppe ren dagelijks honderden wielrijders, auto mobilisten, bestuurders van voertuigen en voetgangers over de tollen en nu zien we het zonderlinge gebeuren dat de regeering, die aan de eene kant naar af schaffing der tolled streeft er nu een aan tal nieuwe bij gaat instellen. Men begrijpt de verontwaardiging die hierover is ont brand. Om het verkeer te dienen en om werk te verschaffen zijn een aantal bruggen over de groote rivieren in aanbouw, welke de trage de dure ponten zullen vervan gen. Op die bruggen zal nu, als het in gediende ontwerp wet wordt, tol geheven worden en de prijs tot toegang voor de bruggen zal niet veel minder zijn, ooms zelfs meer zijn dan men thans betaalt voor het overzetten. Deze tolheffing zal een be lemmering voor het verkeer zijn, inplaats vandat de bruggen het verkeer vergemak kelijken. De regeering vindt die heffing billijk, omdat, segt zij, dat tolgeld in do plaats komt van het thans bestaande veergeld. Dat is toch wel wat vreemd geredeneerd. Het is alsof een dokter tot een zieke zegt: ik zal je van deze kwaal afhelpen, maar je er een andere voor in de plaats geven. Veergelden worden betaald juist omdat er ter plaatse geen brug is. De meeste zijn in vroeger jaren begonnen door particulie ren, die een daggeldje verdienden met overzetten der toen nog weinig talrijke reizigers. De overheid heeft een aantal van die veeren overgenomen, maar ze zijn uit den tijd en daarom worden brug- .ZANGUITVOERING. n,gvereenifing „Streven ideze woék haar eerste M Blijkens de adverfentie- 'imummer trledt het ge- Jlardagavond, saifaen n^t Strijkorkest, dpdér leiding Kaasachjièter, in do dit orieÉl heeft Schoöh- zery goede ervaringen opgé- hebhen reden om ook van, het ondanks zijty jeugd reed* arwachtei^ 'Het prograp- en de toe-. OPGELET! De Schoonhovenaren zijn terecht trotsch op de plantsoenen en overige beplantin gen, die onze stad des zomers zulk een mooi aanzien geven en die niet alleen den vreemdeling bekoren, doch ook den inwo ners zelf zooveel oogenblikken van genot verschaffen. Vaak hebben wij met veel ge noegen kunnen constateeren, hoe zij in ’t bijzonder het groote plantsoen weten te waardeeren en hoe zelfs de jeugd er over ’t algemeen planten/en vogels (zonder de vele zangvogels, die in het park huizen, zou dit stellig heel wat minder aantrek kelijk zijn) met rust laat. Des te schriller doen echter enkele uit zonderingen op dien goeden regel aan. Zoo’n geval bemerkte Vrijdagmiddag de chef van politie. Hij zag dat twee volwas sen personen B en K. zich op verdachte wijze in het plantsoen ophielden. Hij fouil leerde hen en sprak zijn vermoeden uit, omtrent de reden van hun verblijf aldaar doch de mannen verklaarden, niets bij zonders in het schild te voeren Toen zij waren vertrokken en de heer Stuive een nader onderzoek instelde, vond hij op den grond twee vogelklemmen opgesteld. Spoedig wafen de mannen weer opge zocht en zij werden uitgenoodigd mee naar het bureau van politie te gaan. Daar Home-training. Berksnwoude. Zaterdag had in café J.i Anker de home-trainer roller van den' Goudschen Rennersclub „Excelsior* pLata.» De*hitslag was: t In klasse A: 2 X 1 en 2 K.M.: E. Ver-» waal 2.41.2 min.; J. Rietveld 2.42 min.;» D. Ramp 3.32.6 min.; G. van den Hoorn, 3.46 min. Klasse B: 2 X 2 K.M en 2 K.M.: J. v. d.Hoorn 2.42.2 min.; N. van der Meer* 2.46 min.; J. Bremmert 2.52 min.; Hof stede 2.57.2 min.; J. van der Meer 4.08.8' min.; B. van Zuthfen 4.11.8. Junioren: 2 X 500 M. en 1 K.M.: A. v., d. Hoorn 1.57 min.; W. Pieters 1.59.8, min.; J. van Vliet, het jongste lid 2.11<8 min. De eenige deelnemerde inwoner, de b er E. Verwaal, was geheel overwinnaar klasse A. een HUr werkzaamheden als hoofd der School met den Bijbel hervat. HET WITTE DOEK VOOR DE WERKLOOZEN. Reeds meer dan eens hebben wij waar- deering uitgesproken voor Schoonhoven’s ingezetenen, die zooveel gedaan hebben, om het den werkloozen zoo aangenaam mogelijk te maken. Voor de ontwikkelings- avonden hebben zich belangeloos verschil lende medewerkers beschikbaar gesteld. De ontspanningsavonden hebben voor namelijk hun slagen te danken aan de hulp van vele winkeliers, en thans heeft de heer Niestadt den werkloozen Vrijdag avond een filmprogramma aangeboden, dat bijna vier uren duurden rijk gevari eerd was en het alle hoeken van de too- neelzaal in ’t St. Josephsgebouw (ter elf der nre was het Heerenlogement onge schikt voor filmvertooning verklaard) vul lende publiek, werkloozen met hun da mes, zeer geboeid en vermaakt heeft. Na mens de ontspanning^- en ontwikkelings- commissie werd de dank vertolkt voor ’t prachtig idee van den heer Niestadt en hulde gebracht aan het bestuur van St. Joseph voor het zoo bereidwillig afstaan van het gebouw. 4 Het programma begon met een rolprent uit het leven van de negerstammen in Zuid-West Afrika. „Die geknipste Jung frau” deed denken aan Heinrich Heine’s „Loreley”, het verhaal van de vrouw op de bergtop die den schipper betooverde en in het ongeluk stortte. „Ratenkassierers Leidensweg”, was ook een komische film en de toeschouwers lachten hartelijk om de zotte voorvallen in. de woning van den wanbetaler. Gees tig was ook: „Emile sucht sich seine Braut”. Op „Priembacke und der Saege- fisch”, de avonturen van een zeeman en een zaagvisch, volgde „Pfiffe in der Nacht” (Fluittonen in den nacht). De hoofdfilm was „De brand te Mos kou”. De veldtocht van Napoleon naar Rusland, de intocht in de hoofdstad, de brand, de terugtocht en fusilades tusschen de rookende puinhoopen van de Czaren- stad. Door dit alles was heengeweven het verhaal van twee Duitsche jongedames en twee Pruisisch-gezinde officieren in Fran- schen dienst, die elkaar, na de ontrui ming van den Rijn door de Fransche troepen, krijgen. Als toegift volgde mouse en spoken, kend. De avond werd mofoonmuziek De f hei projecüeuuwk, waaruuur muii uijiia, idee kreeg een geluidsfilm te aanschou wen. vooral omdat de verschillende pla- S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 23., p08fcw 1B O N N ’8, die «ich aan onze administratie opgeveh voor de verzekering, zijn volgens de vastgestélde bepalingen tegen or geva len verzekerd voor bedraJM O A AA Gulden bij levenslange Gulden bij QAA Qu'den bij Verlies OA A Gulden bij verlies flll 6VVv ongeschiktheid. VVV overlijden. 'JVV van hand of voet, Z«VV van een oog. jO hieraan .r der ian oftderzoeken. FAILLISSEMENT VERNIETIGD. Het faillissement van den heer A. Groot, slager, ia vernietigd. SCHOOL MET DEN BIJBEL. De heer J. G. de Leeuw heeft na ziekteverlof van S maanden heden lied en vaderlandsche liederen, terwijl in de pauze aan alle aanwezigen chocolade melk en versnaperingen werden rondge deeld. Aan het einde bracht de heer Bulsing dank aan allen, die hadden medegewerkt om dezen avond te doen slagen en toen werd de vergadering, die door vele be langstellenden werd hijgewoond, met dankgebed gesloten Gevonden: een paar motorhand- schoenen. Terug te bekomen bij den heer De Jong aan de Capellelaan. „Malle Gevallen”. Bergambacht. Wie een genot vollen, onbezorgden en luchtigen avond wil heb ben, ga „Malle Gevallen” zien, de geesti ge studentenfilm naar het gelijknamige boek van Hans Martin, welke, blijkens de advertentie in dit nummer, Vrijdag 15 Februari door gebr. Miedema in de zaal ,,’t Centrum" wordt vertoond. Johan Kaart, die in „De Jantjes” zoo meesterlijk de rol van den „Schele” speel de, ia ook in deze film in vorm als de eeuwige student, vol zotte invallen en origineels uitdrukkingen. Met een paar medestudenten en twee lieftallige meisjes, beleeft bij avonturen, welke db aandacht van het publiek geboeid zullen houden. Aardige muziek van Max Tak en een duidelijke vlotte projectie, doen er het hunne aan toe. Haastrecht. Zaterdag gaf de gymnas- tiekvereeniging Olympia haar 36ste jaar- lijksche uitvoering in gebouw Concordia. De zaal was vrij goed gevuld. De voor zitter, de heer Kompier, memoreerde in zijn openingswoord het overlijden van den penningmeester, den heer G. Rei chard. Gedurende het bestaan van Olym pia stond hij voor haar belangen op de bres. Hoe hij dat deed, en wat dit wilde zeggen, weten alleen zij die met hem heb ben gewerkt. Nauwgezet, zooals hij in'al les was, vervulde hij zijn functie van pen ningmeester. Maar waarin was hij nu niet de stuwende kracht? Olympia ging hem ter harte; ze is hem veel dank verschuldigd. Ter nagedachte nis aan den overledene verhieven de aanwezigen zich van hun zitplaatsen. Daarna zijn openingswoord voortzet tende, wees de voorzitter op den invloed der tijdsomstandigheden, die zeer in het nadeel van de vereeniging zijn Meer nog wordt hierdoor schade gedaan aan de - - gunstige uitwerking van de sport op de bleek bij een verder verhoor, dat d. ae volksgezondheid. ‘klemmen had opgesteld, zoodat deswegs •kt, bevatte behalve de oefeningen i i werkJaiigen, bonds- en vrijl^-oefe- 1935jgM936 voor darmes en hee- j p rythmische dans voor da^ lots tand n>et' afmarsefa. Dij mt een gezellig bal b^sldten. Raadi vacature. j^bns het met aan^en^bn t ^lid van tfen gemeente- j P. Mülde Jz.w ttóbft l hftt Gentrattl Stembufleau ij lejl heefB. $er- l Ti T B.M. J. in .(leze rèmed|b- heer J. M. Ijerlou, fa Rot-, [De .raking van het jÜttemeen bur- gerlijlf armbestuur over 193w is 1 afgeslo- ten met een batig saldo van if 737.23. In deze yekening is opgenomen een gemeen telijk ^subsidie van f'36000. 1 j Èurg. en Weth. hebben aan den heir j. G. Bier op zijn verzoek eervol ontslag verleend als brandmeester. Ned. Herv. Jopgallngsvereeniging. Willige-Langerak. Vrijdagavond werd in de Ghr. Schooi de derde jaarvergade ring gehouden van de Ned. Herj. Jonge- lingsiereeniging „Immanuel". De voorzit ter, de heer J. A. Kooman, opende met het laten zingen van Psalm 105 1, las een gedeelte uit Matth. 25 en ging voor in gebed. i De jaarverslagen van den secretaris, penningmeester en bibliothecaris, werden uitgebracht. Veraohilllnde inleidingen weiden geleverd. Afgevaardigden van de Chr. Jongeling» vereeniging „ThimotbuuT van hier, de Ned. Herv. Jdngelingavereenigingen te Schoonhoven, Polsbroek, Jaarsveld en Lange rak bx de Lek, brachten hun felici taties over. Het woord werd nog gevoerd door bur gemeester Oldenhof. Naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte ging spr. hen na, die de vijf talenten bezaten, en welke in het vereen i gin galeven naar voren moesten komen. Hij bepaalde deze als volgt: Gewijde geschiedenis, geloofsbelijde nis. zendingsstudie, maatschappelijk on derricht, en politiek. Spr. moedigde aan om als vijfde talent de politiek niet als een talent in een zweetdoek te begraven. Daarna nam het woord De. A. de Leeuw. Spr. betreurde het, dat het leden tal der vereen, maar 9 bedroeg en zijn gedachten gingen heen naar Isai, toen Sa muel een van diens zonen tot koning moest zalven; en als er 6 langs zijn aangezicht voorbij waren gegaan, stelde Samuël de vraag: Zijn er nog meer? en Lsai zei: Nog één, in het veld bij de schapen. Spr. dacht, dat er hier nog wel meer waren dan één, en hoopte, dat het leden tal van 9 tot 18 zou stijgen. Daarna ging hij voor in dankgebed. In de peuze werden ververschingen ronrl'Tpd'end tegen hem pro|ce«-verba!al is ol Gaarne brengeh wij hier aai zers het verzoek van de politie over, om op dergelijke gevallen te letten Onze nlantsoepen zijn een gemeenschappelijk bezit, dat wij allen te samen schermen. Wie er iets verdacl beuren, geve daarom dadelijk de politie kennis, opdat deze de zaak na- ten zooveel mogflijk in overeenkomst met het programma ten gehoort» werden ge bracht I J EEN DAG OP, DE SCHAATSEN. A Eén dag hebben ae liefhebbersvan ^schaatsenrijden künaen genieten. Er is, is te ren druk geredgn op dp ondergeloo- Men waardnjbuiten den Lekdijk. Hel ge-, Mdeelte vanmdeze uiterwaard, dat bestemd is voor dewaan van de ijsclub, was door den sterkeffl wind hog open blijven liggen, ‘idoch, langMden dijk was een geschikte 1 ''en veiligeJJaan. Reed& Zaterdagmiddag vermaakten zich IdafLr etiiiw jongelui en het ijs was ezvrij [go&, dUMtoeh»Zondag de belangstelling, te $terk W,oeide,( werd het er niot Beter r'opjïSneeuw/en ^.poi zullen nui aan do pret- 1 I ,Dle ihie$|we WoB j..MreW v^ mengdlkdl het Dilptt'É van dën I Nulszaal hoven reel daan en v zangkoor iets goeds te verwachte^ 'Het pi ma ziet er aanlokkelijk uit en d gangsprijs is zoodanig^ dat de muz'eklief- hetybers biet behoeven thuis te blijven. 1 V0GELWET, De rijkspolitie heetf proces-verbaal op gemaakt tegen V. van hier die zich ach ter den Spoorsingel, onder de gemeente. Bergambacht, ophield met een bij de vo' gelwet verboden slagnet. Het net is üi be slag genomen. GEVONDEN. Een handbeschermer van een rijwiel, handschoen, een gummisliklap ACHT BLADZIJDEN MAANDAG 11 FEBRUARI 1935 NIEUWSBLAO VOOR ZUID H0L1AND EN UTRECHT 1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT H J Telef. 20. Tel-Adree: Vennooten S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Posilieuing 18763. Jongelingsvereeniging. Bergambacht. De Geref. Jongelings- vereeniging „Repos Aileuis” hield Donder dag avond in de bijz. school haar 44e jaarvergadering. Na het zingen van Ps. 100 en het lezen van 2 Koningen 2 vers 15 tot 25, werd de vergader ng door den eere-voorzitter, den heer G. Bulsing, met gebed geopend. Daarna werd het jaar verslag u tgebracht. Vervolgens kregen de afgevaardigden van de zustervereenigin- gen te Schoonhoven, Willige-Langerak en Benschop en van de Meisjesvereeniging en de mannenvereenig ng alhier het woord om de vereeniging geluk te wenschen. Vervolgens hielden eenige leden ’n aardige samenspraak over de inneming van den Briel. Daarna volgde een' inleid:ng over kerkgesch edenis en Schriftstudie, waarop gelegenheid werd gegeven over deze on derwerpen vragen te stellen of van ge dachte te wisselen, terwijl ook eenige voordrachten werden gedaan. Na de pauze werd een zeer aardig en indrukwekkend tableau gegeven. Verder werd de avond aangevuld met het ringen vaa het Boad*- igemaakt i onze le- r, u Onze moeten bc- :hts ziet ge- Spr, reide nog, dat werkloozen vrijstel ling Vid contributie kunnen verkrijgen en dat een kleedingfonds medewerkte om verdefi bezwaren uit den weg te helpen. Hetjiprogramma, dat vlug en vlot werd afgewf aan d ningeo ren, worts •mes en eeni j avond werdl Lekksrkertó We^ der benoeming tot ,li raad door d|L heer de voorzitterW ‘-C- thans benoemd verklaard d( gw. f' Nieuwerkerk a.d. IJssel. bij de rijksbelastingenis in'.jj te aangesteldidle heer J. M. terdam,. ’ion n gen gebouwd, doch overal waar men brug gen spande, hielden natuurlijk de veer gelden op, I Zoo ils te Katerveer, Wester- voort, Gravi, Heusden, Keizersveer, ZalH- bommel. Nog pas bij de instelling van jd* wegenbelasting werd, in de Memorie ia’h Toelichting gezegd „Afschaffing van ij tal dient in de hand gewerkt te worden”), en geheven werd, niet op de wegenj lem geplaatst, hetgeen bel anleg en verbetering van d wegen niet uit de opbrengst] der vérkej belastingen bekostigd mocht worden, j zegt het rijk: let op mijn woorden, m niet op mijn daden. Ik beveel ophefl der tollen aan, maar zelf stel ik niet in. Er is voor de versnelde bruggenbouw ongeveer 30 millioen noodig, 'maar dp re geering verlangt 50 millioen. [waardoor gedurende den bouw bijna 4 millioen aan rente verloren gapt. De vereischle 30 mil- lioen zijn te vinden, wanneer (W'regeeritjg elk jaar een depl vpn de moforrijtuigen- en rjjwielbelasting voor den bruggenbouw beschikbaar «telt «n gedurende V jaren rentedragende voorschotten tboV dien bouw verstrekt, in ^lk geval de versnel de bruggenbouw voltooid kan worden zon der dat nieuwe heffingen noodig zijn. Wil echter de regeering mien bouw nog meer versnellen en die inf# in plaats van in 11 jaren voltooien, dan, «ouden de gebruikers der bruggen eigwxlijk alleen de auto mobilisten voor die 4 jaren versnelling gedurende 25 jaren lol moeten betalen. We hebben nog eenige hoop dat, gezien het zeer krachtige en algemeene verzet tegpn dit heillooze voornemen, de regee ring het ontwerp zal terugnemen Komt het in de Kamer, dan is er geen hoop meer. De Kamer zegt op voorstellen, waarin geen politiek zit: Ja. zonder zich te bekommeren om verzet of protest. Ha»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1