1 SCHOONHOVENSCHE COURANT I 4* Plaatselijk Nieuws J.K. Snoei Stadhuisstr. 7-t Schoonhoven D£ IN DE PIJP L - ^€N .NIET, in de loterij- Iffl 2000 Gulden bij levenslange Na veertig jaren. ACHT BLADZIJDEN 11 FEBR ie MAAQ rrandsri vast te K. de ije stemming 4, Geerts 2, ng wordt da emmen. Ver- e beer Rui en Geers en er zijn blijd- emeester weer voor de vrien- sleden geepro- een ▼oor den verkoop Douwt Egberts EcMe Fnesche Heeren-Baai en Baai-Tabak. Nederlands geurigste pijptabak. mede dat aaa >nde getallen 1707; en 1934 dinxveen. van 25 Jan. aan. wanneer oorlijk in het Iniswagpn aan (sthetisch aan- irdige veh'kel, neente rijdt nota van wa rnet gebed, en oonde belang- J en gedu ren ts dankt spr. etaris voor ds ijdens zijn af- eugd dat de luis is begon- c aanschrijven? q is bij te dra- ABONNÉ’8, die sich Mn onze f rating van het in, aangez en moet verdwij- Jgpgellngsvereenlging. Capelle a.d. IJssal. Tot voorzitter van de Herv. Geref. Jongel. Vereen. „Gideon* is gekozen de heer J. Goudriaan, tot -se cretaris de heer L. Kapteijn. Groot-Ammsrs. Gevonden een arm band- Inlichtingen gü den gemeente- Verschünt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Priis bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 8 munden f 1.25p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer kken bevinden jen van het jen voor da commissie toti besluiten van jdkeuring van >t goedkeuring n, enkele oj>- g 1935 met van uitgaven, roces- verbaal meenteontvan- verzoek van 1de van de jken stand te stellen voor, 'oor nieuw te e bezoldiging ambtenaareni vast te stel- ijke stemming Bergambacht De afd. Bergambacht van de bijz. vrijw. lands!, heeft een schiet wedstrijd gehouden. Het hoogste aantal te behalen punten bedroeg 120. De uitslag was: Klasse A M. den Haan 118 p., J. Potuijt 115 p. en M. G. van Duijvendijk 115 p. Klasse B: G. v. d. Graaf 113 p., G. Mak 112 p. en P. Noomen 112 p. Klasse C: L. de M'k 106 p., B. v. d. Wal 106 p. on G. de Pater 106 p. Klasse D: T. Spij ker 91 p., H. Botter 86 p. en L. van Beu- zekom 80 p. Capelle a.d. IJssel. De A.-R. kiesveree- niging „Nederland en Oranje I” hield in de chr. school aan den Bermweg een le denvergadering, waar ds. M. de Goede een inleiding hield over de Staatk. Geref. Partij. eer Krabben- begroot ing et plaatselijk iseeren van irsussen voor werkloozan 1595, waarin xsidie zal bil lissen zullen elect riciteit, n, vijlen, po en electrisch m aangevan- toes temming benoeming In ons vorig nummer werd onder .Te legrammen” gemeld dat Italië zich gereed maakt „om met kracht orde te gaan scheppèn in het incident met Abessin Men begrijpt wat zulks beteekent, vooral wanneer men in datzelfde bericht nog leest dal Italië oorlogsmateriaal naar Abessinië verscheept en dat de roserve- offic’oren zijn opgeroepen. Italië wil orde scheppen door middel van oorlog en Mus solini heeft gezegd dat alleen oorlog iemand tot man maakt. De oorlog van 1914 werd, zooals ieder weet, uitsluitend begonnen ter wille van de kleine naties, waarvan de groots mogendheden vreesden dat zij verdrukt zouden worden en dat konden d e groots mogendheden natuur lijk niet duldën. De oörlog ia geëindigd, maar de kleine naties waren vergeten. Engeland trok ten strijde tegen de Boe renrepublieken, omdat, naar Brittannië beweerde, Transvaal de rechten der in boorlingen en der buitenlanders ver waarloosde, maar we betwijfelen of er buiten Engeland ooit iemand geweest is, die deze reden heeft geloofd. Zoodat we maar willen zeggen, dat men niet altijd letterlijk moet aannemen wat een oor- logsgezinde mogendheid ah reden opgeeft waarom zij gaat oorlogen. Het conflict tu sec hen Abessinië en Italië is al een paar maanden oud en Abessinië, dat nog geen fijne beschaving heeft als Italië, heeft zich gewend tot den Volken bond, om in dit incident uitspraak te doen. De Volkenbond is wakker geschrikt, althans gedeeltelijk, en heeft onrustig naar Italië gekeken, omdat hij op een weinig beschaafd land als Abessinniet zoo heel erg behoefde te letten. Italië rinkelde met zijn sabel en verklaarde trotsch dat het geen bemiddeling kon aanvaarden, want de Abessiniërs waren wederrechtelijk op Uaüaansch gebied binnengedrongen en iooiete kon alleen worden goed gemaakt met een schadevergoeding en een betui ging van leedwezen of met bloed. Het be denkelijke hierbij was dat een kaart, uit gegeven door het.... Italiaansche minis terie van koloniën, het gebied, waarop de J. Roozendaal Jz en A. Versteeg. Na de bestuursverkiezing volgde rondvraag, waarvan een maakt werd. Daarop sloot de heer J. H. de Hoop met gebed Gemeenteraad. Ouderkerk a.d. IJssel. De gemeenteraad is in openbare vergadering bijeen geroe pen tegen Donderdag 14 Februari nam. half acht en zoo noodig voort te zetten Vrijdag des voormiddags. Naast verschil lende andere zaken komt in behandeling de gemeentebegrooting 1935. Jaarvergadering Schoolveresn. „Samuel”. Polsbroekerdam. Zaterdagai de schoolvereeniging „Samuël” vergadering onder leiding van d< zitter, den heer G. van Schaik. 1 verslagen werden uitgebracht; ningmeester had een algemeene stemmen herkozen. Het hoofd der school, de heer S. Rooie veld sprak een opwekkend woord over: „Amaleks strijd tegen Israël* en beval ’t chr. onderwijs in de belangstelling en de voorbede der aanwezige leden aan. Polsbroek. Voor de betrekking van se- cretaris-penningmeester bij het water schap Polsbroek (vacature van wijlen den heer W. de Jong) hebben zich zeven sol licitanten aangemeld. Reeuw ijk. De bouwcommissie heeft bouwaanvragen goedgekeurd van den hr. Joh. van Dam te Waddinxveen, voor een dubbel woonhuis en een woonhuis met pakhuis aan de Raadhuisweg, van den heer J. Hulleman te Gouda voor een dub bel woonhuis aan den Korsendijk en van dn. Poeljé te Rotterdam voor een piashuis aan de Groene Rede. Op hol. Waddinxveen. Terwijl de veekoopman Van M enkele koeien van een vrachtauto loste, ontglipte een der 'dieren en holde de Dorpsstraat in. Het schoot een poort in en liep den 68-jarigen Van der Hengst, die aan het timmeren was, tegen den grond, waarbij diens hand zwaar werd gekneusd. Daarna liep het dier een f ets om, waarvan het voorwiel werd vernield. Vervolgens sprong het op het ijs, waar het door zakte en in den modder ver dween. Met vele handen wist men met behulp van touwen het dier op het droge te halen en, na het gekniebamd te hebben, naar den stal over te brengen. Advertentiën: 1-6 regels f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing halven prijs. -Adver- tentiön worden gratie ge plaatst in D e Go r cu mer”. ALBLASSERDAM’S BEGROOTING. Alblasserdam. Aan den geleidebrief, die Burg, en Weth. bij de begrooting over 1935 aan den raad hebben toegezonden, ontleenen we het volgende: Het begrootingstekort over 1933 ad f 99.906,17 en het uitgestooten bedrag over 1934, practisch ook een tekort van rend f 190.000, worden gefinancierd door een kasgeldleening, gesloten bij het Rijk van f 100.000 en door m ddel van een re- kening-courant-overeenkomst bij de Bank van Ned. Gemeenten tot een maximum van f 250.000, hetgeen voorloopig voldoen de is. In verband met het verwerpen van bet beroep bij de Kroon, tot niet-invoe- nng eener straatbelasting zullen voorstel len worden gedaan om alsnog deze belas ting over 1934 te heffen, in de eerstvol gende raadsvergadering, De reeds ondra gelijke belastingdruk zal in 1935, wanneer de Raad daartoe besluit, een belangrijke verzwaring ondergaan door het heffen der straatbelasting, verlichtings- en riolee- ringsbelast’ng, verhooging der hondenbe lasting en verhooging der besmettelijke ziektegelden. Burg, en Weth. kunnen geen vrijheid vinden te adviseeren de invoering te weigeren, gezien het beroep op de Kroon. Wat betreft de straatbelasting stellen B. en W. voor, voor 1935 te hef fen 50 procent van 'de ten laste der ge meente komende kosten van aanleg, on derhoud, verlichting en rioleering, zijnde de helft van rond f 14.000 en voor 1934 25 procent der genoemde kosten. De rijksbijdrage in de eris slasten be droeg in 1933 89 procent, en zal in 1934 waarschijnlijk 59’/t procent bedragen en bij aanneming van het wetsontwerp tot instelling van een werkloosheidssubsidie- fonds, waarschijnlijk 99 procent. Vervolgens wordt in den breede hel be grootingstekort 1935 toegelicht, bedra gende rond f 62.000. Van de voornaam ste beteekenis voor ’t bestuursbeleid der ge meente is de leeniging/van den nood der burgerij. Over huurverlaging voor arbei derswoningen en reorganisatie van het Burg. Armb. zullen ëpoed g voorstellen den Raad bereiken. Vervolgens stellen B. en W. voor, de subsidie’s van f 1000 aan de T.B.G.-vereeniging en f 950 aan „Het Veel animo. Lekkerkerk. Na den sluitingsdatum van de inschrijving voor het concours op 2den Pinksterdag ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan der muziekvereeniging „Ju liana”, is nog een tiental inschrijvingen bij de reeds 31 vereenigingen ingekomen. In een vergadering van het bestuur en 4e commissie van toezicht is besloten een ^bhele jury te benoemen en de nog in- Konjende inschrijvingen tot een maximum totaal van 44 deelnemende vereenigingen toe te laten. tengevolge de tijdsomstandigheden, aanvrage ditmaal bijzonder groot De Geref. Meisjesvereeniging „Ma- ria Martha” hoopt Dinsdag 19 Febr. in de consistorielokalen van de Geref. Kerk onder leiding van ds. D. A. Vogel haar jaarfeest te vieren. Het Groene Kruis jubileert Ouderkerk a.d. IJssel. Op de verleden week gehouden bestuursvergadering van de afd. van Het Groene Kruis, werd de datum der 25ste jaarlijksche vergadering bepaald op 22 Februari. Behalve het openingswoord van den voorzitter en de jaarverslagen van secre taris en penningmeester benevens een te rugblik over de afgeloopen 25 jaar, Zal ook de propagandiste van de prov. afd-, het woord voeren. Voorts zal de Groens Kruis-film worden vertoond. Bloemenllefde onder ds schooljeugd. Ouderkerk a.d. IJssel. De leerlingen dei openbare lagere school I op het dorp heb ben in October van het vorig jaar bloem bollen ter verzorging gekregen, waarvan de resultaten in het schoolgebouw zullen worden tentoongesteld op Maandag 18, Dinsdag 19 en Woensdag 20 Februari. Den eersten dag heeft de keuring plaats; mooie prijzen zjjn beschikbaar gesteld door de oudercommissie, evenals de troost prijzen; den tweeden avond is voor ds ouders bestemd, waarop de uitslag wordt bekend gemaakt, de prijzen worden uit ge reikt en de kinderen onthaald en den der den dag, des middags tusschen half 4 en half 5 is voor alle bloemenliefhebbers. Inzendingen van alle soorten bloeiende planten tor opluistering zijn welkom en worden in gewacht op Maandag 18 Febr. tot uiterlijk half vier. geheel gevuld, des avonds was de toeloop nog groofer School met den Bijbel Langerak. De vereeniging „Een School met den Bijbel" hield een ledenvergade ring in de consistoriekamer van de Geref. Kerk onder voorzitterschap van den heer T. van Middelkoop. Deze vergadering, die goed bezocht was, werd na het zingen van Ps. 97 7 en het lezen van Ps. 97en98, door den voorzitter met gebed geopend. Na le zing van de notulen en jaarverslagen van secretaris en penningmeester, werden in de commissie tot het nazien der boeken be noemd de heeren A. van ^Middelkoop Tz. de druk gebruik ge- Zaterdagavond hield hare jaar- len voor- De jaar- de pen- batig saldo. Als be stuurslid werd de heer A. Rijneveld met delijke stem- rzoeken om elasting en vertrek. m een voor ging van ds r 1934, mede naar indeling der een onder- toestand Tenegauweg. de gemeente )g gevaariij- t wordt ga- n aan te W4<dt kier- Lezing met lichtbeelden. Lekkerkerk. Vrijdagavond trad voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen dep. Lekkerkerk en de Vereen, voor Vol kenbond en Vrede, in gecombineerde ver gadering in hotel „De Groote Boer” als spreker op de heer H. Gh. G. J. van der Mandere uit Den Haag, met het onder werp: Volken en Steden langs de Adria tische Zee. Spr. gaf een interessante en leerzame beschrijving, toegelicht met lantaarnplaat jes, vau de versch llende landen, steden en volken, die aan de Adriatische zee ge legen zijn, welke landen zich steeds in de belangstelling der groote mogendheden als Italië enz. hebben mogen verheugen, in zooverre dat hierdoor in de Dalmati- sche landen steeds een broeinest van vo rige en eventueel toekomstige oorlogen gezien moet worden. Spr. wees er in dit verband op, dat de Volkenbond ter voor koming h ervan, reeds goed werk kan doen en reeds gedaan heeft en herinnerde aan den nog versch in ’t geheugen liggen- den koningsmoord te Marseille, dat zon der bemiddeling van den Volkenbond wel licht een herhaling van het drama van Serajewo tengevolge had kunnen hebben. Na de pauze gaf spr. nog een beschrij ving van het kleine zelfstandige landje San Marino, dat zich in deze omgeving steeds in hare zelfstandigheid heeft kun nen handhaven, dank zij hare 1 gging bo ven in ’t gebergte en de eenvoudige en godsdienstige leefwijze der bevolking. De heer Meijer dankte den spreker voor zijn zeer interessante lezing en wek te de aanwezigen op het Volkenbonds- vraagstuk te steunen. Lekkerkerk. Op de ve'ling bedroeg de aanvoer 3700 eieren, waarvoor de volgen de prijzen bedongen konden worden. Groo te eieren f 2,70f 3; beneieren f 2,40 f 2,80; eendeieren f 2,753, alles per .100 stuks. Glasveldsla 79 ct. per K.G Boerenkool 12 ct. per bos, Ajuin 12 ct. per K.G. en Kaas 1819 ct. per pond. Gemeenteraadsverkiezing. Lekkerkerk. De datum der stemming voor leden van den gemeenteraad is be paald op Woensdag 12 Juni. Gevonden: Een rijwielhandbescher- mer. Inlichtingen bij den rijksveldwachter. Een lastige hrug. Ouderkerk a.d. IJssel. Woensdag hield de diaconie der Ned. Herv. Kerk in de consistoriekamer zitting tot het uitreiken van bons, waarop kleeding kan worden verkregen. Zooals begrijpelijk, wae, mede De keuringscommissie bestaat mt de dames: J. G. H. van Beeck Galkoende Jong Schouwenbrug, E. G. van Waning— de Lussanet de la Salloniere, W. van der Leedenvan der Straaten en J. Roos-r de Stigter. Abessiniërs waren „binnengedrongen”, als Abessinische grondgeb ed aangeeft. Intusschen is Italië ongeduldig gewor den en snakt naar roem en wraak. Wraak vooral over hetgeen 40 jaar geleden is ge beurd. In 1885 hadden de Italianen zich ge vestigd jn Erithera en zij waren toen reeds geneigd om orde te scjieppen in Abess nië. Zij deden berhaalddlijk pogin gen om hun gezag ook in Abessinië te doen gelden, maar de Abessinlërs bleken weinig gesteld op de Italiaansche besch»v- ▼ing. Van 1893 tot 1895 werd oorlog ge voerd tegen de orde-lievende Italianen, die eind gde in een geweldige nederlaag der Italianen. In December 1895 werd het ge- heele Italiaansche expeditieleger in de pan gehakt of gevangen genomen. Italië moest een tamelijk vernederende vrede sluiten en de onafhankelijkheid van Abes sinië erkennen. In die 40 jaren is Ital'ë in beschaving ▼eel verder vooruit gegaan dan het ach terlijke Abessinië, d.w z. het heeft veel meer kanonnen, geweren, vliegtuigen, giftgassen en andere bewijzen van verede ling. Indien dus Italië deze nobele mid delen gaat aanwenden, zal de uitslag an ders zijn dan m 1895 Maar nu is er nog de volkenbond, waar van zoowel Abessinië als Italië lid zijn. De Volkenbond echter heeft met Italië al ▼roeger in 1923 onprettige ervarin gen opgedaan, toen dit land in volle vre destijd een Grieksch eiland bombardeerde en h'ema weigerde da^t „conflict” voor den bond te brengen. Bovendien schijnt n»i de nat onale eer of de eer van het vaan del of iets van dien aard in het geding te zijn en vermoedelijk zullen dus een aan tal Italianen en Abessiniërs, naar Musso- liaansch begrip, tot mannen en anderen tot verminkten en gesneuvelden worden gemaakt. Dan is aan de eer voldaan, Italië heeft ef een kolonie bij, de wapenfabri kanten hebben zaken gedaan en de vol- •-kenbond dommelt voort. Groene Kruis” te handhaven en op de jaarwedden van den penningmeester, se cretaris en kaartencontroleur van het Burgerl. Armbestuur een korting toe te passen van 7’/t procent, terwijl voorts is opgenomen een bedrag voor aanschaffing van gasmaskers van f 100. Omtrent de wachtgeldregeling is met de werkgevers overeengekomen, te trachten de bijdrage van het Rijk verhoogd te krijgen van 55 pGt. tot 84 ppt., die der gemeente te ver minderen tot 1 pGt. en het aandeel der werkgevers te handhaven op 15 pGt. Hier op heeft de jmin'ster nog niet besch'kt. Voorts vragen B. en W. een cred et van f 400 om een aankomend jongmensch als klerk-typist ter secretarie aan te stellen om de zware taak van het overige perso neel wat te verlichten. Alblasserdam. De laatste zitting van de centrale punten van het crisis-comité zal plaats hebben op Maandag 18 en Woens dag 20 Februari, de laatste vergadering van het crisis-comité voor het doen van uitgaven van bonnen op Maandag 25 Fe bruari en de laatste zitting voor uitbeta ling aan leveranciers Maandag 4 Maart. De heer H., die zijn motor zou aan slaan. had daarbij het ongeluk, dat de slinger terugveerde, met het gevolg, dat hij zijn pols brak. Pluimveevereeniglng. Bergambacht. De pluimveevereen’ging V.Z.O.D. hield in de zaal van hotel t Centrum” Vrijdagavond een algetnei-ne vergadering, welke zeer druk bezocht was. Het ledental blijft op hetzelfde peil. Be sloten werd tot aankoop van e'en’ tatou- eertang voor de konijnenfokkers Tevens werd beslist dat elk lid zich kan abon- neeren op een vakblad, naar eigen ver kiezing, waarvoor jaarlijks een toeslag van f 100 uit de vereenigingskas zal wor den verstiekt. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat er over 1934 een batig saldo was, groot i 308,38. Bij de bestuursverkiezing werden heeren D. van de Velde en P. Kok met algemeene stemmen herkozen De in de Ned. Herv. Kerk gehouden collecte voor den Geref. Zendingsbpnd heeft f 126,021/ï opgebracht. horloge, veldwachter. Haastrecht. De heer W. de Wijs Gouda hoeft aan den hoer J. Kraan al hier opgedragen het verbouwen van café Nationaal op de Markt te Gouda, tot win kel en woonhuis. Haastrecht. Er ia hier opgericht een Ned. Herv. Jongelingsvereeniging op Geref. grondslag onder den naam „On derzoekt de Schriften”. De heer G. ,de Pa ter is benoemd tot voorzitter en de heer M. Graveland tot secfetar’s. De vergaderingen zullen gehouden wor den op Donderdagavond in het Evangeli- satiegebouw HoogstraaJ. Werk aan dm winkel. Haastrecht. 11 Maart zal worden aan besteed de aanleg van de Zuidelijke IJ- seldijk van Stolwijkersluis tot voorbij de Waaiersluis, nabij de woning van den heer Ant. Dogterom gedeelte wordt gelegd geheel vrij van den bestaanden dijk, die tot aan de Waaiersluis de wa- terkeering vormt van de Buiten IJssel. Kort na de aanbesteding is de aanvang van het werk te verwachten. Het is mo gelijk dat ingezetenen dezer gemeente ▼oor een gedeelte bij dit werk betrokken zullen worden. Den heer A. Donk, die in perceel C 86 aan de Hoogstraat een melksalon ex ploiteert, heeft een verzoek ingediend, om vergunning voor den verkoop van sterken drank. Krimpen a.d. Lek. In de plaats van den techn. ambtenaar der telefonie, den hoer J. Huibrechtsen, is aangewezen de heer van Tiggelen 'te Schoonhoven, wien die gemeente als standplaats toegewezen blijft. Voor het comité van winterlpzingen hoopt Woensdagavond 7 uur in de Ger. Kerk op te treden ds. Boot van Overschie. De predikantsplaats in de Ned. Herv. Gemeente was sinds het overlijden van ds. v. d. Plassche vacant gebleven. Maar Zondag was het tijdstip aangebro- ken dat weer een nieuwen herder en leeraar in haar midden kwam. Ds. Enke- laar uit Oud-Beierland verbond zich de zen dag aan de gemeente, ’s Morgens had door ds. Enkelaar uit Leerdam, neef van eerstgenoemde de bevestiging plaats en ’s avonds 6 uur deed de nieuwe predi kant zijn intrede. Hij had tot tekst geko zen 2. Gorinthen 2 van vers 1 tot het 5e vers. In een weldoordachte fraaie rede, verbond hij zich aan de gemeente D0 nieuwe leera^r werd toegesproken door den heer J. d. Vliet, hoofd der School met den Bijbel. Ds. Buiskool con sulent en de heer de Jong, godsdienston derwijzer van Krimpen a.d. IJssel, spra ken eveneens den nieuwen leeraar toe. Was des morgens het kerkgebouw reeds stembureaus trict 1, Raad» leestar, Jedez se en S. Pilla Kreupelin® ?ra. rug; voorzitter len de heeren outen. Plaate- ;n L. Slooteo, Streng. voorzitter d< den de heeren Zoethoutmaar. heeren M. D. L. Vermeulen. houder J. G, Via en G. Fa len de heeren a H. Dijs. merkjing van oden de pre der atembur r dag en pe® Rijwielen met remnaafkast en drager vanaf f 22.50 Kettingkasten (40nder opzetten) vanaf 75 cent Beenpiipen vanaf f 1.15 Buitenbanden vanaf f 0.75 Binnenbandenvanaf f 0.40 Batterijen 25, 20, 15, 11 of 2 voor 20. cent 30 uur Batterijen25 cent J Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgen# de vaetgestelde bopalingen tegen or gova len verzekerd voor bedragen, gêwMrborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Afirk Gulden bij QOO v«rii®9 Oflfï Gulden bij verlies AA Gulden bij verlies AA Gulden bij verlies VVV overlijden. -3W van hand of voet, £UV v»n een oog. IW van een auim. UV een anderen vinger. N«. «W,ACHT BLADZIJDENWOENSDAG 13 FEBRUARI 183». «7. JAARGANG. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT J Telef. 20. Tel.-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Poelrekenin. 13763. L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1