DE SCHOONHOVENSCHE COURANT f S" Plaatselijk Nieuws IN DE PIJP. s £€AI -MOEP /N ’1 WA-reö.... NDEN. ’OTEN, I EREENDJES, winners: en geveer 100 kilo. GENS, luchtbanden: en driewieler ware onderstel- egen te ruilen. i BRI K, JER (Tref), lier, van goede sgrauw. Prijs W egen-Arbeid-Loon. Slechts een puinhoop bleef over. ACHT BLADZIJDEN N«. M75. WAART 193» I zijn ker, Jac. ■BODEN: Em K. DE de te ■i gulden van me. heelemaal ver- MAAR. ES 6CHEKADtn'*J TERDAM. tg). Elke regel én met dienst- gevonden en LEERBROEKS KERK EN TOREN AFGEBRAND. Ztndingsfilm. Capelle a.d. IJssel. De zendngscommis- ■ie der Geref. kerk aan de IJsselmond- achelaan besloot in het kerkgebouw een zendingsfilm te vertoonen op Donderdag avond |8 Maart. Capelle a.d. iJssf' van den heer G. van Oouwt Egberts Ertite Fnesche fleet en-Baal e» Baai-Tabak Melange van rijpe tabakMn. ulkta BANDEN handen, zoowel rachtwagens. f. Ford-Dealer, iven. ÏNENSTAKEN melijk bod. 4180. aan het dit Blad. AMEN, e I s, Schroten, enz. Tevens Grintpuin. Bergambacht, foon 38. dat had je ook en zeggen!. regels 1.80 0 20derde prye. - Adver- gratis ge- Go r cu mer”. sevoeders SEDAN st zonder Benig UGE EEGDE- Haastrecht ISTALLATie OP ONBANK eta, e. Iets mooie vragen: S. P. str. 53c, R dam. lags. Kerksingel, icht. Populaire populieren. Ammerstol. De populieren aan de Ca- pellelaan, die verleden jaar alle genum merd zijn om te worden verkocht, maar die, doordat er zich geen koopers kwa men melden, niet verkocht zijn, worden nu van hun overtollige talken ontdaan. Het zou voor ons dorp jammer geweest zijn, als de boomen verkocht waren, daar Bergambacht. Op de kiezerslijst 1935- 1936 komen voor de namen van 2041 kie zers voor de Tw ede Kamer, 2031 voor Prov. Staten en 1972 voor den Gemeente raad. De zangvereeniging „Zanglust” zal deelnemen aan het nationaal concours, ENSMEST EMEST. Benedenkerk k. Bergambacht olie; n op CoTI.-assen Wagenmaker, scht. gen gehad met maken 'd, dat het een MAANDAG 4 MAART 1935, 67e JAARGANG. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT 4200, aan het üt Blad. ling ii Het voegt dat op 10 Juni zal worden gehouden te Lekkerkerk. In deze gemeente is een Ned.' Herv. Jongelingsvereertiging op Geref. Grondslag opgericht onder den naam „Onderzoekt de Schriften” Twaalf jongelingen sip aanvankelijk toegetreden. De heer T. Boer, die was aangewe zen om zitting te nemen als plaatsvervan gend lid in stembureau II, heeft daarvoor bedankt. Donderdagmiddag had hier een •trouwplechtigheid plaats van een dames- lid der rijvoreeniging „Siegfriea' Zes ruiters te paard, allen leden van Siegfried haalden ’t bruidspaar aan de woning in Benedenberg af en reden voor het paar uit. Bij het raadhuis stelden de ruiter» zich met hun paarden op voor het bor des, waarna het bruidspaar tusschen hen door ging. Ook toen het na de huwelijks voltrekking van het raadhuis kwam. Daarna reed men weder in dezelfde orde naar de ouderlijke woning. Het was een zeer aardig en zelfs indrukwekkend schouwspel. Verstrekking van aardappelen. Capelle a.d. IJssel. Het pL crisiscomitA heeft thans voor de 2e maal in den win ter aardappelen verstrekt aan werkloozen, tegen kostprijs. De eerste maal betrof het een partij van pl.m. 1300 H.L., thans 300 H.L. De kostprijs Is nu f 2,70 per H.L. De kiezerslijst voor 1935-1936 ligt ter gemeente-secretarie ter inzage tot 16 Maart Wij hebben vroeger «1 eens gemeld op hoe uiterst eenvoudige wijze in Luxem- brug het vraagstuk der werkloosheid wordt behandeld. In dat groot hertogdom stelt de regeering ieder, die zonder werk komt, in de gelegenheid weer arbeid te vinden bij den aanleg en het onderhoud van we gen; wie zich daarvoor aanmeldt krijgt vol loon, wie zich niet aanmeldt wordt be schouwd als niet werkloos te zijn eu krijgt niets. Dit systeem kwam ons weer in de ge dachten toen we de nota van de burge meester van Lekkerkerk, den heer C. G- Boos, lazen, die in een kort en krachtig betoog uiteenzet hoe droevig het in deze streken gesteld is met de wegen. «Dijk- en binnenwegen, zegt hij o.a. zijn nog steeds zooals zij de eeuwen door zijn geweest; het verschil met vroeger eeuwen is alleen hierin gelegen, dat ze een ver hard wegdek, meest van grint, hebben ge kregen. „Ze zijn echter nog steeds even smal, even krom en even licht. Bovendien be vinden zich in de binnenwegen talrijke bruggen, die zich als evenzoovele bulten boven het wegniveau verheffen. „Tot heden u vrijwel geen enkele maat regel getroffen, in verband met de ver- keer-evolutie, welke zich ook in deze, in het hart van Zuid-Holland gelegen streek voltrekt Het verkeer wordt voortdurend drukker, zwaarder, sneller, het motor- voertuig neemt sedert lang de overwegen de positie in en breidt zich als ‘t ware dagelijks uit”. Na deze juiste als overtuigende schets van den toestand der wegen zegt de bur gemeester: „Maar er is hier in eenige gemeenten bovendien sedert enkele jaren een zeer omvangrijke werkloosheid (scheepsbouw en metaalindustrie zijn er de hoofdbedrij ven)”. Deze twee punten staan wel merk waardig tegenover elkaar: een dringend en noodzakelijk werk dat op afdoening wacht en een groot aantal werkloosen, voor wie werk gezocht wordt. In de aanvulling op die nota, welke we in ons vorig nummer hebben opgenomen, ■telt de schrijver voor, om alle tertiaire wegen in de Krimpenerwaard te betrek ken in een groot plan van werkverschaf fing, dat beheerscht wordt door de gang bare voorschriften en regelen en waar voor te werk gesteld zullen worden werk- teis Het faillissement n yianen is geëindigd. ALGEMEENE VERGADERING ZWEM KRING GOUDA. Gouda. In café-restaurant „Het Schaak bord” hield Zaterdagn^dag de Zwem- kring Gouda zijn algemeene jaarvergade ring, waarin alle aangesloten vereenigin- gen vertegenwoordigd waren. In zijn ope ningswoord deelde de voorzitter, de heer G. B. Gabry, van Haastrecht, o.a. mede, dat de vereeniging Waddinxveen wegens moeilijkheden genoodzaakt was voor het lidmaatschap te bedanken, hetgeen zeer werd betreurd. Do notulen werden na een opmerking goedgekeurd, evenals het keurige jaarver slag van den secretaris, den heer G. Weijers van Alphen a.d. Rijn. Hierna deed de penningmeester, de heer J. Niekerk, van Schoonhoven, reke ning en verantwoording, waaruit bleek, dat er een nadeelig saldo was van f 19 90, Boeken en bescheiden werden door de hee- ren G. J. v. d. Bergh en G. Radder ge controleerd en in orde bevonden, waarna de penningmeester werd gedechargeerd. Vervolgens bracht de heer P. de Jong, van Gouda, competitie-leider, verslag uil; hij deelde mede dat de competitie een vlot verloop heeft gehad, zijn rekening sloot met n’hil (ook deze rekening bleek in orde) en spr. bracht dank aan de ver- eenigingen en hun spelers voor de pretti ge samenwerking. Als bestuurslid werd de heer J. Nie kerk na enkele candidaatstelling bij ac clamatie herkozen, evenals de leden van de polo-commissie, de heeren P. de Jong en J. A. Jansen van Alphen aan den Rijn, die allen hun herbenoeming aan vaardden. Diverse punten van de agenda der al gemeene vergadering van den Kon. Ned. Zwembond, te houden op 24 Maart te Amsterdam, warden breedvoerig bespro ken, waarvan wij vermelden de kwestie „nrlformulieren”, die door het bestuur van den Zwemkring bij de desbetreffende polo-commissie zal worden aanhangig ge maakt. Den afgevaardigde van de G.Z G. naar bovengenoemde vergadering, Mr. S. H. Smit, werd volmacht verleend om te vens op te treden namens de overige bij den Zwemkring Gouda aangesloten ver- eenigingen. Tijdens de Rondvraag bleek dat de kam pioenschappen van den Goudschen Zwem bond dit jaar in Bergambacht zullen wor den verzwommen, terwijl voor het jaar- lijksche polo-tournooi „Elfhoeven” Reeuwijk als gastvrouwe zal fungeeren. De afgevaardigde van A.Z.G, (Alphen) deelde mede, dat zijn club voornemens is een 2 K M. zwemwedstrijd te organiseeren in den Rijn. Hierna sloot de voorzitter, met een op wekkend woord en een beroep op aller medewerking, de geanimeerde vergade ring. Om 2 uur is de klok blijven stilstaan. De zware bel uit den toren is ongeveer 2 M. naar omlaag gevallen en daar op een paar ijzeren balken blijven hangen. De kerk is verzekerd voor ongeveer f 60.000. De toren is eveneens verzekerd, doch deze is eigendum van de gemeente Leerbroek. raël” gevallen was. Het plotseling overlij den van den heer Idenburg ontroert ons, zei spr.; het is een zwaar verlies voor on ze partij. Met dankbaarheid zullen we steeds gedenken aan wat de Heere ons in hem echonk. Menschen worden weggeno men, maar de Heere blijft dezelfde; daar om zij onze verwachting alleen van Hem, die blijft in der eeuwigheid. Na behandeling der ingekomen stukken voerde het woord de heer J. Schep Hzn-, lid van den gemeenteraad. De heer Schep hield een lezing over „De Overheid en Gods ordinantiën.” Met onverdeelde aan dacht werd geluisterd naar deze weldoor? wrochte uiteenzettmg van art. 3 van ons A. R. Beginselprogram, waarop een ge animeerde en leerrijke bespreking volgde. Landbouwwintercursus. Lopik. Woensdag 27 Februari had in de Christ. School (hoofd de heer W. van Joolingen) de eindlos plaats van de 3de jaarcursus van den landbouwwintercursus in tgeenwoordighe’d van Dr. van Laaien, rijkslandbouwconsulent voor de prov. Utrecht; burgemeester Oldenhof en het be stuur van den G-B.T.B. Dr. van Daalen reikte met een toepas selijk woord de diploma’s uit aan cursis ten, de heeren W. den Hartogh; W. de Gier, G. de Gier J.Fz.; J. M. Lekker ker ker, Jac. v. Beusekom, A. Aantjes Janx.;, P. Schouten; W. Verburg Dx; C. Scha> Hzn., S. Hoog en doom. Jan Oskam, B. de Groot Tz. en Jac. Oskam, waarvan 4 mef de aanteekening zeer veel vrucht, zes met veel vrucht en drie met vrucht. Dr. Van Daalen wekte op, om xn b9 een organisatie aan te sluiten en de theo retische kennis bij te houden. Hij dankte den heer Van Joolingen voor den ijver en de nauwgezetheid, waarmede deze de lessen heeft gegeven en feliciteerde hem met de resultaten. Burgemeester Oldenhof sloot zich bij de-< ze woorden aan en hoopte, dat uit deze jonge boeren een frissche, goede ontwik-, kelde boerenstand zou opgroeien. De heer Van Joolingen dankte daarna allen ,die aan het welslagen van den cur sus hebben medegewerkt en sloot met dankzegging. Moercapelle. Op de Donderdag 28 bruari 1935 gehouden eierveiling waren aangevoerd 10942 eieren. Kippeneieren f 2.35f 3.henneneieren f 2.002.30; kool 7 cent per stuk; bloemen 1625 «t per pot. Ad vertentiën: 1-6 elke regel meer plaatsing halven ten tien worden plaatst in «De I Mot Tinriwig Uorntamwr Te|ef Td-Adres: Vannootra. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 25. Pootrekenin, 13763. ABONNÉ'B, die sich aan onie administratie opgeven voor OAAA Gulden bij levenslange AAA Gulden bij fa VVV ongeschiktheid. VUV overleden. PROVINCIALE WEG GOUDA— STOLWIJK—BERGAMBACHT. Brugverbeterlng. Naar aanleiding van een door den A. N.W.B. en de K.N.A.G gedaan verzoek om verbetering van de brug in den pro vincialen weg Gouda—StolwijkBergam bacht ongeveer 3 K M ten zuiden van Stolwijk heeft de hoofdingenieur van den provincialen waterstaat medegedeeld, dat het houten dek van deze brug, welke in beheer en onderhoud is bij den polder Bergambacht, volgens door het polderbe stuur toegedane toezegging zal worden vervangen door een dek van gewapend beton, waarvan de hoogteligging 30 c.M. lager komt dan de bestaande hoogte, ter wijl de opritten onder een goede helling hiertegen worden aangesloten. De uitvoering van dit werk kan in April a.s. worden verwacht. loozen uit alle gemeenten, die' er aan wen- schen deel te nemen, zonder dat echter de gemeentelijke grenzen voor die tewerkstel- in acht zullen worden genomen”. 4 is goed dat de heer Roos er bij _t dat het werk gedaan zal worden volgens de gangbare voorschriften en re gelen, want nog pas heeft Alphen aan den Rijn ondervonden dat het niet raadzaam is iets te ondernemen, waarbij die voor schriften en regelen niet correct in acht genomen worden. In Alphen was het zoogenaamde Al- phensche stelsel uitgedacht, waarbij van de gesteunde werkloozpn verlangd werd, dat zij voor de genoten steun arbeid zou den verrichten, d» contra-prestatie. Ver schillende gemeenten hadden dat stelsel overgenomen, maar de minister van ar beid heeft nu derp.,wijze van arbeid en steun verboden. De reden zijn, dat er moeilijkheden ontstonden met de verzeke ring der te werkgestelden, de loonscha len en omdat er nu werk werd gedaan door werkloozen dat anders verricht kon worden door niet-werkloozen Di{ laatste argument klinkt wel wat zondering, want er te geen enkel werk denkbaar, dat ook nietczou kunnen worden uitgevoerd door niet-werkloozen. Het Alphensche stelsel had natuurlijk evenals elk ander zijn gebreken, maar de goede kant er van was dat er scheiding kwam tusschen de werkbegeerigen en de steunbegpprigen. ledpr weet dat er onder de werkloozen zijn, die vóór alles arbeid verlangen, onverschillig haast onder wel ke voorwaarden, maar dat er ook onder zijn, die liefst geen Werk krijgen, en wie het leven van den steun goed bevalt. De Luxemburgsche en bet Alphensche stelsel maakten daarin onderscheid en gaven ge legenheid te arbeiden aan wie dat ver koos. De minister vond dat verkeerd en als Alphen nu werkloozen aan ’t werk wil stellen, kan dat alleen geschieden tegen het gewone volle loon. Dat «on natuurlijk ook gelden voor het plan-Roos, maar ook dan verdient het -spoedige uitvoering. Allen weten we hier hoe dringend noödig verbetering van de wegen is en allen weten we ook dat het beter is f 1200 te geven waarvoor men iets terïtekrijgt, dan f 1000 waarvoor men niets ontvangt de verzekering, zjjn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van QAA Gulden bij verliez QA A Gulden bij verliee 1AA Galden bij verlies Gulden bij verlies van JuV van hand of voet, faW van een oog. Ivvy an een duim. VV een anderen vinger. Gouderak. Vrijdag 1 Maart herdacht de heer A. Borst den dag, waarop hij voor 12’/t jaar als veerman in dienst der ge meente werd aangesteld. D« diefstal uit de auto. Gouderak. De politie is een der daders van den diefstal die de vorige week is ge pleegd uit een auto, op het spoor geko men. Er is een verdachte aangehouden en in arrest gesteld. Been gebroken. Gouderak. De heier KI. B., werd opzijn werk te Groningen zoo ernstig door een heipaal tegen een been getroffen, dat dit brak. De getroffene is ter verpleging ^ln het ziekenhuis te Groningen opgenomen. Bazar Groene Kruis. Lekkerkerk. Donderdagmiddag werd onder enorme belangstelling de Ooievaar bazar voor Bakerhulp en Huiszorg van „Het Groene Kruis” geopend. Dr. J. Ph. Élias als voorzitter van het hoofdbestuur der Z.-H. Vereeniging, had gaarne vol daan aan het vereerend verzoek om deze bazar te openen. Spreker «ei, dat het hoofdbestuur het initiatief om in deze ge meente een nieuwe tak van dienst te stich ten in dezen tijd van maatschappelijken nood, bewondert. Ze zet hiermede een mooie roemrijke traditie voort. In zijn rede herinnerde bij aan de onvergetelijke dag in 1931, toen het wijkgebouw geopend werd, waaraan wijlen de heer Van Zoest het grootste aandeel heeft gehad. De so ciale kinder hygiëne is op bewonderens- waardige wijze behartigd, maar de kraam hulp en zuigelingenbescherming ontbrak nog. Spr. wilde thans een geheim ver klappen, n.l. dat het hoofdbestuur plan nen overweegt om deze dienst in streek- verband op efficient© wijze te regelen en dat thans van uil Lekkerkerk weer de eerste stoot is gegeven. Met den wensch, dat de nieuwe onderneming moge slagen tot heil van deze gemeente en haar bevol king verklaart doctor Elras dezen bazar geopend. Burgemeester Roos, voorzitter van het afdeelingsbestuur dankte dr. Elias voor zijn rede en heette inzonderheid mevr. Keizerla Pleye, hoofdbestuurslid, dr. Beekenkamp, die hij den steenlegger der schoolartsendienst noemde, de afgevaar digden van zustervereenigingen en luster Hailing, in deze gemeente geen onbeken de, hartelijk welkom. In *t kort releveerde »pr. de voorge schiedenis; bracht dank aan de bazar- commisaie in den persoon van haar voor zitter, den heer L. Broere Jzn aan mej T. A. van Zoest, wie niets te veel was T. A. van Zoest, wien niets te veel was geweest en den heer J. Wage te Rotter dam, die alle reclameplaten had ontwor pen en geteekend, geheel belangeloos en tenslotte den heer Leefland, die zooveel gedaan heeft voor bet misdeelde kind. A.R. Klesvereeniglng. Lopik-Jaarsveld. Donderdagavond ver gaderde de A.R. Kiesvereeniging „Neder land en Oranje”, onder leiding van haren voorzitter, den beer G. T. van Dijke. In zijn openingswoord, naar aanleiding van Num. 20 2229, wees de voorzitter er op, dat ook dien dag „een groote in U- BELENDENDE PERCEELEN MET MOEITE GESPAARD. Leerbroak. Hedennacht zijn door onbe kende oorzaak kerk en toren uitgebrand. Omstreeks half twee zag de chauffeur van een voorbijgaande vrachtauto, dat brand was uitgebroken in de kerk. Ijlings gewekte omwonenden hebben di rect de brandspuit gehaald en nog gepro beerd hiermede den brand, die vermoede lijk in de regeeringsbank is ontstaan, te blusschen. Dit mocht niet baten en inmid dels was de sirene in werking gesteld en de motorspuit van de 3 gemeenten Meer kerk, Leerbroek en Nieuwland gewaar schuwd, alsook de motorspuit te Leer dam. Nog eenigen tijd heeft men met beide motorspuiten getracht de vuurzee in be dwang te houden en mêt de handspuit heeft men de belendende gebouwen ,nat gehouden, waarvan vooral de boerderij van den heer H Verrips zeer gevaarlijk stond, daar veel brandend hout op het rieten dak der schuur viel, zoodat men zelfs genoodzaakt was al het vee en de paarden uit de stallen te drijven. Ook het huis van den heer Maasland heeft nogal wat waterschade. Omstreeks vijf uur kon de motorspuit uit Leerdam inrukken, terwijl met de handspuit van Leerbroek nog langen tijd de belendende gebouwen werden natge- houden en de autospuit der 3 gemeenten pas om 8 uur stopgezet kon worden. Later werd de motorspuit nog even in werking gesteld om enkele brandende balken te blusschen. Kerk en toren zijn totaal uitgebrand; er is letterlijk niets van over. „Surdum Corda”. Moercapelle. Vrijdagavond werd onder zeer groote belangstelling in de chr. school een openbare zangavond gegeven, door het chr. gemengd koor „Surdum Corda”, dir. de heer P. H. Jansen uit Gouda. De eere-voorzitter, Ds. Uitman, Ned. Herv. predikant, opende met het laten zingen van ps. 33 2, waarna hij voorging .in gebed. Er werden zeventien zangnummers gegeven, welke door verschillende voor drachten werden afgewisseld. Zoowel zangnummers aJs voordrachten vielen ze«r in den smaak. Ua afloop ging ds. Uitman voor in dankgebed en liet tenslotte zingen bet laatste vers van ps. 72. Het succes van den avond, wat de zang betreft, heeft men voornamelijk te danken aan den directeur, den heer Jan sen en wat de voordrachten betreft aan den heer F. Paul. Aan het einde werd een collecte gehou den voor het crisisoomité. Nieuwer kerk a.d. IJssel. Mej. A. van Sprang, wed. L. van Vliet, is failliet ver klaard, Curator is mr. H. Winkel te Rot* terdam. Vijftig jarige echtvereenlglng. Ouderkerk a. d. IJssel. Woensdag her dacht het echtpaar Jap Speksnijder en Macheltje van Herk, wonende aan den Groenendijk, onder zeer vele blijken van belanstelling zijn 50-jarige echtvereeni- g ng. Onder de velen, die hen persoonlijk kwamen gelukwenschen, was ook dr. L. G. van Omme, terwijl onder de schrifte lijke felicitation zich een sympathiek schrij ven van oud-burgemeester Van Waning bevond. Van het bestuur van do schip- persvereeniging „Schuttevaer” ontving de jubilaris, die nog steods secretaris dezer vereeniging is, een fraa e klok. Rijwiel ontvreemd. Ouderkerk a. d. IJssel. Ten nadeele van den landbouwer Van Oosterom, we nende nabij de oude algemeene begraaf plaats, werd dezer dagen een rijwiel ont vreemd, dat hij een oogenblik onbeheerd voor de woning van notaris Van der Lee- den in de Molenplaats had laten staan. Het is de politie nog niet gelukt een spoor van den dader te viudea.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1