Plaatselijk Nieuws Hulp aan itand de Hypotheekboeren. 2000 600 ^2’ 300^2^^ ZOO™"»" 100 60 £“ld." 8 MAART 7933 Postrekening S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN vele koeien met een hoog© ing met dank- schoten, 39 iiiueu, ie Dövra- sjaal, te bevra- Zwöneah 21 k en O M Boer# stellen 1 r J. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT I SCH00NH0VEN5CHE COURANT J Telef. 20. Tel.-Adree: Vannooten. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 28. Postrekening 13763. In het rapport van het Bureau voor Publiciteitswaaroe wordt vermeld: Dit blad hoeft agenten en correspon denten ojl In do volgende gemeenten: Alblasserdam, Arkel, Ameide, Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwouds. BleskensgraafBoeikop, Brandwijk, Cabauw, Capellea.d. IJssel, Giessen-Nieuw kerk, Giessen-Oud ekerk, Giesstmdam, Gomnchem, Gouda, Goudriaan, Gouderak Groot-Ammers, Haastrecht, Hardinrveld, Hekendorp, Heikop, Hoog-Blokland, Hoornaar, Jaarsveld, Kinderdijk, Krimpen a.d. Lek, Krimpen a.d. IJssel, Langerak, Lekkerkerk, Lexmond, Lopik, Lopikerkapel, Meerkerk, Moerkapelle, Molenaarsgraaf, Moordrecht, Nieuwer kerk a.d. IJssel, Nieuw Lekker land, Nieuwpoort, Nieuw land, Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Ouderkerk a.d. IJssel, Oudewater, Papendrecht, Polsbroek, Polsbroekerdain, Reeuwijk, Schelluinen, Schoon hoven, Sliedrecht, Stolwijk, Streefkerk, Tienhoven, Klist, Waddinxveen, Willige-Langerak, Wijngaarden, Woerden, IJsselstein, Zevenhuizen, dd de begroo- f, dienst 1934- den go to Ier O j., wed. tm sJsnm, 60 G. Sno©iL G. P. vao - Johannes, 1 va. Di©- Mwt ims, z. van’X Arie, x van urn. - Maria, ■en. Maat>, r. d. Windt m P. Md. W, 27 k en Boers, 30 j, en P. Ottevangor, P. MMld©r, 20 do zus- Kreeft, was deze week 12 H ja ar als 1 j-, echtgenoo- J. Zeeuw. 80 im. ebr. s, x van A. «gt. 28 j. en X mten, verzoekt verleenea van >tewoning te be de door bezwaren L voor aan het voorwaarde dat ak blijft wonen van concierge waarnemen tot- 26 j., K. Lagerwaard, m G LuötM% Advertentiên: 1-6 regels f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing hal ven prijs. - Adver tenties worden grati' plaatst in „De Goron mi Maart. I en M. G i Ghr. Go® m de raad zich m, dat met al- a ogenomen. wonjng heeft den deze weder per weck. gt in behande- Eerste Hulp. Bergambacht Bij het door Dr. Ligten- belt te Utrecht en dr. Van Elk te Gouda gehouden examen, ter verkri’<nng van een diploma voor de Eerste Hulp bij Ongeluk ken, slaagden voor-het 2-jarig diploma mej. P. G. Schouten en de heeren D. van de Velde en J van Erk, terwijl voor het 1-jarig diploma zijn geslaagd de heeren A, Blanken, J. van Eijk, W. van Steenis en B. Markus Aan den militiepüchtige van de lich ting 1935, 0. P. Kok, is met ingang van 16 Maart voor één jaar uitstel verleend van opkomst onder de wapenen, wegens Alblasserdam. Bij het te ’s-Gravpnnage gehouden examen voor costumière slaagde mej. E. Sm’t en voor diploma A (nmat- knippen) slaagde te Dordrecht mej* L. Keesmaat. - In de jaarvergadering van de Vereen ▼oor Christ. Nat. Schoolonderwijs werden als bestuursleden herkozen de heeren N. Behagen en G. Wilschut. Tot leden der commissie tot het nazien van de boeken en bescheiden van den penningmeester wer den benoemd de heeren Korteweg en Vat Beesd. Aanrijding. Reeuwljk, Mej. Ballering werd op den Nieuwen yreg door een uit tegenoverge stelde richting komenden wielrijder, die geen licht op had, aangereden. Haar fiets werd vernield. wk Fok- en controle-veresn. „De Tijdgeest". Stolwijk. De fok- en controlevereeniging „De Tijdgeest” hield haar jaarvergadering Aan het verslag van den controleur A. F. Kool, ontleenen wij het volgende. De gemiddelde melkopbrengst per koe is in 1934 geweest 4293 K.G. melk, met ’n vetgehalte van 3.37 pCt., maakt 144 9 kg. vet in 303 dagen, met een gemiddelde ou derdom van 4 4 jaar. - Uit deze cijfers blijkt, dat er in 1934 ’n hoogere melkopbijspigst is geweest van 183 K G. of een grootere vetopbrengst van 11.4 K.G. Zeer vsle koeien hadden een hooge melk- en vetopbrengst, o.a. „Bets n.l. 7315 K.G. melk met 3.84’ pCt. vet ia 327 dagen; „Dora IA” 5189 K.G. melk met 4.25 pCt vet. Nog zeer’ melk- en vetopbrengst werden genoemd; uit een en ander bleek duidelijk, dat hooge melkopbrengsten zeer goed kunnen samen gaan met een hoog vetgehalte. De vereeniging kan dan ook tevreden zijn met de bereikte resultaten, welke tot gevolg hadden, dat vele kalveren met goo ds melkstaten in 1934 tegen goede prijsen werden verkocht Ook nu is er reeds vraag naar fokkalveren. Verschhnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer In ons land zijn tot nu toe geen maat regelen ten gunste der zoogenaamde hy- potheekboer$n genomen. Wel bevatte de troonrede van Septem ber 1933 een passage, waaruit kon worden apgemaakt, dat een wettelijke regeling in voorbereiding was, met het doel ongemo- t^-^rde executies tegen te gaan, maar kXindiening is het niet gekomen. Het wetsontwerp-Van der Bergh, dat bedoelde den rechter gelegenheid te geven dadelijke uitwinnng te voorkomen, als een debiteur tengevolge van de heerschende •conomische crisis in geldelijke moeilijk heden zou zijn geraakt, is weliswaar in de afdeelingen der Tweede Kamer behan deld een Voorloopig Verslag en een Memorie van Antwoord zijn verschenen doch bet heeft het niet tot openbare be handeling kunnen brengen. Er wordt dus niets gedaan om de last van den hypothecairen schuldenaar te ver lichten, zoo hij er niet in slaagt van zijn schuldeischer eenige verlichting te ver krijgen. In het algemeen mag worden aangenomen ,dat tal van crediteuren een tegemoetkomende houding aannemen, maar daartegenover staan valen, die nog altijd het volle pond eischen, zelfs ten koste van den ondergang van den debi teur. Ons gevoel van billijkheid verzet er zich echter tegen, dat degenen onder deze men- schen, die het niet verdienen, eenvoudig worden afgeslacht. Daarom dient ten be hoeve van die boeren te worden ingegre pen. Het voorstel tot hulpverlening aan de in moeilijkheden ver koerende boeren-hy- potheeknemers, ging er echter ook van uit, dat een wettelijk executieverbod niet moest worden uitgevaardigd, terwijl ook voor het wettelijk reduceeren van rente en hoofd som van een hypothecaire schuld elke rechtsgrond ontbreekt. De hypotheek is slechts bedongen ze kerheid bij een overeenkomst inzake geld- leening. Er is geen enkele reden om de hypotheek niet aan te tasten en geldlee- ningen tegen .borgstelling vrij te laten. Zou men wél overgaan tot het wettelijk reduceeren van hoofdsom en/of rente ▼an hypotheca’re schulden of tot een exe cutieverbod, dan zullen allerlei lichamen als levensverzekeringsmaatschappijen en hypotheekbanken, spaarbanken, boeren leenbanken, ten doode zijn ongeschreven. Er is dan ook naar een andere oplos- •fng gezocht. Men meende die te kunnen ▼inden op de volgende wijze. Er zal een voorschotbank worden inge steld in den vorm van een N.V., aan het beheer waarvan verschillende Instellingen op het gebied van het credietwezen deel nemen. Zoo executie dreigt zal de debi teur zich terzake tot de Voorschotbank kunnen wenden. Deze bank zal onderzoe ken of de debiteur verdient te worden ge holpen. Er zijn bij opzegging een drietal geval len te onderscheiden: a. een willekeurige opzegging, d.i. een opzegging zonder dat daarvoor noodzaak bestaat; b een opzeg ging, waartoe de crediteur was genood- Oudewater. De uitslag van de door den bouwkundige W. Bos gehouden aanbeste ding van een be'onbrug op paalfundeering en bijkomende werken, voor rekening van he< waterschap „Hoenkoop, VlieU’en Dijk veld” is als volgt: G. J. Strien, Hoenkoop f 727; J Riet veld, Hoenkoop f 758; L. Blonk, Oudewa- ter f 989; Gebr. Vermeer, Hekendorp f 1049; G. «Spek, Ouderkerk a d. IJssel f 1144; v. d. Meiden <fc Dubbeldam, Gies- sendam f 1474; Fa. Kolk <fc Co., Leeuwar den f 1559; H. v. Essen, de Bilt f 1645; P. de Pater, Waddinxveen f 1697, G van Harten, Ammerstol f 1734; Fa. van Hees Dobbers, Utrecht-Cuhmborg f 1990 De Dam weg. Polsbroek. Het voornemen van het be stuur van het waterschap Polsbroek om de langs den Damweg staande boomen doen rooien, mocht de goedkeuring d< commissie voor ^.Staatsboschbeheor” ver werven. Het bestuur is voornemens Dins dag 12 Maart de boomen. ook die welke later zijn tusschengepoot, publiek te vei len (zie advertentie in de Sch. Courant van Woensdag j:l:)'. Jaarvergadering „Bid en Werk”. Reeuwljk. De jongelingsveneeniging „B’d en Werk” hield in de consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk te Sluipwijk haar 39e jaarvergadering. De bijeenkomst werd geopend dooreen eere-voorzitter, ds. H. Schroten. Na het zing^A van Ps. 119 5 ging hij voor in gebed. De heer H. Slap pendel hteld een referaat *ver Joh. 17. Februari. C. Vrolijk en Adriaan Ger- van Meijeren. p en A. Hof- Schenk en T. na, d. van H. irinus, z. van Voglezang de oordegraaf «a z. van A. de Tillem, z. van Jannigje, <L □g. Goris, F. Broere. n P. van der de Bode en l. van A. va® - Andriee, x Ier Graaf. aaf en T. C. Vestbroek en Door Dr. Molhuysen. zaakt door omstandigheden buiten zijn wil; c. een opzegging wegens wanbetaling. Doet het eerste geval zich voor, dan zal de executie één of meer jaren worden op geschort. In dat geval is de Voorschot bank bereid de hypotheca’re vordering *bvor te nemen tegen een bedrag van 20 pCt. beneden de geschatte waarde van het onderpand. Heeft men te maken met het sub. b bedoelde geval, dan zal de Voorschotbank 100 pCt. van de geldende waarde van het onderpand overnempn of wel voor dat zelfde bedrag beleenen tegen een rente gelijk aan die, welke de hypotheek op bracht. In geval sub e. zal de Voorschotbank eerst streven naar minnelijke schikking. Gelukt het niet deze tot stand te brengen, dan zal een rentepercentage worden vast gesteld, wat de debiteur zal hebben te be talen. De crediteur zal vergoeding ont vangen voor hetgeen hij derft, doch niet meer dan hij in een vorig kalenderjaar heeft genoten en in geen geval meer dan 4‘/i pCt. ’t jaars. Hoewel dit voorstel zeer aantrekkelijk lijkt, heeft de regeering het niet geaccep teerd. Wat hiervan de reden is, laat zich slechts g’ssen. Wellicht wordt gevreesd, dat een bekorting van het execuite-recht een soort vertrouwencrisis zal teweeg brengen, zoo niet de hypotheekhouder op één of andere wijze voor deze verminde ring van zijn recht schadeloos wordt ge steld. In’usschen maakt de regeering nog weinig aanstalten om ten gunste van landbouwers-hypotheeknemers, die gevaar loopen te worden afgeslacht en het niet verdienen, in te grijpen. Steeds weer hoort men, dat een wetsontwerp in voor bereiding is, maar verder schijnt het n;et te' komen. De slechte omstandigheden van tal van hypothecaire debiteuren heeft den Katholieken Nederlandschen Boeren en Tuindersbond bewogen met nieuwe voorstellen voor den dag te komen, welke in het kort als volgt luiden. Instellen van Kamers voor Crisis-hypo- teokzaken. die bevoogd zijn: te pogen tus- schen crediteur en debiteur een minnelijke schikking tot stand te brengen bij wan betaling van rente on'of aflossing of bij opzegging der hypotheek. Gelukt dit niet, dan kan de Kamer de rentebetaling of de aflossing hopprken tot een door haar te bepa’en gedeelte. Tegen de beslissing der Kamer van Crisis-Hypotheekzaken zal beroep moeten openstaan. Is de gedane opzegging als te recht geschied verklaard, dan zal er een instantie-moeten zijn, welke de hypotheek <le koeien waren weggehaald .Na overneemt, waarvoor een Crisis-Hypo- i theekbank moet worden opgericht. Het wil ons voorkomen, dat de Regee ring thans over voldoende min of meer bru'kbare oplossingen te beschikken heeft, die tot grondslag kunnen d'enen om op korten termijn tot een regeling te komen, welke voorziet in een bevredigende op lossing van het zoo urgente hypotheek- vrapgstuk. kostwinnerschap. Gevonden: een heerenhoed, te bevra gen bij M. de V:nk en een sjaal, te bevra gen bij P. Speksnijder. Bergambacht. De landelijke rijvereoni- ging „Siegfr ed” zal' op Hemelvaartsdag in deze gemeente een concours-hfppique houden. Op de eierenveiling van de plaim- veevereeniging V.Z.O.D. werd voor de aan gevoerde kippeneieren besteed van f 2.25 f 2,75 en voor henneneieren van f 2 f 2,25 de 100 stuks. Bij de stemming voor leden van de Prov. Staten, zullen in Stembureau II zit ting nemen de heeren P. van den Dool Adrz. (voorzitter), C. Kok Tz. en «rooting 1935, i ter secretarie l door de daar- is onderzocht, ds ie medege- t sluitend is te irage uit het en een bij kosten der ge- nde deze bjj- k te maken, m mogelijke bo- jn de tarieven geld verhoogd. Schep mede ft kunnen ver- van B. en W. volgens het stellen. Met ai de begroeting t de volgende ontvangst en itaaldienst ont- t 1406. N&dee- jes gezongen en twee tooneelstukjes opge voerd, welke beiden zeer in den cmaak vie len van het talrijke publiek. De kinderen hebben bijzonder goed alles ingestudeerd, waarvoor veel werk is gevergd van eenige dames en heeren. Na afloop dankte de voorzitter en daarna de burgemeester alle medewerkenden en werden bloemen aange boden aan den directeur en mevr. Schram Een bal besloot den avond Gouderak. De beer P. de Lange ver wierf Woensdag het diploma Tuinbouw- wintercursua Krimpen a.d. IJssel. Woensdagavond heeft de Ghr. Meisjesvereeniging „Irene” haar 42e jaarfeest gehouden in de Chris telijke School I. De leiding berustte bij Ds. Buiskool. Nadat verechillende versla gen over het afgeloopen jaar waren uite gebracht, lieten de leden ve^scnillende voordrachten' en zangnummers hooren. Ook hadden andere vereenigingen afge vaardigden gezonden, mede ui,^ de om liggende gemeenten, die hun gelukwen- schen kwamen overbrengen. De opkomst was bevredigend. Op de Woensdag* gehouden eieren veiling werden aangevoerd 3200 eieren. De kippeneieren deden 2,102,80, de eendeneieren f 2,052,25 per 100 stuks. Moordrecht. De veXm^ving van het woonhuis, eigendom van den heer Stolk, tot een dubbel woonhuis is opgedragen aan den heer Leeuwis. Wij vernemen, dat de tuingrond, gelegen langs den Molenlaan, verhuurd zal worden voor Volkstuintjes. koeien onttrokken aan beslag. Nieuwerkerk a.d. IJssel. De veehouder P. R. zag door een schuldeischer beslag leggen op zijn veestapel, die was onder gebracht bij den veehouder K. N. Een andere schuldeischer, A. S., heeft daarop de bewakers weten te bewegen de koeien af te staan. De 19 dieren zijn in den nacht vervoerd naar verschillende omlig gende gemeenten. Blijkbaar hebben de bo- wakers het verkeerde van hun handeling ingezien, want zij kwamen den volgenden morgen bij de politie aangifte doen, dat ,27a een on derzoek heeft de politie de koeien opge spoord en terug laten brengen. Tegen A. S. is proces-verbaal opgemaakt wegens het onttrekken van koeien waarop beslag was gelegd en tegen de bewakers K. v. N. en D. H. v. S., wegens het toe staan dat de koeien werden wegehaald. Bouw betonbrug. Waddinxveen. De verloting van de ijs club „Waddinxveen” zal in de maand Mei plaats hebben. De politie heeft tegen dan landbou wer O. proces-verbaal pgemaakt wegens het frauduleus slachten van een kalf. Het vleesch is in beslag genomen. Tot organist van de R K. Kerk ie benoemd de heer W. van Steijn. De politie heeft tegen H. en diens vrouw proces-verbaal opgemaakt wegena mishandeling van hun schoonzoon Van H. later zijn tusschengenoot, publiek te vei- Voral wees hij erop, dat door enting van NOÓDLOTTIGE AANRIJDING. Te water geraakt en verdronken. IJsMlstein. Dinsdagavond we®d mej. E die met haar broertje achterop de fiets Van Utrecht naar haar ouders alhier reed op den Utrechtachen Straatweg door een auto aangereden. Beiden geraakten door de aanrijding te water. De chauffeur van de auto wist met be hulp van een voorbijganger den jongen, die een been had gebroken, te redden. Mej. E. werd echter levenloos opgehaald, en hoe wel kunstmatige ademhaling werd toege past, moest de dokter den dood constatee- ren. Tiet lijk is naar het gemeentehuis te Jutphaas gebracht. De jongen is in het St. Josephziekenhuie. alhier opgenotmen. De chauffeur had voor een tegenkomen de vraohtauto moeten uitwijken en zag plotseling hett rijwiel voor zijn auto. Hij trachtte door het omwerpen van zijn stuur* de aanrijding nog te voorkomen, hetgeen niet mocht gelukken. De overledene is de oudste dochter wit een groot gezin Zevenhuizen. De heer A. J. Vente, tim merman, heeft voor f 41 994 het bouwen van 20 woningen te Capelle a.d. IJssel voor rekening van den beer J. Zeuw al daar aangenomen. De kiezerslijst voor deze gemeente bevat 1436 namen van kiezers voor de Tweede Kamer, 1429 voor le Provinciale Staten en 1385 voor den gemeenteraad. Fruitteelt Groot-Ammers. Dinsdagavond hield d® heer J. Jonkers, tuinbouwleeraar te Noor- de loos, in het café van den heer G. van As, voor de leden van de tuinbouwveree- niging „Groot-Ammers en Omstreken" waarbij waren uitgenoodigd de leden van, de afdeeling Groot-Ammers van de Hol!. Mij. van Landbouw, een lezing, met als^ onderwerp „Kan de fruitteelt nog renda-' bel zijn?” Den voorzitter der tuinbouwvereeniging, burgemeeter G. B. Fortuyn opende de ver-, gadering, waarna de heer Jonkers het woord verkreeg. Hij was van meening en hij sprak uit eigen ondervinding dat de fruitteelt in dezen tijd nog zeer goed rendabel kan zijn, mits men zorgt voor' goed fruit en niet langer vasthoudt aan' de verouderde en niet meer gewilde soor-l ten, zooals Uc suikerpeer, de bellefleur e.a.' ‘Vooral wees hij erop, dat door enting van gezonde boonaen en het opbrengen van, nieuwe, gevraagde soorten, de opbrengst, van een boomgaard in de toekomst nog, lopnend kan zijn. Meer aandacht moeten, boomgaardbozitters schenken aan de fruit-j boomen, om deze op tijd en op doelmatige wijze te bespuiten en vooral het snoeien? niet te vergeten. Van de gelegenheid tot vragen werd druk gebruik- gemaakt. Zuster Kreeft dankte wethouder Van I«eeuwen voor zijn toespraak. Vervolgens kwamen vele’ ingezetenen felicitoeren. Er werden verschillende jubileum-liederen gezongen door de leerlingen van de lagere school. Het is voor zuster Kreeft een on vergetelijke dag geweest. Vlsch verdwenen. Reeuwljk. Bij den vischhandelaar v. d. S. is een vischbeun opengebroken. On geveer 40 pond snoek, benevens eenige andere visschen worden verm st. Men termoedt, dat bier kwaadwilligheid in het spel te. A B O N N *8, die «ch aan onte administratie opgeven voor de verzekering, rijn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HA VBANK te Schiedam, Adrz. (voorzitter), G. Kok Tz. en Joh. Boer (leden) en A. D. Oskam en P. Du- hen (plaatsverv. leden). De melkboeren hebben den prijs van de vollemelk met 1 cent per liter ver laagd en^gebracht op 7 cent. Kinderkoor. Berkenwoude. Woensdagavond gaf „Vriendschap’s Klein Koor” een* uitvoe ring Wider leiding van den director, den heer J. B. Oskam te Gouda. Er werden,, door de kinderen eenige heel aardige lied- De heer J. Zwijnenburg droeg het gedicht voor „Hij droeg onze smarten”. De heer J. v. d. Smit sprak over het onderwerp „Mo hammedanisme" en de heer A, van Bode graven declameerde het gedicht „De laatste nacht". Vervolgens brachten de afgevaardigden van de vereenigingen van Waddinxveen en Hekèndorp, alsmede van de meisjesver eeniging „Dorrcaa" hun gelukwenschen over voor de vereeniging „Bid en Werk". Na de pauze spraken oud-leden van de vereeniging en leden van den kerkerend. Daarna volgden eenige samenspraken, o.a. „Waarheid en Leugen”, door H. van Bodegraven; „Fascisme of Democratie", door Th. d. Berg; „De Kruistochten” door G. d. Berg en „Engelenmacht" door A. van Bodegraven. Tenslotte werd Ps. 118 1 gezongen, waarna deze bijeenkomst door ds. Schro ten met dankzegging gesloten werd. Jubileum Zuster Kreeft Reeuwljk. De wijkverpleegster van afd. Reeuwijk van Het Groene Krute, ter FJ-u 4042 zoodanig in onze gemeente werkzaam. Er was gelegenheid om haar persoonlijk te komen gelukwenschen in hotel Zomerzorg. In den loop van den dag waren reeds vele bloemstukken aan de zaal bezorgd, zoodat deze weldra in een bloementuin was her schapen. Middags werd zuster Kreeft door den voorsiter van ds afdeeling. «ds.< J. Bat slaan en het bestuurslid, de heer J. Keer, per auto aan haar woning ifge- haald en men reed naar hotel Zomerzorg. Het geheel© bestuur was in de zaal aan wezig. Bij het binnenkomen werd zuster Kreeft door twee kinderen toegezongen en werden haar blemen aangeboden. Daarna sprak dr. Batelaan haar toe namens het bestuur van de afdeeling. Spr. memoreerde de groote werkzaamheid van de zuster in deze gemeente en bracht haar dank voor het vele goede werk dat zij ver richt. Hij hoopte, dat zij nog vele jaren haar liefdevolle taak zou mogen vervul len. Hierna overhandigde de voorzitter haar namens de ingezetenen een spaar bankboekje. Het bedrag hiervan was door de inwoners der gemeente bijeengebracht Zuster Kreeft dankte bewogen voor dit nuttige geschenk. Namens het gemeente bestuur sprak weth. Van Leeuwen haar toe. Hij dankte haar voor het vele werk, dat zij heeft gedaan voor de ingezetenen. Niets was haar ooit te veel, terwijl zij nimmer zag naar rang of stand, geloof of pa/tij. Spr. hoopte, dat zij op deze wijze voort zou gaan en nog vele jaren baar arbeid zou mogen verrichten. Zuster Kreeft dankte weth^udi ZESTIEN BLADZIJDEN 87e JAARGANG. VRIJDAG 8 MAART 1938

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1