Plaatselijk Nieuws Sxpcsslae Schoonmaak 2000 600 300 van hand of voet, 200°^^""“ 100 van een duim. 60 een anderen vinger. Auto en fiets. 67« Jaargang. maart mo. bij het dorp Postrekening 13763. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Telrf. 20. TeL-Adres: Vannooten. Zie'onze advertentie op pag. 14 De Kht dtt bet t (M< H B. heer J. Th. Ud. n k-M o or- chtera-yaca- m B, en W. r bevesti- iaar hjj den Gods gebod Tan den i op 20 een wAgsnr ifteljjk voor- l Ged. Staten - •egellng aan kunnen voor- t erop, dat de roene Kruit”, r voorkomt rt deo© w»e- Me hard noo >hzn. ia even- >en misschien Jet overbodig wegkosten te vaak bet ge- ge- een zn. adviseert alijk voorstel verordening t helpt toch 1 dlenat met en uitgaven 7489», ak- i«t bargarf^t leiding, wor- rd. m inkomsten 03.65, nadee- jnder discus- wordt eren- Ier betwijfelt rkverschaffing an hopen, dat k worden vol- ordegraaf ig veel te laag van het een Baklmann rdograaf mogelijkheid komen tot erieie-oonri- >oaen op den hjj zwh dat dat het ge- ataande var- ien u, aides wilt brengen w weet den Koad vraag. steeds ia de és hier des r het isbam uur geopend en. Hij wijst ikenschapzal reen hij toe- geeft menige huisvrouw en meisje ruwe en roode werkhanden. Deze worden weder om spoedig gaaf, zacht en blank door Purol Gevonden Voorwerpen. Slledrecht. Te bevragen bij: L. Been akker, Adm. de Ruyterstr. 81 een duim stok; J. v. d. Starre D 31 een k'nderwantje D. Slingerland G 585 een kleerborstel met En ver- sou moqht bet 1 hom van een effende bepa- an margarine bekend ia. rkvorechaffing f 6291.91 aan drag f 26.275 »an de werk- ■egt dat men I uit de rake- loot deo» met ir niet, ndien de noodig rooting n 3. en W. it dit dit een maar nu de >r W. de Jong i, wil hü er ?en. hzn. zegt, dat ratel wenscht. om van het tenen gebruik van een ba- wordt mot 10 a heer W. de JLBOJfNÉ’S die zich aan onae administratie opgeven voor de verzekering, xqn volgens de vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Chr. School aan de IJsselm. laan, tegen het raadsbesluit van 26 Septwaarbij medewerking werd geweigerd voor de ver nieuwing en verhooging van de schei- dingsheining en ophooging van het speel terrein. i regels 1.80 0.20derde prijs, f Adver- eu mer". Ziekenfonds. Reeuwijk De afd. Reeuw ijk van de Mij. Ziekenfonds „Gouda en Omstreken” hield 1 een ledenvergadering. Op 1 Jan. bedroeg te Reeuwijk het aantal verzekerden 3793 1 en 2350 kinderen Het kassaldo was in ’t jaar 1934 met f 839.80 vermoeiderd. De 1 d Weel werd tot plaatsver- En bloc bedankt. Cd pel Ie a.d. IJssel. De commissie tot wering van schoolverzuim heeft en bloc ontslag genomen. Naar wij vernemen s'aat dit in verband met de besliss ng van Ged. Staten, dat geen presentiegeld mag wor den toegekend. Advertentiën: 1-6 elke regel meer plaatsing hal ven tentiën worden g plaatst in „De Go r hzn. merkt op largarina wel pgedragen die met margari- le «lagers die vertraden van in blik wer- irgerlijk arm- q uitgaaf van koperen beslag; A. de Jager Middenstr. 26 een mantelceintuur; A. Stuy, Wilhel- minastr. 52 een handschoen; F .Klomp A 475 een handbeschenner van een rijwiel K. Prins, Middenstr. 38 een portemonnaie K. Bons B 947 een portemonnaie met in houd; A. Mijnster v. Lennepstr. 46 een bril; T. v. Dijk A 383 een portemonnaie m. inhoud; J. Erkelens, Pr. Hendr kstraat 10 een kop van een fietsbel; A. v d. Hek G 567 en roode ce ntuur; J. v d. Waal, Dijk- str. 15 een portemonnaie met inhoud; P. Nederlof Burg Ypeystr. 21 een handschoen F. Korevaar Havenstr. 1 een kinderschop je; T. Weggera, Juliananatr. 17 een paar kinderkousje»; politiebureau een visch- vergunning. Ala verloren is aangegeven: een zilveren schakelarmband; een leesboek; een ach terlicht van een motorrijwiel; een voet- pomp; een zakboekje en een portemonnaie inhoudende een gouden ring. beeft een fc- 23.23. rraagt boe bet Hij heeft ge- »1 nog steeds heffing van Giessen-Oudekerk. Onder leiding van Ds. Joh. Bronsgeest werd door de cate chisanten. per fieta een reisje gemaakt naar Utrecht. Daar werd een bezoek ge bracht aan het Aartsbisschoppelijk Mu seum en aan de tuinen van ..Hortus”. Ook werd de Dom bestogen en een kijkje genomen in de Domkerk. Zooals men be grijpen kan wat het voor allen een mooi reisje en tevens een leerzame dag. Des avonds om ruim acht uur kwam het gezelschap weer in het dorp aan. Krimpen a.d. Lek. De heer C. van Ha- lewijn, metselaar en aannemer, is failliet verklaard. Curator i» mr. G. A. Voa te Schoonhoven. door Dr. J. v. St W«. MM. ZESTIEN BLADZIJDEN VRIJDAG Tl MAART 1935 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCH00NH0VEN5CHE COURANT I Telrf, Trt.-Adn»: VuaootaL S. I W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Portrekmln, 13761 I. Ouderavond. Krimpen a.d. IJssel. Dinsdagavond heeft in de Chr. School II een ouderavond plaats gehad, welke erg druk bezocht was. De avond stond onder leiding van het hoofd der school, den hr. J. Seckel. Deze heeft na de opening een schriftgedeelte behandeld, waarna ongeveer 80 kinderen onder leiding van den heer P. Noor lan der, verschillende zangnummers hebben uitgevoerd. De Oudercommissie heeft hier na bij monde van den heer De Bruijn oen vaandel aangeboden aan het bestuur; het is speciaal bestemd voor school II, welk opsdhrift het ook draagt. Dit is geheel vervaardigd door de leidsters van de meisjesvereeniging, welke* daarvoor groo- ten dank hadden te oogsten. Onder dank betuiging heeft de voorzitter van het schoolbestuur, de heer P. Boon, dit ge schenk aanvaard. In de pauze werd kof fie met koekjes rondgediend en nadien heeft de heer A. de Vos behandeld het onderwerp Sociale opvoeding. Ten slotte heeft de heer A. P. de Jong, Godsdienst onderwijzer, tevens bestuurslid, den avond met dankgebed gesloten. De heer H. Twigt, werkzaam bij den timmerman-aannemer A. C. Slappendel, heeft tijdens zijn werkzaamheden 2 vin gers afgezaagd. In verband met vernieuwing van de O. L. School I is de cursus van de Vak- teekenschool vroeger geëindigd dan ande re jaren en hierdoor heeft de tentoon stelling van de werkstukken plaats ge had op j.l. Zaterdag. Daar is weer over duidelijk gebleken, welk nuttig werk er wordt verricht Krimpen a.d. IJssel. Op de Woensdag gehouden eicrveiling werden aangevoerd 4000 stuks eieren. De kippeneieren deden f 2 tot f 2,35, de eendeneieren f 1,50 tot f 2 per 100 stuks. Voor kaas werd be steed f 0.160.17 per pond. Lekkerksrk. In de jaarvergadering van de Bestel- en Inkoopvereen. „De Vrijheid” werd de heer D. de Vries bij acclamatie als bestuurslid herkozen en in de vaca ture wijlen de heer C. de Vos werd ge kozen de heer J. de Vos Cz. In de vergadering van de Staatkun dig Gereformeerde Partij is de candida- tenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld als volgt: 1. A. Aarnoudse (aftr.); 2. H. Berger; 3. W. Klerk en 4. D. de Ridder. Volksonderwijs. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Op Dinsdag 26 Maart organiseert de afdeeling Volkson derwijs een propaganda-feestavond in de zaal van den heer J. Honkoop aan den ’s-G raven weg. Door de tooneelclub worden opgevoord „Eindelijk”, een blijspel in één bedrijf, en „Groote Stadslucht”, een blijspel in vier bedrijven. Dokter Paul vertrekt. Waddinxveen. Dokter J. F. Paul zal onze gemeente gaan verlaten en zich in de provincie Gelderland vestigen. Hij heeft zijn practijk in deze gemeente ruim 23 jaar uitgeoefend. Dr. Pols uit ’«-Graven- hage heeft deze practijk overgenomen. Afgevoerd. Waddlnxveen. Aangezien van den heer J. F. Hijkoop, die op de lijst van de Nat. Boeren-, Tuinders en Middenstandspartij voor de verkiezing van de Prov. Staten voorkwam, geen bereidverklaring was binnengekomen, werd deze candidaat van de lijst afgevoerd. auto tezamen moeten opkomen voor de to- taal-kosten van den weg, dan komt men tot de conclusie, dat de opbrengst van de wegen resp. motorrijtuigenbelasting plus rijwielbelasting voldoende is om reeds in 1954 de totaal-kosten van de we genverbetering te hebben opgebracht. Wij zagen echter boven, dat het motor-weg- verkeer zijn aandeel in de wegkostpn reeds in 1952 ten volle zal hebben betaald Waar dit zoo is, staat vast, dat geen cent van de opbrengst der rijwielbelasting aan het motorwegverkeer ten goede komt, doch dat rijwiel- en motorverkeer tezamen be talen voor het overige verkeer. Hiermede is ook mijn tweede stelling bewezen. Moge deze beschouwing de opgen van velen hebben getipend voor de groote economische waarde van het auto-trans- port. (Nadruk verboden.) Auto-ongeluk. Glesssndam. Op den Merwededijk na bij de grens van deze gemeente en Slie- drecht geraakte een bananenauto van den heer Kalkoen uit Dordrecht van den dijk en kwam onder aan den berm van den weg terecht, waar de auto omver viel. De chauffeur kwam daarbij in de knel en met behulp van een breekijzer wisten de genen, die toegesneld waren om hulp te verleenen, hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Het bleek, dat de chauffeur zijn linkerbeen geblesseerd had en ook zijn schouder bezeerd. De auto heeft men met een takelwagen van de Gebr. Voor sluis uit Gorinchem weer op de wielen ge zet, waarna op eigen kracht de auto weer de stoep van den landbouwer de Wit werd opgereden en later is vervoerd om hersteld te worden. De voorruit bleek ge heel vernield, terwijl ook een der zijden nogal beschadigd was. Een naast den chauffeur gezeten persoon bleef onge deerd. Zooals gewoonlijk was er heel wat belangstelling voor het ongeval Elerveillng. Reeuwijk. Aan de eierveiling werden aangevoerd ongeveer 10.000 eieren, prijzen waren als volgt: kipeieren f 2.10 2.40 per 100 stuks; eendeieren f 1.552 per 10 stuks. Voor de kaas besteedde men 19 en 20 cent per pond. Aan den bakker M. Blom alhier heb ben God. Staten vergunnijr verleend voor het berijden met zijn bestelauto van den Nieuweweg in de afd. Randenburg. Nachtelijke vondst IJsselsfein. De rijks- en gemeentepolitie heeft op een nachtelijke surveillance in een varkenshok onder deze gemeente een mand met afgeslacht schapenvleesch ge vonden .Het vleesch, dat in beslag geno men werd, is door den directeur van den keuringsdienst voor de consumptie afge keurd en onder politietoezicht vern eiigd. IJsselstein. Woensdagavond had nabij de gemeentelijke slachtplaats aan den Utrechtschenweg een aanrijd'ng plaats tusschen een vrachtauto en een personen auto. Aan de laatste auto werd geringe schade veroorzaakt, die door den eige naar van de vrachtauto vergoed wordt. Verder li epdit ongeval zonder persoon lijke ongelukken af. Teg enden slager M. is proces-ver- baal opgemaakt wegens mishandeling van vangend vertegenwoordiger benoemd. Op de vergadering werd de algemeene toe stand van het fonds nader besproken. Geslaagd. Reeuwijk. Mej. G. Schrijvershof slaagde voor het diploma coupeuse, mej. P. Steen bergen voor het diploma costumière. De dames genoten hier haar onderwijs aan de Inrichting der Zusters van het H. Hart van Jezus. Lezing. Am meestol. Maandagavond hield de heer G. J. Smith in het „Gebouw” een le- zing over Toyohiko Kagawa. Op onder houdende wijze besprak den heer Smith de manier, waarop de groote christelijk- socialitische hervormer van Japan ernst maakt met de toepassing van het christe lijk levensideaal op maatschappelijk en internationaal terrein. 'AWW het slot ver klaarde de spreker zich^Wreid een vol gende maal een lezing over China te hou den. T Benschop. Met de werkzaamheden van den waterleidingaanleg is men in deze ge meente thans zoover gevorderd, dat de Zijdzuidsche weg, met ingang van 22 Mftart weer voor alle verkeer, inclusief het doorgaand verkeer, is opengesteld. Bergambacht Op de eieren veiling van de pluimveevereeniging V.Z.O.D. werd voor de aangevoerde kippeneieren besteed van f 22,20 en voor de henneneieren van f 1.70—2 per 100 stuks. Het primitief kohier van de hon denbelasting voor het dienstjaar 1935, is vastgesteld op een bedrag van f 664,50. Vergoeding Armbestuur. Capelle a.d. IJssel. B. en W. stellen den gemeenteraad v«or aan den admini strateur van het Armbestuur een jaarlijk- ®che vergoeding toe te kennen van f 150. Op 31 Dec. 1934 ia het vorige armbestuur en bloc afgetreden, omdat Ged. Staten vergoeding voor dit doel niet toe stonden. Schoolkwestie. Cape||e a.d. IJssel. Dinsdag 26 Maart zullen Ged. Staten in openbare zitting be handelen het beroep va» het bestuur der Chr. Ger. Kerk verkocht Sliedrecht. De kerkeraad der Ghr. Ger. Kerk heeft het kerkgebouw, staande in wijk G verkocht aan de Apostolische ge meente alhier. Deze zal het kerkgebouw voor haar diensten in gebruik nemen. Binnenvaartschool. Sliedrecht. H«t instructievaartuig „Prin ses Juliana” zal van 27 Maart t.m. 30 Maart ter beschikking zijn van de school alhier. Er zullen 2 tochten naar Vlissin- gen gedaan word enmet in totaal 42 leer lingen voor het afleggen van een examen. De Reisduif. Sliedrecht Door enkele leden deze ver- eeniging worden reeds wedvluchten 'houden. Zaterdag 16 Maart werd vlucht uit Zevenbergen gehouden. De prij zen werden verdiend: 1 G. v. Noordenne, 2, 3 en 4 G. Kroon. Zaterdag 23 Maart wordt een wedvlucht uit Roosendaal ge houden. Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. De duiven worden Zaterdag morgen tusschen 6.30 uur en 8 uur in gekorfd n café „Schoonzicht”, alwaar in- licht'ngen worden verstrekt. Klokken Za terdag om 11 uur aanslaan bij G. Kroon, A 172. Naast de bewering, dat de auto niet voldoende betaalt om eigen dekken, ontmoet men ook zegde, dat het rijwiel feitelijk wordt be last ten behoeve der auto. De waarheid is, dat de auto eigen weg kosten ruimschoots betaalt en dat het rij wiel verkeer niets betaalt voor het motor wegverkeer, doch beiden tezamen voor het overige verkeer. Een drietal vragen dienen in dit ver band te worden beantwoord: Welke zijn de koeten van aanleg, verbetering en on derhoud van het wegennet; welk aandeel van deze koeten di'ent voor rekening te worden gesteld van het motor-wegver- keer; welke inkomsten uit het motor-weg- verkeer staan hier tegenover? Wat de eerste vraag betreft, raamt een rapport van de Tertiaire Wegen-Gommis- sie de kosten van aanleg en verbetering van het geheele net van primaire, secun daire en tertiaire wegen van een geza menlijke lengte van 13.73E K.M. op 726 millioen gulden; die voor onderhoud en beheer op 7 millioen gulden per jaar. Bij de beantwoording van de tweede vraag „Welk aandeel van deze kosten dient voor rekening te worden gebracht van het motor-wegverkeer", staat voorop, dat het een onbillijke eisoh zou zijn, de totale koeten door de auto te doen beta len, daar verreweg het grootste deel van het wegennet bestemd is voor «en ge mengd verkeer, d.w.z. voor het verkeer met motorrijtuigen, bespannen voertuigen, handkarren enz. Van de totaal-koeten van wegenaanleg sn wegen verbet© ring, die der bruggen over de groote rivieren inbegrepen, behoort niet meer dan 70 pCt ten laste van het mo tor-wegverkeer te komen. Een zelfde per centage kan ook wörden aangenomen voor de jaarlijksche kosten van onderhoud en beheer. De derdp vraag luidt: „Welke inkom sten uit het'motor-wegverkeer staan hier tegenover?” Om tot een raming der in komsten uit het motorwegverkeer te ko men, moet eerst de vermeerdering van het aantal motorrijtuigen in de naaste toe komst worden geschat. Overal ter wereld geven de cijfers van de laatste jaren een steeds gunstiger wordende verhouding te zien tusschen het aantal motorrijtuigen van 1 91 in 1928 tot 1 50 in 1933, d.w.z., dat in 1928 1 auto op 91 per sonen en in 1933 1 auto op 59 personen voorkwam. Uit onderstaand staatje blijkt, dat in de ona omringende landen deze verhoudingen Zondagsdienst apotheken. Sliedrecht. Geopend Apotheek Hoogland Gesloten: Apotheek Van den Berg. In de week van 25—30 Maart ook geopend na 8 uur, ’s avonds en Zaterdag na 10 uur: i Apotheek Hoogland. Omstreken” hield Miltvuur. Waddlnxveen. Onder den veestapel van den landbouwer Lamens is miltvuur uit gebroken. Een rund is reeds aan die ziekte gestorven. De veeartsenijkundige dienst heeft het cadaver vernietigd, ter wijl de stal ontsmet is. De verkiezing ygor leden i gemeenteraad zal pltats hebben Tuni. m 0. te Montfoort. Gevonden voorwerpen: Een huis sleutel, een rijwielbelastingwerk, een da^ mestasch en twee portemonna e’s met in houd. InL aan het polilieburea*. veel gunstiger is: Frankrijk 1 25, Dene marken 1 30, Engeland 1 33. Indian men aanneemt, dat de verhou ding in ons land in 19^0 1 30 zal zijn, dan stelt men de positie van het auto-ver- keer zeker niet te gunstig voor. Rekening houdend met den te verwachten bevol kingsgroei, komt men tot een aantal mo torrijtuigen van 175.000 in 1938, 232.000 in 1944, 289 000 in 1950. 'Gaat men nu uit van een gemiddelde opbrengst der wegenbelasting per motor rijtuig van 94 gulden per jaar (het wer kelijk gemiddelde der laatste jaren) en houdt men rekening met een meer op brengst van 40 pCt. tengevolge van de vervanging der wegenbelasting door de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 Januari 1935, dan kan men. daar het aan tal motorrijtuigen bekend is, gemakkelijk de totale opbrengst der beseffende ver keersbelasting berekenen. Men komt dan tot het resultaat, dat de opbrengst van jie wegen resp. motor rijtuigenbelasting alléén (alle andere in komsten uit het motorwegverkeer worden buiten beschouwing gelaten, zooals b.v. de opbrengst van de benzine-belasting), zoo danig is, dat het motor-wegverkeer reeds in 1952 zijn aandeel in de kosten der voorgenomen wegenverbetering zal hebben opgebrachL Ik meen hiermede mijn eerste stelling: „de auto betaalt haar eigen wegkosten ruimschoots”, te hebben bewezen. Bezien wij nu de tweede stelling: „het rijwielverkeer betaalt niets voor het mo tor-wegverkeer, doch beiden tezamen voor het overige verkeer”. Neemt men aan, dat het rijwiel en de Nieuw gemaal. Reeuwijk. Het voor rekening van den polder Reeuwijk nieuw gebouwde electri- sche gemaal nabij Gouda zal Woensdag 27 Maart in gebruik worden genomen. Bij de opening zullen geen plechtigheden plaats hebben. Een en ander zal eerst plechtig worden herdacht, wanneer ook het twee de gemaal nabij Bodegraven in gebruik wordt genomen. fft ook, dat stof heeft g^- er te vermen- doel zal tref- De vrouw in dc auto. IJsselstein. Deze week kwam de gewe zen echtgenoote van ien heer G. S., van uit Utrecht met een auto haar twee min derjarige kinderen, die bij rechterlijk vonnis aan den vader waren toegewezen en die hier op de R.K. Meisjesschool gaan, halen. De polit e, die spoedig hier van in kennis werd gesteld, hield een oog in ’t zeil. Ook een broer van S., bij wien een der kinderen is ondergebracht, ging op den uitkijk staan. Toen de gewezen echtgenoote* genaamd W. G. N., haar zwager zag staan, begon zij hem uit te schelden en te beleedigen. S. heeft bij den burgemeester terzake beleediging een aanklacht inged end, zoodat de vrouw zich later zal hebben te verantwoorden voor den rechter. Verschijnt Maandag, Woensdag e n Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25p. poet 1A0 Met verzekering 15 cent» meer Juist bijtijds. Reeuwijk. Het vierjarig dochtertje den heer W. Blom geraakte tijdens spelen bij de ouderlijke woning in sloot. De moeder bemerkte direct het on geluk ©n kon gelukkig haar kind nog bij tijds uit het water halen. De paal stond in den weg. Reeuwijk. Een vrachtauto van de firma de J. uit Gouda is bij het achteruit rijden op den Platteweg tegen een paal van het electrische net gebotst. De paal brak af en de draden vielen over den weg. De mon teur van het electriciteitsbedrijf nam de noodig© maatregelen en daarna werd de schade hersteld. De fa. d© J. is bereid de schade te vergoeden. Aanbesteding. Reeuwijk. De bouwkundige P. J. de Klerck heeft publiek aanbesteed het bou wen van drie woonhuizen en een pakhuis aan de Raadhuisweg, voor rekening van den heer Joh. van Dam te Waddinxveen. Er waren- 19 inschrijvers. De uitslag was als volgt: A. Kasbergen, Gouderak f9878; gebr. Bodegraven, Nieuwkoop f 8980; Mulkhuizen, Nieuwerbrug f 8963; Gebr. v d. Pauw, Schoonhoven f 8800; fa. Snel en Henri, Alphen a.d. Rijn f!v8665; F. Compeer, Waddinxveen f 8600; Gebr. v. d. Meend, Alphen a.d. Rijn f 8595; J. v. d. Lecq, Reeuwijk f 8387; fa. Bezemer, Bergambacht f 8290; F. v. d. Weel, Reeu wijk f 8222: H. van Jolingen, Driebrugge f 8192, H. G. Vos te Vliet f 8190; J. van Vliet, Waddinxjgen t 8167: fa. De Dan^ jr. Bergambacht f 7097; ft. dé Jong, Ouder kerk a.d. IJssel f 7990; Gebr vaö Bode graven, Boskoop f 7974; J. Plak, Reeuwijk f 7600; J. Cekeres, Waddinxveen f 7100; J. Kuilenburg, Reeuwijk f 6980. Bij de arbeidsbemiddeling stonden deze week 197 werkzoekenden ingeschre ven tegen 207 in de voorgaande week.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1