1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT Telef. 20. TeL-Adrem Tannooten. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 18768. L Plaatselijk Nieuws wer Vrouwenhanden blijven ondanks alle huishoudelijke arbeid gaaf, zacht en blank door jk^PUROL 60 2000 600 SM 300 200^^ 100 60 Geld stinkt niet. m jaamaim I AART 19a zoo goedkoop K. bet daar I Benoemd. Krimpen a.d. Lek. Tot directeur Op hol. Donderdagavond kwam de den veehouder R met De postdui- een at bedoeL itereehade rijswerk de heer dat den d eal wor- let de be de hoogte d, dat een overetroo- het water i aan den ▼an Beie- 9r voorge len aan de zoekt spr. rergoeding iade gele ding te Bonhoven liet mo- mogebfl: het Mni- te het rstevigeo geld, namelijk grondstoffen, zal meer invoeren dan de zijn uitvoer bedraagt en aan- handelsbalans dat men mogelijk als door eel mato- arvoor te t, of het 'an den at te toch werkver- zorgd door den dichter-zanger W. van lependaal en zijn accordeon-trio, die met Polsbroek. arbeider van paard en kar van zijn werL Bij het paa- l een pa* nd aan den utr geleden ocht «n hij ie eindelijk ■staat over 0 perceelen eigenaars. t, dat de L De stuk- A.BONN E‘8 die lich aan onxe administratie opgeven voor de verzekering, xijn volgen» de vaetgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Verschünt Maandag, Woensdag en Vrjjdag. Prij» bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25p. poet f 1.50 Met verzekering 15 cent» meer Molenaarsgraaf. Dinsdagmorgen, al heel vroeg, geraakte de heer A. v. K. in den Graafstroom. Hij wist zich aan een schouyr vast te grijpen, doch kon zich niet op het droge brengen. Op het hulpgeroep kwam de heer T. van Dieren toesnellen, die met groote moeite den drenkeling kon redden. Weg afgesloten. Polsbroek. Per advertent e in dit num mer maakt het bestuur van het water schap Hoenkoop, Vliet en Dijkveld bekend dat van 8 April18 Mei de weg aan het Westeinde zal zijn afgesloten voor alle rijverkeer. dat de rlijk. bo- opzicht dat ook >n W heeft «werkt zal de Lopi- eetand ter >n de kosten d op f 450. te voorzien, loei dat de m voor, een 450, dat dan post on voor enen dienst ngenomen. ijke werken i betreffende heeft goed- waard te it het djjkje het water te us voor, te en zich in i inspecteur i dat geval aar duizend den. B en voorstel van waartoe zh. >lgt de ondvraa*. een tijd ga* verven van Die staan Het te een worden die gel, T. Terlouw voor f 12 (11); Pere. 9 de ZO. Binnensingel, N. Verheij voor f 11 (8); Perc. 10, de tweede heulkamp, D. Kooiman voor f 65 (75); Perc. 11, de Achterste Meent, G. M. van Lomwel voor f 150 (140), Perc. 12, de Voorste Meent, T. van ’t Hoog voor f 160 (160); Perc. 13, de Oostelijke Liesdal, P. Sterrenburg, voor f 150 (145); Perc. 14, de Westelijke Liesdal, D. Rietveld voor f 140 (140); Perc. 15, de Oude Singel met weg, C. van den Bosch voor f 11 (9); Perc. 16. de Postkade. D. den Braven voor f 17 (26); perceel 17, de hoekjes Graafland, A. de Groot voor f3 (3). Totale opbrengst f 925, over 1934 f 904. Meerdere opbrengst f 21. den heer E. van As, thans wonende te Utrecht. Het perceel, ingezet op f 4600, door den heer J. Kloena, werd door dezen gemijnd op f 1000; totale opbrengt f 5600. Kooper werd den heer G. Bakker te Groot-Ammers op wiens last de heer Kloens gehandeld had. Gevonden een portemonnaie met in houd. Inlichtingen bij den gemeente-veld- wachter. seeren van Snoekebrug nam hij den draal ieta te kort en kwam in aanraking metl een boom. De voerman stortte door den. schok van den wagen, doch bekwam geen1 letsel. Het paard sloeg op hol; bij het erf) van zijn eigenaar botste het onbestuurde' voertuig tegen een boom, waardoor nogal materieele schade ontstond. Gevonden een bril. Inlichtingen w den gem.-veldwachter. De post gedegradeerd. ^pisbroek. Met ingang van 1 April wordt het hulp-post telegraaf- en tele-i foonkantoor alhier, omgezet in een post station. Tot stationhouder te benoemd dei heer KI. Teeuw. Stolwijk. Dinsdagavond hield Mr. J. in *t Veld uit Rotterdam in het café van den heer Joh. Noomen voor de S.D.A.P een lez’ng met als onderwerp: „De beteekenia der Statenverkiezing”. De spreker zette de belangrijkheid der Statenverkiezing uiteen en wat in deze gedaan kan worden Van de gelegenheid tot debat werd geen ge bruik gemaakt. Na afloop van de lezing werd besloten om binnen enkele dagen hier oen afdeeling van de S.D.A.P. op te richten. De bedoeling te dat dit op 4 April zal plaats hebben. Tot op heden be stond h er van de S.D.A.P. geen afdeeling. Kinderkoor. Stolwijk. Woensdagavond gaf het ki»-. derkoor onder leiding van den heer P. Kroon een uitvoering in het café Noo-> men. De zaal was tot de laatste plaats be»» zet. Door de kinderen werden verschillen de liederen gezongen en eenige leuke stukjes voorgedragen. Het waa voor de ouders en verdere bezoekers een gezellige avond, welke met een bal werd besloten. Het ligt in de bedoeling in het najaar een operette op te voeren. Gemeenteraadsverkiezing. Streefkerk. In de Dinsdagavond in de zaal van café Stuurman gehouden ver gadering van de nieuwe kiesvereeniging' „Gemeentebelangen** traden 50 leden toe. Als candidaten voor de a.8. verkiezingI M«.WW. ZES HEN BLADZIJDENVRIJPAS MAART 1W» NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Gouden bruiloft. Moordrecht. Het echtpaar Joh. Ver meer en Neeltje Wischmeijer, vierde Woensdag 27 Maart onder vele blijken van belangstelling zijn 50-jarig huwelijks feest. Zoowel bruid als bruidegom zijn nog kras. Verpachting grasgewas. Nieuwpoort Woensdag werd in de bo venzaal van het Raadhuis, ten overstaan van B. en W., de jaarlijksche verhuring gehouden van het gras der landerijen, toe- behoorende aan de gemeente. De uitslag was als volgt (de tusschen haalyes ge plaatste cijfers geven aan de opbrengst over 1934); Perc. 1, de Z W. Wal, D. den Braven voor f 28 (14); Perc. 2, de Z"O Wal, G. van den Bosch voor f 36 (32); Perc. 3, de N O Wal. A. Kroon voor f 18 (10); Perc. 4 G. Verdoold voor f 36 (40); Perc. 5, de Buitenwaard, J. van den Dool voor f 30 (36); Perc. 6, de N.W. gracht, J. Monteban voor f 22 (15); Perc. 7, de N.W. Bu tensingel, T. van *t Hoog voor f 36 (40); Pere. 8, de Z.W. Binnensin- Jrdt, de vo- trchitect er en bij alle r den prijs en. op, dat kwestie ge- van sociate udsfonds wt naar wat t geval vaa Leneen, anst te Qot- ritft L «Ut te t W. heeft, liet kunne» «oen mtto ate aansteL 5eaff bv R m een gra- jven zal in loge, dezen Volgens het verslag van het Instituut voor conjunctuuronderzoek, is de wereld handel in wapenen, munitie en verder oorlogsmateriaal in 1934 met 12 pGt. ge stegen terwijl in datzelfde jaar de geza menlijke wereldomzet dus met de vre desartikelen met 4 pGt. verminderde. Nu is 1934 een slecht ep slap jaar ge weest voor de wapenindustrie, maar 1935 belooft veel goed te maken. Als we alleen eens zien, wat Duitschland noodig zal heb ben voor zijn vredesleger van 500.000 man, zijn oorlogsvloot van 400.000 ton, zijn luchtvloot, die even sterk moet zijn als die van Engeland, dan mogen de wa penfabrikanten rekenen op een voördeelig jaar. De mededeeling van Duitschland alleen al heeft oen aantal andere staten tot het besef gebracht, dat hun wapen-vermeerde- ring in een te traag tempo ging en de orders stroomen binnen bij de eenjge in dustrie, die het onmatig druk heeft, de industrie der vernietiging. Alle landen hebben een tekort op hun begroetingen en weten niet hoe zij de eindjes aan elkaar zullen knoopen, maar voor de bewapening zijn steeds nieuwe kapitalen beschikbaar en in alle landen zullen weldra aanvullen de credieten worden gevraagd en verleend voor de uitbreiding van vernielingsmidde- len. De tekorten op de begrootingen zullen nog wat grooter worden en landen zooals Frankrijk en België, die het hardst mee doen aan dien waanzin en die nog een politiek van deflatie, prijsverlaging en van aanpassing op een lager peil van inkom sten en uitgaven volgen, zullen wel ge noopt worden die politiek te verlaten en zich te voegen bij de landen, die hun muntwaarde hebben verminderd. Voor Duitschland zelf zal de bewape ning geweldige economische gevolgen heb ben. De bedrijvigheid zal sterk toenemen, er zal veel arbeid zijn, maar een bedrij vigheid, die met staatsmiddelen, met be lastinggeld moet worden betaald. Die be drijvigheid heeft echter nog iets anders noodig als geld, namelijk grondstoffen. Duitschland waarde van gezien de handelsbalans van dat land reeds sterk passief is, zal het ongunstige verschil nog wat sterker worden. Er zullen dus buitenlandsche leeningen noo dig zijn. Vermeerdering van de waarde van den uitvoer is uitgesloten. Duitsoh- land exporteert tegen buitensporig lage prijzen, omdat met betaling in Sperr- en Registermarken rekening wordt gehouden. De waarde van de Duitsche uitvoer daalt regelmatig. Verbetering van zijne econo mische positie hangt nauw samen met verandering in den uitvoer en in de va- lutapoliliek. Kan het die ongewijzigd la ten, dan is het mogelijk, dat men in fi nancieel* kringen weer gaat gelooven in Duitschlands toekomst en dat er dus cre dieten aan Duitschland ter beschikking worden gesteld. Het is evenwel ook zeer goed denkbaar, dat dit vertrouwen uit- de bewe ent* niet met de n denbeer Motorbotsing. Hardinxveld. Donderdagmorgen had ter hoogte van de Buurt te Boven-Har- dinxveld een motorongeluk plaats, dat wonder boven wonder tamelijk goed isaf- geloopen. De heer v. d. Heuvel, onderwij zer, begaf zich per motor naar zijn werk. Vermoedelijk door den mist, geraakte hij bij het passeeren van een auto in botsing met een anderen auto, met het gevolg dat de motor zoo goed als geheel werd ver nield. De berijder kwam er met eenige ver wondingen af. Dokter van der Burg ver leende geneeskundige hulp. Gemeenteraad. Krimpen a.d. IJssel. De gemeenteraad is bijeen geroepen tegen Maandag 1 April nam. 7.30 uur. De gemeente heeft van de Neder- landsche Sierteelt-Centrale een partij hoo rnen ontvangen, welke langs de wegen en in de plantsoenen zullen worden geplant. De stemmingsdag voor de raadsver kiezing is bepaald op Woensdag 10 Juni. Krimpen a.d. IJttel. De candidatenlijst der S.D.A.P. voor de gemeenteraadsver kiezing is als volgt samengesteld: 1 A. v. d. Ent; 2 P. Mes: 3 E. van Dam; 4 D. Huisman; 5 H. Schouten; 6 A. B van Holst; 7 J. Bonte; 8 KL van Vliet; 9 A. den HollanderDekker: MO H. v. d. Heul; 11 J. Jonkers; 12 D. Sraouten—Oosterom en 13 J. Huisman. Krimpen a.d. IJssel. Op de 27 dezer ge houden eierveiling werden aangevoerd 4794 eieren. Besteed werd voor kipeieren f 1.85 tot f 2 20; voor eendeneieren f 1.40 tot f 1.70. Kaas deed 17 tot 18 cent per pond. Miltvuur. Waddinxveen. Enkele dagen geleden meldden wij, dat op de boerderij van den landbouwer Lament het miltvuur onder den veestapel was uitgebroken en dat in middels een koe aan deze ziekte was be zweken. De stallen zijn onmiddellijk door den ontsmettingsdienst onder handen ge nomen en de koeien tegen die ziekte inge spoten. Gisteren is wederom een koe aan die ziekte gestorven. De stallen zijn in- iusschen. weer ontsmet. Duivenvlucht Nieuwerkerk a.d. IJssel. venvereenigin? „De Reisduif’ heeft wedvlpcht gehouden van Haastrecht. Los 10 55 uur. Aankomst le duif 11.42.2 uur; laatste duif 11.21.20 uur. De prijzen zijn als volgt toegekend: 1, 3 en 5 J. Kleijbeu- ker; 2 en 12 P. de Koning; 4, 8, en 9 W. Wijnen; 6 en 7 J» Heuvelman; 10 en 13 J. Compeer; 11 W. Hazenbroek. Volksonderwijs. Nieuwerkerk a.d. IJssel. De plaatselijke afdeeling van Volksonderwijs heeft7 een feestavond gehouden in de zaal van den heer J. Honkoo^. De tooneelclub heeft met veel succes opgsvoerd „Groote Stadslucht” blijspel in 4 bedrijven en „Eindelijk”, blij spel in 1 bedrijf. Aan mej N. van Leeu wen zijn bloemen aangeboden, omdat zij 121/» jaar lid van de tooneelclub te ge weest. In het gezin van den heer C. Hof man aan Kortenoord is een geval van de besmettelijke ziekte diphtheric, geconsta teerd. blijft, in welk geval Duitschland geen cre dieten, en geen invoer kan verkrijgen, hetgeen een gevaarlijke inflatie tengevol ge zou kunnen hebben. Het onbegrijpelijke is, dat men in alle landen zich ten volle er van bewust is, dat de nieuwe bewapeningswedloop niet an ders dan zelfmoord is en dat een oorlog het einde van Europa zou beteokenen. Toch gaat men er mee door om millioenen en milliarden uit te geven voor wapenen, die niets voortbrengen, die alleen het te genovergestelde kunnen doen en blijft men zich in volle ernst voorbereiden op een oorlog. Waarom die oorlog zou komen, wat de reden, de oorzaken en de aanleiding er toe zal kunnen zijn, weet niemand en toch doet men alsof oorlog onvermijdelijk te. De geheele menschheid is tegen oorlog, maar als er maar een klein kansje op ia, zooate in Italië, dan melden zich tien duizenden jonge mannen aan om er aan deel te nemen. Die jonge Italianen hebben zoo iets ge* hoord van „de eer der natie”, van „be- leediging der vlag” en dergelijke onweeg- baarheden, en zij zijn bereid om zich te laten dooden in een Afrikaansche woestijn. Zij weten niets van hetgeen in machtige internationale kringen besproken is over den spoorweg in Abessinië van Addis Ab- beba naar Djibouti en dat de aandeeten van dien spoorweg, welke ook door Fransch gebied loopt, in handen zijn van Fransche en Itali&ahsche financiers en van de directie der De Wendels-fabrieken voor oorlogsmateriaal. Zij weten daarvan evemhin als voor ongeveer 10 jaren de Fransohe jonge mannen, die in Noord- Afrika tegen de Marokkanen moesten vechten, iet* wisten van de belangrijke concessies, die de Banque de Paris van Spanje had weten te verkrijgen in het ge bied der Rif Kabylen. De Spanjaarden, die jarenlang de zwaarste offers in men-' schenlevens en geld hadden gebracht om die Rif Kabylen te onderwerpen, maar er •biet in waren geslaagd, kregen toen plot seling een zeer krachtig hulp van Fran sche troepen, onder bevel van maarschalk Lyauty. De Kabylen werden uit hun ber gen verdreven en de Fransche conces sionarissen konden hun gang gaan. Als er nu dus weer bewust op toene mende bewapening en oorlog wordt afge stuurd. mag men zich er wel ebns hel der rekenschap van gegeven, dat de niet bekende redenen, oorzaken en aanleiding, tot een oorlog zijn samen te vatten in dit ééne woordje: winstl Winst voor de wapenfabrieken, voor de staalfabrieken, voor de petroleum-maat- schappijen, voor allerlei financiers en con cessionarissen. Tezamen vormen zij een enorme macht, waartegen de geheele menschheid te pletter loopt. Wanneer de oorlog uitbreekt, zullen zij koeltjes het bloed van hel binnenstroomende geld ve gen en zeggen: geld stinkt niet. Advertentiên: 1-6 regel» f 1.80 elke regel meer 0.20: derde plaatiing halven prijs. -Adver- tentiftn worden gratis plaatet in »De Go r cu mer”. B. de Ruyter. Streefkerk. De chr. zangvereen. „Cres cendo” zal aan het in Juni te houden.' zaalconcours te Dordrecht deelnemen. Op den Tweeden Pinksterdag zal op het weiland van den veehouder T. Faas, de chr. Jongelingsvereeniging een land dag houden. Ged. Staten hebben de rekening de zer gemeente over 1933 vastgesteld. Raadsvergadering. Vllst. In de Woensdagmorgen gehouden raadsvergadering was van het gemeente bestuur van Polsbroek bericht ingekomen dat enkele noodzakelijke herstellingen moeten worden verricht aan de voorma lige hoofdonderwijzerswoning, thans be woond door den veldwachter. De raad verleende de -noodige gelden. In verband met opmerkingen van de Ged. Staten werd gewijzigd de bouwver ordening voor deze gemeente. Onderzocht werd de rekening over 1934 van het bur gerlijk armbestuur, welke werd vastgesteld in ontvangsten op f 1631.11, uitgaven f 1587 35, batig slot f 43.76. Na vaststel ling van een tweetal comptabiïiteitsbe- sluiten, diensten 1934 en 1935, volgde sluiting. Gemeenteraadsverkiezing. Vllst. De candidatenlijst van „Gemeen tebelang”, voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad, is als volgt opgs- maakt: 1 B. Slingerland; 2 J. P. v. Spen- gen; 3 P. van Dam; 4 A. Stuurmaji; 5W. Oskam; 6 W. van Meijeren; 7 I. H. Kas tel ijn: 8 G. Oskam. De lijst-der A.-R. partij luidt: 1 T. Boer; 2 J v d. Stok; 3 H. de Pater; 4 L van Zolderen; 5 G. v. d. Neut; 6 H. Schep en 7 P. de Boer. Vllst De weduwe R. in Bonrepas, had. het ongeluk, zoodanig te vallen, dat de hulp moest worden ingeroepen van een geneesheer. Deze constateerde een arm breuk. Benzinelamp gesprongen. Ammerstol. De werkman E. Verschoor die werkzaam was te Overschie, had het ongeluk dat de benzinelamp, die hij ge bruikte bij zijn werkzaamheden, uit el kander sprong en de vlam in zijn ge zicht sloeg. Met ernstige brandwonden moest hij zich onder geneeskundige be handeling stellen. Bergambacht. De collecte voor de Ned. Herv. Meisjesvereeniging „Dorkas” heeft f 218.20 opgebracht. Deze gelden worden bestemd voor het aankoopen van grond stoffen tot het maken van kleedingstuk- ken voor behoeftige ingezetenen. Na aanbesteding is het metselwerk voor een te bouwen woonhuis^ aan den Opweg, voor rekening van den heer J. H. Schouten, opgedragen aan den metselaar P. Bezemer, alhier. Maandagavond zal, zooals per ad vertentie in ons blad aangekondigd, in hotel ’s Centrum een openbare vergade ring worden gehouden door de N. S. B., waarbij als spreker zal optreden de heer E. J. Roskam, met het onderwerp: „Na tionaal Socialisme en Regwringg-orisis- politiek”. Brandwijk. De voor de kerk gehouden collecte tijdens den Bidstond voor het Gewas, in de Herv. Kerk, bracht f 90.05 en die voor de diakonie f 44.55 op. In de Openbare leaeen. Nleuw-Lekkerland. Op de nutsbewaar- achool op het dorp, hoofd mej. A. M. Vernède, werd Woensdag, en op die te Kinderdijk, hoofd, mej. M. Roodnat, Don derdag, de jaarlijksche openbare lee ge geven. Zeer veel ouders, benerven» het be stuur der bewaarschool, waren daarbij aanwezig. Het gemeentebestuur was ver tegenwoordigd door den burgemeester. Allen hebben met genoegen de lessen bijgewoond en zich kunnen overtuigen van het groote nut dier instellingen. De lidmaten der gereformeerde kerk hebben aan vrijwillige bijdragen bijeenge bracht f 915.50, waardoor de nadeelige saldi over 1931 tot en met. 1934 nagenoeg geheel zijn ingelost. Feestavond. Nieuw-Lekkerland. De afd. „Nleuw-Lek- kerland” van deh A.N.M.B. hield in het lokaal onder de 2e openbare school te Kinderdijk een feestavond. De zaal was Krimpen a.d. Lek. Tot directeur van den reinigings- en ontsmettingsdienst, te- M.B., die een kort betoog hield vens generaal brandmeester, is benoemd moderne arbeidersbeweging. E; de heer ir. J. W. A. Renssen, van hier. Leerbroek. Aan den Wereldbond der Kerken hebben B .en W. de vergunning tot het houden van een collecte gewei gerd. Te Nieuwland werd eenzelfde be sluit genomen. Een Hollandsche molen. Lekkerkerk. Naar, den door den heer G. A. Neven, Opperduit 268, vervaardig den molen, die op de tentoonstelling van „De Hollandsche Molen” te* Amsterdam, zoo’n schitterenden indruk op de vele be zoekers heeft gemaakt, zijn »uit Amerika inlichtingen verzocht door The Mariners Museum. Verzocht werden foto’s, afme tingen enz. Voor den heer Neven een groote genoegdoening. Orde en rust Meerkerk. De heer P. Lakerveld, riks veldwachter zal den dienst met 1 Mei met pensioen verlaten. Molenaarsgraaf. Geref. Kerk bracht die collecte ruim f 198 op. Een dochtertje van den heer R. v. V. moest zich wegens hevige pijn in haar arm onder geneeskundige behandeling stellen. Dr. Burggraaf constateerde bloed vergiftiging. BURGEMEESTER FORTUYN GAAT HEEN. Groot-Ammers. Wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd, gaat de heer G. B. Fortuyn, burgemeester van deze gemeente, Nieuwpoort en Langerak, heen. Pogingen, welke aangewend wer den, zoowel van links als rechts, om dezen beminden burgemeester nog eenige jaren te mogen behouden, hebben niet mogen baten. Achttien jaren heeft de heer For tuyn het .burgemeestersambt waargeno men. Velen zullen zijn heengaan betreuren, doch ongetwijfeld wenschen zijn gemeen tenaren van harte dat hij nojr vele jaren van zijn pensioen mag genieten. Afloop verkoopingen. Groot-Ammers. Woensdag had ten over staan van notaris H. G. Boks te Mole naarsgraaf in het café van G. van As, alhier, de afslag plaats van een burger- woonhuis, annex kaaspakhuis, met erf, tuin en water, dnder de gemeenten Groot- Ammers en Streefkerk, toebehoorende aan uit Dordrecht, bestuurslid van den A.N. ’1 over de Het humo ristisch gedeelte van den avond werd ver zorgd door den dichter-zanger W. t hun nummers veel bijval oogstten. Het was een mooie avond. Nieuw-Lekkerland. Zaterdagmiddag speelt op het terrein alhier Excelsior II tegen Geluksvogels I van Zwijndrecht. Excelsior I gaat op bezoek bij Steeds Hooger te Zwijndrecht Candidatenlijst. Nieuwerkerk a.d. IJssel. De candida tenlijst voor den gemeenteraad van de Ant.-Rev. Partij is als volgt samengesteld 1 J. J. Maaskant (aftr.): 2 D. van Hou- weling (aftr); 3 A. P. den Hoed; 4 A. Ven^e; 5 Joh. d. Ham; 6 A. van Leeu wen Sr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1