iwer Plaatselijk nieuws I 600 .™Una tand Veranderlijke pacht. ZESTIEN BLADZIJDEN No 6480. i april na. n, m jood koop hoonhoven 1 voor dit jaar door •ert ook j deze X. hun aandacht ran J. Dos- i j. C I j. ep Z, we gehuwd met van J. Mote- In het rapport van het Bureau voor Publiciteitswaarae wordt vermeld: Dit blad heeft agenten on cdPlUpM* i denton öji. in de volpende gemeenten: Alblasserdam, Arkel, Ameide, Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude. Bles hens graaf, Boeikop, Brandwijk, Cabauw, Capellea.d, IJssel, Giessen-Nieuwkerk, Giessen-Ou dekerk, Giessendam, Gorinchem, Gouda, Goudriaan, Gouderak Groot-Ammers, Haastrecht, Hardinxveld, Hekendorp, Heikop,. Hoog-Blokland, Hoornaar, Jaarsveld, Kinderdijk, Krimpen a.d. Lek, Krimpen a.d. IJssel, Langerak, Lekker kerk, Lexmond, Lopik, Lopikerkapel, Meerkerk, Moerkapelle, Molenaarsgraaf, Moordrecht, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Nieuw Lekkerland, Nieuwpoort, Nieuwland, Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Ouderkerk a.d. IJssel, Oudewater,Papendrecht, Polsbroek. Polsbroeker^am, Reeuwijk, Schelluinen, Schoon hoven, Sliedrecht, Stolwijk, Streefkerk, Tienhoven, Vlist, Waddinxveen, Willige-Langerak, Wijngaarden, Woerden, IJsselstein, Zevenhuizen. - i P. Bongeea z. van Joh. Prov, den gemeenteraad bedraagt j., eohtgenoo- Stravers, 86 ■tennis, eerde® L. April. van Winden ’ieternella, d. ugelijk. eatigt do aan- utd der straat t mee, r bij te gekomen riuk- mee, dat voor k voor de kom nnen 5 meter a hoornen mo^ rité is verslag tamheden. ran hetDranï- n zoo min mo- t rekken. dat men hier- r niet te kla- ïie tot hetna- burgerl. arm- in orde ho rnet een sind- nitgaven van gemeentewege werkelijke he rat B. Xbraft dat nemen node, dat bet ring voortaan de De H. van Arfcdl Franciscos F. A. Kemp m, z. van J. idrika Gera» en G. Balt d dat manne- iaar voortaan leer het hoofd maal per week tevens tegelijk liend is. m van burge- «nte-ontvanger desbetreffende m van een in- het beddegoed, elijke ziektege- n, te vergoo ien doorgeson- öestuur. riging der fas test voor pre- fondsen wordt burgert arm- t 331. raatverllchting. 1 vestigt d« shte maan de het ntot beter rijven met aki i burgemeester samenwerking ie eleetrischen recht, om ver te verkrijgen. x>o rd. lat van ragss- >rdt op bezui- toen het licht er, nadien is Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 1 maanden f 1.25p. post f 1J50 Met verzekering 15 cents meer teerd, een deputatie uit den gerfteenteraad, burgemeester en wethouders en de gemeen- te-secretaris hen persoonlijk gelukwen- schen met dit heugelijk feit. Gevonden: een sleutelring met eenige sleutels. Terug te bekomen ter gemeente secretarie. Trekhondenkeuring. Bergambacht. De keuring van trekhon den zal plaats hebben op Dinsdag 30 April, voorm. 10 uur op het gemeente- terrein aan den Kerks ngel. Op de eierveiling van de pluimvee- vereen. V.Z.O.D. werd voor de aangevoer de kippeneieren slechts besteed van f 1.70 2 de 100 stuks. Bij den correspondent van de arbeids bemiddeling staan 65 werkloozen inge schreven, terwijl 7 arbeid verrichten in de we kverschaffing. Bergambacht Voor den nieuwen cursus aan de bijz .school hebben zich 28 leer lingen aangemeld, terwijl 26 de school, na volbrachten leertijd hebben verlaten. Berksnwoudt. Tijdens den jongsten bal- avond is h:er een fiets ontvreemd, doch later op eenige afstand teruggevonden, de electrische lantaarn en het rijwielplaatje waren echter verdwenen. Het aantal kiezers voor de Staten en hier 443. VRIJDAG S APRIL 1Ö38. We JAAH«AW«. NIEUWSBLADVOORZUID+IOLLAND EN UTRECHT I SCH00NH0VEN5CHE COURANT f JTtlrf. 20, Tel.-Adrw: Tannoottn. J. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 2S. Poelrekanin, 13763. L AJOWS, dl, ech md on» *dmmlMr.t»« op,„re toot d, ,«™kwing «f)n ,olg,n> d, ruigMUldo bopjlngen topn ong„,ll«n „rokerd toot Udr^.n, g.w».rborgd door d, NIEUWE HAVBANK U BchiwUm, vu onnnG“ld“b’ |«”'»*»ng» 6nn Guid«o «mn Onid’n wi>“ onn o»|d'n inn o*» aa on««n m t*VVV ongeschiktheid. VVV overleden. VVV v»n hand of voet, ZsVV van een oog. 1VV van een duim. VV een anderen vinger. S.G.P. Na dit betoog werd een aantal vragen gesteld, wat een kleine discussie uitlokte tusschen spreker en vrager. Hierna kreeg de heer Verkerk het woord. Deze wilde hier niet spreken over het onnut van andere partijen, maar koos als onderwerp: „Ons niet hinderen”. Spr. betoogde, dat als een partij een fout maakte, wat wel moet, daar wij de vol maaktheid niet genaderd zijn, het dan nog niet opgaat, het geheele beginsel eener partij nietig te verklaren. Daar de keurige en duidelijke rede van dezen spreker alleen een opwekkend woord inhield, werden hierover geen vra gen gesteld. De goed bezochte vergadering werd op verzoek van den voorzitter door een der sprekers gesloten. besparing bs daar ’t stroom- beteekent. kat de verMob- gemeente per half jaar *34 i f 2.78. Het le som is nog pachtwet is daaruit voortgekomen, maar de belangrijkste en lastigste kwestie, de bepaling van den pachtprijs, blijft om oplossing vragen en het komt ons voor, dat het nu tijd is om meer aandacht te geven aan invoering van de zoogenaamde mobiele pacht. Het bijvoeglijk naamwoord „mobiel” is feitelijk niet juist, maar aangezien men in ons land liever een verkeerd vreemd, dan een goed Nederlandsch woord bezigt, is de uitdrukking „mobiele pacht” er gemak kelijk ingegaan. Een juistere benaming zou zijn: veranderlijke pacht, wat men met de liefde voor vreemde woorden zou kun nen wijzigen in: variabele pacht. Er wordt onder verstaan het stelsel, waarbij de pachtsom niet vooraf wordt vastgesteld maar waarbij die afhankelijk is van de prijs der producten. Is de prijs der land- bouwvoortbrengselen hoog dan betaalt de pachter meer, dan wanneer die laag is. Er zijn met dit stelsel verschillende toepassingen mogelijk zoodat ook rekening gehouden kan worden met het feit dat de vaste koeten van den landbouwer op één hoogte blijven en hij dus bij lage produc tieprijzen te weinig zou overhouden voor eigen loon. Voor dit laatste wordt door de boeren gewoonlijk te weinig gerekend. Bij het vrij bepalen van een pachtprijs, waarbij de landbouwer rekent naar de te verwach ten opbrengst, de productiekosten, eigen loon en risico’s, wordt gewoonlijk voor de ze laatste twee een te laag bedrag ge schat. Dit gebeurde vooral wanneer er voor een pachtbedrijf verscheidene gega digden waren. De te betalen pachtprijs werd dan veelal dermate opgedreven, dat bij de geringste tegenslag de boer met met verlies werkte, Bij het invoeren van een mobiele pacht ia dat gevaar veel minder groot Een pachtregeling zooals we hier be doelen, die met de opbrengst van een be drijf stijgt of daalt, kan natuurlijk door elkélT Vttpachter worden aangenomen en in sommige streken van ons land, Fries land, Overijssel, Groningen, wordt dat systeem toegepast. Nlsuw-Lekkerland. Op Woendsag 10 April zal hier de jaarlijksche Emma- bloem-collecte worden gehouden. Door de plaatielijke afdeeling van de vereeniging „De Macht van ’t Kleine” is voor de stichting voor lijders aan val lende riekten te Heemstede in het eerste kwartaal gecollecteerd f 29,30, terwijl voor het suppletiefonds f 25.80 ontvangen werd. Door de Staatkundig Gereformeerde Partij zijn voor de gemeenteraadsverkie zing voorloopig candidaat gesteld dehee- ren P. W Hak, W. van Vlfet (beiden af tredend), C. Versluis, G. den Ouden Pz., en G. B. van der Perk. Te Kinderdijk is een cnristelijke Herv. naaikrans opgericht met voorloo pig 12 leden. De leiding zal berusten bij mej. G. BoonVastenhoudt. Als penning- meesteres is aangewezen mej. W. de Bie. Nieuwpoort Aan de O.L. school zijn met ingang van 1 April 17 nieuwe leer lingen ingeschreven, terwijl 6 leerlingen werden af geschreven. Een vooruitgang dus van 11 leerlingen. Advertentiën: 1-5 regels 1.80 elke regel meer 0.20: derde plaatsing halven prijs. - Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Go r en mer**. Woensdagnacht is van de afbraak der O.L. school I een partijtje lood ge stolen. De politie heeft de zaak in onder zoek. Vergunning is verleend voor den bouw van 4 vfoningen voor rekening van den beer M. Zwijnenburg te Rotterdam, aan de Kortlandstraat, voor 2 woningen, voor rekening van de N.V. J. Mijnlieff Fopz'ns Steen- en Rietmatten fabrieken te Krimpen aan de Lek aan de Steen bak ker setraat en voor den bouw van een kap salon voor rekening van den heer G. Boers. Lekkerkerk. Bij den aan vang van den nieuwen cursus zijn aan de 1ste openbare lagere school toegelaten 49 leerlingen; aan de U.L.O.-school 26: aan de school in Opperduit 29 en aan die in Schuacht 11 leerlingen. Óp 3 April is afgékondigd de veror dening tot afwijking van bepalingen der winkelsluitingswet, zooals vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 8 Mrt. Deze verordening bepaalt, dat, zoolang de wettelijke tijd, met één uur is vervroegd, de sluitingstijd voor winkels met één uur wordt verlaat en derhalve:9 uur ‘s avonds wordt. MOTORSCHIP OMGESLAGEN. De vier opvarenden weten zich te redden. Ouderkerk a.d. IJssel. Dinsdagmiddag kwam het motorschip „Goede Gunst” van den schipper M. Hoogendijk, geladen met steen den IJssel ingevaren. Door den vrij sterken wind en den golfslag werd de eene zijde van de lading nat en daardoor zwaarder, met het gevolg dat het motor schip, een zolderschuit met dus alleen ’n bovenlading, gevaarlijk begon over te hel len. De opvarenden, de vier gebroeders Hoogendijk, die het gevaar zagen, voeren veiligheidshalve dicht langs den rechtschen wal. Toen het schip ter hoogte va!n de scheepswerf van de firma C. Snoeij was gekomen, achtten de gebroeders den toe stand zoo critiek, dat zij van het schip op den wal sprongen.- Juist had de laatste van hen den wal bereikt, of het motor schip sloeg inderdaad om en de lading verdween in de diepte. Bijtijds ontsnap ten dus allen aan het dreigend gevaar. Het motorschip zonk niet geheel, maar ligt precies omgekeerd, met de kiel even boven het wateroppervlak. HET PROCES VAN OUDERKERK’S GEMEENTE-VELDW ACHTER. Ouderkerk a.d. IJssel De 39-jarige ge- meente-veldwachter J. M. die door de Haagsche rechtbank wegens mishandeling en machtsmisbruik was veroordeeld tot f 25 boete of 10 dagen hechtenis, heeft tegen dit vonnis cassatie aangeteekend bij den Hoogen Raad te ’s-Gravenhage. Op 15 dezer zal dit rechtscollege zijn zaak in behandeling nemen. Hierbij zul len geen getuigen tegenwoordig zijn. De beklaagde zal worden vertegenwoordigd door zijn advocaat Te water. Ouderkerk a.d. IJssel. Tijdens het spoe len van de wasch, had mej. Schenkel Maandag het ongeluk in den IJssel te val len. Twee arbeiders, die op den gemeente- steiger aan het steenenlossen waren, za gen het ongeval gebeuren, en schoten te hulp. Zij slaagden erin mej. Schenkel op het dröge te helpen. Een van de eerste daden van den nieu wen minister van economische zaken is geweest maatregelen te nemen tegen on- noodige executies in het landbouwbedrijf. Bij de behandeling van de begrooting van het landbouwcrisisfonds heeft minister Steenberghe medegedeeld, dat afgékondigd zullen worden twee koninklijke besluiten ter voorkoming van zulke executies. We zullen die maatregelen hier nu niet be spreken, hoewel daarover reeds heel wat te doen is geweest, omdat de minister daarmede het burgerlijke recht, voor zoo ver het op die kwestie betrekking heeft, eigenlijk onze zijne bevoegdheid heeft ge trokken. De minister heeft namelijk bepaald dat •en landbouwer, die wegens het niet na komen van zijn hypotheek-verplichtiógon met executie wordt bedreigd of voor wien faillissement wordt aangevraagd, zich tot hem za; kunnen wenden met het verzoek om te bepalen, dat degene, die den be trokken landbouwer in zijn bedrijf zal opvolgen, niet zal worden toegelaten tot ie crisisorganisatie. Daardoor wordt dan dat landbouwbedrijf onverkoopbaar, want •r zullen daarop geen landbouwproduc ten meer geteeld mogen worden, geen vee gehouden en er zal geen landbouw steun aan dat bedrijf verleend worden. De minister zal zich voor hij zoo’n ingrijpen de maatregel neemt, eerst laten voorlich ten door een hypotheek-commissie en de ze commissie zal ook een uitstel of een ander» betalingsregeling met den achuld- •ischer kunnen treffen. Volgens de crisis pachtwet moet wanneer de twee partijen niet tot elkaar gebracht kunnen worden, |de rechtbank beslissen; door de aangekón- digde bepalingen van den minister echter zal de minister de beslissing hebben. Daartegen hebben verschillende personen •n vooral de juristen, bezwaar. Het pachtvraagstuk zelf is door maatregelen geen stap nader tot zijn op lossing gekomen. Er wordt alleen voorko men dat boeren onverdiend van hun hof steden worden verdreven, maar het pacht vraagstuk wordt er niet door aangeroerd. Reeds hebben drie staatscommissies dit Vraagstuk in studie gehad, de Crisis- Huldiging Is. Hoejenbos. Ammerstol. Zaterdagavond werd in het „Gebouw”, dat rijkelijk versierd was, een feestavond gehouden door de afdee- Hng van den Bouwarbeidersbond, ter hul diging van den scheidenden penningmees ter den heer Is. Hoejenbos. De afdeelingsvoorzitter, de beer P. de Leeuw den Bouter, opende de bijeenkomst en releveerde in zijn openingswoord het wedervaren van de afdeeling en het be langrijke aandeel dat de heer Hoejenbos al die jaren, de laatste 21 jaar als pen ningmeester, in de bestuurswerkzaamhe den heeft gehad, waarvoor spr. hem na mens de afdeeling dank zegde. Achter eenvolgens spraken daarna de hoeren G. de Bruijn, namens de raadsfractie, Fok- kerts van Gouda, namens de coöperatie „Ons Voordeel”; J. v. d. Berg namens de afd. Bergambacht van den Bouwarbeiders bond (welke afd. uit die te Ammerstol is ontsproten) en H. Bakker namens de ar- beidersmuziekvereeniging Excelsior, welke vereeniging ook veel aan den heer Hoe jenbos te danken heeft. Bijna allen over handigden cadeaux. De afdeeling Am- merstol bood o.a. een door A. M. Brand geschilderd portret aan, hetwelk als aan denken en tot voorbeeld van anderen, aan de collectie van „Het Gebouw” werd toe gevoegd. Tenslotte dankte de heer Hoejen- bos allen voor de blijken van waardeering •an hem en zijn vrouw geschonken. Verder werd de avond gevuld met too- neel, voordracht en muziek vaa „Excel sior”. Om half twaalf werd de avond be ëindigd met een gezellig bal, dat tot half twee duurde. Gemeenteraad. Bergambacht De gemeenteraad verga dert Dinsdag 9 April, voorm. 10 uur. Gouden bruiloft Bergambacht Dinsdag 2 April mocht het echtpaar C .Kok en E. Muijs, onder groote belangstelling zijn 50-jarige echt- vereenig'ng vieren. Verschillende bloem stukken waren hun toegezonden. Behalve vele familieleden en vrienden, kwamen ook het bestuur van den polder Bergambacht, waarvoor de heer Kok veel heeft geprra- Auto-boteing. Ouderkerk a.d. IJssel. In de gevaarlijke bocht nabij de woning van den schilder Joh. van Reeuwijk in de Kromme, had Dinsdagmiddag een botsing plaats tua- schen een personenauto, bestuurd door de arts van den schoolartsendienst mej. J. E. Hooykaas, en een autobus van dienst Krimpen a.d. IJsselGonda. beide voertuigen bekwamen lichte mate- rieele schade, die onderling werd gere geld. Met pensioen. Lopik. De heer J. Manuel, onderwijzer aan de chr. school (hoofd dó heer W. v. Joolingen) gaat per 1 Juni het onderwijs met pensioen verlaten. Twee jaar geleden mocht de. heer Manuel zijn gouden dienst- jubileum herdenken^ terwijl hij op IJuni 42 jaar aan de chr. school alhier werk zaam is geweest. Door de nieuwe leerlin- genschaal kan geen andere onderwijzer aan gesteld worden. Bij den aanvang van het nieuwe cursusjaar zijn tot de chr. school (hoofd de heer Wvan Joolingen) 13 leerlingen toegelaten, terwijl er 12 werden af geschre ven. Aan de Ned. Herv. School (hoofd de heer Joh. Hommerson) werden 13 leerlin gen ingeschreven, terwijl 4 kinderen de school verlieten. Lopik. Aan de Ned. Herv. School is met ingang van 1 April als kweekeling met acte geplaatst de heer A. van der Dussen te Schoonhoven. Lopikerkapel. Aap de openbare lagere school zijn op 1 April tot het nieuwe leer jaar toegelaten 9 leerlingen, terwijl op dien datum 6 leerlingen de school verlie ten. Voor den bond van oud-leerlingen van Land- en Tuinbouwcursusscn hield Woensdagavond de heer Van Dommelen van Jutphaas een lezing over bemesting. Aan de hand van nieuwe gegevens gaf hij een 'duidelijk overzicht van de verschillen de meststoffen, die onderscheiden groen ten verlangen, voornamelijk dfe gewassen welke in deze streek verbouwd worden. Na nog de voordeelen van enkelvoudige mest stoffen duidelijk aangetoond te hebben, noemde spr. eenige resultaten, die in den proeftuin te Vleuten bereikt waren. Enkele vragen werden beantwoord, waarop de voorzitter den spreker hartelijk dankte voor zijn bereidwilligheid, steeds weer voor zijn oud-leerlingen te willen op treden. Lopikerkapel. Zaterdagavond zal in de openbare scSiool een tentoonstelling we den gehouden van zaag- en kleurwerk, vervaardigd door de leerlingen dier school onder leiding van den heer P. J. Emck. Lopikerkapel. De heer T. de Bruin, fruithandelaar, is failliet verklaard. Cura tor is mr. A. E. Koch te Culemborg. A.-R. Kletvereeniging. Moercapelle. Dinsdagavond hield de afdeeling Moercapelle van de A.-R. partij een openbare vergadering in de chr school waar als sprekers optraden de heeren P. de Bas van Moordrecht en mr. E. P. Ver kerk, burgemeester van Boskoop. De voor zitter, de heer Tas, opende de vergadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom in het bijzonder de sprekers. Hierna kreeg de heer de Bas het woord en besprak in zijn rede de verdeeldheid der rechtsche partijen en bestreed in het bijzonder de Steunverlening. Capelle a. d. IJssel. B. en W. hebben per circulaire bekend gemaakt, dat te be ginnen 30 April de werkloozenateun niet meer ’s Zaterdags, maar Dinsdags zal worden uitbetaald. Onderschairiiny. Gouda. Bij Kon. besluit is de aan de orde van Oranje Nassau verbonden eere- medaille in brons, toegekend aan den heer A. J. Oosterling. Krimpen aan den IJssel. Op de 3 de zer gehouden eierveiling zijn aangevoerd 4400 eieren. Voor kippeneieren werd be steed f 1.95 tot f 2.40 en voor eendeneie ren f 1.65 tot f 1.75 per 100 stuks. Kaas deed 17 cent en weibotar f 0.60 per pond A.-R. Kiesvereniging. Ottoland. Maandagavond had «en openbare vergadering plaats vanwege de A.-R. kiesvereeniging „Nederland en Oranje**, in het vereenigingsgebouw, waar bij met het oog op de verkiezing voor do provinciale staten als sprekers optraden d© heeren J. A. J. Jansen, lid van prov. staten te Zwijndrecht en K. Aantjes te Bleskensgraaf. De opkomst was vrij goed. De voorziter de heer G. J. van Gils liet zingen p«. 89 8, ging voor in gebed én las een gedeelte van Romeinen 13. De heer Aantjes begon met het verle den en heden vanaf 1901 tot nu toe van de antirev. partij te bespreken, met voor beelden uit de geschiedenis toegelicht Voorts behandelde hij de critiek, dikwijls ten onrechte op de huidige regeering en de crisismaatregelen uitgeoefend. De heer Jansen herdacht het onlangs overleden statenlid voor de partij den heer Sterk, met wien hij eenige jfren zitting had in de prov.. staten. Spr. onderschreef geheel het betoog van den heer Aantjes. Ook bracht spr. duidelijk naar voren wat de provinc. staten te beteekenen hebben, voor gemeenten, polders, waterschappen, wegenaanleg, subsidie enz. Veel critiek wordt gehoord op het huidige kabinet, vooral door andere partij-propagandlsten doch spr. wilde alle aati-revolutionairen waarschuwen voor het dreigend gevaar, vooral van de S.D.A.P., St. Ger. en N.S.B. Vooral de laatste is een groot gevaar. De heer Jansen sloot met «dankgebed. Reeuwijk. De gemeenteraad heeft beslo ten om de 10 pCt. tijdelijke korting op de salarissen der gemeente-ambtenaren om te zetten in een vaste korting van 5 pCt. De gemeenteraad heeft besloten om ook gedurende de maand April nog pap tegen verlaagden prijs beschikbaar te stellen voor werkloozen. De algemeens politie-verordening zal worden aangevuld met een bepaling waar bij het verboden is voor wielrijders zich aan rijdende motorrijtuigen vast te hou den. Langs de Burgemeester Lucasselaan zullen van gemeentewege banken worden geplaatst. Dit zal zeer zeker op prijs wor den gesteld, daar men vanaf deze laan *n schitterend gezicht op de plassen heeft Inkomsten verzwegen. Reeuwijk. Tegen den steuntrekker G. fe proces-verbaal opgemaakt wegens het niet opgeven van inkomsten ten tijde dat hjj uitkeering ingevolge de steunregeling ge noot. Tijdens den afgeloopen winter heeft G. ongeveer en bedrag van f.280 onrecht» matig aan steun-uitkeering ontvangen. Streefkerk. Na afloop van een spreek beurt van den heer van Tilburg uit Dor drecht, voor de Chr Hist Unie, werd hier een kiesvereeniging voor deze party opgericht met aanvankelijk 20 leden. Candidatenlijst. Streefkerk. De afd. Streefkerk van de S.D.A.P, heeft de volgende candidatenlijst opgemaakt voor de gpjneenteraadsverkia- zing: 1. K. C. de Bondt; 2. M. van Hees; 3. P. Klomp en 4. T. Burggraaf. De vereen, van poslduivenhoudera „Luchtexpres” heeft besloten Zaterdag het seizoen te openen met een wedvlucht uit Zevenbergen. Waddinxveen. De chauffeur B. uit Ou derkerk a. d. IJssel reed met zijn vracht auto tegen het balcon van het graanpak- huis van den heer Hoogendoorn aan de Zu dkade. Een gedeelte van het balcon werd vernield. De schade is ouderling ge regeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1