D-E IN DE PIJP/ DOUWE EGBERTS Plaatselijk nieuws Overheid en Industrie. geiPugMe, pyptaêa^/ MAAR.... 2000^^ 600^ 300 200^ 100^^“ 60ÏÏM^-~ f7« JAARtAWB, Postrekening 18763. HÉEREN-BAAI A. HEEREN-BAAI Paan op Dinsdag 16 April n.m, hall I; T. en bracht de secretaris het jaar van werd BAAI Na 1 BAAI Na 2 BAAI 25. ECHTE FRIESCHE HEEREN BAAI- BAAI-T^BAK reen zekerheid be- No- Emmabloem. Waddinxveen. Op 17 April zal de ge wone jaarlijksche verkoop van het Emma- bloempje plaats vinden. Het is zeker wel overbodig hiervoor nog een aanbeveling neer te schrijven. De weldaden door deze vereeniging aan de lijdende menschheid bewezen, spreken voor zich zelf. Er is hier opgericht een schaakclub, genaamd „Waddinxveensche Schaakver- eeniging”. Ze telt thans 18 leden- De heer W Barend recht is wegen? vertrek van den heer Hogerbrug benoemd tot 2den voorzitter van bet chr. niaunen- kxxr L.E.DA.G.O.H. r.,» 15 et per X ons 110 d per X jona (50 ct per X pond -■rn* - 40 d per pond 30 d per X pond 25 d per X pond Advertentita: 1-6 regels f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing halven pry». - Adver tentie worden gratie ge plaatst in «De Gp r on mer”. Van de 17 ingeschrevenen van de lichting 1936, die aan de keuring hebben deelgenomen, zijn 8 personen voorgoed on geschikt verklaard en 9 geschikt bevon den. Aan het bestuur der vereeniging tot Werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden te Amsterdam is vergunning yer- leend tot het houden van een collecte in deze maand- Gemeenteraad. Nieuwerkerk a.d. IJssel. De gemeente raad is in openbare vergadering bijeenge roepen twee. No MW 1- met andere bemoeiingen van overheids wege, zooals de tariefpolitiek, de verrich tingen van het Werkfonds enz. Om kort te gaan, verlangt de regeering, dat de gemeentebesturen zich van «t^unverleening aan nieuw op te richten ondernemingen zullen onthouden, als geen zekerheid staat, dat met die hulp het algemeen deriandsch belang zal zijn gebaat. Ongetwijfeld valt d t ingrijpen van de regeering toe te juichen, daar zij op deze wijze voorkomt, dat dé' op industrie be luste gemeenten elkaar tenslotte een felle concurrentie zouden gaan aandoea, die de overheid schatten geids zou kosten en van zou overheid schatten gelds zou kosten waarmede de werkgelegenheid slechts de eene naar de andere gemeente worden overgeheveld. Als de minister echter consequent wil, zijn, dan zal hij de groote overeenkomst 10- A. J. G. Stem, moeten in zien tusschen het in zijn circu laire bestreden euvel en dat, waarop de Dordrechtsche Kamer van Koophandel reeds herhaaldelijk heeft gewezen. Wij bedoelen den steun, d'en sommige ge meentebesturen verleenen aan bedrijven voor de uitvoering van bepaalde werken Nog slechts twee weken geleden hebben Wij melding gemaakt van een telegram, waarin genoemde Kamer bij de regeering protesteerde tegen het besluit van den ge meenteraad van Amsterdam, om f 40.000 subsidie te verleenen aan de firma Ver- ■chure Go., voor den bouw van 5 sleep- booten voor Rusland. Versche den scheeps werven in het gebied van de Kamer had den voor datzelfde werk ingeschreven, hun vertegenwoordigers hadden er een reis naar Moscou voor gemaakt, zij konden concurreerend inschrijven, doch het groote bedrag, dat de overheid hier bijpaste, deed het werk naar de hoofdstad gaan. Niet alleen kunnen de scheepswerven lands onze Zuid-Hollandsche riv eren op die manier onmogelijk concurreeren tegen die van de groote steden, die altijd groo- tere steunbedragen zullen kunnen uitkee- ren dan de kleine plaatsen, doeh boven dien wordt ook hier met den overheids steun slechts een werkverplaatsing en geen werkverruiming here kt. Alleen in gevallen, waarin de order zonder de hulp der overheidskas niet in ons land zou worden geplaatst, is die steun te verdedigen: anders is hij even verkeerd, als wat de regeering thans bezig is te bestrijden. Daarna werd medegedeeld dat de mini mum bijdrage voor donateurs van f 2.50 was teruggebracht tot f 2. Bij de mededeeling, dat wederom en kele nieuwe leden waren toegetreden, op perde een der leden het denkbeeld om een leeftijdsgrens vast te stellen, teneinde daarmede een te groote toeloop van te jeugdige leden te vermijden. De voorzitter antwoordde daarop, Industrieele bedrijven zijn in den regel van groot belang voor de welvaart van de gemeenten, waar ze zijn gevestigd. Het is dan ook zeer verklaarbaar, dat de plaat selijke overheden er erg op gesteld zijn en doen wat zij kunnen, om de bestaande ondernemingen te bevorderen en vooral om do vestiging van nieuwe in de hand te werken. Dat d t laatste streven onder den druk der tijdsomstandigheden, nu alle gemeentebesturen elk jaar grootere moei te hebben om de eindje* aan elkaar ge knoopt te krijgen, wel ®ens te ver wordt doorgevoerd, blijkt uit een circulaire, die de minister van binnenlandsche zaken in overleg met zijn collega van econ. zaken dezer dagen heeft gericht tot de gemeente besturen. Vroeger liet de regeering deze mater e geheel aan de plaateelijke besturen over en tot op zekere hoogte zal ze dat ook blijven doen, daar ze eigenlijk van zuiver plaatselijke beteekenis is. De zaak veran dert echter, als de gemeentebesturen, zoo- als den laatsten tijd steeds meer gebeurt, steun gaan uitkeeren om de totstand koming van nieuwe bedrijven te bevorde ren. In dergelijke gevallen zal de regee ring wat meer dam tot nog toe een oogje in het zeil gaan houden en dat gebeurt niet ten onrechte, want het plaatse lijk en bet algemeen belang zullen hier vaak n et •amengaan. De regeering noemt m haar circulaire een voorbeeld: Als van een voor binnen- landsch verbruik bestemd artikel door de bestaande fabrieken reeds zooveel wordt geproduceerd, dat in de behoefte voldoen de is voorzien, moet de minister d e be drijven reeds beschermen door den invoer van dat artikel uit het buitenland te be perken. Gaan in zoo’n geval de plaatee lijke autoriteiten door een steunbedrag de vestiging van een nieuwe fabriek in dat artikel bevorderen, dan zal dat bedrijf, zoo het er al in slaagt, het hoofd boven wa- te te houden wat op zichzelf reeds twijfelachtig is toch alleen in de be trokken gemeente een werkverruiming medebrengen. Over het geheele land be- teen, zal de werkgelegenhe d er niet door ver Kroot zijn, want wat deze fabriek voort brengt en verkoopt, gaat ten koste van den afzet van de bestaande, concurreeren- de ondernemingen. In werkelijkheid wordt dM de arbeid er slechte door verplaatst. Niet alleen met contingenteeringsbeslui- ten kan een dergelijke steunverleening in strijd zijn; ze is ook vaak onvereenigbaar Coop. Boerenleenbank. Ouderkerk a.d. IJssel. De Coöp. Boe renleenbank hield in de bovenzaal van den heer Broere haar algemeene verga dering. Uit het verslag van den kassier, den heer D Burger, bleek; dat in den loop van 1934 slecht* 1 lid wegens verhuizing was af getreden, doch daarentegen 21 nieuwe werden ingeschreven, zoodat op 31 December bet aantal leden 246 be droeg. In den loop van bet jaar werden veer tig boekjes geheel afbetaald, doch daaren tegen 73 nieuwe boekjes uitgegeven, zoo dat aan het eind van het jaar in omloop waren 1172 boekjes. Het aantal ontvangsten en uitbetalin gen steeg weer belangrijk en bedroeg niet minder dan 5790, terwijl het aantal eri- sis-uithetalingen eerder toe- dan afnam, hetgeen voor bestuur en kassier enorm werk meebrengt. Het eindcijfer der rekening bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 1.647.074.65 en het eindcijfer der balans f 1.134.976,18, ter wijl de winst f 4066.85 bédraagt. Op voorstel van het bestuur keurde de vergadering goed, dat op de post meubi lair f 100 afgeschreven werd en de winst toegevoegd aan de reserve, die daardoor zal stijgen tot f 62.010.57. Van de door de bank in gebruik ge stelde' spaarbusjes, wordt meer en meer gebruik gemaakt. Thans zjjn er ruim 80 in omloop. Aan 17 kinderen van leden, geboren iz 1934, werd een gratis spaarboekje ver strekt, met als eerste inlage daarop dooi de bank gestort een bedrag van f 2.50. Uit de stemming voor een lid van het bestuur en een lid van den raad van toe zicht, wegens periodieke aftreding van de heeren A. W. van Cappellen en B. Hoo- gendijk, bleek, dat de aftredende heeren waren herkozen. Tot lid van den raad van toezicht, in de plaats van den heer F. van der Graaf, die wegens aanstaand vertrek uit de ge meente ontslag moest nemen, werd geko zen de heer J. W. van Dorp. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering der Centrale Bg.nk te Utrecht werden aangewezen, het bestuur, den raad van toezicht qjPde kassier, die onderling uit zullen maken, wie daar heen zullen gaan. Muziekvereniging. Benschop. De muziek ver een. hield in café van Delft een ledenvergadering. Na opening door den voorzitter werden de notulen onveranderd vastgesteld. Na kennisname van een ingekomen schrijven omtrent het te Naarden te hou den concours, waaraan de vereeniging dit jaar hoopt deel te nemen, was aan de or de de rekening en verantwoording van den penningmeester. Deze rekening, welke sloot met een nadeelig saldo van f 56,96, was door de commissie nagezien en in or de bevonden. Vervolgens bracht de secretaris het jaar verslag uit, hetwelk onder dankzegging werd goedgekeurd. uitvloeisel van den internationalen toe stand. De regeering heeft de taak in deze toestand de volksbelangen te dienen. Hier in schiet zij zeker niet tekort Spr. hoopte dat de wanhoopstoestand ons volk niet terugvoeren zal in een cha os die we dan te laat zullen inzien. Er is maar een weg om er weer uit te komen, en dat is de ware democratie. Spr. behandelde nog het programma van den Vrij». Dem. Bond en xeide, dat hij geen goedkoope belofte kon geven, maar dat moet worijfn vastgehouden aan de de mocratie. wat teil leggen: Vasthouden aan de volksinvloed opdat we niet aan wille keur en brute macht worden overgele verd. KANAALWERK BIJ JUTPHAAS LIGT t< GEDEELTELIJK STIL Een conflict 'Jutphaas. Het kanaal werk voor den zij- tek van het kanaal AmsterdamBoven Rijn tusschen Jutphaa* en Vreeswijk ligt van heden af gedeeltelijk stil, tengevolge Ivan bij de uitvoering v*n het werk gerezen moeilijkheden. Er ia namelijk een conflict pntstaan tusschen den aannemer van het yerk en den onder-aannemer, de firma Den Breejen van den Bout. Het werk te tegengevallen door verzak kingen en andere tegenslagen. En nu meent de onderaannemer Tiet niet legen den vastgestelden prij* te kunnen vol tooien, Indien de aannemer, die inmiddels failliet is gegaan, niet voor de extrakosten opkomt. De firma F. den Breejen van de Bout heeft de arbeid definitief neergelegd en zal dien niet meer voortzetten. Bemidde- ling tusschen deze firma en den aannemer wordt dan ook n et meer verwacht. Een gedeelte van de arbeiders, die bij dezen kanaalaanleg werken en reeds ont slagen waren, zijn echter toch in dienst gehouden en er zal gedeeltelijk worden doorgewerkt. Krimpen ad. Lak. Het faillissement van den heer G. van Halewijn, metselaar aannemer, is opgeheven. Moercapelie. Maandagavond hoopt de gewestelijke afdeeling Moercapelie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de zaal van den heer Versloot een vergade ring te houden, die ten doel heeft te trachten bij voldoende deelname een we- kelijksche schietoefening te organiseeren. Eierveiling. Moercapelie. Op de Donderdag gehou den eierveiling waren aangevoerd 16168 e eren, prijzen als volgt: Kippeneieren f 2 f 2.50, henneneieren f 1.802; eend- eieren f 1,302,00, alles per 100 stuks. Bloemen 1825 cent per pot. HardiMrtch. Moercapelie. De politie heeft Donderdag avond een zwerver opgesloten, die zich in staat van dronkenschap op den openbaren weg bevond De man was kort geleden uit het hu s van bewaring ontslagen, waar bij voor een zelfde overtreding had gezeten Gesloten vtechtljd. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Tot 30 April is het verboden te viaschen in de binnen wateren op baars en snoek en tot 31 Mei is het verboden te visschen in de binnen wateren met eenig vischtuig, met uitzon dering van fuiken. Het visschen met alle „eoorloofde vischtuigen in de binnenwate ren wordt niet geopend voor 1 Juni. De brug, welke eenige jaren over het kanaal heeft gelegen, ten behoeve van de zandtreinen, voor aanleg van de nieuwe wegen ,is thans weer opgeruimd, waar mede een hindernis voor de scheepvaart verdwenen te. tieve deelname nog niet is besloten. Tenslotte werd medegedeeld dat met de aanschaffing van insignes ook nog ge wacht zal worden, totdat de financieele positie der vereeniging wat gunstiger is geworden Hierna sluiting. Candldaatstelllng gemeenteraad. Capelle a-d. IJssel. De plaateelijke a. kiesvereeniging heeft de s.emming gehou den voor de candidaatstelling bij de ge meenteraadsverkiezingen. De heer F. G. Streefkerk, die bij stemming tot no. 1 van de lijst*' was aangewezen, verzocht over eenkomstig het advies van de centrale kiesvereeniging op No. 2 geplaatst te wor den, welk verzoek is toegestaan. De lijst is nu ais volgt saamgesteld: 1. P. C. W. Jongebreur, aftr.; 2. Pt? G. Streefkerk, aftr.; 3 .G. van Vliet, aftr, 4. W. Schou ten, 5. W. van Harten, 6. H. v. Veen, 7. W. Stam, 8. G^ Koedoet, 9. K. de Ruiter, De heer T. Koppend, die voor de Chr. Hist, partij zitting in den raad heeft, zal zich voor een nieuwe candidatuur niet beschikbaar stellen. A.R. Kiesvereeniging. Capelle a.d. IJssel. De A.R, Kiesvereeni ging „Nederland en Oranje I” hield in de Prins Alex. School een openbare vergade ring, waarin de heeren G. J. Hoogendijk en Mr. IJ. Langhout spraken. De heer Hoogendijk besprak de beteekenis der Prov. Staten en Mr. Langhout besprak de zj. vaische leuzen van G. D. U. en N.S.B. JEUGDDAG VRIJZINNIG HERVORMDEN. Haastrecht. Zondag hield de jeugdver- eeniging van Vrijzinnig Hervormden een jeugddag, waaraan deelnamen de afdeelin- gen: Ammerstol, Berkenwoude, Gouda, Haastrecht, Lekkerkerk, Schoonhoven en Stolwijk. Om 10 uur voormiddag* hadden de be zoekers zich n het Kerkgebouw der N'ed. Herv. Kerk vereenigd, waarin de dienst werd geleid door ds W de Voogd van der Straaten. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Een koor uit Schoonhoven song twee liederen uit den jeugdbundel Nadat de kerk verlaten was, werd een rondwandeling gehouden, waaraan 130 a 140 jeugdleden deelnamen. Daarna kwa men allen tesamen in het gebouw van de afdeeling van den Ned. Prot. Bond, waar een koude maaltijd werd gebruikt. Ongeveer half 3 uur werd in tegen- woordighe d van enkele kerke raadsleden, leden van het bestuur van de afdeeling Haastrecht van den. Ned. Protestanten bond en genoodigden, onder wie De. B. Kanis van Stolwijk en Ds. de Voogd van der Straaten met hun echtgenoten een bijeenkomst gehouden. De voorzitter der afdeeling Haastrecht, de heer W. Brouwer de Koning, heette de afdeelingen van de „Rijzende Kerk” en hare leden welkom. Met voldoening werd van de goede opkomst gesproken en over het welslagen vau dezen dag de beste ver wachting geuit. De leden hebben uit den jeugdbundel gezongen, voordrachten, samenspraken en volksdansen gegeven, die zeer voldeden. De Goudeche afdeel ag heeft het toneel- l spel „Rebekka” opgevoerd. Dit ernstige stuk werd mooi gespeeld en maakte door zijn rijke inhoud en keu rige weergave, diepen indruk. Nadat nogmaals thee geschonken was, werd om ruim 5 uur deze jeugddag door den voorzitter gesloten met den wensch, dat dit werk voortgezet zal worden en nog veel nut moge afwerpen. Daarna keerden allen huiswaarts. On derweg werden de jongelui verrast door een fiks, groe zaam regentje. Vrijz. Dem. Bond. Haastrecht Woensdagavond sprak voor den kring Gouda van den Vrijz. Democra- tiachen Bond de heer A S. van Wijnber gen van Gouda in het café van den heeff T. D. Both. De vergadering werd geleid door den heer Gietema uit Schoonhoven. De heer van Wijnbergen had als on derwerp gekozen „Handelsbelangen en verkiezingen’’ Spr. stond in hoofdzaak stil bij het tijdvak 18901935 en memo reerde de dreigende isolatie van Schoon hoven en het voorkomen daarvan door de treinverbinding Schoonhoven-Gouda aan te houden. Thans na 25 jaren, zal door hel opheffen van deze verbinding het perso nenvervoer een «eb rede terug gaan, om dat de busdient, die daarvoor in de plaats zal treden, primitief is.. Spr. deed uilkomen, dat de toestanden waarin we thans leven van invloêd zijn op de be- oordeeling van wat de regeering doet. Deze toestanden zijn echter niet door on*e regeering ontstaan, doch zijn een Attti-Riv. Kiesvereeniging. Alblasserdam. Voor de Anti-Rev. kies- Vereen. traden op mr. Vonkenberg en de heer Aantjes. Na de verschillende partijen de revue te hebben laten passeeren, bepaalde mr. Von kenberg zich voornamelijk tot de N.S.B., welke beweging ons wil doen gelooven, dat er ook daar plaat* is voor den chris ten. De godsdienst gebruiken zij, zeker, maat tot zoolang 't hun te pas komt, zei epr. Hij meende dat fascisme en nationaal eocialisme, als paardemiddel noodig voor Italië en Duitschland, voor ons land ge lukkig nog niet noodig behoeven te wor den wacht. Spr ging na, wat er overschiet van de W«lelijke vrijheden van een volk, zooals Dtitschland, waar de geestelijken op- worden en de christelijke jeugd- actie wordt belemmerd. Vervolgens stond ■pr. stil bij de Staatk. Geref. Partij. Hij •tolde de z.i. onwaarachtige politiek van deze partij in het licht, hetgeen de twee de spreker, de heer Aantjes, onderstreep- te met voorbeelden uit de practijk. De hatrte spr. maande aan de vele voor- rechten en zegeningen die we genieten “ogen, te waardeeren. Door de vele cri- tiek, ook in eigen kring, lijkt het er op, dat we de gaven Gods niet meer naar waard» weten te schatten. Vervolgens wees spr. op de groote on waarheden van de S.D A P., die voorgeeft dat er zoo weinig gedaan wordt voor de ’erkloozen, Verschillende vragen werden door mr. Vonkenberg beantwoord. j Ammerotol. Het 6-jarig zoontje van den “•r C. d. Hoed, die achter op een fiets “•dereed, had het ongeluk met zijn hiel “techen de spaken van het achterwiel te komen, waardoor dat lichaamsdeel ernst g W®rd gekneusd. Geneeskundige hulp moest wordm ingeroepen. Venchijnt Maandag, Woensdag •n Vrijdag Prijs by vooruitbeta ling: voor. Schoonhoven per 8 maanden 1.25; p. poel f 1J50 Met verzekering 15 cents meer Tskrf. 80, Td-Adrw Tannooten. S, a w. N, VAN NOOTEH, SCHOONHOVEN, HAVEN K. dat zulks ook zijn goede zijde heeft, omdat *t veel voorkomt, dat er juist onder de jon gere leden goede muzikanten zijn. Daarop werd voorgesteld dergelijke leden als ad- spirantleden toe te laten, hetgeen werd goedgevonden. Voorts werd besloten ook dit jaar een rondvaart door de gemeente te houden. Omtrent de contributierégeling werd breedvoerig van gedachten gewisseld en tenslotte werden enkele voorstellen daar omtrent aangenotnen Met betrekking tot de vraag of bij deel neming aan een concours de leden de reiskosten zelf moeten betalen, gaf het bestuur in overweging, met de regeling hiervan nog te wachten, omdat tot defim-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1