I SCH00NH0VEN5CHE COURANT Plaatselijk Nieuws PRUIM-T I Balilmann Het nieuw* pakje een elegante en aparte collectie DE BOTTE BIJL. van ge- van B. ea we- K. gelijksoortige eigendommen in deze of in J. de en L i Umt Inlichtingen geeft de gem.-politia. nwk, De straat be last! ng. Alblasserdam. Op verzoek van tai Hufbmwr zn. infor- terugwer- me- een Stemming gemeenteraad. Ammerstol. B. en W. hebben bepaald, dat de stemming voor de leden van den gemeenteraad zal plaats hebben op Zater dag 22 Juni. Zondagsdienst apotheken Sliedrecht Geopend apotheek Hoogland Gesloten apotheek van den Berg. In de week van 20-25 Mei ook geopend, na 8 uur ’s avonds en Zaterdagavond na 10 uur apotheek Hoogland. Met ingang van den zomertijd mogen de winkels tot ’s avonds 9 uur geopend blijven. van den en dit wW «MS Ie verze- met toe- rlooftl is, TU«t, <4 werkver- oorzil* wel kun- fens »gt echaffing ider kan ingen op accoond. dat h* leien dat een aan- g, waar- gesteld dame op retbowven GOUDA n toch ooft t« «bastenr beeft De bedraagt Ier maan- )e raming is f 10.670 dijk in de werkloos» en 20 ton. Rotterdam mer werk e bieten en. Ondes rallen, en rmbestuur tter, dat admini- jfiohen dat s-penning- rmbestunr ts hebben. >el dat dit n premie- m zij voor Staten te •is te ver- sndien zijn ten fjincti- deae ver-, «der dis- Kerknieuws. Capelle a.d. IJssel. Een aantal ingezete nen van Kralingscheveer en ook in de üitbre ding West, die gewoon zijn, de sa menkomsten in de Maaakerk bij te wonen, i subsidie X) te ver- het BA 17.280. Z en toege- taten het ig, bedra- racht te olijke bö- -subsidie- bezwaar Lange- en driekwart mantels, korte en Ipnge costumes, complets, japonnen, blazers, jumpers, blouses, rokken, hoeden, kinderkleding enz. tonen wij u in de laatst uit gekomen modellen. Vergelijk daarbij de zeer lage prijzen eens, voor onze betere confectie (pok In de grote mateny letoogt, dal t, mej. de ■echt heeft. :el zoo w§- wachtgeM korpst niet a deze be- ht te doen Schielands Hooge Zeedijk. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Dijkgraaf hoogheemraden van Schieland hebben aanbesteed het verzwaren en verhoogen van Schieland’a Hoogen Zeedijk van kmp. 28.50 tot kmp. 43.40. Laagste inschrijver was de heer J. Visser te Sliedrecht voor f 41.400. Voor het uitvoeren van herstel lingen aan Schielands Hoogen Zeedijk was laagste inschrijver de heer P. v. d. Dool te Bergambacht voor f 1468. Blijkens het verslag van den school artsend enst „Lek en IJssel” zijn thans 49 scholen hierbij aangesloten* waarvan 37 lagere, 8 bewaar- en 4 Ü.L.0.-scholen, met tezamen 6124 leerlingen. Oud-Alblas. De volgende lijsten zijn in gediend voor de verkiezing van leden van den raad op 19 Juni: Christ. Histj J. H. Jongeneel Czn., aftr.; J. Jongeneel Rzn., aftr.; G. Vlot, aftr.; J. den Braanker, AfW; A. M. Eijke- lenboom, Joh. Stuij en J. van Genderen. Anti-Rev.: J. Heijkoop Anthzn., aftr.; J. G. de Haan, aftr.; J. Jongeneel Azn^ aftr.; J. Kortleve, T. A. Verhoeven en L. v. d. Heerik. Soc. Dem.: B. Verheijgeb. VerzijL E.H.B.O. Ouderkerk a.d. IJssel. De vereeniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken onder nam Donderdag per autobus een reisje naar de Flora te Heemstede. De tocht slaagde uitstekend. Reeuwijk. Het plaatselijk crisis-comitd heeft de verstrekking van goederen in na- tura tot en met September stopgezet. hebben een verzoek tot den Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Kralingen gericht om ook avonddiensten in dit kerkgebouw in te stellen. De kerkeraad heeft een on derzoek toegezegd. Dyphteritls. Capelle ad. IJssel. In het gezin van den winkelier D. de Gier aan den Schaar- dijk heeft zich bij een 18-jarige dochter een geval van dyphteritis voorgedaan. De patiënt is ter verpleging in een der Rot- terdamsche zekenhuizen opgenomen. Gouderak. Mej. Tonny Gleizen, slaagde te Rotterdam voor het examen costunrère. A.V.V. Ammerstol. Zondag hieldj 3e voetbalver. A.V.V. een ledenvergadering, waar n aan de orde wérden gesteld ee» paar wijzigin gen van het reglement met betrekking tot de contributie en den leeftijd van de be stuursleden. De verkiezing van het be stuurslid P- de Graaf, die den reglemen- tairen leeftijd niet had, bleef gehandhaafd Bergambacht De heer P. Duhen Johzn., lid van den Raad voor de S.D.A.P., heeft zich voor de as. raadsverkiezing niet meer beschikbaar gesteld. Op de eierenveiling van de pluim- veevereeniging V.Z 0,D. werd voor kip peneieren besteed van f 1,75 tot f 2,05 per 100 stuks. Voor de raadsverk'ezing zijn vier candidatenlijsten ingeleverd, Waarop de navolgende namen voorkomen: Staatk. Geref. partij: W. S. van Dapi (aftr.), P. van Dam, G. Verwaal, S. Schilt A. J. Speksnijder, A. Broere. Vrijz. partij: A Oskam (aftr.), A. D. Oskam (aftr.), D. Hoogenboezem, J. v. Vliet, P. Stalenburg, J. Oskam Wz., W. Kok Gz., J. Pons, T. Kok Wz. en A. Dee- len. A. R. Partij: D. Blanken Johz., aftr.; P. van den Dool Adrzn.. aftr., Joh. Boer, aftr.; W. Ooms, aftr., H. Voorsluijs, G. Mak G.J.Mzn., C. van den Oever, J. M. de Jong, W. Dekker, G. G. van den Berg Sr., G. den Hoed en J. Treure. S.D.A.P.: P. van Buren, aftr.; J. de Graaf, G. van der Velden Gz., B. Bot, G. Bakker, A. J. van Zwienen, A. van der Wouden en J .van den Berg A.Az. De rijkspolitie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen L. R., wegens mishan deling van A. R. B .en W. hebben vergunning ver leend aan den heer A. de Groot tot het bouwen van een woonhuis in Zuidbroek. De heer G. W. van Zijll Langhout, ambtenaar ter secretarie, is geslaagd voor het examen eerste gedeelte gemeente-ad- min stratie. Bij de verkiezing van twee heemra den voor den polder Bergambacht, in de plaats van de heeren J. Voorsluijs en M. Oskam zijn gekozen de heeren G. G. Voor sluijs Jz. en Jac. Oskam Az. Kerk en Mat. Soc. Beweging. Capelle a.d. IJssel. De kerkeraad der Geref. Kerk aan den Bermweg heeft bij de Classis Rotterdam de vraag aanhan gig gemaakt, hoe te handelen met leden, die lid zijn van de N. S. B. De classis be noemde een commissie, die d t vraagstuk in onderzoek zal nemen en op één der eerstvolgende vergaderingen, hierover rap port zal uitbrengen. •retaras van korting te- wedde vari aal of kor- ag zijn. gen 3 storn eren W. de i.„ en Ant. ?n heer W. rallen. ivoert zijn ij niet zoo- n heer W vel dat hij ïging it ter en op ris van den oor dit te- 400, waar- is, dat, ge- functie nog discussie S. W, N. VAN NOPTEN, «CHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. A BONNE’S, die tech mo oom adntenirtratos opgeven voor de vcraekering, »«n volgens de vutgeatelde bepalingen tegen ongevallen venekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 2000600SIM 300SMJtX 200™d”.bL”r,i“ 60^±’^~ ari van het belastingjaar in de kadastra le leggers is aangewezen, met dien verstan de dat de gezamenlijke opbrengst in gul dens naar beneden wordt afgerond tot het naaste veelvoud van 5. Is de belastbare op brengst in die leggers niet aangewezen dan wordt aangenomen, d e van gelijke of gelijksoortige eigendommen in deze of in naburige gemeenten. De belasting bedraagt per jaar, le. in dien het eigendom grenst aan of ligt on middellijk bij een weg; a.) voorzien van een kei- of kl nker-bestrating of een ge sloten wegdek 5 procent); hier is niet be rekend 2 procent van de belastbare op brengst; 2e. daarboven, wanneer de weg is voorzien van a verlichting, 1 procent en b. voor rioleering, Iprocent. Indien de eigendommen zijn gelegen in het gemeen telijk u tbreidingsplan, worden de percen tages la. en 2b. gehalveerd. Vrijgesteld zijn: le eigendommen waar van de gemeente of haar instellingen ge- nothebbenden zijn, met uitzondering van die, welke door de gemeente worden ver huurd of in gebruik zijn bij haar bedrij ven; 2e. die, welke uitsluitend gebezigd worden voor den publieken dienst van rijk of provincie; 3e. die welke uitslu - tend dienen tot openbare eeredienst of ambtswoning van aangestelde godsdienst leeraars en verdere dienaars des Woord’s voorzoover deze eigendommen behooren aan kerkgenootschappen; 4e die, welke uisluitend dienen voor instellingen van. weldadigheid; die, welke uitsluitend die nen voor onderwijs voorzoover deze door het rijk of gemeente worden gesubsidieerd en voor ambtswoningen dienen van de daaraan verbonden leerkrachten. Van on gebruikte en on verhuurde gfboüwen, eigendommen de 12 achtereenvolgende maanden in dien staat verkeerden, wordt de belasting geheel teruggegeven. Ter ver krijging daarvan moet binnen twee maan den na het einde van bedoeld tijdvak een van lezers geven we thans een overzicht van de verordening op de heffing van straat belasting, zooals deze door de gemeente raad in zijn laatse vergadering is vastge- steld. Onder deze belasting vallen de ge bouwde eigendommen, en de daarbij be- hoorende erven aan of vlak bij openbare wegen en landwegen in de gemeente, dit als bijdrage in de kosten voor aanleg, on derhoud, verlichting en afvoer van water en vuil. Belastingplichtig ia hij, die ep 1 Janu- Evangellsatia. Krimpen a.d. IJssel. De pas opgerichte Ned. Herv. Evangelisatie op Geref. Grond slag heeft gehuurd de loods van de Mij. S derius aan den IJsseldijk (tegenover het huis van den heer O. J. Pannevis) met het doel daar voorloopg Verkil on te doen houden. Aa Zondag zal alleen des namiddags 3 uur een dienst worden ge houden in dit gebouw, waarin hoopt op te treden de heer G. de Pater, godsdienst onderwijzer te Gouderak. Het plan bestaat om vanwege het gemeentebestuur ook htcr de haringd’S- tributie onder de behoeftige bevolking ter hand te nemen. Krimpen a.d. IJssel. Op de 15 dezer ge houden eierveiling werden aangevoerd 4300 eieren. Besteed werd voor kippen eieren f 1,95 tot f 2,45 en voor eenden eieren f 2 per 100 stuks. De kaas deed 12 tot 15 cent per pond. Rijwiel ontvreemd. Reeuwijk. Ten nadeele van den heer B. is Zondagavond een rijwiel, dat hij even onbeheerd voor een huis had laten staan, ontvreemd. Inderdaad, U slaagt bij ons apart «n voordelig I tter, dal op het uit- enfunc tie’s, n W. geen ij het een s der amb- rij voor, de lien zin te wachtgeld omat niet Lekkerkerk. Voor de gemeenteraadsver kiezing zijn ter secre’arie ingeleverd 6 lijsten. Die van „Gemeentebelang” bevat de volgende namen: 1. P. Neef, 2. J. Rot steeg, 3. M. Broere Mzn., 4. W. Broer, 5. Johs. v. d. Wouden Bzn., 6. H. Roest K.Hzn, 7. P. van Dam, 8. G. v. d. Graaf Pzn., 9, A. A. Smit. Ttraardsbssfelling Ant den Ouden. Lekkerkerk. Donderdagmiddag is in allen eenvoud het stoffelijk overschot van den heer Ant. den Ouden aan den schoot der aarde toevertrouwd. Aan de groeve voerde het woord ds. IJ. v. Dijk, die den overledene schetste als een, die in zich zelf gekeerd leefde, maar die toch veel heeft gedacht en op zijn gebied veel ver richt. Namens „Juliana” en „Euphonia” schetste de heer Schenk wat Den Ouden voor beide vereenigingen is geweest en hoeveel hij bij bijzondere gelegenheden heeft verricht. De vereenigingen waren veel aan hem verplicht. Nieuwerkerk a.d. IJssel. B en W. heb ben vergunning verleend aan de Vereeni ging „Het Hoogeland” te leeuwarden tot Iet houden van een collecte op Dinsdag 6 Juni. In- de rubriek binnenland in dit num mer zal men een bericht vinden dat bij zonder kenmerkend is voor de wonderlijke tijden, welke we beleven. Het vermeldt dat een wetsontwerp in voorbereiding is, waar bij de machine geweerd wordt, om ex handwerk voor in de plaats te stellen. We laten het geval op zich zelf onbe sproken, we nemen gaarne aan, dat de si garenmakers deze hulp hard noodig heb ben en dat de aigarenmaakmachine den handwerkers te veel schade berokkent, evenals destijds de weefmachines in En geland de huiswevers het deed- We willen ’t h er alleen hebben over den wonderen tijd die het noodig schijnt te maken, om lastige, omslachtige, langzame en dure productie te verkiezen boven een gemak- kelijke, eenvoudige, snelle en goedkoope, en die in een zeer schrale tijd liever een duur dan een goedkoop product levert Wij zijn niet de eerste, die ons over zul ke besluiten verbazen- Honderd jaar gele den schreef de econoom Bastint een boek get teld: ^ophismes economiques”, waar in hij een aardige vergelijking maakte, die geheel toepasselijk is op het besluit om handwerk te gaan stallen boven de ma chinale arbeid. Bastiat laat in dat boek een timmerman vertellen, dat hij den geheelen dag moet houwen en hakken en nauwelijks aan de kost kan komen. Maar als een Vlaamsch timmerman zich aanmeldt die een halve stuver goedkooper wil werken dan krijgt bij het werk. De timmerman begrijpt wel, dat er geen invoerrecht gelegd kan wor den op timmermanswerk, maar hij heeft een ander plan en hij stelt den minister voor een verbod uit te vaardigen op bet gebruik van scherpe bijlen. Hij vergelijkt dan het verbod van invoer van Vlaamsch laken, ten einde de Fransohe wevers te bevoordeelen met zijn verbod van scherpe bijlen. „U zult niet ontkennen, zegt hij tot den* minister, dat wij op het oogenblik in Frankrijk een stuk laken van onze e gen weefstoelen met meer arbeid verkrijgen (dat is de botte bijl) dan wanneer wij het ruilden tegen de door ons voortgebrachten wijn (dat is de scherpe bijl). Gij beveelt onnoodige arbeid aan, gij dringt die op door botte bijlen Toor te schrijven. Meer werk en duurder werk zegt gij vormt de volksrijkdom. Wees dan consequent en neem een wet W(lf U U in een Vat morf* Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 125; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. mede, Ho. W05. ZESTIEN BLADZIJDEN VBIJOAB 17 MEI T83S. W» JAAMAW. NIEUWSBLAD VOORZUIDtiOLLANO EN UTRECHT J Toto. 20. TOL-Adrw: Vuooot<m. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Po«trekrain« 1376S. pl«W in .D. Oor.nm.r». aan van deze strekking: Niemand zal voortaan toegestaan wor den om balken of dwarsbalken te gebrui ken, behalve die, welke geproduceerd en gehouwen zijn met botte bijlen. En ziet wat er direct gaat gebeuren. Terwijl wij nu honderd slagen met de bijl geven, zullen wij er dan dr ehonderd moeten geven. Het werk wat wij nu in een uur doen, zal dan drie uur kosten. Wat een machtige prikkel voor den ar beid” Wat Bastiat een eeuw geleden reeds bespotte wordt nu weer gevolgd. De sigar renfabrieken zijn niet de eerste waar de machines worden stil gezet, men kan overal waar grondwerk verricht wordt de kipkarren getrokken door een locomotief- je, z en vervangen door een enorm aantal arbeiders elk met een kruiwagen. Men weet dat de dorschmachines roesten, om dat het met de hand gedorscht graan een toeslag geniet. Straks volgen de machinale zagen, de naaimachines en maaimachi- nes, misschien dat de trekschuit en dili- genge Weer in eere hersteld worden, want ongetwijfeld verschaffen zij meer handen werk, dan trein en stoomboot. Dat zulke dringen mogelijk zijn als we vermeldden en dat dit maatregelen geno men worden, nadat natuurlijk deskundigen en economen over de dwaze voorstellen gehoord zijn, doet wel uitkomen, hoezeer de wereld onderst boven ligt. Zij die zulke voorschriften geven, we ten ongetwijfeld, dat die tegen den draad in zijn en zij beseffen ook dat het tijdelij ke en abnormale maatregelen zijn, ge maakt voor abnormale tijden, welke voor schriften opgeheven zullen worden zoodra de tijden weer normaal worden, maar het verbod van scherpe bijlen wordt er niet minder on redelijk door. Als Bastiat nog leefde zou hij nu een gelijken s kunnen schrijven over een fa briek waarvan de eigenaar zijn arbeiders bevel gaf om zooveel mogelijk schade toe te brengen aan zijn machines, waarmede bedoeld zou zijn, de vernietiging door den oorlog. Als die vernieling ophield moesten de arbeiders de machines weer herstellen, maar als zij daarmede gereed waren en de fabriek zou kunnen werken, dan zou d e gekke eigenaar bevelen: zet de machi nes stop, doe het werk met je handen en gebruik botte bijlen. Streefkerk. Gevonden: een nikkelen dop van den radiator van een auto. Ini. by den gem.-veldwachter. Waddinxveen. Onder den veestapel den landbouwer Van der Werf in Bloemendaalschonpolder is mond- klauwzeer uitgebroken. Maatregelen tegen verspreiding zijn injniddels getroffen. Bij het zagen van hout met de lint zaag kwam de houtbewerker G. met de twee voorste vingers van zijn rechterhand met de zag in aanraking. Deze vingers werden zoodanig verwond dat hij z:ch onder dokters behandeling moest stellen. Voorloopg zal hij zijn werkzaamh den niet meer kunnen verrichten De politie heeft tegen J van der M. proces-verbaal opgemaakt wegens mis handeling van zijn nevenbewöons er mej. Van der B. en tegen deze laatste wegens bedreiging tegen het leven van de echt- genoote van J. van der M. Voorts werden B. en N. K., beiden alh er, bekeurd we gens openbare dronkenschap. Zevenhuizen. Voor de gemeenteraads verkiezing heeft de A. R. kiesvereeniging candidaat gesteld de heeren: 1. J. L. Paul 2. P. Berkhout, 3 A. v. d. Knaap, 4. H. van den Dool en 5. P. Biemond. Gevonden: Een zilveren horlogekst» Gemeenteraadsverkiezing. Alblasserdam. Voor de verkiezing van feden van den gemeenteraad op 19 Juni werden de volgende lijsten ingeleverd: Christ. Hist, partij: Ir. P. Boersma aftr., J. v. d. Merwe aftr., J. A. Klip, G. Stellaard, A. Verschoor, P. v. d. Hoogt, Corn, den Ouden, A. Stout Azn., D. C. Roukema. K. van Veen, J. d. Veen, J. A. Schroder, J. P. de Kloe en W. Goed hart. Anti Rev. partij: P. G. Jonker, aftr., J. de Jager aftr.; G. M. Kortleve, A. M. Vis ser, K. Bakker, F. W. Clements, G. van Middelkoop en P. H. de Lange. Staatk. Geref. partij: J. Vermeulen aftr. J. van Veen aftr., W. den Boef, A. G. de Heer, F. van den Burger, H. de Deugd en A. de Klu ijver. Gemeentebelang: G. v. d. Koogh, aftr., B. Visser, aftr., A. Galjé, J. de Wit, B. v. jVliet, J. D. Manders, J. de Ruiter, G. Baan, W. v. d. Laan en M. P. H. van der Haar. S.D.A.P.: L. Smit aftr., G. v. d. Rhee, H. Knuistingh Neven, P. Bol, G. v. d. Lustgraaf, N. E. Vogel—van Dam, M. Veen, T. Verheij, J. v. d Rhee, A. Ver waal en G. Knuistingh Neven. De heer N. Stout (Chr. H st) heeft zich niet meer beschikbaar gesteld. verzoek bij den raad worden ingediend. Over hot belastingjaar 1934 is de helft verschuldigd van het bedrag, dat geldt voor het belastingjaar 1935. Voor de tuberculoss-bestrijding. Alblasserdam. Donderdag zal in het bouw „Concordia” een bonte avond wor den gehouden, uitgaande van de vereeni ging tot bestrijding der tuberculose. Ver- schTiende vereenigingen zullen hun mede werking verleenen, n.l. de mond-accordéon vereeniging „Allegro”, de zangvereeniging „Asaf”, een mannenkoor, de turnvereeni- ging K.D.O., en de E.H B.O.-vereeniging. Ook werken mede de heeren PI. Roodnat (zang), W. Stout (piano) en W. Stout van Nieuw-Lekkerland (trompet). Voorts wordt onder leiding van den heer PI. Roodnat een volkszang uitgevoerd. In de pauze zal een^ verloting plaats hebben; voorts wordt een tombola gehouden enz. De leiding berust bij den heer DelGraaf. Allen verleenen gratis medewerking, zoo- dat de geheele opbrengst ten goede zal komen aan de T.B C.-vereeniging. De duivenvereenig ng „De Postduif” hield een wedvlucht vanaf Soigneis, 150,3 K.M. De uitslag was: M. P. Lambinon 1, J. Wolters 2 en 10; W. Ponsen 3, A. L. Zwart 8 en 18; Gebr. Stout 9, 29 en 33; W. Ru ter 12, 22 en 32; Elkhuizen 13, 14 en 15; Gebr. Dijk, 16 en 17 Stout en Den Hartog 19* K. van Steenis 20, 24 en 31; Breedveld—-den Boef 21, 25, en 27; J. Goudswaard 23 en 26. Aankomst eer ste duif 2.39.17 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1