I j SCHOONHOVENSCHE COURANT Ji RECLAMEDAGEN Plaatselijk Nieuws ra—r LIEFDE TOT DEN NAASTE tand Sportnieuws J Iking Balilmatin VOOR PINKSTEREN EEN 6OED RIJWIEL waarvan g« Na herkomst weet, dus esn O. O. S.-RIJWIEL! NP-11 9.75 - 12.50 - 14.75 1730 19.75 - 22.50 enz. ZESTIEN BLADZIJDEN i buitengewoon voordelige i iMi V MM MP*"” I «H W 1 «L SIMrwM. jaar, mM- 0 j., echfga» het de van het bestuur djt niet Van doen, daar besluit van de algemeene vergade- waarbij in dergelijke gevallen niet meer zou worden vergoed, I dpnnt bew*- nog «ene ier naam en kon op den de tentoon- rordan inge- lat op d— reikte nog •M 2 pOL p dazen mM- WOEL MT in 4e pa- mer van 27 betreffende Ing door de van betrot- b de daarin leiding ver- ook rijn, Kei- maand Mei. i gezin, van veld, A Ito; Giessendam, »j. H. W. de alhier, Bul- Homberg van 1 645 (dom). van Bulder- Zusterstraat Riv. B 511, lat 9; W. v. x Rotterdam, mej. A. d* thans HiHe- U. Vasaoher Aem. M JK G. M. J. van ■"tamsuLX Ns, WW. ZESTIEN BLADZIJDEN VRIJPAS 7 JUNI JW»«7» JAAMftWj., NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND BI UTRECHT den wrig— Ün standpunt dat het pw- met naam en ht met laeüg ames, beaoe- s onjuist. De ek behoefden en hebben azen bon ga- Ouderkerk *J. IJ«ert. De cbr. gemeng de zangvereeniging „Oefening en Stich ting" zal op Tweeden Pinksterdag deel nemen aan het te Rhoon te houden zang- concotirs. Gediplomeerd. ifc heer P. A. v. d. Vlies slaagde ie Utrecht voor het diploma voet- kundige. KbM »S h» Ie Ibrrwt» aiiiuü wesd een Mteonder sr kon op de er nriddagm van een, met bon, een ge- Deao gveetem- ijko pten nwd Treden he in een hsrie- 16.000 binnen dhocofade- voor dit doet d bedden en dagen te »e- Hke benorgd- JpCL - n m. een it ondersoek ‘neohen atoe- gd, dat hof. thans niet in stelt in bta- arden ge—ow* Versehijnt Maandag, Woenidag en Vrijdag. Prüs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25; d. post 1J0 Mot verzekering 15 cents meer. 2 REGENMANTELS, alléén beirpawbare kwaliteiten. Nieuwste modellen. Hoog-Blokland. Bij den agent der ar beidsbemiddeling staan 15 werkloozen in geschreven. De gemeenteraadeverkiez’ng aal hier op Donderdag 13 Juni plaats hebben. Ongeval met jachtgeweer. Langerak. Donderdagmorgen had ten huize van den rietdekker E. den H. een vrij ernstig ongeluk plaats, hetwelk, ge zien de omstandigheden, nog goed is afgo- loopen. Den H. zou een jachtgeweer schoon maken, waarin het vorig jaar gedurende den kersentijd een patroon was achterge bleven, die toen ondeugdelijk bleek te zijn. Door een verzuim was deze toen niet verwijderd, zoodat dit thans eerzt moest gebeuren. Om eventueele ongelukken te voorkomen, ging de H., die uitstekend met vuurwapenen kan omgaan, buiten zijn woning om te zien of het schot alsnog wilde afgaan. Zulks gelukte echter niet, waarom met een ijzeren staaf geprobeerd moest worden, den patroon uit de kamer en den loop te wringen. Toen de H. hier mede bezig was, sprong plotseling de pa troon uit elkaar, tengevolge waarvan den H. vrü ernstig aan den linkerhand ver wond werd en eenige ©ogenblikken daarna het bewustzijn verloor. De hulp van Dr. van Straten te Nieuwpoort werd ingeroe pen, die den man ter plaatse heeft ver bonden. t matte vw ■d« griemm. ffig niet zoo kern konden mn geschenk Mm er fMs BR. D0— JW aan deaeKde «ebrrtk»- riHi. Erwaa ■dmdbeed. «ren, dat 4e i soogenaam- L wanneer z« wrftatem ver iadit^btedi |r „Nut es Sport” Ouderkerk a.d. IJ teel. De in het vorige jaar opgerichte pluimveevereeniging „Nut en Sport” kwam deze week in bestuurs vergadering bijeen. Besloten werd den a.s. winter hier een pluim veetentoonstel ling te houden, en aan burgemeester mr. F. J. van Beeck Gal koen het eere-voorzit- terechap der vereeniging aan te bieden. Te water. Reeuw ijk. Op den Platteweg werd een wandelaar uit Rotterdam tijdens het pas- seeren gegrepen door een haak van de auto van den brandstoffenhandelaar J. v. D. alhier. De man werd in de wete ring geslingerd doch wist zich spoedig weer op het droge te brengen. Zijn jas was gescheurd. De schade werd onder ling geregeld. Op Woensdag 12 - l op voet- -' balwedstrijd tegen een elftal der Marine uit Rotterdam. 2e« Pinksterdag. Haastrecht Op len Pinksterdag begint H.V.V. II tegen Gouderak II met het spe- len van den len nederlaagwedstrijd. Noordelooe. Zaterdag 8 Juni «peelt) N.F.G. 2 op eigen terrein een competitie wedstrijd tegen D.JB. 2 van Gorcum. Aan' vang 7 uur. Het programma voor Maandag 10 Juni (2e Pinksterdag) luidt als volgt: Morgens zal op het N.F.G. terrein een wedstrijd plaats hebben tusschen jeugdige voetballers van de O.L. «obool en de Bijz schooi. Voor middags zijn seriewedstrijden vastgesteld tusschen N.F.G. 1 (Nborde- loos); M.V.V. 1 (Meerkerk); Gorcumsche Boys en Geel-Zwart 1 van Groot-Ammers. Als prijzen zijn beschikbaar gesteld: Een zilveren beker, een lauwerkrans, een lau wertak en een medaille. Deze wedstrijd vangt aan om 2 uur ea, wordt gespeeld op het N.F.G. terrein. ABOKIE’S, die zich md enz« «dminiitratie opgeven voor' de verzekering, zijn volgena de VMtgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK ie Schiedam, tan gulden bij levenslange AA A dulden bij QAA G1,lden verlies O A A Oulden bij verlies 1AA dulden bij verlies AA Oalden bq verüos vsa Oen qVVV ongeschiktheid. WV overlijden. «3W van hand of voet, Li VU van een oog. IVV van een duim. W anderen vinger. Z lakenhuisverpleging. Zevenhuizen. Do vereeniging Zieken- huisverpleging kwam Maandag in de zaal Opheffing MP«nb. schoei Ouderkerk «Jf. IJseei. B. en W. rijn voornemens de 0. L. School II in de Nes se met ingang van 1 Juli op te heffen. Zooals bekend, besloot de raad reeds tot de opheffing van deze school, zonder oven wel daarvoor «en datum te bepalen. Ammerstol. Zondag leto Pinksterdag «peelt A.V.V. 1 op het sportterrein J Telef. 30. Tel.-Adree: Vannooten. 8. A W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. HAVEN 2S. Postrekening 13763. L „Want er was ook niemand onder hen, die gebrek leed.” En onwillekeurig gaan dan onze ge dachten weer naar die kinderen van ons volk, in wier zwakke, ondervoede lichaam pjes de ongelijke strijd tegen den slui penden vijand gevoerd wordt Mag die strijd verloren worden, mede door onze sohuld? Er behoeft geen akker of* huis om verkocht te worden een kleinig heid van veler overvloed is voldoende. Zouden we maar niet ophouden met ons spreken over de groote werken Gods, over Pinksterzegen en Pinkster vuur, wanneer tenslotte toch het ophou den van onsen stand en levensstandaard en duizend andere egoïstische belangetjes het ons totaal ónmogelijk maken iets van Christelijke barmhartigheid in ons leven te futen zien? Niemand wil de so ciale verhoudingen van zooveel eeuwen geleden „zoo-maar" ©vernemen voor nu. Maar de wijze, waarop deze Christenen metterdaad ernst maakten met het woord: ^Eén i« uw Vader «n gij zijt allen broe ders,*’ blijft een beschaming, voor ons. Die eerste Christenen „hadden genade bij het gansche volk”. In onzen tijd staan alle kranten vol „afvdl” en „onkerkelijk heid”. Natuurlijk, honderd oorzaken. Maar zou één dier oorzaken misschien ook onze ellendige, onbarmhartige hou ding rijn jegens den broeder, die lijdt? Zou één dier oorzaken misschien onze goddelomse overgeeMelijkhe’d die noo keurig netjes een afrasteringetje tusschen het geestelijke” en het „stof felijke” heeft gezet? Mocht de geweldige gedreven wind van den Pinksterdag deze afscheiding eens omverblazen! Veel nood zon dan gele nigd worden, maar bovenal: welk een vlucht zon het geestelijk leven kunnen nemen! Welk een innerlijke vreugde zou het geven aan hen die, door de liefde van Christus gedreven, hun aardsche schatten «ouden omzetten in hemelsche, die geen d’ef stelen kan en door mot noch roest verteerd worden. „Want zooveel gij dit aan den minsten mijner broederen gedaan hebt, zoo hebt gij dit Mij gedaan.” Welk een rijke oogst van voorspoed zou dan op dit feest der eerstelingen ge zien wordenI Woensdagmiddag ontlastte zich bo- i ven Zevenhuizen een zware onweersbui, waarbij de bliksem te ingeslagen in de boerderij van den landbouwer G. Tuin- zaad, evenwel zonder brand te veroorza ken. De lichtleiding ste de radio wagen stuk. z van A. ria Cornelia, int Nicolaas. kland en H. de Bruin en irkja, d. v&n i Heuvel 33 j. en B Aanrijding. Sllodrecht Woensdagmiddag had ter hoogte van kapper d. Giessen in Wijk B. een aanrijding plaats tusschen een au tobus der Esoo en een vrachtauto, bela den met bouwmaterialen. De laatste wa gen kwam uit de richting Gorinchem en de chauffeur dacht nog voldoende ruimte te hebben om een langs den weg staand diekarretje te passeeren, alvorens de bus gelegenheid te geven tot passage. Het ge volg was, dat de vrachtauto de bus in de flank aanreed en deze laatste werd daar door flink beschadigd. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. De afdeeling Sliedrecht van den Centr. Bond van Transport Arbeiders vergaderde Woensdagavond in Thalia The ater. De agenda bevatte in hoofdzaak punten van huishoudelijken aard. Zoo werd de propaganda besproken en voorts de deelname aan de feestelijke bijeenkomst van het rayon Dordrecht op 4 Augustus te Breda. Mededeelingen werden tenslotte gedaan over de toepassing van de nieuwe werktijdregeling in het baggerbedrijf. Advertentién: 1-6 regels f 1.80 •Ike rege> meer f 0.20; derde plaatsing hal ven prijs. - Ad ver tentién worden gratis ge plaatst In ,De Go r eu mer”. Kinderkoor. Jaarsveld. Als onderdeel van de zang- vereen. „De Lotetem” te een kinderkoor opgericht. Donderdagavond van 7 tot 8 uur heeft de eerste repetitie plaats gehad in een der lokalen van de (Ar. schóól op het dorp. Aanwezig waren met den direc teur, den hebr X Col jé, eenige bestuursle den. der zangvereeniging, n.l. de heeren. A. v. d. Berg; A. Langerak en D. den De ken. Er waren 62 jeugdige zangers én zangeressen opgekomen, zoodat de op richting een waar succes is gebleken. Na dat de heef v. d. Berg met gebed opende, heeft de directeur de kinderen toegeepro- ken, hen vooral wijzende op de orde, wel- ïe er tijdens het zanguurtje moet heen schen en hen aansporende om steeds ge trouw de repetities bij te wonen. Daarna werd begonnen met het mstu- deeren van het bekende liedje van Jacob Hamel, getiteld: „In Volendam”. De jaarlijksche artikelen over het Pinksterfeest bespreken in den regel de uitstorting van d«n Heiligen Geest, maar niet de liefde tot den naaste die een •erste uitvloeisel was van disuitstorting. Christus gaf twe« groote geboden God lief te hebben boven alles en den naaste als onszelf. Diep opgevat is het zeker waar, dat gehoorzaamheid aan het eer ste gebod die aan het tweede „automa tisch” in zich sluit. Maar hier hebben we zeker wel allereerst te bedenken, dat we „zondige menschen” zijn, die bet heel hard noodlg hebben zeer speciaal en zoer nadrukkelijk op onzen Christenplicht ook ten aanzien van dat tweede gebod gewe zen te worden. Want vesl gemakkdljker dan 2000 jaar geleden In hst Joodschs land komen wij er in onze omstandigheden toe de hou ding van den Priester en den Leviet uit de bekende gelijkenis aan te nemen; om „vrome” msnmhen te zijn, terwijl wo on barmhartig aan bat leed van onzen naas te voorbijgaan. Daar zorgen eerst ons» seherp erfge- feakende „standen” wel voor. Het ia mo felijk te leven in een stad vol armoede sa ellendo en van dit alles zoo goed als niets et zien of te weten. Dat toed toch wordt geleden in huizon, waarmee we ■iet of zeer oppervlakkig ia aanraking komen. Datzelfde „standsbegrip* brengt ook niet zelden mee, dat er voor barmhartig heid geen cent overblijft. Menschen met goede inkomens „liggen krom” om hnn belachelijk standje op te houden. Daar is onze „levensstandaard0, die immens tot geen enkelen prijs dalen mag? Vermindering van inkomen? Welnn, we schrappen! We, schrappen onze contribu ties voor sociale instellingen! Daar scha men we ons niet voor, maar we zouden voor geen geld van de wereld met een oud pakje of een japon-aehter-de-mode willen loopen. Jezus* gebed om van om» twee rokken één af te staan, hebben we al lang uit het rijk der mogelijkheden naar dat der „beeldspraak” verwezen. Maar zou me nig overdadigs maaltijd en menige over vulde garderobe in dezqn tijd den toets van *s Hollands eritiek kunnen door- stean? Alblasserdam. Bij bet gemeentehuis ont stond een twist tusschen de G. en van Z. Eerstgenoemde voelde zich beleedigd met het gevolg dat hij v. Z. te lijf ging en hem danig toetakelde. De gemeente-politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de G. Groot-Ammsrs. Gevonden een dekkleed waarop de naam „Heinekens Brouwerij”. Inlichtingen bij den gem.-veldwachter. Nu de vischtijd weer geopend is, heeft de vischhandeiaar W. van Wijk weer een begin gemaakt met den uitvoer van snoek, karper, zeek, aal of paling naar Frankrijk. De Nederlandsche Vis- scherijcentraJe heeft aan Van Wijk over het 2e kwartaal 1935 een uitvoer toege- staan van totaal 2151 K G. Haastrecht Bij de gemeente-poIRie is gedeponeerd een gevonden tasohje met rnhoud. De Veerateeg is thans aan de beurt voor zoover nog niet voltooid, om be straat te worden. Het inwendige, als rio len en vervalputten worden aan een noo- dig herstel onderworpen, daarna volgt de bedekking van hel straatvlak aan bei de zijden, in aansluiting op het reeds in orde gemaakte middengedeelte. Als een en ander gereed is, zal een groote verbe tering tot stand zijn gekomen. der gemeenten Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland. De jubilaris ondervond dien dag veel belangstelling. Van hier en el ders had hij vele gehikwenschen en een schat van bloemstukken in ontvangst ie nemen. Namens de raadsleden der drie ge meenten werden hem twee schilderstuk ken overhandigd; van de gemeente-ambte- naren ontving hij een wandelstok, terwijl do gemeento-secretaria hem «en gong aan bood. De muziekvereeniging „Euphonia” van hier en „De Bazuin” van Leerbroek brachten avonds den jubilaris een se renade. Jammer dat de regen «enigszins als spelbreker optrad, zoodat van een ge zellig zitje in den tuin niets kon komen. Het alom bekende café-restaurant „Hof van Holland”, eigenares mej. de wed. G. van der Ham. is dezer dagen on derhands verkocht aan den heer J. van der Graaf te LekkorkerL Langerak. Zaterdag 15 Juni zal des avonds onder leiding van den burgemees ter de jaarlijksche beproeving van brandbluschmateriaal plaats hebben. Langerak. Voor het seizoen 1935/36 zijn hier aangevraagd 12 groote- en 3 kleine viachakten. Te Nieuwpoort 3 groote akten A, 1 akte B en 1 kleine visdhakte. Jubileum burgemeester G. Slob. Meerkerk. Dinsdag herdacht de heer 121/» jaar werd geïnstalleerd als burgemeester Fard dsmanztratia Haastrecht Een groote reclame wagen met versterkte granwfoon en een 6-tal nieuwe luxe Fordwageritjee bezochten ons dorp en hebben er lustig gedemonstreerd. Versöhillende ingezetenen hebben in de luxe auto’s gereden over den ongel ijken baan en door scherpe bochten en waren zeer voldaan over het hun aangeboden reisje. Voor hek meerendeeel werd de route Vlist gekozen. Als een auto daar nog vol- -- doet dan kan men inderdaad op preeta- G. Slob den dag, waarop hij vóór 12’ ties bogen. van den heer H. van Reeuwijk in alge meene vergadering bijeen. Aanwezig wa rm 47 leden; de notulen werden goedge keurd, waarna de penningmeester, de heer H. A. Verhoeff, rekening en verant woording deed over 1934. Do rekening was door de heeren A. Vent» en J. Bon tenbal nagezien en in orde bevonden. Er zijn in 1934 veertig verpleegden geweest met 961 ligdag; kosten totaal f 2397,05 Bodeloon f 100, drukwerk f 28,6fl‘/t, di versen f 60,18, «oodat de uitgaven be droegen f 2585,89 de ontvangsten wa- sen f 3082,69, «oodat er een winst was van f 496,7g1/». Op 1 Januari 1936 was in las, met inbegrip van het saldo over 1933 een bedrag van f 2048,94. Daarop volgde de verkiezing van drie bestuursleden, n.l. de heeren W. M. Staarthof, J. van Dorp en H. Hordijk. In de rondvraag informeerde de heer Braat naar de zaak Van Eek en zeide, dat de heer Van Eek er de dupe van ge worden is, dat hij in het ziekenhuis te Leiden niet opgenomen kon worden om dat er geen plaats was en hij overge bracht moest worden naar het Diacones senhuis te Leiden, waar de heer Van Eek voor eigen kosten werd opgenomen (ongeveer f 80). Spr. zou gaarne zien dat dit bedrag door de ziekonhuisverple- ging weyd betaald. De voorzitter zeide, er een ring was, voortaan 1- omdat anders de kas gauw zou zijn uit geput. Over dit onderwerp voerden verschei dene sprekers nog het woord; er gingen stemmen op om staande de vergader'ng een collecte te houden; een ander wilde met een lijst laten loopen. Tenslotte werd er over gestemd of de kosten voor den heer Van Eek zouden worden betaald ja dan neen. De heer Meijer stelde voor om voortaan, als het voorstel aangenomen mocht worden, allen weer voor een ver goeding in aanmerking te doen komen. Met 33 tegen 13 stemmen werd besloten het bedrag voor den heer Van Eek niet te betalen. Daarna jjok de heer Meijer zijn voorstel in. Tot slot werden de heeren Knot en Versprille aangewezen tot het nazien der rekening 1935. Hun plaats vervangers zijn de heeren A. v. d. Knaap en Koijzer. Vrijheid duur bekocht Zevenhuizen. De landbouwer D. B. moest een varken vervoeren. Het dier wist aan zijn geleider te ontsnappen en kroop onder de gesloten hekken van den spoor wegovergang door, juist op het oogen- blik dat een trein passeerde. Het vaxken werd gegrepen en vermorzeld. MANTELS EN COSTUMES uitsluitend prima uni- en fantasie- stoffen. Geheel op zijde gewoeld en flinke overslag... (ook in zwart en marine) to»®® Streefkerk. Uitslag wedvlucht vereeniging van postduivenhouders „De gevleugelde •Bode” van Noyon, afstand 286.562 K M. Los 10.30 uur. Aankomst eerste duif 5.39.44 uur. De prijzen wer den behaald door: 1, 2, 3, 4 ea 8 A. Stuurman; 5, 7 en 10 W. de Bruyn, 6 H. van Meerkerk; 9. W. L. Schippers M.Hzn. het sportterrein een wedstrijd tegen een Fijenoord-Overmafcs- l combinatie. Naar wij vernemen zullen er verschillende goede K.N.V.B. spelers in/ uitkomen. G lessen-N ieuwkerk. Juni. nam. 7.30 uur speelt P.V.V. 1 haar terrein aan den Kerkweg een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1