en! HEE IEN MEE i] 5CH00NH0VENSCHE COURANT Plaatselijk Nieuws ipend CK-BOy K K- Snoei ÏUDA ivert WE 17 dENI ma) )horn PRUIMTABAK I „Door d. IJs- De arme milliardair. RQwlelen met ramnaaf, kast en drager vanaf f 22J»8 TWAALF BLADZIJDEN kfi 7 JUNI ttM MM is beter! oedkoop! ff en!!!! .50,26.00 K. r Vesten, I en 2e Piet Pruim Peinst PKODIK f VAN ÜOCWT HiHERTS I M'AK'.f AHHIfh ver- be- hoopto, wijze zouden K IDDENSTMB MO, TM. 00432, dam, RSC HOTTEN diverse deslai»* boven 500.-, 50, 18.50 .50, 6.?5 i FOUR 7S IS.OO rekking ■cterlln ning an 1 378 p., met ie f „Soli Deo Gloria.’ 1« Pr. Zevenhuizen’s-Gravenhape. Voots behandelde de commissie het verzoek van gebrs. W. S. en G. Buitelaar 40 C«0 50 if Ie 'geven v.UeiNSEI 35 Gouda Gestaagd. Caprila a.d. IJssel, De heer H. van den Berg slaagde voor het examen machinist diploma B, ISO 178 ISO 47S 146 160 ABONNï’8. die zich aan onse QAAA gulden bij levenslange fiVVv ongeschiktheid. AUTOBUS-DIENSTEN. Gorinchem—Goudriaan—Sc hoon- hovensche Veer. Onder voorzitterschap van Jhr. Von Fi- <«Pnne hield de autobuscommissie uit Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland zit ting ter behandeling o.a. van het verzoek van W. A. van den Heuvel te Giessendam om wijziging der aan hem verleende ver gunning tot het in werking brengen van een autobusdienst van Gorinchem naar Goudriaan en omgekeerd, zulks in dier voege, dat het begin en eindpunt van den dienst te Goudriaan wordt verlegd naar het Sthoonhovensohe Veer, en dat aan de gemeenten, waarlangs zal worden gereden wordt toegevoegd Nieuwpoort. De heer Van der Heuvel lichtte zijn verzoek toe, waarna de heer Kraak Stee man tegen inwilliging hiervan verzet aan- teekehde namens den autobusondernemer Bouter, die een traject rijdt, dat bij in williging van het verzoek voor een deel ook door Van den Heuvel zal worden ge reden. De gemeente Schoonhoven en de spoor wegen hebben tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar. De gemeente Gou driaan wenscht, dat het verzoek slechts gedeeltelijk zal worden toogestaan, en Nieuwpoort wenscht, dat het in het be lang van de veiligheid niet zal worden toe gestaan. De beslissing van Gedeputeerde Staten volgt later. GESAUSDE ZWARE II» «w. TWAALF BLADZIJDENWOENSDAG 12 JUNI 10»ff» JAABGAW, NIEUWSBLAD VOOR HOLLAND EN UTRECHT J Telef. 20. TeL-Adres: Vannooten S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN» HAVEN 25. Postrekening 13763. L administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgen» de vaatgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Gulden bij Qflfl Gulden bij verliet ®u^en hij verliet ^u^en Mi verliet Gulden bij verlies van een VVV overlijden. JUU van hand of voet, 4vV van een oog. 1VV van een duim. VV anderen vinger. onderwerpen, ook aan dat van Voorburg naar Den Haag. De spoorwegen behoeven voorts niet bang te zijn, dat de menschen oen bus zullen nemed van Boskoop naar Den Haag, want dat zou een uur langer duren dan met den trein. Maar al onder einden de Spoorwegen eenig nadeel, be- langrijker is het voordeel, dat het alge meen belang zal hebben bij dezen bus dienst. Mr. De Bruyn bestreed deoe laatste stel ling. De beslissing van Gedeputeerde Staten volgt later. Windhoos richt schade aan. Ammerstol. Dinsdagmiddag c.a. 1 uur ontlastte zich boven deze gemeente een onweersbui, vergezeld van een windhoos, die bjj den heer G. de (Vos aan de Ga- pellelaan een aantal broeiramen van de kas opnam en over de sloot neersmakte, met gevolg dat van de ruiten niets heel bleef. Ook werden nog eenige hoornen van hun kruinen beroofd en andere ontwor teld. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. i de orde gesteld tot l"‘ T_i*. maatschappelijk hulpbetoon, in de plaats van het tegenwoordig burgerlijk armbe- 317 p.; 2e pr. „Vriendschap’» Kleinkoor" Berkenwoude, 295 p. Vierde afd. Mannenkoren: ie pr. „On der Ons”, Kedichem, 315 p.; Ie pr. „Zang en Vriendschap”, Lopikerkapel, 303 p. Vierde afd. Dameskoren: le pr. „In ternos”, Lekkerkerk, 300 p.; 2e pr. „On derlinge Zangstudie”, Bolnes, 278 p. Vierde afd. Gem. Koren: 2e pr. Ooet- dijksch Gem. Koor”, Goedereede 261 p. Derde afd. Gem. Koren: le pr. „Cres cendo”, Puttershoek, 353 p. met tweede pr. eerewedstrijd; le pr. „Zanglust”, Bergambacht, 326 p.; 2e pr. „Amicitia”, Niepw-Lekkerland, 285 p.; 2e pr. „De Stem des Volks”, Ariel, 279 p. Tweede afd. Gem. Koren: 2e pr. „Mor genrood”, Lekkerkerk, 279 p. Eerste afd. mannenkoren: le pr. „Zang- lust”, Lekkerkerk, 366 p. met 3e pr. eere- wedstrijd; le pr. „Kunst na Arbeid", Bolnes, 318 p.; le pr. „Zangluat”, Al- blasserdam, 306 p.; 2e pr. „Liedertafel Zanglust", Sliedrecht, 288 p. Eerste afd. gem. koren: le pr. „Oefe- Uitepanning”, Molenaarsgraaf, 12‘. t» pr. eerewedstrijd; le pr. jw GiyJa” Werkendam, 336 p.j „Volharding", Schelluinen, 300 p. Afd. Uitmuntendheid Mannenkoren: le pr. „Zanglust”, Middelharnis, 326 p. Afd. Uitmuntendheid gem. koren: 2e pr. ,3t. Caecilia”, Culemborg, 297 p.; 2e pr. „Euterpe”, Gouda, 290 pn Eere-afd. mannenkoren: ’e pr. „Zang |Veredelt”, Capelle a.d. IJssel, 342 p.; le pr. „Door en Voor het Volk”, Alblasser- dam, 320 p. Eefe-afd. gem. koren: le pr. „Slikker- veer’s Zangkoor”, Slikkerveer, 372 p.; le pr. j,Uitspanning door Inspanning”, Ke dichem, 309 p. Superieure afd. Mannenkoren: le pr. „St. Caecilia”, Culemborg, 328 p. De jury voor de afd. zang bestond wit de heeren W. F. Koola, Scheveningen; J. P. A. Kriek, Hillegersberg en L. D. Kee- renveer, Amsterdam. De marschwedetrijd, concert en da bioscoopvoorstelling zijn afgelaat, aange zien de regen bij stroomen neerviel Het geheel heeft een zeer vlot en rofr dat allen zich op zeer gepaste tig verloop gehad. Zeer jammer was, dat iden vermaken. ’s avonds letterlijk alles in bet water ia De uitstar. Derde afd. harmonie: le pr,, Kunst Verkregen”, Nieuwerkerk a sel, 300 punten. Tweede afd. harmonie: le pr. „Excel sior, Ouderkerk a.d. IJssel, 307 p. Eerste afd. harmonie: 2e pr. „Excel sior”, Lekkerkerk, 261 p. Eere-afd. harmonie: 2e pr. „Kunst en Vriendschap”, Zoetermeer-Zegwaard, 293 punten. Superieure afd. harmonie: le pr. „Meerdervoorts Harmonie”, Zwijndrecht, 308 p. Tweede afd. fanfare: le pr. „Kunst na Arbeid”, Koudekerk ad. Rijn, 332 p., met 2e directeursprijs voor den heer J. v. d. Kaai, le pr. „Vianensch Diletlantenor- kest”, Vianen, 330 p.; le pr. „Cuncord a” Wadd nxveen, 803 p., met le directeursprijs voor den heer R. van Geffen; 2e pr. „Ta- benu”, Alblasserdam, 286 p.; 3e pr. „Door Eenvoud Groot”, Nieuwenhoorn, 247 p.; 3e pr. „Tavenu”, ’s-Gravendeel, 229 p. Eerste afd. fanfare: le pr. „Eendracht Maakt Macht”, Capelle a.d. IJssel, 317 p.: le pr. „Apollo”, Nieuw-Lekkerland, 308 punten. Afd. Uitmuntendheid fanfare: le pr. en le pr. eerewedstrijd „IJo’s Fanfare”, Hendrik-Ido-Ambacht, 363; le pr. „Put- tershoeks Fanfare”. Puttershoek, 332 p. Eere afd. Fanfare: le pr. en 2e pr. eere-wedstrijd „Soli Deo G’ona”, Alblas serdam, 387 p.; 2e pr. „Excelsior”, Ha- gestein, 287 p. Superieure afd. accordóon: le pr. en 3e pr. eere-wedstrijd „Ro'terd. 4cc- Ver- Kemna’s Vrienden”, 351 p. De jury voor de afd. muziek bestond uit de heeren G. Dik, Leiden; Joh. C. Geijp, Leiden en B. A. Hoon, Schoonho ven. Derde afd. A Kinderkoren: le pr „Euphoniate Kinderkoor”, Lekkerkerk, te Waddinxveen, om vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst van Zevenhuizen (Hotel Vos), langs Moer- capelle, Bleiswijk, Zoetermeer, Leidsohen- dam, Voorburg, naar Den Haag (Stations plein en omgekeerd. De heer Kraak Steeman, voor de ver zoekers sprekende, verklaarde, dat zij gaarne een vervoerverbod wenschen na te leven, als de voormalige gemeente Zeg waard hun wenscht® te zien opgelegd. Spr. wees op de gebrekkige verbinding tusschen Zevenhuizen en Den Haag en be toogde, dat de Spoorwegen geen schade zullen lijden door een busdienst, als waar voor vergunning wordt gevraagd. Deze dienst is van veel belang voor Zevenhui zen en Moercapelle Voor de spoorwegen trad op Mr. De Bruyn, die zeide, dat er vier verbindingen per dag zijn langs den spoorweg Zeven huizenDen Haag en terug. Voorts kan de aanvrage bezwaarlijk op zichzelve worden beschouwd, omdat de nieuwe binding niet is te scheiden van een staande busverbinding van aanvragers, waardoor men een busverbinding Bos koopDen Haag zou krijgen, wat voor de Spoorwegen wel heel ongewenscht zou zijn. De heer Dolk, van de H.T.M., zeide, dat plaatsen als Zevenhuizen en Moercapelle zoo klein zijn, dat de busdienst, om ren- deerend te zijn, ook elders menschen zal moeten opnemen. Spr. wenschte een ver- voe-ryerbod Voorburg—Den Haag. Bij zijn repliek merkte de heer Kraak Steeman op, dat de aanvragers zich aan alle gewenschte vervoerverboden willen gevallen. Ge«n maatsch. hulpbetoon. Ouderkerk a.d. IJssel. In de Woensdag gehouden raadsvergadering werd o.a. aan 1 een voorstel van B. en W. het oprichten Tan een dienst voor het tegenwoordig burgerlijk armbe stuur. De leiding hiervan zou komen te berusten bij B. en W. met zoo noodig nog twee personen, waardoor het tegen woo r- dige armbestuur kwam te vervallen. Een ambtenaar zou hiervoor worden aan ge steld, voor wien B. en W. een salaris van f 750 hadden voorgesteld. Na een uitvoerige bespreking werd het voorstel in stemming gebracht en ver worpen met 7 tegen 4 stemmen. Voor stemden de beide wethouders, de heeren C. J. Ho ogen dijk en C Evegroen en de raadsleden Ant. den Duif en B. Hoogen- dijk. Ver. voor Vreemdelingen Verkeer. Waddinxveen. In het hotel van dmr heer Kwaak werd de eerste ledenverga dering gehouden van de Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer te Waddinxveen. De vergadering stond onder leiding van dhr. P. A. Troost, burgemeester xitfl Waddinxveen. Alvorens een bestuurs verkiezing werd gehouden sprak de waar nemend voorzitter woorden van dank tot den burgemeester voor het vele dat hij had gedaan om deze vereeniging tot stand te brengen. Hij verzocht hem namens alle leden van de V.V.V. het eere-voorzitter schap aan te nemen van deze vereeniging waartoe de burgemeester besloot. Het bestuur werd als volgt gekozen: burgemeester P. A. Troost, eere-voorzit- ter, J. Verheul, voorzitter; G. J. van der Horst, secretaris; H. Kempkes. penning meester; J. van Nielen, H. van der Breg- gen, J. H. Mulder ea H. M. de Wilde» Na de devaluatie in België is de ge spannen toestand in Frankrijk gekomen en duikelt het een» ministerie na het an dere. Er is ongeveer 80 milliard aan goud in de Fransche bank in voorraad en toch staat de franc wankel. Hoe zit dat toch? Hoe kan men speculeeren op het dalen van de franc? We zullen trachten dit m de eenvoudigste taal ujteen te zetten. In de eerste plaats moet men weten, dat hoewel de Fransche bank beschikt over duizenden millioenen, de Fransche be- grooting, dat zijn dus de rijksfinanciën, een tekort hebben van 8 a 9 milliard of 8 a 9000 millioen. De franc staat daardoor zwak, hetgeen beteekent, dat de kans groot is, dat er de valuatie zal komen en dat de franc, die nu 10 cent waard is, zal dalen tot minder dan 10 cent Op de kans, dat zulks zal gebeuren, kan gespeculeerd worden en die speculanten kunnen daardoor veel verdienen, wanneer inderdaad de devaluatie komt en de franc daalt. Dat heet speculeeren a la baisse of speculeeren op het dalen. Dat gaat zoo. In een ander land, bijvoorbeeld in Londen, worden Fransche francs verkocht „op ter mijn", dat wü zeggen, dat zij heden ver kocht worden, maar dat zij pas over drie maanden geleverd behoeven te worden. Een baisse speculant verkoopt dus iets wat hij nog niet heeft. Hij verkoopt bij voorbeeld een millioen Fransche francs te leveren over drie maanden, niet tegen 10 cent per franc, maar tegen 9 cent. Door dat er op dit oogenblik veel francs ver kocht worden, daalt de koers daarvan en de speculanten hopen, dat die daling ver der zal gaan dan 1 cent en dat zij dus over 3 maanden francs kunnen koopen te gen bijvoorbeeld 8 cent, terwijl zij die moeten leveren tegen 9 cent, zoodat zij in dat geval 1 millioen cent of f 10.000 zou den winnen. Daalt echter de franc niet en blijft die op 10 cent staan, dan moeten zij toch die overeengekomen voorwaarden van 9 cent per franc leveren on dan vwrliezen zij dus f 10000. Nu moeten natuurlijk de speculanten in Frankrijk ook zorgen, dat hun eigen bezit aan francs niet te lijden heeft van de da ling, welke zij verwachten en daarom brengen zij hun geld in veiligheid, waarbij zij een rooftocht houden qp het Fransche goud. Dat gaat heel eenvoudig. Een tele gram naar New York of Londen geeft aan een bank order om voor zooveel mil lioen francs te verkoopen tegen dollars of ponden en daardoor wordt de Fransche bank verplicht gcnid uit te voeren naar dat land. Op deze wijze heeft de Fransche bank sinds 1 Juni 10 milliard francs aan goud moeten nitvoeren. Maar omdat En geland, noch Amerika er op gesteld zijn, dan ook zeer voldaan, wat soms uit een stormachtig applaus bleek. Maandagmorgen kwamen het eere-comité en de jury op het raadhuis bijeen, waar ze door den burgemeester werden ont vangen en toegesproken. Onderwijl had zich de stoet gevormd vóór het raadhuis en werd naar het terrein gereden of ge marcheerd. De groote optocht leverde met de vaandels en blinkende instrumenten een kleurigen en fleurigen aanblik op. Na aankomst op het terrein betrad de eere- voorzitter, burgemeester Roos, de muziek tent, waar ook de A.V.R.O. met de mi crofoon aanwezig was Voor een opname voor het radio-journaal Op z’n bekende vlotte wijze heette spr., na felicitatie met het zilveren jubiRMm, het groot aantal bezoekers en het groot aantal vereenigin- gen h artel ijk welkom in de gemeente en dat het pond of de dollar stijgen als ge volg van de daling van de franc, omdat door zoo’n stijging de prouctie duurder zou worden, beproefde men de franc te steu nen door in die landen weer francs te koopen. De Fransche franc staat wei onzeker, maar toch is het gevaar niet zoo groot als het wel wordt afgeechilderd. De koers daling is er een van enkele centen en dat merkt men aan de prijzen nauwelijks. Maar erger is, dat het vertrouwen ge schokt is en dat kan oorzaak zijn, -dat de Franschen zullen beproeven hun franken- bezit tegen goud in te ruilen, hetgeen na tuurlijk zeer bedenkelijke gevolgen kan hebben. De Fransche bank heeft als verdediging het disconto met in eens 2 pCt. verhoogd, dat is hetzelfde verweer als de Neder- landsche bank onlangs voerde, toen er ook aanvallen gedaan werden op haar munt. Het is hier misschien wel wenschelijk even aan te geven, hoe zoo'n verdediging werkt De rente-tarieven van de Nederlandsche bank zijn de basis van de rentevoet in 1 algemeen in ons land. Wanneer de Ne derlandsche bank baar rente verhoogt, dan doen dan ook de particuliere banken en andere instellingen en de rente in het geheels land wordt dus hooger. Daardoor wordt voorkomen, dat de prijzen ver stoord worden in het eigen land, waar door de aanleiding vermindert, om in het buitenland te koopen, hetgeen beteekent, dat er ïninder goud het land uitgaat. Een ander voordeel van de disconto-verhooging is, dat het good inbrengt. Omdat de rente dan hooger is, komt vreemd kapitaal naar ons land, dat is dus invoer van goud. Een nadeel echter van beteekenis is, dat op het bedrijfsleven zwaardere lasten ko men te drukken, omdat de bedrijven hoo- gere rente moeten betalen voor het be drijfskapitaal. Er is nog can ander gevaar aan de dis conto-verhooging verbonden. Het kan ge beuren, dat de verhooging haar uitwerking mist en dat door die verhooging de ge vreesde devaluatie niet verhinderd wordt. Wanneer namelijk het publiek verwacht, dat de devaluatie toch komen moet en dan liever het verlies draagt, dat een gevolg is van de disconto-verhooging, dan de kans te loepen, door devaluatie een veel groo- ter verlies te lijden. In dat geval brengen zij, die kapitaal bezitten, het geld naar het buitenland en dan volgt een nog sterker val van de munt. Infusschen heeft, op 1 oogenblik dat wij dit schrijven, Frankrijk weer een ministe rie, dat zelfs een sterke meerderheid heeft gekregen en wij hopen, dat het nog niet zal afgetreden zijn als dit nummer ver schijnt Advertentiën: 1-6 regels f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing halven prijs. - Adver tentiën worden gratis ge plaatst in „De Go r cu mer". Dienafnjwiete» («dr» reur) »u»f f SS.- Bwnpijpen vanaf f I.IB Kettingkasten vanaf f O.7»\ r Zijachenneaf S.40 B Binnenbanden vanaff6.46/ g AsetoHr. »-•, Batterijen 25 et», 20 ot», 15 ol, tl el 1 66 30 uur Lamoen, compleet 46 Diefetat Capelle a.d. IJssel. Van de gebrs. Hoo- gendam, warmoeeierg aan den 's-Graven- weg, zijn een 30-tal veilingkisten ont vreemd. Van de daders geen spoor. Haastrecht De heer Ant van Leeuwen heeft een stuk uiterwaard gekocht van de R.-K. Kerk, groot 3500 vierk. M. Op dit terrein, gelegen nabij het voormalige Roos je, in Beneden-Haastrecht, zal een nieu we wasscherij worden gebouwd met woon huis. De aanvang van het werk wacht op het afkomen van vergunning om een uit- pad te hebben op den dijk. Bamwnd^ Haastrecht De heer Chr. Jansen, ge~ meente-opzichter en oprichter der bedrij ven, is benoemd tot gemeente-opzichter van Vlist. Langerak. Ter gelegenheid van de be proeving van het brandbluschmateriaal zal de muziekvereeniging Kunst na Ar beid Zaterdag voor het café van den heer Oosterhout haar eerste concert in dit seizoen geven Gevonden: een melkschouw, klein model. Inlichtingen verstrekt de gemeen- te-veldwachter. CONCOURS TE LEKKERKERK. Lekkerkerk. De harmoniever. „Juliana” directeur de heer B. A. Hoon te Schoon hoven, heeft met de Pinksterdagen haar 25-jarig bestaan gevierd. Jammer dat *8 avonds het weer niet meewerkte. Zater dag, met de opening der festiviteiten, was het ook niet gunstig en vooral avonds erg koud. Tweeden Pinksterdag heeft te gen den avond een regen- en onweersbui een zeer groote stoornis in de feestvreug de gebracht. Er was een nationaal concours uitge schreven, waarvoor groote belangstelling was; niet minder dan 19 muziek- en 32 zangvereenigingen hebben er voor inge schreven, zoodat met 2 tenten moest wor den gewerkt. Zaterdagmiddag werd het terrein geo pend met medewerking van de plaatselij ke vereenigingen: gymn.ver. „K. D. 0.”, harmoniever. „Excelsior”, mannenkoor „Zanglust”, dameskoor „Inter Nos”, gem- zangver. „Morgenrood” en het kinderkoor „Euphonia”, strijkver. „De Meteoor” en strijk ver. „Prima Volta”. Van het raad huisplein werd gemarcheerd naar ’t feest terrein, waar bij aankomst de jongejuffr. Bertha Goudriaan, een nichtje van den eere-voorzitter van „Juliana”, burgemees ter Roos, een lint doorknipte. Na aan komst gaf „Juliana” eenige muziek ten gehoore en toen verscheen het voltallige gemeentebestuur en werd „Juliana” bij monde van burgemeester Roos gecompli menteerd. Later verschenen afgevaardig den der medewerkende plaatselijke veree nigingen en bij monde van den heer M. P. Kaptein, werden de gelukwenschen aangeboden, waarbij een bloemenmand werd overhandigd. Elk der vereenigingen heeft haar aan deel gegeven om de feestvreugde te ver- hoogen. Het glanspunt van dezen dag was wel het optreden van de Landelijke Rij- vereen. „De Gouweruiters” uit Waddinx veen, onder leiding van den instructeur, den heer A. van Waard. Er werd keurig gewerkt en voor vele toeschouwers was het een openbarihg te zien, was met ge wone paarden onder goede leiding be reikt kan worden. Het publiek toonde zich

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1