IVO R O L DE DUITSCHE JODENHAAT, Plaatselijk Nieuws 2000 r„gdreki&,‘“s* óoo itand 1 JZoote unite tbnJon, W JUNI 1935 4» pite Mi r da wrfade- K. tew DO"; ;rt Ti.bf ;o Fti 60 ct 3EL. Jwni en L. N. Both a den Berg i Hark werd onze de Jo up, rkt op, datde stelt, om n.l. and te bezien, ia, het lokaal Ginkal, 38 j., ‘htgen. mi F. Rendvrua. agi of ec nog igen, «taande irleiding wor- rdt, dat dene r wordt naar ook die man* aü het dan kker, j., Zevenhuizen. «n G de Vrij, B j., en J. Tim- e lange, 31 j.» - H. van<Tniil, I j. - H. van rt, 21 j. P. Offerman, 20 j. 4 j. P. J de an J. A. d ma, z. ww Q- H. Kemp. I. Roodenhurg Li en aangaande ml 129, eigen- ar Ned. Herv. oor dp gezin- n Etteren. Uit naar der wo ud van dien euwing nood- oond door A. i T. Molenaar én -vertrek en sec hikt. an leiding der ine peroeeien waartoe de r geen nieuwe in het tweede n, terwijl er te verwachten Staten in dien be Ned. Herr, xnen om het enbare school, uis te kunnen s richten voor voor den tijd Dolingen 1934 i. Omtrent de heer G. Kool, dit punt in sehandelen on roonba&r ver- nmerd no. 128 id door A. den I Verscbünt Maandag, Woensdag en VwjffW- Frij* bÜ VQprwitbet#- Ms> Tffrgkepng 10 WH Wf- 1 BONN®'S, 4» sen o»» administratie Broer, 6 Uk Hwp; 8 N<fe 13 4dr. vap Risjl. UUgrfcerk. Hua «oodzakelgk bet ia bü bet oversteken W den rüweg even Wft tp kl&ML WW dan w‘ B>t te «teken, auqarvwuf iemapj uit Ktim- IW a. J. Ma d‘« Wet de fiets qaa de hand VUR richting yerandetfe. Pd motw4w G U het Mterwiel w de Bete m, Vu <w<wKik «wte M- teft atetepd bon repuuw» «f Wtfaton. De Bate wm ni*t mw« twüdbav. Laxmqnd- Teneinde een aanrijding te voorkomen, reed onze dorpsgenoot, de heey J. van Schrijvershof te Arfcal tegen' een boom en bekwam daarbij een bloed uitstorting in pen zijner teenen, tengevol ge hij eenigen tijd rust zal moe ten hopden. juni. l G. Mobb» en ,ria, d. van T. annifje, d. van Johapna Ruiter en H. 1. van der Vel- ornelte, a v. B. rik. Anneke, ■ijkoop. Gêr- Irouwer en S mnigje, d. van A Schram. m N. V. Dam. d, 25 j.,1 en P. naft de aan- verplichtend r voor perso- eze fgnmeente, Hen bedrag. dit een movi ng toi de gw noet de read, an, eerst een sffing van le- tem die piet# milriWTO h»dd«i en R’ete gndera VFpegpn dan Fpstjg te levpp «p hpp plicjit te 4Pep, 9Pk tegenover Ttoifsch- land. Maar een fout ia het ook, een gg- wöl4iw fwt tegenover het eigen tend en ^geppvgr het buitenland, epp font die 4» regeering toch Wpl h»4 tem in»i«P, dfinb wwhü «ij stijfhoofdig blijft volhar den. De dwwheid van het «nivgr# Qer- magnsph ras moet haar np immers wel duidelijk »ijp. 4|s pen daaraan zou wil- len yasthoudiw, «ou het aantel bewoners van Duitschland uitergl gaping aijp- Al lapg is aangetoond dat afleep de mjdtfen Rtaten vap Duitschland werkelijk Ger- njaapsch «Ün en daarbij ip dan natuurlijk nog zee? veel vermenging m«t apderp rassen. Dg ^odonhaat te Puimphtepd te kort na den oorlog van 1870 begppnep pp vooral de econoom professor Von Treiteph- ke heeft daaraan real gehuld, Hb «tereaf te 1880 een boekje getiteld „Een wo«r4 over ORfi Jodendom”, wwte hij aangaf welk een gevaar hij «ag te den invloed der Joden. Een ander, Je hoogleerpar ip Je geschiedenis, pFOfepsor Mom«seni Itet een antwoord daarop verschijnen ,,Onk eep woord over «ns Jodendom", daarin vlei bij bef inschrift van Vo» TrpitePhke heftig aan en verdedigde de vechten der Jpodsche Duitschera Hu schrijft dat Vop Trejtephke oorlog predikt ga gaat dan wort; „Xek« heeft Von Treitephkn aleohte een ptetepiache burgenooriog bedoeld, maar deze is geëindigd, zoutte plftteRieche JtefJe pleegt te eindigen. De slechtp Joden blij ven, wat zij waren, de goede wondden aiph van de Christenen *f en vw dp Christenen zelf werpt het gepeupel van alle klassen zich begeerig OP hef w«er|opze wild en de beteren zijn voor een deel innerlijk weife lend ep opgekeF,” Een gruwelijk harde tijd maken de Duit- ache Joden door, een tijd van smaad, ver volging, uitstoting, Irmoede en van grie vend leed over eigen lol en dat van hunne kinderen. Het js niet te verwachten, dat Hitter met zijn volgelingen tot inkeer zul len komen en terugkeeren van de dwalin-, gea huns weegs. Nederland van me.de- doogep vervuld met het drpeve lot der on- auhuldig vervolgden, kan n»«t andere doen, dap van dat medelijden blijk gevep en hulp verleepen waar het mogelijk te, Een troont, een stellige troost, mogen de Joden in Duitachland daarbij ropdragen, namelyb, dat hei Hillerhewind niet eeuwig te, dat het verdwijnen Ml, zooate andere rogeeringen, die hun manht bouwden op verdrukking en onrecht. Maar wat njet verdwijnen «al, dat i» het taaie, Qpver- wodptbare, scherpzinnige rap, dat «|jn energie ale een metalen jnslag vlecht door alle noties en deze daarmede versterkt en varbetert voor, na de oogoMcbouw r maatregelen raad acèoord Ad verten tian: 1-g regale f 1.80 dke regel meer t U90; darde plM.tpmg h»te«a prijs. -.Adw- Stefoteao» Qudzrkzrk md. IJwI. Alterwege wordt hier geklaagd over het vele stof dat ten gevolge van de droogte en hitte en don» het autoverkeer hoog opdwarrelt ep een nnhygiënischep toestand schept Het u Ie hopen dat het asphalt-proefvlak. daV een vorig j»^p jp de Moienplaats pp het wegdek werd aangebraeht, vanwege bet Hoogheemraadschap „De Krimpaner- waard zoodanig bevredigt, dat nog dezen zomer piel de uitbreiding daarvan w<w<|| begonnen ea dat aan den opheudbarep toestand ean einde komt. De mtlkgrijz. Reeuwfjk, De melkprijs i« hier verhaof* van 8 op 9 cent per liter. ReeuwUk. Deze week «tonden bij de. arbeidsbemiddeling ing-wh reven 187 werkzoekenden. De vorige week bedroeg dit aantal |57. De opbrengst vap len H-0. «peld- jezdag bedraagt f 37,15. WilllW’UmMrak. Onze plaategrmoMe, mej M. E Pronk, slaagde op de R.’K, KwMschoal te Heerlen' voor bat dipten* omtevwüMm dat B. «n W. e riekwet vin- vaatetellen op d, dat de ker- ar zal hebben 3 jmr. oe, deze zaak kerkeraad te C. Veldhuizen 152 H p„ A N. Vendrig W1 p Q. Q, Vepdrig 151 p. De jury bestond uit de heeren Q, A. Noeleveld, Benschop; J. G. v. d, Anker, Bunnte; 0- G- de Ridder, builen; P< J- Ukkerkerker J,Mw.. Benschop W, H- v, Sijl de Bilt en A, Verbeek Maanber gen, terwijl ah arbiters optraden de hee ren ir, J. v, Rijsewijk, Bilthoven, g. Stuurman te Vtrecht en J. van Male, Utrecht. De cursussen werden pesp. gehouden op de bedrijven van P. v. Kata te Qabauw, ap C. VJaeawijk t« Montfoort. Albtesierttem. De wtevereenlging „Qw Genoegen’’ maakte een autotocht Na een bezoek asn Ouwehands Dierenpark, wav np de doorrete het eerst werd gemopt, werd de iw vervolgd naar Arnhem en omgev ng, De temgrete werd genomen door het Gooi, eindpunt Bussum, waarna men, wel-voidaan, over Utrecht hujg- waarta keerde. Sevaartijk rijden. Ammcrttal, Een motorrijder uit Dek» kerkerk, die met een woeste vaart dg Lekdijk reed was in een bocht niet vol doende meester over zijn stuur, Na eerst bijna een paar menschep te heb- >n rijn Dmsdaj ben aangereden, sloeg hij met den motor stuursvergadering UI TIL JU) DER MELKCUR8USIEN IN utrecht. Het onderzoek naar de geoefendheid der leerlingen van de melkcursussep, die ver leden zopier aangevangen zijn, is thans geschied. Teneinde te bevorderen, dat de leerlingen het geleerde langap tijd blijven heoefanen, opdat Je noodige routine wordt vei kregen ep de oude mrikpractijk geheel wordt vergeten, wordt het onderzoek naar de bekwaamheid den voorzomer, daarop volgend, ipgastote. Op deze wijze draagt dit onderwijs de heste vruchten, wat van beten’l ie, daar het een werkzaamheid is die tweemaal per dag rieeda terugkomt en goed melken een eerste eisch is. Meer en meer gaat men ook in deze proyipcie het nut van deze cursussen inzien. Thans zijn weer 11 nieuwe eurausspp aap ge vangen, terwijl nog 2 ip ygorbereiding zijn. De uitslag van het onderzoek was voor dep cursus Gahauwi L. W. Overbeek 194 PF. A. van Kats 188 p.; A ,M, v, JLats 188 p., A. J, v. Kate 188 p-, A. Q, v. Kate 188 K p.j M. F. A. V, Kate 1Ö01/» p-, M. Q. Overbeek /163 p. Ie cursps Montfoort: W- F. G, Sturken- boom 184’/t p., j. \V. Koeken 180^ p.', J. W. Brouwer 179 p-, A. G. v, Wijk 182 p. 2e cursus Montfoort; Th. W- J. Ver hoef 167 p.i J, J, Griffioen 1W p-, Th. „Hulp In nood”. Ntemr-Lafcksrtend. Verschenen ia haf jaarverslag ever 1934van de vereeniging „Hulp in Nood’’. Met dankbaarheid wordt gewag gemaakt vap het verstrekken Yan steenkolen in den afgeloopen winter door eenige dames u|t Kinderdijk. Met warmt» wordt de a.s. collecte hij de ingezetenen aanbevolen. Uit het .financieel verslag blijkt, dat ip 1934 de ontvangsten bedroe gen f 1075 73, da uitgaven f 087 84, zakte dus f 387.89. Hot bestuur bestaat uit de heeren ir. C. ^m>t, voorz J. O. de Kluy- ver, peoretaris; H. de Vries, penningmees ter; dr. D- J. Terpstra, dr. A. van Waas- hergan en de heer Arn. den Boer, leden, benevens 18 commissarissen. 1 He heer T. Eijkelenboom, lid van de landelijke rjjvereeniging .Jleyaert'1 ta Kin*1 derdijk, behaalde op het concours hij>- pique te Zierikaee in de afdeeling ineji-, vidueel springen een 3den prijs, en in d^ gfdeeling groepspringen ©en 3den prijs- KortijnSndiefMal, Ouderkerk a.d. IJzsal. Ten nadeele van den melkhandelaar M. Rolloos zijn in een naeht der vorige week twee konijnen ge-' «toten. D« rijksvddwaohter «telde een onderzoek in, doeh tot op heden ia het niet gelukt, een g spoor van de dader« te pnidokkep. Hetgeen de tegenwoordig* Duitscbe va- geering aan een deel van hare onderda nen, de Joden, durft aan te doen, is ten hemel schreiend. Nu en dan leest men een bericht over den staat yan rechte loosheid, waarin de Duitsche Joden ver- keerem »eU toetend, welkt» niet veel ver' schilt van vpgeJvrij. ZÜ wMep gesWen Rit 'de betrekkingep, welk» «ij TPJe teW met epre pplypgd feebbep, hpp wordt pplet handel te drijven, te «tudeprnn. ftf rich pp wélke wijze °°k egp tyteteftRlte te VPF' IBch^ffep, hpp jtinderep Wprjtep yap 4» iprtohlmgep va» «m4eFWWs> M grofste onrecht wordt dag U» dag bodro- w jegens Duitechere, aan wiw m«te anders verweten kap d4# 4af «b Jood zjjn- Mep mag hon schelden, he- leedi gen, benadeelen, bestelen en zij heb ben geen beroep op «enig college, waar van «ij kpnnen verwachten dal M bun rechten onpartijdig zal beoordelen. Al zou,«f ook een ambtenaar zijn, wiep» ge voel voor «ebt sterker zou zijp d« «ijn vrees voor Nazi’s, het zou hem weinig baten, want, jpdien zijn beslissing gun- •til uitviel voor een Jood, zou die amb tenaar nntetes«R ®U «ite besluit te niet gedaan worden. Het dpel der Duiteche pvetfmid is de Jodep ujt te roeien en da^r zij hef niet aapdurft hen alle» om haü te brengen, tracht zij hep het tend uit te drijv©a of vpn gebrek te lat«R op komen. Waarheen moet de Joedsche vechter, advocaat, geleerde, arts, ambtenaar, be ambte, werkman, die door de volgelingen van Hitler van alles beroofd te? Naar het ibuitenland uitwijken? W‘e »al daar hem: en zijn gezin brood verschaffen, au .in alle landen de eigen inwoners geem werk hebben en nauwelijks in staat zijn 'in hun onderhoud te voorzien? Een Jood .mag zelfs geen soldaat worden in Duitedbland, hoewel in den oorlog 12000 Joden hun leven hebben geofferd voor bet 1 Duiteche vaderland, dat hen nu met een enmenpchelijk* wreedheid tot bedelaars en zwervers maakt. Het comité voer hijzondew Joodsehe belangen heeft een heekje uitgegeven ge titeld: „De Duiteeh» Jodenhaat in woerd en beeld”, waarin, zonder eenig commen taar, ©en aantpl voorbeelden wordt opge- nemen in het Duitech met de Nederland- «che vertaling er naast, alle ontleend aap geschriften van Duiteehe nationaal «oei- alteten. Het is een ergerlijke lectuur, be schamend voor de Hitler-regeering. De Hitler-regeering heeft vele fouten gemaakt en dat zou niemand haar kwa- lijk kunnen nemen, want het is geen ipensch gegeven om een werk ala Hiller op zich genomen heeft, «onder feilen te volbrengen. De Jodenvervolging echter was, behalve een fout, ook een misdaad tegen den evenmenach, tegep landgenoo- wm. TWAAI-r BkAPziJBEN vmjp.a m jumi im.EsJAAKiSS, NIEUWSBLAD VOOR ZUUFHOUAND EN UTRECHT SCHOONHDVENSCHE COURANT I Tem 80. Tal-Adtw: VinMOtm- S. W; N- VAN N9PTFN. SCHQPNMQVEN. HAVEN w- Poslrekeniag 13788.L 4BS»,eP ,oor d, wrtKi», d. „i^aaltid, b,p»linjP> „pa oagavallan .en.kanl toot badragen, gawaarborjd dop. da N1BUW» H4VB4NK u BeMadam, wj a«i4,n i>4 onn Guide» ha «aFii„ Oftft G“M»“ bü ™ii«i inn ouidea bij ,vyM an a«ua.t,,.n«,lu«, qïgrladen. JOU r*R hapd of voaf, 4UU van oog. 1UU vao aan duim. VV audaiea vinger. OnpevaL Mwzaprtte Btj d« wark»aamheden *au de weegbrug kreeg de arbeider G. Bakker het brugdek noojanig op «ijn rechter arm, dat hij zich onder geneeskundigs behandeling moest stellen. Hü had een bloeduitstorting in de arm opgeloopen. Duivenvlucht Ni«uwerlterk a.d. IJzsal. De postduiven vereepiging „De Luchtbode” hield Zondag i eep wedvlucht vanuit Orleans. De prij-1 zun züu behaald ate vuigt: 1 M W Gebr. Mud, 2, 4 en 16 Abr. Haak; 3, 5, 9, 13, IA 17 en 22 Joh- Edritog; Q. 12wp\er- duif A- Verhoef; 7 en 11 H. Ha koop; 8,. 15, 19 en 20 D. v. d. Ham, 18 M. Heikoop 21 J«n Edeling. Eerste duif 3-46-18; laat ste duif 7-58.55. Vdor’ dé onderlinge duj? vepwedvlucht met jonge Huiven vanaf Ba- repdreoht wordt ingekorld vah half aph|. tot 9 uur- De duiven van d® Portduivepvereepi-:, ging De Reigdu’! zijn' te laat te Botter dam aangekomen, zoadat zij aan de wed vlucht van Orleans niet konden derihe- m«p. NlN>w-Lo|rtHrlan4. Ia.hu, gnh> w» I., v (L p., «uk o 149, do» Hifi «en jiftal1 wor van beametlelüke gieklo, »J. «d- vonk. Gevangen. Krimpen a,d. IJssal. Zondagmorgen ge raakte een dochtertje van dan heer K uit de Kruisstraat gl spgiepd met hrt hpofd lussehea Je «piiten «p het afsluithek. Pe schreeuwende kleine* 4>e het hoofd n et meer ken terughalen, werd bevrijd dw dep heer v. B., die een apjjl dnarzaagde- Krimpen a.d. IJsssf. Tijdens het opr weer van gisternacht, ia het electrisch net door De Krom gedeeltelijk verujeld en werd by de wed. Buijs in Stormpplder een Stuk «leen uit de muut gestegen, ge lukkig wader verdere opgevallen te ver- oonaMD- Tengel® tm mel- Hf^kman verleend ziekteverlof ia lot tjjqplyk onder wijzeres ean de bijz. lagere school II (hoofd de heer J- Seck,el) aapgosteid paej. Q. J. Ripgerama uit Zwijudreoln De adRStell ng als kweekeling met akte aan de Bijz. School I van mej. Wou- da te Gapelle aan den IJsael, ia met een- half ja«r verlengd, behoudens maatrege len van hoogerhand. Bij de gemeentelijks werkverschaf fing is een nieuwe ploeg van 170 arbei ders tewerk geaeld voor 8 weken De oude Ploeg, waarvoor de eerstgenoemde ploeg in de ptaate treedt, keert terug on der de steunregeling. - In d» Maandag gehouden algemeen* vergadering van Het Groene Kruis is be sloten, zulks naar aanleiding van twee verzoeken, het Wijkgebouw beschikbaar te stellen aan een tandarts, om één of jpcer- ma'-en per week aldaar de praktijk uit te oefenen. Elprve'ling 2Q, Juni. Aangevoerd werden 3500 eieren. Prijzen: kippeneieren f 2,25—2,75, eendeierep f 2, alles per 100 stuks; kaas t 0.140.15 par pond. De heer A. F. de Jong, godsdienst onderwijzer, ia benoemd tet voorganger van de Ned. Herv. Evangelisatie op Qoref. grondstof- Esn ongeluksdag, Lekkfrksrk- Een won van den bouw man G. de G. had het ongeluk eerst met den hoeteohudder en later met de led ge hooiwagen te water te geraken- Met wat materieels schade liepen heids ongeluk- „De Postdu t” hield Zondag een wedvlucht uit Chateourouz afstand 606 K M. Deze vogels werden Zondag morgen 6 35 uur in vrijheid gestold Aan^- komst toto duif Zondag 10 3513 uur; laatste duif Maandagmorgen 7-13»3t uwr. Nummer T werd door den heer P. Slin gerland Maandagidorgen 5 38 23 uur ge rapporteerd. De uitetof U ris velgl; l, 7 dit per riwutew (walks Idler wordt oip- gehaald) aan 4e Man van de vewwigiug mede te Joelen. Het stalde wrta vast, dat de aan de leien reeds medegedeeld prijzen overeenkomstig da kalanccmvaptie na 14 Juli van kwht blirw- Het kzr»Fn*diqsiV HwMrwhb Na em» «wte drukke Hwt- dagen in miw gemeente, begonnen m®1 Hemelvaartsdag, gevolgd door een v »wr dru«» Finksteren mrt dan hew Hcnmidt Grans op bezoek, en daarna de drukte van de kermis, wordt nu wee« in da ad vertentiekolommen het kersensatopen MU’ gekondigd. druk, thans beperkt 4’8 drukte zich piet meer tot dit seizoen. Hoe druk het ook tijdens den kersenoogat moge zijn, druk ker dan op de reeds gepasseerde bovenge noemde dagen kan het haast «fok De ondernemer van De Kleine Betuwe te etfn gesfaag# bij elk« gelegenheid de menschen naar de speel- en fruittuinen te (rekken. Daartoe weykep ook vale attrac ties mede die voortdurend bezet zijn, even als 'de fimittoinen, 3 H.A. groot, die een weelde voor het oog zijn. KrimRen a.d, Lak. ‘De pOMdurwmveree- nigiua .,De Hoieduif” hield «te wedvlucht vanaf Oytea118- Afstand 480 KM. Prijzen werden als volgt behaald: t en 5 J. Stout, 2, 4 8D 8 M- Westbroek; 3 J, poelofa; 6, 9 en 11 M- van Muteren; 7 en IQ fcpo^- nuw- Zaterdagavond zal de mandolinever- •anigin, „S,«da In den speel tuin vnn sMdeltiUaehuuw of bu onpipstig weer in de zaai een concert (even. Jer boven wonder »et een paar schaaf- wondajl Mn aüp Iteenan af. Ite wlor was Jicht iisschailiad. Ammsrstal. Bij het overgangsexamen der Handelsschooi te Gouda, dorpsgenoot de hees G. A. r, bevorderd van 4e de naar de 3e klas. BerMgdtasht Op da ainemiliny van jTuimvaivereeniging V.<5.Q.p. werd voor kipeieren IwalM van f a,35 pgr iqo atnka. I)e pMtduivenvssscpiging ,,D» fle- vleiige|dg Bpde’’ heeft «n rondvlucht ga- houden van lies (Bell!®. Da qitslag was: J. Btand, f, 7 pp 3; I. Verhoek 3, 4 en |l A. pouter 3 en 0; K- van Vliet e. Dui ven los fa 8 wr. AMMWt «eiBte duif te 9.53 uur. Gevonden vMVWerpep: «u, rugsak, fnhmtdende een ttiermosflosoh. ta hevtsgan np hef Garaeenleliuis en een rüwielhelas- ltp,plaat)e in etui, te hevragan hjj tt van der fivaaf, Kadijltscha laan. Slecfrlsch bedrijf, Capelfa M- IjMrt. Wh «mUewea aan het verging van het gemeeneohag met Krimpen ad. IJgsel gsavplaiteart» Elect», bedrijf het volgende: „Ondanks de crisis mag hel jaar 1934 bevredigend genoemd woeden, hoewel het gtvooipvarhruik een weipig u teruggeloo- gen. Wegens het sterk verlaagd tarief, dat op 1 Jan- in werking trad, kannen de fingnoieele haten in net kwnsnile jaar niet gno gunstig tegemoet werden gekten- De vermeerdering van het aaptgj un- sluitingen was gering, plm. 2 pGt. en steeg tot 3171, waarvan 1044 te Gapelle en il&7 (e Krimpen a.d. Wseol. Bet stroom verbruik bedroeg 608987 K-W H-, hetgeen 0.7 »Gt- minder ia dan hst wig» jaar- Hel vnatrechlgehntik nam toe met 02 pot-, het klein kwhl-verbrulk met 00 pGt. Het stroomverbruik voor openbars verlichting verminderde met 3ö pGt. De rekening van balen on lasten wijst een eindcijfer aan van f 118.36036, mot een hatig saldo van f 24.000. De balans wijst in actief <m garwief een bedrag aan van 6(1801,0? en de ka- nitaalditmrt in «mtvanget en n'tgaaf een bedrag grant t 49 794,6?. met eeu- vonr- deelig aaide van f 518?,83. Een vrachtauto der KV. „AK W" te fimtde wilde op ds etttep aan de Boe zemstraat keeren, maar reed te ver ach teruit, waardoor de auto van den dijk gleed en tegen de wening van den heer W. P. Schouten terecht kwam. Het on geval bleef tpt roaterierie schade beperkt. Twee krawnwagens hebben de ante griieht en weggesleept. WaMMrtH Oagelle a.4. IJesel. B en W. hebben den gemeenteraad de rekening 1034 van het waterbedrijf aangeboden. De rekening van balen en lasten sluiltmet Oen eind cijfer van f 42.614,14; batig saldo f 16.508,73. De balans wijst in actief en uassief een bedrag aan grqot t 121,070,25 De kapitaalrekening heeft een eindcijfer in ontvangst en uitgaaf groot f 45-048,40; nadeelig. saldo f 21-414,31. 0ndirwl|,erKsam»n. florlnchrm. Aan 4» Chr. Kweekschool slaagden voor de able I- o- ds dames; M. G, van Pelt, Gh- A. 4. Wal, en de we ren: D. de Leeuw, J. de Ruiter ep M. W- Schakel. Eendracht maakt macht, (raet-Ammerr, De bewoners van don Lekdijk in de kom der gemeente hebben d't deel van den duk voor geiamenlijks rekening stofvrij gemaakt door dit ge deelde m«t gemengde olie te begprMen ïij, die niet ip stapt waren in (Je kosten bij te dragen, gaven gratis hun arbeids krachten. O<mot-Ammer«. De motorbrandspu't die Donderdag bh da bepwing defect ge raakte, je den volgenden dag naar de Bikkersfabrieken te Botterdam vervoerd en daar hersteld. Maandagavond had «f» het Kerkplein fen beproeving plaats, waarbij bleek dat het envoi hersteld was, In de Dinsdagmiddag gehouden ver gadering van <te M «lledrecht en om-, streken van den Algemeonen Nedorland- gohen Politiehond, werd tot beetwrelid gekozen de heer A. de Groot, gomeente- reldwachter te Blealfensgraaf, in de vaca ture—Q. da Heer, gewoante-veidwaohW te Qttolnnd. Haselraaht. H«t bestuur van do branl- Bioffenverwgeügmg „(Ms V«f«ieal'' besloot in zijn Dinsdagavond gehouden I»- «rni Mnieresen, «meg np »m ueu mouw i "•T"'’"—m over Oden kop en kwam self ongeveer 5 gelegenheid Ie »l*llw de biandsteflw I» meter vorder terecht, Hm kwam er wou- i tewa vwjwowd» m oomo»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1