Plaatselijk Nieuws ONRUST IN DE WERELD. TWAALF BLADZIJDEN LHyjSÈ. bood op ingeschreven had behoorlijk toe» lat hierop W In na 'dat, wanneer •rdt fSVTMfd I die vei-gMe- houden. De br il at niet w litend aan den ak toen stond, t niet« in dezö, B Mft «U* M het aoooórdUon wening taeg*- *oveel mogelijk men te iriir« Echter hebben n rüksregelinfe >rkomL dat ton oet worden ge- l echter niet do dte een «wr- i verdiend. Be at «enigen «ïd *ten am hater roensd»g ruitbeta- per 8 post f 1.50 cents meer. X££4«t «prekingen <xn- b'eëlndigd. i werd do ver er gesloten. acht hek em ij don eanvarg -oordloon ta be en* aan paar i gewacht. een schriften waaruit blijkt, ipord mo«i i ie dastijde in accoordwerk nmogelijk- Sr*- [ei demoa’aohap- i werkvertehW- een naam te wring, wanneer ld zou worden hun basis ncr- Lekkerkerk. De heer C. d. Graaf Az heeft een gemeste stier af geleverd, die bet kolossale gewicht van 2340 pond had. Hooibouw-ongeluk je. Lopik. Bij het grasmaaien stapte het paard van den landbouwer Andr. Schep over de boom van de maaimachine heen met het gevolg, dat het dier in de sloot terecht kwam. Slechts met groote moeite kon men het tweede ervoor staande paard met de machine op den beganen grond houden. Met de hulp van eenige welwil lende buren werd eerst na groote inspan ning het paard tenslotte uit het water ge holpen. DOOR Dr. W. B. VISCOR. dat als de heer jft verkondigen, aal mi sloe pen. t dat er meer Igen van de ge- fout self. He< lijk, een hoogen regeering. Men rliesen, dat het ademen! geeft van da werk- i menscheel hun iaarna komt de vindt het be- 1 de werkver- ang en breed Den Haag De innen we hier dit aantal 157. Zondagsdienst apotheken. SI led recht. Geopend: Apotheek van den Berg. Gesloten: Apotheek Hoogland, de week van 813 Juli ook geopend 8 uur ’s avonds en des Zaterdags na 10 uur Apotheek Van den Berg. Waddinxveen. De heer Van H. werd door een motorrijder te Le den aangere den. Hij werd tegen den grond gesmakt en brak zijn linkerarm. De gewonde is naar zijn woning alhier vervoerd. De rijksambtenaren hebben tegen den automobilist Van N. proces-verbaal opge maakt, daar hij niet in het bezit was van een belastingkaart. De controleurs van de fruitcentrale hebben verschillende personen geverbali seerd wegens het venten met fruit. Deze personen waren n et in het bezit van een erkenningskaart van de fruitcentrale. Van een der venters is een partij aardbeien in beslag genomen. Museum-aanwinsten. IJsselstein. Het museum in de raads- kelder is weer met eenige waardevoll* aanwinsten verrijkt. De heer G. M. Os kam van hier schonk een gevelsteen (leeuwenkop) uit een ouden gevel aan de Utrechtschestraat, benevens een kling van eep degen, gevonden in de kap van ge noemd perceel. Mej. de wed. G. H. Le Noble schonk een oude deurlantaarn. Verschbnt Maandag, W< en Vrijdag. Prijs bij voorui ling: voor Schoonhoven maanden f 1.25; p. Met verzekering 15 Duivenvlucht Krimpen a.d. leed. De postduivenver- eeniging „De Snelvlieger”, aangesloten hij van Z. hield een wedvlucht van tenslotte nog- »t boste, wat de ia, de verklaring chien weer aan ocht het zoover en weer aan ’t bedenken, dat vorden begaan, en Vrijdag 12 Juli zal er des nam. 6 tot 8 30 in het stempellokaal aan de Polderschedijk voor werkloozen gelegen heid zijn om een kosteloos rijwielbelas- acooord wwr- >rdan gewaaht Initing niet al L. dat ook de •rd, hij welke, i aamengosteld aaroit «preekt ark te gaan, vindt de straf horsing hij de raarnuM direct op den Raadhuisweg nabij de brug con trole over de maximum-snelheid voor het autoverkeer. Ondanks het feit, dat sr langs den weg in den kom borden staan waar op maximum-snelheid staat aangegeven werden dien avond in l1/» uur niet min der dan zes auto- en motorrijders be keurd wegens te hard rijden. De bocht Reeuwljk. Een motorrijder uit Wad dinxveen nam de bocht nabij de Middel- burgschebrug zoo scherp, dat hij viel, met het gevolg, dat hij bloedend aan z’n been weid verwond. Een lid van de eerste hulpdienst der Reeuwijksche Reddings brigade heeft de wond voorloopig verbon den. De door de Reeuwijksche Reddings brigade georgan1 «eerde cursus n zwemmen en zwemmend redden mag zich in een goede belangstelling verheugen. Niet min der dan 20 personen hebben zich voor deelneming aangemeld. De oefeningen zullen Zaterdag aanvangen Tot instruc teur is benoemd de heer J. de Bruin uit Boskoop. t hMkmnmr" iet departement gesteld moe* adanks nitdrtik-- Mi den burge- i ten atedhntee te werloasi. D» VorsoluH-ndea w Ml hehb* Mint BB Bint •»- r ma den n*- uitkomea. Hef bb, waarmm (te op bet dsparte- oende geaflM. k op, dwt e het werk ko sten va raceban ■den wear >e- M-kverschaffing. een dergeiijk b verklarinc nededeelinf »►- i sociale saksn, ui ging, groote >kk«n peraonm dFing gspteatte p d« bestanode moeten werden, ets worden be is toonregeling. werkloozen er ft gemankt, giften van f 10. Koninginnedag. Capelle a.d. IJssel. De Oranjevereeni- ging „Wilhelmina” hield een ledenverga dering in “„De1- Amstelbron”. Na open ng en lezing der notulen werden in de com missie van kaascontrols gekozen de hee- ren L. Bol en P. van Linschoten. Besloten werd voorts in den middag van 31 Aug. Koninginne-feest te vieren op het terrein der voethalvereeniging G. K.G., dat h;ervoor welwillend iy afgestaan De Oranje-garde van Krimpen a.d. IJssel zal een marsch door de uitbreiding-West maken, terwijl 's middags verschillende volksspelen zijn georganiseerd, ’s Avonds zal een lichtheeldenvoorstelling gegeven worden. daarna in de sloot terecht gekomen. Op haar hulpgeroep werd ze gered. Met brand wonden overdekt is ze op advies van dok ter Muller per ziekenauto naar het Van Iterson Ziekenhuis te Gouda overgebracht. Evangelisatie. Capelle a.d. IJssel. De Herv. Geref. a Evangelisatie ontving voor haar arbeid 2 VanX «ziften van f 10 Gegund. Ouderkerk a.d. IJssel. Aan de laagste inschrijvers, de heeren W. Visser (met selwerk), P. Blonk (timmerwerk), J. Hol dermans (lood- en zinkwerk) en A. Duim (electrificatie) is voor een totaal bedrag van f 3674 opgedragen het bouwen van een woonhuis voor rekening van dan heer P. T. Visser, candidaat-notaris. Verloren en gevonden. Ouderkerk a.d. IJssel. In het begin de zer week kwam iemand uit Stolwijk bij den rijksveldwachter alhier aangifte doen van het feit, dat hij onder deze gemeente een gouden horloge met dito ketting had verloren. Reeds den volgenden dag werd het waardevolle voorwerp, door den eerlijken vinder, den heer P. Doctors van Leeuwen ter hand gesteld aan den rijksveldwach ter, die op onderzoek was uitgegaan Ongetwijfeld zal de verliezer over deze Petroleum gedronken. Moercapolle. Het ruim tweejarig doch tertje van den heer Vermulm wist een kom petroleum te bemachtigen, die zij leeg dronk. Daar het kind niet spoedig braakte, oordeelde de ontboden genees heer, dokter De Jong, uit Zevenhuizen, overbrenging naar het ziekenhuis te Lei den noodig, teneinde aldaar de vloeistof te verwijderen. Nieuwerkerk a.d»-IJssel. Gedurende do maand Juni zijn in het bevolkingsregis ter ingeschreven 5 mannelijke en 6 vrou welijke persónen, afgeschreven 5 manne lijke en 2 vrouwelijke personen, alzoo een vermeerdering van 4 personen. De minister van sociale zaken heeft de steunregeling verlengd tot en met 28 December. Alblasserdam. Aan de openbare lagere school 2 is benoemd als onderwijzeres mej. Van Stek, die 16 jaar werkzaam is geweest aan school 2 te Kinderdijk en door opheffing dier school buiten dienst kwam. Deze benoeming vloeit voort uit het feit, dat 70 kinderen van die school óverkwamen naar school 2 alhier. Bergambacht Op de eierenveiling de pluimveevereeniging V.ZO.D. werd voor kippeneieren besteed van f 1,95 tot f 2,25 per 100 stuks. De vereeniging „Kinabu” heeft we derom zee zwakke kinderen uitgezonden naar een gezond heidekolonie te Amers foort. Het bestuur van den polder Berg- gambacht heeft de rekening over het jaar 1934 vastgesteld in ontvangsten op f 27 191,96 en in uitgaven op f 24 647.66^ sluitende alzoo met een batig slot van f 2543,29V». De begrooting voor 1935 is bepaald4 in ontvangsten en uitgaven op f 31.663,27. Gevonden: een portemonnaie met in houd. Terug te bekomen bij G. Stout, Dijk- laan en een paar dameshandschoenen, te bevragen b ij de gemeente-poütie. Kokend water over hot lijf. Berkonwoude. Woensdagmorgen is de dienstbode van den heer Jac. H. van Erk over een emmer kokend water gevallen en Koetelooze rljwlelmerken, K'L?*?en Woensdag 10 i, yan Van de Gele Zee bij China tot aan de Atlantische kust van Noord-Afrika loopt de zóne van onrust, die Europa te den ken moet geven en nog lang te denken zal gevenl In Oost-Azië werd de signaal- bal geheschen: „Azië voor de Aziatenl” Dat klonk eerst als een afweer van de' Europeesch-Amerikaansche belangen en invloeden. Maar dit politieke defensief ontwikkelde zich al spoedig tot een eco nomisch en zelfs gewapend-offensief, waarbij Europa en evenzeer Amerika ge voelige klappen kregen! En het is niet slechts Oost-Azië en Japan, waar onrust begint te heerschen ook te Mandsjoerije, in Mongolië ook de Islamitische wereld in Azië kwam in beweging en deze golven sloegen ver over de grenzen van dit werelddeel naar Noord-Afrika over. Het Oosten heeft tijd! Men haat daar het Europeeech» „tempo”. Wij Europea nen hebben een neiging, de dossiers te sluiten als de een of andere Oostersche onderneming niet naar wenech der on ruststokers verloopt! Herinneren we ons niet meer het avontuur van Enver Pasja, die na het beëindigen van den wereld oorlog een groot Middel-Aziatisch keizer*» rijk trachtte te stichten bij Turkestan. Hoe spoedig was dat avontuur niet weer ver geten! Enver heeft zich met zijn Ooe- tersch temperament weliswaar niet kun nen verplaatsen in het Westersch-Ameri- kaansche tempo en leed daardoor de ne derlaag. Maar hij had de zaak wel goed ingezien: allo.wTurksche volken aan de overzijde va*Tde Kaspische Zee tot ver over de grenzen van Mongolië in één po litieke beweging mee te sleepen! Nog is die actie niet ten einde, nog steeds broeit het in die streken. Zoowel in de Chinee- sche als in de Russische streken van dit rassengebied is de beweging der Islami tische Turken vol keren van Centranl-Azië zeer goed merkbaar; Rusland tracht deze met alle ten dienste staande machtsmid delen te onderdrukken, daar het van de productie (katoen) van die gebieden geen afstand kan doen! Het Islamitische comité heeft wervers In Centraal-Azië, Zuid-Azië en Voor- Asië, met uitloopers in Noord- en Mid- den-Afrika. De eenige vraag d;e hier nog voorkomt, is, of de Hindoes en de Mo hammedanen het met elkaar eens zullen worden (en juist deze strijd is voor de Britten van belang) of dat de Mohamme danen de heerschappij over de Hindoes weer trachten te hernemen! In Afrika gaan die stroomingen onge veer hieraan evenwijdig. Hier zijn de Is lamieten, de Arabieren dus, de leiders Oostarsche beweging steeds mank gaat van die onrust! Tegen wie moesten onze Europeesche koloniale troepen 50 jaar geleden vechten? Tegen inboorlingen? Neen vóór de bevrijding van die in- spoedige vondst ten zeerste verblijd geweest Jubileum M. S. Krsft, Reeuwljk, De heer M. 8. Kreft herdacht deze week dat hij 25 jaar als hoofd aan de Christelijke School werkzaam was Aan loeren viel d en dag bij de kinderen niet te denken. De leerlingen hadden de school geheel versierd en morgens werd er feest gehouden. De kinderen zongen den jubilaris toe en de heer Kreft ontving van de leerlingen als jubileum-geachenk een lichtkroon. De geheele morgen werd doorgebracht met versjes zingen, voor drachten en gedichten, terwijl de kinderen getracteerd werden, ’s Middags werd er in de school receptie gehouden, welke druk bezocht werd. Vele oud-leerlingen en andere belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik opi den jubilaris persoonlijk geluk te wenschen. De heer Kreft had veel cadeaux en een schat van bloemen in ontvangst te nemen. Velen hebben den heer Kreft hartelijk toege sproken. Avonds kwam het bestuur der school den jubilaris gelukwenschen en bood hem een tuin-ameublement aan. Ook de verschillende bestuursleden spraken woorden van waardeering. Deze week voerde de politie ’s avonds Ho. KM- TWAALF BLADZIJDENVRIJPA» JULI 1MB. «7, JAARGAHS. NHLAO VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCHOONHOVENSCHE COURANT JTol«E 30. Td-Aireo: Vonnootm. S. A W, N. VAN NOPTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN B. Postrokonlng 13763. L ABOWNB S, die «ioh u» on» «dmlniitretle op„,«n ,oor da „nakaring, aljn aolgana da aulgMlalda bepalingen lagen ongevallen vanekerd voor bedragen, gewaarborgd door de N1KUWK HAVBANK te Schiedam, van rj/h«/| gulden bij levenelange AAA QuM“ bï Qfkft Gulden b(j vevli» 9AA Gulden bij varliea Gulden bij verliea Gulden bij verli» van een faVUU ongeechiklheid. VW overlijden. JV V rap band of voel, wW van een oog. I viz van oen duim. UI/ anderen vinger. Aanrijding. Reeuwljk. Op den Platteweg werd een wielrijdster aangereden door den auto van tien heer v. S. uit Gouda. De dame werd van haar fiets gesl’ngerd en bloedend aan haar knie verwond. De auto nerd beschadigd, terwijl het rijwiel werd ver nield. De heer v S. bracht de juffrouw naar het nabijgelegen plashuisjc van den heer v. Roon, waar zij voorloopig werd verbonden. De bestuurder van de auto heeft geen schuld aan het ongeval. De eene dienst Is de andere waard. Reeuwljk. De winkelier De B. bood de behulpzame hand aan de wed. B aan den Kerkweg, om de draai voor de woning van de wed. B. om te trekken. Toen <»ch- ter de draai omging en d. B. wilde weg loopen, bleef hij met z’n voet achter een plank haken en kwam in de wetering te recht. Zijn rijwiel vieLgek te water, bo ven op hem. De wed. B. bood op haar beurt nu weer de behulpzame hand door de fiets op den kant te trekken. De B. kon zich thans vrij bewegen en wist zich zelf op het droge te helpen. De vlieger op aarda. Heeuwljk. Een eergeant-vlieger uif Soesterberg, de heer G. E. te Gouda, bracht een bezoek aan het restaurant Elf- hoeven. Daar hij in den loop van den avond nog al veel gedronken had, werd hij een beetje rumoerig en maakte hef den anderen bezoekers lastig. Een ieder, die niet vlug uit zijn omgeving verdween, diende hij een paar stompen of trappen toe. De politie, die inmiddels gewaar schuwd was, maakte een einde aan den vechtlust van het jongmensch en bracht hem naar het arrestantenlokaal, waar hij zich tot den volgenden morgen heeft kun nen bedenken. Een proces-verbaal wm het slot van den vlieger, die niet opging. Reeuwljk. Deze week stonden bij de arbeidsbemiddeling ingeschreven 146 werkzoekenden. De vorige week bedroeg Waterleiding. Capelle a.d. IJssel. Uit het verslag van het waterleidingbedrijf over het jaar 1934 1 blijkt, dat het buizennet niet noemens- eeniging waard ia uitgebreid. Ten behoeve van de den N. B. Chateauroux (Frankrijk)), afstand 605 K.M. De duiven werden Vrijdagmiddag om 2 uur in vrijheid gesteld. De prijxen werden als volgt toegekend: 1 R. Broere; 2 B. Oosterom. 3 en 4 J. Slappendel; F. Jongeneel; 6 T. Noorlander. Aankomst le duif 8.36.13 uur v.m.; aankomst laatste duif 10.12.18 uur v.m. B. en W. hebben aan de gymnas- tiekvereeniging K.D.0. vergunning ver leend tot het houden een verloting ten bate van de kas. boorlingen uit de handen der Wreede Arabische slavenhandelaars, die langs de kusten hun duister bedrijf uitoefenden, langs de Noord-Afrikaansche kusten en langs den Atlantischen oceaan, zoowel als in het Gongo-bekken! De onrust in Arabië geeft te denken! In geheel Noord-Afrika tot ver over de Spaansche zöne, is de Islam in opstand! Bolsjewistische wervers stoken dien nog op: de uitwerking is wederom dezelfde: de Europeesche heerschappij op haar grond vesten te schudden en langzaam maar ze ker te verdrijven! Op welke wijze de Is lam doordringt, daarvan kunnen b.v. de Christelijke missionarissen in Nigeria be richten, die dagelijks het veld van hun werkzaamheid zien beperken door de aan trekkelijkheid van de leer van Moham med met de veelwijverij en de belofte van heerlijke genietingen in het Paradijs, die voor de negerhersenen bevattelijker en aantrekkelijker zijn, dan het gecompli ceerde en offers vragende Christendom I In het eigenlijke Oost-Afrika is het voornamelijk de Ind’ër, die onder de na werking van den wereldoorlog nog veel sterker dan vroeger bezit wist te nemen van het land en de Britten menigen slag toebracht! Vanuit het Verre Oosten zorgt men hier ook geregeld voor afzet van Ja- pansche producten, een onderdeel van het eenheidsfront der Aziaten tegen de Euro peanen. De inwoners van Abessynië be staan voor de helft uit Islamieten en voor de andere helft u>t Köptische Christenen, welke laatste zich echter tegen wil en dank In het Aziatische front hebben la ten dringen en thans met alle mogelijke verleidelijke aanbiedingen daarvoor behou den blijven! Het. merkwaardige samenwerken van Russische en Ooslersohe invloedeh is het meest ztohtbaar bij de Turken, wier zeer vriendschappelijke betrekkingen met Mos- cou inmiddels niet schijnen te verhinde ren, dat zij de Japanners oorlogsschepen voor zich laten Jjouwen! Ala tenslotte ook het oude Perzië zich opnieuw op de bres gesteld hééft voor het zelfbestemminga- recht der volkeren en door den naam Iran aan een soort imperial'stisch streven uiting schijnt te willen geven, blijkt toch wel duidelijk uit een en ander, dat de nieuwe opmarsch van den Islam over de oude tegenstellingen tusschen Soen nieten en Schiften heenstapt en slechts één doet in het oog houdt, met negeering van alle bijkomstigheden! We zijn thans gewaarschuwd men opene de oogen en bedenke, dat iedere L-len mank zal gaan aan gebrek aan tempo, hoewel verrassingen in dit opzicht toch nimmer uitgesloten zijn. We hebben nog tijd, laten we onze maatregelen nemenl dt het heel <m- raadsleden in hakken op de Advertentiën: l-ö regels f 1.80 elke regel meer f 0.20; derde plaatsing hal ven prijs. -Adver- tentién worden g r a t i ge plaatst in „De Go r eu mer”. vierde aansluiting aan het Rotterdamsche net, werd in den Bermweg—West de hoofdbuis over een lengte van pl.m. 140 M. doorgetrokken. Het buizennet aan den ’s-Gravenweg vraagt voortdurende zorg. Niettegenstaande het zware verkeer over dien weg is af genomen, ontstaan door den slappen ondergrond voortdurend verzak kingen, waardoor de busverbindingen lek worden. Het aantal contractanten bedroeg op het einde van het verslagjaar 1399. Gorinchem. De heer J. Hoftijzer slaagde te Den Haag voor het examen gemeente administratie, afgenomen door de Ned. Vereen, van Gemeentebelangen. Het T.H.O.R.-fee»t Gouderak. Dat het a.s. T.H-OR-feest in het middelpunt van de belangstelling der burgerij staat, moge blijken uit het feit, dat voor die wedstrijden een 40-tal prij zen is aangeboden, w.o. verschillende mooie bekers en kransen. Deze zijn te be zichtigen in de etalage van den heer J. C. van Dam. D® muriekvereeniging „Caecilia” zal gedurende de zomermaanden wekelijks ’n avond op het voetbalterrein oefenen in ’t maroheeren. Jaarsveld. Het plaateelijk orisia comité heeft besloten zijn werkzaamheden tot 1 October stop te zetten. Esperanto. Krimpen a.d. Lek. Een veertigtal Espe rantisten uit Rotterdam bracht een bezoek aan deze gemeente en aan een deel van Lekkerkerk. Vertegenwoordigers van de zusterafdeeling alhier vergezelden de gas ten. De eendenkooi van den heer K. G. Smit met de welbekende aalscholverskolo- nie, werd bezocht, en ook de buitengewoon hooge watertoren, vanwaar men een fraai uitzicht over de Alblasser- en Krimpener- waard heeft. Een bad werd genomen in het zwembad Schuagl en het verdere deel van den dag werd doorgebracht in den speeltuin ,-I^kzioht”. Daar klonken de we- rddtaalliedereh en de toespraken van de wegbereiders voor deze taal- Een aan ge namen dag hebben deze jongelui meege maakt. tingmerk aan te vragen. Eierenveilng op Woensdag 3 Juli. Aangevoerd werden: 3500 eieren. De prij zen voor kippeneieren waren f 2,152,70 eendeieren f 1,50—2 per 100 «tuks; voor kaas werd besteed: f 0,140.15 per pond; weiboter f 0,62—0,65 per pond. Zeilwedstrijd. Krimpen a.d. IJssel De zeil- en roei- vereeniging „Hollandsche IJssel” hield een zeilwedstrijd op den IJssel. Gezeild werd vanaf de Guanofabriek aan het Kra- lingscheveer tot café v.h. Beijen te Ouder kerk a.d. IJssel en terug vanaf café v.h. Beijen tot het pontveer van gebr. de Ruit te Krimpen aan den IJssel. De prijzen werden als volgt behaald: Klasse A. le prijs Ibis, P. Broere Tzn., IJsselmonde 2.28.31 u.; 2e pr. „Rico”, J. Timmermans, Capelle a.d. IJs. 2.47.42 U- Klasse B. 12 M2. B.M.: le prijs „Nelly” W. Vog. de Jong, Krimpen a.d.. IJssel 2.23.26; 2e pr. „Anja”, 8. Schimmel, Kr. a.d. IJssel 2.25.43; 3e pr. „Amaco”, P. Rietveld, Krimpen a.d. IJssel 2.7.28 u.; 4e pr. „Coranna'”, A van Duin Sr., Kr. a.d. IJssel 2 27.56; 5e pr „Dalejo", D. Hoogendijk, Capelle a d. IJsael 2.29.23 u. Klasse C. le prijs „Jaap”, D. Vog. de Jong, Krimpen a.d. IJssel 2.21.15; 2e pr. „Wulp”, A. vaq Duin Jr., Krimpen a.d. IJssel 2.21.43 u De „Jaap” had een voor- gift van 9 minuten per gezeild uur van de „Wulp”. Klasse D. 16 M2 B.M.: le pr „Krim- nenaar”, G. Vog. de Jong, Krimpen a.d. IJssel 2 26.27 2e pr „Jahewi”,.J. Blok land, Capelle a d. IJseel 227.09; Se prijs „Jet”, T. Hooftman, IJsselmonde 2 83 08. Krimpen M- Neeel. Tot lid van de schattingscommissie voor het gemeentelijk grondbedrijf door Ged Staten aan le wij zen, is benoemd ir. W- N- van Nooten te Rotterdam. Zaterdag zal de muziekvereen „Con cordia" een concert geven aan de Wete- ringsingel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1