OP I I I Plaatselijk Nieuws 4(1 SNEEUWBAL-ROLLERS. gemeene i sigaarll Kilo! EEUWEN Complets t 3 cent. 100 Gulden by verlies 60 ^u^en ver^“ TBn ACHT BLAÜZIJDEN C 8 JULI WiS. cu m Tel.-Adres: Vannooten. Postrekening 13763, enmantel* moeten dochter mij niet vtnltclecva* eek door- ndags van -10.30 uur ren wordt. nieuwe agent, die wijk hebben ge- OMDAT het de eenigete Kersenboomgeard met groeten Speel, tuin in Holland ia Kilo; gemalen ent per pond, st 194. p. pond. En OMDAT de geheele week door- loopend en Zondags van 3—6 en van 8—10.30 uur MUZIEK gegeven wordt. I regel» f 1.80 f 0.20derde prija. - Adver- t oud. atstel Ik verdwijn it meer terug! larel. Als je dan lat, loop dan even •n zeg, dat er één is vandaag. rast. lt, Marie, je had om met ons mee in betrekking te hen, die hier ko ter wereld heeft m doen verande- -candidaat w vooruitzichten, uur de reis aanvaard. Hoewel het tei den avond begon te regenen, een mooien dag gehad Des avonds te 9.30 uur keerden zij in het dorp terug. De Onderwijzers-tooneelclub voerde Donderdag het looneelstuk „Onder één Dak” op. De opbrengst kwam ten goede aan de leerlingen der drie openbare scholen voor het maken van een schoolreisje. De Poetduivenxereeniging „De Vriend schap” .aangesloten bij den Nieuwen Rot- terdamschen Poatduivenbond, hield een wedvlucht van Quivrain (Frankrijk). Af- en 11 G. Schouten, 4 •r aandacht zich Isch van den tijd mtvangen uit de zoowel de goad- 3ELEN" leveren! 1* op dit gebied: !T -W Rotterdam Advertentiën: 1-6 elke regel meer plaatsing halven j tentièn worden g plaatat in „De Qor H., 6327. ACHT BLAUZIJOENMAANDAB 6 JULI IBM.67» JAARBANB. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT 1 5CH00NH0VENSCHE COURANT f J Talaf. 20. Tel.-Adres: V«nnootm. S. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN 26. Poitrekeninj 13763. L De Waterbaan. Reeuwijk. De speldjesverkoop ten bate van de jeugdherberg „De Waterbaan” heeft f 137,75 opgebracht. t (richting Crooe- alle Hygiënische i enz. (Knipt dit O tot 10 n.m. (Postzegel er bij) IJn gekruld, .30 p. pnd. appenf 0.40 1.35 p. pnd. sneeuwbalbrief hebben gekregen en an ders kunnen ze die spoedig verwachten. Deze brieven bevatten 5 namen van per- sonen onder elkaar geschreven en houden het verzoek in om aan den drager van den bovenaan «taanden naam 2 postezgels van 5 cent te zenden, vervolgens dien naam door te slaan, uw eigen naam onder de lijst bij te schrijven, de noodige afschriften te maken en die te verzenden aan de perso nen, wier namen op de lijst voorkomen. Er staan dus bij ontvangst 5 namen op, een daarvan wordt doorgeslagen, de eigen er bijgevoegd en er blijven dus steeds 5 namen over. Nu komt het slimmigheidje van den uitvinder. De brief rekent dan voor, dat, als gij die afschriften maakt en het dubbeltje zendt aan den bovenstaanden naam, gij zult ontvangen 5x5x5x5x5= 15625 brieven, elk met 10 cents aan postzegels, maakt dus f 1562,50. Dat is zeer verlok kelijk en het blijkt dat deze sneeuwbal met vaart door het land rolt en steeds diker wordt. Men gelooft blijkbaar dat men met 10 cent zich f 1562,50 kan ver zekeren en een zoo goedkoops speculatie doet menigeen deelnemen aan dit stelsel. Maar het is niet zoo. Als het was, zooals de uitvinder voor stelt, dan zou hij een werk van barmhar- t gheid hebben gedaan, want hij wi«t dat hij zelf nooit meer zou kunnen ontvangen dan 5 x 10 cent 50 cent, namelijk de 10 cent van elk der 5 personen aan wien hij de 5 eerste brieven heeft gezonden. Elk van hen immers schrapt den naam van den eersten afzender weg van den brief en hij kan dus niet meer dan 50 cent ontvangen. De tweede serie van 5 personen staat er beter voor en zou krij gen 25 x 10 cent, want er lijn dan 25 brieven in omloop, nummer 9 zou krijgen f 12,50, nummer 4 f 62,50, nummer 5 f 312,50 enz. De man die- het de onder neming heeft uitgedacht «n haar begon nen ia, zou dus veruit het slechtst er aan toe zijn en de man dis het laatst zijn dub beltje verzendt het beste. Men begrijpt dat de uitvinder niet zoo liefdadig is geweest en dat hij integendeel er de meeste zijde bij zal spinnen. Dat kan hij heel gemak kelijk bereiken door in de vijf brieven, welke hij verzendt, vijf namen te schrijven van deelgenooten, waardoor de binnen komende dubbeltjes alle aan hetzelfde adres komen en hij ontvangt dan voor het schrijven van 5 brieven f 300.50. Er moeten dan echter reeds in omloop lijn 15625 brieven. Dan komt ds tweede groep van briefschrijven aan de beurt, waarvan de uitvinder niets meer krijgt. Het zijn de onnooielen, die goedgeloovig hun 5 brieven gaan zitten schrijven en het aantal brieven wordt het Aronomisohe getal van 15625 x5x5x5x5x5of wel 48.828.125 brieven. Men liet uit dit getal dat de zaak dan vastgeloopen moet zijn, want dan zouden alle Nederlanders van de suigeling tot den grijsaard onge- Gevaarlijk. Reeuwijk. Het vierjarig zoontje van den heer Oosterhout aan den ’s-Gravenbroek- scheweg vond nabij de ouderlijke won ng een veiligheidsscheermesje Het knaapje sneed zich met het mesje zoodanig in de handjes, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Dr. Batelaan heeft de verechillende verwondingen moeten hech ten. OMDAT de prijs van de verschil lende attractiei alu vliegen, doolhof, ezeltje rijden enz., op de helft gebracht is en veel at tractiesi vrij zijn. We hebben in vroegere jaren wel eens een aoogenaamde „sneeuwbalbrief” ont vangen. De inhoud daarvan was gewoon lijk van bijgeloovigen aard. Met eenige religieuse termen werd er in vermeld, dat men den brief vijfmaal moest overschrij ven en die afschriften verzenden aan be kenden, welke dan ook weder vijf af- schriften moesten maken en verzenden. Wie het deed zou gezegend worden, maar wie het naliet en de keten verbrak, zou gestraft worden. Wanneer iedpr zich daaraan had gehouden, zou de vermenig vuldiging enorm zijn geweest. Laten we eens aannemen dat de beginner van zoo’n sneeuwbalbrief van ieder vijf afschriften verlangt en dat ieder ontvanger eraan voldoet- De eerste verzender maakt 5 brieven, de eerste ontvanger elk ook 5 is dus 25, deze 25 ieder weer 5 is 125. Deze 125 brief ontvangers verzenden er ieder 5 wordt dus 5 x 5 x 5 x 5 x 5 3125, dan wordt het 15625 en zoo verder snel stijgend. In korten tijd iou de sneeuwbal tienduizenden brieven in verzending heb ben aangenomen natuurlijk dat nie mand de keten zou verbreken. Deze getallen heeft iemand op het denk beeld gebracht dat met zoo’n sneeuwbal systeem wei wat te verdienen sou zijn. Den slimmerik beeft bet bjjgeloovige uit den brief weggelaten, maar er een nuch tere hand elszaak van gemaakt, welke op het oogenblik in ons land aardig bloeit. Vermoedelijk zijn er wel lezers, die zoo’n Eierveiling. MoercapeNe.» Op de Donderdag gehou den eierveiling waren aangevoerd 11324 eieren, prijzen voor kippeneieren f 2.10 f 2.60; eendeieren f 1 50f 2; kalkoen eieren f 4; allee per 100 stuks. NIeuwerkerk a.d. IJssel. Aan de Tech nische Middelbare School „Technicum” te Rotterdam slaagde voor automobieltech- nicus de heer J. G. Ven te. Opgespoord. Ouderkerk a.d. IJssel De rijksveld- wachter heeft in samenwerking met de Rotterdamsche politie op verzoek der fa milie opgespoord den 18-jarigen couran tenbezorger B. W. van W., die begin de zer weck spoorloos verdween met een ge deelte van het door hem geïncasseerde abonnementsgeld ten bedrage van ruim f 40. Hiervan had hij te Rotterdam een vroolijk leventje geleid, dat eindigde toen de Rotterdamsche politie hem op het spoor kwam en hem aanhield Hij bleek toen nog 19 cent op zak te hebben. Nadat hem een véihoor was afgenomen, werd hij, daar hij nog een proeftijd té goed had, wegens vroegere veroordeeling voor een soortgelijk delict, en bovendien onder toezicht stond van den voogdijraad, Vrij dagmorgen is hij door den rijksveldwach- ter naar Rotterdam overgebraoht Gemeenteraad. Bergambacht Een openbare raadsver- gaedring is belegd tegen Woensdag 10 Ju li, voorm. half elf. Bergambacht. Op Woensdag 17 Juli zal een bloempjeedag worden gehouden ten bate van de christelijke vereeniging tot WAAROM gaan ar duizenden KERSEN ETEN ln"> „De Kleine Betuwe” ■I^B te Haastrecht voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam der N. P. V. was opgetreden, is bij deze gelegenheid als oud-leider gehuldigd, waar bjj hem door kolonel Diemont, onder voorzitter der N. P. V. de bronzen swas tika werd overhandigd. Bij die plechtig heid werd het Wilhelmus aangeheven, de vlaggen nijgden en al de aanwezige pad vinders brachten het »ere-saluut. De collecte voor den Gewapenden dienst heeft in deze gemeente f 28,15 op gebracht. Vrijdag hebben de leerlingen der hoogste klasse van de openbar# school on der geleide van het onderwijzend perso neel een re'sje gemaakt naar Arnhem en omstreken. Met drie autobussen van de Reederij op de Lek, werd des morgens 8 j-.--‘.Jggp ,_jn, hebben flj en volop genoten. stand 182 K.M. De duiven werden om 7 uur v.m. gelost. De prijzen werden als volgt behaald: 1 Adr. Spek; 2 en 8 C. I 4 4 n -fin M Polsbroek. De heer G. Brouwer heeft zijn hofstede met schuren en hooiberg benevens ruim 19 H.A. wei- en hooiland, gelegen op Zuid-Polsbroek uit de hand verkocht aan de heeren D. Schouten te Bergambacht en Gijsb. van der Ham, al hier. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Pnja bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25; p. post f 1A0 Met verzekering 15 cents meer. daan waren over hetgeen gezien en geno ten was, weer in ontvangst nemen. Aan bestuur en personeel der school komt een woord van lof töe, dat zij kans zien, nu de gemeente geen subsidie geeft, de kos ten van deze reisjes geheel uit particu liere middelen te bestrijden. Ongeval. Capelle a.d. IJssel. De 11-jarige L. N., wonende IJsselmondsche laan 68, had het ongeluk, aan den Schaardijk met zijn fiets te slippen, waardoor hij viel en aan beide beenen zoodanig werd verwond, dat hij z’ch onder behandeling van da. Boonstra moest stellen. Capell* a.d. IJssel, Voor het Mulo-exa- men, diploma A slaagde te Rotterdam J. Boonsma, van hier. Aan de Technische middelbare school, „Technicum” te Rotterdam slaagde voor assistent-bouwkundjg opzichter de heer H. G. Bos. eino-ixamen gymnasium. Gouda. Aan het Stedelijk Gymnasium slaagden voor diploma A: R. de Bruin te Vist, gem Haas'recht; H- R. Elzenga te Gouda; M. J. Meijer te Lekkerkerk; J. van Rosoum te Gouda. Afgeweten één. Voor diploma B. Ali H. Boer te Boskoop; P. W. Boer te Boskoop, Henny Both te Gou da; J. F. Coster te Gouda; Maartje A. Goedewagen te Gouda; Simone J. H. Mo gendorf te Gouda; Nelly L. E van der Want te Gouda Na verlengd examen slaagden voor diploma B: J ,W. de Bode ep J. J. Tukker, belden te Gouda. Afge wezen twee candidates Gouderak. Een zeswielige vrachtauto van de firma Stokvis geraakte ter hoogte van de scheepswerf Kromhout met het stichting en instandhouding van arbeids- kolonies „Het Hoogeland”. Het bestuur van den polder Berg ambacht heeft den omslag voor 1935 vastgesteld op f 6 per H.A. DE NIEUWE WEG LANGS DE GOUWE Boskoop. De voorbereidende maatrege len, verbonden aan den aanleg van den nieuwen provincialen weg langs d» Gou we van Boskoop tot Alphen a.d. Rijn, heb ben, naar verluidt, een zew vlot verloop De onderhandeling tusschen het provin ciaal bestuur en de eigenaren der kwee- kerijen, welke geheel of gedeeltelijk zullen moeien worlen ontruimd, zijn boven ver wachting geslaagd, zoodat er geen vrees behoeft te bestaan voor eindelooze ont eigeningsprocedures. Men U met verschei dene kweekers bereids tot overeenstem ming gekomen, terwijl met eenige anderen nog slechts enkele bijzonderheden lullen moeten worden geregeld o® tot een ac- coord te geraken, Het li^t dan ook in de bedoeling van den Provincialen Waterstaat nog dezui zo mer de kunstwerken van den nieuwen weg welke tot Gouwaluüi zal worden doorga- trokken, aan te besteden. Met den aanlag van den weg zelf zal dan waarschijnlijk het volgend jaar worden begonnen. Men verlangt in de Rijnstreek reeds langen tijd naar de totstandkoming van dezen nieuwen verkeersweg, daar deze het schier onberijdbare Goudsche Rijpad met de twee dure tollen zal vervangen. Diefstallen. Captllc a.d. IJ nel. Van schipper J. M. Klip, met zijn schip liggende achter de chemische fabrieken, is door inbraak een geldkistje met f 20 en eenige scheepspa pieren ontvreemd. Voorts is van het op stroom liggende schip van de wed. J. E. v. Meeleren een bedrag van 1 165, dat zich in een portefeuille bevond, door in breker» meegenomen. Schoolreis)». Capelie M. IJssel. De 3 hoogste klaa sen der Ghr. School aan de IJs»elmond- sche laan, maakten in 4 autobussen der N.V. „Megga” een schoolreisje naar Oud- Valkeveen, ’s Morgens 8 uur vertrok men van de school De reis ging over Gouda, Utrecht, Soesterberg, Amersfoort en», naar het doel. *s Avonds pl.m. 9 uur kon den de ouder» hun kinderen, die zeer vol- Gnafschtnnis. Alblasjardam. De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen L. de K. Lzn., die uit de grafkelder van de pas overle den mevr, de wed. Vroege—Heijnis van ?en krans het lint wegnam. Een der naast het kerkhof wonende personen betrapte hem. Wat de reden tot deze daad is, kan niemand vermoeden. Aan de scheepswerf v/h Jan Smit Can. alhier is opgedragen bet maken van een motorvrachtechip, metende 500 ton, voor binnenlandsche rekening. Tevens ia aan genoemde werf aangekomen een trai ler, genaamd „Antje”, waaruit de motor zal worden verwijderd, terwijl het schip zal worden voorzien van een nieuwe Bo- lijnder motor van 600 P.K. Alblasserdam. De heer B. J. Huygen slaagde te Rotterdam voor het M.U.L.O.- •xanjen, diploma B. Burgemeester Kooiman gehuldigd. Bergambacht. De afdeeling Breda van de Ned. Padvindersvereenig’ng heeft baar 25-jarig bestaan gevierd. De heer J. Kaoiman, burgemeester dezer gemeente, d'e vanaf de oprichting dier afdeeling als officier van het leger te land, als leider OMDAT al h»t fruit hygllnlach I wordt behandeld en gewasschen geserveerd. veer zesmaal een brief- hebben schrijven. We zullen nu maar niet gaan bereke nen hoe de getallen worden als de uit vinder niet tevreden zou zijn met f 390,50, door zijn brief aan 5 personen te zenden, maar als hij dat deed aan bijvoorbeeld 100 personen, elke brief met de 5 namen van zijn deelgenooten. Alleen is het zeker dat dan de zaak nog veel eerder vast loopt. We moeten hun die zoo’n brief ont vangen, adviseeren dien te brengen ter plaatse waar die behoort: de papiermand. K. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. A B O N if E ’8, die aioh aan on»e administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vaitgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd QAAA guld»n by levenslange Aftft Gulden by QAA Qulden bij verlies OAA Gulden by verlies 4iVVt/ ongeschiktheid. UW overlijden. van hand of voet, van een .oog. keeren van den beganen weg. Een kraan- wagen heeft den verongelukte weder op den dijk gezet. Met een kleine materleele schade liep dit ongeval of. De voetbalclub gaat toeren. Gouderak, Op 4 Augustus gaat de voet balclub „Gouderak” per autobus een reisje maken naar het Gooi om daar een wed strijd te spelen. Aan deze rei» kunnen ook supporters deelnemen. ONDERWIJZER8-EXAMEN. Gorinchem. Eindexamen ohderwij- zers(essen). Geexamineerd 6 oandidaten. Geslaagd de dames; J. W. van Arkel te Meerkerk, M. van Dijk te Arkel, G. Ver hoef te Schelluinen, E. G. Verweü te As peren. Gorinchem. Voor het MU.L.0. examen diploma B, slaagde te Hillegersberg S. C. de Jongh van hier. Haastrecht Bij het onderwijzend per soneel van de O. L. school is het jaarlijk- sche schoolreisje weer in voorbereiding. De ouders der kinderen geven daarvoor regelmatig een bijdrage, terwijl ook de vereeniging „Volksonderwijs” een bijdrage verleent Omtrent de te maken route was op he den nog geen keuze gedaan. Het museum „Bisdom van Vliet” trekt weer aijn bezoekera Van een club uit den Haag en Schoonhoven is een me dedeling ontvangen omtrent een voorge nomen bezpek. Aanrijding. Haastrecht. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is op den Goudschen djjk een vrachtauto van Van den Burgs Borstel- fabriek te Rotterdam in aanrijding ge komen met een trailer van den heer La- feber te Gouda. Eerstgenoemde wagen is door garage Van Vliet opgehaald en vervoerd naar de Fordfabrieken te Rotterdam. Ook de trai ler was beschadigd. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. Moedgevend succes. Krimpen a.d. IJssel. Vermeldden wij in een vorige nummer, dat de heer N. Stij- nen den len prijs van Noyon van 1016 vogels wist te behalen, nu weer won hij met een fijner duiven den Hen prijs Na tionaal Orleans (Frankrijk) met een deel name van 753 vogels. Een mooie presta tie. Een oud-geref. school? Ouderkerk a.d. IJssel. Naar verluidt, zouden hier pogingen worden aangewend te om te komen tot de stichting van een bijz. school op oud-geref. grondslag. Een groep ouders, met een gezamenlijk aantal van pl.m. 120 kinderen, sou reed* hiervoor geteekend hebben. Gratis rljwleibelastlngmerken. Ouderkerk a.d. IJssel. Op Donderdag 18 Juli, des n.m. van 7 tot 8 uur 30 zal in het stempellokaal op het dorp gelegenheid beslaan tot het aanvragen van vrije rij- wiel-belast i ngmer ken Jong Holland snakt naar werk. Ouderkerk a.d. IJssel. Onder boven staande leus is enkele maanden geleden ook in onze gemeente een collecte ge houden voor de „Centrale voor Werkloo- zénzorg”. Het werkkamp voor Zuid-Hol- land is bijna klaar. In dit kamp zullen de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit verbetering van bosch en duin, aanleg gen van fiets- en waa«Wwegen enz. Hier door wordt echter geen arbeid aan de vrije markt onttrokken, daar zelfs in betere tij den dit werk met zou worden uitgevoerd. Aan werkloozen (ook uit deze gemeente) van 17—25 jaar wordt de gelegenheid geboden, 8 weken te arbeiden. Zij, die meenen hiervoor in aanmerking te komen kunnen aanmeldingsformulieren en zoo noodig inlichtingen, verkrijgen bij den heer F. G. Goudriaan, Dorp C 57. Men verzu me niet, van deze gunstige gelegen heid gebruik te maken. Gemeenteraad. Ouderkerk a.d. IJssel. De gemeenteraad is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 10 Juli, ‘s nam. 8 uur, ter behandeling van de navolgende agen da: 1. Mededeeüng van ingekomen stuk ken. 2. Aanbieding gemeenlerekoning 1934 3. Reorganisatie brandweer, 4. Wijziging verordening vergunningsrecht Drankwet. 5. Opheffing Oudereommissie O.L. School II. 6. Vaststelling kohier hondenbelasting 1935. 7. K&sgeldleening. 8. IJezuinigmg kosten algemeen beheer. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. gelost, laid Brandwijk; 3, 10 9 A. Huisman; 5 J. Koolmees; 6 en Vermulm; 12 en 13 Ohr. v. d. Weijde; 14 Adr. de Mik. Aankomst eerste duif 10.02.49 uur. Aankomst laatste duif 10.42.45K uur. De hulpvereeniging van den Geref. Zendingsbond hield een ledenvergadering jn de Ghr. School nr. 1. Na opening en voorlezing der notulen, behandelde de heer A. P. de Jong een onderwerp betreffende de zending. Tevens werd de reis naar den Zendingsdag te Rijsenburg besproken, waarvoor zich pl.m. 40 leden opgaven. Lekkerkerk. Voor het Mulo-examen, di ploma A slaagde te Rotterdam M. J. Ne ven van hier. Lekkerkerk. De jongejuff. M. J. Neven, leerlinge der ULO. school alhier, is te Rotterdam geslaagd voor diploma MULO

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1