Plaatselijk Nieuws üïking] DE KAMER VERGADERT. TWAALF BLADZIJDEN I 17 JULI t9M Over d« maand maakt. K. .Elfhoe- de voor I van werd o ONS POND SUIKEP' welke prijzen ■hJULm Jlü&h in A 140 naai I. C. de Leeuw inw. naarRof- Nederlander”, Rijsdijkstr. 17 3er, van Zuid- 3. den Dunne, p; T. Hoogen- Zevenhuizen; kade 29 naar an Noordein- H. H. v. d. iar Reeuwijk; 53 naar Bos- Burgemeester •echt; wed. L. van Wil hel- g; T. Meider- •r Bergschen- van Schoonho- Capelle aan den en gezin van van Nieuw-Lek- stichting blinden” outer naar Rot- l en gezin, naar rd, gob. Loohuie lidam naar Ber- naar Bergam- r naar Stolwijk, I- NieuwkerkJ. inde naar Oud- Brouwer, naar geb. Koorevaar Jssel. de maand Juni »n, toezichtheb- jk, Handelskade Jgendijk, dienst 164, in Carme- zonder beroep, in I^ange Wei- colporteur, van hjk 11; H. Qr- larsgraaf 14 ia Driesen, banket- lianalaan 30 in dn, landbouwer, l, in Buiten de a rd, zonder be- >2 in Koestraat erster, van Lek- rdhausen, dienst in Oude Haven roep, van Hoek II- w^r 20 in 01. ets, wed. F. V. i Pewreum no. van Reeuwijk ï7; C. H. van Zuidkade 92; ;ht naar Bur- W. van Spen- Abcoude naar van Nieuwer- ide 39; P. van t naar Kerk- Boskoop naar maand Jnfi, m ’s- Hertogen - 1, inw.; T. Le- [otterdam naar Schalk en ge ar Middeldiqp- astiaan, z. van Sihbel. Anna M. G. van der fit. nek, 30 j., (te insen, 31 j. r Uitstapje. Ouderkerk a.d. IJssel. Begunstigd door fraai weer maakte de Geref. Meisjesver-i eenig:ng „Maria Martha” met een auto-t bus Woensdag een reisje naar Wassenaar en omstreken. Hoogst voldaan over het] genotene keerde men ’s avonds in de geJ meen te weer. Auto tegen boom, Hoog-Blokland. Maandag reed J. H. met een melkauto bij de gebrs. B. aan den Bazeldijk van het erf. Juist kwam een personenauto langs, afkomstig uit Biltho- ven en gaande in de richting Gorcum. De chauffeur van de personenauto zag den melkwagen niet, daar deze achter een haag vandaan kwam. De bestuurder van de Biltfaovensche auto remde uit alle macht en gooide zijn stuur om; hierdoor zwaaide de auto om en *t achtereind kwam tegen een boom aan. Enkele ruiten ver splinterden en er kwamen een paar deu ken in de spa'borden. Persoonlijke onge lukken kwamen ijiet voor. Zaterdag joeg een hond *t veulen van den heer V. M. op. Het beest liep ‘en en Amersfoort ging het naar Voorthuizen, waar een glas melk of ranja werd ge dronken en de jeugd zich eenigen tijd in een speeltuin vermaakte. Daarna ging het naar Apeldoorn. In den speeltuin van Berg en Bosch werd gegeten. Hierna Werd geruimen tijd in het mooie bosch door gebracht. Vervolgens ging het met de bus- sen door Apeldoorn naar ’t Loo en naar de Jul'anatoren. Vooral het watertochtje per motorboot viel in den smaak. Nadat gegeten was ging het weer huiswaarts, ditmaal over Hoenderloo en Otterloo. Jam mer was het, dat men op den terugweg met bandenpech had te kampen; de stem ming bleef er echter in. Te ongeveer half twaalf kwam men weer in Hoog-Blok land aan, hoogst voldaan over de mooie reis. Onze lezers zullen in dit nummer een rubriek „Regeenngshuis” vinden, die aan merkelijk meer ruimte inneemt dan an ders het geval is. Er is wel reden om veel aandacht te geven aan hetgeen in de Tweede Kamer dezer dagen behandeld wordt, want het is mogelijk dat daar gewichtige beslissingen genomen worden. Het ontwerp dat in be handeling is betreffende de vermindering van de openbare uitgaven, is slechte de aanleiding en daarover werd tot nu toe weinig gezegd, maar het eigenlijke onder werp is: zal de regeering voldoende steun behouden, zal do regeering haar pro gramma handhaven. Er zijn natuurlijk veel ontevredenen in het land. Die waren er ook toen de tijden veel gunstiger waren dan thans en die zullen er zijn onder elke regeering. De ontevredenheid van nu heeft echter een bepaald kenmerk, zij komt niet voort uit politieke overwegingen, maar zij uit zich tegen de richting, welke het kabinet volgt ten opzichte van aangelegenheden die rechtstreeks verband houden met de wel vaart en het behoud van bestaansmoge lijkheid. De ontevredenheid met de hou ding en de handelingen van de regeering is groot genoeg om bij verschillende po litieke partijen de vraag te doen overwe gen of het goed zou zijn om dit ministerie te verwisselen voor een ander. Er zijn partijen, doch meer individuele politie kers, die daarnaar streven, maar de groo te en onoverkomelijke moeilijkheid is: wie zal bereid gevonden worden om als het kabinet Colijn naar huis gezonden wordt de zware, de verantwoordelijke, haast on uitvoerbare taak over te nemen om onder de nu bestaande omstandigheden het land veilig verder te leiden naar betere tijden. Zonder dat een i ge partijen zich aaneen sluiten behoeft niemand er aan te denken een ministerie te vormen dat kans heeft op genoegzamen steun in de Kamer. Een zoogenaamd minderheidsministerie of een zakenministerie zou vermoedelijk niet eens samengesteld kunnen worden, omdat nie mand de risico zal willen dragen een uiterst gewichtige taak op zich te nemen waarvan de volvoering hem al dadelijk ontnomen zou worden. Samenvoeging van partijen er wordt daarbij vooral gedacht aan een samen gaan van de R.-K. Staatspartij en de S.D.A.P., die een uiterst zwakke elk oogenblik over rompeld of weggestemd zou kunnen wor den, maar het grootste bezwaar is dat de katholieken van samengaan van zwart met rood niet willen weten. Tot een kabinetscrisis zal de Kamer het dus vermoedelijk wel niet laten komen, A.BONNE’S, die xich aan onxe administratie opgeven voor de verzekering, iyn volgen» de vastgeetelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van rg/lfïfb Gulden by levenslange 600 ®u^en bij Qfïft Gulden bij verlies Gulden bij verlies Iflfl Gulden bij verlies Gulden bij verlies van een £Uvv ongeschiktheid. vVV overlijden. JvU van hand of voet, wVV van een oog. IVV van een duim. W anderen vinger. de R.-K. Staatspartij en de "j met het lid van de Kath dem. partij juist de meerheidheid zouden hebben, namelijk 28 R.-K. leden, 22 S.D - - - - 1 lid Kath. dem. partij zou meerderheid zijn, die Vacantie-reisjes. Capelle a.d. IJssel. De Chr. Meisjes- vereeniging „Lydia” maakte een uitstapje per autobus naar Haarlem, via Rotter dam, Den Haag, Scheveningen en Katwijk aan Zee. De terugreis ging over Lisse, Hillegom, Leiden en Voorburg. Het ge heel slaagde uitstekend. Capelle a.d. IJssel. Het kerkgebouw dat eenigen tijd geleden in de De Ruyterstraat door de Geref. Gemeente in gebruik ge nomen is, blijkt reeds nu voor het aantal kerkgangers te klein te zijn Er worden nu pogingen aangewend om door verbou wing het aantal plaatsen uit te breiden Blesken^gfaaf. Zaterdag 20 Juli zal de vereeniging E.H.B.0. een demonstratie ge- strijding. Beleefd wordt dan ook verzocht oude rijwielbel'astingmerken aan een van deze adressen af te ggven. Lopik. Tot onderwijzeres aan de Christ, school (hoofd de heer W. van Joolingen) is benoemd mej. J. Lamie, onderwijzeres op wachtgeld aan een Ned. Herv. school te Utrecht. Tot kantoorhouder der posterijen ia in de plaats van den heer A. Versteeg benoemd de heer J. Booy, van Jaarsveld. Lopik. De heer W. den Hartog is bij het te ’s-Gravenhage gehouden examen geslaagd voor het diploma boekhouden voor de notarispraktijk. Verkoop bij afslag. Nieuwpoort Ten overslaan van de no tarissen B. J. Teyinck te Schoonhoven en mr. J. W. Nortier te Streefkerk, is in het café van Gebrs. Baron bij afslag verkocht een woon- en winkelhuis met open grond en gang aan de Westhoogstraat alhier, groot 1 A en 50 c.A. Dit perceel, ingezet door R. Vermeulen op f 2500, werd ge- mijnd door A. G. van der Vliet te Groot- Ammers op f 125, zoodat deze koopar werd voor f 2625. De politie heeft tegen twee personen, respectievelijk alhier en te Lexmond woonachtig*., proces- ver baal opgemaakt wegens overtreding van het motor- en rij- wielreglement en de motor- en rijwielbo. schikking. go. «32. TWAALF BLADZIJDENVRIJDAG 19 JULI 1W5 g7e JAARGANG NIEUWSBLAD VOOR 2UIDHOLLAN D EN UTRECHT I SCH00NH0VEN5CHE COURANT f J Telef. 20. Tel.-Adrei: Vannootra. S. 1 W. N. VAN HOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. L w en gecrin, po- urn Singel 17 Zevender B 55; ode, van lAnge broek, Adriana- aamd Enghekt), ww Haven1 4ó raat 12; L F Oude Singel 48, iVdk C no. 47- ■ster, van Koe- lage, Van Alke- den Berg, «er naar AmerstoL an. zonder bn- jgracht 10 naat H. M. Wenne- ide, van Tol 9b •rstetr. 9; C. M. onsioen, zonder 7 naar IJssei- J. van der Lin- van Noortplein Asterstraat 79: laven 57a naar ie Jong; C. Tb. van Albrecht 'ilburg, Willem gdorf, wed. J. troep. van Bui- Willige-Lan ge le Camp, kloos- Schin op Geul nger, van Wal 'ranciscusldoos- Ouderkerk a.d. IJssel. Aan de Chr. School in de Kromme is benoemd tot tij delijk onderwijzer de heer W. A. Frede- rikse te Gouda. Ouderkerk a.d. IJssel. De steenfabriek van de fa. Jongenbnajer in de Schans, kwam Dinsdagmiddag gereed met het vormen van het vereischte en voor deze zomerperiode vastgestelde aantal steenen. De drukste werkzaamheden in de fabriek zijn hiermede weer geëindigd. WegoverUteder. Reeuwijk. Een autobestuurder uit Rok terdam ging deze week op den straatweg,, toen hij een motorrijwiel tegenkwam, ge-i heel links van den weg rijden. De motor-' rijder was hierdoor genoodzaakt zich van den weg te verwijderen en reed om een| aanrijding te voorkomen in den grasberml langs den weg. De politie werd van dezel overtreding in kennis gesteld en tegenl den automobilist is proces-verbaal opge-i neDuen,-- A P. leden en ól leden. Het Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Pry» bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. met zijn kop tegen het vlechtwerk moest dit met den dood bekoopen. Hoog-Blokland. De collecte voor den ge- wapenden dienst heeft f 5,50 opgebracht Duivenvlucht Kr. a.d. IJssel. De postduivenver. „De Vriendschap”, aangesloten bij de N>euwe Rotterdamsche Postduivenbond, hield een wedvlucht van Compiëgne (Frankrijk). Afstand 354 K.M. De duiven werden om 6 uur v.m. in vrijheid gesteldf De prijzen werden als volgt behaald: 1^ 4, 7 en 8 B. de .Groot, 2 en 12 J. Koolmees, 3 A. Spek, 5 A. Visser, 8 C. Heuvelman, 9 P. Neef, 10 G. Schouten, H G. Brandwijk. Aankomst eerste duif: 11.25.40 uur v.m., laatste duif: 12.16.37 uur n.m. In totaal namen 49 duiven deel aan dezen wed strijd. B. en W. hebben de gymnastiekver- eeniging K.D.O. toestemming verleend tot het geven van een openlucht-uitvoering Zaterdag op ’t Sportterrein. De gemeente heeft over het 1ste halfjaar 1935 uitgekeerd; aan steun f 92.928,78; loonen werkverschaffing f 90.015,16, ondersteuning ouden van da gen, e.d. f 16.361,87. Met goedvinden van B. en W. zal de hengelvereeniging „Ons Genoegen” ook dit jaar weer een verloting houden voor bet bijeenbrengen van ge'den voor een hengelconcours, uitsluitend bestemd voor werkloozen, voor welke verloting een tiental practische prijzen beschikbaar wordt gesteld. Geitenkeuring. Langerak. Voor de op Zaterdag 27 Juli te houden geitenkeuring vanwege de gei- ten-fokvereen ging „Vooruitgang zij ons doel” bestaat nu reeds groote belangstel ling. Niet minder dan 6 medailles en 6 geldprijzen zijn beschikbaar gesteld. De keuring zal weer plaats hebben op het Kerkplein, terwijl als keurmeesters zullen fungeeren de heeren H Roest en S. de Jong, respectievelijk landbouwonderwijzer te Brielle en assistent rijksveeteeltconsu- lent te Den Haag. De deelnemende geiten moeten des voormiddags te 8.30 uur op het terrein aanwezig zijn en eigendom zijn van leden der vereenjjing. B. en W. hebben aan de Nationale het „Tehuis voor alleenstaande te Wolfhezen, vergunning ver leend om in de maand Augustus een col lecte te houden. Evenals vorige jaren stellen de ge- meente-secretaris en de gemeente-veld- wachter, zich wederom beschikbaar tot het in ontvangst nemen van oude rijwiel- belastingmerken, waarvan de opbrengst ten goede komt ten bate van de t.b.c.-be- Advertentiën: 1-6 regel» f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing halven prijs. -Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Go r cu mer”. Op de bon. Reeuwijk. Nu het bezoek aan de plas sen in vollen gang is, maken velen zich schuldig aan de overtreding, dat zij, zon der daarvoor speciale toestemming te hebben, zich bevinden op de eilandjes in de plassen. De politie heeft de laatstg week dan ook verschillende personen be keurd. Kriifipen a.d. IJssel, Burgemeester J. Aalbers is benoemd tot lid van het be stuur der „Jolmnnesstichting” te Nieuw- veen en „Huis terHeide”. Elfhoeven, Reeuwijk. Deze maand zal het vijfjarig bestaan van het recreat;eoord „Elfhoe ven” feestelijk worden herdacht. Aan het feest zijn o.a. roei-, zijl- en zwemwedstrij den verbonden. Het programma wordt nog nader bekend gemaakt. Arbeidsbemiddeling. Reeuwijk. Bij de arbeidsbemiddelmg stonden deze week ingeschreven 126 werk zoekenden Ruim 80 werkloozen genieten steunuitkeering. v Leeren zwemmen. Reeuwijk. Vanwege de Reeuwijksche Reddingsbrigade wordt thans ook een cur sus in het zwemmen voor schoolkinderen gegeven. Een groot aantal kinderen neemt aan dezen cursus deel en ontvangt ’s Za terdagsmorgens in het zwembad „Elfhoe ven” onder deskundige leiding onderricht in de zwemkunst. Zondagdienst Apotheken. Sliedrecht. Geopend: Apotheek Van den Berg. Gesloten: Apotheek Hoogland. In de week van 2227 Juli ook geopend na 8 uur ’s avonds en Zaterdagavond na 10 uur Apotheek Van den Berg. LOCAAL PORT. Het locaal port is van toepassing ver klaard op de correspondentie, onderling gewisseld tusschen de plaatsen en buur ten Schoonhoven, Nieuwpoort, Langerak, Polsbroek, Polsbroekerdam, Bonrepas, Ca- bauw, Willige-Langerak, Gelkenes en Liesveld (gem. Groot-Ammers). Tot dezen kring behooren alle wonin gen, waarvoor de bestellers van Schoon hoven in de bestelling voorzien. Derhalve vallen hieronder ook de perceelen in de gemeente Bergambacht, gelegen aan den Kerkweg en te Bovenberg, tusschen Schoonhoven en den Zwarteweg en aan den Lekdijk tusschen Schoonhoven en Den Hem. Voor briefkaarten, in den localen kring ter post bezorgd en bestemd voor één der plaatsen of buurten, daarin gelegen, is dus slechts een bedrag van 3 cents aan frankeerkosten verschuldigd, voor een brief van enkelvoudig gewicht een bedrag van 5 cents. Bergambacht Op de eierenveiling pluimveevereeniging V.Z.O.D. kippeneieren besteed van f 1,90 f 2,20 per 100 stuks. In het ooievaarsnest op de Ned. Herv. Kerk zijn dezen zomer geen jonge vogels waar te nemen. De postduivenvereenig'ng „De Ge vleugelde Bode” hield een wedvlucht van Orleans, afstand 490 K.M De uitslag was G. Burger 1 en 2, I. Verhoek 3, J. Brand 4, A. Bouter 5. Zeer waarschijnlijk door de hooi- bouwdrukte is het werkloozencijfer sterk gedaald; er staan op heden maar 30 werkloozen ingeschreven. De collecte voor het tehuis van al leen staande blinden van alle gezindten, gevestigd te Wolfhezen, heeft f 54 opge bracht. B. en W. hebben vergunning ver leend aan den heer G. A. Dubbeldam, tot het bouwen van een woonhuis aan den Kerkweg. ven op een stuk weiland van den heer L. de Jong, onder leiding van dr. P. Ingelse. Gitssen-N ieuwkerk. Toen de landbou wer M. Woensdagavond met een voer hooi huiswaarts zou keeren, liep op het dorp de ijzeren band van een dpr wielen. Met dommekrachten werd de lading opgetild, en Zoodoende de band weer zoo goed mo gelijk bevestigd, zoodat men verder zon der onheilen nog thuis kon komen. BEVORDERING R.H.B.S. Gouda. Bevorderd naar klasse 2: W. van As, W. Bom. C. Ewoldt, Ee. van Eijk, G. r. Geelen, WU. v. Iperen ,N. Klomp, La. Maurits, E. Meeter, J. Noomen, Ja. de Rooy, J. Sas, W. Sibbes, H. Tuinzaad, Ba. Turion, P. Tuythof, S. v. d. Veer, G. v. d. Want, H. de Wind, Eth. Wessem, I. Grevengoed (voorw.^ Ha. Barenteen, A. Berendsen, L. Boer, Ca. Demmenie, Ja. v. Erk, A. Gravesteijn, 0. Hoogenboe- zem, A. Jongeneel, A. Kroondijk, 8. Kui pers, A. Langeraar, M. Louwerenburg, G. v. Nieuwpoort, A. Oskam, Ca. Perdijk, G. Van Reenen, C. Tijbout, M. Wiegand Brass, P. de Wit en W. van Wijngaar den. Niet bevorderd 5. Bevorderd naar klasse 3: Pa. Ame- rongen, G. Bokhoven, P. Deelen, L. v. Hoorn, Wa. de Jong, J. Jue, A. Heij- koop, H. Klomp, Ny. Korf, P. Marke- stijn, Ma. Moons, L. d. Meide, J. Nier- strasz, Te. v. Norden, Ca. Perdijk, P. Per dijk, J. Schuil ng, Ts. Souffree, Mn. Steijn, R. Steijn, L. Vanderland, 0. v. d. Want, N. de Weger, Wa. Winkel, Aa. IJssel- stijn, J. Dessing, J. d. Torren, J&. Baas, E. J. Bemmel, Gh. v. Bemmel (voorw Ia de Bruyn, D. Dijkxhoorn, Ea. Hamburger, R. Hendrikse, Aa. Hoogen- boezem, A. Kersbergen (voorw.), Wa. Krij ger, J. de Neef, G. Nooflander, A; Polak, A. Verhoeff, Ja. IVerhoei, J. Verstoep, N. Visser, R. Visser, J. Vliet, W. v. d. Weel, Aa. de Wilde, J. r. Die, C. Roder- mond (voorw.), Eth. Golderblom (voorw.), Eth. Struve (voorw.). Niet bevorderd 6. Bevorderd naar klasse 4: A. d. Berg, F. Demmenie, C. Kuipers, E. Lijk- lema, Pa. Moleman, Ca de Regt, R. d. Rijst, Ca. Schouten, N. Vliet, Ca. Ba- rendsen, R. v. Deth, A. Erk, J. Hen drikse, Adr. de Jong, C. Klomp, F. Krui- nink, K. Kruinink, W. Luynenburg, L. Omme, H. Roskes, Me. den Uijl, IJe. den Ujjl, T. Heuveln, Ca. Noorlander, Me. Rosbergen, A. Vonk, M. de Waard, G. Dogterom, P. v. Dijken, F. v. Eijk, G. Lu- casse, M. Maarleveld, A. N’enhjj's, Wa. v. Omme, A. Perdijk, Ph. de Ruwe, H. Sibbes, S. Soeters, J. Verkaaik, G. Ruys. Uit de 3de klassen niet bev. 5. Bevorderd naar klasse 5: G. Buurt, J. v. Eek, F. Hooftman, Aa. Overhand, G. v. d. Starre, A. v. d. Veer, Eth. Veg- ten, Ha. Weyn, C. Corman, J. Dorleyn, Ja. Hulleman, J de Jong, G. Kalisvaart, A. Lafeber, A. Meijer, Aa. Mesman, R. v. Nes, J. Rem, D. Stuurman, M. van Wes sem. Bevorderd naar klasse 5 (B.-afd.): J. Bakkes, J. den Boon, A Bor, G. Bron, J. Bruggeman, J. v. Dijk, Pa. Endenburg, Ca. v. Gelderen, Je. Gravesteijn, A. Kuil, S. Langeman, B. Meijer, M Meijer, Ja. de Neef, J. Six, A. Smalbil, Th. v. d. Weel, A. de Bruyn, J. Gravesteyn, 8. Wiegersma. Niet bevorderd 7. Gemeenteraad. Hardinxveld. De gemeenteraad verga dert op Maandag 22 Juli, n.m. 7.30 uur, ter *behandeling van de volgende agenda: I. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het geven van opdracht aan den aan nemer Huberts tot uitvoering van de werkzaamheden betreffende de bestrating van de Merwededijk. 4. Idem tot de leve ring van de straa'klinkers aan de N.V. Steenfabrieken v.h. Terwindt en Arntz. 5. Idem tot de levering van betonartikelen aan de N.V. Betondak te Arkel. 6. Idem tot het aangaan van een geldleen:ng van f 50.000. 7. Idem tot vaststelling van verordeningen op de heffing en invorde ring van een straatbelasting. 8. Idem tot wijziging der begrooting, dienst 1935. 9. Idem tot wijziging der begrooting, dienst 1934. 10. Idem tot wijziging van de be grooting van het waterbedrijf, dienst ’34. II. Onderzoek geloofsbrieven. Schoolreisja. Hoog-Blokland, De leerlingen van de hoogste klassen der o. 1. school maakten onder leiding van het personeel en verge zeld van een twintigtal ouders, hun jaar lijkse!) schoolreisje, deze keer naar Apel doorn Met drie groote reiswagens vertrok ’t gezelschap om half zeven. Via Utrecht want het is niet aannemelijk dat dit col lege in een zoo belangrijk© zaak en in een zoo moeilijke tijd het zou aandurven om wat men in de politiek noemt „op zien komen spelen”, d.w.z. eens kijken wat er gebeurt. Indien echter het ministerie Co- lijn aanblijft, zullen er van weerszijden schikkingen getroffen moeten worden. De volksvertegenwoordiging verlangt in meer derheid meer constructieve politiek, zij wil dat niet slechte hulp wordt verleend aan wie tekort komen, maar dat ook maatre gelen genomen worden om te voorkomen, dat men tekort heeft. Dus niet slechts steun maar ook middelen om steun niet noodig te maken. Dat is een goede, vrome en een menschlievende wensch, maar hoe kan iete dat vermindert, worden veranderd in iets dat vermeerdert? Werkgelegenheid, uitvoer, omzet alles vermindert en nu' eischt men van een regeering: verander dat! Uit een interruptie van minister Go- lijn tot den heer Joekes bleek Woensdag avond dat van het werkplan dat 60 mil- lioen gulden groot geweest ia, nog maar 6 millioen over waren en dat dus de ove rige 50 millioen reeds zijn uitgegeven om werk te verschaffen Al zou ‘t ons moge lijk zijn om nog eens weer een aantal mil- lioenen bijeen te brengen, het zou even weinig baat opleveren ate de reeds ver bruikte 54 millioen hebben gedaan. Het groote raadsel is dat niemand weet wat hij wil. We mogen aannemen dat de meerderheid in de Kamer de regeerings- politiek van nu, niet langer wil voortzet ten, de nood blijft stijgen, alle vakken en bedrijven lijden, de natie verarmt, de werkloosheid blijft toenemen, de volksver tegenwoordiging vraagt daartegenover din gen, welke dit kabinet stellig niet zal kun nen inwilligen, zooals devaluatie, conse quente deflatie met aantasting van de hoofdsom der schalden, heffing in eens, industrialisatie Er is echter geen enkel middel waarvan men met eenige zeker heid kan zeggen: dit zal een blijvende ver betering brengen. Sommige verlangde toe passingen zijn hoogst onzeker in haar uitwerking, verscheidene lijken al dadelijk gevaarlijk en voor andere is geen geld be schikbaar. Maar al waren de vereischte millioenen aanwezig dan nog zou er geen middel te wijzen zijn dat niet maar een voorbijgaande verbetering zou brengen. De besprekingen in de Kamer kunnen belangrijk zijn, maar de uitslag zal vree- zen we, niet zoo zijn. Het meest waar schijnlijke is dat de Kamer, geen wijzi ging in het kabinet aandurvend, de inge diende wetsvoorstellen aanneemt en dat de regeering zal beproeven om langs de door haar uitgestippelde baan land en volk verder te leiden naar een onzekere toekomst

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1