Plaatselijk Nieuws KAMER EN VOLK. Haast U nog enkele dagen duurt de uitverkoop ■RESTANTEN! ZOMERGOEDEREN 31 JULI 1938 Telef. 20. TeL-Adrea: Vannooten. •rd be- GOUDA melding kan hier ter gemeente-secret&rie boden ia. jogmaals niets ■andoren, spr. it, toen bet be- adering ’an B. hij er onarhul- dat hij dingen niet geetecht Golijn gewor- van de 100 Bah/mann voor SPOTPRIJZEN! steunregeling. i het feitelijk' n, maar daar; s er op gewe-| iddel sou kun- lende gemeen-' betaling doen, behoort. Het s de beswaren' n den betrok- dat het feite- achot van twee iet bedrag da rd had moeten; idminiatratieve tra. lat men nog ’t aan B. en W« i den minister te trekken en overeenstem- 3. en W. als het besluit m, hij terug- il, namelijk om minister te vol- p Zaterdag te i de ambtena- •ens een nacht tijd om te in- igetrokken kan als er eenmaaf iun op Woens- igeling er een- sr veranderen Het heerenhuis, voor- en i bij Verknoping. Ten overstaan van notaris Houten had in hotel „Rid* ver en het woord er Smit voor n op Maandag orschot te ver mei op een nat -omen (de heei; a sluiting rale partij de RK. tot een samenkomst uitgenoodigd om te trachten met deze fractie tot overeenstemming te komen. Ook de S.D.A.P. zal tot deze bespreking uitgenoodigd worden. Gemeenterekening. Sliedrecht. B. en W. stellen den raad voor de gemeentereken'ng en de bedrijfs- rekeningen over het jaar 1934 voorloopig vast te stellen. De gewone dienst sluit met een batig slot van taald’enst met f 61.699. j het systeem met voorschot- >P papier, men een dag vroe- 3 en is dat nv dit niet zou at de verga de- VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1935 67e JAARGANt. NIEUWSBLAD VOOR ZUIDHOLLANO EN UTRECHT I SCH00NH0VEN5CHE COURANT J Telef. 20. Tel-Adrea: Vannoolen. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. HAVEN 25. Postrekening 13763. doordat niet hard gereden met eenige materieels schade 1 auto af. De schuld berustte bij den be stuurder van de auto. Geslaagd. Capalle a.d. IJssel. Te Rotterdam slaag de voor het MULO-diploma A de beer P. Dick, alhier. en we al, hoe ig reeds door- secretaris te- in werkelijk- dat allen dia eens even uitt dat voorschol ster weet ten- ie bedoelingen/ dat de raad de steunrege-' usschen B. en j is reeds ge-, Lat aan de cir- gegeven, dus isluit nu weer nu doorgaan-) zoeken aan B.i len den kortst} andag de uit-» jen. B. en W/ it nemen, om-t is. Immers d» .houder Boers-, Heen kan niets. Werkloozen-vakcursus. Capelle a.d. IJssel. Voor vrouwelijke werkloozen bestaat gelegenheid tot ’t kos teloos volgen van een cursus voor huis houdkundig* I* Krimpen axL Usaak Aan- Markt 16 - Gouda Wij brengen een pracht sor- teering in Lodeqsfoffen en Gabardine v. Regenmantels dat wat betreft jrschotten, met >rden, dat deze i egt ook te wo-' ■8 niets achter ren ze het geld t de menschen >n ze toch dis menschen heb-' In de practijte sld missen, icht het idee- koet in werka- en gaan dc af-' later naar Den, i dringend bs-ï in een verzoekt noemden geeaf erop, dat er ersonen men heeft, ew lie heelemaal nog zijn er en- msten hehben.| e percentage’^ Het kan dus begrijpt niet' n. t men hier aP ambtenaren. aparte crisis tenaar noodi® en dan komt •en ambtenaar' n Den Haag,) ver voor. Spr.( irole noodig is rst de betalin- aan controlee- Verkocht. Krimpen a.d. IJssel. het terrein en de rietmattenfabriek, i heen eigenaar de heer E. Demmenie gezamenlijk ingezet voor f 8000, zijn afmijning voor f 9000 overgegaan aan den heer A. van Walsum, burgemeester der gemeente Vlaardingen (oud-burgemeester van Krimpen a.d. IJssel). Raadsbesluiten. Moordrecht. De gemeenteraad kwam in openbare vergadering bijeen onder voor zitterschap van den burgemeester. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, werden door de daar voor benoemde commissie de geloofs brieven onderzocht van de nieuw ge kozen raadsleden. Na onderzoek weiden deze in orde bevonden, zoodat tot toelating besloten werd. Eenige ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Van de raasdleden van Gennep en Fre- deriks was een schrijven ingekomen belref fende de zwemgelegenheid in deze gemeen te. De voor enkele jaren hier opgerichto afdeeling van de Centr. Reddingsbrigade heeft voor het zwfemmen de beschikking over de z.g. „Kleine Wijk”. Deze inrich ting, die zeer primitief is, zal vermoede lijk, doordat daar ter plaatse woonhuizen gebouwd worden, gedoemd zijn te verdwij nen. De zeer velen die in deze gemeente de zwemsport beoefenen zouden dan zon der zwemgelegenheid komen. Daarom werd door voornoemde raadsleden ver zocht dit vraagstuk nader onder de oogen te zien. Door den heer van Gennep wordt het verzoek nader toegelicht. Verschillen de leden voerden hierover het woord, waarna besloten werd een commissie te benoemen, die het vraagstuk om te komen tot een betere zwemgelegenheid nader zal uitwerken. Tot leden van deze commissie werden benoemd de heeren H. Frederiks, J. J. van Gennep, J. L de Jong; N. Dirk zwager Dzn. en H. Rietveld. Daarna kwam aan de orde het voorstel van B. en W. om een leening te sluiten bij de Bank van Ned. Gemeenten, groot f 11000 tegen 4^ Deze leening is noo dig voor de uitbreiding van het buizennet van de waterleiding tot aan den Zuidelij ken Dwarsweg in deze gemeente. Dit voor stel werd met alg. stemmen aangenomen. Daarna sluiting. Op de begraafplaats alhier werd ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen den heer D. Verboom, in leven lid van den raad van toezicht van de Coop Boerenleenbank te dezer plaatse. Er wa- I Ad verten tien: 1-6 regels f 1.80 I elke regel meer 0.20; derde I plaatsing halven prijs. -Adver- I tentiën worden gratis ge plaatst in „De Go r cu mer”. Rijwieldiefstal. Ouderkerk a.d. IJssel. Ten nadeele van mpj. J. E. werd Zaterdag tijdens de op het land van den heer J. W. van Dorp aan den Kerkwpg gehouden uitvoering van de gymnhstiekvereeniging „O K. K.** een nieuw damesrijwiel ontvreemd, dat met ’n aantal andere fietsen aan den kant van den weg was neergezet. Van den diefstal werd aangifte gedaan bij den rijksveldwachter, wien het echter tot dusverre nog niet mocht gelukken ee- nig spoor van dm dad^r te ontdekken. Reeuwijk. De afd. Reeuwijk van den B.V.L. zal met ingang van 6 Aug. ge durende vijf acluereenvolgde; Dinsda gen schietoefeningen houden. Het prijs schieten heeft plaats op den laatsten Dinsdag. De oefeningen worden gehou den in het Gymnastieklokaal op het dorp Bij de arbeidsbemiddeling stonden deze week ingechreven 162 werkzoeken den. Ruim 80 werkloozen genieten steun- uitkeering. Ten huize van den heer E. Tee- kens is een geval van de besmettelijke roodvonk geconstateerd. Jubileum M. Nieburg Pzn. Reeuwijk. Maandag 29 Juli herdacht de heer M. Nieburg Pzn Ute ambtenaar ter secretarie, den dag, dat hij vóór 25 jaren daar te werk werd gesteld. De ju bilaris had zich onttrokken aan een hul diging door deze dagen met vacantie te gaan. Namens gemeentebestuur en amb tenaren werd hem een gelukstelegram gezonden. De bedoeling is hem bij zijn erugkomst officieel te huldigen *t Is te probeeren. Reeuwijk. Nu de conferenties vanwege de combinatie Vrijheidsbond-G-H. en Staatk. Geref. met de S.D.A.P. en daar na met de A R., inzake de bezetting van de wethouderszetels in den n’eu r«-n ge meenteraad KÜalukt "Bjo, heeft d« f jh»- stekend voornemen. Blijkbaar zal de Ka mer vooreest niet meer bijeen geroepen worden en de vraag ligt dus al dadelijk voor de hand: wat gebeurt er met het be zuinigingsplan, wat stelt de regeering in dc plaats als zij het intrekt? Golijn zal dus zijn plannen niet alleen aan de Kamer voorleggen maar ook voor het Forum bren gen van de publieke opinie. Een uitspraak kan het volk niet doen, maar toch is er een ongrijpbaar en on stoffelijk medium, dat de meening van het volk overbrengt. Niet met cijfers, ge tallen en woorden, maar toch met zeker heid weet ieder, dat Colijn in het land een sterke meerderheid achter zich heeft, die hem haar vertrouwen geeft, een meerder heid gevormd uit alle partijen Wanneer na de radiorede van den minister-presi dent die meerderheid blijft of versterkt wordt, zal de Kamer toch goed doen daar mede eenigszins rekening te houden. Zij moet dan ook eens een blik werpen op hetgeen in het land gebeurt, eens letten op de gevoelens van hpt volk dat zij re- geeren wil en niet uitsluitend kijken naar de uitvallen en schijnbewegingen van de Partijen. k’. Ongeval. Capelle a.d. IJssel. Het 6-jarig zoontje van den heer W. Schouten, wonende ’s-Gravenweg 241, geraakte aan den Ka- naalweg bij brandweeroefeningen onder de spuit. Het knaapje kreeg een wiel over *t lichaam en bekwam een ribfractuur en verwondingen aan het hoofd Hij werd bij den veldwachter Reij binnengedragen, waar dr. A. H. C. van Senus de eerste hulp verleende. Vacantie-reis. Capelle a.d. IJssel. Een winkelierscom- binatie heeft een vacantiereis per stoom boot naar Rhenen georganiseerd. Aan de ze reis kunnen deelnemen verbruikers van hun artikelen, waarbij daartoe bonnen worden verstrekt. Verboden hengelen. Capelle a.d. IJssel. De gemeente-politle heeft herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het hengelen in de Tollensgracht, hetgeen van gemeente-wege verboden is. Dinsdag middag heeft de veldwachter het vischtuig van een hengelaar in beslag genomen. Gouderak. Het maken van een berm van 60 M. aan den voet van den IJssel- dijk bij het boezemhuisje is gegund aan den d enheer A. de Man te Ammerstol voor f 1663. Het bestuur van T-H.O.R. heeft be sloten ’dit jaar wederom onderlinge wed strijden te houden. Cris'sambtenaren hebben tegen een melkhandelaar proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de crisiszuivel- wet (verkoop van boter) f 66 564,74 en de kapi- een nadeelig slot van De werkloosheid. r Sliedrecht. Bij de gem. Arbeidsbeurs waren de vorige week ingeschreven 1331 personen. Nadien werden opnieuw 39 personen ingeschreven, terwijl 41 werden afgevoerd, zoodat thans 1329 werkzoeken den staan ingeschreven. Inbraak. Waddinxveen. In den afgeloopen nacht hebben onbekende daders zich door mid del van opensc hui ving van een raam toe gang verschaft tot de woning van den heer D. alhier. Alles is overhoop gehaald. Een klein bedrag aan geld wordt vermist Miltvuur. Waddinxveen. Bij den landbouwer van D. in den Bloemendaalschenpolder is milt vuur onder den veestapel uitgebroken. Een der runderen is reeds aan deze ziek te bezweken. Alle maatregelen zijn inmid dels getroffen om verspreiding te voor- komen. Een schaap van den landbouwer M. van V. liep in de weide achter een paard been. Het dier kreeg van het paard een zoodanigen klap dat het dood neerviel. Waddinxveen. De politie heeft tegen J. V. te Zevenhuizen procesverbaal opge maakt wegens het plegen van openbare schennis der eerbaarheid. Bij het hakken van hojit sloeg de arbeider H. met den «bijl op zijn linkerwijs vinger. Het voorste lid van dien vinger werd van het lichaam gescheiden. Waddinxveen. In den afg^loopen nacht is uit het bouwland van den heer S. in den Zuidplaspolder alhier een groote par tij aardappels ontvreemd De politie is d«n vermoedel ijken dader op het spoor. IJsselstein. Mej. G. B, die een pan met heete aardappelen in haar handen hield, had het ongeluk daarmede Ie val len Zij bekwam erns'igp brandwonden en bovendien bezeerde zij zich zoo ernstig, dat zij de hulp van een geneesheer moest inroepen. - -- Op den Utrechtschenwcg had een aanrijding plaats tusschen een personen auto en een boerenwagap, waarvoor een paard was aangespannen. Het ongeval liep, doordat niet hard gereden werd, aan den ren verschillende bestuursleden aanwezig Nadat het stoffelijk overschot in de groe ve was neergelaten, werd allereerst het woord gevoerd door ds. B. Nieuwburg, Ned. Herv. pred alhier, waarna namens de Coop. Boerenleenbank spral^ de heer H. Rietveld. Moordrecht Bij de Zondag gehouden postduiven wedvlucht van „De Gevleugelde Vrienden” alhier, zijn zeer vele duiven achtergebleven. Men vermoedt dat deze dieren tijdens het slecht© weer in bui tenland, zijn verongelukt. Moordrecht. De postduivenvereen. „De Gevleugelde Vrienden” hield een wed strijd vanuit Bordeaux. De prijzen vielen ten deel aan C. Visser le prijs; G. van Vlier 2e pr.; P. Geleedts 3e pr.; B. Kis- man 4e pr.; P. den Braber 5e pr.; en gebrs de Wit 6e prijs. Gegund. Moercapelle. Het bouwen van een woon huis aan de Zijde voor rekening van den heer D. Ottevanger is gegund aan den heer W. Boere te Waddinxveen. Schoolreisje. Ouderkerk a.d. IJssel. De leerlingen van de hoogste klassen der bijz. scholen maak ten Dinsdag onder leiding van hfet onder wijzend personeel met twee touringcars een uitstapje naar Haarlem en omstreken. Ofschoon het weer wat buiig was, ver stoorde dit de goede stemming niet en vond men nog volop gelegenheid om van het natuur- en stedenschoon te genieten. Hoogst voldaan keerde men dan ook des avonds in de gemeente weer. Ook eenige bestuursleden der schoolvereeniging maak ten de reis mee. In het vorig artikel op deze plaats zei den we, dat na het falen van prof. Aal- beise, de positie van het kabinet sterker en „haast onaantastbaar” den was. Zelfs met die beperking „haast” schijnt deze veronderstelling toch nog gewaagd. Het is wel vreemd, maar de les die het parlement gekregen heeft, blijkt dit college nog niet geheel afkeeng te hebben gemaakt van een voorbereiding tot nieuwe proefnemingen. Het is vreemd, inderdaad. Het land beleeft een zoo moeilijke tijd als maar weinig is voorgekomen; van alle kanten nemen de gevaren en bedreigingen toe; al le krachten moeten worden ingespannen om met de uiterste voorzichtigheid het schip van staat niet te doen stranden. Men zou verwachten dat de bemanning nu de kapitein zijn werk laat doen en hem voor al niet hindert of lastig valt met onder linge ruzietjes. Men heeft gezien dat die verwachting is ijdel gebleken. Zij hebben den kapitein van de brug verdreven, «n pas toen het bleek dat zij, die hem ver jaagd hadden, zelf het schip niet konden besturen, is hem gevraagd weer terug te komen. Dat was dus een les en men zon hopen dat de bemanning zich wel zal wachten voor een herhaling. Wie zoo denkt kent niet de zonderlinge wegen en gangen der politiek. Het is volstrekt onzeker dat de S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. A BON NE'8, die zich aan onze administratie opgeren voor de verzekeriDg, zyn volgens de vaztgesteide bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Scbiedanj, van QAAA Gulden bij levenslange Gulden bij Gulden bij verlies OAA Gulden bij verlies 1AA Gulden bij verlies AA Gulden bij verlies van een CVVV ongeschiktheid. VW overleden. JUV van hand of voet, 4fVV van een oog. 1W van een duim. WvJ anderen vinger. Verschünt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.25; p. post f 1J50 Met verzekering 15 cents meer. Dijkverzwaring. Ouderkerk a.d. IJssel. Vanwege het hoogheemraadschap „De Krimpener- waard” wordt in de Molenplaats de IJsseï- dijk aan de buitenzijde verzwaard, het geen wel noodzakolijk is, daar dit gedeel te niet van basaltkeien is voorzien. Ouderkerk a.d. IJssel. De plaatselijke afdeeling van den bijz: vrijw. landstorm zal op 1, 2 en 3 Augustus deelnemen aan de schietoefeningen voor den verbands- wedstrijd uitgeschreven door de gewestte lijke landstormcommissie „Gouda”. Leelijke val. Ouderkerk a.d. IJssel. De oliehandelaar J T., wonende in de Nesse, is deze week zoodanig van den schuurzolder gevallen, dat hij een gekneusden arm en enkele ge broken vingers bekwam, en zich ijlings onder geneeskundige behandeling moest stellen. Concert. Ir’” Bergambacht. De muziekverëen. „Ex- geschieden, relsior” alhier, zal Zaterdagavond in de muziektent aan de Voorstraat een con cert geven. De postduivenvereen. „De Gevleu gelde Bode” heeft een wedvlucht gehou den van Lage Zwaluwe (afstand 32 K.M.) De uitslag was: A. Bonter 1, 2, ,7 en 10, J. Brand 3, 8. 13 en 16; C. Burger 4, 5. 6. 17 en 19; A. Frederikse 9 en 11; K. v Vliet 12, 14, 15 en 20; I Verhoek 18. Dui ven los te 10 uur. Aankomst eerste duif 10.35.02 uur en laatste duif te 10.43.20 uur,. De gemoente-politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen een ijscoventer te Gouda, wegens *t venten en verkoopen van zijn waren op Zondag, wat hier ver haar onbepaald bij staan. Zij hebben het voorbehoud van verzat tegen het ontwerp op de vaste lasten. Van de overige partijen biedt d$" Vrij heidsbond beperkte medewerking, de com munisten zijn fel tegen Colijn en de regee ring en op de verdere eenmans-partyen kan evenmin staat gemaakt worden. Geheel zeker van trouw is de regeering enkel en alleen van de 14 anti-revolutio- nairen, de overige 86 leden vormen een wankel stut en een onbetrouwbare bodem Eenige zekerheid is er niet, dat nu een vaste koers kan worden gevolgd en dat de Kamer eindelijk zal gaan inzien dat het nu geen tijd meer is voor het uitvechten van politieke geschillen, voor het trachten binnenhalen van succesjes, voor het ko mediespelen voor de galerij, voor het kop pig vasthouden aan eens gestelde eischen, maar dat thans uitsluitend gedacht moet worden aan het landsbelang en aan middelen om gezamenlijk, dus met man, land en volk door dezen harden tijd te helpen en wat gedaan kan worden om verdere afzakking te voorkomen. Zoover is de Kamer blijkbaar nog niet, anders toch zouden niet den dag na de oplossing van de crisis de reeks besprekingen opgesomd worden, welke men tegenover het kabinet heeft verzameld. Dr. Colijn heeft aangekondigd dat bij mv, weldra in een radiorede de plannen der Kamer 'nu hit kabinet Colijn met met zal regeering uiteenhaal zetten^ Dat fa een uti- laten en het terzijde zal staan in zijn zwa- J ren arbeid. Wie zullen het kabinet steunen? Niet de 22 sociaal democraten, die geen gelegen heid voorbij zullen laten gaan om het ka binet te laten vallen. Zij zetten hun ach tervolging van Colijn voort en verwachten van hem en zijn ministerie niets goeds. Niet de 28 katholieken, die het kabinet wel hun vertrouwen geschonken zou heb ben, wanneer de voorzitter van de R.K. Staatspartij, mr. C. M. J. F. Geseling de portefeuille van justitie had verkregen. Hem was aangeboden het departement van defensie, maar zegt de Maasbode, het hoordorgaan der katholieken, „het bestuur van de Kamerfractie was van meening, dat hierin geen voldoende grondslag zou kunnen liggen om het geschokte vertrou- •wen voldoende te herstellen”. De 6 vrij- zinnig-democraten willen de regeering steunen, maar niet zonder voorbehoud. Zij stellen hun eischen ten aanzien van de uitgaven voor defensie en wanneer daar mede niet voldoende rekening behouden wordt, zullen zij hun steun onthouden. De 10 Christelijk Historischen zullen zich niet tegen de regeering keeren, maar ook niet Paardrijden. Gouda. Op 31 Augustus zal de lande lijke rijvereeniging „Gouda Vooruit” met medewerking van „De Gouweruiters” uit Waddinxveen en de „Ams tel rui Iers” uit Amstelveen, een ruiterfeest geven in de Goudsche wielerbaan, waarvoor een aan trekkelijk programma is gereed gemaakt. „Gouda Vooruit” werd opgericht op 15 Augustus 1934. Begonnen werd met 8 werkende leden. De z.g. Manege aan de Fluweelensingel werd al» oefenplaats in gebruik genomen en zoo weer in haar ou de functie hersteld. Al spoedig werd be hoefte gevoeld aan vakkundig onderricht, waartoe de keuze viel op wachtmeester A. v. Waard van het 6e regiment Artille rie te Leiden. Het gevolg was een verdere uitbreiding van het ledental en donateurs. Een eenvoudige, sierlijke uniforme klee- ding werd aangenomen. De heer E. G. Gaarlandt. burgemeester van Gouda, werd eere-voorzitter. Thans telt de vereeniging 17 werkende en 2 niet-werkemje leden en 52 donateurs. Krimpen a.d. IJssel. De onlangs bij de werkverschaffing alhier opgegraven sche- delj> eenderen, Gotisch kruikje en herten geweien zijn dezer dagen voor een nader onderzoek opgezonden aan den hoogleeraar directeur van het Rüksmuseum van Geo logie en Mineralogie te Leiden. Bergambacht De collectebus, die bij begrafenissen op het kerkhof wordt ge plaatst voor de algemeen» armen bevatte over het le halfjaar f 25 36. Op de eierenveiling van de pluim- ^evereeniging V.Z.O.D. werd voor kippen eieren besteed van f 2.80—3.10 per 100 stuks. IJsselstein. Buurma van der St. Joris” Woensdagmorgen de kooping plaats van hel woon- en winkel huis aan den Benschopperstraat 27, be woond door C. Boer en ’t woonhuis aan de Schapenstraat bewoond door de wed. Pijpers. Perceel no. 1 werd ingezet door L. Boer op f 3300 en afgemijnd op f 550 voor den heer A. H. Balt alhier. Perceel no. 2 werd ingeztt op f 675 door P. C. van der Krift en werd afgemijnd op f 40 door den heer J. Snoek alhier. Beide perceelen werden na een half uur beraad gegund. De rijkspolitie van Utrecht heeft tegen G. J. T. procesverbaal opgemaakt wegens het opgpven van een valschen naam. Dit is reeds de tweede maal, dat I T. zioh daaraan schuldig maakt. TWAALF BLADZIJDEN No. 6538.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1