luin IN n we tuin 3ING Eendracht, zelfbeheersching, volharding. Plaatselijk Nieuws 2855 i WE! De rede van Dr. Colijn. UGUSTUS 1835 Pelikaan" het het •n l'A ct. 0 work fijns! 28 et. smaak taak zullen aannemen Rustig wacht het I 9 Augs. ze se- 1 hoe is in de moei- ratia cu mer”. met de Kamer af en het vertrouwt, dat samenwerking mogelijk zal blijken. Anders had het zijn taak niet aanvaard. Met na me mag worden aangenomen, dat de maatregelen tot herstel van ’a lands finan ciën op tijd tot stand zullen komen Ik zou nu aan het Nederlandsche volk den raad willen geven, gelijke rust te be trachten als het kabinet doet. Niets werkt schadelijker dan een zenuwachtige stem ming.. Men behoeft ze niet onnoodig te vermeerderen. i winkel 16 ct. f- 3267 per Kilo| er pondBiefstuk 22 ct. per pond; tuurt Uw bode) Burgemeester met vacantle. Noordeloos. Burgemeester W. Zeeuw is van 3 tot en met 26 Aug. met vacan- tie. Zijn ambtsbezigheden zullen geduren- den zult zijn, nieten heeft, zoen weer ’n iels!! :tie, en daar legen met hebben ge- i uit geheel ndervinding i fruittuinen te bewijs is i blijvenden |ke prijzen! 'in r 17 ct. 17 r, 22 21 21 18 1» 10 i 13 zien. De regeering van Nederland kan de we reld niet dwingen om andere wegen in te slaan dan in de laatste jaren gevolgd werden. Zij kan slechts trachten zich zoo goe dmogelijk te verweren tegen de schade lijke gevolgen van maatregelen door het buitenland genomen. Dat heeft ze dan ook gedaan. Zij heeft dat gedaan door een uit gebreid stelsel vah contingenteeringen in ’t belang van de binnenlandsche nijverheid. Zij heeft dit gedaan door krachtigen steun te verleenen aan onzen akkerbouw door °ok de veehouderij en den tuinbouw, bene pens allerlei andere bronnen van volks welvaart de helpende hand toe te steken. Honderden millioenen guldens per jaar moesten en moeten daarvoor door het Ne derlandsche volk WOrden opgebracht bo- --«** ■■■runen uunwer van rev ▼en de belastingen, die het moet opbrengen 1 nomi>cbe zaken in onderzoek genomen. Vol energie ie hij met dien arbeid begonnen en mijn persoonlijke steun zoowel als die van het geheele kabinet is hem verzekerd. Pro fetie over de resultaten iaat ik achterwege, want dit probleem heeft vele zijden. Ik denk b.v. aan de rendabiliteit van die op te richten industriën en aan den invloed die vermindering van invoer hebben kan op onzen uit voer, nu alle landen aanstu- ren op een sluitende^handelsbalans, d.w.z. dat zij van ons nietmeer willen koopen, dan wij van hen koopen. Ik denk ook aan den invloed op bestaande industriën en derzelver afzetmogelijkheden. Dit alles moet onderzocht en overwogen worden en een onmiddellijk resultaat, zicht baar in rookende schoorsteenen is dus niet te verwachten. Het denkbeeld zelf verdient echter met groot en ernst on met groote energie te worden behandeld. Kabinet an Kamer. Maar, zoo zal men vragen, kan do re geering wel do plannen volbrengen die zij zich heeft voorgesteld. Ook daarover wil ik iets zeggen, omdat mij uit de pers blijkt, dat er over de positie van het kabinet eenige verwarring heerscht. Ik heb toch gezien, dat de vraag gesteld wordt: Is het conflict tussehen kabinet en één der Ka- merfracties nu opgelost ot niet? Zoo is de vraag stellig niet juist gefor muleerd. Want dit kabinet, dat een nieuw kabinet ia al zit ten de vorige ministers er al len in dit kabinet heeft geen conflict met de Kamer of met een van de Kamerfracties. Dat kan zelfs niet want ze hebben el kaar nog niet ontmoet. Men zou de vraag in elk geval zoo moeten formuleeren: Be staat er geen gevaar, dat tussehen het nieuwe Kabinet en de Kamer een gelijk soortig conflict zal ontstaan als ontstaan is tijdens het bewind van het vorige ka binet. Op die vraag Is met volkomen zekerheid geen antwoord te geven, omdat het kabi net niet parlementair, maar extra-parle* mentalr is. Bij de vorming van een parlementair kabinet ontwerpt de formateur een regee- ringsprogram, legt dit over aan sommige Kamerfracties en treedt daarna met die fracties in gedachtenwisseling. Komt de formateur met de fracties tot overeen stemming, dan heeft hij een redelijke ze kerheid, dat zijn plannen den steun van die fracties sullen ontvangen. Zijn kabinet is dan een kabinet, dat men parlementair pleegt te noemen. De formateur van een extra-parlemen- tair kabinet houdt evenwel geen bespre kingen met Kamerfracties. Zou hij met één dezer fracties in onderhandelingen tre den over bepaalde punten, dan zou hij dat met alle daarvoor in aanmerking komen de fracties, op wier steun hij hoopt, moe ten doen. Deze methode was echter bij de jongste formatie uitgesloten, omdat ze reeds beproefd en mislukt was. De formateur van een extra-parle- mentair kabinet heeft dus nimmer vooraf zekerheid, dat zijn program instemming vindt bij de Kamer. Hij heeft slechts zijn eigen inzicht tot gids, een inzicht, dat na tuurlijk den invloed ondergaat van de in drukken, die hij ontvangt uit de besprekin gen met bepaalde personen Z.ekerheid van steun heeft hij, zooals ik zooeven zei- de, echter nimmer, dus ook< thans niet. Men zal dus moeten afwachten, wat de ontmoeting tussehen Kamer en Kabinet zal opleveren. Ad verten tien: 1-6 regels f 1.80 elke regel meer 0.20; derde plaatsing halven prijs. - Adver- tentiön worden gratis ge plaatst in „De Qor<- er o n d e.r- overwe- Aanbeztedlng, Hoornaar. De architect M. A. Rozen- daal heeft Vrijdagmorgen voor rekening van den polder „Het Lande der 8 Molena’’ aanbesteed het bouwen van een machinia- tenwoning bij het stoomgemaal van ge noemden polder. Ingeschreven werd als volgt: Perceel I, metselwerk: R. Zaanen, Ar- kel, f 1049; K. Vuurens, Ottoland, f 995; P. van Daalen, Noordeloos, f 1247; T. Muis, Giessen-Nieuwkerk, f 967; G. vat Noordenne, Hoornaar, f 1035; P. Wal- laard, Hoornaar, f 1079. Perceel II, timmerwerk, lood- en zink werk: A. de Ruiter, Schelluinen, f 937, G. v. Dijk, Arkel, f 7TO; J. G. Terlouw, Meerkerk, f 752,50; J. de Ridder, Hoor naar, f 910; P. Donk, Giessen-Nieuwkerk, f,748; G. den Hartog, Giessen-Nieuwkerk, f 889; Gebr. Baron, Hoornaar, f 964; J. Bos, Goudriaan, f 965; J. A. van Houwe- lingen, Hoornaar, f 712,50. Perceel III, Schilderwerk: P. J. de Bruyn, Schelluiney, f 193; F. Verspui, Hoornaar, f 133; J. Duim, Noordeloos, f 108; J. de Vries, Hoornaar, f 134,60, A. Boerman, Hoornaar, f 180. Massa: G. van Dijk, Arkel, f 2034; J. de Kok, G'essendam, f 2585; H. Bakker, Giessendam (perc. 1 en 2) f 2095; K. Vuurens, Ottoland, f 2155; Gebr. Baron, Hoornaar, f 2149; J. Bos, Goudriaan f 2175; J. A. van Houwelingen, f 1843. Het werk is in perceelen gegund aan de laagste inschrijvers. Lexmond. De chr. zangvereeniging Ho* sanna behaalde j.l. Woensdag op het con cours te Zeist met 275 punten een 2en prijs in de 3e afd. Van de ingeschrevenen voor de lich ting 1936 zijn bestemd tot gewoon dienst plichtigen R. Bogaard, D. van Eek, J. v. d. Grijn, A. Treuren en tot buitengewoon dienstplichtigen K. Hartman, A. de Jong, F. de Jong, J. Plieger, A. Scherpenzeel en G. van Tuil. Gevonden voorwerpen: een heerenrij- weil en een zakdoek met eenig geld. Als werkzoekend staan bij de agent van arbeidsbemiddeling 15 personen inge schreven. Twee factoren. Twee factoren zijn op het resultaat van die ontmoeting thans van invloed. De eerste is, dat er bij de poging van den heer Aalberse is gebleken, dat de vorming van een kabinet op een gemeenschappelijk program niet mogelijk is; tussehen de zes groote fracties niet wegens gemis aan overeenstemmend inzicht, tussehen de so cialisten en roomsch-katholieken niet om dat de laatstgenoemden die combinatie niet wenschen. De tweede factor wordt gevormd door het program, waarmee het extra-parlemen- taire kabinet straks, op den dorden Dins dag van September, voor de Kamer ver schijnt. Die beide factoren moeten na tuurlijk Invloed oefenen op de houding, die de Kamergrqppon tegenover het kabinet kabinet die ontmoeting Tienduizenden hebben Vrijdag geluis terd naar de rede van minister Colijn en daarvan zullen er weinigen niet getroffen zijn geweest door de toon van rustige ze kerheid, zelfbewuste vastberadenheid en klare bezonnenheid. Hier ontbrak elk spoor van effectbejag, en van opzweeping. Politieke redenaars kunnen haast nooit na laten hun redevoeringen te ontsieren door aanvallen en verdachtmakingen van andere partijen en van tegenstanders, maar dr. Colijn onthield zich zorgvuldig daarvan. Geen boos woord kwam over zijn lippen, geen enkel verwijt en evenmin een trotsch vei kondigen van eigen daden. *'De spreker gaf een eenvoudig exposé van den toe stand, een begrip van de moeilijkheden der regeering en spoorde aan tot eendracht, zelfbeheersching en volharding. Diepe en bezonken overtuiging klonk in zijn stem en die beslistheid, welke van geen aarzelen of wijken weet, is wat we thans noodig heb ben. We twijfelen niet, of het meerendeel on net lezers heeft de rede Vrijdagavond ge hoord, maar velen zullen die nog een* willen herlezen of bewaren. We laten de toespraak in haar geheel volgen. Vrijdagavond heeft de minister-presi dent, dr. H. Colijn voor de radio de vol gende rede gehouden: De eerste aanleiding tot het spreken tan een kort woord tot het Nederlandsche volk is van geheel persoonlijken aard. In den loop der laatste dagen zijn mij zoo overstelpend veel blijken van belangstelling en medeleven toegestroomd, dat ik geen anderen uitweg zag om mijn dankbaar heid daarvoor kenbaar te maken dan door middel van de radio. Uit alle lagen der maatschappij en uit bijna alle politieke schakeeringen mocht ik blijken van warme waardeering ontvangen en gaarne grijp ik dan ook deze gelegenheid aan om daarvoor mijne groote erkentelijkheid en dankbaarheid uit te spreken. Ook in deze dingen ligt de bemoediging om volhardend voort te gaan op een weg, die met duizend moeilijkheden bezaaid is. De tweede oorzaak voor mijn spreken ligt in mijn wensch om mijnerzijds een woord van aanmoediging te doen hooren en om aan te sporen tot ongebroken volhar ding. Dat de economische toestand ten onfzent, ofschoon steeds nog beter dan in vele an dere landen, slecht te noemen is, dat we ten wij wol. Het is volstrekt onnoodig daarover in den breede uit te weiden. De ommekeer in het internationale ruilver keer van goederen die bezig is zich te vol trekken, heeft voor alle landen nog niets dan verarming opgeleverd en de pogingen, om door nationale maatregelen de verlo ren welvaart te herwinnen hebben overal gefaald en kunnen ook niet tot resultaat hebben, dat datgene wat verloren ging, weer in vollen omvang terugkeert. Maar dit kan niet en mag niet betee- kenon, dat wij tegenover deze feiten een houding van stille berusting zonder actie zouden aannemen. Wel moet de mensch berustend aanvaarden wat Hooger macht tenslotte over ons levenslot beschikt, maar daarnaast staat de even gebiedende eisch, dat wij de gaven en krachten ons geschon ken, tot het uiterste moeten inspannen, om dreigende gevaren voor wat bestaat, af te weren en om nieuwe welvaartsmo- gelijkheden op te sporen. In het Ora et Tabor ain het bidden en het werken, ligt de verheven harmonie tussehen het be stel Gods en de taak van den mensch. Zóó moet men ook da taak der regeering Wie zich een voorstelling wil maken van de beteekenia van dien steun, doet het best zich maar eens af te vragen, hoe het er met de industrie zou hebben uitgezien, in dien wij aan den invoer van buiten eens geen belemmeringen in den weg hadden gelegd, terwijl de uitvoer van onze indus trieels producten wel door allerlei oorza ken belemmerd werd. Die vrage zich ook eens af, wat er gebeurd zou zijn met onze plattelandsbevolking, indien de steun aan onze bodemcultuur in haar verschillende vormen niet verleend was geworden. Al had men den grond voor niets in gebruik, dan nog zou men bij onthouding van steun, in zeer vele gevallen, den bodem niet met vrucht kunnen bebouwen. Alle koopkracht der landelijke bevolking zou verdwenen zijn en de werkloosheid zou in ontstellende mate zijn toegenomen. Onder do landbou wende bevolking zelf, maar ook in die takken van bedrijf, die de vruchten van hun arbeid meer onder de plattelandsbe volking plegen af zetten De landbouw steun en de con'.inger.iwringen bettekenen dus, naast de instandhouding van een krschtige volk«g*oep nut muier ook «en k»achtig middel tol werkverruiming an dit alles wordt nio. te kort gedaai door de klachten, die er wel evi s rijzen over de uitvoering van de regeermgsmaat- regelen. Dat is van tweede orde. Als er ernstige fouten zijn of worden gemaakt, dan moeten die uit den weg worden ge ruimd en zullen ze ook uit den weg wor den geruimd. Hoofzaakis, dat de regee ring gedaan heeft, wat te doen was om een onbelemerde inzin king van de welvaartsbron nen van ons volk uit te sluiten. De vraag is nu wat daarboven kan wor den gedaan teneinde de welvaart te ver- grooten. Aan adviezen daarover is geen gebrek. De één zoekt het in afschaffing der z.g. cumulatie en dan zijn we uit het moeras. De regeering heeft, zooals men weet, daarover een voorstel ingediend en daarmede zal wellicht een paar honderd duizend gulden bespaard worden. Maar het gaat om honderd millioen bij het staatsbudget en vele honderden millioenen bij het volksinkomen. Een tweede wil allen steun met in begrip van den steun der werkioozon af schaffen en gelooft dan dat we er zijn. Een derde komt met de reddingsplank aandragen om alle ambtelijke salarissen en loonen te halveeren en acht dan geen wolkje meer aan de lucht. Ik noem deze dingen niet omdat j rieus zijn, maar omdat zij bewijzen gering bij velen het inzicht is in lijkheden die we te overwinnen ’-ebben. Openbare werken industrialisatie. denkbeelden Noordeloos. Van de lichting 1936 zijn tot gewoon dienstplichtigen bestemd 3e volgende personen: N. A. de Haas; Arie de Jong (tijdelijk ongeschikt). Tot buitengewoon dienstplichtigen zijn bestemd: D. de Groot, W. A. Trappen burg, J. W. Bikker en B. Boom. De Gulden. Die rust betrachte men ook op ander terrein. Al dadelijk op monetair gebied. Is er, zoo vraag ik, nu nog niet genoeg leergeld be taald met de telkens weer voorkomende speculatieve vluoht van de eene geldsoort in de andere? Wat ik dezer dagen in een interview met den vertegenwoordiger van een Fransch orgaan gezegd heb, herhaal ik thans nog eens: de regeering zal onze muntpariteit tot uiterste verdedigen. Het Ne derlandsche volk heeft lot van den gulden *elf ia de hand. Ala men rustig blijft gebeurt er niets, dat die pariteit verstoren kan. Maar ook geldt die raad om rustig te blijven voor schrikachtige hypothecaire crediteuren, die, uit angst voor een inge diend wetsontwerp, waarover het overleg tussehen Kamer en regeering zelfs nog niet begonnen is, hier en daar al met executies beginnen te dreigen. Wacht nu eens af, zoo zou ik hun wil len toevoegen, hoe dit ontwerp er uit zal zien na het overleg met de Kamer. Door overijld handelen benadeelt ge, wellicht geheel onnoodig, anderen en hoogst waar schijnlijk ook u zelf. Rust is ook gewenscht, waar het geldt allerlei geruchten over personen, die van de waarheid even ver verwijderd zijn als de Noordpool van de Zuidpool. Om slechts één enkel voorbeeld te noemen: ik zelf zou, zoo wordt rondverteld, 140 hofsteden heb ben gekocht en 400 Woonhuizen, uit vrees voor devaluatie. Ik heb nimmer ook maar één enkele hofstede bezeten en bezit er nog geen. De 400 huizen moeten tot 3 worden teruggebracht en die bezit ik al 10 jaar. Dergelijke verhalen en ik noemde er maar een paar ondermijnen de autoriteit van de regeering en roepen gevoelens op die schadelijk zijn voor den goeden gang van zaken en voor het vertrouwen in het land. Zonder rust geen zelfbeheersching en zonder zelfbeheersching is vastberadenheid niet mogelijk. Als men zich telkens laat opschrikken door allerlei on waardige ver zinsels of door ongefundeerde geruchten, dan ontbreekt de hoofdvoorwaarde voor het weerstaan van de slagen, die ons tref fen. Daarom maan ik tot die onontbeerlijke zelfbeheersching. Als die er is, dan ia ook de vastberaden volharding niet verre. 1 Onze tijd is een ongemeen moeilijke. En het nu levend geslacht, dat grootendoels opgegroeid is in dagen van voorspoed en dat nu te staan komt voor nijpende zor gen en soms nog erger, kromt zich onder den tegenspoed en ziet vaak geen uit komst. Toch bedenke men, dat ons volk heel wat zwaarder tijden heeft gekend, dat het rampen en tegenspoeden heeft doorstaan waartegenover die van onzen tijd weer verbleeken. Ook dezen tijd zullen we met Gods hulp doorkomen als het volk onderling zich niet verbijt en vereet; als het leert verstaan, dat tweedracht een volk ver scheurt, dat alleen eendracht sterk maakt. Niet de eendracht, die alle verschil wil uitwisschen, maar de eendracht die gebo ren wordt uit den wil van allen, zonder onderscheid van rang of stand, zonder on derscheid van kerkelijke gezindheid of po litiek belijden o mhet gemeenschappelijke Vaderland gezamenlijk te stutten. Daarvoor is voor allen noodig om de tanden op elkaar te zetten pn vastberaden te volharden in de taak, die ieder onzer van Gods wege te vervullen kreeg op de hem toegewezen plaats. En aan die ontem bare volharding pare Zich dan het oot moedig belijden uit ons volkslied Mijn Schild ende betrouwen Zijt Gij o God mijn Heer Op U zoo wil ik bouwen Verlaat mij nimmermeerl N. Mae. TIËN bladzijden MAANDAG 5 AUGUSTUS 193» «7, JAARGANG, NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT I SCHOONHOVENSCHE COURANT f J Tel af. 20. Tel.-Adres; VannoCten S. A W. N. VAN N00TEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. L a BONNE’S die zich aan onze administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgenz de vaatgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voör bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van rtAAA Gulden bij levenslange A ft ft Gulden b<j Qftft Qu,d*“ Mi verliet Oftft Quld*n Mi ▼•rbes Iftft Qulden Mi Aft Gulden bijverhee van een ongeschiktheid. WV overlijden. OW van hand of voet, £W van een oog. 1W van een daim. W anderen vinger. Autotocht ouden van dagen. Giessendam. Evenals verleden jaar heb ben de ouden van dagen en de gebrekkl- gen uit Giessendam en Hardinxveld weer een autotocht gemaakt in vier autbussen. Ruim 80 oudjes en gabrekkigen hebben de reis meegemaakt. De reis ging over Zalt- Bommel en de nieuwe verkeersbrug naar ’s-Hertogenbosch, waar een bezoek werd gebracht aan de Sint Janskerk en een rii door de feestvierende stad werd gemaakt. Zooals men wel kan begrijpen hebben ze zeer genoten en een gezelligen dag gehad, die ze niet licht zullen vergeten. Ook het weer was den geheelen dag uitstekend, Des avonds 8 uur keerde het gezelschap hier terug. De hit van D. de H. schrok van een zeilbootje in de Giessen, sprong over de sloot en ging er van door. Een eindje ver der waar men het beest trachtte op tekee- ren sprong het weer over een sloot Toen men in het weiland de hit probeerde te grijpen geraakte het beest in een sloot Nadat nog enkelen waren komen toeloopen wist men tenslotte met vereende krachten hot dier op het droge te brengen, waarna het werd teruggebraoht in het weiland waar het thuishoorde. de dien tijd worden waargenomen wethouder D. v. d. Ham. Bij den correspondent der arbeids bemiddeling stonden op 31 Juli 8 work zoekenden ingeschreven. Potltlfnleuwt. SHedrecht. K. deed aangifte te zijn aangereden door H. Van d. B. deed aan- I gifte van diefstal van een aalkaar, inhou- i dende*l K.G. paling. SHedrecht De heer N M v. d. Velde slaagde te Rotterdam voor do hoofdakta. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 cents meer. Twee e c li i u r, d i 4 wél e i n g zcek en zorgvuldige ging eisohen. Het zijn het langen naar uitvoering v a:n meer openbare werken en naa:r verdere industrialisatie van ons land. In beginsel is hier eigenlijk geen ver schil van meening. Dat verschil treedt eerst aan den dag als men toekomt aan de vraag hoever men daarmee gaan moet. De openbare werken die men gaat uit voeren, moeten natuurlijk nut afwerpen. Maar als men daaraan vasthoudt, dan blijkt spoedig dat de keuze niet zoo ruim is als velen wel meenen. Nederland is in de laatste kwarteeuw gul geweest met den aanleg van openbare werken. Vele hon derden millioenen zijn daarvoor uitgege ven en zelfs is in de verloopen drie jaar nog rond 30 millioen per jsuar aan zulke werken besteed, ongeacht wat voor de werk verschaffing uitgegeven is. Daarbij komt dan de 60 millioen voor het Werkfonds, die een jaar geleden toegestaan werden en die thans reeds nagenoeg geheel een be stemming hebben. Zoodra deze 00 millioen geheel uitgeput zijn, zullen nieuwe gelden aangevraagd worden, maar het aantal nuttige werken wordt natuurlijk daardoor voortdurend kleiner en is reeds thans niet zoo heel groot meer. Terwijl bovendien ook gelet moet worden op de vraag of het geld er voor te krijgen is Dan is er de tweede gedachte: meer dere industrialisatie. Dat vraag stuk is door den nieuwen minister van eco zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1