Offlcieoli Kmisjiw Plaatselijk Nieuws STABILISATIE MOET KOMEN. tand Geldleening groot f 162.500 aangegaan 1 November 1931 zijn UITGELOOT de volgende nummers: TWAALF BLADZIJDEN JGUSTUS 1935 I systeem en id.; id 4 vertrekken f 1,75 muziekver- brand- r en J. Lilli-Li,' j., echtg. van waard, 59 j-, st de vergade- De Vos en B. nemen op ver- t onderzoek h. Semeeiate Bergambacht en J. J. van oere, 25'j. en er Poel, 26 j. en b’n- aange- J PLO ONS 1 4 POND SUITED Éezorgd aan handelaar. den voorzitter woorden en de nieuwe ot dusver was “derkeerig hoi!, czegging. 45 kub. met ■ijst op de toe- kruising bij de verbetering te n, wrra ue Benoeming aanvaara. Daarna volgde de verkiezing van een plaatsvervangend lid der balanscommissie in de vacature van den heer P. Verhoef, die niet herkiesbaar was. Gekozen werd de heer A. Beukelman, die verklaarde de benoeming aan te nemen. Een voorstel tot wijziging van eenige artikelen van het huish. reglement, werd na eenige discus sie aangenomen. Bij de rondvraag, die nu folgde, werd nog eens van gedachten ge wisseld over db herverzekering en daarn~ ’loot de voorzitter de vergadering. Brandwijk. Het hoofd der openb lagere school, de heer H. Mulders, heeft per 1 Sept, eervol óntslag als zoodanig aange vraagd. Dp lieer C. Verhoef f, die voor eeni- gen tijd slaagde als onderwijzer, is als zoodanig benoemd te Poerwokerto (Java) steeds bloeiende economische nationalis me. De vraag is dus deze: wie zal de kat den bel aanbinden? Wie zal het initiate! durven nemen voor het bijeenroepen van een internationale conferentie, die twee punten zal hebben te behandelen: ge zonde internationale handels-politieke ver houdingen en internationale munt-stabi- lisatie? Het land, de staatsman, die dezen ze- del ijken moed zal bezitten, kan verzekerd zijn den dank der geheele beschaafde we reld te zullen oogsten. Er is één man die dit zou kunnen doen. Dr. A. Golijn zou het groote en grootsche voorbeeld gevenl Hij bezit er de autoriteit, de bekwaam heid, den durf voor. Hij zou er Nederland opnieuw door omhoog stuwen in den rij der volken. Hij zou er zich een eerezuil van inter nationalen aard door stichtenl at de wegwer- ding ontvangt per week en *el wordt ge- endweg op die lerh ouden. zaak in han- ■nte-opzichter. zitter, dat dit irgadering zal eraad en daar terugkeeren in ipr. hem voor leeft in het be ilijk dankt apr. 1 prettige wij- deringen heeft m verder mot Advertentie. l-« wgele 1J0 elke regel meer 0.20; derde plaatsing hal ven prija. - Ad ver ten tién worden gratie ra- plaatet in „De Go reamer*» Oto. 6541. TWAALF BLADZIJDENVRIJDAG 9 AUGUSTUS 1SW fTeJI NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT I SCH00NH0VEN5CHE COURANT I Telef. 20. TeL-Adres: Vannooten. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. L Burgemeester en Wethouders van BERGAMBACHT maken bekend dat van de IQ, IR, S3, 117, 134. IBS, IB4, IBB, IBB, IBB, 800, 238, 238, 868, 874, 876, 381. Aflossing van de uitgelote obligation zaj plaats hebben op 1 November 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, KOOIMAN, Burgemeester. W SCHIPPERS, Secretaris. adering brengt it; na alles in i, adviseert de isleden toe te t besloten. lat in de vori- mwverordening dat nu Ged. hebben ge tter nog «enige hebben f 1511 aming. De we- 910.76 aan om hebben bedra- irmenzorg. Grl- lozenkassen, en iregeling, die i enkel met het ct. Met alg. st sld, waartoe da tiing onthouden Ier geloofsbrie- ren de wisselkoersen op een zoodanige manier gewijzigd, dat het voordeeliger werd dit ééne partijtje goud weer naar Amsterdam te zenden. Wij zijn van oordeel, dat geleidelijke terugvloeiïng vaneen deel van het uit gevoerde Goud naar Amsterdam nog-jlijk is, doch dat men zich niet met de ijdele hoop zal ni^ep vleien in afzienbaren tijd al het uitgevoerde goud weer in de klui zen aan het Rokin te mogen opbjrgen Juist de uitlating van Dr. A. Golijn, dat internationale muntstabilisatie nood zakelijk is, zal den uit den gulden ge- vluchten Nederlander er van weer houden zijn ponden, dollars enz. weer in guldens om te wisselen. Ook de jongste verklaring van Lay;on, den Engelschen deskundige op financ;?el gebied, zal velen doen aarzelen terug te komen in den Nederlandschen gulden. Duidelijk heeft Layton laten uitkomen, dat men nimmer op goudbasis kan sta- biliaeeren zonder rekening te houden met de andere landen. Het stabilisatie-vraag- stuk is er een van bij uitstek internatio nalen aard en omvang. In dit opzicht zijn hij en minister Golijn het roerend eens. Trouwens, een stabilisatie alleen zal steeds onvoldoende blijken te zijn. Engeland en de landen van het sterlingblok kunnen niet handelen zonder overeenstemming te hebben bereikt met de goudbloklanden. Maar met die stabilisatie zal onvermijde lijk gepaard moeten gaan verwijdering der handelsrestricties en internationale handelsbelemmeringen. Een internationaal monetair Afgesloten rijweg. Capelle a.d. IJssef. In verband met de ophooging van den Schoordijk zal deze voor het verkeer worden' afgesloten. Dit zal geleid worden over de IJsselm. laan. Capelle a.d. IJssel. Het kinderkoor „Looft den Heere” heeft jeen boottocht ge maakt naar Hoek van Holland, ’s Mor gens half acht ging men aan den steiger van de „IJsselboot” aan boord om onder begunstiging van prachtig zomerweer en het zingen van verschillende zangnum mers de reis -te aanvaarden. Aan het strand werd volop genoten en ’s avonds werd zeer voldaan de thuisreis aanvaard. Capelle a.d. IJssel. De mannenzang- vereeniging „Zang Veredelt”, met het daaraan verbonden kinderkoor, gaven op de muziektent bij het raadhuis een concert, dat onder begunstiging van prachtig weer veel belangstelt'ng trok en zeer tot zijn recht is gekomen. L«kkirk«rk. Qp de groentenveiling wer den de volgende prijzen besteed: Bloem kool le srt 810 ct. per stuk; 2de srt. 46 ct ..suikerperen 45 ct. per K.G Oomskinderpeer 1012 ct., id.; Rabarber 2—3 ct. per bos; selderij 1ct. id.; stamprincessen 810 ct, per K.G.; spek- boonen 89 ct., snijboonen 810 ct. De visscher L. v. d. V. ring met den hengel in de Lek een voorn van ruim kan men nooit opbouwen met het nog .10 pond. Moordrecht. De postduivenver. „De Ge vleugelde Vrienden” hield een wedvlucht vanuit Vilvoorde (afstand 120 K.M.). De duiven werden in vrijheid gesteld te 7.30 uur v.m. Aankomst eerste duif v.m. 9 uur 31 min. 5 sec., laatste v.m. 9 uur 44 min. 15 sec. De prijzen werden als volgt be haald: W. Baas le en 12e pr.; J. Ver meer 2, 22 en 35; G. van Vliet 3, 6, 19, 37 en 44; J. Oosterom 4, Gebr. de Wit 5 en 31; J. Palsgraaf 7’, 24 en 36; W. Kisman 8, 15, 21 en 29; P. (ten Braber 9, 11, 32, 34 en 39; N. van der Zijden 10 en 14; G. de Kruif 13 en 25; W. Ver hoef 17; J. Ravensberg 18, 27 en 41; G. Palsgraaf 20; B. Leeuw's 23 en 42; B. van der Hoeven 26 en 30; B. Kisman 2d en 45; A. Kasbergen 33, 38 en 43; P. Ge- leedts 40e pr. Brandstoffenvereeniging. Oudewater. In de plaats van den heer Jappes, die heeft bedankt, is tot secreta- ris-penningmeester van de O.B.S.V. be noemd de heer J. Eijkelestam, terwijl als bode der vereeniging in de plaats van den heer J. de Vast is aangesteld de heer J. Bleijenberg. Veilingbericht 6 Augustus. Ooms- kinderen 514 cent per K G., suikerperen 26 cent per K.G., Yellow transparant 5— 16 cent per K.G., roode bessen 4—7 cent per pond. Oudewater. De postduivenvereeniging „De Zwaluw’’! hield een wedvlucht van Vilvoorde (131 K M.). De uitslag was: P. van Vliet Hoogenboom 1, 15, 17 en 29; W. Kip 2 en 8; P. Vergeer 3 en 6; G. Terr laak 4, 10, 18 en 13, Burger 5 en 19; P. v. d- Horstvan’ Schaik 7, 21, 25 en 26; Vreeswijk, v. d. Laar 9, 13, 14, 22, 23, 24 en 31; T. Kamerbeek 11, 16, 28 en 30; W. de Waal 12 en 32, G. Scholman 20. Polsbroek. Woensdag maakte de zen- d'i>skrans „Lyd a” onder leiding van ds. en mevr. Van der Hee een uitstapje naar Arnhem en omstreken. Bij de Ame- rongsche berg werd gestopt om een wan deling te maken door de prachtige om geving Daarna reed men naar de Rijn brug bij Arnhem en bezichtigde vervol gens het park Sonsty-ek met de waterval, waar een foto van het gezelschap werd genomen. Vandaar ging mep naar Bur gers Dierenpark en park Rozendaal, waar kettingbrug, bedriegertjes en vooral ook de schoone omgeving de belangstelling trokken. Tenslotte vermaakten de dames zich in den grooten speeltu n „De leeren Doedel". Op de terugreis werd midden op de heide nabij Ede nog eens gestept. Om streeks 11 uur arriveerde .het gezelschap weer in Polsbroek, ten zeerste voldaan. Vooral het praclfcig? zomerweer werkte mee aan het slagen van deze tocht. Konlnglnnefeest. Reeuwijk. Heg bestuur van de Oranje vereniging ho"t gesloten op 30 Aug. ter viéring van den verjaardag van do Ko- Bergambacht. Op de eierenveiling van de pluimveevereeniging V.Z.O.D. werd voor kippeneieren besteed van f 2,60 tot f 2,90 per 100 stuks. De postduivenvereen:ging „De Ge vleugelde Bode” heeft een wedvlucht ge houden van Roosendaal, afstand 53K.M. De uitslag was: J. Bi*and 1, 3, 7, 12 en 16; C. Burger 2, 4, 9, 10 en 20; A. Bou- ter 5, 11, 15 en 17; K. van Vliet 6, 8 en 13; A. Fredrikse 14 en 19; I. Ver hoek 18. Duiven los te 8 uur. Aankomst «erste te 9.00.18 uur. B. en W. hebben toestemming ver leend aan de Oranje Nassauvereeniging om het Koningirihefeest op 31 Augustus te houden op het gemeenteterrein aan de Kerksingel. Bij den correspondent der arbeids bemiddeling staan weder 63 werkloozen ingeschreven. Dit aantal is na de hooi- bouwdrukte weder aanzienlijk grooter. Ingevolge de hinderwet is vergun ning verleend aan den heer A. Verwaal, tot het» in werking brengen van een ma chinale meubelfabriek in het schoolge bouw aan den Hoogendijk. Zaterdagavond zal de .eeniging „Excelsior” van Alblasserdam hier een concfc-t geven in de muziektent aan de Voorstraat. Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school .is benoemd mej. G. J. den Ouden te Veenoort- (Drenthe). T.B.C. bestrijding. Berkenwoude. De oude rijwielbelas- (ingmerken, welke worden aangewend voor de bestrijding der T.B G. kunnen worden den Leer B. Markus, rijwiel^ verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Trijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25; p. post f 1.50 Met verzekering 15 centa meer. j. Augustus. E^e^roèn en «n d- en A. Rite eel, w. Ooms en H. i W.-A. Tim- a, d. van N g- 26 j Rondt, 27 j., i vaa L. da Ondanks tegenspraak uit Washington, Londen en Parijs blijven de geruchten over een komende stabilisatie aanhouden. Nu heeft onlangs de minister-president, Dr. A. Golijn, tegenover den correspon dent van de „Agence économique et fi- nancière een belangrijke verklaring ge daan. Na gewezen te hebben op den vas ten wil van het nieuwe kabinet-Colijn om - het tot dusver gevoerde beleid voort te zetten, besloot de minister zijn verkla ring met de woorden, dat het eenerzijds absoluut noodzakelijk is ten spoedigste te komen tot herstel van gezonde interna tionale handels-politieke verhoudingen en anderzijds te komen tot internationale munt-stabilisatie.” „De landen zullen in J>eide opzichten tot overeenstemming moeten geraken.” Ik voeg er aan toe, dat Nederland niet «al aarzelen zijne medewerking te ver- leenen aan elke ernstige poging op dit ge bied, in het bijzonder aan een interna- tionalej goed-voorbereide stabilisatie-con- ferentie.” Tot deze uitlating was meer dan ge wone aanleiding. In de week van 22 Juli 29 Juli had de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank een aderlating on dergaan, die in -de geschiedenis van onze centrale credietinstelling in zoo’n kort tijdsverloop nimmer is voorgekomen. De voorraad gemunt goud in baren liep in die eene week van 688.468.453 gulden tot 557.665.602 gulden terug, dus met 130.802.851 gulden! Ditmaal was niet de buitenlandsche internationale speculatie de oorzaak van dit enorme verlies aan geel metaal, doch had men hoofdzakelijk te doen met een nationale vlucht uit den Gulden van een groot aantal Nederlanders, die in pon den sterling, Fransche francs, Ameri- kaansche dollars en Belga’s hun heil zochten. Of dit verdwenen goud te zijner tijd weer hier te lande zal terugkeeren, is nog een open vraag. Een bericht heeft de ronde gedaan over een bedrag van circa 300.000 goud, dat per vliegtu’g uit Schiphol naar Croydon was vervlogen, daar tijdelijk was opgeslagen, vervolgens weer per vliegtuig van Groydon naar Schiphol was teruggebracht. Deze ééne bij de Nederlandsche Bank terug geko men goudzending beteekent niet veel. Het betrof hier het zeer bijzondere geval, dat deze zending geel metaal van Amsterdam naar New York onderweg, tijdelijk te Croydon was opgeslagen, in afwachting van een geschikte verscheping van En geland naar Amerika. Ondertusschen wa- A BONNE’S, die zich aan onze administratie opgeven voor de verzekering, zijn volgens de vaatgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWS HAVBANK te 8rhiedei«rw—R 2000 X'°hX7de,“,‘n8; 600 SX? 300 200 Vu“ 100 60 ÏÏX’SÏÏ?”— is, z. van Q. Herman, C. Groen. L Vleggeert van C. Stout- oud3^^ 1 en J1 Hon- 17 j en H. E. mbil, 28 j. en ningin in Hotel Zomerzorg een feestavond I te organiseeren. Damesleden der vereeni ging zullen zangvoordrachten in verschil lende talen houden. Tevens zullen op Za terdag 31 Aug. kinderfeesten worden ge houden op de Burg. Lucasselaan. Er zullen volksspelen wordèL georganiseerd voor (kindej;ejL-\'an verschillende leeftij den. Voor de ouderen staat éen ringrijde- rij per fiets op het programma. Reeuwijk. Deze week stonden bij de ar beidsbemiddeling ingeschreven 168 werk zoekenden tegen 162 in de vorige week. Aan de eierveiling alhier werden aangevoerd 9100 eieren. De prijzen waren hoogpr dan de vorige week en beliepen f 2,90—f 3,65 per 100 stuks. Het paard van den graanhandelaar J. Kapteyn, dat in de weide liep, geraak te tijdens het drinken in de Breevaart. Nadat het beest eenigen tijd rondgezwom men had, wist men het naar den kant te drijven en toen werd het dier met ver eende krachten op den wal gebracht. Te dicht bij elkaar. Reeuwijk. Twee jongedames uit Bode graven geraakten op de d’Aumerielaan al hier verward met de sturen van haar fietsen. Eén der dames is hierbij zoo ern stig gevallen, dat zij bewusteloos bleef liggen en verschillende ontvellingen op liep. Nadat zij bij de fam. D. was b;n- nengedragen kwam zij weer bij en wer den de verwondingen verbonden. Gerui- men tijd later zijn beiden weer per fiets huiswaarts gekeerd. Uit gewmt. Reeuwijk. De Ned. Herv. Meisjesver- eeniging „Bid en Werk” maakte per auto bus een reisje naar Berg en Dal. ’s Mor gens om zes uur vertrokken de dames reeds. Na den geheelen dag volop van deze moo'e tocht genoten te hebben, kwamen ’s avonds allen in blakenden welstand hier terug. Ean lastige hond. Reeuwijk. De hond van mej. de wed. Blonk op het dorp kreeg een toeval, waar bij het schuim het beest op den bek stond. De hond wist naar buiten te ont- snappen en rende de straat op. Bij den heer Baas vloog het beest tegen de deur op. Pogingen om het te vangen mis lukten en het beest rende steeds door en kwam tenslotte in het weiland van den veehouder Verburg, waar de rust'g gra zende koeien door dezen rumoerigen gast werden opgeschrikt. De koeien begonnen echter gezamenlijk een achtervolging en wisten het beest in het water te drijven. Het gelukte den hond zich achter het .riet in het water schuil te houden en hij nleef daar wat uitrusten. Omstanders wa ren inmiddels met een bootje ter plaatse gekomen, baalden den hond, die thans weer geheel kalm was, uit zijn schuilhoek leverden hem weer over aan zijn meesteres. De heer E. v. d. Ban, hoofd van school A op het dorp, organiseert van 15 t m. 21 Aug. ’n schoolreis. Aan deze tocht kuniien ook jongelu’, die reeds van school af zijn, deelnemen. Het doel van de re’s is Schoorl (N.-H.). Daar wordt gelogeerd in de jeugdherberg „De Gregthoeye”. De tocht wordt gehort fper fiets gemaakt. Er heeft zich reeds een voldoende aantal deelnemers opgegeven. Streefkerk? Uitslag van de wedvlucht van de P.V. „De Gevleugelde Bode” al hier, naar Ciney. Afstand 180.637 K.M. In concours 41 duiven. Los 12 uur. Aankomst eerste duif 3.24.23 uur. Dp prij zen werden gewonnen door: 1, 6, 9, 13, 17 en 21 A. Stuurman;. 2, 8, 15 en 18 H. van Meerkerk; 3 en 20 W. L. Schippers M.Hzn.; 4, 14 en 19 J. den Oudqm. 5. 7 en 11 E. van der Ree; 10 A. Puut; 12 W Bruyn, 16 en 22 C. de Ruiter. Concert. Streefkerk. Zaterdagavond zal het fan farecorps „0KK onder leiding van haren directeur, den heer A. de Vries, een concert geven in de muziektent op het Dorp. y De eerste slachtoffers. Waddinxveen. De rijksambtenaren heb- ]jpn in samenwerking met de gemeente politie controle gehouden over de rijw el- belastingmerken. Er werden vier personen -geverbaliseerd ,daar hun rijwielen niet van de vereischte belastingmerken waren i voorzien. I Ten nadeele van dem visscher Van I der P. zijn uit het water van den Bloc- 1 mendaalschenpolder 17 pal ngfu’ken ont vreemd. v Bij hot opdraaien van de «oodbrug welke ligt over het vaarwater de Gouwe, Onderl. Brandwaarborg Mij. Bleskensgraaf. De Onderl. Brandwaar borg Maatschappij „Molenaarsgraaf e.o.” hield haar jaarvergadering ondpr leiding van den heer P. de Haan. Dp opkomst der leden was gering; van de 898 leden wa ren slechts 22 tegenwoordig. Na opening en het lezen der notulen, die onveranderd werden vastgesteld, bracht de administra teur een zeer uitvoerig jaarverslag uit, dat eveneens zonder op- of aanmerkingen ‘werd vastgesteld. Het verslag der balans commissie werd eveneens goedgekeurd. Als bestuurslid werd met algemeene stemmen herkozen de heer P. de Haan, die deze benoeming aanvaardde. AI’s le den van den raad van toezicht werden de aftredenden, de hoeren B. Terlouw, P. Brouwer en T. Korevaar Azn., herkozen Voor zoover de herkozenen aanwezig wa ren, werd de benoeming aanvaard. volgde de verkiezing van ere gemeenten, te verordening vast te stellen. l te sluiten zij- M. breed zijn, rij- en voertul- tiening betreft, dichte aanslul- g of eventuee- >uwverordening led. Staten ge- jsteld. boolvereeniging ter 1933 over bet openbaar g heeft bedra- enoemde bijn f 714.36. De R.K. School te over 1931’32 heeft de R.-K. aagd voor een. de wet op het er 1934 f 160. stellen omtreni in. ,gt de heer ad van n Tiendweg ar de weg een reer gevaarlijk brak Ten der kamraderen. De slinger «loeg met kracht terug en kwam terecht tegen het hoofd van den werkman Van der G. De man werd tegen het brugdek geslagen en bleef een oogenblik bewuste- loos liggen. Het bleek dat hij een groote, bloedende wond had opgeloopen. Na ver bonden te zijn ia hij naar zijn woning vervoerd. B. en W, hebben aan den meubel fabrikant H. A. Berkesteijn vergunning» verleend tot het bouwen van een groote houtloods aan de WilheJminakade. Fr ui tver pachting. Wlllige-LangeEak. Woensdag ie hier de 1 jaarlijksche fruilverpachting gehouden ten overstaan van notaris H. G. Kooi. De uitslag was als volgt: Perc. W. Schep f 500 opgehouden; A. Verhoef Hzn, f 1000 gekocht door De Waard van Ammerstol; I wed. P. J. v.d. Berg 4*850 en A. Eike- lenboom f 250, beiden door A. de Vries van Ammerstol; C. van Oosterom f 48 door J. Versluis alhier; Herm. Korten hoeven f 44 door H. Verveer alhier; G P. van Klaren f 170 opgehouden; H. D. Eikelenboom f 350 H. J. Scholten vaa Ammerstol; J. PI leger f 10 door A. Hou- weling alhier; Gh. Looijen f 74 A. Ver meulen alhier; J. Wiltenburg f 34 P. d. Hek van Schoonhoven; wed. Overbeek f 38 J, Versluis van Gabauw; J.' Kuil f 180 opgehouden. D® prijzen beliepen f 2,50 tot f 3 per mud. Wlllige-Langerak. Oude rijwiplmerken worden gaarne ingewacht bij mej. H. Driesen. De opbrengst komt ten goede aan de T.B.G.-bestrijding. „Drinkwaterleiding Zuid-Utricht”. Willlge-Langerak. Het 15 gemeenten plan voor de drinkwaterleiding is zoo goed als gereed. Binnen enkele dagen zal men beginnen met de huisaansluitingen en zullen de betrokkenen van water wor den voorzien. De circulaires betreffende tarieven en voorwaarden zijn dezer dagen verzonden. Dp aanslag wprd bepaald naar de grootte van de gebouwen en als volgt berekend voor huishoudelijk gebruik: Woningen met 1 vertrek f 0.65 per maand met een toegelaten waterverbruik van 36 kub. M. per jaar; id. 2 vertrek ken f 1 per maand met 42 kub. M. wa tergebruik; id. 3 vertrekken f 1,25 met ’.ub. M.Jd.; id 4 vertrekken f 1,75 54 kub. M. id.; 5 vertrekken f 2,25’ met 63 kub M. id.; 6 vertrekken f 2,75 met 72 kub. M. T».; 7 vertrekken f 3,25 met 81 kub. M. id.; 8 vertrekken f 3,75 met 90 kuh. M. id.; 9 vertrekken f 4,25 met 96 kub. M. id.; 10"’ vertrekken f 4,75 met 102 kub. M. watergebruik. Bij degenen, die hun panden thans la ten aansluiten, worden de dienst- nenleidingen met een tapkraan bracht voor rekening van de stichting; na 1 Jan. 1936 komen alle kost^k voor rekening van den verbruiker. De verplich ting tot aansluiting gaat op 1 Jan. 1937 in. Zevenhuizen. Woensdag is het bluschmateriaal op 4e waterleiding ge- I probeerd. Het bleek goed in orde te zij*. I Dinsdag .maakte de kinderzangve»- l eeniging van mej. BerbisPol een tt.it- I stapje naar Hoek van Holland. Onder 1 prachtig weer vertrok men met twee auto bussen naar Rotterdam, om verder per I boot te gaan ‘Des avonds om ruim 9 uur keerde het gezelschap ris* een prettigen dag opgewekt in bet dorp terug.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1