PlaatselijU Nieuws Zo n rheumaiiekl mpb, Eenden, 45 Ct. per stuk-, NGAAS, nieuw, prijs 5.—. TFIETSEN. donkere VOS, en een 5-jarige A. VERHOEVEN Iblas. etsen NDKARMS, UITVOEREN OF SLACHTEN? ACHT BLAOÜIJOtN. «7. JAARGANG. PTEMBER 1938 v. Mtabl. 70 «H. en eranfatakjai v.l laM. Itata. UHMiNwidi EBODEN: Two» de K VrijdagaVond»wae de heer De Jong be- cooper en ver» f4 6 Cop«nhoo«n 101, GOUDA I.— Riblappen 3 ervet 78 ct. p. K. tuurt Uw bode! ding). Elke regel Uien met dienst en, gevonden en K, Berkenwoud®. Begrafenis J. Kroon. Reeuwljk. Donderdagmiddag had op de alg. begraafplaats de begrafenis plaats esfie'sen en msfiets, 12 jaar. JK, Nieuwpoort, oekoekklokj» igwerk, ITEN, voor spot- P. VAN REKOM iedreoht. - per stuk. LALK, Kerkbuurt •echt. een 100 alles in zeer v. d. HEEDEN, I G E N. >ie Omnibusbrik; soliede Utr. Wa- luggy; licht Bak- achterdeur; bijna nterswagentje, - Schoonhoven. do Uitbreiding tracht. O L., en electr. bew.j k, Dorp. In het rapport van het Bureau voor Publlelteltswaaroe wordt vermeld: Dit blad heeft agenten on correspon denten o.a. In de volgende gemeenten: Alblas/erdarn, Arkel, Ameide, Am nerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude. Bleihenegraaf, Boeikop, Brandwijk, Cabauw, Capello a.d. [Jssel, Gdeesen-Wieuwkerk, Giessen-Ou lekerk, Gietsendam, Gorinehem. Gouda, Goudriaan, Gouderak Groot" Am nsrs, Hwetrecht, Harlineveld, Hekendorp, Heikop, Hoog^Bloklani, Hoornaar, Jaarsveld, Kinderdijk, Krimpen a.d. Ldt, Krimpen a.d. IJseel, Langerak, Ltkkerkerk, Lejsmond, Lopik, Lopikerkapel, Meerkerk, Moerkapelle, Molenaarsgraaf Moordrecht, Wieuwerberk a.d. Lfssel, Hieuw Lekkerland, Wiewopnort, Nieuwland, Woordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Ouderkerk a.d. IJhsel, Oudewater, Papen Ir echt, Polsbroek, Polsbroekerdam, Reeuwijh, Schelluinen, Schoon- hooen, Sliedrecht Stolwijk, Streef kerk, Tienhoven, Vlist, Wadlinxoeen, Willige-Langerah, Wijngaarden, Woerden, Ueseletein, Zevenhuizen, ■f"1" 11 1 --- - het postkantoor meer dan 900 rijwielbe- laslingmerken zijn afgegeven. De dienstbode van den heer De Klerk viel bij het ramen zeemen met haar arm door een ruit, waardoor zij ernstig werd verwond. De wonden zijn door een dokter gehecht. Zaterdagavond zal de muziekvereeni- ging „Excelsior”, met medewerking van de muz:p,kvereeniging D-H.T.SG. te Ber- kenwoude, in de murektent aan de Voor straat een concert geven. Zilveren jubileum ambachtsschool. Gouda. Jn tegenwoordigheid van don burgemeester en vele andere autoriteiten, ia Zaterdag in de Ambachtsschool bet 25- jarig baslaan dier achool gevierd. De heer P. D. Muijlwijk, voorzitter van het bestuur van de school, schetste de ge schiedenis der school. De achool heeft eer gehad van haar leerlingen. Drie jaar ge leden werd de inrcht'ng van de oude school in het Paradijs naar het nieuwe gebouw aan den Graaf Florisweg overgo- bracht. Den heer Goddijn, den tegenwoordigen directeur, die vijf en twintig jaren aan de school verbonden is en dus ook zijn zilveren jubileum viert, werd oen bloem stuk aangeboden. De heer Groote Haar heeft namens den minister van onderwijs den heer Muijlwijk mededeellng gedaan van diens benoeming tot r dder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Gaarlandt, sprekende na mens het gemeentebestuur van Gouda, zeide, dat de toenemende mechaniseering aan de waarde van goed vakonderwijs geen afbreuk heeft gedaan. Er is zelfs grootere behoefte aan degelijke opleiding dan vroeger. Dat wordt door de betrokken autoriteiten ingez:en en daarom tracht men met de beschikbare middelen ook thans te bereiken, wat mogelijk ia. De heer Goddijn, directeur der school, heeft h erna aan het bestuur een tegel tableau aangebracht. Het is ontworpen door een der leeraren. De heer Steinbach schonk namens de leeraren den heer Goddijn een portret, ge schilderd door den heer Binnendijk, oud- leerling der school. Nog voerden het woord de heeren J. A. Donker, oud-wethouder, namens de ka mer van Koophandel, A. van Meurs, af gevaardigde van den Bond van leeraren bij het nijverheidsonderwijs, Van As, na mens den Bond van besturen van nijver heidsscholen, P. J. Valk, namens afdee- ling Gouda vaa den bond vaa leeraren Advertentiën: 1-6 regels 1.80 elke regel meer f 0.20- derde plaatsing hal ven prijs. -Adrer- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Go r cu mer”. n ihaumshek-Mnvairan maken U tornt machte- •mt bij de eerste verschijnselen vsn zo n Uplrln. Ook U komt dan tot de conclusie! IPIRIENTJE HEIPT TOCH MAAR i Se imotJn beSSbulsje» >0 tabl. 70 eta. en ereejeiekjee v. 1 tabl Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prds bij vooruitbeta ling: voor Scnoonhoven per 8 maanden f l.fiö; p. post f 1.50 Met verwkering 15 cents meer. No. 9597, ACHT BLADZIJDEN-MAANDAO 19 SEPTEMBER 1939 NIEUWSBLAD VOOR ZUI&HOLLAND EN UTRECHT I SCHOONHOYENSCHE COURANT f J Talrf. 20, Td-Adrw: VuinootMt S, w. N. VAN N00TEN, SCHOONHOVEN, HAVEN Fo.trek.ntag 13783. L ABOMNB'S, dia «Ich «9 OBW <drainl.l.»l'« opK.ron voor da Toi.ek.rtnt lijn Tolg«n. d. TMlg.st.lil. bapalmgaa lagan oag.r.ll.n Tarsekerd voor badraifan, gewaarborgd door da NIEUWE HA Vil INK la Sohiedam, van OAnn <l*« H W| Qrtn Ouldan by varliaa Gnld«n bij varlla. Ouldeo bjj varliaa Adft Oul.lan bjj varlia. van aan CVVU ongeschiktheid. Wv ovarlljdan. JUV Ttn hand of vont,4UU t.o aan oog.IVU v,n Mo dujro,OU andaran Timer, zig op ongeveer 50 meter afstand van zijn woning in de daar loopende sloot een schouw te verhalen. Hierbij stootte hij op een hard voorwerp, dat bij onderzoek de gestolen brandkast bleek te zijn. In tegenwoordigheid van dan burge meester en de poltie is een onderzoek in gesteld. De kast was door de dieven ge forceerd. De daders hebben alleen het baar geld tot een bedrag van f 2000, dat in de brandkast was geborgen, medegenomen. De overige waardestukken en papieren ter waarde van ongeveer 48.000 gulden hadd enzij in de kast gelaten. De stukken zijn geheel bedorven door het water en de modder van de sloot. De inbraak is dus geplengd door vaklieden, die de kluis op het land hebben gebracht en haar daar hebben geforceerd, maar dia de effecten niet hebben willen meenomen wegens het daaraan voor hen verbonden gevaar. Men schrijft ons nadèr hierover: Na het ophalen van de brandkast zag men, dat in het midden der deur een vier kant gat was gescheurd, waardoor de in brekers de eerste deur hadden kunnen ope nen. Daarna Is de tweede deur op dezelfde manier geopend- Alle contant geld, goud en zilver was verdwenen. De sloot, waar men de brandkast vond, ligt ongeveer 50 meter van de plaats, waar de kast stond. Vertrouwen in de politiehond heeft De Jong niet meer, want inplaats van naar de •loot, is het bij hst onderzoek naar den weg geloopen De heer De Jong meent, dat er bij de dieven iemand geweest moet zijn, die in huis goed bekend was. De kast is zoo zwaar, dat er misschien drie sterke mannen voor het vervoer noo- dig zijn geweest. Toen men ter plaatse kwam, waren voor het onderzoek aanwezig de burgemeester, de veldwachter en de hoofdagenten der recherche van Rotterdam, Pietersen en Erriaman. Uit de sloot heeft men later de zilveren lepels, portemonnaies en koralen knip op- gevischt. Dus alleen het baar geld, pl.m. f 2000 is verdwenen. Middsndandzvsrssniglng Oudewater. Oudewater. Woensdag heeft op initiatief van enkele middenstanders de oprichting plaats gehad van een afdeeling van den Kon'nklijken Nederl M’ddenstandsbond. H ervoor was een vergadering belegd, welke werd gehouden in Oudewater Voor uit en waar als sprekers optraden de heeren T. L de Leeuw en Leo Vos, reap, directeur van de K N. M. stadbond en voorzitter van het district Z.-Hbeiden uit Den Haag De heer M Hoogenboom opende deze vergadering en gaf hierna het woord aan den heer De Leeuw. 5po<)d-raadszlttlng. Alblasssrdcm. Ds raad kwam in «en «poedeischend* m-ads^ergadering bijesn- Afwezig waren m«t kennisgeving wet houder Boersma, do heer GaJjé en de heer J. Vermeulen, d» laatst» tot 9 uur. De voorzitter stelde aan de orde: Ten le: Dat de gemeend zich «al aansluiten bij de gemeente Papendrecht terzake de werkverschaffing voor jeugd ge werkloo- zen en ten 2e om uit den raad een com missie aan te wijzen en wel uit elke frac tie een lid, welke tot taak heeft te onder zoeken het beleid van de commissie voor jeugdige werkloozen, zulke in verband met het rapport, dat deze commissie heeft op gesteld en gezonden heeft aan B. en W., voorts aan de raadsleden, verder aan den min'ster en ook ter publicatie heeft ge geven aan de pers. Naar aanleiding van hot tweede voor stel «ei de voorzitter, daar er nu twee le den der commissie, n.l. de voorzitter, de heer Boersma en de secretaris, de heer Smit, heiden tot wethouder zijn gekozen, het moeilijk wordt, dat B. en W. in hun huidigs samenstelPng dit rapport zullen onderzoeken, daar het dan een te eenzij dig karakter draagt, waarom B. en W. voorstellen een conunissio la benoemen uit den raad. Het eerste voorstel om de jeugdige werk foozen onder te brengen bij de gemeente Papendrecht werd aangenomen met 6 te gen 4 stemmen. Het tweede voorstel, het benoemen van een comjnissie uit den raad, werd aange nomen met 8 tegen 2 stemmen. Tot leden der commissie werden aange wezen de heeren P. G. Jonker, J. Vermeu len, J. Klip, G. v. d. Koogh en C. d. Rhee. De heer Jonker gaf to kennen voor de benoem'ng te bedanken. Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat de functies onder het dagelijksch bc- atuur als volgt zijn verdeeld: Bij af wezigheid van den burgemeester de heer Boersma loco-burgemeester. doorw dat de burgemeester onder zijn beheer heeft on derwijs, Maatsch. Hulpbetoon en algemee ns zaken, weth. Boersma financiën en weth. Smith soc. zaken. 1 Aan de N.V. t.v.dJ. Vroege, is als laagste insebrijfster de levering opge dragen van de in 1936 benoodigde pek door het Departement van Marine te Den Helder. Bergambacht. Als een bewijs dat in deze gemeente veel rijwielen worden gebru kt, kan dienen, dal voor dit belastingjaar aan van on«en jongen dorpsgenoot, den 18- jarigen Jan Kroon, in leven i in dienst als chauffeur bij de N.V. Expeditie Mij. Transhollandia, die in België door een on geval om hst leven kwam Er bestond een overweldigende belangstelling vdor de«e droeve plechtigheid. Allen waren diep onder den indruk van het vreeselijk on geval, dat deeen jongeman in den vreemde was overkomen. De verzegelde kist waarin het stoffelijk overschot uit België naar H ouderlijke huts aan de Raadhuisweg al hier, was overgebracht, wat geheel be dekt met kransen en bloemstukken. Be halve op de begraafplaats toonden ook vsl«n langs den weg, welks de stost volg de, hun belangstelling. Op de begraaf plaat» waren o m. aanwezig burgemeester Lucas»» »n leden van de directie vaa de N.V. Transhollandia. Er waren bloemstukke» o m. van da di rectie en personeel van Transhollandia te Gouda, don burgemeester van Reeuwijk van de directie der N V. Transhollandia t» Antwerpen, de buren aan den Raad- hu ie weg alsmede van familie en kennto* s<-n Allereerst voerh het woord ds. L. Vioegindowei, predikant hü de Ned Herr Kerk. Spreker memo»eerde het vreeaelijk ongeval dat aan dit jong» |ev»n een ein de had gemaakt. Zwaar is het verlies voor de ouders en broer en zusters. Laat dit voor u allen een les «iin. dat de dood vaak onverwacht» roept, zeid» spreker lot de aanwezigen. Hierna voerde het woord één d»r leden van de directie van de N.V Transhollan» dia. Spreker «eid» *B.ïn. dat n»ef Jan Kroon een ijverige en oppassende kracht van het bedrijf was heengegaan. De vader dankte voor het medeleven en de belangstelling »n richtt» no» woorden van dank tot de directie van de Tran»- hollandia voor het vertrouwen wat zij in zijn zoon als chauffeur had gesteld. Diep onder den indruk verlieten vele aanwezigen d»n doodenakker. T uberculose-beztrijd I ng. Sliedrecht. Woensdagavond 8.15 nnr ge ven ten bate der t.b.c.-bestrüding (Nazorg) een aantal muziek- en zangverenigingen een concert op het terrein aan den In dustrieweg. De muziekverenigingen Cres cendo, Sliedrecht en Ons Streven maken een march door d» gemeente van 6.80 uur tot kwart voor acht, waarbij gelijktijdig speldje» zullen worden aangeboden ten ba te van de Lb.c.-bestrijding. De opening heeft plaats door den burge meester, waarna in volgorde optreden: 1. Mondaccordeonver. On» Streven, directeur de heer G. van Dalen; 2. Kinderkoor Ho sanna, directeur de heer G. Kustera; 8. Jonge Dames Koor Excelsior, directeur de heer Van Santwijk: 4. Gom. Koor Slie drecht, directeur de heer Nocken; 5. De Volksstem, directeur de heer Chr. Walson; 6. Sliedr. Mannenkoor, directeur de heer Muua; 7. Gem. Koor Excelsior, directeur de heer Van Santwijk; 8. Harmonieveree- niging Sliedrecht, directeur d» heer J. M. van der Vlies. Hoog water, Sliedrecht. Maandag 16 September v.m. 8.35 uur; Dinsdag 17 September v.m. 9.20 uur; Woensdag 18 September v.m. 10.10 uur; Donderdag 19 September v.m. 11 uur; Vrijdag 20 September v.m. lt-45 uur; Za terdag 21 September n.m. 12.40 uur; Zon dag 22 September n.m. 1.80 uur. Sliedrecht. In onze gemeente is de afge- loopen dagen geconstateerd, dat er vatech geld in omloop ie. Eenige valsch» rijks- daalders en guldens zijn in beslag geno men. B. en W. hebben in overleg met den raad besloten het uitbreidingsplan binnen’ dijks voorloopig uit te stellen.. Zevenhuizen. Bij L v. P. was een Duitache vrouw, genaamd A. K., als huis houdster in dienst. G stereo ia zij met haar 15-jarFge zoon 'door de politie over de grens gebracht naar Duitschland. Daar de burgemeester met verlof la, wordt hij vervangen door den wethouder J. van Dorp. 8pr. begon met een uiteenzetting van het doel dezer vergadering, n.l. t» trach ten om te geraken tot oprichtingen van een M'ddenstandaver. te Oudewater. *t Is een behoeft» van dezen tijd, om ‘e geraken tot samenwerking, waarvoor de organisa tie onmisbaar ia. In alle dealen van onze samenleving is de organisatiegedachte groeiende en daar het voor de enkeling onmogelijk is om de belangen te beharti gen, wekte spreker op om gezamenlijk de handen ineen te slaan en alzoo te berei ken wat anders n »t bereikt kan worden. Al kunnen wij niet alles onderschrijven wat de bonden voor de arbeiders zijn ge weest, toch kan men niet ontkennen, dat «ij georganiseerd bereikt hebben, wat an ders nooit mogelijk was geweest. Ook de landbouwend» bevolking heeft begrepen, dat zij niet langer alleen kan staan en tal Van goede instellingen voor den land bouwer, als voilingsvereen:gingen, verbe tering van de kwal'teit van het vee en nog zooveel andere, bewijzen dat slechts organiaeeren de juiste manier ia om ver beteringen te verkrijgen. L Ofschoon de Middenstandsbond geen creatie is van den laatster» tijd, daar zij al is opgwicht in 1902, heeft Oudawater j zich steeds afzijdig gehouden, Nu echter de overheid z ch veel en veel meer met de bedrijven bemoeit, maar ook daarnaast rekening houdt met de M. St. vereenigin- g»n, welke op hun beurt weder de belan gen van de M. Stand verdedigen, is het nu meer dan ooit noodzakelijk, dat man zich vereenigt. 't Is volgens spreker een verblijdend verschijnsel dat de overhe d er zeeY veel voor over heeft, de gevoelen» van de organisaties te kannen. Spreker i haalde hier verschillende voorbeelden van aan, welke bewezen, daf zoo het oorspron kelijke plan van een regeer ngsmaatregel was doorgevoerd, de middenstand nog veel meer rompslomp zou hebben te verwerken gekregen. Alleen door de juiste adviezen van den M. St. Bond is het mogelijk ge- weest dat verschillende maatregelen of zijn achterwege gebleven of zeer zijn ver eenvoudigd. Vervolgens hield de heer Leo Vos ook een warm pleidooi voor de zijn inz ens noodzakelijke plicht om als middenstan der georganiseerd te zijn. Sluit u aan, r ep spr., en haalt uit ons arsenaal die wapenen, welke noodig zijn om met suc ces te strijden. Verschillende voorbeelden, welke door den bond worden bestreden, bracht spr. naar voren ,o.a. de verkoop aan particulieren door de Gem. Bedrijven, 't welk ook te Oudewater het geval i». Spr. beple'tte de wenschelijkheid dat de Oudetf. M ddenat. een spreektrompet be zit in den vorm van den M. St. Bond. Op een prettige wijze zette spreker u teen de verschillende grieven, welke alleen zijn te bestrijden door organisat Van de gelegenheid tot vragen stellen maakten verschillende personen gebruik, welke alle door dan heer Vos werden be antwoord. Tot slot werd overgegaan tot oprichting van een afdeeling te Oudewater, waarvoor zich direct verschillend» personen opga- vW»- Ook waren er al toezeggingen van enkele m'ddenstandefs, welke verhinderd waren de vergadering bij te wonen. Ver volgens bracht de vóorzitter, de beer J. Hoogenboom, dank aan de aanwez'gen voor hun prettige conversatie en sloot hierop de vergadering. Maandagavond speelde het tweede tiental van de schaakclub „Kijk uit” de finale voor de bekercompetit-e van den Goudschen Schaakbond te Gouda, tegen de Arbe'ders Schaakclub I. „Kijk uit” moest na een spannenden strijd het onder spit delven, met als uitslag 5’/«4‘/» voor Gouda. D» uitvoer van vee, die voor de crisis »an groote beleekenis was voor ons land, is na 1929 geleidelijk minder geworden- \Vjj voerden voorheen zoowel fok- als slachtvee uit en in alle landen, waar vee houders woonden, was het Hollandsohe vee bekend als het beste. Nu is aan die export voor langen tijd we hopen niet voor goed - een einde gekomen. De lan den, waarheen we slachtvee uitvoerden, hebben hun grenzen daarvoor gesloten en in landen met een groote veestapel, zooale Denemarken en Zwitserland is de eigen veestapel door de maatregelenen van het buitenland zoo aangegroeid. dat wij overal op een onoverkomelijke concurrentie «too ien. Wat het fokvee aangaat verk»eren wü in deze gunstige positie dat dit een kwa liteitsproduct ia. Nederlandach fokvee kan alleen uit Nederland komen en de naam van ons vee is ongerept gebleven, üityoer daarvan zou nog zeer goed mogelijk zijn, er zijn genoeg landen, die ons vee direct willen koopen, maar de risico van den leverancier wordt dan z»er groot. D» lan den, waaraan we vee kunnen verkoopsn- hebben zoodanige betalingsbepalingen ge maakt, dat men practisch gesproken het geld dat men moet ontvangen, niet meer in handen kan krijgen. Ons land'heeft met slechts weinig staten handelsovereen- komsten gesloten, waar het deviezenvraag- Btuk behoorlijk is geregeld en daarom moeten wij de levering yan fokvee over laten aan die landen, die wel zulke ver dragen hebben gesloten en die kans heb ben om door eompensatieovereenfcomsten hun geld te ontvangen, al zullen «e «r dan toch lang op moeten wachten. We hebben in ons fokvee een bezit van waarde en deze waarde is lang niet zoo veel gedaald als bijvoorbeeld die van het der nijverheidsscholen, Veerman, «oud- leerling, di» een eleotriache ktyk aalbood •n G. van Loon, welk» de gelukwensen van d» leerlingen vergezeld deed gaan van Mn wandbord met toepasselijk opschrift. D» hesr Goddijn is nog gehuld gd door den hear J. P Brands gamens den Bond van Vakleararen »n daarna dankte de ju- bileerend» directeur allen toor de hem gebrachte hulde. Tot hem sprak de heer S. Koeris, oud-laerling,nog »en persoon lijk woord van herinnering. De heer Muijlwijk bedankte d» sprekers namens het schoolbestuur. In het gebouw der school wordt een tentoonstelling van werkstukke^ door leerlingen vervaardigd, gehouden. DE GESTOLEN BRANDKAST GEVONDEN. 1 Modder «n g»ld. Krimpen a.d. L»k. De brandkast met hoogs geldswaarden, die na de inbraak bij den heer M. de Jong vermist werd, is teruggevonden. ■laehtvae. Wanneer wij nu met ons vee op buitenlandse!»» markton komen en daarvoor den prijs vragen berekend naar onzen guldan, dan wordt die prijs zóó hoog, dat zelfs goed gesitueerde afnemers daarvan schrikken. De veehouderij cen trale geeft daarom een toeslag bij uitvoer van fokvee, maar die is toch niet in staat om het prijsverschil met fokvee uit an dere landen to overbruggen. Dit alles zijn redenen, waarom da ex port van fokvee in de laatste jaren weinig te b»teeken«n beeft. Het zou misschien mogelijk zijn, dia uitvoer weer wat op dreef te brengen. Voor uitvoer van fokvee komen in aan merking hoogdrachtige koeien, dis volop in dan malkgevanden leeftijd zijn. Men exporteert hoogdrachtige koeien, om op een zeereis niet behoeven te melken en opdat de gekochte dieren na korten tijd e«n maximum van melk geven. Door de zen nitvoer worden derhalve juist die kooien weggenomen, die sterk medewer ken Mn de groote melkproductie on tege lijkertijd wordt vermeerdering van don veestapel voorkomen door hot kalf, dat op het punt stut geboren te worden, tijdig weg t» voeretfL Met oen voldoenden financieel» steun vu de vaehouderijcentral» sou do uitvoor van fokvee vermoedelijk w»l wat zijn op te voeren en die export zou dadelijk een gunstigen invloed hebben op de veeprljzen in ’t algemeen- De toestand is nu zoo dat de venprijzen direct stijgen, wanneer men bemerkt dat or aanvraag is voor fokvee. De veehouders zouden dus direct en indi rect door uitvoer van fokvee geholpen zijn. Op deze wijze de veestapel verkleinen, lijkt ons voordeliger dan da afslacht- methode, welke thans geliefd ia.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1