I IEL' Plaatselijk Nieuws chool ONZE DURE PRODUCTIE. Gouda itand Zo verkouden! öïking J. K. SNOEI, N>. «Ml- TIEN BLADZIJDEN EPTEMBER 133? J. W. M. H t» rafrecht: H. K m J. G. Broo B te kunnen het haar begin- m M. Burger, en W. Schon en D Kat- 3 Heyneman uw. i J. C. Bun- ietske. d. van Deest 30 j en S nt: J B te Ke- .0 sube. 2 maal RKEN. en Ds. A. van de en G. H, bei- f 0.50 sube. 1 ;ver- iaags P te Schiedam h tenia mot ont- id om motorrij en tijd van één j raven hage f 15 itphaas f 12.50 te Hillegorsberg 9 Boskoop f 15 Ook niet. ■nt: H. C. van nbosch, f 150, te Rotterdam 18 September 1 de J. te Stok GRISNIGT. J Grisnigt zal er afscheid nemen en Gemeente we er oep naar Bar er» raagd door het lastorie ter plaat KGEB0UW. w aan de West- ederduitsch Gere- Vrijdagavond in ds. Joh v. Wei nigen avond zijn elke regel plaatsing hi tentién i maand Aug. an Joh. Ver- ida, d van D. 'g •urg, 24 j. en E. van Wens- 't, 25 j. J anen. 25 j •eman. 22 j. eveld, 4 j. voerd onder toezicht van het Rijks bureau ▼oor Drinkwatervoorziening te ’s-Graven- hage. Voor het uitvoeren van deze werk zaamheden, t.w. het leggen van de hoofd- buisledingen en zinken, alsmede het overzet en van de d enstleid ngen met bij komende werkzaamheden, was laagste in schrijver de heer J Scheepers voor f 7837. Het werk zal zooveel mogelijk worden nitgevoerd met arbeidskrachten uit de betrokken gemeenten. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Van de lichting 1036, zijn bestemd voor gewoon dienstpl de ingeschrevenen G. Baas, H. Boerop, J. „De Kleine”, heeft aan de “i min- lijders aan vallende ziekten, te Heemstede, 26 j_, en Wlt-Gele Krul». IJsselstein. Onder leiding van den heer A. van H enen vergaderde denzelfden avond de vereeniging het Wit-Gele Etuis. Uit het verslag van den secretaris blijkt o.m. dat voor de wijkverpleging 4817 be zoeken werden afgelegd in 217 gezinnen; 451 bezoeken in tb c.-gez nnen; 451 be zoeken in t.b.c. gezinnen; 252 uitleeningen hadden plaats; 3 patiënten werden uitge zonden en 2 kinderen gedurende 3 maan den. Het ledental bedraagt 483. Het ver slag getuigde van de he Izame werk ng van het W. G. Kruis voor IJsselstein en omgeving. Dankbaar werd gememoreerd het veelomvattende werk dat zuster Pau lina in deze verricht. Vervolgens bracht de penningmeester een financ eel verslag uit. Pastoor De Grijs drong erop aan zoo spoe dig mogelijk steeds medisch advies in te winnen, in die gevallen waarin men ver veel lageren prijs, terwijl toch door de in voerrechten op ijzer in Engeland, dat ma teriaal daar te lande duurder is dan bij ons. Op de uit het buitenland komende ma terialen kan geen prijsverschil bestaan met Engeland, omdat die materialen over al evenveel kosten of meer dan voor ons land. Het prijsverschil wordt dus veroor zaakt door een groot deel, ongeveer 0.7, van de bouwkosten en wanneer nu de to- taal-kosten een verschil van 30 pGt. aan geven, dan beteekent dat dus, dat Enge land het schip kan bouwen voor ongeveer de helft van den prijs, welke wij er voor vragen. We mogen niet veronderstellen, dat de Nederlandsche werven bij hun berekenin gen zijn uitgegaan vanrde verwachting, dat 1 de regeering wel zooveel bij den bouwsom zal leggen, dat het schip in elk geval hier te lande kan gebouwd worden en dat zij daarom hun calculaties niet al te krap hebben genomen, maar zelfs al zon zulks het geval zijn, dan nog blijft er een enorm verschil in prijs bestaan. We zullen nu terzijde laten de vraag, of er niet meer behoefte is aan wat kleinere» minder kostbare en iets minder snel varende schepen, bestemd voor reizigers, die niet tot de millionairsklasse behooren, 1 omdat zulks buiten het bestek van dit ar tikeltje ligt We staan hier voor het onmiskenbare feit, dat onze productie veel*te duur is en dat, zoolang daarin geen grondige veran dering komt, er geen uitzicht bestaat, dat onze uitvoer weer kan opleven. Verande ring hierin brengen is geen eenvoudig werk. In afwachting daarvan kan al wat bereikt worden door het bedrijfsleven an ders te organiseeren en in gezamenlijk overleg en met gezamenlijke inspanning de buitenlandsche markten te onderzoeken, met meer steun van onze buitenlandsche vertegenwoordigers, gezanten en consuls, dan thans deze ambtenaren daaraan ge ven. Misschien nog wol koorts ookl Aspirin Is de onovertroffen bestrijder van verkoudheid. Na Uw verkoudheid zult U mot zo velen zoggoni ZO N ASPIRIENTJE HELPT TOCH MAAR’ UMuNenO veritHfeseer Ie Se ermfe-bendbuHe* tabL 7» en erenlesak te* v. I tabL W «tb Verschrïnt Maandag, Woensdag on Vrijdag. Prijs by vooruitbeta ling: voor Scnoophoven per 3 naanden f 1.25; p. post f 150 Met venokering 15 cents moer. Duivenvlucht. Krimpen a.d. IJssel. De postduiven- vereeniging „De Snelvlieger" hield Zater dag een wedvlucht uit Libramont (Bel gië). Afstand 229 K M. De vogels werden om 11 uur v.m. met ZO wind in vrijheid gesteld. De prijzen werden als volgt be haald: 1, 11 en 12 P. Vuik Pz.; 2 en 4 T. Noorlander; 3 en 10 J. Houweling; 5 en 6 W. Romein; 7 R. Broere, 8 en 9 P. Pols; 13, 15 en 19 J. Slappendel; 14 J. van Sprang; 16 en 18. J. Rooe; 17 N. Stip nen. Aankomst eerste duif 2.07.43*/». Aan komst laatste duif 2.29.45. k. 2 5j. en M üorevaar, 31 j. e maand Sept, ikker van Bos- rooststraat 66; emstede naar geb. de Gruil, er weg 52a; A. naar Zuidkade tterdam naar ds. van Welzen lenesis 28, waar de plaats waar El” noemde Ook r. wil een Beth- Het waarachti- niet met handen i de toekomende t is g^egd door is niet uit hout, ■1 door de liefde tomen is noodig k Jacob had. tenslotte een n tot hen. die de UTkgehouw heb- jitte den wensch dit huis tegen- WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1M867e JAARGANB. NIEUWSBLAD VOOR ZUHHIOLIAND EN UTRECHT I SCHDDNHDVEN5CHE COURANT f J TeleL 20. Tsi-Adrw: Vannootm. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 2B. Postrekening 13768. L A BONNE'S, die noh asa onze administratie opgeven voor de verzeksfing, zga volgens de vastgeetelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, vaa *>AAA Galden bjj levenslange AflD Galden bjj QAA Gulden by verlies OAA Gulden by verlies 1AA Gulden bij verlies 4A Gulden bjj verlies van een tiVVU ongeschiktheid. UW overljjden.OW van hand of voet,4UU van een oog. IVv Tan een duim. UU anderen vinger. schoen), prijs heerenpantalon; Kees Dek ker. bloemenbak met standaard (raden hoelang daarover gewerkt is); mej. L Koot, bedsprei (raden aantal erwten in een flesch); M van den Hengel, reiskof fer (grootst aantal punten omgestoote ke gels). Het geheel werd met een bal besloten, waarvoor zeer veel belangstelling bestond DE BRUG OVER DE LEK. Vianen. Maandagmiddag is het sluit stuk geplaatst op de boog van de nieuwe verkeersbrug over de Lek. Vele autoritei ten van den waterstaat waren bij deze plechtigheid aanwezig. De brug, die straks Vianen en Vreeswijk met elkander zal ver binden is hiermede dus feitelijk reeds tot stand gekomen en is behalve een belang rijke aanwinst een even fraai als hecht bouwwerk, De lengte van de brug ia 500 meter. De middenoverspanning over het zomerbed is 160 meter. De breedte van den rijweg is ongeveer 11 meter, de breedte van de trottoirs ongeveer 2.5 meter. De hoogte boven den waterspiegel bedraagt ongeveer 14 meter plus N.A.P.. de door- vaartwijdte 145 meter. De middenoverspan ning heeft pen gewicht van 2600 ton of 2.600.000 kilogram De boog moet nu ge ruimd en geklonken worden en het beton- dek moet voorts nog worden aangebracht Vermoedelijk zal op 1 Augustus 1936 het heele werk gereed zijn. Waddlnxveen. De landelijke rijvereeni- ging „De Gouweruiterj-” behaalde onder le'd ng van instructeur A. van Waard uit Le den op het Landelijk Concours te Nieuw Helvoet een groot succes. In het nummer dressuur-viertallen behaalde zij den 3den prijs (f 15) bij het springen met groepen den len prijs (f 10 met zilveren beker) en in het handicap spring con cours den Isten prijs (f 20 met zilveren w'sselbeker). 2den prijs (f 15) en 4den prijs (f 5) De prestat e is te mooier, om dat aan dit springconcours 49 ruiters deelnamen. In de rivier „De Gouwe” onder deze gemeente is drijvende gevonden het lijk van den 70-jarigen B. uit Schiedam. De I polit e heeft het lijk naar het haarhuis aan de algemeene begraafplaats overge- I bracht. Electrische Lampen vanaf f 3.25 Beenpijpen - 1.15 Beenpijpen m. ritssluiting - 1.50 Buitenbanden0.75 Binnenbanden - 0.40 Zaklantaarns, compleet - 0.35 Batterijen 10 c., 15 c., 20 c. of 25 c. 30-uur Lampen, compleet f 0.40 30-uur Batterijen 15c ,20c.of 25c Stadhuisstraat 7-9, Schoonhoven van Erk, H. d. Heuvel, A. den Hollan der, J Honkoop (opleiding onder-offi- cier), J. Romeijn en W van Vliet. Ouderkerk a.d. IJssel. De heer L. G. Sternen verwierf het kampioenschap met oude duiven africhting Bordeau. Dat voor jonge duiven africht ng Arlon en oude en jonge du ven, africhting Libramont, verwierf de heer G. Vie, die tevens het generaal en deby kampioenschap over de heele africhting behaalde. Beide heeren zijn lid van de vereen. „Snelpost”. Mej. C. Ruiaard, onderwijzeres aan de chr. school aan de Lageweg is be noemd aan de Prinses Julianaschool te Weet-IJaselmonde. Duivenvlucht Ouderkerk a.d. IJssel. De postduiven vereniging „De Snelpost” hield Zater dag een wedvlucht met oude en jonge dui ven vanuit Libramont (B.). Afstand 230 K M. Deelname 56 duiven. Aankomst eer ste duif 2 uur 12 minn. 57 sec laatste duif 2 uur 27 min. 26 sec. Uitslag: le prijs L. C. Sleinen; 2e en 10e prijs H. A. Opschoor; 3e. 5e en 9e prijs ïl. Rolloos; 4e, 7e. 12e en 14e prijs G. Vis; 6e en 13« prijs G. van Duijvendijk: 8e en 11e prijs M. Kreuk. Deze vlucht was de laatste van dit seizoen. Een visschers-dorado. Reeuwijk. Werkloozen uit Gouda heb ben in deze gemeente in de Breevaart een vischconoours gehouden, waaraan 70 per sonen deelnamen. Er werden bijna 500 visschen gevangen. De deelnemer, die den eersten prijs ver wierf, had alleen reeds 420 gram visch gevangen. B. «i W. hebben vergunning verleend aan de zangvereeniging „De Volksstem", tot het houden van een loterij ten bate van de kas dezer vereeniging. Zondagmorgen maakten ruim 600 le den van de Arbeiders Jeugd £entralfe (A J C.) van het gewest Zuid-Holland, een wandeltocht om de Plassen. De pol tie had maatregelen getroffen, om deze tocht een vlot verloop te doen hebben. Ten bate van het plaatselijk crisis comité wordt op Donderdag 3 October een speldjesdag gehouden. Bijtijd» omgekeken. Stolwijk. Een vrachtauto met aanhang wagen uit Gouda reed over de Schoonauw scheweg. Op eens bespeurde de chauffeur dat de wagen lichter begon te loopen en omziende zag hij, dat de aanhangwagen was verdwenen en in de langs den weg gelegen wetering was terechtgekomen. De verbindingsslang was gebroken. Met een kraanwagen is de wagen op het droge ge bracht. De schade was gering. Verloting. Stolwijk. Zaterdagavond had in de zaal van den heer M. Zuidervliet de verloting plaats van de voetbalvereniging. Voor den aanvang sprak de voorzitter, de heer L. v d Heuvel, een enkel woord en deelde de aanwezigen mede, dat de bazar in alle opzichten was geslaagd ep dat het bezoek verre de verwachtingen had overtroffen. Het was voor de vereeniging een groot succes geweest Hij dankte daarvoor allen die hadden “medegewerkt om deze bazar in het belang van de Stolwijksche voetbal vereniging te doen slagen. Bij de verlo ting viel de le prijs, een ameublement op no. 875. De winnaar was niet in de zaal aanwezig. Voor de verschillende attracties vielen prijzen ten deel aan W. L:edorp (raden prijs regenjas). Kees van der Hee (raden naam van pop in winterjas), Wil ly Mudde (raden verjaardag pop), J. van der Heuvel (raden doelpunten voetbal- EL. Sept, kus, 19 j. eo Alblasserdam. De vereen. ,.De Postduif” ftield een ^wedvlucht vanaf Libramont. De uitslag was: W. v. d. Rhee 1 en 14; J. Wolters 2, 5, 16, 17, 21, 23. 24 en 32. Fr Bakker 3, 10, 15. 25 en 26; D. Breed- veld 4 en 27; G. Koutstaal 6, 7 en 12; Gebr. Elkhuizen 8 en 30; Gebr. Stout 9 en 18; G. H. Dijk 11 en 20; W. Ruiter 13; K. van Steenis 19. P. Zanen 22, M. P. Lambinon 28 en 29 en A. H. Recourt 31. Aankomst eerste duif 2.1.23 uur, laatste 2 29.26 uur. In concours waren 129 dui ven. Zaterdag zal ten bate van de T.B.C. Vereen, een wedvlucht worden gehouden vanaf Roermond, ook voor niet-leden. Vrij dagavond tusschen 7 en 8 uur wordt daartoe ingekorfd in het clubgebouw aan den Hoogendijk. De hengelvereen. „De Karper” hield haar jaarlijksch kasconcours in den Graaf stroom. De prijzen waren huishoudelijke en luxe artikelen. Uitslag: le prijs C. A. van ’t Hoen, 2e pr. G. v. d. Rhee, 3e pr. G. de Jong, 4e pr. J. Vogel, 5e pr. M Borsje, 6e pr. J. v. d. Rhee; 7e pr. A. van W’ngerden; 8e pr. ‘W. jl d. L'nden; 9e pr. P. Dam, 10e pr. WwSchook, 11e pr. E. Verkerk ,12e pr. W. Knuistingh Neven; 13e pr. J. van Kr mpen. In to taal is 1672 gram visch gevangen. Bergambacht. De heer T. Boer, heeft eijn ontslag ingediend ais lid van hoofdstembureau. De halve-stuiversvereeniging Macht van het stichting tot verpleging van on- en vermogende J- -:- gevestigd te Heemstede, afgedragen f 39 97. De Volksbibliotheek zal Vrijdagavond 4 October weder voor het publiek worden opengesteld. Bsrkenwoude. Maandag is het 5-jarig loontje van het hoofd der 0. L. School tegen een autobus van den heer Eldik ge- loopen. Door de tegenwoordigheid van feest van den chauffeur, werd een ernstig ongeluk voorkomen. Nu liep de botsing met eenige kleine hoofdwonden af. Eon lantaarn van de bus werd verbrijzeld. Adrertentiém 1-6 regels f 1.80 meer f 0.20; derde islven prys. - Adver tentie worden gratie ge plaatst ia „De Go r cu mer”. Het is autobestuurders ernstig aan te ra den, bij de zoo gevaarlijke hoeken op bet dorp, heel langzaam te rijden. Bazar. Capelle a.d. IJmsI. De Gem. Zang’ eeniging „Harmonie" besloot eerslda een bazar te organiseeren. Uit den Middenstand. Capelle a.d. IJsssl. De Capelsche Mid- denstandsvereeniging heeft onder leid'ng van den heer S. van Dricl een vergadering gehouden. Na afhandeling van etnige huishoudelijke zaken werd de nationale middenstandsactie besproken, welke van 1426 October zal gehouden worden. Besloten; werd gedurende deze actie aan koopers. van 50 cent een puzzledeelen te verstrekken en een plaatselijke prijsvraag uit te schrijven. Loop dsr Bevolking. Capelle a.d. iJtsel. Het aantal inwoners dat op 1 Augustus 9000 bedroeg, vermeer derde gedurende de maand Augustus door geboorte en vestiging met 56 personen, terwijl over hetzelfde tijdvak door vertrek en overlijden 49 personen werden afge- schreven, zoodat het aantal inwoners op 1 September 9207 bedroeg. Aantal huwe lijken 5, Aantal echtscheidingen 1. Auto-misirs. Haastrecht Een der firmanten van Gebr. Bakker Zonen moest wegens auto-pech uit Schalkwijk gehaald worden. Zijn auto werd op sleeptouw genomen. Bij de Waaiersluis is Zondagavond een auto van den dijk gereden en door de garage Van Vliet weer opgehaald. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De schade was gering. „Zangvogeltjes”. Haastrecht Blijkens de advertentie in dit nummer zal de heer J. P Oskam te Gouda, directeur van „Zangvogeltjes" al hier, Zaterdagavond reeds voor het voet licht komen met zijn uitgelezen en zeer gewild koor. De entree is laag, zoodat alles samen werkt om veel bezoekers te trekken. het traditioneele „bal" ontbreekt Incident «F het dak. Krimpen a.d. IJeeel. Donderdag viel de heer V., die voor de N.V. M.I.D.O. aan de radioleiding herstellingen verrichtte, door een rukwind van het dak. In lijn val brak hij een paar ruiten en een schoorsteenpijp. Zelf kwam de heer V. met den schrik vrij. Zaterdagavond gaf de muziekvereeni- ging „Kunst en Strijd" een concert op het terrein van het stoomgemaal .Jiemier Blok". Voor dit concert bestond, mede door het prachtige weer, groote belang stelling. De muziek was goed verzorgd, zoodat het publiek een genotvollen avond heeft gehad. Dezer dagen behaalden in het zwem bad „De IJssel" (badmeester de heer A. van Holst) de dames M. van HolstOlie rook, C. van Rijswijk—Koolmees en M Versprille haar zwemdiploma. Lekkerkerk. De Rederijkerskamer „Jan Nieuwenhuijzen” hield g ster haar jaar vergadering in „De Groote Boer" De ge bruikelijke verslagen werden aitgebracht. Als voorzitter werd herkozen de heer I. de Vos. als ondervoorzitter de heer H. Broere Lzn. Besloten werd met de eerst volgende uitvoering op te voeren: „Op af- betal ng”, comedie in vier bedrijven. De uitslag van de wedvlucht, gehou den door „De PostduT' uit Mons (B afstand 169 LM.. In concours vlogen 96 duiven. Los 8 uur, snelheid eerste duif 1894 M 1 J. Graafland; 2 E. Hofwegen, 3. 12 en 15 Ros en Verheij; 4, 13 en 16 P H. Ros; 5 en 9 Abr. van Risp: 6 en 20 Adri van Risp; 7 Gebr. de Jong: 8 Molenaar en Ligthart; 10 en 11 M. Hoo- genhoezem, 14 A. van Boudeeteijn: 17 J. de Jager Hzn 18 D v. d. Graaf. 19 Gebrs. Roest. Aankomst 1ste du f 9.2835 uur, laatste 9.42.06 uur. Bijzondere doopplechtigheid. Moordrecht In de Ned. Herv. Kerk had Zondag tijdens den morgend enst, die ge leid werd door prof, dr M. C. van Mau- rik Broekman een treffende plechtigheid plaats. Niet minder dan vijft en paar ouders uit Boskoop waren met hun kin deren in het kerkgebouw aanwezig, om hen te laten doopen. Mede was aanwez-g de voorgangster van de afd. Boskoop der Vrijzinnigen. Ds. Thomson, benevens eenige bestuursleden van die afdeeling. Het ru me kerkgebouw was tot .in alle hoeken gevuld toen de dienst een aan vang nam. Nadat Prof, van Maurik Broekman aan de ouders vragen had gesteld en deze waren beantwoord, verrichtte hij den doop. Onder het zingen van de gemeente besteeg Ds. Thomson den kansel en sprak de doopouders toe. Na afloop hiervan be trad Prof. Van Maurik Broekman weer het spreekgestoelte en nam toen als tekst woord 1 Cor. 13 II. Het bestuur van de voetbalver. Moordrecht heeft een verzoek gericht tot het bestuur van den G V.B. om haar derde elftal te mogen terug trekken uit het com pel1 tieverband. Het zwembad van de afd. Moor drecht der Ned. Centr. Reddingsbrigade wordt op 1 October gesloten. Nieuw erker k a.d. IJMel. In verband met den aanleg van den nieuwen rijksweg moet de hoofdbuis van de dr nkwatervoor ziening worden verlegd. Deze buis lag aan den kant van den ouden hoofdweg en ligt derhalve thans in den nieuwen rijksweg. Om te voorkomen, dat in de toekomst door het nieuwe wegdek zou moeten worden gegraven voor het maken van aanslu tingen, zal aan beide zijden van den n euwen weg een toevoerleiding worden gelégd. Het werk wordt uitge- dig mogelijk steeds medisch advies in te winnen, in die gevallen waarin men ver schijnselen van t.b.c. meent waarnemen, omdat het van een zeer groot belang is, deze ziekte in stadium te stu ten. Na een woord van dank aan den a»- cretaris en den penn ngmeester voor de door hen verrichte werkzaamheden, sloot de voorziiter de vergadering. Dinsdagmorgen reed door onvoor zichtigheid van den chauffeur aan den Benschopperweg, nabij de wijkplaats, een vrachtauto van den heer Van leperen u t Benschop in de langs den weg loopep.de sloot. De auto d e vrij ernstig bescha digd was, is later door een kraanwage» op het droge gebracht. Persoonlijke on gelukken hadden h erbij niet plaats. Daar dit ongeval een verkeersstagnatie veroor zaakte werd het verkeer door de pol tie omgelegd over den zoogen. Groenendijk'. Hierover zijn we *t allen wel eens, dat do slechte gang van zaken niet is te wijten aan ons, Nederlanders, maar aan de cri- ais-omstandigheden. We kennen allen het tot in den treure herhaalde relaas van de andere landen, die hun grenzen hebben gesloten voor onze producten of de invoer daarvan sterk hebben geconlingenteerd, zoodat wij niet of weinig kunnen impor- teeren, terwijl we van uitvoer moeten be slaan. Deze slechte omstandigheden gelden echter niet voor alle landen. Japan bij voorbeeld heeft zijn export in de crisis jaren zeer veel uitgebreid; van Zweden en Finland is de uitvoer niet noemenswaard algenomen en dat zelfde geldt voor de En- gelsche dominions. Er is dus nog wel mo gelijkheid voor afzet, wanneer het uitvoe rende land maar concur ree rende prijcen kan aanbieden. Dat kan Nederland niet, tenzij zij op kunstmatige wijze, waarbij de regeering het te weinig ontvangen geld er bij legt, hetgeen niets anders is dan een verplaatsing van de moeilijkheid, een schijnbaar voordeel, maar geen werkelijk. Zoodoende toch betalen wij allen, hetgeen het buitenland te weinig geeft voor onze waren. Dat is een handelwijze als een win kelier zou doen, die zijn artikelen ver koopt beneden inkoopsprijs en het tekort laat aanpasseu door zijn vrouw en zijn zoon. Onze uitroer wordt enorm bemoeilijkt door onze hooge prijzen. Dat is weer ge bleken bij de aanbesteding van het stoom schip, bekend onder den naam van'den Ijjfêeden Statendam Buitenlandsche wer ven schreven daarbij in tegen prijzen, die maar even 30 pGt. lagen beneden de Ne derlandsche prijzen. Dat komt, zal men zeggen, omdat wij Zooveel moeten invoeren van de materialen die wij voor den bouw van dat schip noo dig hebben. Dit is niet het geval. De koeten van in te vieren materialen bedragen slechts 28 pCt van den bouwprijs. Er hebben echter Engelsche werven ingeschreven tegen een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1