f* I ADOEA IN HANDEN DER ITALIANEN. Na drie dagen van hitte/en strijd. Opmarsch vordert slechts langzaam. r >ntant HET GROOTE GEKKENHUIS. ing! s! i; ff TIÉN BLAüZlJütN. MAANDAG 7 OCTOBER 1935 No. 6566. 67e JAARGANG. JBER 1930 DER DEN niet meer, len 1,1 ct. per uur gebruiken als ht U tot niets! En detail I Gouda boodschap alle voor in de nllght blijft hand- e pak leuwe rouw. kogels getroffen. Hij moet zwaar gewond zijn. ivMrop Van de t voor- <2(16) ’s Zeep lelden: unlight tuurlijk •aulijst. BORG NEDERLAND EN HET CONFLICT IN ABESSINIE. Een bijzondere ministerraad. In verband met het lidmaatschap van Nederland van den Volkenbond, bestaat de mogelijkheid, dat ons land geroepen zal worden mede te werken bij de toepassing van oeconomische en financieele sancties, welke een gevolg zijn van het conflict in Oost-Afrika. De Nederlandsche regeering heeft hier in aanleiding gevonden, dit vraagstuk na der onder de oogen te zien en is daartoe Zaterdagmiddag in een bijzonderen minis terraad bijeengekomen. B, genre Chrono* i.armb. voordame juiste oplossing in- en, dat de optelling waarin de som 15 bestelling gelijk in- mbours (pl. vracht) Deze is verzegeld JV. a.s. sn ver- sremie l Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling voor Schoonhoven per 8 ■naanden f t.25; p. post IJM) Met verzekering 15 cents meer. heden, zoo betoogde de Britsche min:ster, hebben eiken voortuitgang ter verkrijging van een regeling moeilijk, zoo - gemaakt. De hoofdzaak van Grandi’s was echter het verzoek, om zorgsmaatregelen, die Engeland MiddelJandsche Zee heeft genomen, in te trekken De aanwezigheid van de enorme Britsche yjootmacht aldaar iaat Mussoli ni blijkbaar geen oogenblik rust. Hoare heeft echter op dit verzoek van Grandi niet eens een antwoord gegeven. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT 1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT I J Telet 20. Td-Adrea: Vannooten. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. HAVEN 25. Postrekening 13763 A BONNE’S, die zich aan onae adminiatratia opgeven voor de vemekering, rijn volgen» de vaatgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HA VB ANK te Schiedam van 2000 600 300 200 60Xbg,“" Afrika te gaan beschieten, omdat die eene man het iu zijn hoofd gezet heeft, dit land te bezitten. Op dit oogenblik zijn de krankzinnigen* artsen van oordeel geweest, dat het nu tijd ia de verantwoordelijke mannen tot besef te roepen om te trachten te voorkomen, dat de verdwaasde wiereld nog verder zal gaan. Het gevaar daarwoor bestaat. De Volkenbond zal vermoedelijk Woensdag be slissen of tegen Italië de strafmaatregelen (sancties) zullen worden toegepast, welke het verdrag voorschrijft. Zij kunnen voorloopig bestaan uit het zich onthouden van leveringen aan Italië en het ver schaffen van geld aan het land, dat zich de weerzin van de geheele wereld op den hals heeft gehaald. Maar het is zeer wel mogelijk, dat het daarbij niet blijven zal, dat de elkaar reeds vijandig gezinde Itali aanse he en Engelsche vloten in de Mid* dellandsche Zee in botsing komen als ds Britsche schepen beletten, dat leveringen aan Italië gedaan worden of als overge gaan wordt tot militaire strafmaatregelen tegen Italië, welke dit land dan met wa pengeweld zou beantwoorden. In dat go- val zou in korten tijd de tragedie van 1914 zich herhalen, doordat de belangen van het een land zoo nauw verbonden zijn met die van een ander, dat geen staat in Europa buiten het conflict zou kunne* blijven. De hierboven bedoelde geleerden hebben er op gewezen, welk een tegenstrijdigheid er bestaat tusschen de opvattingen van een mensch afzonderlijk en die van een massa menschen. Een individu kan een sterke afkeer hebben tegen den oorlog, maar wanneer hij deel uitmaakt van een groote massa, zal hij anders voelen, denken en handelen dan als afzonderlijk persoon. Dat is het gevaar bij alle toestanden vóór een oorlog. Het is de massa, die zich zelf op zweept en die oorlogszuchtige kreten brult. Later alleen in zijn kamer komt de hardste schreeuwer tot bewustzijn, maar dan is hef kwaad geschied. sJSwnper daarom de ogfrlogsstemming zeggen de artsen, doe dat nu het nog tijd is en laat niet die massa bijeenkomen en om oorlog roepen. Zoover is het met de wereld gekomen, dat krankzinnigenartsnn als haar verzor gers en raadgevers moeten optreden. K. De krankzinnigen in een gesticht wor den behandeld door dokters, die een spe ciale studie gemaakt hebben van de gees- tesstoringen, waaraan de menechen kun nen lijden. Het zijn de psychiaters, die de roerselen van den menschelijken geest doorvorscht hebben en die zijn ziekelijke afwijkingen kennen. Nu hebben 360 van deze geest-specialiteiten, artsen en pro fessoren, directeuren van krankzinnigen gestichten en van zenuwlijders-inrichtin- gen een rondschrijven gezonden aan de staatslieden der verschillende landen, aan de ministers en diplomaten, waarin zij vra gen dat toch die leiders der staten hun best mogen doen om de oorlogsstemming te temperen. Voor een krankzinnige wereld zijn dat de juiste waarnemers. Men kan ternau wernood aannemen dat de mensch han delt naar normale instincten en gezonde overwegingen. De eene zotternij stapelt hij op de andere en als de eene dolheid hem niet heeft gebroken, verlamd of gedood, be gint hij onmiddellijk met een nieuwe po ging tot een martelende zelfmoord. Het is begonnen in 1914, toen.de gehee le wereld in oorlog geraakte, omdat in Serajewo een Serviër den Oostenrijksche kroonprins had doodgeschoten Vier jaar lang trachtte men elkaar uit te moorden en geld en goederen te vernietigen. Het lukte niet om de wereld ten onder te brengen en daarom ging men het op een kalmer manier beproeven, door een over eenkomst op te stellen, die een aantal lan den tegen elkaar opzette en die krachtda dig belette dat de wereld zich zou kunnen herstellen van de vier jaren verwoesting. Ook daarmede kwam men er niet en toen volgden de afsluiting der grenzen en de contingenteeringpn, waardoor nijverheid en handel werden lam gelegd, de toene ming van de werkloosheid verzekerd en de crisis kon blijven voortduren. Dit systeem is nu ongeveer 6 jaar ge volgd en hoewel tamelijk ellendig, bleef j de menschheid voortbestaan. Nu is een - ----- „.VU..V nu«»AiiiucM>u gvAviura. lucil mSH zoodat tot toepassing jn Italië, bezeten door een dolle droom jreldveroveraar. is er in geslaagd v kis k^kzwx.4 z'wee- ppn tot ppn evpn verarh tel ijken als laffen E«n nieuw* poging van, den Due* Bij een onderhoud dat Jules Sauerwein speciaal verslaggever van de „Paris Soir" te Rome gisteren met Mussolini had, heeft de Duce belangwekkende verklaringen af- gelpgd over de verhouding tót Engeland. De oneenigheid tusschen Engeland en ons, zoo zeide de Duce, heeft hoegenaamd geen zin en men kan zich werkelijk niet indenken, dat een conflict tusschen de beide landen zou kunnen uitbreken.. Het eerste wat behoort te geschieden is: de spanning wegnemen, welke in de Middel- landsche Zee heerscht als gevolg van de aanwezigheid van een groot deel der Brit» sche vloot. Indien Engeland, in ruil voor een ze kere demobilisatie van zijn vloot, mij vraagt in Libyë aanwezige Italiaansche troepen te verminderen, kan op deze wij ze mogelijkerwijs de grondslag voor een overeenkomst worden gelegd. Engeland gaaf voort Tot nog toe hebben Mussolini’s pogin gen te Londen weinig resultaat. Pas* zijn weer een paar oorlogsschepen aan de Britsche vloot in de Middellandsche Zee toegevoegd en ook gaat de Engelsche re geering nog steeds voort met het treffen van. voorzorgsmaatregelen op Malta. Voorts worden de Palestijnsche havens thans in totaal door niet minder dan vier slagschepen, zeven kruisers en dertien torpedojagers bewaakt, welke voorloopig tot 11 October daar zullen blijven. licht prijsgeven. De samentrekking beschikbare troepen in dit gebied binnen vijf dagen voltooid zijn. DE NEGUS NAAR HET FRONT? Keizer Haile Selassie is van meaning, dat de Italianen voornemens zijn, van vier kanten een aanval op Addis Abeba te doen. Behalve uit het Noorden ver wacht hij een oprukken der Italianen uit het Zuiden Waar zjj Do)o reeds hebben bezet uit de richting Oeal-Oeal, en uit het gebied van Harrar. De Negus wil aan deze viervoudige bedreigin? het hoofd bie den door de troepenconcentratie bij Jiji- ga. Hij verwacht een omvangrijken en verwoeden aanval der Italianen in Oga- den, vanwaar zij betrekkelijk gemakkelijk tot de nabijheid van Harrar zouden kun nen doordringen. Men verwacht, dat keizer Haile Selas sie zich binnenkort naar het front zal be geven om zelf zijn troepen aan te voeren. Hij heeft Zondttg reeds zijn draagbaren troon, verschillende persoonlijke bezit tingen en vuurwapens naar Dessió gezon den, welke plaats dichter bij het front ligt. Waarschijnlijk zal de keizerin hem vergezellen. Zij is in Dessió geboren en haar zoon is daar gouverneur. DE ROL VAN GENEVE Met spanning wacht de wereld af, wat thans de Volkenbond zal doen. Zaterdag oi Advertentiën: 1-6 regel» f 1.80 elke regel meer t 0.20: derde plaatsing halven pry». - Adver- tentien worden gratis ge plaatst in „De Gorcumer". geschonden heeft, j van art 16, de sancties, zal moeien wor den overgegaan. EEN SCHERPE BELICHTING Het rapport wijst erop, dat twee ande re Europeesche mogendheden evenals Ita lië gemeenschappelijke grenzen met Abes- sinië hebben. In deze grensgebieden zijn eveneens overvallen voorgekomen en ook daar hebben incidenten plaats gevonden. Deze konden echter alle langs diplomatie- ken weg geregeld worden. Er is daarbij s'eeds rekening gehouden met de gebrek kige veibindingswegen tusschen de hoofd stad van Abessinië en de grensgebieden, waardoor het den keizer vaak, ondanks zijn goeden wil, onmogelijk was den wensch zijner regeering tijdig naar de provinciale grensautoriteiten over te doen biengen Deze incidenten in Let grensge bied van Abessinie hebben nooit het ka rakter van een aanval gedragen, welke door de regeering van Abessinië gewild of aangemoedigd zou zun. Nooit is een van dergelijke incidenten door een van de betrokken regeeringen voor den Raad gebracht. De nobelprijs aan den Negus? de Zweedsche pers wordt voorge- is te Genève de Raadscommissie van Der tien gereed gekomen met haar rapport over de historie, aard en omstandigheden van het geschil. Dit rapport is vervolgens aan den Volkenbondsraad overhandigd, die besloot eerst heden, Maandag, daarover discussie en stemming toe te laten, daar de vertegenwoordiger van Italië zoowel als die van Abessinië, den tijd moesten heb ben het rapport te bestudeeren. Be1 den, Aloisi zoowel als Hawariate, hebben Za terdag in redevoeringen een herhaling ge geven van het standpunt dat hun land ter zake inneemt. De Volkenbondsraad heeft vervolgens een Commissie van Zes, be staande uit gedelegeerden van Engeland, Frankrijk, Roemenië, Portugal, Chili en Denemarken, benoemd, die de feiten en documenten moet bestudeeren om daar van Maandag aan den Raad verslag uit te brengen. Eerst Woesdag te vier uur ’s middags zal de Assemblee bijeenkomen. Het duurt dus wel lang, eer van den Volkenbond eenig optreden te verwachten valt. ITALIË ALS AANVALLER VEROORDEELD. Intusschen beeft Zaterdagmiddag de Commissie van Dertien haar rapport ge publiceerd. Hoewel de toon van het rap port zuiver objectief en strikt neutraal is gehouden, komen de conclusies neer op een onomwonden veroordeeling van de houding en de politiek der Italiaansche regeering. De commissie, gingen Laval en DE TACTIEK DER ITALIANEN Behalve in het Noorden wordt ook aan de beide andere fronten in het Oosten ip de provincies Dana Ril pn Aoessa en in het Zuiden in Ogaden nog verwoed ge streden. Vooral aan laatstgenoemd front zijn Vrijdag en Zaterdag herhaaldelijk he vige gevechten, vaak van man tegen man, gelevérd, waarbij talrijke dooden en ge wonden worden geteld. Het is juist deze st tijdmethode der Ita lianen, die het 'den Abessiniërs met hun veel geringere en niet zoo snel te ver plaatsen troepenmacht, nog veel moeilij- ker maakt. De „Times” meldt, dat de Italiaansche opmarsch in Ethiopië plaats heeft over eenkomstig een plan, dat reeds eenige weken geleden werd opgesteld. De ItaU- aansche veldtocht zal vermoedelijk verloo- Pen in den vorm van twee strategische flankbewegingen, uit het Noorden en Zui den naar Addis Abeba, met in het mid den een veiliglieids-troep. Deze kolonne moet dienen tol verbinding van de beide flanktroepen en tot bescherming van den spoorweg. I De grootste macht rukt van *t Noorden op; in het Zuiden zuilen kleinere gevech ten worden geleverd om de troepen in het Noorden gelegenheid te geven op te ruk ken. Mocht het Noordelijke leger te lang worden opgehoóden, dan zullen de troe pen uit het Zuiden sterker voortdringen en aldus de Negus dwingen om zijn aan dacht over dé verschillende fronten te verdoelen Een Abessijnsche regeeringsvertegen- woordiger moet hebben verklaard, dat Abessinië op grond van een lang voorbe reid plan nooit voornemens is geweest, de lijn AksoemAdoea tot het uiterste te verdedigen. De werkelijk beslissende strijd zal veel verder Zuidelijk plaats vinden, vermoede lijk op de lijn, die van Makale naar het Westen loopt. JIJIGA HET NIEUWE BRAND PUNT? Na den val van Adoea heeft de opper bevelhebber der Abessinische strijdkrach ten in Ogaden, generaal Habte Michael, die zich met zijn troepen tap Zuiden van Jijiga bevindt, van keizer Selassie bevel gekregen onverwijld de operaties te begin nen, 50.000 van de wildste en dapperste krijgers marcheeren thans naar Jijiga, 80 K M. (ten Oosten van Harrar gele gen). Alles wijst erop, dat men in dit gebied een beslissend gevecht verwacht, want er bevinden zich hier reeds 100.000 Abessi- niërs, die rondom de stad loopgraven hebben aangelegd en zich op talrijke pun ten zoo sterk mogelijk hebben verschanst. De Abessiniërs zullen dus deze stad niet der moet In L- steld, keizer Haile Selassie van Abessinië in aanmerking te doen komen voor den Nobel-prijs wegens zijn bemoeiingen ten behoeve van den vrede. De bladen merken op, dat het moreele effect van een derge lijke toekenning niet hoog genoeg te schat ten kan zijn. AMERIKA VERBIEDT WAPENUITV0ER. Amerika heeft zijn houding tegenover het conflict bepaald. President Roosevelt heeft gisteren officieel erkend, dat er tus schen Italië en Abessinië een oorlogstoe stand bestaat en in verband daarmede den minister van buitenlandsche zaken Huil, opgedragen, een proclamatie te pu- bliceeren, waarin een embargo wordt af- gekondigd voor den uitvoer van wapens en munitie naar de beide oorlogvoerende staten, gelijk dit door de neutraliteitswet wordt voorgeschreven Ook de uitvoer van vliegtuigen wordt hierdoor automatisch verboden. Gezien de uitvoercijfers van de laatste jaren, kan gezegd worden, dat Abessinië van dit uitvoerverbod weinig hinder zal ondervinden; Italië zal echter een belang rijke bron voor zijn import van vliegtuig- mderdeelen en motoren moeten ontberen. Het embargo geldt voor alle soorten oorlogsmateriaal pn indien hij dit wenscht kan Roosevelt het laten uitbreiden tot grondstoffen, zooals koper en katoen. Door bemiddeling van het departement van financiën heeft minister Huil aan de douane-autorite:tpn doen weten, dat het embargo onmiddellijk van kracht wordt. MUSSOLINI MATIGT ZICH Is het de houd’ng van Engeland, of die van Genève en de Volkenbondslanden in het algemeen, dan wel het voor Mussolini geenszins bemoedigende begin van den «ptrijd in Afrika, dat den Duce wat gema tigder stemt. In elk geval valt sinds en kele dagen in zijn houding een opvallende wijziging op te merken. Engeland boezemt respect In Zoo heeft de Italiaansche gezant Grandi zich naar den Britschen minister van buitenlandsche zaken, sir Samuel Hoare begeven met een persoonlijke boodschap van Mussolini. Daarin legde de Duce er dqtf nadruk op, dat de Britsche regeering zich vergist in de houding en de plannen van Italië. Volgens zijn meening heeft hij geen uitdagende houding tegenover den Volkenbond aangenomen en hij zal Genè ve dan ook slechts verlaten, wanneer het optreden van den Bond hem daartoe dwingt. Ten slotte wees Mussolini met nadruk op de noodzakelijkheid het con flict te beperken tot een koloniale onder neming. Minister Hoare antwoordde, dat ook ItAlië zich grondig vergist in de houding welke Engeland gedurende het geheele conflict heeft aangenomen De vijandelijk- HEFTIGE TEGENSTAND ABESSINIËRS. Met onverminderde hevigheid duurt do strijd in Oost-Afrika voort De berichtge ving uit het oorlogsgebied is eensdeels door zijn ligging en anderdeels door de censuur niet ideaal en, zooals bij eiken oorlog, spreken de telegrammen, dip van weerszijden de wereld in worden gezon den, elkaar voortdurend tegen. Zoodoen de is het zeer moeilijk, zich een juist beeld te vormen van de krijgsverrichtin gen en een overzicht te verkrijgen van de successen en verliezen. Het staat echter wel vast, dat de laatste ook aan de si de der Italianen niet gering zijn. De tegenstand der Abessiniërs is groo- ter dan men van deze grootendeels slechts zeer gebrekkig uitgeruste troepen had durven verwachten en tot nu toe zijn zij erin geslaagd, om, met de niet te onder schatten hulp, die de terreingesteldheid hen biedt, den opmarsch van het machti ge Italiaansche leger, ondanks de moder ne strijdmiddelen, waarover dit in ruime mate kan beschikken, tot een uiterst lang zaam tempo te bedwingen. Rome wachtte vergeef* Te Rome vormen die betrekkelijk lang zame vorderingen van Mussolini’s leger, de eerste ontgoocheling na de overmoedi ge stemming, waarmede het begin van de opmarsch werd begroet. Reeds Zaterdagmorgen verwachtte men er stellig het bericht van den val van Adoea, de oude vesting in het Noorden van Abessinië, waarop de Italianen het deze eerste dagen voornamelijk hadden gemunt. Adoea is hen in 1896 afgenomen en er viel hier dus een smaad uit te wis- schen. Toen die blijde tijding niet zoo spoedig binnenkwam, als men had ge dacht, weet men dat te Rome aanvankelijk slechts aan het trage tempo, waarin de berichten van het front daar in het alge meen binnenkwamen en men maakte zich op om Zaterdagavond de verovering van de Abessinische stad te vieren met een feest, waaraan vooral de fascistische jeugd zou medewerken. Maar de avond ging zon der feesten voorbij. Wel bereikten nu en de Italiaansche troepen Adoea, en een paar maal schijnt de stad ook reeds voor loopig in handen van de overweldigers te zijn geweest, maar enkele uren daarna waren de Abessiniërs er weer meester van. Met zijn vrij geringe weermacht voer de Ras Seyoem een verbitterden strijd tegen de invallers en eerst Zondagmorgen gelukte het dezen, definitief bezit van de stad te nemen. Het werd toen hoog tijd, want met een leger van 350000 man was Ras Kassa van het Zuiden uit op weg naar Adoea om Ras Seyoem daar te hulp te komen Hij is dus te laat, maar de verovering van Adoea heeft den Italianen reeds veel grootere verliezen Aan manschappen, ma teriaal en tijd gekost, dan zij hadden ver wacht. Ook aan Abessinische zijde zijn intusschen de veriiezen aan menschenle- vens vermoedelijk nog wel heel wat groo- ter; men meldt zelfs van 2000 man. Feil* strijd op ’t Noordelijk front Op andere punten van bet Noordelijk front waar de Italianen over ’n breed te van 30 a 60 K M. oprukken is even eens herhaaldelijk verwoed gestreden. De Italiaansche infanterie, gesteund door tanks, vliegtuigen en machinegeweren deed o m. een aanval op Airaba, 42 mijl ten Westen van Adoea. Het schijnt dat op dit gebied eenige woeste grensstammen reeds een guerrillaoorlog geopend hebben, waar door de Italiaansche troepen in het gaan deweg moeilijker wordend terrein groote verliezen lijden. Er zouden bij deze guer rilla reeds verscheidene Italiaansche sol daten gevangen genomen zijn, alsmede eenige voorraden wapens en munitie buit gemaakt. Meer Westelijk nog hebben de Abessi niërs op hun beurt een geslaagden op marsch ondernomen, die zelfs tot over de grenzen van Erythrea moet zijn gegaan. GRAAF CIANO GEWOND Volgens een bericht uit Rome, is bij het fuchtbombardement op Adoea de schoon zoon van Mussolini, graaf Giano, die een der toestellen bestuurde, door verscheiden aan welker beraadsla- Edej» persoonlijk hebben deelgenomen, is eenstemmig tot de con clusie gekomen, dat de feiten van de laat ste dagen voor zichzelf spreken, en dat inderdaad Italië het Volkenbondsverdrag nieuwe waanzindaad gekomen. Een r een dolle 1 van wereldveroveraar, is er in - het volk, waartoe hij behoort, op oorlog door met een keur van moderne moordmachines een vreedzaam volk in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1935 | | pagina 1